Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser"

Transkript

1 Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert Telefon Postboks Tydal E-post: Konto Org.nr MVA

2 Planområdet reguleres til følgende formål: Pbl nr 1: Boligbebyggelse Lek/opphold Avløpsanlegg Pbl nr 2: Veg Gangvei/tursti Annen veggrunn Pbl nr 3: Pbl nr 5: Pbl nr 6: Grønnstruktur skogsmark Landbruksformål Frisiktsoner Generelt: Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense, som følger eiendomsgrense for 188/7. Innenfor planområdet skal bebyggelse plasseres innenfor angitte byggegrenser, så fremt ikke annet er beskrevet i bestemmelsene for det aktuelle området. Felles bestemmelser: 2.1 Søknad om byggetillatelse: Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan i egnet målestokk M = 1:200< 1:500 som viser hvordan den ubebygde del av tomta skal planeres, utnyttes og ferdigstilles. Planen skal ha terrengprofiler som i tilstrekkelig grad illustrerer den planlagte utbyggingen på tomta, inklusive utomhustiltak som eventuelle fyllinger med forstøtningsmurer og skjæringer, samt forholdet til adkomstveg og annen bebyggelse i området som utbyggingen har betydning for. Eksisterende terreng skal vises med stiplede linjer og nytt terreng med heltrukket linje. Det skal legges vekt på god landskapstilpasning og minimalisering av inngrep/fylling/skjæring. Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer angis med høyder. Teknisk plan for hele området skal godkjennes før utbygging. Kotehøyder på murkrone for bebyggelsen samt terrengkoter for utomhusanlegg skal være påført planen. Endelig høydeplassering i terreng i forhold til adkomstveg fastsettes ved igangsettingstillatelse, jmf avløpstraseer. 2

3 2.2 Automatisk fredede kulturminner Skulle det under bygge og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Sør Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 2.3 Miljøforhold Nye bygg skal sikres mot radon jf. Forskrift om tekniske krav til byggverk, FOR , Rekkefølgebestemmelser: 3.1 Minirenseanlegg Minirenseanlegg skal være etablert før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest til første bolig innenfor planområdet. 3.2 Felles adkomst Felles atkomstveg med avkjørsel skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest til første bolig innenfor planområdet. 3.2 Strømforsyning Eksisterende trafo må oppgraderes før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest til første bolig innenfor planområdet. 3.3 Busslomme Snuplass for skolebuss og venteareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest til første bolig innenfor planområdet. 3.4 Lekeplasser Lekeplasser skal være klargjort for bruk før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest til første bolig innenfor planområdet. 4 Bebyggelse og anlegg (Pbl nr 1) 4.1 Grad av utnyttelse Utnyttingsgraden skal ikke overstige 35% BYA. Garasje/uthus/carport skal medregnes i utnyttelsesgraden. 3

4 4.2 Bygningstyper Innenfor byggeområdet kan det på tomtene B1 B13 oppføres frittliggende eneboliger og garasjer/uthus/carporter. Sokkel tillates. 4.3 Bygningenes etasjeantall og høyde Bygningene kan oppføres med inntil 3 etasjer, der 1.etasje skal oppføres som sokkeletasje og 3.etasje skal utformes innenfor bestemmelsene om maksimal tillatt gesimshøyde, mønehøyde og takvinkel. Alternativt kan bygningene oppføres med 2 etasjer med/uten kjeller når dette høver bedre topografisk, der 2.etasje skal utformes innenfor bestemmelsene om maksimal tillatt gesimshøyde, mønehøyde og takvinkel. Boliger med sokkeletasje: Maks. gesimshøyde: 6,0 m. Maks. mønehøyde: 9,0 m. Boliger med/uten kjeller: Maks. gesimshøyde: 4,0 m. Maks. mønehøyde: 7,0 m. Alle høyder måles fra planert terreng. For hus med sokkeletasje måles maksimale høyder fra planert terreng på forsiden av sokkeletasjene. Maksimale mønehøyder: Sokkeletasjer og kjellermur/grunnmur skal i prinsipp høydeplasseres slik at planert terreng etter bygging dekker grunnmur mot terreng, med unntak av nødvendig avstand inntil ca 0,5 meter fra terreng til trevegg. Følgende maksimale mønehøyder er fastsatt: Tomt nr Terrenghøyde Maks kotehøyde møne på ferdig bygg 1 173,5 178, ,2 178, ,5 175, ,5 175, ,0 173, ,0 174,5 4

5 7 164,0 171, ,5 170, ,0 167, ,0 167, ,0 167, ,0 164, ,0 161,5 4.4 Takvinkler og takform Bygningene skal utformes med saltak og ha en maksimal takvinkel på 39 grader. Arker tillates. Garasjer/uthus/carport kan ha avvikende takvinkler fra bolighusene, men skal tilpasses disse. 4.5 Terrasser/balkonger Større terrasser/balkonger skal fortrinnsvis inkorporeres i selve huskroppen under tak eller anlegges på terreng. Mindre uteplasser i form av utkragede balkonger eller balkonger på høye stolper utenfor huskroppen skal begrenses i størrelse og utformes med lengderetning langs husveggen. Terrasse/balkongforslag skal fremgå av situasjonsplan og bygningstegninger og endelig fastlegges ved søknad om igangsettingstillatelse. 4.6 Materialbruk og fargebruk Bygningene skal ha ytterkledning av tre, med unntak av sokkeletasjer. Fargeutvalget skal harmonere med fargene i omkringliggende natur og vegetasjon. Svært lyse og skarpe farger er ikke tillatt. Forstøtningsmurer skal utføres som tørrmurer av naturstein/sprengstein med egnet fasong og størrelse. Utførelse og utforming skal være slik at de harmonerer best mulig med områdets naturgitte kvaliteter. 4.7 Avkjørsel/parkering Det skal på egen grunn avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering til minimum 2 biler. For alle boliger skal det være plass til garasje eller carport. Det skal som minimum avsettes 1 ekstra plass pr sekundærlelighet. Avkjørsler skal ha en frisikt på 4x20 meter. Frisiktsonen skal angis på situasjonsplanen. 5

6 4.8 Garasje/uthus/carport Avvik fra byggegrense kan gjøres for garasje/uthus/carport, innenfor funksjonskrav til biloppstilling og oversiktlighet. Slik bygning kan med sin lengste side plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Plassering skal fremgå av forannevnte situasjonsplan og endelig fastlegges ved søknad om igangsettingstillatelse. 4.9 Boligbygg Boligbygg skal plasseres innenfor byggegrense. Plasseringsforslag skal fremgå av forannevnte situasjonsplan og endelig fastlegges ved søknad om igangsettingstillatelse Avløpsanlegg Tekniske installasjoner som pumpestasjon med overbygg, va kummer og ledninger kan plasseres innenfor området. Tekniske planer for vva anlegg skal godkjennes av kommunen før utbygging Fellesområde for lek/opphold Områdene er felles for alle tomter. Arealene skal planeres/opparbeides slik at de er tilrettelagt for utplassering av lekeapparater og felles uteinstallasjoner. Opparbeidelse skal utføres slik at eksisterende vegetasjon og naturpreget beholdes Eksisterende bebyggelse Eksisterende bebyggelse kan fradeles hovedbruket. Eksisterende hytte tillates oppgradert til bolig. Oppføring av eventuell ny bebyggelse skal skje i overenstemmelse med bestemmelser for tomtene B1 B13. 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12 5 NR.2) 5.1. Fellesområde vei Adkomstveier er felles for alle boliger innenfor planområdet. Areal til veggrøfter og veilys er avsatt innenfor formålsgrensene. 6

7 Hovedvei opp til feltet har kjørebanebredde 6 meter, øvrige kjøreveier har kjørebanebredde 4 meter. VA ledninger og kummer tillates plassert innenfor arealet. 5.2 Gangvei/tursti Felles gangvei/tursti til utmark. 5.3 Annen veggrunn FV705: Veggrunn tilhørende FV705 som berøres av frisiktsoner. I frisiktsonene skal det ikke etableres installasjoner som hindrer sikt i henhold til vegnormalenes krav. Adkomstvei: Areal for å ivareta sikt i innersving/skjæring. 6 GRØNNSTRUKTUR (PBL 12 5 NR. 3) 6.1. Fellesområde grønnstruktur Området er felles for alle 14 tomter, og skal bevares som skogsmark tilsvarende dagens tilstand. Området kan opparbeides med enkle anlegg knyttet til lek og rekreasjon. 7 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL (PBL 12 5 NR.5) 7.1 Landbruksformål Området består av dyrket mark som berøres av frisiktsoner. Nedplanering kan foretas for å tilfredsstille vegnormalenes krav til frisikt. 8 HENSYNSSONER (PBL 12 6) 8.1 Sone for frisikt I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være fri sikt langs vei og avkjørsler 0,5 meter over terreng. 7

8 Tilhørende plankart: 8

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planbestemmelser for R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planen er vist på plankart datert 25.05.2010 Plan med bestemmelser er sist revidert 25.05.2010. GENERELT Der er registrert automatisk fredede kulturminner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer