FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3"

Transkript

1 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med tidsserier langt tilbake i tid på de fleste samfunnsområder, side 4 Lavere kostnader Mens kostnadene pr barn i vanlige barnehager har økt noe, har de gått ned i familiebarnehagene, side 6

2 Ukens statistikk Innhold nr 695 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Anne-Sissel Tekst Tabell Skanvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Jan Erik Kristiansen, Ny statistikk: side: side: Nye samboertall, Tom Granseth (økonomiske nøkkeltall) Redigering: Kirsten Aanerud, Elna Fossen, Elin Berntzen Grafikk og tabeller: Else Efjestad, Elisabeth Godnes, Ins Regnskap for private barnehager, Stenseng, Audhild Overby Elgjakt, Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Priser: Pr Sr kr 620,- Enkeltnr kr 20,- Hotellstatistikk, desember ISSN ikpnede konkurser, Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk/ Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember Statistisk sentralbyrå Utenrikshandelen med varer, desember Annet stoff: Norgeshistorien i tall 4-5 Økonomiske nøkkeltall 0- Publikasjoner Statistisk sentraibyra utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypende kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkområdene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Ny publikasjon Jordbruksstatistikk 993 NOS Jordbruksstatistikk inneheld statistikk over avlingane i jordbruk og hagebruk, kjøtkontroll, ulike investeringstiltak i jordbruket, inntekt og formue mv Det er også med eit oversyn over prisar på jordbruksprodukt og produksjonsmiddel (Noregs offisielle statistikk, C 93, 69 sider, kr 95, ISBN ) Bestilling av publikasjoner: For abonnement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 83 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Møllergt 7, Postboks 834 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i Statistisk sentralbyrås bibliotek Telefon: /43 Telefaks: SSB-data online er en spredningsdatabase for online formidling av statistikk SSB-data online inneholder i tillegg til statistikk fra de fleste emner og tilbakegående tall, bla S58s pressemeldinger og opplysninger om alle SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD- ROM med statistikk fra alle de nordiske landene; Statistikk uten grenser Ukens statistikk nr 6/95

3 De færreste samboere planlegg er snar lig giftermål I dag er hver tredje kvinne i 20- årene samboende Tilsvarende tall i 977 var 8 prosent og 28 prosent i 988 De færreste samboere har planer om å gifte seg relativt snart Om giftermålshyppigheten holder seg på dagens nivå, vil 36 prosent av de kommende kvinnekullene fortsatt være ugifte ved 50- årsalder Blant dagens 50-årige kvinner er det ikke mer enn 6 prosent som aldri har vært gift Om lag 3 prosent i alderen 6-79 år var samboere i 994 Det gir et Prosent Kvinner anslag på minimum sam- Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn år år år år år år år boerpar Ved inngangen til 993 var det registrert samboerpar med ett eller flere felles barn Ikke økt giftelyst Samboerforhold ser i økende grad ut til å vinne terreng som en mer langvarig og permanent samlivsform og følgelig komme på bekostning av ekteskapet På spørsmål om de har planer om å gifte seg i løpet av de nærmeste to årene svarer 24 prosent av samboerne nei, 44 prosent ja og 33 prosent vet ikke Som ventet er giftelysten størst blant dem som er sist i 20-årene og i begynnelsen av 30-årene, men selv blant disse er det ikke mer enn en tredel som har så klare ekteskapsplaner Sammenliknet med situasjonen på slutten av 980-tallet, har andelen samboere som planlegger giftermål ikke endret seg særlig Samlivsstatus i ulike aldersgrupper Prosent Mens det tidligere var størst andel samboere blant kvinner i første halvdel av 20-årene, var det i 994 en vel så stor andel samboere i aldersgruppen som i år, henholdsvis 35 og 3 prosent Hovedtyngden av samboere er fortsatt under 40 år (78 prosent av alle samboende kvinner) Sammenliknet med slutten av 970-tallet har det imidlertid også vært en betydelig vekst i samboerforhold blant noe eldre, for eksempel blant kvinner år hvor andelen har økt fra prosent i 977 til prosent i 994 Veksten i andelen samboere oppveier ikke fullt ut den parallelle nedgangen i andelen gifte Utviklingen fra 977 viser at det også har blitt Tallene som publiseres her, er hentet fra intervjuundersøkelser gjennomført i 994 (Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Familie og kjønnsrolleundersøkelse) Statistisk sentralbyrå har i 994 gjennomført fire omnibusundersokelser Det er representative intervjuundersøkelser hvor til sammen kvinner og menn er intervjuet Hver enkelt undersøkelse har flere oppdragsgivere og omhandler ulike temaer Opplysninger om samboerforhold inngår i det faste settet av bakgrunnsvariable Intervjupersonene ble spurt om de var gift, samboende eller ikke levde i noe fast forhold E Gift El Samboende Pl Ikke i samliv en noe større andel som ikke lever i samliv, en utvikling som mest sannsynlig må tilskrives hyppigere samlivsbrudd, ikke at færre inngår samliv (samboerforhold eller ekteskap) Siden de fleste samboere er relativt unge, er andelen som aldri har vært gift høy Fire av fem samboende kvinner har ikke "ekteskapserfaring" Av samboende kvinner i alderen år har 86 prosent aldri vært gift, og tilsvarende tall i alderen år er 46 prosent Først blant middelaldrende og eldre samboere er det en klar overvekt av personer som har prøvd både ekteskap og samboerforhold Større aksept for samboere 74 prosent kvinner i 20-årene og 62 prosent av kvinner i 30-årene mener at samboerforhold er like akseptabelt som ekteskap, også dersom paret har barn Det er klart flere enn i en liknende undersøkelse fra 988, hvor henholdsvis 57 og 48 prosent vurderte samboerforholdet på denne måten Undersøkelsen Familie og kjønnsroller 994 er gjennomført av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste med støtte av Norges forskningsråd og Barne- og familiedepartementet Det er hentet inn opplysninger fra 4 kvinner og 946 menn pr post Ny statistikk Nye samboertall, 994 Mer informasjon: Turid Noack, tlf Vedleggstabeller side: 3 Ukens statistikk nr 6/95

4 i i Ny utgave av Historisk statistikk: Norgeshistorien I tall Statistisk sentralbyrå har nå gitt ut Historisk statistikk som er en unik samling informasjon om Norges historie i tall Noen av tidsseriene går helt tilbake til 600-tallet, men i hovedtrekk er det samfunnsutviklingen i vårt århundre som beskrives Boken inneholder det meste, fra gjennomsnittlig eggproduksjon pr norske høne i 925 til nedbørmengden i Nord-Odal i fra BNP pr innbygger i 870 til siste års aksjekursindeks Tidligere har Statistisk sentralbyrå kun gitt ut seks publikasjoner med tilbakegående tallserier, den første i 94, deretter i 926, 948, 958, 968 og i 978 Historisk statistikk 994 inneholder statistikk om folkemengde, sosiale forhold, økonomi og politikk, jordbruk, fiske og en rekke andre emner fordelt over 25 Forsorgsstonadisosialhjelp Sto- /A nadsmottakere pr i 000 innbyggere glir Pr 000 innbyggere Ar o Forventet levealder Meldte tilfelle av meslinger, kikhoste, gonoré og smitteforende tuberkulose Årlige gjennomsnitt 000 tilfelle 30 Meslinger Kikhoste kapitler og nær 700 sider En tekstdel innleder hvert kapittel, noe som gjør boken lettere tilgjengelig for de som ikke føler seg altfor godt hjemme blant tallkolonnene Unikt oppslagsverk Historisk statistikk er først og fremst et oppslagsverk, både for dem med spesiell interesse for de store linjene i norsk historie og dem som er interessert i mer kuriøse utviklingstrekk For eksempel kan man se at den norske høna i gjennomsnitt legger 9,6 kilo mer egg i dag enn i 925, og at Dagros gir oss fem ganger så mye melk som i 865 Vi kan også finne ut at det er nesten like mange i befolkningen som får sosialhjelp i dag som det var som fikk forsorgsstønad i 866, eller at sysselsettingen i varehandelen har økt med 52 prosent fra 956 til 992 Historisk statistikk gir også opplysning om at bilbruken har hatt en formidabel vekst her i landet: I 945 var det en bil pr 64 innbyggere, i 992 var det mindre enn tre innbyggere pr bil 50 -e* Befolkningsstatistikk siden tallet Det er befolkningsstatistikken som 30 gir tall lengst tilbake i tid, helt til slutten av 600-tallet Befolkningstallene for 664 viser at det var om Kalenderår trent en halv million nordmenn den Menn Kvinner gang Tidlig på 800-tallet bodde i ,,- 0, "% e w " o,, Gonoré Tuberkulose underkant av 0 prosent av befolkningen i byer, mot nesten 70 prosent i dag Norges folketall er fordoblet i løpet av de siste hundre år, og vi forbruker dobbelt så mye i dag som på 960-tallet Historisk statistikk forteller oss også at dagens skilte menn gifter seg nesten like ofte med en skilt kvinne som en ugift Og mange kjønnssykdommer og barnesykdommer er nærmest utryddet de siste tiårene Selv om det finnes statistikk, eller rettere sagt tallinnsamlinger, helt tilbake til 600-tallet kom ikke statistikkproduksjonen for alvor i gang før "Det Statistiske Centralbureau" ble opprettet i 876 Historisk statistikk 994 fører ikke all statistikk så langt tilbake, rett og slett fordi 4-hjulstraktorer og hester i jordbruket 000 stk I # o Hester 4-hjulstraktor 4 Ukens statistikk nr 6/95

5 Offentlig forvaltning Sysselsatte normalårsverk i prosent av samlet sysselsetting Prosent av samlet sysselsetting * Offentlig forvaltning i alt Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen statistikkene forandrer seg i takt med samfunnet Det er derfor begrenset hvor langt tilbake i tid man kan føre de statistikkene Statistisk sentralbyrå produserer i dag I Historisk statistikk 994 er det bare tatt med tidsserier som strekker seg minst ti år tilbake i tiden Ti centimeter høyere gutter Et av de mest positive trekkene vi kan lese ut av statistikken er utvik- Offentlige veier km O Forbrytelser etterforsket av politiet Forbrytelser OD 0, Mlft i 00 s mo= s mm I i 00 0, 0, 0, 0, CT, 0,\J 0, 0, 0, 0, Alle forbrytelser Oppklart Bestandsutvikling for norsk-arktisk 0 torsk, norsk vårgytende sild og lodde i Barentshavet 000 tonn 000 tonn k p O Torsk Sild Lodde lingen i forventet levealder I 820- årene kunne en nyfødt gutt forventes å leve til han var 45 år og en jente til hun var 48 år I dag lever menn i gjennomsnitt til de er 73, og kvinner til de er 80 år Bedre helse fører også til at vi blir større Norske vernepliktige har strukket seg hele ti centimeter bare siden århundreskiftet Vi har da også fått flere til å passe på helsen vår På midten av 800-tallet var det innbyggere pr lege, mot 40 i 985 Helsestatistikken viser også at det var nesten like mange som døde av tuberkulose tidlig på 900- tallet som det dør av kreft i dag Familiene er blitt vesentlig mindre i dette århundret I 990 var det bare ett barn i nær 35 prosent av husholdningene I 920 var det langt færre, 9,4 prosent, med bare ett barn Mer kultur færre aviser Kulturinteresserte vil se at antall forestillinger ved norske teatre og Operaen er nesten fordoblet siden 950, samtidig som antall besøkende har gått litt ned De offentlige tilskuddene til disse kulturinstitusjonene har derimot økt, fra 974 til kroner i gjennomsnitt i den samme perioden Antall aviser er kraftig redusert Siden 950-tallet har vi fått 40 færre aviser Antall utgitte bøker pr år er derimot nesten firedoblet Kilde Historisk statistikk, 994 Den forrige utgaven av Historisk statistikk ble utgitt i 978 Mer informasjon om utgivelsene: Idar Møglestue, tlf Omnibusundersøkelsen Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse gjennomføres fire ganger i året Hver undersøkelse har flere oppdragsgivere og omhandler flere ulike tema Et fast sett med bakgrunnsspørsmål er med hver gang Kjønn, alder, utdanning, yrke og geografi er eksempler på slike bakgrunnsopplysninger Bruttoutvalg: personel - Innsamlingsmetode: Besøksintervju Innsamlingsperiode: tre uker Resultatene foreligger to uker etter at innsamlingen er avsluttet Neste undersøkelse gjennomføres i perioden 6-25 mars 995 Frist for innlevering av spørsmål er 7 februar Antall spørsmål kr kr kr Pr Pris pr spørsmål Rabatt % % % Prisene inkluderer: Konsulentbistand ved formulering av spørsmål Tabellrapport hvor svarene på de enkelte spørsmålene er brutt ned på inntil fem bakgrunnskjennetegn fritt valgt av oppdragsgiver Dokumentasjonsrapport med opplysninger om utvalg, frafallsårsaker og svarprosent fordelt på kjønn, alder, sivilstand og geografi Tillegg for koding av åpent spørsmål: kr 7 500,- Tillegg for fremvisning av kort: kr 2 500,- Spørsmål til halvparten av utvalget: 70 prosent av vanlig pris Mer informasjon: Statistisk sentralbyrå Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 83, Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Ukens statistikk nr 6/95

6 Familiebarnehager: Lavere driftskostnader Forskjellen mellom driftskostnadene i familiebarnehager og andre private barnehager øker Mens kostnadene pr barn i vanlige barnehager har ;At noe, har de gått ned i familiebarnehagene Kostnadene pr time for aldersgruppen 0-2 år var drøyt 39 kroner i vanlige barnehager, og snaut 28 kroner i familiebarnehagene i 993 Dette er en økning fra forrige år på,2 prosent for de vanlige barnehager, og en nedgang på 2 prosent for familiebarnehagene En forklaring på at driftskostnadene i familiebarnehagene har gått ned kan være at det gjennomsnittlig er flere barn i familiebarnehagene I 992 var det i gjennomsnitt 4,6 barn, mens det var 4,34 i 993 I vanlige barnehager var kostnadene pr time for barna høyest i Rogaland og Troms Lavest kostnader hadde Sogn og Fjordane, Østfold og Vestfold For familiebarnehagene var timeprisene høyest i Finnmark og Hordaland og lavest i Nordland og Oppland 43 prosent av inntektene fra foreldrebetaling Samlede bruttoutgifter (eksklusive investeringer) for de vel barnehager som er med i undersøkelsen var millioner kroner i 993 Av de totale kostnadene (eksklusive investeringer) var snaut 96 prosent driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter utgjorde 83 prosent av driftsutgiftene Inntektene regnet som andel av bruttoinntekter, viser at foreldrebetalingen utgjorde i underkant av 43 prosent Statstilskuddet utgjorde vel 39 prosent, kommunale tilskudd knapt 0 prosent og andre inntekter Ny statistikk Regnskap for private barnehager, 993 Undersøkelsen av private barnehagers økonomi er utført på oppdrag fra Bante- og familiedepartementet Mer informasjon: Thorstein Ouren, tlf , eller Mona Paulsrud, tlf Vedleggstabeller side: Kostnader pr time (kroner) i familiebarnehager og andre private barnehager Barn i ulike aldersgrupper Landsgjennomsnitt 993 Kroner pr time 40 Familiebarnehager Andre private barnehager MI 0-2år El 3år Ell 4-6 år snaut 8 prosent av totale inntekter Betalingsandelen for foreldre var høyest i Møre og Romsdal (48 prosent) og lavest i Finnmark (33) Undersøkelsen omfatter de private barnehagene som har vært i drift hele året, og som har sendt inn både årsmeldings- og regnskapsskjema for 993 Dette utgjør til sammen 2 20 av de totalt private barnehagene i Norge Dårligere elgjakt på Østlandet ï fjor elg ble skutt under fjorårets elgjakt Det er 600 færre dyr enn rekordåret 993 med felte elg Utbyttet gikk ned på Østlandet og i Sør-Trøndelag, mens det var økning lenger nord Alle østlandsfylkene (unntatt Buskerud) og Sør-Trøndelag hadde redu- Elgjakt Felte dyr Antall dyr ,000 yr y o sert avskyting i forhold til 993 I vårt store elgfylke Hedmark ble det skutt 730 færre dyr Dette er en nedgang på hele 22 prosent i forhold til 993 I de nordligste fylkene fra og med Nord-Trøndelag var det derimot økning i avskytingen Det samme var tilfelle i Buskerud og Vest-Agder På landsbasis var 57 prosent av de felte dyrene hanndyr både i 993 og 994, 59 prosent var årskalv eller ungdyr ( /2-åringer) I Hedmark var 64 prosent av den felte elgen kalv/ungdyr og i Trøndelagsfylkene hele 69 prosent I perioden (Ate antall felte elg fra vel til I årene la landstallet på nær , for så å stige kraftig frem til rekordåret 993 Det gjenstår å se om nedgangen i fjor bare er et midlertidig avvik fra veksten i antall felte dyr Fellingsprosenten varierer sterkt, fra på Vestlandet til nær 90 i Telemark, Agderfylkene og Nord- Trøndelag Ny statistikk Elgjakt, 994 Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk og Regionalstatistikk Mer informasjon: Kristian Birkeland, tlf Vedleggstabell side: Ukens statistikk nr 6/95

7 Ukens statistikk 9 februar 995 Vedleggstabeller Emne Tabell Side 20 Nye samboertall, 994 Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Kvinner Prosent 3 Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Menn Prosent 25 Regnskap for private barnehager, 993 Årsregnskap for private barnehager 993 Inntektenes andel av bruttoinntekter i alt Fylke 993 Kostnader for private barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige oppholdstider pr uke Private barnehager eksklusive familiebarnehager Fylke 993 Kostnader for barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige oppholdstider pr uke Private familiebarnehager Fylke Apnede konkurser, 994 Apnede konkurser etter kvartal og fylke rn<onkurser pnec etter måned pnede konkurser Antall oretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Prosent og mill kr 993 og H7lè-E-Le I konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring r---fé-i----- pnec <onlwrser etter etableringsår og fylke Apnede konkurser etter eierform og fylke Kpnede konkurser i aksjeselskaper, etter aksjekapital og fylke 994 Tusen kroner 0 4 Elgjakt, 994 Elgjakt Fylke 42 Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 994 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kra GWh Foreløpige tall 2 44 Utenrikshandelen med varer, desember Fieirselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr 3 Utførselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr 4 Samhandelen med land og landområder Tradisjonelle varer Januar-desember 993 og 994 Mill kr 5 Innførsel og utførsel av skip og oljeplattformer fordelt på land Januar-desember 993 og 994 Mill kr 6 Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien o

8 Ukens statistikk - vedleggstabeller (forts) Vedleggstabeller Emne Tabell Side 44 Utenrikshandelen med varer, desember 994 (forts) Utforsel av råolje og naturgass fordelt på land Januar-desember 993 og 994 Mill kr 6 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 4 kvartal Hotellstatistikk, desember 994 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Tallet på åpne bedrifter og senger, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Desember 993 og 9948 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Tallet på åpne bedrifter og senger Fylke Desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar-desember og desember 993 og 9949 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Desember Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe Januar-desember og desember 993 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Tallet på gjestedøgn og kapasitetsutnytting Fylke Desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Tallet på gjestedøgn og kapasitetsutnytting Fylke Januar-desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter formål Prosent Fylke Desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn fordelt etter formål Prosent Fylke Januar-desember 993 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Desember Hoteller og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Desember Hotelier og andre overnattingsbedrifter Omsetning etter hotellgruppe Desember kroner 25 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Fylke Januar-desember Hotelier og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Januar-desember

9 Nye samboertall, 994 Tabell Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Kvinner Prosent Ar Alder Antall spurte Samboende Gifte Ikke i samliv Tallene for aldersgruppene 20-24, 25-29, 30-34, og gjelder personer henholdsvis 23, 28, 33, 38 og 43 år Kilder: FruktbarhetsundersOkelsen 977, Familie- og yrkesundersokelsen 988 og Omnibusundersokelser 993 og 994 Tabell 2 Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Menn Prosent Ar Samboende Alder Antall spurte Gifte n Ikke i samliv Tallene for aldersgruppene og gjelder personer henholdsvis 28 og 43 år Kilder: Familie- og yrkesundersokelsen 988 og Omnibusundersokelser 993 og 994 3

10 Regnskap for private barnehager, 993 Tabell Årsregnskap for private barnehager 993 Inntektenes andel av bruttoinntekter i alt Fylke 993 Fylke Antall tekter barnehager Inntekter Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Andre Foreldrebetaling inn- Hele landet ,9 39,5 9,9 7,7 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard ,7 47,0 44,0 45,5 44,8 45,5 44,7 43,7 4,0 4,4 37, 4,9 43,7 47,6 42,9 43,3 42,3 38,0 33,0 34,3 40, 37,0 4,6 4,3 4,3 37,6 44, 40, 38,3 39,9 33,7 38,6 42,8 40,7 40,9 40,7 42,9 33,2 43,4 6,3 8,3 9,6 6,0 6,6 6,5 2,2 7,8 9,5 6,3,9 5,8 2,4 9,0 7,5 5,6 9,4 8, 7,7 2,6 0,0 4,8 6,4 8,3 6,6 7,5 4,7 3,4 6,7 4,4 6,8 3,4 7, 4,5 4,3 0,6 6,6 6,8,,0 4,3 Inkluderer 20 kombinerte vanlige barnehager/familiebarnehager Tabell 2 Kostnader for private barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige oppholdstider pr uke Private barnehager eksklusive familiebarnehager Fylke 993 Fylke Gjennomsnittlig Månedspris timepris 6-5 t/u år år 3 år 4-6 år år år Månedspris 6-20 t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Månedspris 2-30 t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Månedspris 3-40 t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Månedspris 4- t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Hele landet 39,0 29,33 9, Østfold 35,62 26,7 7, Akershus 40,79 30,59 20, Oslo 39,79 29,85 9, Hedmark 35,9 26,94 7, Oppland 36,93 27,70 8, Buskerud 39,03 29,28 9, Vestfold 35,88 26,9 7, Telemark 38,04 28,53 9, Aust-Agder 37,67 28,25 8, Vest-Agder 38,58 28,94 9, Rogaland 45,28 33,96 22, Hordaland 38,0 28,57 9, Sogn og Fjordane 34,32 25,74 7, More og Romsdal 36,33 27,25 8, So r-trondelag 38,7 29,03 9, Nord-Trøndelag 38,26 28,70 9, Nordland 36,6 27,46 8, Troms 45,4 33,85 22, Finnmark 40,85 30,64 20, Svalbard 44,76 33,57 22,

11 Regnskap for private barnehager, 993 Tabell 3 Kostnader for barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige opphaldstider pr uke Private familiebarnehager Fylke 993 Gjennomsnittlig Månedspris Månedspris timepris 6-5 t/u 6-20 t/u Månedspris 2-30 t/u Månedspris Månedspris 3-40 tiu 4- Vb Fylke år år år år år år 4-6 år år år år år år år år år Ar år år Hele landet 27,73 20,80 3, Østfold 24,75 8,56 2, Akershus 27,3 20,48 3, Oslo 26,84 20,3 3, Hedmark 23,75 7,8, Oppland 22,77 7,07, Buskerud 32,6 24,2 6, Vestfold 27,4 20,55 3, Telemark 28,89 2,67 4, Aust-Agder 24,24 8,8 2, Vest-Agder 26,78 20,08 3, Rogaland 32,89 24,67 6, Hordaland 33,40 25,05 6, Sogn og Fjordane 27,89 20,92 3, More og Romsdal 25,8 8,89 2, Sø r-trøndelag 28,02 2,02 4, Nord-Trøndelag 25,35 9,0 2, Nordland 2,76 6,32 0, Troms 29,04 2,78 4, Finnmark 33,9 25,43 6,

12 Åpnede konkurser, 994 Tabell Åpnede konkurser etter kvartal og fylke I alt I alt kv 2kv 3kv 4kv I alt kv 2kv 3kv 4kv I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i Nye registreringsregler for personlige konkurser gjor at tall fra og med kvartal 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder Tabell 2 Åpnede konkurser etter måned Hele året Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 3? Nye registreringsregler for personlige konkurser gjor at tall fra og med januar 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder 6

13 Åpnede konkurser, 994 Tabell 3 Åpnede konkurser Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring2 Prosent og mill kr 993 og Næring Omset- Omset- Antall Syssel- nings- Antall Syssel- ningsforetak satte verdi foretak satte verdi I alt Prosent Antall Mill kr I alt Prosent Antall Mill kr I alt Jord- og skogbruk Fiske og fangst Oljeutvinning og bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikke- og tobakksvarer bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av tekstilvarer, Produksjon av trevarer og treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi-, plastprodukter, mineraler og metaller Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ekskl bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft -og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport og lagring (inkl innenriks sjøfart) Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Av dette Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og privat tjenesteyting Uoppgitt 3) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder 2 Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår 3 Omfatter foretak som det ikke har vært mulig A identifisere i Bedrifts- og foretaksregisteret Gruppen kan også omfatte personlig næringsdrivende (bla bønder og fiskere) og lønnstakere 7

14 Åpnede konkurser, 994 Tabell 4 Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring Sysselsettingsgrupper Omsetningsgrupper (000 kr) Antall Næring foretak og og over over Antall foretak I alt Jord- og skogbruk Fiske og fangst Oljeutvinning og bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikke- og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer og treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi-, plastprodukter, mineraler og metaller, Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ekskl bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport og lagring (inkl innenriks sjøfart) Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Av dette Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og privat tjenesteyting Uoppgitt 3) i Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts- og foretaksregisteret Gruppen kan også omfatte personlig næringsdrivende (bla bønder og fiskere) og lønnstakere 8

15 Åpnede konkurser, 994 Tabell 5 Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke 994 I alt < 2 år 2-5 år > 5 år Uoppgitt l I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gruppen "Uoppgitt" består av foretak som ikke lar seg knytte opp mot Brønnøysunds Foretaksregister, i hovedsak enkeltmannsforetak og personlige konkurser Tabell 6 Åpnede konkurser etter eierform og fylke 994 I alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uoppgitt I alt Østfold Akershus _ - 3 Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland _ - Hordaland Sogn og Fjordane _ - Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Inkluderer personlige konkurser

16 Åpnede konkurser, 994 Tabell 7 Åpnede konkurser i aksjeselskaper, etter aksjekapital og fylke 994 Tusen kroner I alt 50 >50-00 > > >500 Uoppgitt I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vet-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

17 Elgjakt, 994 Tabell Elgjakt Fylke Fylke Felte dyr Felte dyr i prosent av tillatt felt Tillatt felt Felte dyr Felte dyr i prosent av I alt Hanndyr Hunndyr tillatt felt Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark li

18 Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 994 Tabell Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft GWh Foreløpige tall Tolvmånedersperioder Januar-Des Desember Jan 993 tom Des 993 Jan 994 tom Des 994 Endring i prosent Endring i prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark* Svalbard Total produksjon , , Vannkraft , , Varmekraft , , Import , , Eksport , , Brutto forbruk innenlands , , Forbruk ) i kraftintensiv industri 2) , , Prod av kjemiske råvarer , , Prod av jern, stål og ferrolegeringer , , Prod av aluminium og andre metaller , , i Målt hos mottakeren 2 Unntatt tilfeldig krafttil elektrokjeler 2

19 Utenrikshandelen med varer, desember 994 Tabell Innforselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr Varegrupper () Desember Januar-desember Endrin g Endring millkr prosent 0-9 I alt 5 909, , , , ,9 +2,4 Av dette: Ex79 Skip, nybygde ,9 4 06, ,0-52,3 Ex79 Skip, eldre 809,i 62,7 2 70, ,6 +822,6 +37,9 Ex79 Oljeplattformer 248,6 640, 52,3-587,8-96,8 Andre varer (tradis)onelle varer) 4 85, , ,3 85 6, , +6,6 0 Matvarer og Levende dyr 820,7 83, ,8 0 90, ,6 +4,8 03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 60,2 82,2 73,9 705,5-26,4 -,5 04 Korn og kornvarer 88,3 25,7 079,6 400,8 +32,2 +29,8 05 Frukt og grønnsaker 263,3 298, , , +352,3 +3,3 06 Sukker, sukkervarer oa honning 63,5 83,9 88,8 920,3 +0,5 +2,4 07 Kaffe, te, kakao, krydderier, og varer derav 07, 67,6 27,0 803, +586, +48,2 Andre matvarer og Levende dyr 38,2 99, , ,5 +70,9 +3,5 Drikkevarer og tobakk 00,0 5,3 26, 352,7 +9,6 +7,3 2 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 988,5 353,7 387, ,9 +3 2,7 +27,3 22 Oljefrø og oljeholdige frukter 8,8 37,4 79,5 467,2 +387,7 +487,7 24 Timmer, trelast og kork, 220,6 245, 69, , , +75,3 27 RA gjødningsstoffer og rå miniraler 0, 29,3 202,9 293,9 +9,0 +7,6 28 Malmer gg avfall av metall 57,0 769,9 7 58, , ,9 +4,7 Andre råvarer 4,0 72, 254,4 566,4 +32,0 +24,9 3 Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv (2) 62,2 469, , ,6 +834,9 +4,7 32 Kull,koks og briketter 87,3 69,5 752,7 878,5 +25,8 +6,7 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 458,4 347, 4 76, , +45,4 +, Andre brenselsstoffer m v 75,5 53,0 73,3 394,9 +663,6 +90,7 4 pyre- og plantefett, -olje og voks 5,4 5,0 633,7 598, -35,6-5,6 5 Kjemiske produkter ien 405,7 57,3 6 7, , , +4,3 5 Organiske kjemiske produkter 59,7 2,2 2 5,7 2 74,8 +599, +28,3 52 Uorganiske kjemiske produkter 23,3 27,3 24,6 394,7 +53, +2,3 54 Medisinske og farmasøytiske produkter 30,7 323,0 3 78, ,6 +6,9 +5, 57 Plastråstoffer 53,8 88, 867,0 2 45,2 +278,2 +4,9 58 Plast, halvfabrikata 8,0 46,2 472,0 690,7 +28,7 +4,9 Andre kjemiske produkter 540,2 575, , ,6 +907,2 +4,4 6 Bearb varer grupp vesentlig etter materiale 2 394,6 3 08, , , ,9 +23,5 64 Papir og papp og varer derav 369,6 438, 4 560, ,9 +404,9 +8,9 65 Tekstilgarn tekstilstoffer og tekstilvarer 275,6 320,6 3 40, ,2 +324,6 +9,5 66 Varer av ikke-metalliske mineraler 95,3 230, ,9 2 49, +223,2 +9,8 67 Jern og stil 646,9 59, , , +468,9 +6,0 68 Metaller, unntatt jern 40 stil 68,0 406,5 2 28,4 4 09, + 737,7 +76,2 69 Varer av metaller, i e n 487,6 783, , , , +55,9 Andre bearbeidde varer 25,6 3, , ,8 +509,4 +6,5 7 Maskiner og transportmidler 6 847,7 7 99, ,9 7 55, ,0 +6,9 7 Kraftmaskiner og -utstyr 286,5 350, , 3 455,4 +5,3 +7,4 72 Maskiner for spesielle industrier 708,2 840, , 7 629, ,9 +5,7 74 Generelle industrimaskiner 769,6 854, , ,4 +68,2 +6,9 75 Kontormaskiner og automatisk databehutstyr 962,5 0, , 8 345,5 +796,4 +0,5 76 Telekommunikasionsapparater mv 622,7 72,5 5 2, , ,4 +2,0 77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i e n 848, 946,2 9 22, ,9 +776,4 +8,4 78 Kjøretøyer for veg 245,8 738, ,2 4 88, ,9 +48,2 79 Andre transportmidler 30,5 58,0 5 42,7 0 3, ,3-34,4 Andre maskiner og apparater 93,9 27,5 677,4 875,4 +98,0 +29,2 8 Forskjellige ferdige varer 2 662, , 30 4, , ,5 +6,5 82 Møbler og deler 323, 325, , ,3 +375,3 +2,4 84 Klar og tilbehør til klar 493,7 562, , ,7 +57,9 +6,7 85 Fottøy 97,5 22,6 678,0 87,8 +93,8 +,5 87 Vitensk og tekn instr og app, ien 379,6 45,3 3 65, ,0 +8,3 +5,0 88 Fotografiske og optiske artikler, ien,ur 75,5 64,4 689,4 7,9 +22,5 +,3 Andre ferdige varer 92,9 37,6 835, ,3 +67,6 +5,2 9 Varer og transaksjoner, ien under SITC 6,7 34,7 238,8 325, +86,3 +36, () Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev 3) Ex = del av hovedgruppen (2) For 994 er oppgavene for elektrisk strøm ufullstendige

20 Utenrikshandelen med varer, desember 994 Tabell 2 Utførselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr Desember Januar-desember Endring Endring Varegrupper () millkr prosent, 0-9 I alt 9 094, , , , ,5 +7,8 Av dette: Ex79 Skip, nybygde 08, 250, , ,4 +62,2 +25,8 Ex79 Skip, eldre 429,0 850, , , ,9-39,9 Ex79 Oljeplattformer - 025, 790,0-235, -22,9 Ex33 Råolje 7 26, , , , ,9 +3,6 Ex34 Naturgass (i gassform) 52,3 530, , ,8 +88,4 +5,6 Andre varer (tradisjonelle varer) 9 98, , , , , +4,3 0 Matvarer og levende dyr 825, ,4 7 84,3 2 5, ,8 +8,7 3 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 652, , , 8 842, ,7 +20,0 34) 0 35) Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk,- kjølt, fryst, 036) saltet, tørket eller røykt 530,0 863, 4 292, , ,2 +2,4 037 Fiskehermetikk oa tilberedt fisk 22,4 95, 407,7 486,2 +78,5 +5,6 08 Forstoffer for dyr, unntatt korn 36,3 6,6 57,0 694,4 +23,4 +2,6 Andre matvarer og levende dyr 36,7 54,6 543,2 63,9 +70,7 +4,6 Drikkevarer og tobakk 5,5 22,7 84,0 2,4 +27,4 +4,9 2 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 485,9 726,4 6 36,2 7 04,5 +878,3 +4,3 2 Huder og skinn, rå 39,0 70, 400, 532,8 +32,7 +33,2 24 Tommer, trelast og kork 0,8 25,2 450,9 420,3-30,6-2, 25 Papirmasse og papiravfall 22,8 257,3 479,4 982,2 +502,8 +34,0 27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler 6, 46,7 56,0 737,5 +22,5 +4,6 28 Malmer og avfall av metall 83,4 04,2 08,4 74,9 +66,5 +6,0 Andre råvarer 22,8 22,8 8,4 66,8-4,6-8,0 3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektr strøm mv 9 66,7 0 38, , , +5 25,7 +4,4 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 7 835, , , , ,4 +3,8 333 Råolje 7 26, , , , ,9 +3,6 334 Mineratoljeprodukter, raffinerte 686,4 90, ,8 0 04,8 +694,0 +7,4 342 Flytende propan og butan 68,2 24,9 50,6 2 44,4 +633,8 +42,0 343 Naturgass, flytende og i gassform 52,8 530,5 4 64, ,8 +87,8 +5,6 35 Elektrisk strøm (2) ; 90,7 25,6 886,0 656,8-229,2-25,9 Andre brenselsstoffer m v 3,9 46,7 439,3 446,8 +7,5 +,7 4 Dyre- og plantefett, -olje og voks 50,8 68,6 500,5 576,2 +75,7 +5, 4 Dyrefett og oljer 3,8 29,6 200,8 224,3 +23,5 +,7 Annet fett og olje 37,0 39,0 299,7 352,0 +52,3 +7,5 5 Kjemiske produkter i e n 28,5 389, , , ,7 +,7 5 Organiske kjemiske produkter 250,9 222,0 2 54, 3 07,5 +530,4 +20,9 52 Uorganiske kjemiske produkter 93,6 240,0 2 09,6 2 36,8 +207,2 +9,8 56 Kunstgjodsel 8,0 207,9 2 77, ,4 +2,5 +5,2 57 Plastrastoffer 249, 302, , ,2, +33,7 +0,9 58 Plast, halvfabrikata 49,9 6,9 657,5 752,8 +95,3 +4,5 Andre kjemiske produkter 357,0 355,4 3 8,9 4 29,6 +407,7 +0,7 6 Bearb varer grupp vesentlig etter materiale 2 833,3 3 58, , , ,0 +6,3 64 Papir og papp og varer derav 603,7 625, , ,5 +932, +4,7 65 Tekstilgarn,tekstilstoffer og tekstilvarer 84,5 93,2 032,9 94,2 +6,3 +5,6 66 Varer av ikke-metalliske mineraler 86, 00,3 969,2 56,0 +86,8 +9,3 67 Jern og stål 530,0 624, , ,6 +790, +3,3 68 Metaller, unntatt jern og stål 9,0 704, , 8 768, ,4 +25, 69 Varer av metaller, i e n 205,2 99, , ,7-64,9-20,2 Andre bearbeidde varer 32,6 7,5 644,7 953, +308,4 +8,8 7 Maskiner og transportmidler 2 36,5 3 95, , ,9 +494,8 +,7 72 Maskiner for spesielle industrier 93, 267, , ,4 +293, +0,9 74 Generelle industrimaskiner 279,4 405, , , +370,7 +0,6 75 Kontormaskiner og automatisk databeh utstyr 7,0 20,4 838, ,9 +460,7 +25, 76 Telekommunikasjonsapparater mv 323,4 36, 2 250, ,9 +46,4 +8,5 77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i e n 367,3 35,4 3 00, ,4 +53,6 +7,7 78 Kjøretøyer for veg 78,4 282, , ,6 +659,2 +3,7 79 Andre transportmidler 600,3 86, 2 068,9 9 60, ,7-20,4 Andre maskiner og apparater 203,6 75,6 2 07, ,4 +230,6 +,4 8 Forskjellige ferdige varer 659,9 87, , ,8 +573, +7,3 82 Nobler og deler 7,4 25,4 74,3 387,3 +23,0 +8, 84 Klar og tilbehør til klær 34,3 73,6 389,4 672, +282,7 +72,6 87 Vitensk og tekn instr og app, ien 86,5 265,7 94, ,0 +366,3 +8,9 Andre ferdige varer 32,7 406, , ,4-288,8-6,7 9 Varer og transaksjoner, ien under SITC 8,9 2,3 40,9 205,6 +64,7 +45,9! M () Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev 3) Ex del av hovedgruppen (2) For 994 er oppgavene for elektrisk stroll ufullstendige

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Mer narkokriminalitet Grove narkotikaforbrytelser økte med 36 prosent og mindre grove tilfeller med 48 prosent i 3.

Mer narkokriminalitet Grove narkotikaforbrytelser økte med 36 prosent og mindre grove tilfeller med 48 prosent i 3. SSBs budsjett øker I Regjeringens forslag til statsbudsjett før 1996 får Statistisk sentralbyrå 334 millioner, en liten økning fra i fjor, side 3 Bedre for hotellene Antall hotelløvernattinger gikk opp

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2017

EKSPORTEN I JULI 2017 1 EKSPORTEN I JULI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2017 Verdiendring fra juli 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 650 2,3 - Råolje

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3

Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3 Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3 Lav befolkningsvekst I hele Europa er befolkningsveksten svært lav, side 4 og 5 Økt bilimport

Detaljer

Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4

Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4 Flere narkoforbrytelser Forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning av narkotika, økte med 46 prosent i 2 kvartal, side 3 Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2017 Verdiendring fra sept. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 63 935

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Eldre, alene og bedre plass

Eldre, alene og bedre plass Folke- og boligtellingen 2 (FoB2), foreløpige tall Eldre, alene og bedre plass Vi lever litt lenger enn før. Stadig flere bor alene. Fra 99 til 2 økte antallet husholdninger og boliger med over prosent.

Detaljer

Størst vekst i Hordaland Fra 1993 til 1994 har antall arbeidstakere økt mest i Hordaland og minst i Hedmark, side 3

Størst vekst i Hordaland Fra 1993 til 1994 har antall arbeidstakere økt mest i Hordaland og minst i Hedmark, side 3 Størst vekst i Hordaland Fra 1993 til 1994 har antall arbeidstakere økt mest i Hordaland og minst i Hedmark, side 3 Milliardoverskudd i Oslo Oslo kommune hadde størst overskudd i 1993, sammen med kommunene

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang Oktober 1996 84. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 10/96

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer