Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling"

Transkript

1 Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK Hva saken gjelder: I forbindelse med behandling av sak Kommunal vedtekt om tilknytningsplikt for utvidet konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg - Åsane. Forslag til tillegg til vedtekt i plbl. 66 a, behandla i møte sak , vart følgjande merknad lagt fram i Komité for miljø og byutvikling: "Ber om at bystyret får en orientering om økonomien og miljøeffekten av fjernvarmesatsingen i Bergen kommune. Brukerne er garantert at de ikke skal betale mer enn markedsprisen på strøm. Vi ber om å få en oversikt over evt merkostnader fjernvarme har for -bruker, - kommunen, -utbygger, -drifter og evt andre, og at dette settes opp mot målbar miljøeffekt. Ber også om å få informasjon om det er noe vi som politikere kan påvirke, enten lokalt eller sentralt for å øke miljøeffekten ved bruk av fjernvarme. Komité for miljø og byutvikling viser til nye forskrifter (tek 07) til PLBL som krever betydelig reduksjon i varmetap i boliger og næringsbygg. Komité for miljø og byutvikling påpeker at kravet til tilknytningsplikt forutsetter at der installeres vannbåren varme som er en betydelig investeringskostnad i forhold til den energi man bruker til oppvarming. Sett i et miljøperspektiv hvor en ved nye boliger vil kunne bygge passivhus, som gir minimalt behov for energi, og viser til BKK Varme AS sin konsesjon gitt av NVE , pkt B, hvor det også gis tillatelse til etablering og drift av to stk gass- eller oljekjeler med installert effekt på 6 MW hver, synes dette som et steg tilbake og følgelig vil det øke Bergen kommune sine utslipp av CO2. Komité for miljø og byutvikling ønsker en sak hvor en belyser nettopp miljøperspektivet og gevinsten av fjernvarme." Bergen har hatt ei satsing på fjernvarme sidan Denne er nært knytt til ordninga med forbrenning av avfall då varmen frå avfallsforbrenningsanlegget vert brukt i fjernvarmenettet. Fjernvarme er i dag ei miljøvennleg oppvarmingskjelde. Dersom ein reknar med at løysingar som varmepumper også treng nokon form for tilleggsenergi for å trygge varmebehovet på kalde dagar, er det berre dei reine fornybare energikjeldene som kjem miljømessig betre ut. Tilleggsenergi er den energien ein treng utover det som er basis i oppvarmingssystemet som reserve energikjelde for ekstra kalde dagar. Både fjernvarmesystemet og større varmepumpeanlegg og oljekjelar treng dette. 1

2 Ny forbrenningslinje i Rådalen vil gi større andel avfallsenergi i fjernvarmenettet dei nærmaste åra, men behovet for tilleggsenergi vil auke i takt med utvidinga av fjernvarmenettet. Val av tilleggsenergi er difor avgjerande for klimagassutslepp frå fjernvarmesystemet. BKK Varme jobbar for å auke andelen fornybar tilleggsenergi inn i systemet, og denne andelen vil auke i åra som kjem. Bl.a. vil dei nye anlegga som er i planleggingsfasen i Loddefjord og Åsane vere basert på avfallstrevirke. Fjernvarme er eit godt oppvarmingsalternativ for eksisterande bygg. Per i dag er 90% av fjernvarmekundane i Bergen eksisterande bygg som tidligare brukte olje og el til oppvarming. Etter BKK Varme sine prognosar vil 55% av auken i fjernvarmen gå til eksisterande bygg og 45% til nybygg. Dette betyr at fjernvarme erstattar ein betydeleg mengde olje då dei fleste bygg med vannbårne varmesystem i dag brukar ein kombinasjon av olje og el der valet til ei kvar tid fell på det billigaste. Fjernvarme er og ei god løysing for nye bygg, både dei som er bygd etter ny forskrift og dei som er meir energieffektive og tilfredstiller eit passivhusnivå. Desse husa vil og ha behov for ei oppvarmingskjelde og det er ingenting i vegen for at passivhus kan bruke fjernvarme for oppvarming. Det er berre det vannbårne oppvarmingssystemet som gir utbyggaren ekstra kostnadar i byggefasen. Denne kostnaden er på om lag 1% av marknadspris for bustadar i sentrum. Ny Teknisk forskrift til Plan- og bygningslova (TEK10) krev at 40% eller 60% av nettooppvarmingsbehovet skal dekkast av anna energiforsyning enn direkte verkande elektrisitet eller fossile brensel. Dette kravet vil medføre at vannbårne varmesystem vil bli den beste løysinga i mange bygg uavhengig av om varmebehovet vert dekka av fjernvarme eller andre løysingar. Energiutnyttingsgrad for avfallsforbrenningsanlegget låg i 2008 og 2009 i underkant av 70%. Med fortsett utbygging av fjernvarmenettet vil denne kunne auke framover sjølv om den truleg vil gå noko ned dei første åra pga opning av auka kapasitet i og med ny linje 2 i avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen. Satsing på fjernvarme vil gi kommunen eit robust fleksibelt varmeforsyningssystem. I utbyggingsfasen skapar det næringsaktivitet i Bergen. Fjernvarme skal bli enda meir miljøvennleg For at fjernvarmen i Bergen skal bli så miljøvennleg som mulig er det viktig å fase ut olje og fossil gass samtidig som ein tar i bruk nye fornybare energikjelder. Kommunen stiller krav til fjernvarmeselskapet om bruk av fornybare energikjelder og krav til klimagassregnskap for produksjon av fjernvarme. Eit forbod mot bruk av olje til oppvarming er i tråd med intensjonane i Framtidens byer og klima- og energihandlingsplanen. Det er og av stor vekt at det er fokus på veksten i fjernvarmen og konsekvent bruk av regelverket i saker om tilknytingsplikt. Det er og viktig at slike saker vert behandla raskt og effektivt. For at ny varmeproduksjon skall kome på plass er det viktig at BKK varme er i forkant med avklaring av tilstrekkelig areal og plassering då desse installasjonane gjerne er arealkrevjande. Samtidig er det viktig at kommunen stiller krav til val av energikjelder og utslepp. 2

3 Vedtak som er aktuelle for saka: Klima- og energihandlingsplanen, Sak , Bystyresak 341/10 Framtidens byer. Handlingsprogram Sak , Bystyresak 145/09 Kommunelplanensarealdel, Sak , Bystyresak 162/07 Energimeldinga, Sak , Bystyresak 144/98 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken vert lagt fram for bystyret med referanse til bystyresak 154/09. Byrådet innstiller til bystyret å fatte føljande vedtak: 1) Bystyret tar saka til etterretning. 2) Satsinga på fjernvarme skal vidareførast. For at fjernvarmen i Bergen skal bli så miljøvennleg som mulig er det viktig å fase ut olje og fossil gass samtidig som ein tar i bruk nye fornybare energikjelder. BKK Varme blir bedt om å bruke fornybare energikjelder og utarbeide klimagassregnskap for produksjonen av fjernvarme. Monica Mæland Byrådsleder Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling, klima og miljø 3

4 Saksutredning: HISTORIKK KRING FJERNVARMESATSINGA I BERGEN Fjernvarmesatsinga i Bergen kommune er utbygd med utnytting av energien frå avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen som base. Avfallsforbrenningsanlegget har eit krav til energiutnyttingsgrad på 50%. Bystyret har i tilegg vedtatt at det skal lagast ein plan for korleis utnyttingsgraden skal aukast til 80% (Bystyresak 144/98). Det har vore ei gradvis utbygging med fokus på å knyte så mange eksisterande bygg med vannbårne varmesystem til anlegget som mulig. Brorparten av dei bygga som i dag er tilknytt anlegget var eksisterande bygg som brukte olje og el tidligare. Det er fire sentrale aktørar i fjernvarmesatsinga i Bergen, Bergen kommune, BKK Varme AS, BIR AS og utbyggar/byggeigar. Spesielt dei to første må samarbeide dersom det skal bli eit robust og effektivt anlegg. Lista under viser viktige haldepunkt for fjernvarmeutbygginga i Bergen Figur 1 Fjernvarmenettet i Bergen Kjelde BKK VArme 1998 Krav om 50% energiutnytting for avfallsforbrenningsanlegget og vedtak om plan for 80% energiutnytting av avfallsforbrenningsanlegget. (Energimeldinga, Bystyresak 144/98) 1999 BKK Varme fikk konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegget i Bergen Vedtak om tilknytingsplikt til fjernvarme i Bergen bystyre (31. januar) 2003 Første driftsår for anlegget 2006 Utviding av konsesjonsområdet. Konsesjonsområdet omfatter no det tidligare området inkl. heile Bergen sentrum og ytre deler av Laksevåg. Sjå kart 2008 Innvilga konsesjon for fjernvarme i Åsane 2010 Innvilga konsesjon for fjernvarme i Loddefjord 2010 Forbrenningslinje nr. 2 på avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen vert tatt i bruk Fjernvarmesatsinga er forankra i andre program og planar i kommunen slik som Framtidens byer, som er eit nasjonalt program frå 2008 til 2014 for dei 13 største byane i Noreg, Kommuneplanens arealdel, og Klima og energihandlingsplan (vedatatt 10. september.2010). Dessutan i Fylkeskommunen sin Klimaplan for Hordaland som kom i I Klima- og energihandlingsplan for Bergen er det stadfesta føljande mål for fjernvarme "Fjernvarme skal benyttes i alle nybygg og større rehabiliteringer innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme" "Alle større bygg innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal bygges med vannbårne system der fjernvarme kan benyttes for romoppvarming og tappevann. 4

5 ØKONOMI Prismodellen slik den fungerar i dag Pris for fjernvarme er regulert i Energilovens 5. Hovudprinsippet her er at: Pris på fjernvarme skal ikke overstige pris på elektrisk oppvarming (prioritert elektrisk kraft). Utover dette har BKK Varme som politikk at fjernvarme skal vere konkurransedyktig med kunden sitt alternativ. Alternativet har vore både olje og elektrisitet. Prismodell på fjernvarme i Bergen har vore at prisen ikkje skal overstige kunden sine alternative kostnader ved anskaffing og produksjon av eigen varme ved hjelp av olje eller elektrisk kraft. For kundar med andre oppvarmingsalternativ, som t.d. varmepumpe, er det laga prismodellar som tar omsyn til dette. Prismodellen er den same uavhengig av om det er leveringsavtale med eit eksisterande bygg utan tilknytingsplikt, eller om bygget er vedtatt tilknytte i samsvar med rammeløyve gitt av Etat for byggesak og private planer. Oppsummert blir ikkje utbyggarar av nye bygg pålagt andre kostnadar enn eigar/brukar av eksisterande bygg. Installasjonskostnadar for fjernvarmerør og kundesentral vert i dag dekka av BKK Varme. Kunden dekker varmesentral inne i bygget og grøfta på sin eigedom. Myndigheitene Ny plan- og bygningslov stadfester at bygg innafor konsesjonsområdet for fjernvarme skal tilkytast fjernvarmeanlegget dersom det er bestemt i plan. Men kommunen kan gje heilt eller delvis unntak frå tilknytingsplikta der det vert dokumentert at det alternative tiltaket vil vere miljømessig betre. PBL TEK 10 stadfester at der det er tilknytingsplikt skal nye bygg vere utstyrte med varmeanlegg slik at fjernvarme kan brukast til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmvatn. TEK TEK 10 set og krav til at 60% (bygg >500m 2 ) og 40% (bygg <500m 2 ) av nettovarmebehov skal dekkast med anna energiforsyning enn direkteverkande elektrisitet eller fossile brensel. TEK Dette inneber at vannbårne system vil bli aktuelle også av andre grunnar enn sjølve tilknytingsplikta i lova, spesielt i større bygg. Dette er ein styrt politikk frå myndigheitene si side på lik linje med universell utforming og krav til sikkerheit. Og det er eit faktum at slike krav fører til ekstra kostnadar i investeringsfasen men at det er fornuftig på sikt. Økonomiske konsekvensar for utbyggar Argumentasjonen frå utbyggar si side har i stor grad handla om at vannbårne varmesystem medfører høge investeringskostnadar som ubyggar i mange tilfeller har vore lite villig til å akseptere. Men med ny TEK10 og krav om 40-60% alternativ energi til oppvarming kjem dette i et anna lys, då vannbårne varmesystem i mange tilfeller kan vere den beste løysinga for å tilfredstille dette kravet. Difor er det ikkje lenger berre tilknytingsplikta til fjernvarme som krev vannbårne system, og denne argumentasjonen vil falle. Installasjon av vannbårne varmesystem har ein meirkostnad på 2-400kr/m 2 jamført med direkte elektrisk oppvarming. Dette utgjer mellom 0,5% til 1,3% av dagens bustadmarkedsprisar på kr/m 2 i sentrum. 5

6 Installasjonskostnadar for fjernvarmerør og kundesentral vert i dag dekka av BKK Varme. Kunden dekker grøfta på sin eigedom og nødvendig utstyr til sitt vannbårne anlegg som t.d. pumper og styring. Konsesjonær (BKK Varme) har muligheit til å ta ut eit anleggsbidrag for å føre fram rør til nye bygg. Størrelsen på dette er lovregulert. Det kallas då tilknytingsavgift og får ikkje overstige dei faktiske kostnadane. Dette er ikkje blitt gjort i Bergen fram til i dag. Økonomiske konsekvensar for brukar/eigar/driftar Det vert ingen økonomiske konsekvensar for eigar eller driftar sidan fjernvarmeprisen er lovpålagt å ligge under alternative prisen for prioritert elektrisitet. BKK Varme legger seg konsekvent på eit prisnivå under alternative energikjelder som i dei fleste tilfeller er kombinasjonen uprioritert el olje. Bruk av fjernvarme fører i tillegg til eit enklare oppvarmingssystem der ein er garantert ein viss leveranse, og slepp dermed uføresette utgifter for eventuelle problem med eigen varmeproduksjon. BKK Varme overvakar og vedlikeheld kundesentralen. Vedlikehald av det vannbårne systemet i bygget fell sjølvsagt på eigar/driftar. Konsekvensar for kommunen Bergen kommune har tydelige ambisjonar for utnytting av avfallsvarmen med ynskje om ein plan for 80% utnytting. Dette målet kan berre nås gjennom ytterligare vekst av fjernvarme systemet, spesielt er det vesentlig å utnytte varmen i sommarhalvåret. Utan fjernvarme vil det vere vanskeleg å nå det statlige kravet om 50% energiutnytting for avfallsforbrenningsanlegget. BKK Varme har og vore ein av aktørane til samarbeidet om graving i sentrum, og bidrege til ein kostnadseffektiv måte å utføre VA og vegfornying på ved at kostnader vert delt på fleire aktørar. BKK varme har investert 800 mill. kr i fjernvarme dei første 10 åra er. Med planlagt vekst dei neste10 åra vil behovet for investering ligge på kring 600 mill.kr. Med eit godt utbygd fjernvarmenett i store delar av sentrum vil Bergen ha ein infrastruktur for energidistribusjon som vil vere fleksibel i forhold til bruk av energikjelde, og det er mulig på ein enkel måte å få ein meir miljøvennleg energibruk i bygg etterkvart som ny teknologi vert utvikla. Passivhus kontra fjernvarme Det har vore mykje diskusjonar om fjernvarme i forhold til lavenergi og passivhus. Ofte vert det hevda at det er umuleg med både og sidan begge medfører ekstra investeringskostnadar. Men det er utvikla forenkla vannbårne system til bruk i bygg med ekstremt lave oppvarmingsbehov, og modulbygging medfører at prisen på det vannbårne systemet går ned. Dette gir muligheiter for å bygge passivhus med vannbåren infrastruktur til bruk av fjernvarme. Studiar i Sverige har vist at passivhus med berre elektrisitet til oppvarming ikkje er miljømessig betre enn gamle konvensjonelle hus med vannbårne varmesystem dersom ein reknar med at elektrisitet gir opphav til CO 2 utslepp. Dette fordi fjernvarme gir en fleksibilitet til å velje fornybare energikjelder. I Enova sin database over prosjekterte og bygde lavenergi- og passivhusprosjekt ligg meirkostnaden i utbyggingsfasen for dei energieffektive bygga mellom 580 NOK/m 2 og NOK/m 2 og SINTEF Byggforsk har estimert meirkostnaden til 800 NOK/m 2 for yrkesbygg og 1200 NOK/m 2 for bustadar. Her er det viktig å huske på at dette er kostnadar som ein vil få tilbake gjennom mindre energi kostnadar i bygget si levetid 6

7 For at fjernvarmen i Bergen skal bli så miljøvennleg som mulig er det viktig å fase ut olje og fossil gass samtidig som ein tar i bruk nye fornybare energikjelder. Her stiller kommunen krav til fjernvarmeselskapet om bruk av fornybare energikjelder. BAKGRUNN FOR VURDERINGANE KRING KLIMAGASSUTSLEPP FRÅ FJERNVARME I BERGEN Det er mange vurderingar som skal gjerast før ein kan sette eit tal for klimagassutslepp frå fjernvarme, og det er viktig å vere klar over føresetnadar som er lagt til grunn når ein skal vurdere resultatet. Fjernvermesystemet og andre større oppvarmingssystem har behov for både hovudenergikjelde/er og tilleggsenergi. Tilleggsenergien er i hovudsak naudsynt for at hovudenergisystemet ikkje skal vere overdimensjonert. Denne tar hand om ekstra kalde dagar og stopp i hovudanlegget pga. reparasjonar og ettersyn. For fjernvarmesystemet og større varmepumper er tilleggsenergien i dag gjerne olje, gass og el. Varmepumper i einebustadar har og behov for tileggsenergi men er ikkje like synleg då det vert dekka av ein liten vedomn eller ein elektrisk omn. Her er ein kort gjennomgang av kva ein må tenke på for dei ulike energikjeldene. Det er ikkje tatt med foredling og transport av brensel i betraktningane. Avfall Ein kan sjå på avfall som ei energikjelde som alle andre og dermed vekte mellom biologisk og fossilt material. På grunnlag av denne vektinga vert CO 2 innhaldet berekna. Her er det brukt tal Norsk Energi har tatt fram på 98 tonn CO 2 /GWh. Ein kan og utgå i frå at avfallet blir produsert uavhenging av om energien i avfallet vert brukt eller ikkje. Då vil alle CO 2 utsleppa bli belasta avfallshandteringa og ikkje fjernvarmen og vi får 0 tonn CO 2 /GWh. Ny Teknisk forskrift til Plan og bygningslova (TEK10) har valt dette settet å rekne. I Sverige er det vanleg å bruke ein mellomting av desse, der halvparten av det fossile materialet i avfallet vert rekna til fjernvarme, og halvparten vet rekna til avfallshandteringa. Vi har valt å vise to ulike betraktningar for avfall, både ein faktor der den fossile delen av avfallet vert allokert til fjernvarme (Fall 1) og ein faktor der alle utslepp vert allokert til avfallshandteringa (Fall 2). Gass og olje Desse energikjeldene har kjente utsleppsverdiar av CO 2 og er difor relativt enkle å berekne. Men ein må likevel ta omsyn til verknadsgrad. Her er tal frå BKK varme sine kjelar i Rådalen brukt. Verknadsgraden her ligg på 92-94%. El Elektrisitet er på same måte som fjernvarme ein energiberar for å transportere energi. CO 2 utsleppet er derfor avhengig av korleis elektrisiteten vert produsert. Er det kol, olje eller fornybare kjelder. El-nettet på vestlandet er kopla saman med resten av landet, som igjen er kopla saman med nabolanda og sentraleuropa. I prinsippet betyr det at vi må velje kva område vi skal inkludere i vår betraktning. Er det Noreg eller Europa. Eller ulike marginalbetraktningar for elektrisitetsproduksjon som er relevante. Her har vi valt ein Nordisk miks som gir eit utslepp av CO 2 for straumproduksjonen på 211 tonn/gwh og ein marginalbetraktning som gir 600 tonn/gwh (Fall 3). Det er ikkje valt å bruke Norsk elmiks eller nullutslepp frå el fordi det er ein ønska politikk å minske bruk av strøm til oppvarming. Bioenergi CO 2 frå bioenergi inngår som ein del av det naturlege krinsløpet fordi det biologiske materialet veks og tar opp CO 2 og blir hausta og avgir CO 2 innafor ein relativt kort tidsperiode. Klimaeffekt av bioenergi vert difor sett til 0 tonn/gwh sida CO 2. 7

8 AKTUELLE FORNYBARE KJELDER For å minske klimagassutslepp frå fjernvarme i åra framover er det naudsynt å ta i bruk alternative fornybare kjelder som erstattar tilleggsenergien, olje, gass og el. Alle fornybare kjelder har CO 2 utslepp tilnærma lik null. Det er berre produksjon og transport av brensle som gir utslepp. Men det ser vi bort i frå her. Dei mest aktuelle brensletypane vert presentert her: Returflis Dette er flisa rivningsvirke. Det meste blir i dag sendt ut av regionen. Denne varmekjelda kan i avgrensa omfang brukast i dagens avfallsforbrenningsanlegg. Prosjekta i Åsane og Loddefjord er baserte på returflis, men hovudfjernvarmenettet i Bergen kan og få eige returflisanlegg. Anlegg for returflis er kostbare investeringar og krev meir reining enn vanleg skogsflis, til gjengjeld er brenselkostnaden lav. Skogsflis Dette er tømmer som vert flisa opp og nytta rå eller tørka i biobrensel anlegg. Det er eit liten marknad for skogsflis på Vestlandet, men ein stor aktør kan endre dette bilete. På Austlandet er dette ei viktig varmekjelde for fleire mellomstore fjernvarmeanlegg. Anlegga for skogsflis er relativt kostbare og har middels brenslekostnad. Men på Vestlandet er det mykje skog egna for dette. Pellets Pellets er knust og tørka trevirke som pressast saman til små sigarettstumpstore sylindrar. Det kan brukast i eigne kjelar eller i ombygde oljekjelar. Sistnemnte krev ein betydeleg ombygging. Dette er ei typisk kjelde for tilleggsenergi. Bioolje Dette er olje basert på planter som soya og raps eller slakteavfall. Bioolje har dårlegare eigenskapar enn fossil fyringsolje når det gjeld haldbarheit, korrosjon og konsistens. Eksisterande oljekjelsystem og tankanlegg må derfor byggast om. I Sverige vert det i dag brukt meir bioolje enn fyringsolje i fjernvarmeanlegga. Dette er ei typisk tilleggsenergikjelde. Varmepumpe Fjernvarmenettet kan bruke større varmepumper som varmekjelde. Typisk brukar ein då lavtemperaturkjelder som sjøvatn eller kloakk. Dette krev at dei ligg nær kloakkreiningsnlegg eller sjø, og det er knytt økonomiske utfordringar til slike anlegg. Slike anlegg kan ver både baslast og tilleggsenergi. Gassifisering Dette er trevirke som vert utsett for høge temperaturar utan tilførsel av oksygen slik at det vert danna ein gass som kan brukast i tilpassa gasskjelar. Denne teknologien er framleis på utviklingstadiet. Nye fornybare varmekjelder Andre fornybare energikjelder som kan vere aktuelle på lengre sikt er geotermisk energi, der ein plukkar opp varme 5-6 km under bakken. I Danmark vert solvarme nytta i fjernvarmesystema, og det kan vere ei energikjelde med høg verknadsgrad i Bergen og. Utfordringar ved auka produksjonskapasitet Alle nemnde energikjelder medfører utfordringar ved etablering både når det gjeld lokalisering og fordi det er arealkrevjande installasjonar. Anlegga bør ligge nær tyngdepunktet i det eksisterande fjernvarmenettet, som flyttar seg mot sentrum. Alle løysingar 8

9 med bioenergi krev utslepp til luft, som er ei utfordring i områder med stor befolkningstettleik, eks i sentrum. ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLEPP I FJERNVARMESYSTEMET I BERGEN Fjernvarmesystemet i Bergen er basert på avfallsenergi frå forbrenningsanlegget i Rådalen. Avfallsforbrenninga skjer med relativt konstant effekt, men behovet for fjernvarme varierar over året og over døgnet. Derfor ligger behovet for fjernvarme i kalde periodar over det som vert produsert ved forbrenningsanlegget. I andre periodar er det stopp i varmeproduksjonen ved avfallsforbrenningsanlegget pga. driftsproblem eller vedlikehald. I desse periodane blir det nytta tilleggsenergi for å dekke fjernvarmebehovet. I dag er det olje, gass og elektrisitet som vert brukt som tilleggsenergi. I ytterligare andre periodar produserar forbrenningsanlegget meir energi enn det fjernvarmenettet klarar å utnytte. Denne energien blir då uutnytta spillvarme. Målet med kombinasjonen avfallsforbrenning og fjernvarme er å utnytte avfallsenergien så effektivt som mulig. Gjennom heile året vert det og produsert straum frå anlegget, som går inn i det lokale straumnettet Figur 1 viser kva miks av energikjelde som er brukt for å produsere varmen i fjernvarmenettet i Bergen frå 2003 til Energimiksen frå 2003 til 2010 gir eit gjennomsnittleg utslepp av CO 2 på 139 tonn /GWh fjernvarme då avfall har ein CO 2 faktor på 98 tonn CO 2 /GWh (Fall 1). Dersom ein antar at avfallet likevel vert brent og CO 2 utsleppet difor vert tillagt avfallshandteringa vil utsleppet bli 71 tonn/gwh fjernvarme (Fall 2). For elektrisitet er det rekna med Nordisk elmiks i begge tilfella. Dersom ein reknar på ein marginalbetraktning og Norsk Energi sin faktor for avfall vil utsleppet bli 160 tonn/gwh fjernvarme (Fall 3). Dersom ein brukar direkteverkande el er utsleppa 211 tonn/gwh. Miljømessig er fjernvarme berre så bra som dei energikjeldene som vet brukt i systemet. Potensialet er stort for bruk av fornybar energi og rask innføring av nye energikjelder til mange, men det kan og nyttast fossile kjelder som olje og gass. I dag er det typisk å bruke desse kjeldene som tilleggsenergi i dei periodane effektbehovet er størst eller det er driftsstopp i avfallsforbrenningsanlegget. Difor er det vanskeleg å avgjere akkurat kor "miljøvennleg" fjernvarme er. Det endrar seg frå år til år som vist i figur 2. Sidan avfallsenergien er begrensa av GWh Energimiks i fjernvarmen i Bergen Avfall Olje Gass El Figur 2: Energimiksen i fjernvarmesystemet i Bergen i GWh. Kjelde: BKK Varme tonn CO2 fra fjernvarme i Bergen CO2 (Fall 1) CO2 (Fall 2) CO2 (Fall 3) Figur 3: CO 2 utslepp frå fjernvarme i Bergen for åra 2003 til 2010 med prognose for

10 tilgang på avfall og kapasiteten på forbrenningsanlegget i Rådalen, har gapet mellom tilgjengleg avfallsenergi og produsert fjernvarme gradvis auka. Dette er vist i figur 3. GWh Fjernvarmeproduksjon Avfallsenergi Avfallsenergi i fjernvarme 150 I 2010 vart linje 2 ved forbrenningsanlegget starta opp og det vil gi ein vesentleg auke i tilgangen på avfallsvarme inn i fjernvarmesystemet i åra År framover, som vist av den rosa linja i figur 3. Men med auka etterspørsel Figur 4: Forholdet mellom produsert fjernvarme og utnytbar på fjernvarme vil behovet for avfallsenergi inkl. prognose fram mot tilleggsenergi igjen auke. Då er det Kjelde: BKK Varme viktig at BKK Varme vel fornybare kjelder som tilleggsenergi i framtida. For fjernvarmesystemet i Trondheim er det gjort ei LCA (Livscyklusanalyse) studie for tidsperioden 1986 til 2008 som viser at bruk av fjernvarme har minska utslepp av CO 2 med mellom og tonn CO 2 per år i forhold til referansesystemet. (Nordisk elmiks er brukt for å berekne utslepp frå elektrisitet). For at fjernvarme som energiberar skal bli meir miljøvennleg er det behov for å fase ut olje og fossil gass som tilleggsenergi og bruke meir fornybar energi. I følje BKK Varme jobbar dei aktivt med ein plan for bruk av meir miljøvennlege energikjelder inn i fjernvarmesystemet. Energiutnytting i avfallforbrenningsanlegget Avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen produserar ei bestemt mengd energi. For 2009 vart 4,1GWh straum og 1337,7 GWh varme utnytta i fjernvarmesystemet. Energiutnyttinga var i %. Anlegget har eit myndigheitskrav for energiutnytting på 50%. Bystyret etterspurde i 1998 ein plan for å auke energiutnyttingsgraden til 80%. BKK jobbar med å nå dette målet. Energiutnyttingsgraden ligg i dag mellom 60 og 70%. Med opning av ny forbrenningslinje vil denne utnyttingsgraden truleg gå noko ned før fjernvarmenettet har bygd seg opp til å utnytte den ekstra tilgjenglege energien som linje 2 gir. I den nye forbrenningsomnen i linje 2 er det mulig å ta ut ein større del straum utan at verkingsgraden i forbrenningsanlegget går ned, men det er umuleg å få like god energiutnytting utan å produsere varme til eit fjernvarmenett. PROGNOSAR FOR VEKST I FJERNVARMEPRODUKSJONEN I BERGEN BKK Varme sin prognose for fjernvarmeproduksjonen i Bergen viser at det vil bli ein betydelig auke i åra framover. Frå 230 GWh/år i dag til 370 GWh/år i I tillegg kjem fjernvarmeprosjekta i Åsane og Loddefjord på til saman 40 GWh/år. Då vil avfallsenergi kunne dekke GWh (64-72%) av fjernvarmeproduksjonen i hovudnettet. Dei siste GWh vil måtte kome frå andre kjelder, fortrinnsvis fornybare. Prognosen i figuren baserar seg på tal frå bestillingsskjema, rammesøknadar, reguleringsplanar, kommuneplanens arealdel og kartlegging av eksisterande bygg. 55% av dette volumet er estimert å kome frå eksisterande bygg og 45% frå nye bygg 10

11 90% av levert fjernvarme i dag går til bygg som tidligare brukte olje og el til oppvarming. Dette føresett vekst etter prognosen, vil det om ti år vere 75% av varmen som er erstatning for olje og el i bygg som vart bygd før fjernvarme var tilgjengeleg. Dersom utbygging av fjernvarme skal vere mulig i heile konsesjonsområdet slik at eksisterande bygg får muligheit til å knyte seg til fjernvarme nettet i størst mulig grad, er det viktig at det ikkje blir gitt for mange dispensasjonar langs linjenettet på veg ut til ytterpunkta. Dispensasjonar for nye bygg kan medføre at det på sikt ikkje vil vere mulig å få med alle potensielle eksisterande bygg i ytterkantane av området. GWh Prognose fjernvarme Bergen [GWh] År Figur 5: Prognose for vekst i fjernvarmeproduksjonen. Kjelde: BKK Varme PROGNOSE FOR ENERGIMIKSEN I FJERNVARMEPRODUKSJONEN Det er laga ein prognose for korleis energimiksen i fjernvarmesystemet vil sjå ut i åra framover, og i følje 400 BKK vert det jobba for at fornybarandelen skal bli så stor som mulig framover. Prognose for Energimiks Fjernvarme i Bergen Avfall Gass Elektrisitet Bio div Olje Det er lagt inn ein komponent kalla "Bio div." Dette er eit samlenamn for energikjelder som bioolje, skogsflis, returflis og pellets. Flis og rivningsvirke vil først og fremst vere ein del av basislasta i lag med avfallsenergien, mens pellets og bioolje vil bli brukt som GWh År Figur 5: Prognose for energimiks i fjernvarmesystemet i Bergen Kjelde: BKK Varme 2010 tilleggsenergi. På grunn av forsyningssikkerheit ligg det i åra framover framleis inne ein del bruk av gass og olje. Desse vil fungere som reservekjelder ved driftsavbrot på avfallsforbrenningsanlegget og biobrenselanlegg og truleg og som ein del av tilleggsenergien. Dersom både avfallsenergi og bioenergi vert rekna som fornybar energi (Fall 2) vil fornybarandelen i fjernvarmenettet komme over 95% i 2020 i denne prognosen. Dersom avfallsenergi vert rekna som i Fall 1 og bioenergi som fornybar vil fornybarandelen vere nærar 70%. KVA ER ALTERNATIVET TIL FJERNVARME? Vannbårne varmesystem for oppvarming av bygg skapar ein stor fleksibilitet for bruk av ulike energikjelder over tid. Det er ingenting som automatisk koplar vannbårne varmesystem til avfallsforbrenning. Når tidene endrar seg, teknologien blir betre og nye energikjelder kjem på marknaden er det mulig å bytte til meir miljøvennlege energikjelder utan store inngrep. I Norge har vi bygd oss inn i eit avhengigheitsforhold av elektrisitet til oppvarming pga. at dei 11

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune Energiutgreiing 2012 Tysvær kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Energiutgreiing Stryn kommune

Energiutgreiing Stryn kommune Energiutgreiing Stryn kommune November 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 7 c. Gass 7 d. Biobrensel 7 e. Varmepumper

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energiutgreiing Gulen kommune

Energiutgreiing Gulen kommune Energiutgreiing Gulen kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Energiutgreiing Luster kommune

Energiutgreiing Luster kommune Energiutgreiing Luster kommune Desember 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 7 c. Gass 7 d. Biobrensel 7 e. Varmepumper

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Regional energiog klimaplan

Regional energiog klimaplan Møre og Romsdal fylkeskommune Regional energiog klimaplan Del I MÅL OG STRATEGIAR Del II - DOKUMENTASJON OG REGIONALT HANDLINGSROM www.mrfylke.no 1 Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Lay-out

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Energiutgreiing Førde kommune

Energiutgreiing Førde kommune Energiutgreiing Førde kommune Førde. Foto: Førde kommune 2013 SAMANDRAG Prospektkort frå 1940. Her ligg Sentralsjukehuset i dag. Foto: Olai Fauske. Sunnfjord Muséum/Fylkesarkivet. Førde kommune Innbyggarar

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer