Bedre undervisning og motiverende læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre undervisning og motiverende læring"

Transkript

1 Videregåendekonferansen og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter i det 21. århundre. Du får høre om utfordringer, muligheter og nye planer for videregående opplæring. Hvordan utvikle en skole for fremtiden Tenk nytt med IKT i opplæringen Dette må du vite om næringslivets kompetansebehov Realfag og forskningsformidling i skolen Du møter blant andre: Are Turmo Lisbeth Brevik Per Fugelli Petter Skarheim Sunniva Rose Roger Markussen Therese N. Hopfenbeck

2 Videregåendekonferansen Gyldendal kompetanse Mandag 22. september Registrering og lett servering Utfordringer for norsk videregående opplæring sentrale planer, prosesser og utviklingstrekk En god skole for morgendagens arbeidstakere Et internasjonalt perspektiv på utviklingen av videregående opplæring Pause Petter Skarheim, direktør, Utdanningsdirektoratet Hva vet vi om god undervisning? Hvordan observere elevenes læring og forståelse Klasseroms-case fra studiespesialiserende og yrkesfag Konkrete forslag til undervisningsopplegg Lunsj Lisbeth M. Brevik, doktorgradsstipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo Omvendt undervisning - tenk nytt med IKT i opplæringen En god metode for at elevene møter forberedt til timen Slik frigjør IKT-basert opplæring mer tid til veiledning Legg grunnlag for mer variasjon og til passet opplæring i undervisningen Oppfølging og vurdering gjennom omvendt undervisning Pause Roger Markussen, realfagslærer, Møglestu vgs Realfag og forskningsformidling i skolen Hvordan skape mer engasjement og motivasjon for realfagene «Om kjernefysikk og forskning og sånn» Pause Sunniva Rose, doktorgradsstipendiat, UIO Skolen - vårt viktigste helsehus? Om å gi ungdom mot til å leve og sette seg gode mål Professor dr. med. Per Fugelli Petter Skarheim har vært direktør for Utdanningsdirektoratet siden Han var ambassaderåd for utdanningsaker i den norske delegasjonen til OECD i perioden Fra 2014 til 2017 skal det gjennomføres nasjonalt tilsyn ved alle skoler innen de tre områdene skolens arbeid med elevene sitt utbytte av opplæringa, forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet er den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for tilsynsarbeid etter opplæringsloven og privatskoleloven. Lisbeth M. Brevik er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videre gående skole. Brevik er en etterspurt foredragsholder og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor blant annet lesing, læringsstrategier og vurdering. Hun har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående, og Les mindre - forstå mer. Strategier for lesing av fagtekster for lærerstudenter og lærere. Roger Markussen, lektor ved Møglestu videregående skole er en av de som har brukt Flipped Classroom lengst i Norge, og har vært en fanebærer for metoden på fagsamlinger og i ulike sosiale medier i flere år. Metoden gir lærere mer tid til å hjelpe hver enkelt elev, og det blir enklere å tilpasse opplæringen. Markussen fikk Gullepleprisen av Norsk Pedagogisk Dataforening i 2012 for sin kreative undervisning og søken etter metoder som bidrar til å gi elevene en mer meningsfull læringshverdag. Sunniva Rose er doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo hvor hun forsker på bruk av thorium i kjernekraftverk. Hun er kjent for å argumentere for høyere realfaglig allmenndannelse og for at medienes dekning av risiko forårsaket av radioaktivitet ofte er sterkt misvisende. Hun er en aktiv blogger og skriver om kjernefysikk, forskningsformidling, klær, mote interiør osv. I media er hun jevnlig deltaker i forskerpanelet i programposten «Abels tårn» på P2 og hun har skrevet flere kronikker i Aftenposten. Rose er et av utvalgsmedlemmene i Ludvigsenutvalget som vurderer i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden.

3 Bedre undervisning og motiverende læring Avslutning Velg spor Tre retters middag Tirsdag 23. september Eksklusivt forfattermøte med Herbjørg Wassmo Vurdering for læring i et 21. Century Skills perspektiv Internasjonal forskning knyttet til vurdering for læring Ny forskning om behovet for nye ferdigheter i det 21. århundre Therese Nerheim Hopfenbeck, Lecturer in Educational Assessment, Oxford University A B Største endringer i yrkesfag på 20 år - Fag og yrkesopplæring skal bli mer attraktivt og relevant for både elever og arbeidslivet Kan vekslingsmodellen bidra til en mer attraktiv og relevant fag- og yrkesopplæring for både elever og arbeidslivet? Økt fleksibilitet Yrkesrettet opplæring Tidligere utplassering i bedrift Gode eksempler Ingeborg Lundsvoll prosjektleder, avdeling for videregående opplæring Akershus fylkeskommune Tilpasset opplæring og klasseledelse Konkrete undervisningsopplegg for tilpasset opplæring Slik legger du som lærer bedre til rette for motiverte elever Pause Are Kjellså, matematikklærer, Bodø videregående skole LES MER om foredragsholderne på utbrettsiden Per Fugelli er en av landets mest fremtredende bidrags-ytere til åpenhet og dialog om blant annet oppvekst, verdier, kilder til helse og mot til å tenke utradisjonelt. Han ble tildelt Fritt Ords Pris for 2013 om sin åpenhet om livet og døden i lys av sin egen kreftsykdom. Han har blant annet vært distrikts lege i Lofoten og i Finnmark og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Therese Hopfenbeck er ansatt som Lecturer in Educational Assessment ved Universitetet i Oxford hvor hun arbeider som forsker innen vurderingsfeltet og underviser og veileder masterog doktorgradsstudenter. Hennes forskningsinteresser knytter seg til vurdering for læring, selvregulering og 21st century skills men også storskala undersøkelser som PISA, PIRLS og TIMSS. Hopfenbeck er forskningsansvarlig for den engelske PIRLS undersøkelsen i Relevante forskningsprosjekter de siste årene omfatter blant annet en evaluering av Vurdering for læring programmet i Norge på oppdrag fra KD og OECD, vurdering av elevenes læringssituasjon etter innføringen av Kunnskapsløftet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og evaluering av eksamenssystemet i Irland, på oppdrag fra State Examination Commission i Irland.

4 C Pedagogisk ledelse i skolen Hvordan gjenkjenne og videreutvikle god praksis Å lede, lære og utvikle seg sammen med medarbeiderne Gode råd for et velfungerende utviklings arbeid i hele personalet Solveig Olsen Fjærvik, Rektor, Kirkeparken videregående skole «Ny GIV hva nå?» Hvordan jobbes det i nettverket for å øke gjennomføringen i videregående opplæring? Hvilke tiltak iverksettes regionalt og lokalt og hvordan er de begrunnet? Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet D Lunsj Kommunikasjon og dialog i vurderingsarbeidet Fagsamtalen og andre muntlige vurderingsformer Selvregulering og læringsstrategier Refleksjon om læring-vurdering som utvikler metakognitive ferdigheter Marianne Dahl, lektor, Kuben videregående skole Fellessesjon: Arbeidet med tiltakene i Ny GIV fortsetter nå med fokus på videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet ønsker å videreføre den tette dialogen med fylkeskommunene om svakt presterende elever ut Pause Dette må lærere vite om næringslivets kompetansebehov NHOs Kompetansebarometer: 5000 bedriftsledere forteller om framtidens kompetansebehov Hvilke yrker, fagområder, utdannings - typer og utdanningsnivåer har bedriftene behov for? Hvilke ferdigheter og holdninger legger bedriftene vekt på ved ansettelser? Are Turmo, kompetansedirektør, NHO (invitert) Avslutning av konferansen Knut Alfarnæs er avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og arbeider med Ny Giv Overgangsprosjektet som har som mål å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene. Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Arbeidet med tiltakene i Ny GIV fortsetter nå med fokus på videregående skole. Kompetansedirektør i NHO Are Turmo gir deg bedriftenes stemme på konferansen. I vår kartla NHO bedriftenes behov for kompetanse i et fem års perspektiv. Over 5000 bedriftsledere meldte inn sine kompetansebehov. Det er første gang en slik kartlegging er gjort, og resultatene gir grunnlag for en regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet og vil også være et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje. Dette er også en viktig veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

5 Få mer ut av din deltakelse! Velg parallelle spor på konferansen A Største endringer i yrkesfag på 20 år - Fag og yrkesopplæring skal bli mer attraktivt og relevant for både elever og arbeidslivet Ingeborg Lundsvoll leder utprøvingen av vekslingsmodellen i Akershus fylkeskommune knyttet til helseog oppvekstfag på Bjørkelangen vgs. Dette er et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet og Akershus er en av seks fylker som deltar. Resultatene er så langt svært positive og utprøvingen har fått mye oppmerksomhet rundt omkring i landet. B Tilpasset opplæring og klasseledelse Are Kjellså er matematikklærer på yrkesfag ved Bodø videregående skole. Han var tidligere tømrer og byggeleder og bruker sine erfaringer derfra til å utvikle praktiske og relevante undervisningsopplegg. Som spesialpedagog og med en master i tilpasset opplæring med fokus på yrkesfaglige elever, er Kjellså særlig opptatt av gode opplegg innen tilpasset opplæring. C Pedagogisk ledelse i skolen Solveig Olsen Fjærvik er rektor ved Kirkeparken videregående skole i Moss. Hun er lektor og har erfaring både som lærer og leder på ulike nivåer i skolen. Skolen kan vise til en positiv resultat - utvikling de siste årene og kjennetegnes av et godt og positivt læringsmiljø. Den ligger i sentrum av byen og er en stor kombinert skole med over 1000 elever og 160 ansatte. Fjærvik legger stor vekt på å utvikle skolens evne til endring. D Kommunikasjon og dialog i vurderingsarbeidet Marianne Dahl arbeider som avdelingsleder for studie spesialisering på Kuben yrkesarena i Oslo. Hun er en erfaren og etterspurt kursholder i vurdering for læring i videregående skole. Kuben yrkesarena har fokus på livslang læring og tilbyr et helhetlig og fleksibelt opplæringstilbud fra videregående skole og opp til fagskolenivå, samt korte og lengre kurs for ansatte i arbeidslivet. På konferansen viser Dahl til konkrete metoder innen kommunikasjon og dialog i vurdering s arbeidet på studiespesialisering.

6 Retur: Gyldendal Norsk Forlag, Pb 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO Videregåendekonferansen og 23. september 2014 Quality Airport Hotell Gardermoen Påmeldingsfrist: 1. september. Konferanseavgift: Kr 4600,- *Hurtigsvarpremie før 1. juni. Se nedenfor Prisen inkluderer det faglige konferanseprogrammet, dokumentasjon fra foredragene, servering i pauser og lunsj begge dager. Grupperabatt: Meld på 4 personer eller flere, og få 10% avslag.* Pris overnatting enkeltrom: kr. 950,- Pris middag: kr. 450,- Delta på konferansens sosiale treffpunkt med tre retters middag og ett glass vin/mineralvann og eksklusivt forfattermøte mandag kveld. PÅMELDING: E-post: Tlf: PRAKTISK INFORMASJON Dato: Mandag 22. september 2014 kl og Tirsdag 23. september 2014 kl Arrangementssted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim Nord, 2050 Jessheim, Tlf: Det går shuttlebuss fra Plattform S22 Oslo lufthavn Gardermoen hvert 15. min. i rushtiden/ ellers hvert 30. min. Pris kr: 70,- hver vei. Gratis parkering på hotellet, tillatelse fåes i resepsjonen. Det er tilgang til gratis trådløst nett i hele hotellet. Avmelding: Påmelding er bindende. Ved avmelding belastes et gebyr på 20 %. Ved avmelding senere enn 1. september belastes full kursavgift. Bestilte plasser kan fritt benyttes av andre. *Hurtigsvarpremie: Meld deg på innen 1. juni og velg mellom å få boken «Den fjerde vei - En inspirasjon til endring i skolen» av Andy Hargreaves og Dennis Shirley eller «Profesjonspedagogikk» av Ann Lisa Sylte

Kvalitet og bedre læring

Kvalitet og bedre læring Ungdomsskolekonferansen 2014 15. og 16. september 2014 Gardermoen Kvalitet og bedre læring i ungdomsskolen Forventninger til framtidens skole. Verktøy for bedre læring. To dager med faglig oppdatering

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv «Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv Hanne-Merete Hagby Master i skoleledelse NTNU 2013 Forord Denne oppgaven markerer slutten på et fire og et halvt

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer