BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 976 BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1991 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet ANDRE EMNEORD Boligbygging Husbygging Leiligheter Yrkesbygg

4 3 Forord Den kvartalsvise byggearealstatistikken gir opplysninger om godkjente, igangsatte og fullforte bygg, om godkjente, ikke igangsatte bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av kvartalet. De forste 15 tabellene gir tilbakegrende tall, mens resten av tabellene gir detaljerte tall for statistikkkvartalet. Det er ikke utarbeidet kvartalstall for perioden før Skulle det være behov for slike tall, bes interesserte ta kontakt med Statistisk sentralbyrå i Kongsvinger. Arbeidet med publikasjonene har vært ledet av forstesekretær John Bjørke. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger 24. mai 1991 Svein Longva Jan-Erik Lystad

5

6 5 Innhold Figurregister 6 Tabellregister 6 Tekstdel 1. Statistikkgrunnlaget 8 2. Omfang 8 3. Kjennemerker 8 4. Kommentarer til tabellene 10 Figurdel 11 Tabelldel 13 Side Standardtegn i tabeller. Oppgave mangler _ Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten * ForelOpig tall

7 6 Figurregister 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. 1 OW m Godkjente bygg. Antall boliger. Fylke Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. 1 WO m2. Fylke Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m Bygg satt i gang. Antall boliger. Fylke Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m 2. Fylke 12 Side Oversiktstabeller Tabellregister 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype m Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang Boliger etter bygningstype Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/arets utgang Bruksareal etter bygningstype m Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype m Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring 10. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang 11. Bygg under arbeid ved kvartalets/arets utgang 12. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang til annet enn bolig, etter brukerens næring 13. Fullførte bygg. Boliger etter bygningstype 14. Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype. 15. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal til bolig brukerens næring Godkjente bygg 16. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 22 Godkjente, ikke igangsatte bygg 17 Boliger etter bygningstype 17 Bruksareal etter bygningstype m 2 18 Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal m2 19 Bruksareal til annet enn bolig, etter Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke re Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 24

8 7 Bygg satt i gang Side 22. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype og fundamentering/materialer i bærekonstruksjoner/materialer i yttervegger Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype og fundamenteringimaterialer i bærekonstruksjoner/materialer i yttervegger m Bygg satt i gang. Bruksareal etter byggherre og bygningstype m Bygg satt i gang. Leiligheter etter oppvarmingskilde og bygningstype. Antall bad og vannldosett. Fylke 30 Bygg under arbeid 30. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukers næring. Fylke 33 Fullførte bygg 34. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal etter bygningstype Fullforte bygg. Boliger og bruksareal etter bolig, etter bygningstype. Fylke Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m` FullfOrte bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 36 Kommunetabeller 38. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype. Kommune Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype. Kommune. M 2 46

9 1. Statistikkgrunnlaget Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregistret (GAB) er et EDB-register som skal inneholde opplysninger om alle grunneiendommer og adresser i Norge. Det skal også inneholde opplysninger om alle bygninger som var under arbeid 31. desember 1982 og alle bygninger som er bygget eller endret etter 1. januar Oppgavene til GAB innhentes med hjemmel delingsloven og forskriftene til denne. Eier av registret er Miljøverndepartementet. Det faglige ansvaret for registret er ivaretatt av Statens kartverk. Fylkeskartkontorene administrerer systemet ute distriktene og forestår mesteparten av det praktiske arbeidet med å overføre data til EDB. De interkommunale datasentralene står for den EDB-tekniske driften, mens kommunene gir de nødvendige meldinger til Bygningsregistret basert pd oppgaver fra byggherren og ved inspeksjon på byggeplassen. 2. Omfang Byggearealstatistikken omfatter med få unntak alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 30 m2 nybygd bruksareal. I tillegg er alle bygg under 30 m2 som inneholder en selvstendig boligenhet (leilighet eller hybel) tatt med. Date medforer at byggevirksomhet innenfor en eksisterende bygning, f.eks. byfornyelse, ikke er med i statistikken. Dessuten er åpne silobygg, dvs. silobygg som ikke er oppdelt i etasjer, ikke med statistikken. Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske er holdt utenfor. Dette skyldes at det er påvist svikt i registreringen av slike bygg etter at meldeplikten for denne byggevirksomheten falt bort i januar Kjennemerker Bygningstype, er fastlagt etter hvilken funksjon bygget skal ha. Kombinerte bygg - f.eks. kombinerte bolig- og forretningsbygg, lager- og produksjonsbygg mv. - er gruppert etter den funksjon som har størst andel av byggets bruksareal. Det er følgende bygningstyper: Boliger 01 Ren enebolig 02 Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet e.l. 03 Tomannsbolig, vertikalt delt 04 Tomannsbolig, horisontalt delt 05 Rekkehus 06 Kjedehus, atriumhus 07 Andre småhus 08 Blokk på 3 og 4 etasjer 09 Blokk på 5 etasjer og over 10 Terrassehus I I Våningshus på gärdsbruk, enebolig 12 Våningshus på gårdsbruk, tomannsbolig, vertikalt delt 13 Våningshus på gårdsbruk, tomannsbolig, horisontalt delt 18 Annen hustype 19 Tilbygg og påbygg Boligbygg omfatter bare helårsboliger. Produksjonsbygg for bergverksdrift og industri 31 Etasjebygg for fabrikk eller verksted 32 Etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontor 33 Produksjonshall 34 Produksjonshall kombinert med kontorfloy 35 Silobygg 39 Andre produksjonsbygg Kontor- og forretningsbygg mv. 41 Kontor- og administrasjonsbygg 42 Varehus og andre butikkbygg 43 Ekspedisjonsbygg og terminal 44 Lagerbygg og garasjebygg 45 Garasjebygg og uthus for bolig 46 Bensinstasjon 49 Annet bygg for kontor, forretning samferdsel Hotell- og restaurantbygg 51 Hotell 52 Annet herberge 53 Restaurant/kafé 54 GatekjOkken/kiosk 55 Utleiehytte/campinghytte Undervisnings- og forskningsbygg 61 Bygg for undervisning og forskning, inkl. museer og bibliotek Bygg for helsestell og sosial omsorg 62 Sykehus, gamlehjem, hjem for psykisk utviklingshemmede o.l. 63 Bamehjem, bamehage, feriekoloni o.l. Forsamlingshus 64 Kirke, krematorie, gravkapell 65 Menighetshus, samfunnshus 66 Teater- og kinobygg 67 Idrettsbygg eller Andre bygg 68 Fengselsbygg 69 Andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting (tilfluktsrom) 91 Fritidsbygg (hytte, sommerhus o.1.) 92 Boligbrakke, koie, rorbu o.l. (seterhus, sel) 99 Andre bygg Næring. I tillegg til bygningstype registreres også hvilken næring byggets bruker tilhorer. Næringsgrupperingen er knyttet til brukeren og derfor uavhengig av bygningstype. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering, som bygger pd 1968-utgaven av FNs Internasjonale grupperingsstandard ISIC.

10 Det nyttes følgende næringsgrupper: Boliger 1 Jordbruk, skogbruk 2 Fiske og fangst 3 Bergverksdrift og industri 4 Varehandel, bank og forsikring 5 Hotell og restaurantdrift 6 Offentlig administrasjon 7 Undervisning og forskning 8 Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Siden det ikke alltid er kjent hvem som skal bruke bygget pd det tidspunkt skjemaet til statistikken fylles ut, anses næringsgrupperingen som mer usikker enn gruppering etter bygningstype. Bygg der brukers næring er ukjent, plasseres ofte i næringsgruppe 9 Annen virksomhet. Denne gruppen vil derfor delvis også være en gruppe for uoppgitt. Geografisk beliggenhet. For hvert bygg registreres den kommune bygget ligger i. Det er ikke brukt mindre enheter som krets eller lignende. Godkjente bygg. Et bygg regnes som godkjent når byggherren får den første positive tilbakemelding fra kommunen om at byggeprosjektet er kurant. Tiden det tar fra søknad til godkjenning vil nok variere en del både fra sak fl sak og fra kommune til kommune. Det er imidlertid forutsetningen at godkjenningstidspunktet skal ligge så tett som mulig opp til tidspunktet for innlevering av byggesøknad. Godkjent, ikke igangsatt. Fra et bygg meldes godkjent til det meldes igangsatt regnes det som godkjent, ikke igangsatt. Denne gruppen bygg blir gjenstand for samme type vurderinger som gruppen bygg under arbeid. Bygg satt i gang. Et bygg regnes som igangsatt når arbeidet med såle eller grunnmur påbegynnes. Fullførte bygg. Et bygg regnes som fullført når enten byggearbeidet, medregnet installasjons- og innredningsarbeider mv., er aysluttet eller minst 50 prosent av bygget er tatt i bruk. Bygg under arbeid. Fra et bygg er meldt igangsatt til det meldes fullfort regnes det som arbeid, selv om byggearbeidet midlertidig blir sunset. Dersom et bygg er i arbeid i uforholdsmessig lang tid, blir det undersøkt om by gearbeidet ø- er stanset og om det er meningen A.fullf re bygget. For igangsatte bygg som ikke vil bli fullfort, blir registreringen annullert og bygget blir tatt ut av statistikken. Dette kan medfore at tall for under arbeid ved utgangen av statistikkåret ikke blir lik under arbeid ved utgangen av foregående år pluss igangsatt minus fullført i statistikkåret. Bruksareal. Bruksareal er arealet innenfor omsluttende vegger. For beregning av bruksareal tas mål fra innside av vegg eller annen begrensende bygningsdel. En bygnings totale bruksareal vil derfor være summen av arealet innenfor ytterveggene for alle etasjer. I et boligbygg vil f.eks. kjellerarealet inngå i bygningens bruksareal til bolig. Bruksarealet måles etter regler gitt i Norsk Standard nr Areal og volumberegning av bygninger. Leilighet. En leilighet er i statistikken en enhet med minst ett rom og kjøkken. Hybelleilighet er nå definert som leilighet. Bare boliger som skal nyttes til helårsbolig, regnes som leilighet. Hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, og som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. I statistikken er hybler ikke regnet som leilighet. Boliger er lik summen av leiligheter og hybler. Rom. Et rom må tilfredsstille bygningslovens krav til beboelsesrom og være 6 m2 eller større. Kjøkken, bad, gang o.l. regnes ikke som rom. Byggherre. Med byggherre menes den juridiske person som byggearbeidet utfores for. I micelle tilfelle, særlig når det gjelder boligbygg, kan byggherren være en annen enn den endelige eier eller bruker av bygget, f.eks. et boligbyggelag eller en entreprenør som bygger boliger for senere salg. Etasje. Det registreres antall boliger og areal kjeller, underetasje, alminnelig etasje og loft. Skillet mellom kjeller/underetasje og underetasje/alminnelig etasje er fastsatt i byggeforskriftene og bestemmes i prinsippet av himlingens høyde over planert terreng. En alminnelig etasje skal ha en hoyde på 2,10 meter eller mer over en bredde på minimum 1,20 meter. Et tilgjengelig volum over Øverste alminnelige etasje kalles loft. Det kreves fri høyde pd 1,90 meter i minimum 0,60 meters bredde. Fundamentering er den delen av bygget som overforer virkende krefter direkte til grunnen. Dette kan være f.eks. vegger, søyler eller peler. I statistikken registreres folgende fundamenteringstyper: - Grunnmur - Bankett/såle - Peler - Annet Materialer i bærekonstruksjoner. Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.1., f.eks. reisverket. Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, golv o.l., f.eks. bjelkelaget. I statistikken registreres de materialer som utgjor mer enn en fjerdedel av konstruksjonen. I ett bygg kan det derfor registreres inntil 3 ulike materialslag.

11 10 Det registreres følgende materialer: - Tre - Lettbetong - Betong - Metall - Tegl (bare i vertikale deler) - Annet Materialer i yttervegger. Det blir registrert de samme materialer som i vertikale bærekonstruksjoner. 4. Kommentarer til tabellene Det er de samme prinsipper og definisjoner som ligger til grunn i månedlig, kvartalsvis og årlig byggearealstatistikk. I prinsippet er derfor tallene som publiseres i disse seriene sammenlignbare. I praksis vil imidlertid rettinger som foretas i GAB-registret som statistikken bygger på, gjøre at summen av tre månedsstatistikker kan avvike fra tall i kvartalsstatistikken. Tilsvarende kan summen fire kvartalsstatistikker avvike fra tall i årsstatistikken. Normalt er disse avvikene små. Bygg godkjent før 1. januar 1985 mangler i stor utstrekning dato for godkjenning. Det viser seg også at noen bygg mangler godkjenningsdato også etter 1. januar For å kunne presentere sammenlignbare tallserier, har Statistisk sentralbyrå beregnet godkjenningsdato der den mangler. Vi har gjort dette ved å trekke gjennomsnittlig godkjenningstid for vedkommende bygningstype fra igangsettingstidspunktet. Beregningen slår mest ut for 1. kvartal 1985 der vi har beregnet 30 prosent av tallene for godkjente og godkjente, ikke igangsatte bygg. For de Øvrige kvartaler i 1985 er tilsvarende beregningsandel synkende fra snaut 15 prosent i 2. kvartal til 5 prosent i 4. kvartal. Tall for godkjente og godkjente, ikke igangsatte bygg i statistikk-kvartalet er antakelig noe for lavt. Dette skyldes at enkelte kommuner rapporterer inn igangsettings- og godkjenningsdato samtidig, f.eks. godkjenningsdato februar først når bygget igangsettes i mai. Tallene i tabellene 1-6, som av denne grunn kan komme til a bli endret senere, er merket med *. Bygg under arbeid. For bygg under arbeid er det brudd i statistikken fra januar 1991 pga. nye utabeidingsrutiner. Bygg som er meldt igangsatt for mer enn 5 år siden, og ennå ikke meldt fullfort, tas ikke lenger med i statistikken som bygg under arbeid. Denne endringen forårsaker at gjennomsnittstallet for alle bygg blir ca. 9 prosent lavere fra januar 1991.

12 11 Figur 1. Godkjente bygg. Botiger etter bygningstype. 1) Figur 2. Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Kvartal. Bruksareal 1). Kvartal. Alle boliger -- Eneboliger Småhus 2) Blokker Alle bygg og forr. bygg Industribygg ;14) ts,,... -/, / ' A.. s '. 4' 4 ",..., k.,4' %.,. --.,,'...,..,,,-.., lo... milli.' ft.. im.... es %. es 0 % 3 1 r 3. N... %e , S. 1) Siste kvartal er foreløpige tall. 1) Siste kvartal er foreløpige tall. 2) Rekke-, terassehus, tomannsboliger og andre småhus. Figur 3. Godkjente bygg. Antall boliger. Foreløpige tall. Figur 4. Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. Foreløpige tall kv C= 1. kv Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall boliger Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ME I. kv kv m2

13 12 Figur 5. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype. Figur 6. Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Kvartal. Bruksareal. Kvartal. Alle boliger -- - Eneboliger Småhus 1) Blokker Alle bygg Ktr.- og forr.bygg lndustribygg, woo- I ri 1.,.,. :\ r,,. i oe ",,," e, sa Ns.;.. "s.,,- -.../.. re."' i , , N IA's "'is., 04% *moo.0 :":,.. o...o \ * %..., I, I I 1 II, i.. I i, it ft.....s. ON. 'Is,..., a o... rm wm role o, 1988 a ) Rekke-, terassehus, tomannsboliger og andre småhus. Figur 7. Bygg satt i gang. Antall boliger. Figur 8. Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. MIN 1. kv = 1. kv kv kv Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall boliger Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 1 1 i T V i m2

14 13 Tabell 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Alle boliger I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte bygg Fritt- Horison- Vertikalt r, med under ligg- ekkehus R talt delte to- og ter- delte hus Andre Tilbygg goarseray ende p bruksareal ene manns- rassehus med inntil Blokker hus- typer olygg til bolig - boliger boliger o.l. 4 leilig- heter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv* Tabell 2. Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype m 2 Andre bygg enn bolig Alle boliger Prod. bygg Kontor- Bygg for for berg- og Hotell- Undervisg og stell og lingshelse- Forsam- Andr. I altiverksdrift forret- og restau- rfit i og nings- rantbygg : bygg r ningsbygg sosial hus industri bygg mv. omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.* Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

15 14 Tabell 3. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring I alt Boliger Av dette Braslei lig- areal heter I ale Ber verkst og industri Bruksareal til annet enn bolig Varehandel, bank, fmans no r- g sikring Undervisning og forskning Helseog vetennærvesen Annen virksomheti kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv kv kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv.* Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske in Tabell 4. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger etter bygningstype Alle boliger Frittliggende eneboliger Vertikalt delte tomannsboliger kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Rekkehus og terrassehus o.l Horisontalt delte hus med inntil 4 leiligheter Andre Tilbygg Blokker hustyper polbygg I kombinerte bygg med under 50 prosent bruksareal til bolig kv.*

16 Tabell 5. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype m 2 15 Alle boliger Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontor-, for berg- og Hotell- I alt.' verksdrift forret- og restauog. rungs- rantbygg industribyg& mv. Bygg for helse- Forsam- Andr,, stell og lmgs- byar sosial hus omsorg kv kv kv kv L kv kv kv kv kv kv kv kv kv.* i Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 6. Godkjente, ikke igangsatte bygg vedkvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig. Etter brukerens næring Boliger Bruksareal til annet enn bolig Av dette I alt leiligareal - heter I ale Ber verks - drift og industri Undervisflings- og fors-kningsbygg Vorahandel, bank, fmans og forsikring m2 Under- Helsevisning og Annen og veten- virkforsk-nær- somhee ning vesen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

17 16 Tabell 7. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte bygg Alle Fritt- Rekkehus Horison- med urider boliger lig L Vertikalt dl og talt ete to- d elte hus Andre Tilbygg 153C m en terrasse- Blokker hus- og bruksareal enemaimshus med inntil typer påbygg til bolig boliger boliger o.l. 4 leilig- heter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv L kv Tabell 8. Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype m2 Andre bygg enn bolig Alle Prod. bygg Kontorboliger for berg- og I ale verksdrift forretog flings- industri b mv. Hotellog restaurantbygg Undervis- helse- Bygg for flings- og Forsam- Andre stell og lingsforsk- byggl ningsbygg sosial hus omsor kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske

18 Tabell 9. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring 17 Boliger Bruksareal til annet enn bolig I ale Av dette I alt leilig- Bruksheter Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, fmans o forsikring m2 Under- Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- somhet1 ning vesen kv kv kv kv kv hr kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 10. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang'. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst I kombi- 50 prosent bruksareal til bolig nette bygg Alle Fritt- Vertikalt Rekkehus Horison- med un-der boligerliggto- og talt delte hus Andre Tilbygg rsosemay en terrasse- bruksareal MUMSmed inntil Blokker hustyper plbygg til bolig ene- hus boliger Migero.l. 4 leiligheter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Det er brudd i statistikken fra januar pga. nye utarbeidingsrutiner.

19 Tabell 11. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang'. Bruksareal etter bygningstype m2 Alle boliger 18 Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I alt'verksdrift forret- og restauog nings- rantbygg industri lygg mv. Undervisnings- og forskningsbygg Bygg for helse- Forsarnstell og lingssosial hus omsorg Andre byggl kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2 Det er brudd i statistikken fra januar 1991 pga. nye utarbeidingsrutiner. Tabell 12. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens =ring Boliger Bruksareal til annet enn bolig Av dette Bruksheter I alt leiligareal I ale Be:r verkst og industri Varehandel, bank, fmans og forsiloring nr2 Under- Helsevisning og. Annen og veten- virkforsk-nær- somhet1 ning vesen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2 Det er brudd i statistikken fra januar 1991 pga. nye utarbeidingsrutiner.

20 19 Tabell 13. Fullførte bygg. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombi- Alle Fritt- Rekkehus Horison- nette bygg med wider boliger Vertikalt talt delte topolbygg bruksareal D og delte hus Andre Tilbygg enae manns- Blokker hus- e ene- hus med inntil 4 leiligtyper til bolig boliger boliger o.l. heter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tabell 14. Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype m2 Bong- 1.3Yafg t I alti Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- oghotellverksdrift forret- og restauognings- rantbygg industri bygg mv. Undervisnings- og forsk ningsbygg Bygg for helse- Forsarnstell og lingssosial hus omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

21 Tabell 15. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Av dette I alt leiligheter 20 Boliger Bruksareal til annet enn bolig areal I ale Ber verkst og industri Varehandel, bank, finans og forsikring ni2 Under- Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- somheti ning vesen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

22 21 Tabell 16. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Fylke Alle boliger Småhus Tilbygg Fritt- Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg Småhus i liggende delte to- og delte hus alt eneboliger manns- terrasse- med inntil 4 boliger hus o.l. leiligheter Antall 1000 m2 Ant m2ant m 2 Ant m2 Ant m2ant m2 Ant m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Tiordane MOre og Romsdal Sør Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Trans Finnmark I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte Blokker bygg med Andre Andre under 50 hus er hustyper prosent Blokker i Blokker på Blokker på Blokker 10 me nmtil på 3 etasjer bruksareal alt 3 og etasjer etasjer 2 etasjer og over til bolig etasjer og over Antall 1000 m2 Ant m2ant m 2 Ant m2 Ant m2ant m2 Ant m 2 I alt Østfold Akershus Oslo i Hedmark Oppland Buskerud... - _ -- _ Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland _ Hordaland Sogn og Fjordane Wire og Romsdal Sør Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Tram Finnmark

23 22 kvartal 1991 Tabell 17. Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m 2 Alle boliger Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I alt1verksdrift forret- og restauog nings- rantbygg industri bygg mv. Bygg for helse- Forsam- Andre stell og Hugs- bygg' sosial hus omsorg I alt Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 18. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Boliger Bruksareal til annet enn bolig Undervisflings- og forskningsbygg Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Av dette I alt leiligheter Bruksare"' I ale Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring m2 Under- Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- somhet1 ning vesen I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord- TrOndelag E Nordland Troms Finnmark Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

24 23 I. kvartal 1991 Tabell 19. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang, Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Fylke Alle boliger Småhus alt I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Frittliggende eneboliger Småhus Tilbygg Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg delte og delte hus tomanns- terrasse- med inntil 4 boliger hus o.l. leiligheter Antall 1000 m2 Ant m1ant m1 Ant m2 Ant m1ant m 1 Ant m1 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør- Trondelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte Blokker alt Blokker på 3 og 4 etasjer Blokker Blokker på 5-9 etasjer bygg med Andre Andre under 50 hustyper hustyper prosent Blokker 10 med inntil på 3 etasjer bruksareal etasjer 2 etasjer og over til bolig og over Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant m 2 Ant m 2Ant m 2 Ant m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark _ Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør - Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark

25 24 Tabell 20. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m 2 Boligbygg i -alt Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- Undervis- Bygg helsefor Forsam- An. (ire I ale verksdnft forret- og restaunings- og fors-kstell og lings- b 2 og nings- rantbygg sosial hus Ygg industri bygg mv. ningsbygg omsorg I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør - Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 21. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Bruks- Av dette I alt leiligheter Boliger Bruksareal til annet enn bolig I ale Ber verkst og industri Varehandel, bank, fmans og forsikring in' Under- Helsevisning og.annen og veten- virkforsk- nær- somhet1 ning vesen I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdil Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

26 25 Tabell 22. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygningstype Leiligheter Hybler Bruksareal til Bruksareal til bolig annet enn bolig I In2 I alt Boligbygg i alt Eneboliger Frittliggende eneboliger Tomannsboliger, vertikalt delte Tomannsboliger, horisontalt delte Rekkehus Terrassehus - Boligbygg med flere leiligheter Andre småhus Blokker 3-4 etasjer Blokker 5 etasjer og over Andre hustyper Tilbygg og påbygg Andre bygg enn boliger i alt Produksjonsbygg for bergverksdrift og industri Kontor og forretningsbygg mv Hotell- og restaurantbygg 8 Undervisning og forskningsbygg - 15 Bygg for helsestell og sosial omsorg Forsamlingshus Andre bygg l I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

27 26 Tabell 23. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Fylke Alle boliger I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Småhus Tilbygg Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg Småhus i Frittdelte og delte hus liggende alt li eneboliger tomanns- terrasse- med inntil 4 boliger hus ol leiligheter Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant m2 Ant m2ant m2 Ant m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SO- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,... I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte Blokker bygg med Andre Andre under 50 hustyper hustyper prosent Blokker i Blokker på Blokker pi Blokker 10 med mntil på 3 etasjer bruksareai alt 3 og etasjer etasjer 2 etasjer og over til bolig etasjer og over Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant. 1000m2Ant m2ant m2 Ant m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder _ _.... Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane SO- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Troms Finnmark I

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Olav Rønningen. Bygg- og anleggsavfall Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder. 2000/8 Rapporter Reports

Olav Rønningen. Bygg- og anleggsavfall Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder. 2000/8 Rapporter Reports 2000/8 Rapporter Reports Olav Rønningen Bygg- og anleggsavfall Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 REVIDERT UTGAVE AV "RAPPORTER 92121 - PRISINDEKS FOR NY ENEBOLIG" Statistisk

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 07 NESSEBY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 853768 FORORD Hovedformålet med Folke og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene i det

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 ØYSTEIN ENGEBRETSEN

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 ØYSTEIN ENGEBRETSEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 AV ØYSTEIN ENGEBRETSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger 322 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 322 Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger Emneord: Livsløpsboliger,

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Arild Thomassen og Trond Tørstad

Arild Thomassen og Trond Tørstad 96/21 Rapporter Reports Arild Thomassen og Trond Tørstad Prisstatistikk for næringseiendommer Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Bygningsopplysninger i matrikkelen

Bygningsopplysninger i matrikkelen Bygningsopplysninger i matrikkelen Når, Hvordan og Hvorfor Ellen Grønlund Eiendomsutvikler / Tronrud Eiendom AS Bygningsinformasjon i matrikkelen - Historikk Fra 1983 bygningsinformasjon i GAB Kommunene

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS

LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 37 LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS RANA KOMMUNE Versjon pr. 18. mai 2010 Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 37 Innhold 1 OM

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Notater. Tom Granseth. Formidling av private hytter gjennom hytteformidler. 2001/63 Notater 2001

Notater. Tom Granseth. Formidling av private hytter gjennom hytteformidler. 2001/63 Notater 2001 2001/63 Notater 2001 Tom Granseth Notater Formidling av private hytter gjennom hytteformidler Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Emnegruppe: 10.11 Innhold 1.

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER 0 T0 0 0 0 0 0 0 FOLKE OG BOLIGTELLING i. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK

Detaljer

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater 1/2 Rapporter Reports Marianne Vik Dysterud, Erik Engelien og Per Schøning Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER ; I r r FOLKE OG BOLIGTELLING I i 0 0. NOVEMBER 0 i 0 0 000 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 BODØ STATISTISK SEN TRALBYRÅ

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer