Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 54/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 55/14 Meldinger og orienteringer PS 56/14 Overføring av bevilgninger fra 2014 til 2015 PS 57/14 Forprosjekt miljøgate Veggli, beslutning om videreføring til hovedprosjekt. Valg av dekke på fortau. PS 58/14 Kjøp av næringstomt Saken ettersendes PS 59/14 Møteplan 2015

3 PS 54/14 Godkjenning av protokoll fra møte

4 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : Saksmappe : 2013/47 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Else Berit Grette Meldinger og orienteringer Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Ordføreren orienterte om følgende:

5 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 153 Saksmappe : 2014/703 Avd. : Økonomikontor Saksbehandl er : Anne Rudi Overføring av bevilgninger fra 2014 til 2015 Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgssak Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Følgende bes overført fra 2014 til 2015 i driftsregnskapet Kommuneplanens arealdel kroner Integreringstilskudd kroner 2. Bevilget midler til investeringsprosjekter overføres fra 2014 til 2015 med 9,1 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som forutsatt i Saken gjelder: Jfr. gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre rest midlene til det året tiltaket blir ferdigstilt. Drift Følgende bevilgninger som ikke er brukt i driftsregnskapet 2014 ønskes overført til 2015: Oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er utsatt til 2015 jfr. vedtak i kommunestyret, sak 62/2014. Bevilget midler på kroner bes derfor overført fra 2014 til Mottatt integreringstilskudd flyktninger (år 1) som gjelder familiegjenforening i november/desember Tilskuddet utgjør ca. 1 million kroner og skal dekke utgifter som

6 kommer i Det bes derfor om at denne delen av tilskuddet som utbetales i 2014 overføres til disposisjon i Investering Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2014 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i Det bes derfor om at resterende bevilgning på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til 2015 med opprinnelig finansiering. Oversikten viser status pr på aktuelle prosjekter: Prosj Prosj (T) Revidert budsjett 2014 Regnskap Resterende Overføres til 2015 Kommentarer: Reguleringsplanen for området er godkjent, grunnspørsmålet er i orden og utslippstillatelsen er utarbeidet. Selve arbeidet skal igangsettes og foregå gjennom 8600 Veggli renseanlegg vinteren. Beløpet søkes overført Reservevannsforsyning Rollag I utgangspunktet omfattet prosjektet flere oppgaver. Det er nå byttet pumper, gradert opp tavler med turtallsstyring, sett ny brønn for reservevann og for å få tilstrekkelig vannmengde. I tillegg skulle det monteres UV og PH økning anlegg. Ny brønn har imidlertid også gitt et noe annet vann ved at det inneholder mye jern som slammer som er negativt. Men tross dette virker det som om PHen er steget. Dette har medført behov for mer prøver for å vurdere om planlagte tiltak er riktig nå med ny type vann. Beløp på kr søkes overført Rollag vannverk Ses i sammenheng med ovenstående Beløp på kr søkes overført Anlegg for avvanning av slam Så langt er det ikke avklart hva som er rett behandling av Rollag kommune og Flesberg kommune sitt avløpsslam. Dels er dette begrunnet av manglende kapasitet og det er også flere alternative løsninger, mellom annet mobil av-vanning hvor det neppe er behov for laguner. Vi har hele tiden hatt dialog med Flesberg kommune og de gir inntrykk av at det fortsatt er ønskelig å ha samarbeid på Fossan Laguneanlegg, men de utreder også mulighet ved renseanlegget i kommunen. Laguneanlegget på Fossan stengte 1. november. Det slammet som blir tømt i vinter må kjøres til annet anlegg. En vil i løpet av vinteren framlegge alternative behandlingsformer for slammet. Beløpet søkes overført i påvente av endelig løsningsforslag Skilting av veger Prosjektet går som planlagt og mestedelen av bygda har nå fått adresser. I løpet av neste år skal hytten i fjellet tildeles adresser. Restbeløpet bes derfor overført Kjøp av næringsareal Så lang har en utsatt kjøp av næringsareal i påvente av nødvendige arealavklaringer ma. på industriområdet i Veggli og Rollag. Noe av beløpet vil bli foreslått brukt som delfinansiering til kjøp av næringstomt inneværende år. Resterende bevilgning søkes overført. Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Finansieres bl.a. av salg av tomter til 800' Anlegget blir ikke ferdigstilt i Pga. mangelfullt tomtesalg og ingen inntekter har en ikke påskynda prosessen. Restbeløp 8804 Salg av tomter anslagsvis kr søkes overført.

7 8705 Hengebro ved Rollag kirke Av kapasitetsårsaker har vi ikke rukket å få gjennomført skifte av bærestolper mv. på hengebrua ved Rollag kirke. Det bes om at beløpet overføres. Konklusjon: 1. Følgende bes overført fra 2014 til 2015 i driftsregnskapet Kommuneplanens arealdel kroner Integreringstilskudd kroner 2. Bevilget midler til investeringsprosjekter overføres fra 2014 til 2015 med 9,1 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som forutsatt i 2014.

8 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 233 Saksmappe : 2014/141 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Gunn-Hege Laugen Forprosjekt miljøgate Veggli, beslutning om videreføring til hovedprosjekt. Valg av dekke på fortau. Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: Formannskapet anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til rapport fra forprosjektet for Miljøgate i Veggli datert 20.november 2014 Formannskapet anbefaler at foreslått byggetrinn 1 legges til grunn for detaljprosjektering vinteren 2015, med betongsteinsdekke på fortauene. Fakta Bakgrunn Stedsutvikling for Rollag og Veggli tettsteder er forankret i kommuneplanens samfunnsdel for Rollag kommune og omstillingsplanen for Rollag kommune, med årlige handlingsplaner. Høsten 2014/ Vinteren 2015 ble det utarbeidet et stedsutviklingsprogram for tettstedene i kommunen, basert på foreliggende sentrumsplaner. Stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder ble vedtatt i kommunestyret 24. februar Programmet setter fokus på trivsel og tiltak for å øke bolysten i en kommune med lavt-/ synkende folketall. Miljøgate i Veggli er et av satsningsområdene i Stedsutviklingsprogrammet og er et begrep lansert på et møte med Statens vegvesen høsten Veggli er ett av tre tettsteder i

9 Buskerud som får tildelt forskjønningsmidler gjennom Handlingsprogrammet for fylkesveger «trygge og trivelige tettsteder». Definisjon En miljøgate er en veg der gjennomkjøring er tillat, men hvor vegen er bygget om slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet og roligere lokaltrafikk. Formål 1. Bidra til et trivelig tettsted 2. Bidra til økt trafikksikkerhet 3. Bidra til økning av folketallet i Rollag kommune gjennom økt bolyst. 4. Bidra til økt omsetning i handel og service gjennom økt trafikk og utvidet tilbud. 5. Gode prosjektplaner for videre utvidelse av Veggli som handelssentrum Forprosjektet Våren 2014 ble det utlyst en anbudskonkurranse for forprosjekt på Miljøgate i Veggli, med opsjoner for videreføring til detaljprosjektering og opsjoner for forprosjekt/ detaljprosjektering av Rollag tettsted. Dronninga landskap og CF Møller vant anbudskonkurransen og har utarbeidet forprosjektet for miljøgate i Veggli. Firmaet ble utfordret på å synliggjøre potensielt ledige tomter i sentrum (innenfor 40- sone), universell utforming av gatemiljøet og plassering av Elbil ladestasjoner. Forprosjektet har lagt inn litt større ambisjoner enn forstudiet, og strekker fortau på begge sider av vegen, i omtrent hele 40- sona. Prosjektet deles inn i fire trinn, hvorav hvert trinn har en kostnad på mellom kr. 1,5 mill. og kr. 4,0 mill. (se vedlegg 3 og 4). Trinn 1 foreslås å være strekningen f.o.m Vegglifjellkrysset t.o.m. vegbrua over Nørdsteåe (se vedlegg 7). Forslaget består i å gjøre om dagens gang- og sykkelveg til oppheva fortau, med varslingskanter og ledelinjer for universell utforming. Det er to forslag til dekke på fortauene. Forslag 1, fortauene legges med betongstein. Estimert kostnad kr: Forslag 2, fortauene legges med asfalt, og en pen kantstein. Estimert Kostnad kr: Det er gjennomført møter med grunneiere og næringsliv, samt et åpent møte med lokalbefolkningen i starten av november. Tilbakemeldingene har vært gjennomgående positive, med noen forslag til endringer. Endelig forprosjekt ligger vedlagt. Finansiering og kostnad Det er satt av kr til finansiering av forprosjektet og kr til finansiering av detaljprosjektering. Forprosjekt og prosjektering holdes innenfor kostnadsrammen, tildelt av kommunestyret i sak 13/ april Buskerud fylkeskommune har bestemt at Veggli får tildelt 4 millioner for utvikling av miljøgate, med en fordeling av samlet beløp innen perioden Forventet bevilgning pr år skissert i kommunestyremøtet 10. april er noe endret. Rollag kommune er skissert å

10 ville få tildelt kr. 1. million i 2015, kr. 1 million i 2016 og kr. 2 millioner i Administrasjonen ser på muligheter for å få bevilgning på 2. mill. i 2015, pause år i 2016, for så å bygge trinn 2 i 2017, men det er usikkerhet omkring dette. Framdrift Etter planen skal trinn 1 detaljprosjektertes vinteren Gjennomføringsfasen starter etter planen i løpet av høsten 2015 (avhengig av tidspunkt for tildeling av midler). Utfyllende framdriftsplan kan sees i saksmappa (V8), prosjektplan for miljøgate i Veggli. Vurdering Miljøgate er med på å snu dagens prioritering i Veggli sentrum. I dag ferdes fotgjengere på bilens premisser, og må som regel vike for trafikk inn mot næringsvirksomhet. Brede og flate krysninger av gang- og sykkelvegen, gjør at bilen ikke har behov for å redusere hastigheten nevneverdig i det den krysser gang- og sykkelvegen. Den brede vegbanen gjennom sentrum gir også rom for at biler og store kjøretøy kan ha en høy hastighet (selv om det er 40- sone). Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og et sentrum lite tilpasset folkeliv. I forprosjektet er det tegnet inn en vegbredde på 6,0 meter, noe som er en snever vegbane, men samtidig gir den rom for store kjøretøy 1. Den snevre vegbanen gir rom for gode og brede fortau, som gir et rom for trygghet for fotgjengeren. Brede fortau er også universelt utforma fortau. I forprosjektet er det også synliggjort en ny gangbru over Nørdsteåe. En ny gangbru er med på å knytte sentrum sammen, og skape et inntrykk av fellesskap og gode handelsmuligheter. Veggli har et godt potensiale for handelsutvikling, med store lyse og tilgjengelige arealer. Veggli sentrum skal bli et levende sted hvor man skal ønske å bo og leve. Veggli sentrum har et potensiale for fortetting. Fortetting er med på å skape gode gaterom, mens konsentrasjonen av funksjoner og bebyggelse i hjertet av sentrum vil bidra til bedre «byliv». Dette vil også gi mulighet for attraktive næringslokaler, også sett i sammenheng med planlagt gateparkering langs deler av Fv. 40. Det er viktig at alle viktige funksjoner legges i sentrumskjernen. En fortetting vil imidlertid måtte skje i privat regi, men kommunen vil stimulere til planprosesser for så vel økt handelstilbud, boligtilbud mv., parallelt med arbeidet omkring Miljøgate Veggli. En utredning gjennomført i regi av omstillingsprogrammet sist vinter viser en mulig økt årlig handelspotensial på kr millioner. Forprosjektet tar for seg flere trinn med utvikling av Veggli sentrum. Midlene Rollag kommune får av vegmyndighetene vil trolig strekke til 2 byggetrinn, med en gjennomføring i 2015 og Miljøgate i Veggli kan bygges over flere år, hvor en gjennomfører ett og ett byggetrinn. En ny gangbru mangler en finansiering per nå, og må søkes finansiert/gjennomført via andre midler enn programmet Trygge og trivelige tettsteder som Miljøgata er finansiert gjennom. Tiltak i Miljøgata tilrettelegger for en slik ny gangbru, når finansieringen kan oppnås fra vegmyndighetene. Kostnadsforskjellen ved å legge asfalt i stedet for betongstein er ikke av betydning, det skiller omtrent 100 tusen. Asfalt i kombinasjon med kantstein kan gi større vedlikeholdsbehov, da asfalten har en tendens til å sprekke i skjøter. Betongsteinen kan være noe mer ubehagelig å 1 Kjørebanen i Lampeland sentrum er per i dag 7 meter bred inkl. gatesteinsrader. Hastigheten her kan til tider være relativt høy, spesielt for personbiler.

11 brøyte, men gir et mer delikat synsinntrykk av sentrum. Det anbefales derfor å legge betongstein på fortauene. Forprosjektet gir et innblikk i et framtidig Veggli, med høyere handelspotensiale og folkeliv i sentrum. Veggli har et stort potensial for utvikling noe forstudie og forprosjekt viser. En plan som viser framtidens potensial er en inspirasjon for videre satsning i Veggli, selv om dette vil måtte gå over flere år. Utseende på Veggli oppleves å virke tiltrekkende på den yngre generasjonen, noe Rollag kommune har behov for. Det anbefales at utbedringen av Veggli starter i 2015, for å opprettholde fokuset på utvikling i Veggli. Utbedringen vil være motivasjonsbyggende for innbyggere og kan være med på å utløse tiltak på private eiendommer. Det anbefales deretter å ha ett «pauseår», før en bygger trinn 2. Prosjektledelsen ser det som mer aktuelt å ta arealene sør for Nørdsteåe i trinn 2, enn arealene rundt Vegglifjellkrysset. Det vil si at foreslått prioritering trinn 2 Vegglifjellkrysset og trinn 3 sør for elva, bør byttes om. Ny prioritert rekkefølge vil da bli trinn 2 sør for elva og trinn 3 vegglifjell krysset. Trinn 2-4 kan uansett prioriteres nærmere i et senere beslutningspunkt. Rådmannens konklusjon Formannskapet anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til rapport fra forprosjektet for Miljøgate i Veggli datert 20.november 2014 Formannskapet anbefaler at foreslått byggetrinn 1 legges til grunn for detaljprosjektering vinteren 2015, med betongsteinsdekke på fortauene. Vedlegg: 1. Plantegning 2. Plantegning med byggetrinn inndeling. 3. Kostnadsoverslag 1, betongheller 4. Kostnadsoverslag 2, asfalt 5. Arkitektfirmaets kommentarer forprosjektet 6. Vurdering av bredde på kjørebanen 7. Gatesnitt A-C- Ligger i saksmappe 8. Prosjektplan for miljøgate Veggli- Ligger i saksmappe

12 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 611 Saksmappe : 2014/686 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Dag Åsmund Bilstad Kjøp av næringstomt Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: Saken ettersendes.

13 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 033 Saksmappe : 2014/708 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Else Berit Grette Møteplan 2015 Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: Møteplan 2015 Utvalgssak Utvalg Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des- 8** Kommunestyret * *** Formannskapet Folk Næring, miljø og ressurs Kontrollutvalget Dialogmøte Idrettskolen 5 Saken gjelder: Forslag til møteplan for 2015 Utvalg Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des-

14 Kommunestyret * 10 8** *** Formannskapet Folk Næring, miljø og ressurs Kontrollutvalget Dialogmøte Idrettskolen 5 Kommunestyret Torsdag kl. 18:00 Dagmøter fredag kl. 10:00 Formannskapet Torsdag kl. 09:00 Folk Tirsdag kl. 19:00 Næring miljø og ressurs Tirsdag kl. 18:00 * dagmøte inklusiv strategimøte ** Konstituering av nytt kommunestyre ***dagmøte budsjett

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.06.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer