Volda Kommune Årsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volda Kommune Årsmelding 2013"

Transkript

1 Volda Kommune Årsmelding 2013

2 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON RESULTAT FRIE INNTEKTER GENERELLE STATSTILSKOTT FINANSOMRÅDET INVESTERINGAR DIVERSE NØKKELTAL FONDSMIDLAR KOSTRA (Volda kommune samanlikna med andre kommunar) PERSONALPOLITIKK AVDELINGANE INNLEIING ØKONOMISTABEN SAMORDNINGS- OG UTVIKLINGSSTABEN (S&U) LØN OG PERSONALSTABEN SERVICEKONTORET SKULEAVDELINGA BARNEHAGEAVDELINGA HELSEAVDELINGA NAV BARNEVERNSAVDELINGA PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA (PLO) LANDBRUKSAVDELINGA KULTUR OG NÆRING KOMMUNALTEKNISK AVDELING KART, OPPMÅLING OG BYGGESAK BRANN OG REDNING EIGEDOMSAVDELINGA FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER BEREDSKAP

3 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR Gjennom året vert det rapportert på måla og vedtakslogg for første og andre tertial. I 2013 vart det også starta med månadsrapportering for økonomien. Rapportering og dokumentasjon har bunde opp stadig større ressursar i staten og kommunane. Samtidig er attendemelding nødvendig for at innbyggjarane og politikarane skal ha kunnskap om den faktiske situasjonen og korleis kommunen lukkast. Det er også nødvendig for å lære av eigen praksis. Gjørvkommisjonen sin rapport (NOU 2012: 14) peikte på ein del kritiske sider når det gjeld kva offentlege verksemder er opptekne av å måle, og kor vidt det er dei sentrale kjerneoppgåvene som verkeleg får fokus og vert målt. I Volda kommune er vi litt søkjande på å utvikle rapporteringa, og har ikkje reindyrka balansert målstyringssystem med omfattande resultatindikatorar etter New Public Management-filosofien. Administrasjonen arbeider systematisk for å nå måla, og det er særleg sterkt fokus på økonomistyring for å få auka oversikt, betre rapportering og styring. I fjoråret var parallelle og store prosessar med organisasjonsutvikling og økonomiske analyser parallelt med løpande drift og andre utviklingsoppgåver. Mot slutten av året var den overordna sektorstrukturen med delegering frå rådmannen nesten heilt på plass. Årsrapporten er inndelt etter den gamle avdelingsstrukturen i samsvar med inndelinga i budsjettet for Når dette kom på plass, starta arbeidet med organisering av sektorane, og tydeleggjering av ansvars- og leiarlina gjennom heile organisasjonen. Prosessen er også ei rydding for å samordne oppgåver i dei kompetansemiljøa dei naturleg sorterer under. Førebuing av overtaking av det interkommunale barnevernet frå nyttår har vore ein svært krevjande prosess for dei tilsette i barnevernet, og ikkje minst har arbeidspresset vore stort hos tilsette ved støttefunksjonane økonomi-, personal- og lønskontoret. Vi har rydda opp i forhold som m.a sikrar at kommunen har betre rutinar på å følgje opp refusjonar, kontraktar og at kommunen får dei inntekter som vi har rett på. Endringane i organisasjonen medfører endring i funksjon og arbeidssituasjon for ulike tilsette, og dette kan vere medverkande årsak til auken i langtidssjukefråveret. Kommunane har uforutsigbare rammevilkår som gjer at det er økonomiske faktorar som ikkje vil vere kjende før rekneskapen er endeleg avslutta. Rekneskapen viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 13,7 mill som er betre enn rapportert. Dette skuldast streng budsjettoppfølging i tenestene, uventa mindreforbruk på pensjonsområdet i samband med skifte av pensjonsleverandør, større premieavvik enn venta og inntektsføring av bundne driftsfond. Leiarane og dei tilsette har gjort ein stor innsats for å styre budsjetta, og dei fortener ros for dette. Det har vore sterkt fokus på økonomistyring og det er gjort krevjande tiltak ute i tenestene. Arbeidsmoralen og innsatsen til dei tilsette er svært god i Volda kommune. Det er vilje og evne til felles innsats for å snu skuta. Til tross for dette ville vi ha kome på minussida om vi ikkje hadde ekstra utbetaling frå Tussa, auka premieavvik og pensjonsutgifter. Dette er alle ekstraordinære forhold berre for Vi budsjetterte i fjor med å bruke resten av disposisjonsfondet på kr 11,2 mill. I prinsippet medfører dei ekstraordinære forholda at denne disponeringa kan utsetjast ved attendeføring av overskot til fondet. Netto driftsresultat er ein god indikator på kommunen sin økonomiske situasjon. Dette bør vere på 3 % av inntektene. I 2013 vart dette på kr 3,7 mill og 0,58 % i høve til inntektene. Når vi korrigerer for tekniske føringar med moms og premieavvik er netto driftsresultat i realiteten negativt. Dette viser at Volda kommune har svært låg økonomisk handlingsfridom. Utan dei 3

4 ekstraordinære inntektene som kom på i 2013, ville dette forholdstalet vore negativt. Dette betyr at Volda kommune ikkje er i posisjon til å setje av bufferar til å handtere svingingar i drifta og framtidig renteauke. Gjeldsnivået er for høgt, og ved bygging av Øyra skule vil gjelda til Volda kommune verte i landstoppen blant kommunane i lande. KOSTRA- tala for 2013 viser at Volda kommune har lånegjeld som er ca 53,7 % høgare enn samanliknbare kommunar (gruppe 10). Det vil framleis krevje upopulære og tøffe tiltak for at Volda kommune skal gjenvinne balansesituasjonen og samtidig byggje ny Øyra skule. I fjor haust varsla den nye regjeringa ei kommunereform med færre kommunar. Samtidig er det varsla endringar i inntektssystemet. Det er viktig at vi stiller forventingar til at inntektssystemet skal kompensere for meirkostnader med desentraliserte tenester. Til no har vi opplevd sentralisering ved redusert utgiftsutjamning. Korleis regjeringa legg opp inntektssystemet til kommunesektoren vil vere avgjerande for kvar det skal bu folk i framtida uavhengig av talet på kommunar. Den kollektive velstandsutviklinga må i større grad løysast gjennom partnarskap der næringsliv, frivillige lag og det offentlege samarbeider. Fotballhalen, skatepark, prosjektet StudiebygdA og sentrumsutvikling er døme på dette i Volda. Volda sitt særmerke er knytt til den lange tradisjonen som skule og studiestad. StudiebygdA-prosjektet er viktig for å utvikle partnarskapen i den framtidige satsinga for å utvikle Volda viser at vi er inne i ei brytningstid. Sterke krefter vil sentralisere statlege regionale funksjonar, som til dømes sjukehuset, Tingretten, Skattekontoret og samanslåing av høgskular. Raskt omskifte i global konkurranse gjer at vi opplever at Scana Volda har permittert tilsette. Årsrapportar oppsummerer året og gir grunnlag for kursendring og refleksjon for framtida. Utviklinga er avhengig av mobilisering og deltaking frå lokalsamfunnet bygd på aktivt lokaldemokrati. Det er derfor viktig å leggje til rette for lokaldemokratiet. Auken i politiske saker kan vere eit uttrykk for meir politisk styring og større aktivitet. Framtidas utfordringar ligg framfor oss. Ser vi oss attende til 2013 kan vi sjå eit år med mykje positive hendingar. Eg vel å nemne nokre av desse: Volda kommune kom på 11. plass i det landsdekkjande kommunebarometeret. Dette viser at Volda leverer gode tenester. Volda læringssenter opna i august og synest å vere svært vellukka. Samhandlingsreforma vert godt oppfølgt. Det er innført elektronisk meldingstenestene, starta opp med kvardagsrehabilitering og teneste for øyeblikkeleg hjelp (Ø-hjelp)vart etablert ved omsorgssenteret hausten Det er mange reguleringsplanar både under arbeid og som er ferdig godkjent. Dette legg til rette for ny verdiskaping og vekst i Volda kommune. Volda og Ørsta kommune samarbeider godt med prosessar som kan utvikle tenestene og samfunnet. Beredskapsarbeidet har fått auka prioritet, noko som også vert stadfesta i attendemeldinga frå Fylkesmannen sitt tilsyn. Det er framleis svært viktig at politikarane og administrasjonen gjennom gode prosessar opparbeider felles forståing for situasjon og utfordringar, og at ambisjonsnivået er tilpassa den faktiske gjennomføringskapasiteten. Vidare må vi ha sterkt fokus på smarte løysingar og tiltak som gir auka produktivitet. Det er ein styrke for Volda kommune at det er ope og godt samarbeidsklima mellom politikarane, administrasjonen og arbeidstakarorganisasjonane. Volda Rune Sjurgard Rådmann 4

5 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON 2.1 RESULTAT 2013 Tabellen under viser hovudtala i rekneskapen for Budsjettala er også med. Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Skatteinntekter Rammetilskott Andre generelle statstilskott Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansutgifter Finansinntekter Motpost avskrivningar (inntekt) Netto driftsresultat Avsetning til ubunde fond Avsetning til bunde fond Overført til investeringsrekneskapen Sum avsetningar Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetningar Resultat Brutto driftsresultat Volda kommune sitt brutto driftsresultat er på kr ,-. Dette er ca 7,6 mill kr betre enn budsjettert. Netto driftsresultat Brutto driftsresultat inkluderer ikkje finansområdet. Netto driftsresultat er difor den beste resultatindikatoren når ein skal vurdere den økonomiske situasjonen til ein kommune. Dette gjeld både å sjå den økonomiske utviklinga i same kommune over tid, samt å samanlikne med andre kommunar (KOSTRA). 5

6 Netto driftsresultat er definert slik: Alle driftsinntekter (inkludert finansinntekter) Minus Alle driftsutgifter (inkludert finansutgifter som renter og avdrag) = Netto driftsresultat I 2013 vart netto driftsresultat 3,725 mill kr for Volda kommune, noko som er ca 14 mill kr betre enn budsjettert. Dette kan forklarast slik: Avdelingane hadde eit netto mindreforbruk på ca 5,3 mill kr i høve budsjettet. Fellesområdet (sjå kapittel 4.18) viste eit mindreforbruk på ca 7,5 mill kr i høve budsjettet. Generelle statstilskot t (hovudsakleg integreringstilskot) vart ca 1 mill kr betre enn budsjettert. Volda kommune sitt netto driftsresultat i 2013 (positivt kr ) utgjer 0,58% av driftsinntektene. Dette er lågt når vi samanliknar med andre kommunar sine netto driftsresultat i 2013: Netto driftsresultat er 3,1% av driftsinntektene i Ørsta kommune Gjennomsnittet for kommunane i Møre og Romsdal er 1,6% Gjennomsnittet for heile landet er 2,3% Gjennomsnittet i gruppa av kommunar som vi er mest samanliknbare med er 2,3% I offentlige statistikkar, så vil det alltid stå at Volda kommune har eit positivt netto driftsresultat på kr Det er 2 faktorar som bidreg til at Volda kommune i realiteten har eit negativt driftsresultat. Tekniske føringar på området for momskompensasjon (kr og årets premieavvik (ca 3 mill kr) inneber at netto driftsresultat i realiteten er negativ (ca 3,8 mill kr). Rekneskapsmessig overskot Rekneskapen for 2013 viser eit overskott på kr ,- etter pliktige avsetningar til fond/bruk av fond er gjennomført. Dette er nesten 10 mill kr større enn netto driftsresultat. Her vert det vist til tabellen under for nærmare forklaring: Netto driftsresultat (inntekt) Bruk av disposisjonsfond (inntekt) Bruk av bundne fond (inntekt) Avsett til bunde fond (utgift) Overført til investeringsrekneskapen (utgift) = Rekneskapsmessig resultat (overskot)

7 Bruk og avsetning til bundne fond er pliktige. Her har aldri kommunen noko val. Overføringa til investeringsrekneskapen (som gjeld momskompensasjon generert frå investeringar ) på kr er også pliktig. Dersom kommunestyret har vedtatt å bruke disposisjonsfond, så er dette også ei pliktig føring ved avslutning av rekneskapen. Utan bruk av disposisjonsfond ( ), så hadde overskotet vore kr Avvik mellom rapportering gjennom året og endeleg resultat I månadsrapporten for oktober vart det signalisert at vi kunne få eit underskot på +/- 10 mill kr ved årsslutt. Rammetilskot, generelle statstilskot og netto finanskostnader og bruk av disposisjonsfond utgjer det som vert definert som rekneskap og budsjettskjema 1A. Her er det ekstremt lite avvik mellom rekneskap (ei netto inntekt på kr ) og budsjett (ei netto inntekt på kr ). Netto forbruk på avdelingane og fellesområdet (rekneskap og budsjettskjema 1b) har eit netto forbruk på kr Budsjettert forbruk var kr Vi får dermed eit rekneskapsmessig overskott på kr som vist i tabellen under: Rekneskap Budsjett Avvik Skjema 1 A (netto inntekt Skjema 1B (netto utgift) (*) Overskott Rekneskap (*)= Mindreforbruk på avdelingane utgjer kr og mindreforbruket på fellesområdet utgjer kr Fellesområdet (utgifter og inntekter som ikkje vert ført på avdelingane) har eit mindreforbruk på ca 7,5 mill kr. Ca 6,6 mill kr av dette referer seg til pensjonsområdet. Volda kommune fekk ny hovudleverandør av pensjonstenester i 2013 (KLP). Det er ein krevjande prosess å skifte pensjonsleverandør. KLP presiserte gjennom heile året at prognosane var usikre. Avdelingane hadde i 2013 eit samla netto mindreforbruk på ca 5,3 mill kr. 12 avdelingar hadde mindreforbruk, og 6 avdelingar hadde meirforbruk. Det vert vist til kapittel 4 for kommentarar til resultata for avdelingane. Organisasjonen har hatt sterkt fokus på økonomistyring gjennom heile året. Rådmannen stilte krav om at avdelingar som melde meirforbruk i tertialrapportar og månadsrapportar, skulle gjere alt for å halde seg innanfor den tildelte budsjettramma. Samtidig har avdelingar som ikkje melde forventa overskridingar ved slutten av året, innsparingar der dette er mogleg. Dette vil naturligvis kunne føre til mindreforbruk, og kan vere vanskeleg å prognostisere på førehand. Vi kan illustrere ved å vise til slik som barnehageavdelinga forklarar sitt mindreforbruk (kapittel 4): Årsaka til dette er at kostnaden til drift av dei kommunale barnehagane er lågare enn ein rekna med. Pensjonsutgiftene, mindre vedlikehald i barnehagane, og god budsjettstyring i barnehagane har bidrege til at den totale kostnaden til drift har gått ned. Dette gjer at tilskot til dei ikkje-kommunale barnehagane vert langt lågare enn rapportert. 7

8 Gjennomgang av bundne fond er ein av aktivitetane ved avslutninga av rekneskapen. På flyktningområdet vart det inntektsført over 3 mill kr. Årets premieavvik vart over 3 mill. kr i Prognosen indikerte eit samla premieavvik på ca FRIE INNTEKTER Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gi eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskottet teke omsyn til strukturelle ulikskapar i kommunane og fylkeskommunane (utgiftsutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskottet utgjer saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane fritt disponerer innanfor dei gjeldande lover og forskrifter. Det vert også gitt eit skjønnstilskott for å korrigere for forhold som ikkje blir ivaretekne godt nok i fordelingssystemet elles. Inntektssystemet inneheld i tillegg verkemiddel som utelukkande er grunngjevne med regionalpolitiske målsetjingar. Tabellen under viser kor mykje Volda kommune fekk i frie inntekter i 2013: Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Brutto innbyggjartilskott Utgiftsutjamning Overgangsordning Saker med særskilt fordeling 0 Kompensasjon samhandlingsreforma Inntektsutjamning Skjønnstilskott (inklusiv prosjektskjønn) RNB Sum rammetilskott Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter Her er ei kort forklaring av dei mest sentrale elementa i rammetilskotet: Brutto innbyggjar- tilskott Alle kommunar fekk kr ,- pr innbyggjar (etter folketal pr 1 januar 2013), og dette utgjorde over 189,7 mill kr for Volda kommune. 8

9 Utgiftsutjamning Skilnadene mellom kommunane i Noreg er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur og demografisk samansetning. Både etterspørselen etter kommunale tenester og kostnadene ved produksjonen vil difor variere kommunane imellom. Målet med utgiftsutjamninga er å fange opp slike variasjonar. Ein tar frå dei relativt sett lettdrivne kommunane og gir til dei relativt sett tungdrivne. Volda kommune blir definert som ein tungdriven kommune, og fekk kr ,- i netto utgiftsutjamning. Utgiftsindeksen vår var 1, Det vil seie at i 2013 var Volda kommune 5,02% dyrare å drive enn ein gjennomsnittskommune. Inntektsutjamning Kommunar med låg skatteinngang får kompensasjon for dette. Volda kommune sin skatteinngang i 2013 var 85 % av landsgjennomsnittet pr innbyggjar. Vi fikk kr ,- i netto inntektsutjamning som følgje av dette. Inntektsutjamninga blir finansiert ved at skattesterke kommunar får eit netto trekk i sine skatteinntekter. Skjønnstilskott Volda kommune mottok følgjande skjønnstilskot: Kr ved opphavleg tildeling Kr i ekstraordinært tilskot tildelt av Fylkesmannen Overgangsordning Overgangsordningar gir samla sett eit fråtrekk på kr ,- i 2013 for Volda kommune. RNB I samband med Revidert Nasjonalbudsjett så fekk Volda kommune kr ,-. Skatt på inntekt og formue Dess større skatteinntektene er, til mindre vert inntektsutjamninga. Skatteinngangen på kr utgjorde 85% av landsgjennomsnittet pr innbyggjar. Tilsvarande tal for 2012 var 86,8% av landsgjennomsnittet. 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT Tabellen under viser dei generelle statstilskotta for 2013: Andre generelle statstilskott Rekneskap Budsjett Integreringstilskott flyktningar Grunnskolereform 97/Investering skulebygg Kompenasjonstilskott omsorgsbygg Kyrkjebygg Sum

10 Integreringstilskott flyktningar Kommunen mottok kr i integreringstilskot for busetjing av flyktningar i Grunnskulereform 97/Investering i skulebygg Det er ei statleg finansieringsordning vedkommande investeringane som vart gjort i samband med grunnskolereform 97 (både rente- og avdragskompensasjon ). Dette utgjorde kr i I 2001 blei det vedtatt ei ordning med rentekompensasjon for skulebygg, med ei total ramme for heile landet på 15 milliardar over 8 år. Volda kommune investerte for 24,5 millionar, og fekk kr i rentekompensasjon i Sjukeheim/omsorgsbustader Vi får både avdrag og rentekompensasjon ved bygging av sjukeheim og omsorgsbustader. Dette utgjorde kr i Kyrkjebygg Rentekompensasjonen på kr inkluderer investeringsprosjekt som : er utført av kommunen på vegne av kyrkjeleg fellesråd er utført i regi av fellesrådet 2.4 FINANSOMRÅDET Volda kommune har ei slik samansetjing av langsiktig gjed pr : Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktinger Lånegjeld Sum langsiktig gjeld Dei kommunale rekneskapsreglane vedkommande pensjon blei endra i Som eit resultat av dette er pensjonsforpliktingar nå definert som langsiktig gjeld i balanserekneskapen til kommunen, jamfør tabellen ovanfor. Ein kan grovt sagt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar, sjå tabellen under. Vi har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Desse utgjer ca 709 mill kr ved slutten av året. Den andre kategorien er Startlån, og er Husbanklån som etter bestemte vilkår blir lånt ut vidare til innbyggjarane. Avdrag og renteutgifter som vi betalar til Husbanken, skal i prinsippet vere lik avdrag og renter vi mottar frå låntakarane. Volda kommune si langsiktige gjeld til låneinstitusjonar er som vist i tabellen under: 10

11 Langsiktig lånegjeld ordinære lån (*) Startlån Sum langsiktig lånegjeld (*) = Av dette er kr sertifikatlån Det vart gjort låneopptak på kr i desember. Anbods konkuransen starta 13. desember. Desse var med : KLP/Kommunekreditt Kommunalbanken Danske Bank Sparebank1 Midt-Norge Kommunen bad om pris på flytande lån basert på 3M nibor med fast margin i hhv. 1-, 2-, 3- og 5 år. flytande lån basert på 3M nibor med flytande margin Tabellen under viser tilboda vi fekk inn: Lånebeløp: herav refinansiering herav nytt låneopptak flytande margin basert på 3M nibor (act/360) fast margin basert på 3M nibor (act/360) Varigheit på marginbindinga 3 mnd 1 år 1 år for 2 for 2 år for 3 for 3 for 5 for 5 år år år år år Varigheit på kreditten 1 år 25 år 2 år 25 år 3 år 25 år 5 år 25 år Kommunalbanken Sparebank 1 Midt-Norge Danske Bank KLP Kommunen har ein strategi der alle lån vert etablert med flytande rente. I staden for å ha ei ptrente, der man må følgje tett med for å ha ei rente som er god og marknadsriktig (noko som kan være krevjande å gjennomføre over tid), er det valt å knytte renta på låna i porteføljen til 3M nibor. Låna blir då renteregulert kvar 3. månad lik 3M nibor med justering for ein margin. Kommunen har valt å leggje rentereguleringsdatoen til IMM (den 3. onsdagen i hhv. mars, juni, september og desember). Kommunen følgjer opp at den til einkvar tid gjeldande margin er god og marknadsriktig og i dette tilfellet har kommunen bedt om prisar på både fast- og flytande margin. I vurderinga av lånetilboda var det lagt vekt på pris og at lånet skal brukast til langsiktig finansiering. 11

12 Billigaste lån var fast margin til IMM desember Her er prisen +15 punkter mot 3M nibor (merka med raud farge i tabellen over). Ulempa med dette lånet er at det har løpetid på kun eitt år. Med tanke på avgrensingane i finansreglementet om maks forfall innan dei neste 12 månader, vil det å velje dette alternativet klart være innanfor rammene. Nest billigaste alternativ er fast margin (+ 20 punkter) til desember 2015 (merka med blå farge i den siste tabellen på foregåande side). Kommunalbanken og KLP tilbyr lang finansiering (25 års løpetid). Her er prisen +40 rentepunkt både på flytande margin og på fast margin i 1-, 2- og 3 år. I avveging mellom lang løpetid (25 år) og lågare pris (fast margin til IMM desember 2014) synast sparinga på 25 rentepunkt attraktiv. Årleg sparing, samanlikna med eit langt lån, blir ,-. Vi konkluderte difor å nytte oss av tilbodet med fast margin til IMM desember 2014 for eit verdipapirisert lån (sertifikatlån). på +15 rentepunkt tilrettelagt av Danske Bank Lånet er med med flytande rente basert på 3M nibor og volum 73,635 mill. Renta justerast kvar 3. månad på IMM med basis i 3M nibor. I tillegg til niborrenta kjem ein margin som er fast i heile perioden på + 15 rentepunkt. Lånet skal innfriast fullt ut pr IMM desember Lånet vart utbetalt 18. desember Tilretteleggjar er Danske Bank. Finansutgifter Tabellen under viser finansutgiftene for 2013: Finansutgifter Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Avdragsutgifter Renteutgifter formidlingslån Renteutgifter ordinære lån Morarenter/omkostninger 8 8 Sum finansutgifter Vi ser av tabellen ovanfor at finansutgiftene i 2013 vart kr høgare enn budsjettert. Volda kommune budsjetterer med minimumsavdrag på dei langsiktige låna. Verdien av anleggsmidlane (bygningar, transportmidlar etc) og levetida til desse, er avgjerande for kor mykje vi må betale i årlege avdrag. Minimumsavdrag kan bli rekna ut etter 2 ulike metodar, forenkla metode og avansert metode. Volda kommune nyttar metoden som gir den lågaste avdragsbelastninga pr år (avansert metode). Det endelege talet vil først vere klart ved avslutning av rekneskapen. I 2013 vart avdraga på våre lån kr ,-. Låneporteføljen er bygt opp av lån med flytande rente som er basert på 3M nibor. Denne renta vert lagt til eller trekt frå ein margin etter avtale med långjevar. Ved utgangen av året utgjer denne marginen +0,40% (+40 basispunkter) for alle lån som vi har i Kommunalbanken. For sertifikatlånet er marginen 0,15%. I tillegg er det etablert rentebytteavtaler (renteswapper) som sikrar kommunen fast rente på deler av sine innlån. Renteswappene har eit omfang som gjer at fastrenteandelen i låneporteføljen er 42 % ved årsskiftet. Dermed er 58% flytande rente. Låna forfell slik: 12

13 Saldo 2013 Utløpsdato Sertifikatlån verdipapirmarknaden desember 2014 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR juni 2030 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR september 2022 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR mars 2031 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2036 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR september 2037 Sum Ei rentebytteavtale er ei avtale om å bytte vilkår på lån eller innskott. Den eine parten bytter flytande mot fast rente, og den andre parten bytter fast rente mot flytande rente. Rentebytteavtalen er uavhengig av dei underliggande låna (som for Volda kommune er låna vi har i Kommunalbanken, og utgjer kr pr ). Volda kommune har valt å nytte renteswappar (rentebytteavtaler) ved etablering av fastrente. Hovudforklaringa til dette er at det lenge har vore billigare enn å nytte tradisjonelle fastrentelån, der både kreditten, renterisikoen og avdragsstruktur inngår i eit produkt. Renteswap/rentebytteavtale er ein kontrakt mellom ein bank og kommunen om bytte av rente. Ein slik avtale inneber bytte av fast rente mot flytande/kort rente, som i kommunen sitt tilfelle er 3M nibor. Volda kommune har 3 rentebytteavtalar på til saman 300 mill: Volda kommune betaler fast rente på 4,25% til banken (av eit beløp på 200 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 200 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har sluttdato Volda kommune betaler fast rente på 4,33% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har slutttidspunkt desember Volda kommune betaler fast rente på 4,47% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har sluttidspunkt juni Volda kommune har rentebytteavtaler på 42 % av den totale låneporteføljen. Den eldste rentebytteavtalen (200 mill kr) går ut den 17 desember Fastrenteandelen vil frå og med dette tidspunktet være nede i 100 mill kr ( ca 14 % av den totale låneporteføljen). Kredittmarginen i pengemarknaden har gått ned for dei korte bindingsperiodane, noko som betyr at det er billigare å låne på korte periodar (lågare kredittmargin) enn på lange periodar. Kommunalbanken og KLP har likevel oppretthalde sin høge margin på + 40 punkt. Dette gjer 13

14 dei for å halde høg inntening og bygge opp eigenkapitalen mot nye regulatoriske krav (slik alle bankar gjer no). Pris på rentsikring Tabellen under syner prisen på fastrente i Kommunalbanken og på renteswap (tilbod innhenta 10. mars 2014): 3 år 5 år 7 år 10 år Kommunalbanken 2,43 2,93 3,30 3,65 Renteswap 2,05 2,45 2,74 3,00 Rentebinding: 20 års nedtrapping, halvårlig 30/360 mot 3M nibor flatt. Før å gjere rentene samanliknbare må ein på alternativet med renteswap legge på kredittmarginen kommunen betalar på sine lån. I Kommunalbanken/KLP er denne + 0,40 prosentpoeng (40 rentepunkt). Dersom kommunen vel å finansiere seg kortare (i marknaden) er marginen rentepunkt, avhengig av marginbindings-/kredittperiode. Til tross for dette syner tabellen at det lønsamt å bruke renteswappar. I tillegg kjem fleksibiliteten med avdrag og at kommunen kan refinansiere låna til ei kvar tid (noko ein ikkje kan gjere dersom ein vel tradisjonelle fastrentelån). Nøkkeltal Vi har følgjande nøkkeltal pr når det gjeld låneporteføljen: Porteføljerenta pr var 3,15 %. Gjennomsnittleg porteføljerente gjennom året var 2,95 % Gjennomsnittleg rentebinding (durasjon) i porteføljen var 1,17 år. Største enkelt-lån i porteføljen var 175,7 mill. Innløysingsverdi (samla overkurs dersom låna skulle verte innfridde ved årsskiftet) er 16 mill kr. Desse tala er knytte til fastrentedelen av låneportefølja. Det var pr eit lån som skal refinansierast dei neste 12 månadane (sertifikatlånet på kr ). Volda kommune har ved utgangen av 2013 ei langsiktig lånegjeld tilsvarande kr pr innbyggjar (kr i 2012). Lånegjelda er pr innbyggjar (kr i 2012) dersom vi ser bort frå Startlåna, dvs berre tek med ordinære lån i grunnlaget. 42% av låneportefølja har fastrente. 14

15 Det er ikkje heile den ordinære langsiktige lånegjelda som belastar økonomien til kommunen. Vi kan vise det ved å ta utgangspunkt i tabellen under: Ordinære langsiktig lånegjeld Omsorgssatsing Sjølvkost (vatn og avlaup) Grunnskolereform Kyrkjebygg Investering i skulebygg (2001) Lån som belaster kommunens økonomi Sum Det er abonnentane som gjennom avgiftene betaler finanskostnadene innanfor VAR.området. 57,3 mill kr av den ordinære lånegjelda er knytt til VAR (Vann, Avløp Renovasjon)- lån. Fram til 2017 vil vi få over 6 mill kr i rentekompensasjon frå staten vedkomande investeringar (kr ) i samband med grunnskulereforma 97. Dei neste 30 åra vil vi få tilskot på ca 45,4 mill kr (+ renter) frå staten i samband med investeringar i omsorgsbustader og omsorgssenteret. I tillegg får vi rentekompensasjon i 20 år (på grunnlag av et eit beløp opphavleg 23,7 mill kr) vedkomande investeringar i skulebygg (ordninga vart innført i 2001). Finansinntekter Tabellen under viser finansinntektene som Volda kommune kunne føre i rekneskapen for Budsjettala er også med. Finansinntekter Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Renteinntekter Startlån Ordinære renteinntekter Utbytte Tussa Avkastning (aksjefond, obligasjonsfond m.m) Andre finansinntekter Sum finansinntekter Utbytte Tussa Det ordinære utbytte frå Tussa var kr (kr pr aksje) I tillegg vart det utbetalt eit ekstraordinært utbytte på kr (kr pr aksje) i samand med emisjonen (KLP kom inn som eigar). Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond) Volda kommune si portefølje er delt mellom Storebrand og DNB. Tabellen nedanfor viser samla portefølje fordelt på dei ulike aktivaklassane ved utgangen av tredje tertial 2013: Volda kommune si portefølje er delt mellom Storebrand og DNB. Tabellen under viser samla portefølje (fordelt på dei ulike aktivaklassane) ved utgangen av 2013: 15

16 Totalporteføljen Aktiva Verdi pr Andel Sum aksjefond 0 0% Sum obligasjonsfond ,70 % Sum pengemarknadsfond ,58 % Sum eigedom og alternative investeringar ,72 % Sum totalt ,00 % Vi hadde i 2013 ei samla avkastning på kr i 2013 på våre plasseringar gjennom DNB og Storebrand. Tabellen under viser delporteføljen forvalta av Storebrand (fordelt på aktivaklasse og fond) ved utgangen av 2013: Storebrand Aktiva Verdi pr Andel Storebrand Global Obligasjon ,77 % Storebrand Norsk Kreditt IG ,23 % Storebrand Stat A ,81 % Storebrand Obligasjon ,65 % Sum obligasjonsfond ,45 % Storebrand Likviditet ,25 % Storebrand Rente ,98 % Sum pengemarknadsfond ,23 % Storebrand Eiendomsfond Norge KS ,32 % Sum totalt ,00 % Tabellen under viser delporteføljen forvalta av DNB (fordelt på aktivaklasse og fond) ved utgangen av tredje tertial 2013: DNB Aktiva Verdi pr Andel DnB NOR Obligasjon (III) ,10 % Sum obligasjonsfond ,10 % DnB NOR Likviditet (IV) ,11 % Sum pengemarknadsfond ,11 % DNB TMT Absolute Return NOK ,79 % Sum totalt ,00 % 16

17 For å kunne evaluere forvaltarane si avkastning i forhold til marknaden elles, er det etablert eit sett av førehandsdefinerte referanseindeksar. Ein referanseindeks gir uttrykk for ei vekta samansetning av verdipapira (f.eks. aksjar) i ein marknad. Endringar i indeksen sin verdi viser marknaden si utvikling i gjennomsnitt. Storebrand har levert ei totalavkastning på 6,74 % mot indeks 6,08 % det vil sei ei meiravkastning på 0,66 %. DNB si totalavkastning er 7,86 % mot indeks 4,43 %, ei meiravkastning på 3,43 %. Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet Volda Kommune fatta vedtak om å selje 100% av si aksjebehaldning, og nedsalet vart gjennomført i juli/august. Investeringsporteføljen avvik difor i forhold til gjeldande Finansreglement. Vurdering og handtering av finansiell risiko Kommunen vurderer fortløpande sin finansielle risiko i porteføljen. Marknadskommentar Den globale BNP-veksten i 2013 enda truleg ein stad mellom 2 og 2.5 prosent, noko som er litt lågare enn 2.5 prosent i Spesielt den økonomiske veksten i USA var lågare i 2013 med ein veksttakt på rundt 1.7 prosent, samanlikna med 2.8 prosent vekst i Budsjettinnstrammingar hadde ein stor del av skylda, medan privat konsum har halde seg godt gjennom Budsjettinnstrammingar bidrog også til at Eurosona andre år på rad hadde negativ BNP-vekst med eit fall på rundt -0.4 prosent i 2013, men som likevel kom ut av resesjon dei siste kvartala. Ekspansiv penge- og finanspolitikk i Japan bidrog til at veksten der tiltok til rundt 1.7 prosent. Veksten i framvoksande økonomiar bidrog framleis meir til global vekst med ein veksttakt på over 4 prosent mot 1 prosent i industrilanda i 2013, der Kina voks rundt 7.7 prosent. Inn i 2014 er vekstmomentet likevel sterkare i industrilanda, der forventningane er at spesielt USA og Eurosona aukar veksttakten merkbart som følgje av bortfall av finanspolitiske innstrammingar. Dette skal dra BNP-veksten i industrilanda opp til 2 prosent og nærmare trendvekst, og bidra til å løfte forventa global BNP-vekst til 3 prosent i Nedtrapping på trappene Sterkare løpande makrotal i USA har gjort at den amerikanske sentralbanken (Fed) har starta den mykje omtalte nedtrappinga av dei månadlege obligasjonskjøpa. Etter kjøp av 85 mrd månadleg i over eitt år, reduserast kjøpa no til 75 mrd. I tillegg til betre makrobilde har også dei politiske partia i USA nærma seg i den pågåande budsjettstriden. Frykta for akutt budsjettbråk og marknadsuro har dermed falt, som truleg bidrog til at Fed utsette nedtrappinga i september. Einigheit om mindre automatiske budsjettinnstrammingar er også moderat positivt for økonomien. Sjølv om den såkalla Ryan-Murray avtalen er eit steg i riktig retning, inneheld avtalen ikkje noko avklaring rundt gjeldstak-diskusjonen som vil kome opp igjen før 7. februar. Framover er ytterligare nedtrapping også venta, men det er framleis betinga av den makroøkonomiske utviklinga som ventast å betre seg ytterlegare. 17

18 Makroregulering operasjonalisert i Noreg Ein viktig lærdom frå finanskrisa, var at det finansielle systemet måtte regulerast betre og pengepolitikk også måtte sjåast i samanheng med finansiell stabilitet. Rentepolitikken åleine var ikkje tilstrekkeleg for å få dette til og fleire verkemiddel innan såkalla makroregulering måtte til. Dette har Norges Bank tatt konsekvensen av og operasjonalisert no ved å anbefale Finansdepartementet om å auke den motsykliske kapitalbufferen med 1 prosent. Finansdepartementet følgde opp denne anbefalinga som vart heldt konfidensielt ved rentemøtet, men ga bankane eitt halvt år ekstra til implementering og frist juli Dermed må norske bankar byggje meir kapital gjennom auka inntening som i rentemargin, lågare balanse med potensielt lågare utlånsvekst, innhenting av ny kapital, og/eller halde igjen utbytte. Dette er likevel i stor grad venta og bankane er godt i gang med tilpassinga. Alle Storebrand sine fond og pensjonsmidlar har krav til samfunnsansvar. Tabellen under viser netto finansutgifter for dei siste åra Sum finansutgifter Sum finansinntekter Netto finanskostnader Netto finansutgifter auka med nesten 17 mill kr frå 2007 til Nedgangen på børsen var ein vesentleg bidragsfaktor her. I 2007 kunne vi inntektsføre ei beskjeden verdiauke på ca 4,5 mill kr. I 2008 måtte vi utgiftsføre ein verdireduksjon på 7,7 mill kr. I 2009 kunne vi inntektsføre ei verdiauke på ca 8,3 mill kr. Verdiauken var også veldig stor i 2010 (ca 11,6 mill kr). Dersom vi samanlikar netto finanskostnader i 2011 og 2010 så får vi ein skilnad på nesten 12 mill kr mellom dei 2 åra. Forklaringa på den store skilnaden er sjølvsagt at vi i 2011 hadde verdireduksjon på våre plasseringar i finansmarknaden, medan verdiauken på dei same plasseringane var veldig høg i 2010 Rekneskapen for 2013 viser netto finanskostnader på kr Det budsjetterte beløpet var kr INVESTERINGAR Tabellen under viser investeringane for Første talkolonne viser rekneskapstala. Siste talkolonne viser revidert budsjett. Investeringsprosjekt Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Kjøp og sal av aksjar Volda kyrkje, ombygging Nye kyrkjegardar, planlegging Volda kyrkje, naudlysanlegg Kyrkjene i Volda, oppgradering brannalarmanlegg

19 Investeringsprosjekt Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass Utviding Leirshaugen gravplass Nytt EL-anlegg for tineapparat - Leirshaugen gravplass Omregulering av Dalsfjord kyrkjegard Leirshaugen gravplass opprusting EDB-utstyr rådhus Volda skisenter, grunnkjøp m.m Interkommunale IKT investeringar Agresso 5.5 for Volda og Ørsta Ny telefonsentral/ telefonstøttesystem Digitalisering byggesaksarkiv Lesebrett og WEB-overføring kommunestyret IKT-satsing i grunnskulen Grunnskulen, inventar Inventar/utstyr vaksenopplæring IKT-utstyr helseavdelinga Kombidamparar avdekningskjøkkena Utskifting av dect-telefonar Helsenett Innkjøp hjelpemidlar Håndstyrte terminalar PLO El bilar NAV Volda, ombygging bibliotek Volda u-skule, opprusting Voldahallen, ny varmepumpe Klimaplanen, bygningsmessige tiltak Skular, spelemiddeltiltak Ny Øyra skule Volda u-skule, oppussing - sjå Nilletun, oppussing - sjå Omsorgsbustader Lauvstad, oppussing - sjå Bustader til einslege mindreårige flyktningar Øyra skule, plasthall på grusbana - Fotballhall Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader Renovering Volda gamle gymnas/maurtua Fjordsyn, opparbeiding/opprusting av uteområde Varmepumpe omsorgssenteret Ombygging Folkestadtun Oppgradering symjehallane Lauvstad barnehage modular Golv Voldahallen renovering Bratteberg skule, byggetiltak Dusj/garderobe Voldahallen nytt branndepot Dravlaus

20 Investeringsprosjekt Rekneskap 2013 Budsjett 2013 Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua ENØK tiltak (i henhald til klimaplanen) Ombygging ny brannstasjon Volda rådhus, brann - oppattbygging og servicetilrettelegging Kommunalt tenestesenter Bustadprosjekt Bustader funksjonshemma System for eigedomsforvaltning Avlaup Austefjord skule Vasskade Monsvegen 3a, forsikringssak Brannskade Røyslidvegen 11A, forsikringssak Vasskade Paviljong v/ høgskulen, forsikringssak Tak på pailjong i parken Mork skule, leikeapparat Avlastningsbustad barn og unge + dagsenter Skatepark Bilkjøp Myrtun på Rotset, tilbygg for vassverket Engeset/Klepp, 3. byggesteg Bustadfelt Bratteberg Diverse grunn sentrum Kommunal kloakk, hovudplan Kommunal kloakk, avløpsreinsing Kommunal kloakk, avlaupsreinsing samla pott Driftsentral VA, edb-program og varsling Vikeneskaia, reparasjon Fjordvarme i Volda Kommunale vegar, utbetring Trafikktrygging og miljøtiltak Torget mellom Cubus og Haavik Gatelys, utskifting PCB-armatur Bustadfelt Fyrde Volda Vassverk, grunnvassboring Vassbotnen Lauvstad Vassverk, ombygging Gatemiljøtiltak Friluftstiltak Reset m.m Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra Vassverk, fornying asbest-sementleidningar Utbetring veg frå Rotevatn til Vassbotn Turveg Rotevatnet Turveg mellom Engeset/Klepp og Reset Skiløype Rotevassdalen, tilrettelegging friluftsliv Næringsområde Øvre Rotset Hovudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing)

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2011

Volda Kommune Årsmelding 2011 Volda Kommune Årsmelding 2011 Innhaldsliste RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 1 1. INNLEIING... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2011... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 6 2.3

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond)

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond) VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2013/1678 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 (AKTIVA) Administrasjonen

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2010

Volda Kommune Årsmelding 2010 Volda Kommune Årsmelding 2010 INNHALD 1 Innleiing..... s 1 2 Vurdering av Volda kommune sin økonomiske situasjon.s 3 2.1 Resultat 2010 s 3 2.2 Frie inntekter... s 4 2.3 Generelle statstilskott.. s 6 2.4

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune 04.04.2016 Økonominotat 1. Målsettingar a. Effektiv og slagkraftig struktur Kommunane bør velje løysingar som gagnar ein framtidig felles kommune, og fornying

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012

Volda Kommune Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Volda Kommune Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Administrasjonssjefen sitt budsjettframlegg INNHALD 1 GENERELL KOMMENTAR/OPPSUMMERING...3 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...6 2.1 FINANS...6 2.2 FONDSMIDLAR...10

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 FINANSRAPPORT Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 Bakgrunn I samsvar med Møre og Romsdal fylkeskommunes finansreglement vedtatt av fylkestinget 15.06.10 skal det rapporterast om finansforvaltninga

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Perioderekneskap August 2011

Perioderekneskap August 2011 1 Perioderekneskap August 2011 2 3 PERIODISERT REKNESKAP PR. 31.08.11 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert budsjett. Det

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2011/446 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Administrasjonen si tilråding: Finansrapport 2010 vert

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Finansforvaltninga i 2016

Finansforvaltninga i 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-12 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Finansforvaltninga i 2016

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/623-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/623-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/6231 Rapport om finansforvaltning 2011 TILRÅDING: Rapporten vert lagt fram utan tilråding. DOKUMENT: Rapport frå Pareto Forvaltning

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-14 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.05.2017 Fylkestinget 13.06.2017 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010 Til ordførar og rådmann i kommunane,,,,,, og 12.08.11 SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 10 Vedlagt følgjer ein kort rapport med nokre av dei viktigaste KOSTRA tala frå 07 10 og nøkkeltal frå

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1 Rapport om finansforvaltning 2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Rapport pr.31.12.2012 frå Pareto

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer