Volda Kommune Årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volda Kommune Årsmelding 2013"

Transkript

1 Volda Kommune Årsmelding 2013

2 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON RESULTAT FRIE INNTEKTER GENERELLE STATSTILSKOTT FINANSOMRÅDET INVESTERINGAR DIVERSE NØKKELTAL FONDSMIDLAR KOSTRA (Volda kommune samanlikna med andre kommunar) PERSONALPOLITIKK AVDELINGANE INNLEIING ØKONOMISTABEN SAMORDNINGS- OG UTVIKLINGSSTABEN (S&U) LØN OG PERSONALSTABEN SERVICEKONTORET SKULEAVDELINGA BARNEHAGEAVDELINGA HELSEAVDELINGA NAV BARNEVERNSAVDELINGA PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA (PLO) LANDBRUKSAVDELINGA KULTUR OG NÆRING KOMMUNALTEKNISK AVDELING KART, OPPMÅLING OG BYGGESAK BRANN OG REDNING EIGEDOMSAVDELINGA FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER BEREDSKAP

3 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR Gjennom året vert det rapportert på måla og vedtakslogg for første og andre tertial. I 2013 vart det også starta med månadsrapportering for økonomien. Rapportering og dokumentasjon har bunde opp stadig større ressursar i staten og kommunane. Samtidig er attendemelding nødvendig for at innbyggjarane og politikarane skal ha kunnskap om den faktiske situasjonen og korleis kommunen lukkast. Det er også nødvendig for å lære av eigen praksis. Gjørvkommisjonen sin rapport (NOU 2012: 14) peikte på ein del kritiske sider når det gjeld kva offentlege verksemder er opptekne av å måle, og kor vidt det er dei sentrale kjerneoppgåvene som verkeleg får fokus og vert målt. I Volda kommune er vi litt søkjande på å utvikle rapporteringa, og har ikkje reindyrka balansert målstyringssystem med omfattande resultatindikatorar etter New Public Management-filosofien. Administrasjonen arbeider systematisk for å nå måla, og det er særleg sterkt fokus på økonomistyring for å få auka oversikt, betre rapportering og styring. I fjoråret var parallelle og store prosessar med organisasjonsutvikling og økonomiske analyser parallelt med løpande drift og andre utviklingsoppgåver. Mot slutten av året var den overordna sektorstrukturen med delegering frå rådmannen nesten heilt på plass. Årsrapporten er inndelt etter den gamle avdelingsstrukturen i samsvar med inndelinga i budsjettet for Når dette kom på plass, starta arbeidet med organisering av sektorane, og tydeleggjering av ansvars- og leiarlina gjennom heile organisasjonen. Prosessen er også ei rydding for å samordne oppgåver i dei kompetansemiljøa dei naturleg sorterer under. Førebuing av overtaking av det interkommunale barnevernet frå nyttår har vore ein svært krevjande prosess for dei tilsette i barnevernet, og ikkje minst har arbeidspresset vore stort hos tilsette ved støttefunksjonane økonomi-, personal- og lønskontoret. Vi har rydda opp i forhold som m.a sikrar at kommunen har betre rutinar på å følgje opp refusjonar, kontraktar og at kommunen får dei inntekter som vi har rett på. Endringane i organisasjonen medfører endring i funksjon og arbeidssituasjon for ulike tilsette, og dette kan vere medverkande årsak til auken i langtidssjukefråveret. Kommunane har uforutsigbare rammevilkår som gjer at det er økonomiske faktorar som ikkje vil vere kjende før rekneskapen er endeleg avslutta. Rekneskapen viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 13,7 mill som er betre enn rapportert. Dette skuldast streng budsjettoppfølging i tenestene, uventa mindreforbruk på pensjonsområdet i samband med skifte av pensjonsleverandør, større premieavvik enn venta og inntektsføring av bundne driftsfond. Leiarane og dei tilsette har gjort ein stor innsats for å styre budsjetta, og dei fortener ros for dette. Det har vore sterkt fokus på økonomistyring og det er gjort krevjande tiltak ute i tenestene. Arbeidsmoralen og innsatsen til dei tilsette er svært god i Volda kommune. Det er vilje og evne til felles innsats for å snu skuta. Til tross for dette ville vi ha kome på minussida om vi ikkje hadde ekstra utbetaling frå Tussa, auka premieavvik og pensjonsutgifter. Dette er alle ekstraordinære forhold berre for Vi budsjetterte i fjor med å bruke resten av disposisjonsfondet på kr 11,2 mill. I prinsippet medfører dei ekstraordinære forholda at denne disponeringa kan utsetjast ved attendeføring av overskot til fondet. Netto driftsresultat er ein god indikator på kommunen sin økonomiske situasjon. Dette bør vere på 3 % av inntektene. I 2013 vart dette på kr 3,7 mill og 0,58 % i høve til inntektene. Når vi korrigerer for tekniske føringar med moms og premieavvik er netto driftsresultat i realiteten negativt. Dette viser at Volda kommune har svært låg økonomisk handlingsfridom. Utan dei 3

4 ekstraordinære inntektene som kom på i 2013, ville dette forholdstalet vore negativt. Dette betyr at Volda kommune ikkje er i posisjon til å setje av bufferar til å handtere svingingar i drifta og framtidig renteauke. Gjeldsnivået er for høgt, og ved bygging av Øyra skule vil gjelda til Volda kommune verte i landstoppen blant kommunane i lande. KOSTRA- tala for 2013 viser at Volda kommune har lånegjeld som er ca 53,7 % høgare enn samanliknbare kommunar (gruppe 10). Det vil framleis krevje upopulære og tøffe tiltak for at Volda kommune skal gjenvinne balansesituasjonen og samtidig byggje ny Øyra skule. I fjor haust varsla den nye regjeringa ei kommunereform med færre kommunar. Samtidig er det varsla endringar i inntektssystemet. Det er viktig at vi stiller forventingar til at inntektssystemet skal kompensere for meirkostnader med desentraliserte tenester. Til no har vi opplevd sentralisering ved redusert utgiftsutjamning. Korleis regjeringa legg opp inntektssystemet til kommunesektoren vil vere avgjerande for kvar det skal bu folk i framtida uavhengig av talet på kommunar. Den kollektive velstandsutviklinga må i større grad løysast gjennom partnarskap der næringsliv, frivillige lag og det offentlege samarbeider. Fotballhalen, skatepark, prosjektet StudiebygdA og sentrumsutvikling er døme på dette i Volda. Volda sitt særmerke er knytt til den lange tradisjonen som skule og studiestad. StudiebygdA-prosjektet er viktig for å utvikle partnarskapen i den framtidige satsinga for å utvikle Volda viser at vi er inne i ei brytningstid. Sterke krefter vil sentralisere statlege regionale funksjonar, som til dømes sjukehuset, Tingretten, Skattekontoret og samanslåing av høgskular. Raskt omskifte i global konkurranse gjer at vi opplever at Scana Volda har permittert tilsette. Årsrapportar oppsummerer året og gir grunnlag for kursendring og refleksjon for framtida. Utviklinga er avhengig av mobilisering og deltaking frå lokalsamfunnet bygd på aktivt lokaldemokrati. Det er derfor viktig å leggje til rette for lokaldemokratiet. Auken i politiske saker kan vere eit uttrykk for meir politisk styring og større aktivitet. Framtidas utfordringar ligg framfor oss. Ser vi oss attende til 2013 kan vi sjå eit år med mykje positive hendingar. Eg vel å nemne nokre av desse: Volda kommune kom på 11. plass i det landsdekkjande kommunebarometeret. Dette viser at Volda leverer gode tenester. Volda læringssenter opna i august og synest å vere svært vellukka. Samhandlingsreforma vert godt oppfølgt. Det er innført elektronisk meldingstenestene, starta opp med kvardagsrehabilitering og teneste for øyeblikkeleg hjelp (Ø-hjelp)vart etablert ved omsorgssenteret hausten Det er mange reguleringsplanar både under arbeid og som er ferdig godkjent. Dette legg til rette for ny verdiskaping og vekst i Volda kommune. Volda og Ørsta kommune samarbeider godt med prosessar som kan utvikle tenestene og samfunnet. Beredskapsarbeidet har fått auka prioritet, noko som også vert stadfesta i attendemeldinga frå Fylkesmannen sitt tilsyn. Det er framleis svært viktig at politikarane og administrasjonen gjennom gode prosessar opparbeider felles forståing for situasjon og utfordringar, og at ambisjonsnivået er tilpassa den faktiske gjennomføringskapasiteten. Vidare må vi ha sterkt fokus på smarte løysingar og tiltak som gir auka produktivitet. Det er ein styrke for Volda kommune at det er ope og godt samarbeidsklima mellom politikarane, administrasjonen og arbeidstakarorganisasjonane. Volda Rune Sjurgard Rådmann 4

5 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON 2.1 RESULTAT 2013 Tabellen under viser hovudtala i rekneskapen for Budsjettala er også med. Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Skatteinntekter Rammetilskott Andre generelle statstilskott Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansutgifter Finansinntekter Motpost avskrivningar (inntekt) Netto driftsresultat Avsetning til ubunde fond Avsetning til bunde fond Overført til investeringsrekneskapen Sum avsetningar Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetningar Resultat Brutto driftsresultat Volda kommune sitt brutto driftsresultat er på kr ,-. Dette er ca 7,6 mill kr betre enn budsjettert. Netto driftsresultat Brutto driftsresultat inkluderer ikkje finansområdet. Netto driftsresultat er difor den beste resultatindikatoren når ein skal vurdere den økonomiske situasjonen til ein kommune. Dette gjeld både å sjå den økonomiske utviklinga i same kommune over tid, samt å samanlikne med andre kommunar (KOSTRA). 5

6 Netto driftsresultat er definert slik: Alle driftsinntekter (inkludert finansinntekter) Minus Alle driftsutgifter (inkludert finansutgifter som renter og avdrag) = Netto driftsresultat I 2013 vart netto driftsresultat 3,725 mill kr for Volda kommune, noko som er ca 14 mill kr betre enn budsjettert. Dette kan forklarast slik: Avdelingane hadde eit netto mindreforbruk på ca 5,3 mill kr i høve budsjettet. Fellesområdet (sjå kapittel 4.18) viste eit mindreforbruk på ca 7,5 mill kr i høve budsjettet. Generelle statstilskot t (hovudsakleg integreringstilskot) vart ca 1 mill kr betre enn budsjettert. Volda kommune sitt netto driftsresultat i 2013 (positivt kr ) utgjer 0,58% av driftsinntektene. Dette er lågt når vi samanliknar med andre kommunar sine netto driftsresultat i 2013: Netto driftsresultat er 3,1% av driftsinntektene i Ørsta kommune Gjennomsnittet for kommunane i Møre og Romsdal er 1,6% Gjennomsnittet for heile landet er 2,3% Gjennomsnittet i gruppa av kommunar som vi er mest samanliknbare med er 2,3% I offentlige statistikkar, så vil det alltid stå at Volda kommune har eit positivt netto driftsresultat på kr Det er 2 faktorar som bidreg til at Volda kommune i realiteten har eit negativt driftsresultat. Tekniske føringar på området for momskompensasjon (kr og årets premieavvik (ca 3 mill kr) inneber at netto driftsresultat i realiteten er negativ (ca 3,8 mill kr). Rekneskapsmessig overskot Rekneskapen for 2013 viser eit overskott på kr ,- etter pliktige avsetningar til fond/bruk av fond er gjennomført. Dette er nesten 10 mill kr større enn netto driftsresultat. Her vert det vist til tabellen under for nærmare forklaring: Netto driftsresultat (inntekt) Bruk av disposisjonsfond (inntekt) Bruk av bundne fond (inntekt) Avsett til bunde fond (utgift) Overført til investeringsrekneskapen (utgift) = Rekneskapsmessig resultat (overskot)

7 Bruk og avsetning til bundne fond er pliktige. Her har aldri kommunen noko val. Overføringa til investeringsrekneskapen (som gjeld momskompensasjon generert frå investeringar ) på kr er også pliktig. Dersom kommunestyret har vedtatt å bruke disposisjonsfond, så er dette også ei pliktig føring ved avslutning av rekneskapen. Utan bruk av disposisjonsfond ( ), så hadde overskotet vore kr Avvik mellom rapportering gjennom året og endeleg resultat I månadsrapporten for oktober vart det signalisert at vi kunne få eit underskot på +/- 10 mill kr ved årsslutt. Rammetilskot, generelle statstilskot og netto finanskostnader og bruk av disposisjonsfond utgjer det som vert definert som rekneskap og budsjettskjema 1A. Her er det ekstremt lite avvik mellom rekneskap (ei netto inntekt på kr ) og budsjett (ei netto inntekt på kr ). Netto forbruk på avdelingane og fellesområdet (rekneskap og budsjettskjema 1b) har eit netto forbruk på kr Budsjettert forbruk var kr Vi får dermed eit rekneskapsmessig overskott på kr som vist i tabellen under: Rekneskap Budsjett Avvik Skjema 1 A (netto inntekt Skjema 1B (netto utgift) (*) Overskott Rekneskap (*)= Mindreforbruk på avdelingane utgjer kr og mindreforbruket på fellesområdet utgjer kr Fellesområdet (utgifter og inntekter som ikkje vert ført på avdelingane) har eit mindreforbruk på ca 7,5 mill kr. Ca 6,6 mill kr av dette referer seg til pensjonsområdet. Volda kommune fekk ny hovudleverandør av pensjonstenester i 2013 (KLP). Det er ein krevjande prosess å skifte pensjonsleverandør. KLP presiserte gjennom heile året at prognosane var usikre. Avdelingane hadde i 2013 eit samla netto mindreforbruk på ca 5,3 mill kr. 12 avdelingar hadde mindreforbruk, og 6 avdelingar hadde meirforbruk. Det vert vist til kapittel 4 for kommentarar til resultata for avdelingane. Organisasjonen har hatt sterkt fokus på økonomistyring gjennom heile året. Rådmannen stilte krav om at avdelingar som melde meirforbruk i tertialrapportar og månadsrapportar, skulle gjere alt for å halde seg innanfor den tildelte budsjettramma. Samtidig har avdelingar som ikkje melde forventa overskridingar ved slutten av året, innsparingar der dette er mogleg. Dette vil naturligvis kunne føre til mindreforbruk, og kan vere vanskeleg å prognostisere på førehand. Vi kan illustrere ved å vise til slik som barnehageavdelinga forklarar sitt mindreforbruk (kapittel 4): Årsaka til dette er at kostnaden til drift av dei kommunale barnehagane er lågare enn ein rekna med. Pensjonsutgiftene, mindre vedlikehald i barnehagane, og god budsjettstyring i barnehagane har bidrege til at den totale kostnaden til drift har gått ned. Dette gjer at tilskot til dei ikkje-kommunale barnehagane vert langt lågare enn rapportert. 7

8 Gjennomgang av bundne fond er ein av aktivitetane ved avslutninga av rekneskapen. På flyktningområdet vart det inntektsført over 3 mill kr. Årets premieavvik vart over 3 mill. kr i Prognosen indikerte eit samla premieavvik på ca FRIE INNTEKTER Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gi eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskottet teke omsyn til strukturelle ulikskapar i kommunane og fylkeskommunane (utgiftsutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskottet utgjer saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane fritt disponerer innanfor dei gjeldande lover og forskrifter. Det vert også gitt eit skjønnstilskott for å korrigere for forhold som ikkje blir ivaretekne godt nok i fordelingssystemet elles. Inntektssystemet inneheld i tillegg verkemiddel som utelukkande er grunngjevne med regionalpolitiske målsetjingar. Tabellen under viser kor mykje Volda kommune fekk i frie inntekter i 2013: Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Brutto innbyggjartilskott Utgiftsutjamning Overgangsordning Saker med særskilt fordeling 0 Kompensasjon samhandlingsreforma Inntektsutjamning Skjønnstilskott (inklusiv prosjektskjønn) RNB Sum rammetilskott Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter Her er ei kort forklaring av dei mest sentrale elementa i rammetilskotet: Brutto innbyggjar- tilskott Alle kommunar fekk kr ,- pr innbyggjar (etter folketal pr 1 januar 2013), og dette utgjorde over 189,7 mill kr for Volda kommune. 8

9 Utgiftsutjamning Skilnadene mellom kommunane i Noreg er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur og demografisk samansetning. Både etterspørselen etter kommunale tenester og kostnadene ved produksjonen vil difor variere kommunane imellom. Målet med utgiftsutjamninga er å fange opp slike variasjonar. Ein tar frå dei relativt sett lettdrivne kommunane og gir til dei relativt sett tungdrivne. Volda kommune blir definert som ein tungdriven kommune, og fekk kr ,- i netto utgiftsutjamning. Utgiftsindeksen vår var 1, Det vil seie at i 2013 var Volda kommune 5,02% dyrare å drive enn ein gjennomsnittskommune. Inntektsutjamning Kommunar med låg skatteinngang får kompensasjon for dette. Volda kommune sin skatteinngang i 2013 var 85 % av landsgjennomsnittet pr innbyggjar. Vi fikk kr ,- i netto inntektsutjamning som følgje av dette. Inntektsutjamninga blir finansiert ved at skattesterke kommunar får eit netto trekk i sine skatteinntekter. Skjønnstilskott Volda kommune mottok følgjande skjønnstilskot: Kr ved opphavleg tildeling Kr i ekstraordinært tilskot tildelt av Fylkesmannen Overgangsordning Overgangsordningar gir samla sett eit fråtrekk på kr ,- i 2013 for Volda kommune. RNB I samband med Revidert Nasjonalbudsjett så fekk Volda kommune kr ,-. Skatt på inntekt og formue Dess større skatteinntektene er, til mindre vert inntektsutjamninga. Skatteinngangen på kr utgjorde 85% av landsgjennomsnittet pr innbyggjar. Tilsvarande tal for 2012 var 86,8% av landsgjennomsnittet. 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT Tabellen under viser dei generelle statstilskotta for 2013: Andre generelle statstilskott Rekneskap Budsjett Integreringstilskott flyktningar Grunnskolereform 97/Investering skulebygg Kompenasjonstilskott omsorgsbygg Kyrkjebygg Sum

10 Integreringstilskott flyktningar Kommunen mottok kr i integreringstilskot for busetjing av flyktningar i Grunnskulereform 97/Investering i skulebygg Det er ei statleg finansieringsordning vedkommande investeringane som vart gjort i samband med grunnskolereform 97 (både rente- og avdragskompensasjon ). Dette utgjorde kr i I 2001 blei det vedtatt ei ordning med rentekompensasjon for skulebygg, med ei total ramme for heile landet på 15 milliardar over 8 år. Volda kommune investerte for 24,5 millionar, og fekk kr i rentekompensasjon i Sjukeheim/omsorgsbustader Vi får både avdrag og rentekompensasjon ved bygging av sjukeheim og omsorgsbustader. Dette utgjorde kr i Kyrkjebygg Rentekompensasjonen på kr inkluderer investeringsprosjekt som : er utført av kommunen på vegne av kyrkjeleg fellesråd er utført i regi av fellesrådet 2.4 FINANSOMRÅDET Volda kommune har ei slik samansetjing av langsiktig gjed pr : Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktinger Lånegjeld Sum langsiktig gjeld Dei kommunale rekneskapsreglane vedkommande pensjon blei endra i Som eit resultat av dette er pensjonsforpliktingar nå definert som langsiktig gjeld i balanserekneskapen til kommunen, jamfør tabellen ovanfor. Ein kan grovt sagt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar, sjå tabellen under. Vi har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Desse utgjer ca 709 mill kr ved slutten av året. Den andre kategorien er Startlån, og er Husbanklån som etter bestemte vilkår blir lånt ut vidare til innbyggjarane. Avdrag og renteutgifter som vi betalar til Husbanken, skal i prinsippet vere lik avdrag og renter vi mottar frå låntakarane. Volda kommune si langsiktige gjeld til låneinstitusjonar er som vist i tabellen under: 10

11 Langsiktig lånegjeld ordinære lån (*) Startlån Sum langsiktig lånegjeld (*) = Av dette er kr sertifikatlån Det vart gjort låneopptak på kr i desember. Anbods konkuransen starta 13. desember. Desse var med : KLP/Kommunekreditt Kommunalbanken Danske Bank Sparebank1 Midt-Norge Kommunen bad om pris på flytande lån basert på 3M nibor med fast margin i hhv. 1-, 2-, 3- og 5 år. flytande lån basert på 3M nibor med flytande margin Tabellen under viser tilboda vi fekk inn: Lånebeløp: herav refinansiering herav nytt låneopptak flytande margin basert på 3M nibor (act/360) fast margin basert på 3M nibor (act/360) Varigheit på marginbindinga 3 mnd 1 år 1 år for 2 for 2 år for 3 for 3 for 5 for 5 år år år år år Varigheit på kreditten 1 år 25 år 2 år 25 år 3 år 25 år 5 år 25 år Kommunalbanken Sparebank 1 Midt-Norge Danske Bank KLP Kommunen har ein strategi der alle lån vert etablert med flytande rente. I staden for å ha ei ptrente, der man må følgje tett med for å ha ei rente som er god og marknadsriktig (noko som kan være krevjande å gjennomføre over tid), er det valt å knytte renta på låna i porteføljen til 3M nibor. Låna blir då renteregulert kvar 3. månad lik 3M nibor med justering for ein margin. Kommunen har valt å leggje rentereguleringsdatoen til IMM (den 3. onsdagen i hhv. mars, juni, september og desember). Kommunen følgjer opp at den til einkvar tid gjeldande margin er god og marknadsriktig og i dette tilfellet har kommunen bedt om prisar på både fast- og flytande margin. I vurderinga av lånetilboda var det lagt vekt på pris og at lånet skal brukast til langsiktig finansiering. 11

12 Billigaste lån var fast margin til IMM desember Her er prisen +15 punkter mot 3M nibor (merka med raud farge i tabellen over). Ulempa med dette lånet er at det har løpetid på kun eitt år. Med tanke på avgrensingane i finansreglementet om maks forfall innan dei neste 12 månader, vil det å velje dette alternativet klart være innanfor rammene. Nest billigaste alternativ er fast margin (+ 20 punkter) til desember 2015 (merka med blå farge i den siste tabellen på foregåande side). Kommunalbanken og KLP tilbyr lang finansiering (25 års løpetid). Her er prisen +40 rentepunkt både på flytande margin og på fast margin i 1-, 2- og 3 år. I avveging mellom lang løpetid (25 år) og lågare pris (fast margin til IMM desember 2014) synast sparinga på 25 rentepunkt attraktiv. Årleg sparing, samanlikna med eit langt lån, blir ,-. Vi konkluderte difor å nytte oss av tilbodet med fast margin til IMM desember 2014 for eit verdipapirisert lån (sertifikatlån). på +15 rentepunkt tilrettelagt av Danske Bank Lånet er med med flytande rente basert på 3M nibor og volum 73,635 mill. Renta justerast kvar 3. månad på IMM med basis i 3M nibor. I tillegg til niborrenta kjem ein margin som er fast i heile perioden på + 15 rentepunkt. Lånet skal innfriast fullt ut pr IMM desember Lånet vart utbetalt 18. desember Tilretteleggjar er Danske Bank. Finansutgifter Tabellen under viser finansutgiftene for 2013: Finansutgifter Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Avdragsutgifter Renteutgifter formidlingslån Renteutgifter ordinære lån Morarenter/omkostninger 8 8 Sum finansutgifter Vi ser av tabellen ovanfor at finansutgiftene i 2013 vart kr høgare enn budsjettert. Volda kommune budsjetterer med minimumsavdrag på dei langsiktige låna. Verdien av anleggsmidlane (bygningar, transportmidlar etc) og levetida til desse, er avgjerande for kor mykje vi må betale i årlege avdrag. Minimumsavdrag kan bli rekna ut etter 2 ulike metodar, forenkla metode og avansert metode. Volda kommune nyttar metoden som gir den lågaste avdragsbelastninga pr år (avansert metode). Det endelege talet vil først vere klart ved avslutning av rekneskapen. I 2013 vart avdraga på våre lån kr ,-. Låneporteføljen er bygt opp av lån med flytande rente som er basert på 3M nibor. Denne renta vert lagt til eller trekt frå ein margin etter avtale med långjevar. Ved utgangen av året utgjer denne marginen +0,40% (+40 basispunkter) for alle lån som vi har i Kommunalbanken. For sertifikatlånet er marginen 0,15%. I tillegg er det etablert rentebytteavtaler (renteswapper) som sikrar kommunen fast rente på deler av sine innlån. Renteswappene har eit omfang som gjer at fastrenteandelen i låneporteføljen er 42 % ved årsskiftet. Dermed er 58% flytande rente. Låna forfell slik: 12

13 Saldo 2013 Utløpsdato Sertifikatlån verdipapirmarknaden desember 2014 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR juni 2030 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR september 2022 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR mars 2031 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2036 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR september 2037 Sum Ei rentebytteavtale er ei avtale om å bytte vilkår på lån eller innskott. Den eine parten bytter flytande mot fast rente, og den andre parten bytter fast rente mot flytande rente. Rentebytteavtalen er uavhengig av dei underliggande låna (som for Volda kommune er låna vi har i Kommunalbanken, og utgjer kr pr ). Volda kommune har valt å nytte renteswappar (rentebytteavtaler) ved etablering av fastrente. Hovudforklaringa til dette er at det lenge har vore billigare enn å nytte tradisjonelle fastrentelån, der både kreditten, renterisikoen og avdragsstruktur inngår i eit produkt. Renteswap/rentebytteavtale er ein kontrakt mellom ein bank og kommunen om bytte av rente. Ein slik avtale inneber bytte av fast rente mot flytande/kort rente, som i kommunen sitt tilfelle er 3M nibor. Volda kommune har 3 rentebytteavtalar på til saman 300 mill: Volda kommune betaler fast rente på 4,25% til banken (av eit beløp på 200 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 200 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har sluttdato Volda kommune betaler fast rente på 4,33% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har slutttidspunkt desember Volda kommune betaler fast rente på 4,47% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har sluttidspunkt juni Volda kommune har rentebytteavtaler på 42 % av den totale låneporteføljen. Den eldste rentebytteavtalen (200 mill kr) går ut den 17 desember Fastrenteandelen vil frå og med dette tidspunktet være nede i 100 mill kr ( ca 14 % av den totale låneporteføljen). Kredittmarginen i pengemarknaden har gått ned for dei korte bindingsperiodane, noko som betyr at det er billigare å låne på korte periodar (lågare kredittmargin) enn på lange periodar. Kommunalbanken og KLP har likevel oppretthalde sin høge margin på + 40 punkt. Dette gjer 13

14 dei for å halde høg inntening og bygge opp eigenkapitalen mot nye regulatoriske krav (slik alle bankar gjer no). Pris på rentsikring Tabellen under syner prisen på fastrente i Kommunalbanken og på renteswap (tilbod innhenta 10. mars 2014): 3 år 5 år 7 år 10 år Kommunalbanken 2,43 2,93 3,30 3,65 Renteswap 2,05 2,45 2,74 3,00 Rentebinding: 20 års nedtrapping, halvårlig 30/360 mot 3M nibor flatt. Før å gjere rentene samanliknbare må ein på alternativet med renteswap legge på kredittmarginen kommunen betalar på sine lån. I Kommunalbanken/KLP er denne + 0,40 prosentpoeng (40 rentepunkt). Dersom kommunen vel å finansiere seg kortare (i marknaden) er marginen rentepunkt, avhengig av marginbindings-/kredittperiode. Til tross for dette syner tabellen at det lønsamt å bruke renteswappar. I tillegg kjem fleksibiliteten med avdrag og at kommunen kan refinansiere låna til ei kvar tid (noko ein ikkje kan gjere dersom ein vel tradisjonelle fastrentelån). Nøkkeltal Vi har følgjande nøkkeltal pr når det gjeld låneporteføljen: Porteføljerenta pr var 3,15 %. Gjennomsnittleg porteføljerente gjennom året var 2,95 % Gjennomsnittleg rentebinding (durasjon) i porteføljen var 1,17 år. Største enkelt-lån i porteføljen var 175,7 mill. Innløysingsverdi (samla overkurs dersom låna skulle verte innfridde ved årsskiftet) er 16 mill kr. Desse tala er knytte til fastrentedelen av låneportefølja. Det var pr eit lån som skal refinansierast dei neste 12 månadane (sertifikatlånet på kr ). Volda kommune har ved utgangen av 2013 ei langsiktig lånegjeld tilsvarande kr pr innbyggjar (kr i 2012). Lånegjelda er pr innbyggjar (kr i 2012) dersom vi ser bort frå Startlåna, dvs berre tek med ordinære lån i grunnlaget. 42% av låneportefølja har fastrente. 14

15 Det er ikkje heile den ordinære langsiktige lånegjelda som belastar økonomien til kommunen. Vi kan vise det ved å ta utgangspunkt i tabellen under: Ordinære langsiktig lånegjeld Omsorgssatsing Sjølvkost (vatn og avlaup) Grunnskolereform Kyrkjebygg Investering i skulebygg (2001) Lån som belaster kommunens økonomi Sum Det er abonnentane som gjennom avgiftene betaler finanskostnadene innanfor VAR.området. 57,3 mill kr av den ordinære lånegjelda er knytt til VAR (Vann, Avløp Renovasjon)- lån. Fram til 2017 vil vi få over 6 mill kr i rentekompensasjon frå staten vedkomande investeringar (kr ) i samband med grunnskulereforma 97. Dei neste 30 åra vil vi få tilskot på ca 45,4 mill kr (+ renter) frå staten i samband med investeringar i omsorgsbustader og omsorgssenteret. I tillegg får vi rentekompensasjon i 20 år (på grunnlag av et eit beløp opphavleg 23,7 mill kr) vedkomande investeringar i skulebygg (ordninga vart innført i 2001). Finansinntekter Tabellen under viser finansinntektene som Volda kommune kunne føre i rekneskapen for Budsjettala er også med. Finansinntekter Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Renteinntekter Startlån Ordinære renteinntekter Utbytte Tussa Avkastning (aksjefond, obligasjonsfond m.m) Andre finansinntekter Sum finansinntekter Utbytte Tussa Det ordinære utbytte frå Tussa var kr (kr pr aksje) I tillegg vart det utbetalt eit ekstraordinært utbytte på kr (kr pr aksje) i samand med emisjonen (KLP kom inn som eigar). Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond) Volda kommune si portefølje er delt mellom Storebrand og DNB. Tabellen nedanfor viser samla portefølje fordelt på dei ulike aktivaklassane ved utgangen av tredje tertial 2013: Volda kommune si portefølje er delt mellom Storebrand og DNB. Tabellen under viser samla portefølje (fordelt på dei ulike aktivaklassane) ved utgangen av 2013: 15

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Klepp - verd å ta vare på

Klepp - verd å ta vare på Klepp - verd å ta vare på Årsrapport og rekneskap 2013 INNHALD Dokumenterklæring 2 Ordførar si innleiing 3 Rådmannen si innleiing 5 Mål- og resultatvurdering - Innbyggjarar 7 - Medarbeidarar 9 - Samfunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Notat 8/2003 Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Ekstern analyse med vekt på rekneskapsprinsipp Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer