FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3"

Transkript

1 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med tidsserier langt tilbake i tid på de fleste samfunnsområder, side 4 Lavere kostnader Mens kostnadene pr barn i vanlige barnehager har økt noe, har de gått ned i familiebarnehagene, side 6

2 Ukens statistikk Innhold nr 695 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Anne-Sissel Tekst Tabell Skanvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Jan Erik Kristiansen, Ny statistikk: side: side: Nye samboertall, Tom Granseth (økonomiske nøkkeltall) Redigering: Kirsten Aanerud, Elna Fossen, Elin Berntzen Grafikk og tabeller: Else Efjestad, Elisabeth Godnes, Ins Regnskap for private barnehager, Stenseng, Audhild Overby Elgjakt, Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Priser: Pr Sr kr 620,- Enkeltnr kr 20,- Hotellstatistikk, desember ISSN ikpnede konkurser, Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk/ Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember Statistisk sentralbyrå Utenrikshandelen med varer, desember Annet stoff: Norgeshistorien i tall 4-5 Økonomiske nøkkeltall 0- Publikasjoner Statistisk sentraibyra utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypende kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkområdene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Ny publikasjon Jordbruksstatistikk 993 NOS Jordbruksstatistikk inneheld statistikk over avlingane i jordbruk og hagebruk, kjøtkontroll, ulike investeringstiltak i jordbruket, inntekt og formue mv Det er også med eit oversyn over prisar på jordbruksprodukt og produksjonsmiddel (Noregs offisielle statistikk, C 93, 69 sider, kr 95, ISBN ) Bestilling av publikasjoner: For abonnement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 83 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Møllergt 7, Postboks 834 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i Statistisk sentralbyrås bibliotek Telefon: /43 Telefaks: SSB-data online er en spredningsdatabase for online formidling av statistikk SSB-data online inneholder i tillegg til statistikk fra de fleste emner og tilbakegående tall, bla S58s pressemeldinger og opplysninger om alle SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD- ROM med statistikk fra alle de nordiske landene; Statistikk uten grenser Ukens statistikk nr 6/95

3 De færreste samboere planlegg er snar lig giftermål I dag er hver tredje kvinne i 20- årene samboende Tilsvarende tall i 977 var 8 prosent og 28 prosent i 988 De færreste samboere har planer om å gifte seg relativt snart Om giftermålshyppigheten holder seg på dagens nivå, vil 36 prosent av de kommende kvinnekullene fortsatt være ugifte ved 50- årsalder Blant dagens 50-årige kvinner er det ikke mer enn 6 prosent som aldri har vært gift Om lag 3 prosent i alderen 6-79 år var samboere i 994 Det gir et Prosent Kvinner anslag på minimum sam- Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn år år år år år år år boerpar Ved inngangen til 993 var det registrert samboerpar med ett eller flere felles barn Ikke økt giftelyst Samboerforhold ser i økende grad ut til å vinne terreng som en mer langvarig og permanent samlivsform og følgelig komme på bekostning av ekteskapet På spørsmål om de har planer om å gifte seg i løpet av de nærmeste to årene svarer 24 prosent av samboerne nei, 44 prosent ja og 33 prosent vet ikke Som ventet er giftelysten størst blant dem som er sist i 20-årene og i begynnelsen av 30-årene, men selv blant disse er det ikke mer enn en tredel som har så klare ekteskapsplaner Sammenliknet med situasjonen på slutten av 980-tallet, har andelen samboere som planlegger giftermål ikke endret seg særlig Samlivsstatus i ulike aldersgrupper Prosent Mens det tidligere var størst andel samboere blant kvinner i første halvdel av 20-årene, var det i 994 en vel så stor andel samboere i aldersgruppen som i år, henholdsvis 35 og 3 prosent Hovedtyngden av samboere er fortsatt under 40 år (78 prosent av alle samboende kvinner) Sammenliknet med slutten av 970-tallet har det imidlertid også vært en betydelig vekst i samboerforhold blant noe eldre, for eksempel blant kvinner år hvor andelen har økt fra prosent i 977 til prosent i 994 Veksten i andelen samboere oppveier ikke fullt ut den parallelle nedgangen i andelen gifte Utviklingen fra 977 viser at det også har blitt Tallene som publiseres her, er hentet fra intervjuundersøkelser gjennomført i 994 (Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Familie og kjønnsrolleundersøkelse) Statistisk sentralbyrå har i 994 gjennomført fire omnibusundersokelser Det er representative intervjuundersøkelser hvor til sammen kvinner og menn er intervjuet Hver enkelt undersøkelse har flere oppdragsgivere og omhandler ulike temaer Opplysninger om samboerforhold inngår i det faste settet av bakgrunnsvariable Intervjupersonene ble spurt om de var gift, samboende eller ikke levde i noe fast forhold E Gift El Samboende Pl Ikke i samliv en noe større andel som ikke lever i samliv, en utvikling som mest sannsynlig må tilskrives hyppigere samlivsbrudd, ikke at færre inngår samliv (samboerforhold eller ekteskap) Siden de fleste samboere er relativt unge, er andelen som aldri har vært gift høy Fire av fem samboende kvinner har ikke "ekteskapserfaring" Av samboende kvinner i alderen år har 86 prosent aldri vært gift, og tilsvarende tall i alderen år er 46 prosent Først blant middelaldrende og eldre samboere er det en klar overvekt av personer som har prøvd både ekteskap og samboerforhold Større aksept for samboere 74 prosent kvinner i 20-årene og 62 prosent av kvinner i 30-årene mener at samboerforhold er like akseptabelt som ekteskap, også dersom paret har barn Det er klart flere enn i en liknende undersøkelse fra 988, hvor henholdsvis 57 og 48 prosent vurderte samboerforholdet på denne måten Undersøkelsen Familie og kjønnsroller 994 er gjennomført av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste med støtte av Norges forskningsråd og Barne- og familiedepartementet Det er hentet inn opplysninger fra 4 kvinner og 946 menn pr post Ny statistikk Nye samboertall, 994 Mer informasjon: Turid Noack, tlf Vedleggstabeller side: 3 Ukens statistikk nr 6/95

4 i i Ny utgave av Historisk statistikk: Norgeshistorien I tall Statistisk sentralbyrå har nå gitt ut Historisk statistikk som er en unik samling informasjon om Norges historie i tall Noen av tidsseriene går helt tilbake til 600-tallet, men i hovedtrekk er det samfunnsutviklingen i vårt århundre som beskrives Boken inneholder det meste, fra gjennomsnittlig eggproduksjon pr norske høne i 925 til nedbørmengden i Nord-Odal i fra BNP pr innbygger i 870 til siste års aksjekursindeks Tidligere har Statistisk sentralbyrå kun gitt ut seks publikasjoner med tilbakegående tallserier, den første i 94, deretter i 926, 948, 958, 968 og i 978 Historisk statistikk 994 inneholder statistikk om folkemengde, sosiale forhold, økonomi og politikk, jordbruk, fiske og en rekke andre emner fordelt over 25 Forsorgsstonadisosialhjelp Sto- /A nadsmottakere pr i 000 innbyggere glir Pr 000 innbyggere Ar o Forventet levealder Meldte tilfelle av meslinger, kikhoste, gonoré og smitteforende tuberkulose Årlige gjennomsnitt 000 tilfelle 30 Meslinger Kikhoste kapitler og nær 700 sider En tekstdel innleder hvert kapittel, noe som gjør boken lettere tilgjengelig for de som ikke føler seg altfor godt hjemme blant tallkolonnene Unikt oppslagsverk Historisk statistikk er først og fremst et oppslagsverk, både for dem med spesiell interesse for de store linjene i norsk historie og dem som er interessert i mer kuriøse utviklingstrekk For eksempel kan man se at den norske høna i gjennomsnitt legger 9,6 kilo mer egg i dag enn i 925, og at Dagros gir oss fem ganger så mye melk som i 865 Vi kan også finne ut at det er nesten like mange i befolkningen som får sosialhjelp i dag som det var som fikk forsorgsstønad i 866, eller at sysselsettingen i varehandelen har økt med 52 prosent fra 956 til 992 Historisk statistikk gir også opplysning om at bilbruken har hatt en formidabel vekst her i landet: I 945 var det en bil pr 64 innbyggere, i 992 var det mindre enn tre innbyggere pr bil 50 -e* Befolkningsstatistikk siden tallet Det er befolkningsstatistikken som 30 gir tall lengst tilbake i tid, helt til slutten av 600-tallet Befolkningstallene for 664 viser at det var om Kalenderår trent en halv million nordmenn den Menn Kvinner gang Tidlig på 800-tallet bodde i ,,- 0, "% e w " o,, Gonoré Tuberkulose underkant av 0 prosent av befolkningen i byer, mot nesten 70 prosent i dag Norges folketall er fordoblet i løpet av de siste hundre år, og vi forbruker dobbelt så mye i dag som på 960-tallet Historisk statistikk forteller oss også at dagens skilte menn gifter seg nesten like ofte med en skilt kvinne som en ugift Og mange kjønnssykdommer og barnesykdommer er nærmest utryddet de siste tiårene Selv om det finnes statistikk, eller rettere sagt tallinnsamlinger, helt tilbake til 600-tallet kom ikke statistikkproduksjonen for alvor i gang før "Det Statistiske Centralbureau" ble opprettet i 876 Historisk statistikk 994 fører ikke all statistikk så langt tilbake, rett og slett fordi 4-hjulstraktorer og hester i jordbruket 000 stk I # o Hester 4-hjulstraktor 4 Ukens statistikk nr 6/95

5 Offentlig forvaltning Sysselsatte normalårsverk i prosent av samlet sysselsetting Prosent av samlet sysselsetting * Offentlig forvaltning i alt Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen statistikkene forandrer seg i takt med samfunnet Det er derfor begrenset hvor langt tilbake i tid man kan føre de statistikkene Statistisk sentralbyrå produserer i dag I Historisk statistikk 994 er det bare tatt med tidsserier som strekker seg minst ti år tilbake i tiden Ti centimeter høyere gutter Et av de mest positive trekkene vi kan lese ut av statistikken er utvik- Offentlige veier km O Forbrytelser etterforsket av politiet Forbrytelser OD 0, Mlft i 00 s mo= s mm I i 00 0, 0, 0, 0, CT, 0,\J 0, 0, 0, 0, Alle forbrytelser Oppklart Bestandsutvikling for norsk-arktisk 0 torsk, norsk vårgytende sild og lodde i Barentshavet 000 tonn 000 tonn k p O Torsk Sild Lodde lingen i forventet levealder I 820- årene kunne en nyfødt gutt forventes å leve til han var 45 år og en jente til hun var 48 år I dag lever menn i gjennomsnitt til de er 73, og kvinner til de er 80 år Bedre helse fører også til at vi blir større Norske vernepliktige har strukket seg hele ti centimeter bare siden århundreskiftet Vi har da også fått flere til å passe på helsen vår På midten av 800-tallet var det innbyggere pr lege, mot 40 i 985 Helsestatistikken viser også at det var nesten like mange som døde av tuberkulose tidlig på 900- tallet som det dør av kreft i dag Familiene er blitt vesentlig mindre i dette århundret I 990 var det bare ett barn i nær 35 prosent av husholdningene I 920 var det langt færre, 9,4 prosent, med bare ett barn Mer kultur færre aviser Kulturinteresserte vil se at antall forestillinger ved norske teatre og Operaen er nesten fordoblet siden 950, samtidig som antall besøkende har gått litt ned De offentlige tilskuddene til disse kulturinstitusjonene har derimot økt, fra 974 til kroner i gjennomsnitt i den samme perioden Antall aviser er kraftig redusert Siden 950-tallet har vi fått 40 færre aviser Antall utgitte bøker pr år er derimot nesten firedoblet Kilde Historisk statistikk, 994 Den forrige utgaven av Historisk statistikk ble utgitt i 978 Mer informasjon om utgivelsene: Idar Møglestue, tlf Omnibusundersøkelsen Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse gjennomføres fire ganger i året Hver undersøkelse har flere oppdragsgivere og omhandler flere ulike tema Et fast sett med bakgrunnsspørsmål er med hver gang Kjønn, alder, utdanning, yrke og geografi er eksempler på slike bakgrunnsopplysninger Bruttoutvalg: personel - Innsamlingsmetode: Besøksintervju Innsamlingsperiode: tre uker Resultatene foreligger to uker etter at innsamlingen er avsluttet Neste undersøkelse gjennomføres i perioden 6-25 mars 995 Frist for innlevering av spørsmål er 7 februar Antall spørsmål kr kr kr Pr Pris pr spørsmål Rabatt % % % Prisene inkluderer: Konsulentbistand ved formulering av spørsmål Tabellrapport hvor svarene på de enkelte spørsmålene er brutt ned på inntil fem bakgrunnskjennetegn fritt valgt av oppdragsgiver Dokumentasjonsrapport med opplysninger om utvalg, frafallsårsaker og svarprosent fordelt på kjønn, alder, sivilstand og geografi Tillegg for koding av åpent spørsmål: kr 7 500,- Tillegg for fremvisning av kort: kr 2 500,- Spørsmål til halvparten av utvalget: 70 prosent av vanlig pris Mer informasjon: Statistisk sentralbyrå Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 83, Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Ukens statistikk nr 6/95

6 Familiebarnehager: Lavere driftskostnader Forskjellen mellom driftskostnadene i familiebarnehager og andre private barnehager øker Mens kostnadene pr barn i vanlige barnehager har ;At noe, har de gått ned i familiebarnehagene Kostnadene pr time for aldersgruppen 0-2 år var drøyt 39 kroner i vanlige barnehager, og snaut 28 kroner i familiebarnehagene i 993 Dette er en økning fra forrige år på,2 prosent for de vanlige barnehager, og en nedgang på 2 prosent for familiebarnehagene En forklaring på at driftskostnadene i familiebarnehagene har gått ned kan være at det gjennomsnittlig er flere barn i familiebarnehagene I 992 var det i gjennomsnitt 4,6 barn, mens det var 4,34 i 993 I vanlige barnehager var kostnadene pr time for barna høyest i Rogaland og Troms Lavest kostnader hadde Sogn og Fjordane, Østfold og Vestfold For familiebarnehagene var timeprisene høyest i Finnmark og Hordaland og lavest i Nordland og Oppland 43 prosent av inntektene fra foreldrebetaling Samlede bruttoutgifter (eksklusive investeringer) for de vel barnehager som er med i undersøkelsen var millioner kroner i 993 Av de totale kostnadene (eksklusive investeringer) var snaut 96 prosent driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter utgjorde 83 prosent av driftsutgiftene Inntektene regnet som andel av bruttoinntekter, viser at foreldrebetalingen utgjorde i underkant av 43 prosent Statstilskuddet utgjorde vel 39 prosent, kommunale tilskudd knapt 0 prosent og andre inntekter Ny statistikk Regnskap for private barnehager, 993 Undersøkelsen av private barnehagers økonomi er utført på oppdrag fra Bante- og familiedepartementet Mer informasjon: Thorstein Ouren, tlf , eller Mona Paulsrud, tlf Vedleggstabeller side: Kostnader pr time (kroner) i familiebarnehager og andre private barnehager Barn i ulike aldersgrupper Landsgjennomsnitt 993 Kroner pr time 40 Familiebarnehager Andre private barnehager MI 0-2år El 3år Ell 4-6 år snaut 8 prosent av totale inntekter Betalingsandelen for foreldre var høyest i Møre og Romsdal (48 prosent) og lavest i Finnmark (33) Undersøkelsen omfatter de private barnehagene som har vært i drift hele året, og som har sendt inn både årsmeldings- og regnskapsskjema for 993 Dette utgjør til sammen 2 20 av de totalt private barnehagene i Norge Dårligere elgjakt på Østlandet ï fjor elg ble skutt under fjorårets elgjakt Det er 600 færre dyr enn rekordåret 993 med felte elg Utbyttet gikk ned på Østlandet og i Sør-Trøndelag, mens det var økning lenger nord Alle østlandsfylkene (unntatt Buskerud) og Sør-Trøndelag hadde redu- Elgjakt Felte dyr Antall dyr ,000 yr y o sert avskyting i forhold til 993 I vårt store elgfylke Hedmark ble det skutt 730 færre dyr Dette er en nedgang på hele 22 prosent i forhold til 993 I de nordligste fylkene fra og med Nord-Trøndelag var det derimot økning i avskytingen Det samme var tilfelle i Buskerud og Vest-Agder På landsbasis var 57 prosent av de felte dyrene hanndyr både i 993 og 994, 59 prosent var årskalv eller ungdyr ( /2-åringer) I Hedmark var 64 prosent av den felte elgen kalv/ungdyr og i Trøndelagsfylkene hele 69 prosent I perioden (Ate antall felte elg fra vel til I årene la landstallet på nær , for så å stige kraftig frem til rekordåret 993 Det gjenstår å se om nedgangen i fjor bare er et midlertidig avvik fra veksten i antall felte dyr Fellingsprosenten varierer sterkt, fra på Vestlandet til nær 90 i Telemark, Agderfylkene og Nord- Trøndelag Ny statistikk Elgjakt, 994 Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk og Regionalstatistikk Mer informasjon: Kristian Birkeland, tlf Vedleggstabell side: Ukens statistikk nr 6/95

7 Ukens statistikk 9 februar 995 Vedleggstabeller Emne Tabell Side 20 Nye samboertall, 994 Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Kvinner Prosent 3 Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Menn Prosent 25 Regnskap for private barnehager, 993 Årsregnskap for private barnehager 993 Inntektenes andel av bruttoinntekter i alt Fylke 993 Kostnader for private barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige oppholdstider pr uke Private barnehager eksklusive familiebarnehager Fylke 993 Kostnader for barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige oppholdstider pr uke Private familiebarnehager Fylke Apnede konkurser, 994 Apnede konkurser etter kvartal og fylke rn<onkurser pnec etter måned pnede konkurser Antall oretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Prosent og mill kr 993 og H7lè-E-Le I konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring r---fé-i----- pnec <onlwrser etter etableringsår og fylke Apnede konkurser etter eierform og fylke Kpnede konkurser i aksjeselskaper, etter aksjekapital og fylke 994 Tusen kroner 0 4 Elgjakt, 994 Elgjakt Fylke 42 Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 994 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kra GWh Foreløpige tall 2 44 Utenrikshandelen med varer, desember Fieirselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr 3 Utførselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr 4 Samhandelen med land og landområder Tradisjonelle varer Januar-desember 993 og 994 Mill kr 5 Innførsel og utførsel av skip og oljeplattformer fordelt på land Januar-desember 993 og 994 Mill kr 6 Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien o

8 Ukens statistikk - vedleggstabeller (forts) Vedleggstabeller Emne Tabell Side 44 Utenrikshandelen med varer, desember 994 (forts) Utforsel av råolje og naturgass fordelt på land Januar-desember 993 og 994 Mill kr 6 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 4 kvartal Hotellstatistikk, desember 994 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Tallet på åpne bedrifter og senger, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Desember 993 og 9948 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Tallet på åpne bedrifter og senger Fylke Desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar-desember og desember 993 og 9949 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Desember Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe Januar-desember og desember 993 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Tallet på gjestedøgn og kapasitetsutnytting Fylke Desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Tallet på gjestedøgn og kapasitetsutnytting Fylke Januar-desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter formål Prosent Fylke Desember 993 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn fordelt etter formål Prosent Fylke Januar-desember 993 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Desember Hoteller og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Desember Hotelier og andre overnattingsbedrifter Omsetning etter hotellgruppe Desember kroner 25 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Fylke Januar-desember Hotelier og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Januar-desember

9 Nye samboertall, 994 Tabell Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Kvinner Prosent Ar Alder Antall spurte Samboende Gifte Ikke i samliv Tallene for aldersgruppene 20-24, 25-29, 30-34, og gjelder personer henholdsvis 23, 28, 33, 38 og 43 år Kilder: FruktbarhetsundersOkelsen 977, Familie- og yrkesundersokelsen 988 og Omnibusundersokelser 993 og 994 Tabell 2 Andel samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper Menn Prosent Ar Samboende Alder Antall spurte Gifte n Ikke i samliv Tallene for aldersgruppene og gjelder personer henholdsvis 28 og 43 år Kilder: Familie- og yrkesundersokelsen 988 og Omnibusundersokelser 993 og 994 3

10 Regnskap for private barnehager, 993 Tabell Årsregnskap for private barnehager 993 Inntektenes andel av bruttoinntekter i alt Fylke 993 Fylke Antall tekter barnehager Inntekter Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Andre Foreldrebetaling inn- Hele landet ,9 39,5 9,9 7,7 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard ,7 47,0 44,0 45,5 44,8 45,5 44,7 43,7 4,0 4,4 37, 4,9 43,7 47,6 42,9 43,3 42,3 38,0 33,0 34,3 40, 37,0 4,6 4,3 4,3 37,6 44, 40, 38,3 39,9 33,7 38,6 42,8 40,7 40,9 40,7 42,9 33,2 43,4 6,3 8,3 9,6 6,0 6,6 6,5 2,2 7,8 9,5 6,3,9 5,8 2,4 9,0 7,5 5,6 9,4 8, 7,7 2,6 0,0 4,8 6,4 8,3 6,6 7,5 4,7 3,4 6,7 4,4 6,8 3,4 7, 4,5 4,3 0,6 6,6 6,8,,0 4,3 Inkluderer 20 kombinerte vanlige barnehager/familiebarnehager Tabell 2 Kostnader for private barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige oppholdstider pr uke Private barnehager eksklusive familiebarnehager Fylke 993 Fylke Gjennomsnittlig Månedspris timepris 6-5 t/u år år 3 år 4-6 år år år Månedspris 6-20 t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Månedspris 2-30 t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Månedspris 3-40 t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Månedspris 4- t/u 0-2 år 3 år 4-6 år Hele landet 39,0 29,33 9, Østfold 35,62 26,7 7, Akershus 40,79 30,59 20, Oslo 39,79 29,85 9, Hedmark 35,9 26,94 7, Oppland 36,93 27,70 8, Buskerud 39,03 29,28 9, Vestfold 35,88 26,9 7, Telemark 38,04 28,53 9, Aust-Agder 37,67 28,25 8, Vest-Agder 38,58 28,94 9, Rogaland 45,28 33,96 22, Hordaland 38,0 28,57 9, Sogn og Fjordane 34,32 25,74 7, More og Romsdal 36,33 27,25 8, So r-trondelag 38,7 29,03 9, Nord-Trøndelag 38,26 28,70 9, Nordland 36,6 27,46 8, Troms 45,4 33,85 22, Finnmark 40,85 30,64 20, Svalbard 44,76 33,57 22,

11 Regnskap for private barnehager, 993 Tabell 3 Kostnader for barnehageplasser pr time, og kostnader pr måned ved forskjellige opphaldstider pr uke Private familiebarnehager Fylke 993 Gjennomsnittlig Månedspris Månedspris timepris 6-5 t/u 6-20 t/u Månedspris 2-30 t/u Månedspris Månedspris 3-40 tiu 4- Vb Fylke år år år år år år 4-6 år år år år år år år år år Ar år år Hele landet 27,73 20,80 3, Østfold 24,75 8,56 2, Akershus 27,3 20,48 3, Oslo 26,84 20,3 3, Hedmark 23,75 7,8, Oppland 22,77 7,07, Buskerud 32,6 24,2 6, Vestfold 27,4 20,55 3, Telemark 28,89 2,67 4, Aust-Agder 24,24 8,8 2, Vest-Agder 26,78 20,08 3, Rogaland 32,89 24,67 6, Hordaland 33,40 25,05 6, Sogn og Fjordane 27,89 20,92 3, More og Romsdal 25,8 8,89 2, Sø r-trøndelag 28,02 2,02 4, Nord-Trøndelag 25,35 9,0 2, Nordland 2,76 6,32 0, Troms 29,04 2,78 4, Finnmark 33,9 25,43 6,

12 Åpnede konkurser, 994 Tabell Åpnede konkurser etter kvartal og fylke I alt I alt kv 2kv 3kv 4kv I alt kv 2kv 3kv 4kv I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i Nye registreringsregler for personlige konkurser gjor at tall fra og med kvartal 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder Tabell 2 Åpnede konkurser etter måned Hele året Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 3? Nye registreringsregler for personlige konkurser gjor at tall fra og med januar 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder 6

13 Åpnede konkurser, 994 Tabell 3 Åpnede konkurser Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring2 Prosent og mill kr 993 og Næring Omset- Omset- Antall Syssel- nings- Antall Syssel- ningsforetak satte verdi foretak satte verdi I alt Prosent Antall Mill kr I alt Prosent Antall Mill kr I alt Jord- og skogbruk Fiske og fangst Oljeutvinning og bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikke- og tobakksvarer bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av tekstilvarer, Produksjon av trevarer og treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi-, plastprodukter, mineraler og metaller Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ekskl bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft -og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport og lagring (inkl innenriks sjøfart) Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Av dette Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og privat tjenesteyting Uoppgitt 3) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder 2 Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår 3 Omfatter foretak som det ikke har vært mulig A identifisere i Bedrifts- og foretaksregisteret Gruppen kan også omfatte personlig næringsdrivende (bla bønder og fiskere) og lønnstakere 7

14 Åpnede konkurser, 994 Tabell 4 Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring Sysselsettingsgrupper Omsetningsgrupper (000 kr) Antall Næring foretak og og over over Antall foretak I alt Jord- og skogbruk Fiske og fangst Oljeutvinning og bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikke- og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer og treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi-, plastprodukter, mineraler og metaller, Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ekskl bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport og lagring (inkl innenriks sjøfart) Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Av dette Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og privat tjenesteyting Uoppgitt 3) i Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts- og foretaksregisteret Gruppen kan også omfatte personlig næringsdrivende (bla bønder og fiskere) og lønnstakere 8

15 Åpnede konkurser, 994 Tabell 5 Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke 994 I alt < 2 år 2-5 år > 5 år Uoppgitt l I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gruppen "Uoppgitt" består av foretak som ikke lar seg knytte opp mot Brønnøysunds Foretaksregister, i hovedsak enkeltmannsforetak og personlige konkurser Tabell 6 Åpnede konkurser etter eierform og fylke 994 I alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uoppgitt I alt Østfold Akershus _ - 3 Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland _ - Hordaland Sogn og Fjordane _ - Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Inkluderer personlige konkurser

16 Åpnede konkurser, 994 Tabell 7 Åpnede konkurser i aksjeselskaper, etter aksjekapital og fylke 994 Tusen kroner I alt 50 >50-00 > > >500 Uoppgitt I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vet-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

17 Elgjakt, 994 Tabell Elgjakt Fylke Fylke Felte dyr Felte dyr i prosent av tillatt felt Tillatt felt Felte dyr Felte dyr i prosent av I alt Hanndyr Hunndyr tillatt felt Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark li

18 Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 994 Tabell Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft GWh Foreløpige tall Tolvmånedersperioder Januar-Des Desember Jan 993 tom Des 993 Jan 994 tom Des 994 Endring i prosent Endring i prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark* Svalbard Total produksjon , , Vannkraft , , Varmekraft , , Import , , Eksport , , Brutto forbruk innenlands , , Forbruk ) i kraftintensiv industri 2) , , Prod av kjemiske råvarer , , Prod av jern, stål og ferrolegeringer , , Prod av aluminium og andre metaller , , i Målt hos mottakeren 2 Unntatt tilfeldig krafttil elektrokjeler 2

19 Utenrikshandelen med varer, desember 994 Tabell Innforselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr Varegrupper () Desember Januar-desember Endrin g Endring millkr prosent 0-9 I alt 5 909, , , , ,9 +2,4 Av dette: Ex79 Skip, nybygde ,9 4 06, ,0-52,3 Ex79 Skip, eldre 809,i 62,7 2 70, ,6 +822,6 +37,9 Ex79 Oljeplattformer 248,6 640, 52,3-587,8-96,8 Andre varer (tradis)onelle varer) 4 85, , ,3 85 6, , +6,6 0 Matvarer og Levende dyr 820,7 83, ,8 0 90, ,6 +4,8 03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 60,2 82,2 73,9 705,5-26,4 -,5 04 Korn og kornvarer 88,3 25,7 079,6 400,8 +32,2 +29,8 05 Frukt og grønnsaker 263,3 298, , , +352,3 +3,3 06 Sukker, sukkervarer oa honning 63,5 83,9 88,8 920,3 +0,5 +2,4 07 Kaffe, te, kakao, krydderier, og varer derav 07, 67,6 27,0 803, +586, +48,2 Andre matvarer og Levende dyr 38,2 99, , ,5 +70,9 +3,5 Drikkevarer og tobakk 00,0 5,3 26, 352,7 +9,6 +7,3 2 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 988,5 353,7 387, ,9 +3 2,7 +27,3 22 Oljefrø og oljeholdige frukter 8,8 37,4 79,5 467,2 +387,7 +487,7 24 Timmer, trelast og kork, 220,6 245, 69, , , +75,3 27 RA gjødningsstoffer og rå miniraler 0, 29,3 202,9 293,9 +9,0 +7,6 28 Malmer gg avfall av metall 57,0 769,9 7 58, , ,9 +4,7 Andre råvarer 4,0 72, 254,4 566,4 +32,0 +24,9 3 Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv (2) 62,2 469, , ,6 +834,9 +4,7 32 Kull,koks og briketter 87,3 69,5 752,7 878,5 +25,8 +6,7 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 458,4 347, 4 76, , +45,4 +, Andre brenselsstoffer m v 75,5 53,0 73,3 394,9 +663,6 +90,7 4 pyre- og plantefett, -olje og voks 5,4 5,0 633,7 598, -35,6-5,6 5 Kjemiske produkter ien 405,7 57,3 6 7, , , +4,3 5 Organiske kjemiske produkter 59,7 2,2 2 5,7 2 74,8 +599, +28,3 52 Uorganiske kjemiske produkter 23,3 27,3 24,6 394,7 +53, +2,3 54 Medisinske og farmasøytiske produkter 30,7 323,0 3 78, ,6 +6,9 +5, 57 Plastråstoffer 53,8 88, 867,0 2 45,2 +278,2 +4,9 58 Plast, halvfabrikata 8,0 46,2 472,0 690,7 +28,7 +4,9 Andre kjemiske produkter 540,2 575, , ,6 +907,2 +4,4 6 Bearb varer grupp vesentlig etter materiale 2 394,6 3 08, , , ,9 +23,5 64 Papir og papp og varer derav 369,6 438, 4 560, ,9 +404,9 +8,9 65 Tekstilgarn tekstilstoffer og tekstilvarer 275,6 320,6 3 40, ,2 +324,6 +9,5 66 Varer av ikke-metalliske mineraler 95,3 230, ,9 2 49, +223,2 +9,8 67 Jern og stil 646,9 59, , , +468,9 +6,0 68 Metaller, unntatt jern 40 stil 68,0 406,5 2 28,4 4 09, + 737,7 +76,2 69 Varer av metaller, i e n 487,6 783, , , , +55,9 Andre bearbeidde varer 25,6 3, , ,8 +509,4 +6,5 7 Maskiner og transportmidler 6 847,7 7 99, ,9 7 55, ,0 +6,9 7 Kraftmaskiner og -utstyr 286,5 350, , 3 455,4 +5,3 +7,4 72 Maskiner for spesielle industrier 708,2 840, , 7 629, ,9 +5,7 74 Generelle industrimaskiner 769,6 854, , ,4 +68,2 +6,9 75 Kontormaskiner og automatisk databehutstyr 962,5 0, , 8 345,5 +796,4 +0,5 76 Telekommunikasionsapparater mv 622,7 72,5 5 2, , ,4 +2,0 77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i e n 848, 946,2 9 22, ,9 +776,4 +8,4 78 Kjøretøyer for veg 245,8 738, ,2 4 88, ,9 +48,2 79 Andre transportmidler 30,5 58,0 5 42,7 0 3, ,3-34,4 Andre maskiner og apparater 93,9 27,5 677,4 875,4 +98,0 +29,2 8 Forskjellige ferdige varer 2 662, , 30 4, , ,5 +6,5 82 Møbler og deler 323, 325, , ,3 +375,3 +2,4 84 Klar og tilbehør til klar 493,7 562, , ,7 +57,9 +6,7 85 Fottøy 97,5 22,6 678,0 87,8 +93,8 +,5 87 Vitensk og tekn instr og app, ien 379,6 45,3 3 65, ,0 +8,3 +5,0 88 Fotografiske og optiske artikler, ien,ur 75,5 64,4 689,4 7,9 +22,5 +,3 Andre ferdige varer 92,9 37,6 835, ,3 +67,6 +5,2 9 Varer og transaksjoner, ien under SITC 6,7 34,7 238,8 325, +86,3 +36, () Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev 3) Ex = del av hovedgruppen (2) For 994 er oppgavene for elektrisk strøm ufullstendige

20 Utenrikshandelen med varer, desember 994 Tabell 2 Utførselen av varer i desember og januar-desember 993 og 994 Mill kr Desember Januar-desember Endring Endring Varegrupper () millkr prosent, 0-9 I alt 9 094, , , , ,5 +7,8 Av dette: Ex79 Skip, nybygde 08, 250, , ,4 +62,2 +25,8 Ex79 Skip, eldre 429,0 850, , , ,9-39,9 Ex79 Oljeplattformer - 025, 790,0-235, -22,9 Ex33 Råolje 7 26, , , , ,9 +3,6 Ex34 Naturgass (i gassform) 52,3 530, , ,8 +88,4 +5,6 Andre varer (tradisjonelle varer) 9 98, , , , , +4,3 0 Matvarer og levende dyr 825, ,4 7 84,3 2 5, ,8 +8,7 3 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 652, , , 8 842, ,7 +20,0 34) 0 35) Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk,- kjølt, fryst, 036) saltet, tørket eller røykt 530,0 863, 4 292, , ,2 +2,4 037 Fiskehermetikk oa tilberedt fisk 22,4 95, 407,7 486,2 +78,5 +5,6 08 Forstoffer for dyr, unntatt korn 36,3 6,6 57,0 694,4 +23,4 +2,6 Andre matvarer og levende dyr 36,7 54,6 543,2 63,9 +70,7 +4,6 Drikkevarer og tobakk 5,5 22,7 84,0 2,4 +27,4 +4,9 2 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 485,9 726,4 6 36,2 7 04,5 +878,3 +4,3 2 Huder og skinn, rå 39,0 70, 400, 532,8 +32,7 +33,2 24 Tommer, trelast og kork 0,8 25,2 450,9 420,3-30,6-2, 25 Papirmasse og papiravfall 22,8 257,3 479,4 982,2 +502,8 +34,0 27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler 6, 46,7 56,0 737,5 +22,5 +4,6 28 Malmer og avfall av metall 83,4 04,2 08,4 74,9 +66,5 +6,0 Andre råvarer 22,8 22,8 8,4 66,8-4,6-8,0 3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektr strøm mv 9 66,7 0 38, , , +5 25,7 +4,4 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 7 835, , , , ,4 +3,8 333 Råolje 7 26, , , , ,9 +3,6 334 Mineratoljeprodukter, raffinerte 686,4 90, ,8 0 04,8 +694,0 +7,4 342 Flytende propan og butan 68,2 24,9 50,6 2 44,4 +633,8 +42,0 343 Naturgass, flytende og i gassform 52,8 530,5 4 64, ,8 +87,8 +5,6 35 Elektrisk strøm (2) ; 90,7 25,6 886,0 656,8-229,2-25,9 Andre brenselsstoffer m v 3,9 46,7 439,3 446,8 +7,5 +,7 4 Dyre- og plantefett, -olje og voks 50,8 68,6 500,5 576,2 +75,7 +5, 4 Dyrefett og oljer 3,8 29,6 200,8 224,3 +23,5 +,7 Annet fett og olje 37,0 39,0 299,7 352,0 +52,3 +7,5 5 Kjemiske produkter i e n 28,5 389, , , ,7 +,7 5 Organiske kjemiske produkter 250,9 222,0 2 54, 3 07,5 +530,4 +20,9 52 Uorganiske kjemiske produkter 93,6 240,0 2 09,6 2 36,8 +207,2 +9,8 56 Kunstgjodsel 8,0 207,9 2 77, ,4 +2,5 +5,2 57 Plastrastoffer 249, 302, , ,2, +33,7 +0,9 58 Plast, halvfabrikata 49,9 6,9 657,5 752,8 +95,3 +4,5 Andre kjemiske produkter 357,0 355,4 3 8,9 4 29,6 +407,7 +0,7 6 Bearb varer grupp vesentlig etter materiale 2 833,3 3 58, , , ,0 +6,3 64 Papir og papp og varer derav 603,7 625, , ,5 +932, +4,7 65 Tekstilgarn,tekstilstoffer og tekstilvarer 84,5 93,2 032,9 94,2 +6,3 +5,6 66 Varer av ikke-metalliske mineraler 86, 00,3 969,2 56,0 +86,8 +9,3 67 Jern og stål 530,0 624, , ,6 +790, +3,3 68 Metaller, unntatt jern og stål 9,0 704, , 8 768, ,4 +25, 69 Varer av metaller, i e n 205,2 99, , ,7-64,9-20,2 Andre bearbeidde varer 32,6 7,5 644,7 953, +308,4 +8,8 7 Maskiner og transportmidler 2 36,5 3 95, , ,9 +494,8 +,7 72 Maskiner for spesielle industrier 93, 267, , ,4 +293, +0,9 74 Generelle industrimaskiner 279,4 405, , , +370,7 +0,6 75 Kontormaskiner og automatisk databeh utstyr 7,0 20,4 838, ,9 +460,7 +25, 76 Telekommunikasjonsapparater mv 323,4 36, 2 250, ,9 +46,4 +8,5 77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i e n 367,3 35,4 3 00, ,4 +53,6 +7,7 78 Kjøretøyer for veg 78,4 282, , ,6 +659,2 +3,7 79 Andre transportmidler 600,3 86, 2 068,9 9 60, ,7-20,4 Andre maskiner og apparater 203,6 75,6 2 07, ,4 +230,6 +,4 8 Forskjellige ferdige varer 659,9 87, , ,8 +573, +7,3 82 Nobler og deler 7,4 25,4 74,3 387,3 +23,0 +8, 84 Klar og tilbehør til klær 34,3 73,6 389,4 672, +282,7 +72,6 87 Vitensk og tekn instr og app, ien 86,5 265,7 94, ,0 +366,3 +8,9 Andre ferdige varer 32,7 406, , ,4-288,8-6,7 9 Varer og transaksjoner, ien under SITC 8,9 2,3 40,9 205,6 +64,7 +45,9! M () Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev 3) Ex del av hovedgruppen (2) For 994 er oppgavene for elektrisk stroll ufullstendige

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang 1/2005 Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer