Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders PRISM. Overgang fra papirversjon til PC-basert versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders PRISM. Overgang fra papirversjon til PC-basert versjon"

Transkript

1 Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders PRISM Overgang fra papirversjon til PC-basert versjon

2 Oversikt over mi> foredrag Rasjonale for utvikling av PRISM Beskrivelse av PRISM Mi> prosjekt Hva ble det søkt om midler Fl Hva er gjort (uhordringer og revurderinger undervegs) Hva gjenstår Beskrivelse av PRISM- CV- IV

3 Rasjonale for utvikling av PRISM Hva er primært og hva er sekundært? Rusavhengighet som fører Fl psykisk lidelse ( Rusutløst psykisk lidelse ) Psykiske lidelse som fører Fl rus (Primær psykisk lidelse) Underliggende tredjefaktor

4 Eksempler på forventede effekter av ruspåvirkning og absfnens som kan likne på symptomer på psykiske lidelser Alvorlig Depresjon Panikklidelse GAD Alkohol Abs6nens Insomni, psykomotorisk agitasjon Angst, hyperakfvitet, skjelvende hender, kvalme Angst, Psykomotorisk agitasjon, rastløshet, insomni Marihuana Ruspåvirkning Angst, økt apef> Angst, økt hjerterate Angst Kokain Ruspåvirkning Dårlig matlyst, psykomotorisk agitasjon Angst, spenninger, økt hjerterate, sve>e, kvalme, kuldetokter,pustevansker, brystsmerter Angst, spenninger, energiløshet

5 Primær psykisk lidelse Kronologi: psykisk lidelse Flstede før rusen Psykisk lidelse vedvarer e>er lang Fds avholdenhet (owe en måned) - > I mange Flfeller bli det umulig å diagnosfsere sikkert hvis pasienten fremdeles bruke noe rusmidler

6 Hva er PRISM? Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders Semi- strukturert diagnosfsk intervju Laget for å håndtere problemer med psykiske lidelser blant respondenter/pasienter som drikker eller bruker stoff/piller Utviklet av Deborah Hasin ved NYSPI/Columbia University på tallet

7 PRISM Retningslinjer for koding hva angår hyppighet og varighet av symptomer, eksklusjons- og inklusjonskriterier, hjelp Fl vurdering ved vanlige kilder Fl usikkerhet. De>e hjelper Fl å skille mellom primær, rusutløst og forventede effekter av ruspåvirkning og absfnens Ruskartlegging er plassert først, før kapitlene om psykiske lidelser, slik at rushistorien og Fdslinje for rusbruk er Flgjengelig når man skal vurdere psykiske lidselser Svært strukturert kartlegging av rusmiddelhistorikk legger Fl re>e for vurdering av rus opp mot komorbide psykiske lidelser

8 Brukes i Spania og USA PRISM Brukt i 19 publiserte kliniske studier (2010) Det eneste diagnosfske intervju med dokumentert test- retest reliabilitet i en ruspopulasjon¹²³ Validitetstestet opp mot SCID i ruspopulasjon, med bedre resultater⁴ 1. Hasin D, Trautman K, Miele GM, Samet S, Smith M, Endico> J. Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders (PRISM): Reliability for Substance Abusers. American Journal of Psychiatry. 1996;153: Hasin D, Samet S, Nunes E, Meydan J, Matseoane K, Waxman R. Diagnosis of Comorbid Psychiatric Disorders in Substance Users Assesed With the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders for DSM- IV. American Journal of Psychiatry. 2006;163: Morgello S, Holzer CE, Ryan E, Young C, Naseer M, Castellon SA, et al. Interrater Reliability of the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders in an HIV- infected Cohort: Experience of the NaFonal NeuroAIDS Tissue ConsorFum. InternaFonal Journal of Methods in Psychiatric Research. 2006;15(3): Torrens M, Serrano D, Astals M, Pérez- Domínguez G, Martn- Santos R. Diagnosing Comorbid Psychiatric Disorders in Substance Abusers: Validity of the Spanish Versions of the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders and the Structured Clinical Interview for DSM- IV. American Journal of Psychiatry. 2004;161:

9 PRISM i Norge Oversa> Fl norsk ved psykiater Valborg Helseth (2006) ArFkkel om feasibility kommer PRISM er et lovende og ny> verktøy, men det er ennå ikke Flstekkelig validert. Fordi verktøyet er omfa>ende er det behov for implementeringsfltak i form av opplæring før verktøyet kan tas i bruk i større omfang ( Helsedirektoratets Nasjonal Faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med sam:dig psykisk lidelse og ruslidelse )

10 PRISM- CV- IV Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders A Computerized Interview for DSM- IV Disorders

11 PRISM CV (Computer Version) Det underliggende programmet genererer neste spørsmål, basert på Fdligere responser To nye diagnosegrupper: gambling og ADHD NikoFn er lagt Fl i screening og kartlegging Gjennomgang og forbedring av hele intervjuet Tar ca 90 minu>er å administrere

12 Akse 1 Diagnoser dekket i PRISM- CV- IV Rusmiddel Misbruk og Avhengighet Stemningslidelser Psykotiske lidelser Angstlidelser Spiseforstyrrelser Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Patologisk Gambling Akse II Antisosial Personlighetsforstyrrelse Borderline Personlighetsforstyrrelse

13 Mi> prosjekt Ti>el: FerdigsFlling, implementering og evaluering av Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders Computer Version (PRISM- CV) Søkte om midler Fl : lønn i 20 % sflling i et år leie profesjonell overse>er for ny tekst leie inn ekstern programmerer kjøpe programmeringslisens fra programvareselskap reise Fl Columbia University for opplæring Fikk i desember 2009 innvilget kr for bruk i prosjektperioden 2010

14 Hovedmål og delmål Hovedmål: Implementere PRISM- CV i klinikk og forskning. Undersøke brukervennligheten Fl PRISM- CV som klinisk og/eller forskningsanvendt utredningsverktøy for pasienter med rus og psykisk lidelse Delmål 1: FerdigsFlle PRISM- CV Delmål 2: Undersøke feasibility og reliabilitet Fl PRISM Delmål 3: Utvikle et ne>verk av klinikere og forskere som kjenner Fl og som bruker PRISM- CV Delmål 4: Bruke PRISM- CV i et doktorgradsarbeid

15 Evaluering av prosjekx>el Ti>el: ¹FerdigsFlling, ²implementering og ³evaluering av Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders Computer Version (PRISM- CV) Vurdering: For stort prosjekt Fl å gjennomføre i en 20 % sflling på et år FerdigsFlle viste seg mer å være gjøre/lage svært omfa>ende endringer i tekst: må>e gå gjennom alt på ny> mye ny tekst som vi ikke visste om på forhånd (signals) programmering var ikke en ren programmeringsjobb, men krevde fagkunnskap og omfa>ende kjennskap Fl intervjuet

16 Konsekvens av uforutse>e uhordringer Mye av arbeidet vi trodde vi kunne se>e bort Fl overse>elsesfirma må>e vi gjøre selv Kollega Peter Krajci og jeg oversa>e kapi>el for kapi>el hver for oss, basert på tekst i papirversjon. Vi sammenlignet så våre overse>elser, og ved diskrepans kom vi fram Fl enighet eller kontaktet Columbia. Jeg hadde svært hyppig e- post kontakt med Columbia i denne fasen. Mye av programmeringsarbeidet vi trodde vi kunne se>e bort må>e vi gjøre selv Programmerer, som vi trodde skulle gjøre all jobb, ble mer en konsulent som vi henvendte oss Fl ved spørsmål. Kollega Krajci og jeg har gjort de>e arbeidet, med stø>e og hjelp fra ekstern programmerer og fra Columbia University. Overse>else av tekst ble ferdig Fdlig i vår Programmeringsarbeidet nærmer seg nå slu>en

17 Hva har bli> gjort ( i Fllegg Fl av PRISM- CV nesten er ferdig) Jeg, med tre kolleger (Anne Torp, Gjertrud Myhrhaug og Peter Krajci), har vært i USA i juli 2011 og få> opplæring i bruk av PRISM- CV Vi skal bli serffiserte opplærere i PRISM- CV 17 norske klinikere har få> opplæring i PRISM- CV (5. og 6. september 2011) Jeg har begynt i doktorgradssflling på SERAF hvor jeg vil bruke PRISM- CV i mi> arbeid

18 FramdriWsplan pilo>esfng De>e er ønsket 'deadline' for avslu>et programmering av første versjon av norsk PRISM- CV l : Fase 1 Første utprøving ved Eline, Peter, Gjertrud og Anne med fortløpende oppdatering l : Fase 2 Utsendelse av programmet Fl resten av gruppen. I løpet av disse to ukene ønsker vi at alle gjennomfører minst to intervjuer hver med en kollega eller annen som kan rollespille pasient, fyller ut skjema for pilo>esfng, og gir Flbakemelding Fl oss når de>e er gjort. Det er to formål med de>e: 1. at intervjuet pasientene møter er så feilfri> som mulig 2. at dere er nokså trygge på intervjuet når dere begynner å bruke det på pasienter I Fllegg ber vi om at dere i denne perioden sender inn et lydopptak av intervju, samt rapport fra intervjuet, Fl oss, slik at dere kan serffiseres som intervjuere. De>e er nødvendig før dere begynner å bruke intervjuet på pasienter l : Fase 3 Klinisk utprøving av PRISM på pasienter. Det er ønskelig at hver av dere 17 klinikere gjennomfører minst 10 intervjuer hver i denne perioden. Vi ber om å få Flsendt Flbakemelding fortløpende (pilotskjema fylt ut for hånd og scannet inn som vedlegg i mail, eller fylt ut elektronisk som vedlegg i mail). Ca en måned ut i denne fasen vil vi innkalle Fl et ny> møte med dere for å drøwe fremdriw og erfaringer så langt. Altså før jul.

19

20 Pilotperioden vil svare på Pasientenes opplevelse ved intervjuet Hvordan opplever klinikere det? Ny>everdi/Flleggsverdi opp mot Fdsbruk Tidsbruk Sammenheng antall rusmidler, antall diagnoser og Fdsbruk Datateknisk anvendelighet

21 Hva gjenstår Starte pilo>esfng av PRISM- CV. Foreløpig dato for start er 1. oktober. 4 mnd varighet. Nasjonal opplæring (RKDD og KoRus- Øst i samarbeid med klinikere) Evaluering/feasibility av den norske PRISM- CV kunne vært gøy Jeg skal gjennomføre doktorgrad hvor PRISM- CV skal brukes

22 Evaluering av delmål Delmål 1: FerdigsFlle PRISM- CV Delmål 2: Undersøke feasibility og reliabilitet Fl PRISM Delmål 3: Utvikle et ne>verk av klinikere og forskere som kjenner Fl og som bruker PRISM- CV Delmål 4: Bruke PRISM- CV i et doktorgradsarbeid

23 PRISM- CV- IV User Guide Gir instruksjoner for: Å starte et intervju Å lagre et intervju Å generere en diagnosfsk rapport Å eksportere data Inneholder i Fllegg informasjon om: Intervju layout Svarmuligheter Andre muligheter for intervjuet

24 PRISM-CV-IV: å starte et intervju Når intervjuskjermen kommer fram, tast inn respondentens ID-nummer og trykk enter. Legg merke til at ID nummer må være mellom og og ikke kan inneholde bokstaver eller symboler

25 PRISM- CV- IV: Å velge deler av intervjuet Alle deler kan administreres ELLER Man kan velge spesifikt hvilke deler man vil administrere

26 PRISM- CV- IV: Intervju layout Instruksjoner til intervjuer står i rødt og Spørsmål står på toppen av skjermen i svarte, fete, typer og skal leses av intervjuer nøyaktig som det står Veiledning står i blått og er en oppfølgingsspørsmål står i hjelp til intervjuer for å grønt bestemme hvordan respondentens svar skal kodes

27 PRISM- CV- IV: Signals PRISM-CV-IV inneholder signals for å forsikre at informasjonen som kodes er logisk og konsistent med informasjon kodet tidligere i intervjuet Dette gjør det mulig for intervjuer å korrigere informasjon tidligere kodet inn, hvis nødvendig

28 PRISM- CV- IV: Signals For å gå til et tidligere spørsmål for å kode om svaret, velg et spørsmål og klikk Goto. For å For overse å gå signalet, tilbake til og spørsmålet fortsette intevjuet, for å kode klikk om Suppress. svaret, klikk Close.

29 Takk Fl RKDD for midler Fl prosjektet Kollega overlege Peter Krajci for Fd, krewer og standhawighet. Både i jobben som har bli> gjort og for forpliktelse Fl planene framover. Vår leder Kari Bussesund for å ha gi> oss betydelig mer Fd og rom for å jobbe med de>e enn det som var planlagt Kolleger Anne Thorp og Gjertrud Myhrhaug ved Avdeling Ung for å forplikte seg Fl opplæring og ledelse under pilo>esfng SERAF for finansiell hjelp Fl å få tre hovedpersoner fra Columbia- gruppen hit for å lære opp den første norske pilotgruppen RKDD og KoRus- Øst for å ta på seg videre ansvar SERAF for å finansiere min doktorgrad som skal bruke PRISM

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Siv Øverås. Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen)

Siv Øverås. Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Siv Øverås Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Siv Øverås Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr. 2 2006 Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på www.ulleval.no/tips Program FagTIPS 19.01.2007

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling PSY-2901: Hovedoppgave til graden cand. psychol. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Mai 2012 Skrevet av Mariken

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander 1 Rapport om fagutviklingsprosjektet Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander Bakgrunn og formål Personer med autismespektertilstander (AST) får ofte

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Dette bør du vite om de nye rusdiagnosene

Dette bør du vite om de nye rusdiagnosene Dette bør du vite om de nye rusdiagnosene Av Tone Øiern Diagnosemanualene DSM-IV og ICD-10 står overfor omfattende endringer. Les om hvilke forandringer som er på vei, og hva det betyr for deg som behandler.

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

REK Sør-Øst A s vurdering av forskningsprosjekter som involverer rusmisbrukere oppsummering etter en gjennomgang for perioden 1999-2007

REK Sør-Øst A s vurdering av forskningsprosjekter som involverer rusmisbrukere oppsummering etter en gjennomgang for perioden 1999-2007 REK Sør-Øst A s vurdering av forskningsprosjekter som involverer rusmisbrukere oppsummering etter en gjennomgang for perioden 1999-2007 Bakgrunn I Sør-Øst A sitt møte 16.06.08 drøftet komiteen den kritikk

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Enda kortere tid er det siden vi

Enda kortere tid er det siden vi Temasak 22. juli 2011 Ett år etter terroren Bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Det kjennes så lenge siden. Så mange ord er blitt skrevet. Så mange steiner er blitt snudd. Så mange

Detaljer

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Innleveringsdato: 21/3-2013 14:00 Kandidatnummer: 154 Antall

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer