BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 976 BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1991 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet ANDRE EMNEORD Boligbygging Husbygging Leiligheter Yrkesbygg

4 3 Forord Den kvartalsvise byggearealstatistikken gir opplysninger om godkjente, igangsatte og fullforte bygg, om godkjente, ikke igangsatte bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av kvartalet. De forste 15 tabellene gir tilbakegrende tall, mens resten av tabellene gir detaljerte tall for statistikkkvartalet. Det er ikke utarbeidet kvartalstall for perioden før Skulle det være behov for slike tall, bes interesserte ta kontakt med Statistisk sentralbyrå i Kongsvinger. Arbeidet med publikasjonene har vært ledet av forstesekretær John Bjørke. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger 24. mai 1991 Svein Longva Jan-Erik Lystad

5

6 5 Innhold Figurregister 6 Tabellregister 6 Tekstdel 1. Statistikkgrunnlaget 8 2. Omfang 8 3. Kjennemerker 8 4. Kommentarer til tabellene 10 Figurdel 11 Tabelldel 13 Side Standardtegn i tabeller. Oppgave mangler _ Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten * ForelOpig tall

7 6 Figurregister 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. 1 OW m Godkjente bygg. Antall boliger. Fylke Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. 1 WO m2. Fylke Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m Bygg satt i gang. Antall boliger. Fylke Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m 2. Fylke 12 Side Oversiktstabeller Tabellregister 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype m Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang Boliger etter bygningstype Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/arets utgang Bruksareal etter bygningstype m Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype m Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring 10. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang 11. Bygg under arbeid ved kvartalets/arets utgang 12. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang til annet enn bolig, etter brukerens næring 13. Fullførte bygg. Boliger etter bygningstype 14. Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype. 15. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal til bolig brukerens næring Godkjente bygg 16. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 22 Godkjente, ikke igangsatte bygg 17 Boliger etter bygningstype 17 Bruksareal etter bygningstype m 2 18 Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal m2 19 Bruksareal til annet enn bolig, etter Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke re Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 24

8 7 Bygg satt i gang Side 22. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype og fundamentering/materialer i bærekonstruksjoner/materialer i yttervegger Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype og fundamenteringimaterialer i bærekonstruksjoner/materialer i yttervegger m Bygg satt i gang. Bruksareal etter byggherre og bygningstype m Bygg satt i gang. Leiligheter etter oppvarmingskilde og bygningstype. Antall bad og vannldosett. Fylke 30 Bygg under arbeid 30. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukers næring. Fylke 33 Fullførte bygg 34. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal etter bygningstype Fullforte bygg. Boliger og bruksareal etter bolig, etter bygningstype. Fylke Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m` FullfOrte bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 36 Kommunetabeller 38. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype. Kommune Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype. Kommune. M 2 46

9 1. Statistikkgrunnlaget Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregistret (GAB) er et EDB-register som skal inneholde opplysninger om alle grunneiendommer og adresser i Norge. Det skal også inneholde opplysninger om alle bygninger som var under arbeid 31. desember 1982 og alle bygninger som er bygget eller endret etter 1. januar Oppgavene til GAB innhentes med hjemmel delingsloven og forskriftene til denne. Eier av registret er Miljøverndepartementet. Det faglige ansvaret for registret er ivaretatt av Statens kartverk. Fylkeskartkontorene administrerer systemet ute distriktene og forestår mesteparten av det praktiske arbeidet med å overføre data til EDB. De interkommunale datasentralene står for den EDB-tekniske driften, mens kommunene gir de nødvendige meldinger til Bygningsregistret basert pd oppgaver fra byggherren og ved inspeksjon på byggeplassen. 2. Omfang Byggearealstatistikken omfatter med få unntak alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 30 m2 nybygd bruksareal. I tillegg er alle bygg under 30 m2 som inneholder en selvstendig boligenhet (leilighet eller hybel) tatt med. Date medforer at byggevirksomhet innenfor en eksisterende bygning, f.eks. byfornyelse, ikke er med i statistikken. Dessuten er åpne silobygg, dvs. silobygg som ikke er oppdelt i etasjer, ikke med statistikken. Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske er holdt utenfor. Dette skyldes at det er påvist svikt i registreringen av slike bygg etter at meldeplikten for denne byggevirksomheten falt bort i januar Kjennemerker Bygningstype, er fastlagt etter hvilken funksjon bygget skal ha. Kombinerte bygg - f.eks. kombinerte bolig- og forretningsbygg, lager- og produksjonsbygg mv. - er gruppert etter den funksjon som har størst andel av byggets bruksareal. Det er følgende bygningstyper: Boliger 01 Ren enebolig 02 Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet e.l. 03 Tomannsbolig, vertikalt delt 04 Tomannsbolig, horisontalt delt 05 Rekkehus 06 Kjedehus, atriumhus 07 Andre småhus 08 Blokk på 3 og 4 etasjer 09 Blokk på 5 etasjer og over 10 Terrassehus I I Våningshus på gärdsbruk, enebolig 12 Våningshus på gårdsbruk, tomannsbolig, vertikalt delt 13 Våningshus på gårdsbruk, tomannsbolig, horisontalt delt 18 Annen hustype 19 Tilbygg og påbygg Boligbygg omfatter bare helårsboliger. Produksjonsbygg for bergverksdrift og industri 31 Etasjebygg for fabrikk eller verksted 32 Etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontor 33 Produksjonshall 34 Produksjonshall kombinert med kontorfloy 35 Silobygg 39 Andre produksjonsbygg Kontor- og forretningsbygg mv. 41 Kontor- og administrasjonsbygg 42 Varehus og andre butikkbygg 43 Ekspedisjonsbygg og terminal 44 Lagerbygg og garasjebygg 45 Garasjebygg og uthus for bolig 46 Bensinstasjon 49 Annet bygg for kontor, forretning samferdsel Hotell- og restaurantbygg 51 Hotell 52 Annet herberge 53 Restaurant/kafé 54 GatekjOkken/kiosk 55 Utleiehytte/campinghytte Undervisnings- og forskningsbygg 61 Bygg for undervisning og forskning, inkl. museer og bibliotek Bygg for helsestell og sosial omsorg 62 Sykehus, gamlehjem, hjem for psykisk utviklingshemmede o.l. 63 Bamehjem, bamehage, feriekoloni o.l. Forsamlingshus 64 Kirke, krematorie, gravkapell 65 Menighetshus, samfunnshus 66 Teater- og kinobygg 67 Idrettsbygg eller Andre bygg 68 Fengselsbygg 69 Andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting (tilfluktsrom) 91 Fritidsbygg (hytte, sommerhus o.1.) 92 Boligbrakke, koie, rorbu o.l. (seterhus, sel) 99 Andre bygg Næring. I tillegg til bygningstype registreres også hvilken næring byggets bruker tilhorer. Næringsgrupperingen er knyttet til brukeren og derfor uavhengig av bygningstype. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering, som bygger pd 1968-utgaven av FNs Internasjonale grupperingsstandard ISIC.

10 Det nyttes følgende næringsgrupper: Boliger 1 Jordbruk, skogbruk 2 Fiske og fangst 3 Bergverksdrift og industri 4 Varehandel, bank og forsikring 5 Hotell og restaurantdrift 6 Offentlig administrasjon 7 Undervisning og forskning 8 Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Siden det ikke alltid er kjent hvem som skal bruke bygget pd det tidspunkt skjemaet til statistikken fylles ut, anses næringsgrupperingen som mer usikker enn gruppering etter bygningstype. Bygg der brukers næring er ukjent, plasseres ofte i næringsgruppe 9 Annen virksomhet. Denne gruppen vil derfor delvis også være en gruppe for uoppgitt. Geografisk beliggenhet. For hvert bygg registreres den kommune bygget ligger i. Det er ikke brukt mindre enheter som krets eller lignende. Godkjente bygg. Et bygg regnes som godkjent når byggherren får den første positive tilbakemelding fra kommunen om at byggeprosjektet er kurant. Tiden det tar fra søknad til godkjenning vil nok variere en del både fra sak fl sak og fra kommune til kommune. Det er imidlertid forutsetningen at godkjenningstidspunktet skal ligge så tett som mulig opp til tidspunktet for innlevering av byggesøknad. Godkjent, ikke igangsatt. Fra et bygg meldes godkjent til det meldes igangsatt regnes det som godkjent, ikke igangsatt. Denne gruppen bygg blir gjenstand for samme type vurderinger som gruppen bygg under arbeid. Bygg satt i gang. Et bygg regnes som igangsatt når arbeidet med såle eller grunnmur påbegynnes. Fullførte bygg. Et bygg regnes som fullført når enten byggearbeidet, medregnet installasjons- og innredningsarbeider mv., er aysluttet eller minst 50 prosent av bygget er tatt i bruk. Bygg under arbeid. Fra et bygg er meldt igangsatt til det meldes fullfort regnes det som arbeid, selv om byggearbeidet midlertidig blir sunset. Dersom et bygg er i arbeid i uforholdsmessig lang tid, blir det undersøkt om by gearbeidet ø- er stanset og om det er meningen A.fullf re bygget. For igangsatte bygg som ikke vil bli fullfort, blir registreringen annullert og bygget blir tatt ut av statistikken. Dette kan medfore at tall for under arbeid ved utgangen av statistikkåret ikke blir lik under arbeid ved utgangen av foregående år pluss igangsatt minus fullført i statistikkåret. Bruksareal. Bruksareal er arealet innenfor omsluttende vegger. For beregning av bruksareal tas mål fra innside av vegg eller annen begrensende bygningsdel. En bygnings totale bruksareal vil derfor være summen av arealet innenfor ytterveggene for alle etasjer. I et boligbygg vil f.eks. kjellerarealet inngå i bygningens bruksareal til bolig. Bruksarealet måles etter regler gitt i Norsk Standard nr Areal og volumberegning av bygninger. Leilighet. En leilighet er i statistikken en enhet med minst ett rom og kjøkken. Hybelleilighet er nå definert som leilighet. Bare boliger som skal nyttes til helårsbolig, regnes som leilighet. Hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, og som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. I statistikken er hybler ikke regnet som leilighet. Boliger er lik summen av leiligheter og hybler. Rom. Et rom må tilfredsstille bygningslovens krav til beboelsesrom og være 6 m2 eller større. Kjøkken, bad, gang o.l. regnes ikke som rom. Byggherre. Med byggherre menes den juridiske person som byggearbeidet utfores for. I micelle tilfelle, særlig når det gjelder boligbygg, kan byggherren være en annen enn den endelige eier eller bruker av bygget, f.eks. et boligbyggelag eller en entreprenør som bygger boliger for senere salg. Etasje. Det registreres antall boliger og areal kjeller, underetasje, alminnelig etasje og loft. Skillet mellom kjeller/underetasje og underetasje/alminnelig etasje er fastsatt i byggeforskriftene og bestemmes i prinsippet av himlingens høyde over planert terreng. En alminnelig etasje skal ha en hoyde på 2,10 meter eller mer over en bredde på minimum 1,20 meter. Et tilgjengelig volum over Øverste alminnelige etasje kalles loft. Det kreves fri høyde pd 1,90 meter i minimum 0,60 meters bredde. Fundamentering er den delen av bygget som overforer virkende krefter direkte til grunnen. Dette kan være f.eks. vegger, søyler eller peler. I statistikken registreres folgende fundamenteringstyper: - Grunnmur - Bankett/såle - Peler - Annet Materialer i bærekonstruksjoner. Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.1., f.eks. reisverket. Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, golv o.l., f.eks. bjelkelaget. I statistikken registreres de materialer som utgjor mer enn en fjerdedel av konstruksjonen. I ett bygg kan det derfor registreres inntil 3 ulike materialslag.

11 10 Det registreres følgende materialer: - Tre - Lettbetong - Betong - Metall - Tegl (bare i vertikale deler) - Annet Materialer i yttervegger. Det blir registrert de samme materialer som i vertikale bærekonstruksjoner. 4. Kommentarer til tabellene Det er de samme prinsipper og definisjoner som ligger til grunn i månedlig, kvartalsvis og årlig byggearealstatistikk. I prinsippet er derfor tallene som publiseres i disse seriene sammenlignbare. I praksis vil imidlertid rettinger som foretas i GAB-registret som statistikken bygger på, gjøre at summen av tre månedsstatistikker kan avvike fra tall i kvartalsstatistikken. Tilsvarende kan summen fire kvartalsstatistikker avvike fra tall i årsstatistikken. Normalt er disse avvikene små. Bygg godkjent før 1. januar 1985 mangler i stor utstrekning dato for godkjenning. Det viser seg også at noen bygg mangler godkjenningsdato også etter 1. januar For å kunne presentere sammenlignbare tallserier, har Statistisk sentralbyrå beregnet godkjenningsdato der den mangler. Vi har gjort dette ved å trekke gjennomsnittlig godkjenningstid for vedkommende bygningstype fra igangsettingstidspunktet. Beregningen slår mest ut for 1. kvartal 1985 der vi har beregnet 30 prosent av tallene for godkjente og godkjente, ikke igangsatte bygg. For de Øvrige kvartaler i 1985 er tilsvarende beregningsandel synkende fra snaut 15 prosent i 2. kvartal til 5 prosent i 4. kvartal. Tall for godkjente og godkjente, ikke igangsatte bygg i statistikk-kvartalet er antakelig noe for lavt. Dette skyldes at enkelte kommuner rapporterer inn igangsettings- og godkjenningsdato samtidig, f.eks. godkjenningsdato februar først når bygget igangsettes i mai. Tallene i tabellene 1-6, som av denne grunn kan komme til a bli endret senere, er merket med *. Bygg under arbeid. For bygg under arbeid er det brudd i statistikken fra januar 1991 pga. nye utabeidingsrutiner. Bygg som er meldt igangsatt for mer enn 5 år siden, og ennå ikke meldt fullfort, tas ikke lenger med i statistikken som bygg under arbeid. Denne endringen forårsaker at gjennomsnittstallet for alle bygg blir ca. 9 prosent lavere fra januar 1991.

12 11 Figur 1. Godkjente bygg. Botiger etter bygningstype. 1) Figur 2. Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Kvartal. Bruksareal 1). Kvartal. Alle boliger -- Eneboliger Småhus 2) Blokker Alle bygg og forr. bygg Industribygg ;14) ts,,... -/, / ' A.. s '. 4' 4 ",..., k.,4' %.,. --.,,'...,..,,,-.., lo... milli.' ft.. im.... es %. es 0 % 3 1 r 3. N... %e , S. 1) Siste kvartal er foreløpige tall. 1) Siste kvartal er foreløpige tall. 2) Rekke-, terassehus, tomannsboliger og andre småhus. Figur 3. Godkjente bygg. Antall boliger. Foreløpige tall. Figur 4. Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. Foreløpige tall kv C= 1. kv Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall boliger Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ME I. kv kv m2

13 12 Figur 5. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype. Figur 6. Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Kvartal. Bruksareal. Kvartal. Alle boliger -- - Eneboliger Småhus 1) Blokker Alle bygg Ktr.- og forr.bygg lndustribygg, woo- I ri 1.,.,. :\ r,,. i oe ",,," e, sa Ns.;.. "s.,,- -.../.. re."' i , , N IA's "'is., 04% *moo.0 :":,.. o...o \ * %..., I, I I 1 II, i.. I i, it ft.....s. ON. 'Is,..., a o... rm wm role o, 1988 a ) Rekke-, terassehus, tomannsboliger og andre småhus. Figur 7. Bygg satt i gang. Antall boliger. Figur 8. Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. MIN 1. kv = 1. kv kv kv Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall boliger Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 1 1 i T V i m2

14 13 Tabell 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Alle boliger I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte bygg Fritt- Horison- Vertikalt r, med under ligg- ekkehus R talt delte to- og ter- delte hus Andre Tilbygg goarseray ende p bruksareal ene manns- rassehus med inntil Blokker hus- typer olygg til bolig - boliger boliger o.l. 4 leilig- heter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv* Tabell 2. Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype m 2 Andre bygg enn bolig Alle boliger Prod. bygg Kontor- Bygg for for berg- og Hotell- Undervisg og stell og lingshelse- Forsam- Andr. I altiverksdrift forret- og restau- rfit i og nings- rantbygg : bygg r ningsbygg sosial hus industri bygg mv. omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.* Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

15 14 Tabell 3. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring I alt Boliger Av dette Braslei lig- areal heter I ale Ber verkst og industri Bruksareal til annet enn bolig Varehandel, bank, fmans no r- g sikring Undervisning og forskning Helseog vetennærvesen Annen virksomheti kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv kv kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv.* Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske in Tabell 4. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger etter bygningstype Alle boliger Frittliggende eneboliger Vertikalt delte tomannsboliger kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Rekkehus og terrassehus o.l Horisontalt delte hus med inntil 4 leiligheter Andre Tilbygg Blokker hustyper polbygg I kombinerte bygg med under 50 prosent bruksareal til bolig kv.*

16 Tabell 5. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype m 2 15 Alle boliger Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontor-, for berg- og Hotell- I alt.' verksdrift forret- og restauog. rungs- rantbygg industribyg& mv. Bygg for helse- Forsam- Andr,, stell og lmgs- byar sosial hus omsorg kv kv kv kv L kv kv kv kv kv kv kv kv kv.* i Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 6. Godkjente, ikke igangsatte bygg vedkvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig. Etter brukerens næring Boliger Bruksareal til annet enn bolig Av dette I alt leiligareal - heter I ale Ber verks - drift og industri Undervisflings- og fors-kningsbygg Vorahandel, bank, fmans og forsikring m2 Under- Helsevisning og Annen og veten- virkforsk-nær- somhee ning vesen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

17 16 Tabell 7. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte bygg Alle Fritt- Rekkehus Horison- med urider boliger lig L Vertikalt dl og talt ete to- d elte hus Andre Tilbygg 153C m en terrasse- Blokker hus- og bruksareal enemaimshus med inntil typer påbygg til bolig boliger boliger o.l. 4 leilig- heter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv L kv Tabell 8. Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype m2 Andre bygg enn bolig Alle Prod. bygg Kontorboliger for berg- og I ale verksdrift forretog flings- industri b mv. Hotellog restaurantbygg Undervis- helse- Bygg for flings- og Forsam- Andre stell og lingsforsk- byggl ningsbygg sosial hus omsor kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske

18 Tabell 9. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring 17 Boliger Bruksareal til annet enn bolig I ale Av dette I alt leilig- Bruksheter Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, fmans o forsikring m2 Under- Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- somhet1 ning vesen kv kv kv kv kv hr kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 10. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang'. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst I kombi- 50 prosent bruksareal til bolig nette bygg Alle Fritt- Vertikalt Rekkehus Horison- med un-der boligerliggto- og talt delte hus Andre Tilbygg rsosemay en terrasse- bruksareal MUMSmed inntil Blokker hustyper plbygg til bolig ene- hus boliger Migero.l. 4 leiligheter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Det er brudd i statistikken fra januar pga. nye utarbeidingsrutiner.

19 Tabell 11. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang'. Bruksareal etter bygningstype m2 Alle boliger 18 Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I alt'verksdrift forret- og restauog nings- rantbygg industri lygg mv. Undervisnings- og forskningsbygg Bygg for helse- Forsarnstell og lingssosial hus omsorg Andre byggl kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2 Det er brudd i statistikken fra januar 1991 pga. nye utarbeidingsrutiner. Tabell 12. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens =ring Boliger Bruksareal til annet enn bolig Av dette Bruksheter I alt leiligareal I ale Be:r verkst og industri Varehandel, bank, fmans og forsiloring nr2 Under- Helsevisning og. Annen og veten- virkforsk-nær- somhet1 ning vesen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2 Det er brudd i statistikken fra januar 1991 pga. nye utarbeidingsrutiner.

20 19 Tabell 13. Fullførte bygg. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombi- Alle Fritt- Rekkehus Horison- nette bygg med wider boliger Vertikalt talt delte topolbygg bruksareal D og delte hus Andre Tilbygg enae manns- Blokker hus- e ene- hus med inntil 4 leiligtyper til bolig boliger boliger o.l. heter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tabell 14. Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype m2 Bong- 1.3Yafg t I alti Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- oghotellverksdrift forret- og restauognings- rantbygg industri bygg mv. Undervisnings- og forsk ningsbygg Bygg for helse- Forsarnstell og lingssosial hus omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

21 Tabell 15. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Av dette I alt leiligheter 20 Boliger Bruksareal til annet enn bolig areal I ale Ber verkst og industri Varehandel, bank, finans og forsikring ni2 Under- Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- somheti ning vesen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

22 21 Tabell 16. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Fylke Alle boliger Småhus Tilbygg Fritt- Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg Småhus i liggende delte to- og delte hus alt eneboliger manns- terrasse- med inntil 4 boliger hus o.l. leiligheter Antall 1000 m2 Ant m2ant m 2 Ant m2 Ant m2ant m2 Ant m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Tiordane MOre og Romsdal Sør Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Trans Finnmark I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte Blokker bygg med Andre Andre under 50 hus er hustyper prosent Blokker i Blokker på Blokker på Blokker 10 me nmtil på 3 etasjer bruksareal alt 3 og etasjer etasjer 2 etasjer og over til bolig etasjer og over Antall 1000 m2 Ant m2ant m 2 Ant m2 Ant m2ant m2 Ant m 2 I alt Østfold Akershus Oslo i Hedmark Oppland Buskerud... - _ -- _ Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland _ Hordaland Sogn og Fjordane Wire og Romsdal Sør Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Tram Finnmark

23 22 kvartal 1991 Tabell 17. Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m 2 Alle boliger Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I alt1verksdrift forret- og restauog nings- rantbygg industri bygg mv. Bygg for helse- Forsam- Andre stell og Hugs- bygg' sosial hus omsorg I alt Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 18. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Boliger Bruksareal til annet enn bolig Undervisflings- og forskningsbygg Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Av dette I alt leiligheter Bruksare"' I ale Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring m2 Under- Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- somhet1 ning vesen I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord- TrOndelag E Nordland Troms Finnmark Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

24 23 I. kvartal 1991 Tabell 19. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang, Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Fylke Alle boliger Småhus alt I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Frittliggende eneboliger Småhus Tilbygg Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg delte og delte hus tomanns- terrasse- med inntil 4 boliger hus o.l. leiligheter Antall 1000 m2 Ant m1ant m1 Ant m2 Ant m1ant m 1 Ant m1 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør- Trondelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte Blokker alt Blokker på 3 og 4 etasjer Blokker Blokker på 5-9 etasjer bygg med Andre Andre under 50 hustyper hustyper prosent Blokker 10 med inntil på 3 etasjer bruksareal etasjer 2 etasjer og over til bolig og over Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant m 2 Ant m 2Ant m 2 Ant m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark _ Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør - Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark

25 24 Tabell 20. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m 2 Boligbygg i -alt Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- Undervis- Bygg helsefor Forsam- An. (ire I ale verksdnft forret- og restaunings- og fors-kstell og lings- b 2 og nings- rantbygg sosial hus Ygg industri bygg mv. ningsbygg omsorg I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør - Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 21. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Bruks- Av dette I alt leiligheter Boliger Bruksareal til annet enn bolig I ale Ber verkst og industri Varehandel, bank, fmans og forsikring in' Under- Helsevisning og.annen og veten- virkforsk- nær- somhet1 ning vesen I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdil Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

26 25 Tabell 22. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygningstype Leiligheter Hybler Bruksareal til Bruksareal til bolig annet enn bolig I In2 I alt Boligbygg i alt Eneboliger Frittliggende eneboliger Tomannsboliger, vertikalt delte Tomannsboliger, horisontalt delte Rekkehus Terrassehus - Boligbygg med flere leiligheter Andre småhus Blokker 3-4 etasjer Blokker 5 etasjer og over Andre hustyper Tilbygg og påbygg Andre bygg enn boliger i alt Produksjonsbygg for bergverksdrift og industri Kontor og forretningsbygg mv Hotell- og restaurantbygg 8 Undervisning og forskningsbygg - 15 Bygg for helsestell og sosial omsorg Forsamlingshus Andre bygg l I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

27 26 Tabell 23. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Fylke Alle boliger I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Småhus Tilbygg Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg Småhus i Frittdelte og delte hus liggende alt li eneboliger tomanns- terrasse- med inntil 4 boliger hus ol leiligheter Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant m2 Ant m2ant m2 Ant m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SO- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,... I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte Blokker bygg med Andre Andre under 50 hustyper hustyper prosent Blokker i Blokker på Blokker pi Blokker 10 med mntil på 3 etasjer bruksareai alt 3 og etasjer etasjer 2 etasjer og over til bolig etasjer og over Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant. 1000m2Ant m2ant m2 Ant m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder _ _.... Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane SO- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Troms Finnmark I

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 27 BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3671-1 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD Boligbygging

Detaljer

BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991

BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 14 BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3634-7 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 98 BYGGEAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1993

Detaljer

Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titter med

Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titter med P I I I ill Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titter med 444 de tnanljeerst teadosattjakkf eo nr deref sleesnteteorems r/a. sdtear

Detaljer

C 180 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Byggearealstatistikk, 2. kvartal 1994

C 180 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Byggearealstatistikk, 2. kvartal 1994 C 80 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Byggearealstatistikk, 2. kvartal 994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ ,111. P StafigiSk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med

Detaljer

Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 0 102 BYGGEAREALSTATISTIKK 2. KVARTAL 1993 STATISTISK

Detaljer

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1993

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1993 C 146 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Byggearealstatistikk 4. kvartal Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD 01. BOLIGER (GAB koder i parantes) Tiltaks- Tiltaks- Tiltaksklasse 1 klasse 2 klasse 3 a. Ren bolig (01) + (11) 4050 6720 b. Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (02) +

Detaljer

Randi Jule. Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet

Randi Jule. Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet 95/34 Notater 1995 Randi Jule Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bygg og tjenestestatistikk Innhold Figurregister...

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Bygningsopplysninger i matrikkelen

Bygningsopplysninger i matrikkelen Bygningsopplysninger i matrikkelen Når, Hvordan og Hvorfor Ellen Grønlund Eiendomsutvikler / Tronrud Eiendom AS Bygningsinformasjon i matrikkelen - Historikk Fra 1983 bygningsinformasjon i GAB Kommunene

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag.

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag. BYGGEST ATI STI KK Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk har informasjon boligbyggelagenes virksomhet knyttet til å fremskaffe nye boliger til medlemmene. Denne statistikken er

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal.

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2 01. BOLIGER (Bygningstyper i parentes)

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2016 sak 71/16, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund 211 212 Byggestatistikk Norske Boligbyggelags Landsforbund Innhold Innledning 4 Hovedtall for 212 5 Igangsatte boliger i 212 5 Samarbeidspartnere 6 Eierform 6 Boliger skaffet til veie uten byggherreansvar

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER Gebyrene er vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2017 sak xx/17, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER 4.6.2 Registrering av tilleggsdata Bildet kan benyttes til registrering av tilleggsopplysninger til bygg Det kreves ikke at kommunen registrerer disse opplysningene. Det er også opp til hver kommune hva

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

Byggestatistikk 2009 NBBL

Byggestatistikk 2009 NBBL Byggestatistikk 29 NBBL Hovedtall for 29 Antall igangsatte boliger: 449 Antall ferdigstilte boliger: 1224 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 293 NBBL sin prognose

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme I 3. november 1994 Bygg^nfo i 1 Byg gearealstatistikk,september 1994 Veksten i boligbyggingen flater ut Byggearealstatistikken og signaler fra enkelte større boligprodusenter om nedgang i etterspørselen,

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Eiendomsomsetning

Eiendomsomsetning Norges offisielle statistikk D 408 Eiendomsomsetning 2005-2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

GEBYR BYGGESAKER

GEBYR BYGGESAKER LOKAL UTVIKLING Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 17/2664-5 40628/17 231 L LU/LU/EFO4925 GEBYR 2018 - BYGGESAKER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/2091-6 1258/14 231 L LU/LU/RR VEDTATT FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4 3tistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som de når oppgaver fra tte heftet blir gjengitt. Bygginfo 8. august 1996 8'96 Byggearealstatistikk, juni 1996 Høye igangsettingstall i juni Den nedadgående trenden

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå (Gebyra har auka med 2,2%)

GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå (Gebyra har auka med 2,2%) GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå 01.01.2016 (Gebyra har auka med 2,2%) GEBYR FOR TENESTE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA TILTAK HANDSAMA

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer