Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7"

Transkript

1 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL Veisten i Forset

2 Oversendelse NieSc AsGBr ArD For kontroll NiESc AsGBr ArD Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 433, NO-2303 Hamar Torggata 22, NO-2317 Hamar Side 2 av 14

3 Innhold 1 Generelt Arealformål i regulering Hensynssoner i regulering 6 2 Bestemmelser i reguleringsplan (PBL 12-7) - Fellesbestemmelser Byggegrenser Universell utforming Støy Krav til utbygger Terrengtilpasning Jordressurser Flytting av matjord Naturmiljø og biologisk mangfold Kulturminner Radon 8 3 Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr.1) Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse Lekeplasser 9 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr.2) Generelt Områder regulert til Vegformål Parkeringsplasser 10 5 Grønnstruktur (PBL 12-5 nr. 3) Naturområder Turdrag/Skiløypetrasé Snarveger 11 6 Landbruks- natur- og friluftsformål (PBL 12-5 nr. 5) Jordbruk 12 7 Hensynssoner (PBL 12-6) Støysoner Frisiktområder Bevaring av kulturmiljø Faresoner 13 8 Rekkefølgebestemmelser Leke- og grøntarealer Lysløypetrasé Side 3 av 14

4 Bestemmelsene er datert: Vedtatt av kommunestyret: Reguleringsbestemmelsene bygger på Plan- og bygningsloven, 2008 Tilhørende dokumenter: Plankart, datert Planbeskrivelse, datert Side 4 av 14

5 1 Generelt Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsnære boliger og sikre grøntarealer for lek og aktivitet for framtidige generasjoner og samtidig sikre attraktive bomiljøer. Planen ligger i Veisten i Forset, Gausdal kommune. 1.1 AREALFORMÅL I REGULERING Planområdet er på ca. 51 daa og reguleres til følgende formål jf. Plan- og bygningsloven nr.1: Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Forsamlingslokale Skiløypetrasé Hotell/Overnatting Lekeplass 12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Annen veggrunn - grøntareal 12-5 nr. 3: Grønnstruktur Grønnstruktur 12-5 nr. 5: Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift LNRF Side 5 av 14

6 1.2 HENSYNSSONER I REGULERING Området har følgende hensynssoner jf. Plan- og bygningsloven Hensynssoner Støysoner Frisiktsoner Bevaring av kulturmiljø Faresone Side 6 av 14

7 2 Bestemmelser i reguleringsplan (PBL 12-7) - Fellesbestemmelser 2.1 BYGGEGRENSER Byggegrenser er vist i gjeldende reguleringsplan. Garasjer og uthus på inntil 50 m² kan plasseres 1 meter fra eiendomsgrensen. 2.2 UNIVERSELL UTFORMING Offentlige tiltak innenfor planområdet skal forsøkes utformet i henhold til rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle» fra Miljøverndepartementet, Håndbok 278 «Universell utforming av veger og gater» og jf TEK 10 «Byggteknisk forskrift». 2.3 STØY Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for gjennomføring av planen. For offentlige friområder og felles lekeareal for barn, skal støynivået ikke overstige 55 dba. 2.4 KRAV TIL UTBYGGER Ved søknad om tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser bebyggelsens plassering, påført utvendige hovedmål, antall etasjer, parkeringsareal, avstand til nabogrenser og nærmeste bebyggelse. Plassering av uthus/garasjer og boder skal også være vist på situasjonsplanen, selv om de ikke skal oppføres samtidig med huset. På situasjonsplanen skal også intern adkomstveg på tomta, planering av tomt, evt. murer og andre meldepliktige tiltak vises. Situasjonsplanen skal godkjennes av kommunen. Ved søknad om tiltak skal det sendes inn terrengprofiler som viser bebyggelsens plassering i høyde, både i forhold til opprinnelig og ferdig planert terreng. 2.5 UTFORMING Ved behandling av søknad om tiltak skal planutvalget påse at bebyggelsen får god form, materialbehandling og terrengtilpasning, og bygninger i samme gruppe får enhetlig og harmonisk utførelse. Planutvalget skal godkjenne utvendig materialer og farger. Skjemmende farger kan kreves endret. 2.6 TERRENGTILPASNING Terrenginngrep skal lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon Side 7 av 14

8 Skjæringer og oppfyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeidelse slik at virkningen av inngrepene blir minst mulig. Ved utforming av estetisk uheldige vegetasjons- og terrenginngrep kan kommunen innenfor lovens rammer kreve avbøtende utformings- eller materialutførelser for å oppnå et godt estetisk resultat. 2.7 JORDRESSURSER Stedegne masser skal tas vare på i anleggsperioden og benyttes ved opparbeidelse av bebyggelsen og lysløypetraséen. 2.8 FLYTTING AV MATJORD Gausdal kommune skal i forbindelse med detaljplan for anleggsvirksomheten utarbeide særskilt plan for flytting av matjord og avbøtende tiltak mot spredning av fremmede uønskede arter og skadegjørere. 2.9 NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov om forvaltning av naturens mangfold KULTURMINNER Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes til Fagenhet for kulturarv i Oppland fylkeskommune jf. lov om kulturminner 8 annet ledd RADON Nye bygg og tilbygg skal sikres mot radon iht forskrift om krav til byggverk (TEK), Side 8 av 14

9 3 Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr.1) 3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Eksisterende bebyggelse som inngår i planen er vist på plankartet. 3.2 NY BEBYGGELSE Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Garasjer og uthus/boder tillates oppført som frittliggende bygg. Slike bygg skal oppføres i én etasje. Byggene skal gis en utforming, materialvalg og farge som er i samsvar med hovedbygget og skal ha lavere gesims- og mønehøyde enn hovedbygget. Ved søknad om byggetillatelse skal plassering av garasje/garasjer være vist. På bratte tomter skal det bygges hus som er tilpasset tomta, dvs. med sokkeletasje Utforming: Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse På tomtene BF-1 BF-12 skal det oppføres eneboliger. Det kan føres opp 2-mannsboliger på tomtene BF 13 og BF 14. Følgende krav gjelder: Grad av utnytting: BYA = 35 % Takform: : Fortrinnsvis skråtak med minimum 15 graders vinkel, men flatere og flate tak kan godkjennes. Hvis det godkjennes flate tak gjelder kun angitt gesimshøyde ikke mønehøyde. Som hovedregel, og spesielt ved eksponert beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget Maks gesimshøyde: 6 meter Maks mønehøyde: 8 meter Boligbebyggelse konsentrert boligbebyggelse Det skal oppføres 6 4-mannsboliger innenfor planområdets tomter benevnt BK-1 og BK-2. Til sammen vil det bli 24 leiligheter. Følgende krav gjelder: Grad av utnytting: BYA = 40 % Takform: Fortrinnsvis skråtak med minimum 15 graders vinkel, men flatere og flate tak kan godkjennes. Hvis det godkjennes flate tak gjelder kun angitt gesimshøyde ikke mønehøyde. Som hovedregel, og spesielt ved eksponert beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget Maks gesimshøyde: 6 meter Maks mønehøyde: 9 meter 3.3 LEKEPLASSER Lekeplassen er markert i plankartet. L1 er felles lekeplass for alle boliger/leiligheter innenfor planområdet Side 9 av 14

10 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr.2) 4.1 GENERELT Sideterrenget langs ny veg skal for å forebygge erosjon ferdigstilles raskest mulig, og senest samtidig med anleggene. 4.2 OMRÅDER REGULERT TIL VEGFORMÅL Atkomstveger i området skal være 4.5 meter brede, eksklusive en vegskulder på 0,25 meter på hver side av vegbredden. 4.3 VEGFORMÅL Veg P_V er felles for de berørte eiendommene (Forsamlingslokale og B-1) og vedlikeholdes av disse. Veg O_V1, O_V2 og O_V3 vedlikeholdes av Gausdal kommune 4.4 PARKERINGSPLASSER Egenparkering på egen eiendom. For eneboliger skal det avsettes plass til 2 oppstillingsplasser/garasjer per boenhet. For 2- og 4-mannsboliger skal det avsettes plass til 1,5 oppstillingsplasser per boenhet Side 10 av 14

11 5 Grønnstruktur (PBL 12-5 nr. 3) 5.1 NATUROMRÅDER Det skal være tilgang til samtlige friområder via offentlig adgang. 5.2 TURDRAG/SKILØYPETRASÉ Den ene lysløypetraséen flyttes og oppføres som vist i plankartet. Der skiløypa krysser dyrket mark skal ferdsel kun skje på vinteren Snarveger Snarvegene er grønne smett mellom tomtene og sikres gjennom tomtefordeling og eiendomsgrenser i reguleringsplanen. Disse skal ikke privatiseres av omkringliggende eiendommer, men være åpne for allmennheten Side 11 av 14

12 6 Landbruks- natur- og friluftsformål (PBL 12-5 nr. 5) 6.1 JORDBRUK Landbruksområdet kan nyttes til jord- og skogbruksformål. Inngrep i terreng utover normal drift tillates ikke Side 12 av 14

13 7 Hensynssoner (PBL 12-6) 7.1 STØYSONER Hensynssone H220 for støy følger støygrensen som statens vegvesen har utført for fv FRISIKTOMRÅDER Hensynssone H140_1, H140_2 og H140_3 for frisikt i kryss følger anbefalinger fra Statens vegvesen. Hovedatkomstveg skal ha frisikt på 6 x 85 meter mens privat innkjørsel fra fv. 255 skal ha frisikt på 4 x 70 meter. 7.3 BEVARING AV KULTURMILJØ På plankartet er område H570_ avmerket som område med bevaringsverdig bygningsmiljø. I dette området skal det, i bygninger så vel som utomhus tas særlige hensyn til byggestil, materialbruk og tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bygninger skal oppføres med fasademateriale i tømmer eller trepanel for maling, olje eller olje- /tjærebeis. Panel skal utformes med variasjon i panelbredde. Standard tømmerpanel tillates ikke. Som takmateriale godkjennes bare torv, tre, skifer eller krum takstein. Vinduer skal deles med sprosser. Løse utvendige sprosser tillates ikke. Utvendig farge på bygninger skal være mørk brun eller sort Arbeider som krever byggemelding skal konfereres med fylkeskommunen ved kulturarvenheten før det fattes vedtak Side 13 av 14

14 8 Rekkefølgebestemmelser 8.1 LEKE- OG GRØNTAREALER Opparbeidelse av leke- og grøntarealer skal være på plass før ferdigstillelse av den første boligen, L1 opparbeides med ferdig tilsådd plen, uten beplantning og lekeapparater. 8.2 LYSLØYPETRASÉ Flytting av lysløypa opparbeides samtidig med bygging av infrastrukturen i området, og være på plass før ferdigstillelse av den første boligen Side 14 av 14

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer