Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes"

Transkript

1 Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret utkast Øyvind Urnes 1

2 Behandlingslinje for personlighetsforstyrrelser Ved å følge denne behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, informasjon og opplæring bygd på kunnskapsbasert medisin og beste praksis. Har du spørsmål eller kommentarer til behandlingslinjen, send en epost til.eller ring Behandlingsforløp/pasientforløp Symptomer og problemer (Pasienten) Henvisning Utredning og Diagnostikk Behandling Rehabilitering Oppfølging Pasientopplæring, pasientinformasjon, pårørendeinformasjon og pårørende opplæring Behandlingslinjeansvarlig lege: Overlege Øyvind Urnes. Avdeling for personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus Kontaktperson: Godkjent dato: 2

3 Symptomer og problemer ved personlighetsforstyrrelse-1 Dårlig og ustabil selvfølelse, vansker med å mestre følelser og impulser, varierende følelse av åvære sammenhengende og hel, vansker med åvurdere seg selv Vansker med åfinne mening med livet og følge opp kortsiktige og langsiktige mål, vansker med åkjenne og følge egne og samfunnets standarder for hvordan en skal oppføre seg 3

4 Symptomer og problemer ved personlighetsforstyrrelse-2 Vansker med åforståandres opplevelser og motiver, vansker med åha flere perspektiver på sosiale hendelser og vansker med å forstå hvordan ens egen adferd virker på andre Problemer med åfåtil nære relasjoner og har ofte konflikter i nære forhold som kjæreste-, venne- og familierelasjoner 4

5 Pasient-opplæring, -informasjon, pårørendeinformasjon og pårørende opplæring Internett: Helsebiblioteket, Helsedirektoratet, helsenorge.no, NAPP(personlighetsforstyrrelser.no) Psykoedukative grupper for pasienter og pårørende i primærhelsetjensten, pådps og spesialiserte avdelinger Organisert informasjonsopplegg i spesialisthelsetjenesten 5

6 Henvisning Hvis fastlegen tror pasienten har en alvorlig PF, skal p fåtilbud om en henvisning til den lokale psykiatriske poliklinikk ved DPS for utredning. IOWA bør brukes som screening. Hvis fastlegen tror p har en mindre alvorlig PF og ønsker psykoterapi skal p fåtilbud om henvisning til en privatpraktiserende psykolog eller psykiater 6

7 Utredning og diagnostikk-1 PåDPS: utredning skal foretas av behandler som har gjennomgått opplæring av personutredning inklusiv SCID-II kurs. Utredningen skal kvalitetssikres av psykologspesialist eller psykiater. Privatpraktiserende psykolog eller psykiater skal kunne beherske strukturert intervju for utredning av PF 7

8 Utredning og diagnostikk-2 Det skal alltid foretas en grundig differensialdiagnostikk med henblikk på autisme spekterforstyrrelser, ADHD, bipolar lidelse og nevropsykiatriske problemer (eksekutivproblemer, lærevansker inkludert non-verbale lærevansker) Nødvendige tilleggsundersøkelser måevt gjøres eller pasienten måhenvises videre hvis det ikke er spesialkompetanse på stedet 8

9 Utredning og diagnostikk: emosjonelt ustabil PF-1 Hvis utredningen konkluderer med emosjonelt ustabil PF, skal pasienten hevises til behandlingsprogram for denne PF hvis det foreligger innenfor en realistisk avstand til pasientens bopel. Hvis ikke det finnes, skal pasienten tilbys psykoterapi av minst et års varighet av terapeut som har kunnskap om forståelse og behandling av emosjonelt ustabil PF 9

10 Utredning og diagnostikk: emosjonelt ustabil PF-2 Behandlingen bør primært foregåpoliklinisk eller i dagprogrammer. Kun ved akutte kriser som ikke lar seg håndtere poliklinisk er det indisert med døgnbehandling i akuttpsykiatrisk avdeling Ved meget alvorlige tilstander, f.eks. pågående og meget alvorlig villet egenskade hvor det er fare for liv og helse, kan det være aktuelt med døgnbehandling 10

11 Utredning og diagnostikk: antisosial PF Hvis utredningen konkluderer med antisosial PF, skal pasienten fåtilbud om behandling av behandling for symptomer som kommer i tillegg til PF. Det kan dreie seg om rusproblemer, depresjon, angst og andre symptomer. Det skal gis veiledning om hva man vet om denne personlighetsproblematikken i forhold til familie og samfunn og hvordan de antisosiale problemene kan influere påvidere utvikling og realisering av egne mål for livet 11

12 Utredning og diagnostikk: antisosial PF forts. Pasienten bør fåtilbud om psykoedukativ gruppe og behandlig av problemområder som er knyttet til antisosial PF: Emosjonsregulering, aggresjonsmestring. Henvisning til spesialiserte programmer for voldelighet eller antisosial PF der hvor det finnes og hvis pasienten lar seg motivere for dette. 12

13 Utredning og diagnostikk: alvorlig PF NOS Hvis utredningen konkluderer med alvorlig PF NOS, skal pasienten tilbys en gjennomgang av aktuelle problemområder og mulighet for behandling knyttet til disse 13

14 Behandling All behandling skal planlegges med struktur, målsetting, kriseplan, psykofarmaka, samarbeidpartnere (familie eller andre i sosialt nettverk, fastlege, NAV osv), i samarbeid med pasienten. Planen skal tydeliggjøre hvem som har ansvar for de enkelte leddene i planen. 14

15 Behandling og rehabilitering Det skal igangsettes tiltak med henblikk på yrkesmessig rehabilitering der hvor det er realistisk såtidlig som mulig. Samarbeid med NAV er oftest nødvendig 15

16 Oppfølging Plan for oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten skal lages såtidlig som mulig Fastlege i samarbeid med helsetjenesten i kommunen er den sentrale samarbeidspartner Oppfølgingssamtaler med behandler i spesialisthelsetjenesten bør være mulig. 16

Pasientforløp personlighetsforstyrrelser

Pasientforløp personlighetsforstyrrelser Pasientforløp personlighetsforstyrrelser http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/samhandling_/pasientforlop_/personlighetsforstyrrelser _ Øyvind Urnes, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Litt historie St.meld nr. 25 (1996 97) : Økt oppmerksomhet på tjenestetilbudet

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Risikofaktorer for PF* Barnemishandling Dårlig tilpasning hos foreldre Antisosiale trekk Konfliktfylte parforhold Egne psykiske lidelser

Risikofaktorer for PF* Barnemishandling Dårlig tilpasning hos foreldre Antisosiale trekk Konfliktfylte parforhold Egne psykiske lidelser Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus www.personlighetspsykiatri.no Hva er personlighetspsykiatri? Personlighetens betydning for helse og spesielt

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold I rapporten «Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering» (Helsedirektoratet 2000) står følgende definisjon

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Forord. Selvmordsforebyggende arbeid innen psykisk helsevern er komplekst og utfordrende både faglig og følelsesmessig. Arbeidet omfatter alt fra fy

Forord. Selvmordsforebyggende arbeid innen psykisk helsevern er komplekst og utfordrende både faglig og følelsesmessig. Arbeidet omfatter alt fra fy Forord Selvmord og selvmordsforsøk er en stor påkjenning først og fremst for pårørende og etterlatte, men også for helsepersonell som opp lever dette i sitt kliniske virke. Helsetjeneste n e vil dessverre

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart Avd. for personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri har

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Personlighetsproblemer og økonomiske problemer. Christian Schlüter Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP).

Personlighetsproblemer og økonomiske problemer. Christian Schlüter Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). Personlighetsproblemer og økonomiske problemer Christian Schlüter Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). Oversikt 1. Grov inndeling av psykiske lidelser. 2. Personlighetsproblemer

Detaljer

Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF

Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF og bydelene Sagene, Bjerke, Søndre Nordstrand, Nordstrand, Nordre Aker og Østensjø, samt sykehjemsetaten (SYE) og Velferdsetaten

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Ut med pasienten! 1. 2. november 2010 Referat fra dialogkaffe

Ut med pasienten! 1. 2. november 2010 Referat fra dialogkaffe Ut med pasienten! 1. 2. november 2010 Referat fra dialogkaffe Innledende oppsummering Etter å ha gjennomgått referatene fra ti grupper, er det noen temaer/interessefelter som peker seg ut: Det er diskutert

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege.

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege. Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Sykehuset Østfold v/ Psykisk helsevern for barn og unge har i samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet en behandlingslinje for barn og unge med

Detaljer