Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn"

Transkript

1 Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge, og i alt lastebiler passerte grensen, side 9 Oljeinvesteringene stiger Oljeinvesteringene vil stige med 1,1 milliarder kroner i 1996, side 1

2 Ukens statistikk Innhold nr 10/96 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Atle Jansson, Johan Alvik, Tom Granseth (økonomiske nøkkeltall) Ny statistikk: Tekst side: Tabell side: Redigering/grafikk: Kirsten Aanerud, Elisabeth Hagebruksavlingar, Godnes, Iris Stenseng, Audhild Overby Korrektur: Else Efjestad, Asta Bårdseth Tabeller: Camilla Juvet Barnestatistikk, 1 januar Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Lønnsstatistikk Sjøfolk i innenriks rutefart, Priser: P - år kr 70,- Enkeltnr kr 5,- 1 november ISSN 08C4-054 Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk/statistisk Byggearealstatistikk, 1995 Endelige tall 6 4 sentralbyrå Byggearealstatistikk, januar Biler vraket mot pant, Godstransport med lastebil over grensen, Lakse- og sjøaurefiske, Hjortejakt, Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar Investeringsstatistikk Oljevirksomheten, 1 kv Kommunale gebyrer, teknisk, januar Annet stoff: Økonomiske nøkkeltall Elektronisk utgave av Ukens statistikk finnes på SSBs Web-tjeneste, adressen: Publikasjoner Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypencle kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkområdene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Bestilling av publikasjoner: For abormement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Mollergt 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publ:kasjoner finnes i vårt bibliotek Telefon: /43 Telefaks: Statistisk sentralbyrå vil publisere nye Frigivelses- Ukens tall fra folgende statistikker: dato: statistikk: Byggekostnadsindeks, boliger, februar Den norskeide utenlandskregistrerte handelsflåten, 31 desember Detaljomsetningsindeksen, januar Godsbiler Registerstatistikk, Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 4 kv Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Investeringsstatistikk Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 1 kv Investeringstiltak i jordbruket, Kommunale avløp, Konsumprisindeksen, pr 15 februar 1996 (pressemelding) Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, pr 15 februar Produksjonsindeksen, januar Produsentprisindeksen, pr 15 februar Utenrikshandelen med varer, februar 1996 (pressemelding) Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, Utslipp til luft fra Norge, 1995 (pressemelding) Elektronisk formidling Pressemeldinger, offisiell statistikk og annen informasjon fra SSB finner man også på Web-tjeneren på Internett: Dessuten inneholder SSB-data online statistikk fra de fleste emner med tilbakegående tall og opplysninger om SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD-ROM med nordisk statistikk Statistisk sentralbyrå tar forbehold om at varslet publiseringsdato kan bli forskjøvet Ukens statistikk nr 10/96

3 Små avlingar av hagebær Avlinga av hagebær, bortsett frå i småhagar, var 14 prosent mindre enn ei middelårsavling i 1995 Det vart produsert mest jordbær, totalt tonn Dette er 84 prosent av det normale for eit middels godt år Mykje av årsaka til den reduserte avlinga av jordbær skuldast råteskader og vanskelege vêrtilhøve ved innhaustinga i dei største jordbærfylka Buskerud, Oppland og Vestfold Avlinga av hagebær, det vil seie jordbær, bringebær og solbær, er utrekna til tonn Dette er 86 prosent av ei middelårsavling Innhaustinga av bringebær er utrekna til tonn, som er 3 prosent mindre enn ei middelårsavling Når det gjeld solbær, var Fruktavlingar i tonn Fylke 1995 Heile landet Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud Telemark Vestfold Rogaland Andre fylke Tonn avlinga på tonn, 4 prosent større enn ei middelårsavling Godt år for eple Ser ein bort frå småhagane, vart det hausta tonn frukt i 1995 Dette er rekna som ei middels stor avling Det var stor skilnad mellom dei ulike fruktslaga Av frukt vert det dyrka mest eple, der avlinga var på 600 tonn sist år Det er 6 prosent større enn ei middelårsavling Størst er haustinga av vintereple, som utgjer 75 prosent av fruktavlinga i landet Hordaland og Sogn og Fjordane har vel halvparten av eplearealet, og i Hordaland var avlinga 7 prosent større enn for eit middels godt år Den var også av god kvalitet Det vart dyrka tonn pærer og 500 tonn surkirsebær i 1995, og er høvesvis 3 og 6 prosent mindre erm ei middelårsavling Avlinga av plommer var på 000 tonn og søtkirsebær på 700 tonn Dette er om lag 95 prosent av ei middelårsavling Normalt år for grønsaker Avlingane av grønsaker produsert i veksthus og på friland var om lag normalt store i fjor Det vart hausta tonn grønsaker på friland i 1995, og kål og gulrøter utgjorde størstedelen Innhaustinga av gulrøter var på tonn, noko som er prosent mindre enn normalt Kålavlingane var på tonn, 3 prosent under ei middelårsavling Av vekst- Avling av gronsaker ph friland Fylke 1995 Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Andre fylke Tonn husgrønsaker vart det hausta tonn agurkar og tonn tomatar Om statistikken Tala vert samla inn frå fylkesgartnaren i kvart fylke, og omfattar ikkje avling i villahagar og andre småhagar Nemninga middelårsavling gjeld den avlingsmengda ein reknar med å få pr dyrkingseining i eit middels godt år Frilandsdyrking er i hovudsak kål, gulrøter, erter og lauk som er dyrka på åker Ny statistikk Hagebruksavlingar, 1995 Statistikken kjem ut rleg i Ukens statistikk og i Noregs Offisielle Statistikk (NOS) Jordbruksstatistikk Meir informasjon: Dagfinn Sve, tlf Vedleggstabell side: 19 Naturressurser og miljø 1996 Hvor mye NO slippes ut i din kommune? Hvor mye olje har vi igjen? Hvordan vil CO-avgifter påvirke økonomien? Kommer 14 mars Slike spørsmål gir Statistisk sentralbyrås nye publikasjon Naturressurser og miljø 1996 svar på Her finner du oppdatert ressursregnskap for energi og de nyeste tallene for utslipp til luft Videre presenteres artikler og nøkkeltall for fiske, skog, jordbruk, avløpsrensing, avfallsbehandling og miljoproblemer slik de oppleves av folk selv Videre presenteres samfunnsøkonomiske analyser over energibruk, utslipp til luft og avfallsmengder For mer informasjon, kontakt Henning Høie, tlf Boka inneholder 08 sider og koster kr 140,00 Den kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice Postboks 8131 Dep N-0033 Oslo Telefon: Telefaks: eller: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt17 Postboks 8134 Dep N-0033 Oslo Telefon: Telefaks: ISBN ISSN Ukens statistikk nr 10/96 3

4 Åtte av ti barn bor sammen med begge f oreldrene 79 prosent av barna under 18 år i Norge bor sammen med begge foreldrene Det viser tall fra barnestatistikken 1 januar 1995 Det er 3 prosentpoeng færre enn i 1989, da barnestatistikken ble publisert for forste gang Barn 0-17 är etter soskenforhold Hele landet 1989, 1991, 1993 og januar 1995 var det barn under 18 år i Norge, og av dem bodde sammen med begge foreldrene Det er noen færre enn i ,3 prosent bodde sammen med bare mor eller far Det er noen flere enn i 1993 Av dem som bodde sammen med bare mor eller far bodde 11 av 100 sammen med far, resten med mor 3,5 prosent av barna bodde sammen med en forelder og en steforelder Under en halv prosent av barna bodde ikke sammen med noen av foreldrene, De minste barna har samboende foreldre Endringene i familiemønsteret de siste ti-tjue årene har først og fremst skjedd i familier med små barn Av barn under ett ar hadde ett av tre samboende foreldre pr 1 januar 1995, mens det gjaldt ett av fire barn mellom ett og tre år Det er en ailing for begge småbarnsgruppene fra 1993 Andelen barn med samboende foreldre blir lavere jo eldre barna blir Av seksåringene hadde 9,4 prosent samboende foreldre, mens bare 1,4 prosent av 17-åringene hadde det Selv om andelene er lavere blant de stone barna, er de likevel noe høyere enn i 1993 Finnmark topper fortsatt statistikken med størst andel barn med samboende foreldre Lavest andel barn med samboende foreldre hadde Agderfylkene og Rogaland Denne tendensen har vart ved siden 1989 Færre barn med gifte foreldre Nær 69 prosent av barna under 18 år bodde pr 1 januar 1995 sammen med foreldre som var gift med hverandre Det er en nedgang på,7 prosentpoeng fra 1993 og 9, prosentpoeng fra 1989 Av barn under ett år hadde 55 prosent gifte foreldre, mens vel 68 prosent av seksåringene hadde det For 17-åringene var andelen 73 prosent For alle de nevnte aldersgruppene er dette en nedgang sammenlignet med 1993 Sammenlignet med 1989 er det en enda stone nedgang Andelen for barn under ett år med gifte foreldre var da 64 prosent Barn uten Hel MUFTI mr Halv- Komb av hel-, halvog ste 1989 El 1991 L11993 E11995 og for barn på seks og 17 år henholdsvis 81 og 78 prosent Nedgangen er altså særlig stor for de minste barna Det er Oslo og de fem nordligste fylkene som har flest barn utenfor tradisjonelle kjernefamilier I Finnmark bodde bare litt over halvparten av alle barna under 18 år sammen med gifte foreldre 1 januar 1995 Troms, Nordland, Trøndelagsfylkene og Oslo hadde også lave andeler barn med gifte foreldre med mellom 58 og 64 prosent Barn 0-17 år etter hvem de bor sammen med Prosent Fylke 1 januar 1995 Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest, Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Tro ndelag Nordland Troms Finnmark Prosent E Gifte foreldre E Samboende foreldre E Mor eller far El Mor/stefar el omv og andre f Rogaland og Vest-Agder hadde flest barn med gifte foreldre (vel 77 prosent), tett fulgt av Sogn og Fjordane og Aust-Agder (nær 75 prosent) Fra 1989 har fylkene hatt en relativt stor nedgang i andelen barn med gifte foreldre Barn med enslige foreldre Av alle barna under 18 år bodde vel 17 prosent sammen med bare mor eller far Av barn under ett år gjaldt det nær 1 prosent og av barn mellom ett og tre år var nær 14 prosent registrert bosatt sammen med bare den ene av foreldrene For både seks- og 17-åringene var andelene 19 prosent For alle aldersgruppene er dette en økning sammenlignet med tall fra tidligere barnestatistikk Ukens statistikk nr 10/96

5 Økte lønninger i innenriks rutefart Hyren for sjømenn i innenriks rutefart økte med 1,7 prosent fra november 1994 til november 1995 I perioden er det imidlertid utbetalt mindre for overtidsarbeid, slik at den samlede lønnsøkningen er på 0,6 prosent Gjennomsnittlig hyre for voksne sjømenn økte fra kroner pr måned i november 1994 til kroner i november 1995 Månedslønn i alt økte med 110 kroner i perioden, fra til kroner I 1995 har den gjennomsnittlige betalingen for overtidsarbeid og kompensasjon for arbeid utover 56 timer pr uke gått ned i forhold til året før Det forklarer hvorfor lønn i alt har økt mindre enn hyren Kvinnelig sjøbetjening hadde en økning i gjennomsnittlig hyre på 1,9 prosent, fra kroner i november 1994i kroner i november 1995 Statistikken viser at gjennomsnittlig månedslønn i alt for kvinnelig sjøbetjening økte med 4,7 prosent fra til kroner Den forholdsvis sterke økningen har sammenheng med en økning i gjennomsnittlig utbetalt fritidskompensasjon Denne kompensasjonen varierer fra år til år, avhengig av når den blir avregnet og utbetalt Begreper i statistikken Månedslønn i alt inneholder hyre, overtidsbetaling og diverse tillegg Statistikken omfatter sjøfolk på 35 skip på 100 bruttotonn og mer Av disse er 851 lønnet etter ramme- eller aviøsingsavtale Disse er bearbeidet særskilt og holdt utenfor tallene som er presentert her Ny statistikk Lønnsstatistikk Sjøfolk i innenriks rutefart, 1 november 1995 Statistikken utgis å rlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk Mer informasjon: CoenHendriks, tlf eller MaritMelstrom, tlf Vedleggstabeller side: prosent bor hos far Av barn under 18 år som bodde sammen med bare den ene av foreldrene bodde 11 av 100 hos far Tallene viser at flere bor hos far når de blir noe større Mens noe over 7 prosent av seksåringene bodde sammen med far, gjorde nær 14 prosent av 1-åringene og 1 prosent av 17-åringene det Flest barn som bodde sammen med bare den ene av foreldrene var det i Oslo, hvor nærmere hvert fjerde barn under 18 år bodde i slike familier I Sogn og Fjordane var det vel hvert tiende barn som gjorde det samme For alle fylkene var dette flere enn i 1993 Åtte av ti bor sammen med Av barnestatistikkens barn var det vel 18 prosent eller som ikke hadde hjemmeboende, mens nær 45 prosent hadde ett, 7 prosent hadde to og nær 10 prosent hadde tre eller flere Det er samme fordeling som i 1993 Samboere er en underregistrert gruppe Barnestatistikken, som baserer seg på data fra Det sentrale folkeregister, fanger kun opp samboerpar som har minst ett barn felles og som er registrert bosatt på samme adresse Det er imidlertid gjort mange utvalgsundersøkelser med samboerforhold som tema Blant annet ble det i Ukens statistikk nr 7/1996 publisert tall fra fire omnibusundersøkelser som ble gjennomført i 1995 Med «barn uten» menes barn (under 18 år) som er registrert bosatt alene sammen med sine foreldre Det kan være enebarn i vanlig forstand eller det kan ha som har flyttet ut av familien «Søsken» bor på samme adresse og i samme familie som barnet selv, og kan omfatte både hel-, halvog ste, uansett alder Hel er definert som barn med samme far og samme mor, halv som barn med samme mor, men ikke samme far eller omvendt, og ste som barn med verken samme mor eller far I Oslo var over 7 prosent barn under 18 år uten 1 januar 1995 Også i Finnmark, Troms og Sør-Trøndelag og i sentrale strøk på Østlandet (Østfold, Akershus og Buskerud) var det mange barn uten Sogn og Fjordane hadde fortsatt færrest barn uten, mens fylket hadde en stor andel barn med tre eller flere Østfold og Akershus hadde lave andeler barn med mange, tett fulgt av Hedmark og Oppland Rundt halvparten av barna i disse fylkene hadde bare ett Sammen med Buskerud og Vestfold hadde disse fylkene de høyeste andelene barn med bare ett Flere barn med halv Vel 88 prosent av barna bodde sammen med bare hel Det er noen færre enn i 1993 og 3 prosentpoeng lavere enn i 1989 Andelen barn med halv økte fra vel 5 til nær 7 prosent fra 1989 til 1995 Andelen barn som bodde sammen med ste, eller med både hel-, halv- og ste, var 5 prosent Også det er en økning sammenlignet med tall fra tidligere barnestatistikk Ny statistikk Barnestatistikk, I januar 1995 Statistikken utgis annethvert ei r i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Befolkningsstatistikk Hefte III Oversikt Merinformasjon: SisselVestli, tlf eller KirstenDybendal, tlf Vedleggstabeller side: 9-13 Rettelse Det var feil i vedleggstabellene til artikkelen om priser på elektrisk kraft til industrien i forrige nummer av Ukens statistikk I tabell 3 stod det at laveste pris til industri med effektuttak på mellom 17,5 og 37,5 MW var på 1,4 Ore/kWh Den faktiske prisen er 11,4 Ore/kWh I tabell 4 stod det at høyeste pris for industri med effektuttak på mellom 17,5 og 37,5 MW var på,8 Ore/kWh Dette tallet skal være 1,8 Ukens statistikk nr 10/96

6 0 000 nye bolig erl 1995 Igangsettingen av nye boliger sank med 6 prosent fra 1994 til Endelige tall viser 0011 nye boliger i 1995, mot 1 40 året for Sammenlignet med midten av 80-tallet har andelen leiligheter i frittliggende eneboliger sunket betraktelig Tallet på nye leiligheter i frittliggende eneboliger og andre småhus sank med 13 prosent fra 1994 ti11995, mens antall igangsatte blokkleiligheter var tilnærmet uforandret I 1985 var 6 prosent av de igangsatte leilighetene frittliggende eneboliger I 1995 var andelen bare 36 prosent Andelen igangsatte leiligheter i andre småhus har økt fra 4 prosent i 1985 til 36 prosent i 1995 Det samme gjelder blokkleiligheter, der andelen har Okt fra 8 til 1 prosent i denne tiarsperioden Færre nye boliger i Oslo Sammen med Finnmark hadde Oslo den største nedgangen i antall igangsatte boliger fra 1994 ti11995 Bare boliger ble påbegynt i Oslo i fjor, mot 58 året før Til gjengjeld steg boligtallet i Akershus med 1 prosent til 787 boliger i 1995 Bare i Bærum kommune ble 717 boliger påbegynt dette året 5,97 millioner kvadratmeter Fra 1994 til 1995 gav høy byggeaktivitet for yrkesbygg en økning i totalt igangsatt bruksareal på vel 3 prosent Det ble igangsatt 5,97 millioner kvadratmeter bruksareal i fjor, viser de endelige tallene Påbegynt bruksareal til yrkesbygg økte med 11 prosent Store byggeprosjekter som Gardermoen og Rikshospitalet bidrog sterkt til økningen Likevel hadde de fleste fylkene Okt bruksareal til yrkesbygg i denne perioden Sammen med Akershus og Oslo kan Hedmark, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag vise til sterk vekst sammenlignet med 1994 Igangsatt bruksareal til bygg for helsestell og sosial omsorg var mer enn fordoblet fra 1994 til 1995 Deretter følger hotell- og restaurantbygg med en økning på 5 prosent Produksjonsbygg for bergverksdrift og industri viste også en vesentlig økning, 0 prosent og kvadratmeter i 1995 Dette er det høyeste tallet for denne bygningstypen siden 1988 Rogaland hadde mest påbegynt bruksareal til produksjonsbygg, kvadratmeter, og mer enn fordobling fra 1994 til 1995 Undervisnings- og forskningsbygg og forsamlingshus var i tillegg til gruppen «andre bygg» de eneste som viste nedgang i denne perioden SSB tar spesialoppdrag I tillegg til faste publiseringer utfører Statistisk sentralbyrå spesialoppdrag ved ønske om andre, eller mer detaljerte opplysninger for kvartals- eller årsstatistikk Vårt datamateriale inneholder blant annet informasjon om bygningstype (60 typer), næringsgruppe, eiertype (kommune, stat, privat), konstruksjon/materialer og romfordeling i leiligheter Henvendelse John Bjørke, tlf Datagrunnlag Byggearealstatistikken er basert på bygningsregisteret i GAB (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret) Registeret eies av Miljøverndepartementet, mens det faglige ansvaret er ivaretatt av Statens kartverk Kommunene registrerer alle nye bygg ved tre tidspunkter; godkjenning av kommunen, igangsetting og fullføring Hver måned publiseres totaltall og fylkesvise tall for antall boliger, bruksareal til boliger og bruksareal til andre bygg Kvartals- og årsstatistikken gir tall på kommunenivå Ny statistikk Byggearealstatistikk, 1995 Endelige tall Statistikken utgis årlig iukens statistikk, månedsheftet Bygginfo, og i serien Norges offisielle statistikk (NOS) Byggearealstatistikk Også tilgjengelig i SSB-data online Mer informasjon: John Bjørke, tlf eller RandiJule, tlf Vedleggstabeller side: 4-5 Bygg satt i gang Antall leiligheter' ipo Ilurr Bygg satt i gang Andre bygg enn boliger Bruksareal' I =I a als 1 S S S V % IIIIIIS 14> A ml MI 00 * 41% u1"" «iiii Alle leiligheter Fritt! eneboliger Småhus Blokker I I I 0 4* I % 0 S 40 ''','''," I,,,, a I 11 ' 0 4 : i4,,,, %:, s*,,,iii", " ", S % I alt Kontor og forr Andre bygg Industribygg IIII Ill I II MM i Boliger unntatt hybler i For 1 januar 1993 brutto gulvflate Omfatter ikke bygg til jordbruk, skogbruk og fiske 6 Ukens statistikk nr 10/96

7 Byggevirksomheten i januar 1996: Færre boliger - flere yrkesbygg Foreløpige månedstall viser igangsatte boliger i januar, en nedgang på 33 prosent sammenlignet med januar 1995 Nedgangen for boliger oppveies av en tilsvarende økning for bruksareal til yrkesbygg Totalt ble kvadratmeter bruksareal igangsatt i januar, 3 prosent mer enn på samme tid i fjor Hordaland hadde flest igangsatte boliger, i januar, 3 mot bare 15 på samme tid i fjor Ellers var det bare Vestfold, Aust-Agder, More og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark som hadde vekst i antall påbegynte boliger I Oslo ble bare 47 boliger igangsatt mot 0 i januar 1995 Ny næringsinndeling Fra og med 1996 publiseres byggearealstatistikken etter NAGE næringskoder Den nye næringsinndelingen har en finere inndeling enn den gamle, til sammen 16 næringsgrupper I tillegg kommer en egen gruppe for fritidseiendommer (hytter), garasjer i tilknytning til bolig, og annet som ikke er næring Tidligere inngikk dette under annen virksomhet Størst andel av igangsatt bruksareal til yrkesbygg hadde næringsgruppen for varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, til sammen kvadratmeter Over halvparten av dette finnes i Rogaland fylke Næringsgruppen jordbruk og skogbruk hadde kvadratmeter igangsatt bruksareal i januar Deretter kommer offentlig forvaltning med kvadratmeter Bygg for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet hadde hele kvadratmeter fullført areal denne måneden, men bare 9 00 kvadratmeter igangsatt Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring, utgjør 4 prosent av bruksareal til annet enn bolig, og kvadratmeter i januar Ny næringsinndeling i byggearealstatistikken Byggearealstatistikken bygger på rapporter fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB), der næringsstandarden ISIC tidligere har dannet grunnlaget for en inndeling av bygningene etter brukers næring Fra 1996 blir nye bygg registrert etter næringshovedområdene i NAGE Bruksareal fordelt etter brukers næring i 1996, vil derfor ikke være direkte sammenlignbart med tall for tidligere år For godkjente, ikke igangsatte bygg og bygg under arbeid vil det heller ikke oppgis tall etter næring for 1996, da disse i stor grad vil inneholde bygg med gamle næringskoder Sesongjusterte tall Fra og med januar 1996 publiserer Statistisk sentralbyrå sesongjusterte tall for igangsatte bygg i en egen vedleggstabell Tabellen gir ujusterte, sesongjusterte tall og trendtall for antall boliger og bruksareal til bolig, samt ujusterte tall og trendtall for bruksareal til andre bygg Igangsatt bruksareal til andre bygg varierer sterkt, uavhengig av sesong, og sesongkomponenten blir svært ustabil Det beregnes derfor ikke sesongjusterte tall for disse byggene Ny statistikk Byggearealstatistikkjanuar 1996 Statistikken utgis hver må ned iukens statistikk og i må nedsheftet Bygginfo, også til g fengelig i SSBdata online Mer informasjon: John Bjørke, tlf eller Randi Jule, tlf Vedleggstabeller side: 6-9 Nye publikasjoner Regionalstatistikk (RS) Regionalstatistikk kommer fra januar 1994 ut i serien Norges offisielle statistikk (NOS) med 10 nummerpr år og med ett hefte pr fylke (i alt 180 hefter) Heftene inneholder statistikk på kommunenivå fra de fleste emneområder Mange av tabellene er supplert med kommentarer, og noen er illustrert med kart eller grafikk (Norges offisielle statistikk, varierende sidetall, 475 kr pr fylke pr år) Statistisk månedshefte Heftet har faste tabeller med konjunkturstatistikk og måneds- og kvartalsstatistikk for en rekke områder: befolkning, arbeidskraft, lønn, konsumprisindeks, næringsøkonomi, samfunnsøkonomi og finanser (Norges offisielle statistikk, 18 sider, 60 kr ISBN ISSN ) Strukturtall for kommunenes økonomi 1994 Publikasjonen inneholder statistikk som beskriver kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske stilling i 1994 Statistikken bygger vesentlig på tall for kommunenes bevilgnings- og balanseregnskap, basert på de årlige regnskapsoppgaver som SSB henter inn fra alle kommuner Statistikken er gitt i form av relative tall, regnet i kroner pr innbygger Dette gjør det mulig å sammenlikne tall for enkelte kommuner med gjennomsnittet for landet, gjennomsnittstall for de enkelte fylker og gjennomsnittstall for kommuner etter kommuneklasse og innbyggertall (Norges offisielle statistikk, 160 sider, 95 kr ISBN ISSN ) Kommunale helsetilbud Organisering, ulikhet og kontinuitet Rapporten omhandler ulike sider ved personellsituasjonen og organisatoriske forhold i lege- og fysioterapitjenesten og skole-/helsestasjonstjenesten, herunder den geografiske fordelingen av ubesatte stillinger Det presenteres også tidsserier som viser personellutviklingen for perioden 1987 til 1994 (Jon Erik Finnvold: Rapporter 96/6, 70 sider, 95 kr ISBN ISSN ) Ukens statistikk nr10/96 7

8 Flere biler vraket i fjor ble det vraket person- og varebiler mot pant Det er en økning på vel 14 prosent fra året for Gjennomsnittsalderen ved vraking økte fra 17 til 17,4 år for personbilene, og fra 14, ti114,5 år for varebilene Antallet vrakede personbiler var Det utgjorde 3,6 prosent av bestanden, mot 3, prosent året før Tallet på vrakede varebiler var 3 58 og utgjorde 1,9 prosent av bestanden, mot 1,7 prosent i 1994 Til tross for fjorårets økning er det fortsatt langt igjen til t oppåret 1986, hvor det ble vraket over person- og varebiler Det -var 4,7 prosent av bilbestanden Bileiere bosatt i Aust-Agder leverte inn flest personbiler til vraking (nes- ten 5 prosent) i forhold til bestanden i fjor I Oslo utgjorde antall vrakede personbiler bare,7 prosent av bestanden Flere vrakbiler eldre enn 15 år Antallet vrakede personbiler 16 år eller eldre økte fra vel i 1994 til vel i fjor, en oppgang på 19,7 prosent Vel to tredeler av alle personbilene som ble vraket i fjor var altså 16 år eller eldre Bestanden i denne gruppen økte likevel i samme perioden med 7,4 prosent Personbilenes gjennomsnittsalder ved i94110 vraking Fylke 31 desember 5 Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I I , , , ,5 Gjennomsnittsalder ved vraking, -Registrerte persoribilér GjennomsnittsalderFylke4::31 desember Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark MIME 11 1 ~31 DEM walweffifflim rimmoimi 1~1~ ~or _ l'= 301 ~ - I-I ETI - re TI - I N 1=1 E I I I 8 8,5 9 9, , ,5 1 Gjennomsnittsalder Mercedes og Volvo blir eldst Mercedes personbil hadde fortsatt den høyeste gjennomsnittsalderen ved vraking med 1,3 år, tett fulgt av Volvo med 0,1 år Skoda hadde den laveste gjennomsnittsalderen ved Panteordningen for biler omfatter person- og varebiler som var registrert 1 januar 1977 eller som har blitt registrert senere Det er ikke gitt tall for merker som ikke lenger importeres tillandet Ved vurdering av materialet bor det tas hensyn til fabrikkmerkenes markedsandel over tid Statistikken er basert på Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Tollog avgiftsdirektoratet vraking med 1,6 år Av varebilene hadde Volvo høyest gjennomsnittsalder med 19,9 år Regnet i prosent av bestanden ble det vraket flest personbiler av merkene Lada og Skoda (10,1 prosent), færrest av Mercedes (1,1, prosent) Det var i alt 140 godkjente oppsamlingsplasser for biler vraket mot pant, 5 flere enn året før Ny statistikk Biler vraket motpant, 1995 Statistikken utgis ei rlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk Regionale tallvil bli publisert i Regionalstatistikk Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf eller Jan Monsrud, tlf Vedleggstabeller side: 4-8 Personbilparken blir fortsatt eldre Til tross for økt salg av nye personbiler de siste to årene og en sterk økning i antallet vrakede eldre personbiler i fjor, økte gjennomsnittsalderen på personbilparken med 0, år til 10,4 år fra 1994 til 1995 Gjennomsnittsalderen for varebiler gikk derimot ned fra 7,7 til 7,5 år Oslo hadde den nyeste personbilparken med en gjennomsnittsalder på 8,9 år i fjor De eldste personbilene er registrert i Oppland, hvor alderen var 11,4 år Oslo har også den nyeste varebilparken (5,8 år), mens de eldste varebilene finnes i Nord-Trøndelag (8,6 år) Gamle Volvo'er Det ruller mange gamle Volvo personbiler på veiene Gjennomsnittsalderen var på 1,5 år Til sammenligning var Skoda'en bare 6,5 år Mens vel en tredel av alle Volvo personbiler var over 15 år gamle, var bare 4 prosent av alle Skoda'ene så gamle Skoda har imidlertid hatt et langt høyere nybilsalg enn Volvo i forhold til bestanden de siste 3 årene Nær 40 prosent av alle Skoda'ene var under 4 år gamle Den samme andelen for Volvo var drøyt 10 prosent Blant varebilene hadde Volvo og Mazda høyest gjennomsnittsalder med 9,5 år Ved utgangen av 1995 var det personbiler i Norge, en økning på snaut prosent fra året før Det var flest personbiler av fabrikkmerket Ford, som hadde en andel av totalbestanden på vel 13 prosent Opel hadde en andel av bestanden på vel 1 prosent 8 Ukens statistikk nr 10/96

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K) Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Juli 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juli 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juli 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 1-9-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen

Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 20-01-2014 Innhold Eksportutviklingen Vareeksporten side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang 5-6/2009 Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analys er om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå.

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå. utgis av Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå og kommer normalt med 10 nummer i året. Første nummer i året vil inneholde Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen vil ellers inneholde

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 15 Statistiske analyser Statistical Analyses Transport i Norge Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-02-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer