Sluttrapport Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder"

Transkript

1 Prosjektnummer: Arkivnummer: Sluttrapport Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder Oktober desember

2 Målsetting Trondheim Bilkollektiv har gjennom prosjektet Miljømessige transportløsninger i boligområder villet undersøke i hvilken grad elektriske biler gir miljømessige fordeler sammenliknet med biler drevet med fossilt brensel, innenfor bilkollektivets driftskonsept. Utgangspunktet for Trondheim Bilkollektiv er at bildeling i seg selv er et miljøtiltak. På den bakgrunnen har vi i flere år hatt samarbeid med utbyggere og borettslag. I dette prosjektet vil vi bruke dette samarbeidet til å undersøke om bruk av elektriske kjøretøy kan gi en ytterligere miljøgevinst. Vi vil også trekke inn Trondheim Kommune og andre relevante fagmiljø. Delmål - metoder a) Etablere samarbeid med utbyggere/borettslag i eksisterende og nye boligområder. b) Utarbeide nødvendig infrastruktur for felles Elbil-løsninger både teknologisk og organisatorisk c) Utprøve 1-2 konsept på ulike punkt i Trondheim med ulike organisatoriske og tekniske løsninger d) Vurdere total energibruk ved elbil kontra fossildrevet bil e) Vurdere endringer i transportomfang ved elbil kontra fossildrevet bil. Styringsgruppe og arbeidsgruppe I oktober 2010 ble prosjektet behandlet i Bilkollektivets styre. Handlingsplanen for prosjektet ble gjennomgått og godkjent og styret vedtok følgende organisering: - Styret i Trondheim Bilkollektiv fungerer som styringsgruppe for prosjektet. - Arbeidsutvalg bestående av Jan Bojer Vindheim og Leif Tore Andersen etableres i tilknytning til styringsgruppen som igjen trekker inn ressurspersoner etter behov. - Leif Tore Andersen fungerer som prosjektleder og koordinator Bilkollektivets styre har blitt løpende orientert om prosjektet. Medlemmene i styringsgruppen har solid kompetanse med bakgrunn fra Trondheim bystyre, SINTEF, Oljebransjen, brukere med mer. I prosjektprosessen har vi også trukket inn ressurspersoner fra blant annet bilbransjen, plan- og utbyggingsmiljø og kommunens elbilavdeling. Samarbeidspartnere Høsten 2010 ble det inngått samarbeidsavtaler med følgende eksterne aktører: Veidekke Eiendom AS, Transportøkonomisk Institutt og Norsk Elbilforening- Norstart. Disse samarbeidspartnere har hatt en aktiv rolle i en tidlig fase av prosjektet og er gjort kjent med kontrakten mellom Transnova og Trondheim Bilkollektiv. Skriftlige avtaler ligger som vedlegg til denne rapporten. Spesifikke roller som er avklart: 2

3 Veidekke Eiendom AS har bidratt ved å åpne ett gammelt og ett nytt boligområde for prosjektet. Firmaet har bistått med å involvere borettslag i området, gjennom utsendelse av informasjon og koordinering av møter. Firmaet har vært behjelpelig med utsendelse av spørreskjema og deltakelse i reisevaneundersøkelse og dessuten med tilrettelegging av fysisk infrastruktur for elbil-løsning Transportøkonomisk Institutt (TØI) har bidratt som diskusjonspartner i forhold til reisevaneundersøkelse, og ved å utarbeide og kvalitetssikre skreddersydde spørreskjemaer. Norsk Elbilforening Norstart har vært rådgiver i spørsmål om valg av biltyper og har bidratt med erfaringer om bruksmønster for elbil. Foreningen har lansert ideen om bilpakker i boligområder SAMARBEIDE MED BOLIGOMRÅDER For å kunne gå i dybden og avgrense prosjektet har vi valgt ut 2 boligkonsepter: Persaunet 1 og 2 fikk prioritet 1 i prosjektet, mens Persaunet 3 og 4 ble valgt som eksempel på nytt boligområde med nye beboere. Persaunet 1 og 2 er et etablert boligområde der TBK har hatt en vanlig personbil i cirka 3 års tid. Som ledd i prosjektet har vi også erstattet en fossildrevet personbil der med en elbil, og evaluert bruken etter 3 måneders drift. I prosjektet har vi etablert samarbeid med Veidekke Eiendom AS samt borettslagene Persaunet 1 og Persaunet 2. Vi har hatt møter med de to borettslagene i forbindelse med reisevane-undersøkelsen, tilrettelegging av infrastruktur for elbil på stedet samt informasjon og formidling til beboerne om Transnova-prosjektet. Lederne i borettslagene har vært viktig m.h.t. oppfølging av reisevaneundersøkelsen. Samarbeidet fortsetter, og to typer elbil har vært utplassert i siden mai 2011 med påfølgende evaluering etter 4 måneder. Andre relevante utbygginger I forbindelse med prosjektet har vi opprettet kontakt med utbyggere som arbeider med andre typer utbygginger der deling av elbil kunne være aktuelt. Lavutslippbydelen Brøset: Trondheim Kommune arbeider som ledd i prosjektet Framtidens Byer ( med å utvikle en lavutslippsbydel på Brøset. Bildeling er definert som et viktig element i Brøset-prosjektets transportløsninger. Trondheim Bilkollektiv har hatt flere samtaler med prosjektledelsen og begge parter ønsker 3

4 et tett samarbeid vedrørende elbil-ordninger i området. Vi vil formidle resultater fra Transnova-undersøkelsen og bidra til å finne gode løsninger i den videre prosessen. TOBB (Trondheim og Omegn Boligbyggelag): Ønsker ikke å prioritere bildelingsordninger nå. Ilsvika Garden: To nyetablerte boligområder der ledelsen er interessert i å diskutere bildeling og elbil-løsninger. 1. REISEVANEUNDERSØKELSE- mars 2011 Transport økonomisk Institutt(TØI) bisto med utarbeidelse av spørreskjema som TB har, ved hjelp av datateknisk bistand, bearbeidet undersøkelsen for nettbasert online besvarelse. Antall svar: 134 Herav Persaunet: Eier du eller andre i husholdningen bil? 2. Har du førerkort for bil? 3. Er du eller andre i husholdningen medlem av Trondheim Bilkollektiv? 4. Bor du i Persaunet boligområde? 5. Hvordan reiste du sist du handlet dagligvarer? 6. Hvis du kjørte bil som fører eller passasjer: Hva var den viktigste grunnen til at du ikke reiste kollektivt? 7. Hvordan reiste du sist du handlet andre varer? 8. Hvis du kjørte bil som fører eller passasjer: Hva var den viktigste grunnen til at du ikke reiste kollektivt? 9. Hvordan reiste du sist du var på kino/teater/restaurant? 10. Hvis du kjørte bil som fører eller passasjer: Hva var den viktigste grunnen til at du ikke reiste kollektivt? 11. Hvordan reiste du sist du var på besøk hos venner/slektninger? 12. Hvis du kjørte bil som fører eller passasjer: Hva var den viktigste grunnen til at du ikke reiste kollektivt? 13. Hvordan reiste du sist du var på trening eller lignende? 14. Hvis du kjørte bil som fører eller passasjer: Hva var den viktigste grunnen til at du ikke reiste kollektivt? 15. Hvordan reiste du sist du var på andre fritidsaktiviteter på denne tiden av året? 16. Hvis du kjørte bil som fører eller passasjer: Hva var den viktigste grunnen til at du ikke reiste kollektivt? 17. Har du inntektsgivende arbeid? 18. Hvis du har arbeid: Hvordan reiste du sist du var på arbeidet? 19. Hvis du kjørte bil som fører eller passasjer: Hva var den viktigste grunnen til at du ikke reiste kollektivt? 4

5 20. Dersom husholdningen disponerer bil (privat eller via Trondheim bilkollektiv): Kan elbil være et alternativ til vanlig bil for noen formål? 21. Hvilke formål kan privat eid elbil være et alternativ til? 22. Hvilke formål kan kollektivt eid elbil være et alternativ til? Resultater Undersøkelsen omfatter alle TBKs medlemmer, men også medlemmer og ikke-medlemmer tilknyttet Persaunet 1 og 2. Konkrete antall i parentes. Vi kan trekke ut noen resultater her: Dersom husholdningen disponerer bil (privat eller via Trondheim bilkollektiv): Tabell 1: Kan elbil være et alternativ til vanlig bil for noen formål? Antall i parentes. Alle: Persaunet: Ja 84 %(112) 86 %(12) Nei 16 %(22) 14 %(2) Elbil har altså i utgangspunktet et stort potensiale. Tabell 2: Hvilke formål kan privateid elbil være et alternativ til? Kollektivt eid elbil? Alle: Persaunet: Alle: Persaunet: Innkjøp dagligvarer 61 % (82) 74 % (52) 48 % (64) 43 % (6) Innkjøp andre varer 58 % (78) 50 % (67) 58 % (78) 43 % (6) Besøk 66 % (88) 71 % (95) 69 % (92) 57 % (8) Arbeid 33 % (44) 28 % (4) 28 % (38) 7 % (1) Kino, restaurant, konsert.42 % (56) 36 % (5) 30 % (40) 0 Trening mv 48 % (65) 71 % (10) 34 % (41) 36 % (5) Vi ser at det ligger et stort potensial for utvikling og tilrettelegging av elbil både som privat eid bil og som kollektiv eid bil. Det trenges ofte tid for å etablere bruk rundt en ny oppstillingsplass. På Persaunet er det tilrettelagt garasjeplass med ladepunkt i kjelleren. I følge disse data bør det også etableres langt flere ladepunkter. 5

6 KOMPETANSEUTVIKLING - EL-BILER SOM INDIVIDUELL TRANSPORTLØSNING Arbeidsseminar ble avviklet 5. april med 12 deltakere og satte fokus på dagens erfaring med organisering og drift av Elbiler samt muligheter og fortrinn i årene fremover med bruk av Elbil. Målet er å få flere til å satse på EL bil som daglig transportløsning både i jobb og fritid. Som innledere deltok representanter fra: Norstart - Norsk Elbilforening NTE: nytt selskap for ladestasjoner Trondheim kommune Transnova: TBK vil på kort sikt følge opp innspillene fra seminaret bl.a. med løpende samarbeide med Norstart, NTE og Trondheim kommune. REISEVANEUNDERSØKELSE OKTOBER BRUK AV EL-BILER Her vil vi oppsummere undersøkelsen etter utplassering av Elbiler i 3 mnd i boligområdet, samt gå nærmere inn på hvem som har brukt Elbilene ut fra data i vårt bestillingssystem. I prosjektet ble det plassert ut en liten El bil- 2 seter. Bilen ble plassert ut i mai 2011 og stod der i 3 mnd hvor den ble erstattet med en 4 seter. Vi velger å se på totalt bruk av EL bilene i boligområdet Persaunet, dvs. også medlemmer som ikke bor i leiligheter tilknyttet området. I denne nr 2 undersøkelsen har vi gått mer spesifikt inn på behovet for EL bil. Kopi av begge undersøkelser ligger i vedlegg med svar tall. Antall svar: 126, herav beboere på Persaunet 11 Spørsmålene som ble stilt i undersøkelse nr 2: 1. Eier du eller andre i husholdningen bil? 2. Har du førerkort for bil? 3. Er du eller andre i husholdningen medlem av Trondheim Bilkollektiv? 4. Bor du i Persaunet boligområde? 5. Hvordan reiste du sist du handlet dagligvarer? 6

7 6. Har du brukt elbilen fra bilkollektivet? 7. Hvis du har brukt elbilen: hvordan fungerte den? 8. Hvis du har brukt elbil: hva brukte du den til? 9. Hvis du har arbeid: vil det være aktuelt å bruke elbil til å dra på arbeide? 10. Vil det være aktuelt å bruke elbil til å handle dagligvarer? 11. Vil det være aktuelt å bruke elbilen til å handle andre varer? 12. Vil det være aktuelt å bruke elbil for å dra på kino/teater/restaurant? 13. Vil det være aktuelt å bruke elbil for å dra på besøk til slektninger/venner? 14. Vil det være aktuelt å bruke elbil for å dra på trening og lignende? 15. Vil det være aktuelt å bruke elbil for å dra til andre fritidsaktiviteter? 16. Hva opplever du som den største ulempen med elbil i forhold til vanlig bil? 17. Hvilke type bil er det viktigst for deg at bilkollektivet har? 18. Er det viktig for deg av bilene har lavt CO2 utslipp? 19. mener du at miljømessige hensyn er viktigere enn praktiske komfort- løsninger? 20. Synes du det er viktig at bilkollektivet har Elbiler til disposisjon? Oppsummering av svar. Pkt 1 er alle medlemmer og pkt 2 er for Persaunet. Antall i parentes. Elbil i TBK og attraktivitet 1. EL bil har ikke noen betydning for medlemskap i Bilkollektivet. 62 % (78) mener man vil ha vært medlem uten EL biler og 37 % (47) mener at bilkollektivet ikke er mer attraktivt med tilgang til EL biler. 2. På Persaunet svarer 100 % (11) at bilkollektivet er mer attraktivt med Elbiler. Brukt elbil i TBK: % (54)har benyttet Elbil de siste 5 mnd, mens 57 % (72) ikke har benyttet seg av det. 2. For Persaunet er det 38 % (4) som har benyttet Elbil de siste 5 mnd. Fungerte Elbilen: 1. Kun 3 % (2) svarte at den fungerte dårligere enn forventet, mens 52 % (30)sier den fungerte som forventet og 45 % (26) sier den er bedre enn forventet. 2. På Persaunet svarer 37,5 % (4)at det er bedre enn forventet Hva har du brukt EL bilen til: 7

8 1. 24 % (30) til fritidsaktiviteter mens % (24) har brukt den til å handle varer samt besøkt venner / slektninger. Typiske småturer. Men også 18 % (23) i forbindelse med å arbeide. 2. Persaunet: 50 % (6) på handling, men arbeide er uvesentlig. Aktuelt å bruke EL bil til å dra på arbeide: % (48) sier ja, mens 62 % (78) sier nei til bruk på å arbeide 2. 37,5 % (4) på Persaunet Handling av daglig varer og andre varer: % (85) sier JA til å handle andre varer enn dagligvarer, mens 67 % (39) sier ja til daglig- varer % (9) svarer ja. Elbil til besøk slekt /venner, trening samt fritidsaktiviteter: % (96)sier ja til besøk slekt/venner samt 53 % (30) sier ja til trening. 80 % sier ja til fritidsaktiviteter % 6) på Persaunet Opplevelsene av de største ulempene med elbil i forhold til vanlig bil: % (70) svarer rekkevidden, mens 31 % (38) sier størrelsen. Hastigheten ikke noe problem % (9)på Persaunet svarer rekkevidden. Vi stilte også noen generelle spørsmål om TBK om biler og bilbruk: Type bil. Er det viktig at TB har (A- småbil, C- familiebil osv)? 1. A = 46 % (57) B=42 % (51) C= 12 % (15) 2. A= 50 % (6) B= 40 % (4) C=10 % (1) A- Bil er her småbiler og billigst å bruke og den meste etterspurte bilen hos bilkollektivet, men det bør være 5-setere. Co2- utslipp: % (100) svarer at det er ganske viktig, mens 20 % (25)svarer at det er mindre viktig. 2. På Persaunet: 73 % (8) 8

9 Miljømessige hensyn viktigere enn praktiske komfortløsninger: % (84) svarer ja, mens 32 % (42)sier nei % (8) svar ja på Persaunet Viktigheten av at TBK har Elbiler til disposisjon: % (102)svarer at dette er ganske viktig, mens 19 % (24) svarer at dette er uviktig % (0) svarer nei på Persaunet Faktisk utleie av biler på Persaunet Utleie av biler varierer en del fra måned til måned og mellom de ulike oppstillingsplassene. Ved å se på statistikken for utleie i forhold til antall medlemmer og i forhold til antall tilgjengelige biler ser man imidlertid at antall leieforhold pr måned pr. tilgjengelig bil er noenlunde stabil over tid. Ved å sammenligne antall leieforhold pr. bil på Persaunet i perioden før og etter at det ble utsatt elbiler kan man derfor få et inntrykk av hvor godt elbiler fungerer og hvor populære de er som alternativt transportmiddel. Følgende graf viser antall leieforhold pr måned i 2010 og Antall leieforhold varierer ganske mye. Graf 1: VF98573: Toyota Yaris bensinbil på Persaunet før El bil EL12523: Think City Elbil 2 seter mai - august El12763 Miew - 4 seter fra september- november 9

10 Ved å sammenligne belegget på bilene på Persaunet med gjennomsnittlig belegg for alle biler i bilkollektivet i samme periode kan vi få tall som er korrigert for sesongmessige variasjoner. Graf 2 Denne grafen viser hvor mange utleieforhold det er pr. bil i forhold til gjennomsnittet for alle bilene (i prosent). Gjennomsnittlig belegg for henholdsvis bensinbilen og de to elbilene i perioden i grafen er: Tabell 3: Biltype utplassert på Persaunet Gjennomsnittlig belegg i forhold til normalbelegget i bilkollektivet i perioden Bensinbil 68 % Elbiler 89 % Tabellen viser antall dager og timer bilene på Persaunet var bestilt i forhold til belegget for alle bilene i bilkollektivet i samme periode. 10

11 HOVEDFUNN FRA DE TO UNDERSØKELSENE SAMT FAKTISK BILBRUK FRA BESTILLINGSSYSTEMET. Generelt Vi kan si at Elbilene har blitt benyttet mer og mer av medlemmer som bor i boligområdet og rundt. Markedsføring og utplassering av Elbiler i området har ikke medført noen stor medlemsøking til TB, men de nye medlemmene som er innmeldt i denne perioden bruker stort sett Elbilene der framfor biler andre steder. Vi ser også at Elbil er meget attraktivt på noe lengre sikt, på grunn av medlemmenes syn på miljømessige transportløsninger og Elbilens effektivitet hva angår fremkommelighet i byen (kollektivfiler, gratis parkering, bompassering osv). Men pr i dag er Elbilene for små og kostbare sammenlignet med vanlige biler. Et generelt problem er at Elbilene har for liten rekkevidde (KM) og dermed ikke blir brukt på lenge turer i helgene. Helgeutfart er en meget viktig del av bilkollektivets økonomi. På den annen siden skal disse små Elbilene ha en annen funksjon, nemlig små turer i nærområdet/byen noe som også har en positiv miljøeffekt i byen der eksos er et betydelig helseproblem.. Hva brukes bilene til? Vi ser av begge undersøkelsene at det er handling av varer, besøk av venner samt fritidsaktiviteter som utgjør den dominerende bruken. Deretter kommer trening. Holdning til Elbil Hele 81 % svarer at det er viktig at TB har Elbiler til disposisjon, men ikke noen betingelse for medlemskap. Videre mener et stort flertall (68 %) at minsking av CO2 utslipp må vektlegges i tillegg til komfort. Type bil Generelt foretrekker våre medlemmer A- bil (46 %) og B- bil (42 %). A- bil er små-/mikro biler, mens B- bil er mellomklasse familiebiler. I boligområdet har det blitt hevdet at elbilene er for små i forhold til de vanlige A- bilene. På den annen side går bilen på Hesthagen i snitt to turer pr dag og er den bilen som brukes oftest i TB, basert på antall turer. Om Persaunet (case) Beboerne på Persaunet er positiv til Elbiler og ser at det er viktig med fokus på miljø og utslipp, men sier samtidig at praktiske løsninger er viktigst. Ulempene med elbiler er at de har begrenset kjørelengde, dvs. at de må lades etter km. avhengig av temperatur og veistruktur (bakkete, flatt..). Begrenset plass i Think-modellen er også en begrensende faktor. 11

12 For Persaunet-beboerne er handling av varer, fritidsbeskjeftigelse samt besøk til venner den viktigste bruken. Utplassering av Elbiler har medført hyppigere bruk av kollektivbilen. Dette er jo hovedpunktet i undersøkelsen, slik det framgår av graf 2 og tabell 3. SAMARBEIDE MED BOLIGOMRÅDER- HVA HAR SKJEDD EN KONKRETISERING Hovedcase - Persaunet: I prosjektet har vi valgt å gå inn i Persaunet byggetrinn 1, 2, 3 og 4 med konkret uttesting, men har også vært i dialog og jobbet med andre boligfelt som beskrives under. Gjennom Veidekke Eiendom og borettslagsforeningene/sameier på Persaunet er det tilrettelagt infrastruktur med ladepunkt for 2 EL biler som er til disposisjon for TB. Veidekke er positiv og aktivt med og vil også bidra med tilrettelegging av ladepunkter fremover. TB vil da utvikle området fra 1 bil til 2 biler våren Vår erfaring med 1 Elbil er at det blir for sårbart og lite valgfrihet for de som bor nær oppstillingsplassen. Hvis man har en hybrid (Auris f. eks) som supplement til Elbilen vil det bli mer attraktivt å melde seg inn i TB. Brøset - lavutslippsbydel Prosjektgruppa har hatt flere møter med de ansvarlige for planlegging på Brøset. Redusert utslipp av klimagasser fra transport er et av prosjektets hovedmål, og bildeling er definert som et av flere aktuelle virkemiddel. Også bruk av elektriske biler så vel innen området som til eksterne transportformål vurderes løpende; det kan for eksempel være aktuelt med parkeringsplasser og ladepunkter for elbil i ytterkanten av boligområdet. For TBK er det viktig å følge utvikling av Brøset-prosjektet, selv om det kan ta 2-4 år for prosjektet settes i gang. Ut fra vår erfaring med bilkollektivordninger i boligområder som Persaunet, Ilsvika og Lade samt Rosenborg Park mener vi at TBK må være inne i planlegginga så tidlig som mulig og at utbyggerne må presentere bildeling som del av sitt konsept ved salg av leiligheter. TBK må i denne prosessen få fram tydelig fordeler ved å være med i bilkollektiv framfor å eie og drifte egen bil eller bil nr 2. Ilsvika Garden og Rosenborg park TB har vært inne i samarbeid med disse boligkonseptene i mange år og de har sagt seg interessert i Elbil løsninger i tillegg. Disse boligblokkene ligger så nær sentrum at Elbil kan være veldig interessant som tillegg til gode kollektive transportløsninger. 12

13 OPPSUMMERING Konklusjoner på delmål: 1. Etablere samarbeid med utbygger/borettslag i eksisterende og nye boligområder. Det er etablert tett samarbeid med borettslagene på Persaunet som er vår hovedcase. Både med Veidekke Eiendom som utbygger og med borettslag/sameie. Utbygger og borettslag/sameier har bistått aktivt i tilrettelegging av undersøkelsene. Videre er det arbeidet overfor den planlagte lavutslippsbydelen på Brøset der bildeling er et sentralt delkonsept. 2. Designe nødvendig infrastruktur for felles Elbil løsninger både teknologisk og organisatorisk. Infrastruktur på Persaunet er etablert med ladepunkt og oppstillingsplass. Videre er det enighet med Brøset at de tilrettelegger egne parkeringsplasser med ladepunkt for elbiler. 3. Utprøve 3 5 konsepter på ulike punkt i Trondheim med ulike organisatoriske og tekniske løsninger. Tidlig i prosjektet ble det avklart at vi skulle konsentrere oss om Persaunet for utprøving. Her har vi prøvd to ulike elbiler: 1 toseter og 1 fireseter. Dette har gitt oss dokumentasjon på bilbrukshyppighet sammenlignet med bensinbil samt mellom de to ulike bilene. Se pkt 4 nedenfor. 4. Måle bruken av Elbil i forhold til bruk av bil med fossilt drivstoff. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse før utplassering av Elbil samt etter utplassering av Elbil. Videre har vi analysert faktisk bilbruk i perioden. Vi ser at Elbilen på Persaunet har vært brukt hyppigere enn vanlig bensinbil. Men det er et problem å ha bare en bil på en plass, da det blir sårbart med Elbil som har for kort rekkevidde. Konkusjonen her er at vi må sette 2 biler på Persaunet. Bilkollektivet har ikke fått noen vesentlig økning av antall medlemmer tilknyttet Persaunet etter utplassering av Elbil, men de få nye 15 % økning (3) - har benyttet Elbilene hyppig. 5. Vurdere endringer i transportomfanget etter utplassering av Elbil. Det er vanskelig å konkludere bastant på grunnlag av begrenset mengde svar, men det later til at total bilbruk reduseres når privat bilhold erstattes med bildeling Undersøkelsen viser at man hovedsakelig bruker Elbilene til innkjøp av dagligvarer og besøk hos venner og kjente. 13

14 Reisevaneundersøkelsen var et svært viktig element: 6. Hvordan var reisevanene før utplassering av Elbil i boligområdet Svarene her viser generelt for hele bilkollektivet at medlemmene reiser kollektivt når man ikke bruker kollektivbil. Hele 84 % nevner at Elbil er et alternativ til ulike formål, spesielt handling av dagligvarer og besøk hos venner. Det ligger et stort potensial for utvikling og tilrettelegging av elbil både som privateid bil og som kollektiv bil. 7. Hvilke faktorer kan påvirke valg av Elbil framfor biler med fossilt drivstoff Tilgjengelighet samt lading er de viktigste faktorene. Det er et potensiale for bilkollektiv i å satse på El biler når disse bilene har større rekkevidde og hurtigladepunkter blir mer utbredt. 8. Endringer av reisevaner og bruk av individuelle transportmidler etter utplassering av elbil i boligområdet Bildeling gjennom kollektivt eierskap er i seg selv et bidrag til redusert transport og dermed reduserte utslipp av klimagasser. Elbiler kan være et bidrag til ytterligere reduksjon i CO2 utslipp, men er ikke avgjørende for medlemskap. Vi ser at elbiler i boligområdet er brukt mer enn vanlig bensinbil. Små elbiler i TBK er først og fremst attraktive for handleturer (desidert størst), besøk av venner og fritidsaktiviteter. Etter utplassering av elbil i boligområdet ser vi at disse velges som praktisk løsning til småturer. Beboerne i boligområder, spesielt nye medlemmer av TBK, bruker elbil forholdsvis mye, men de må suppleres med biler som har større rekkevidde. Lite trøbbel med elbiler sett opp mot andre vanlig biler m.h.t. start og kjøring. Den største ulempen med dagens elbiler er rekkevidden og størrelsen. Utbyggere av boligområder må tilrettelegge infrastruktur for elbiler, samt ta dette inn i konseptet ved salg av leiligheter, gjerne med begrensede parkeringsmuligheter for beboerne. Erfaringer fra dette prosjektet kan bidra til økt satsing på samarbeid mellom TBK og utbyggere/borettslag for individuelle miljømessige transportløsninger. 14

15 Hovedkonklusjon Grunnlaget er lite for å trekke endelige konklusjoner, men det later ikke til at utplassering av elektriske biler øker interessen for bildeleordninger i betydelig grad. Det er likevel data som tyder på at elbil kan være en tilleggsfaktor som øker attraktiviteten ved en bildeleordning. På den annen side er det ingenting som tyder på at utplassering av elbil reduserer attraktiviteten ved bildeling, forutsatt at det også er biler tilgjengelig som dekker de bruksområdene der elbilene ikke anses som tilstrekkelige. Bildeling kan bidra til å redusere bilhold og bilbruk og derved også redusere utslipp av klimagasser. Motortype later ikke til å påvirke bruken av delte biler i vesentlig grad, men reduserte utslipp fra bilparken vil nødvendigvis redusere klimabelastningen også av delte biler. Konkrete råd for etablering av elbil-ordninger i boligområder * Samarbeide med utbyggere Utbyggere må være med på et tidlig planleggingsstadium av boligområder. Infrastruktur må da tilrettelegges, f. eks i form av avsatte parkeringsplasser for elbil med kontaktpunkt. Videre må de nye boligene markedsføres og selges med muligheter for privat elbilløsninger samt kollektive løsninger. Kommunen må bidra ved å fastsette begrensninger på antall parkeringsplasser pr boenhet. * Type biler Det må plasseres elbiler med minimum 4 seter. I tillegg må det være andre biler som har lenge kjørelengde og som ikke krever lading, f. eks hybrider, og som er egnet for lengre turer i helgene. Dvs. man må dekke et totalbehov for bil slik at man kan klare seg uten bil. * Tilgjengelighet Elbilene må være sentralt plassert i selve boligområdet samt nær bussholdeplass. Det er en fordel hvis boligområdene som skal opprette felles elbilordninger er i randsonen til sentrum med god bussforbindelse slik at bilene også er tilgjenglige for andre i området. Økonomi - bildelordninger i boligområder Rekruttering av medlemmer til bilkollektivet i forkant er uhyre viktig. Man må ha et minimumsgrunnlag av personer som bor nær bilene i området. Utbyggere og borettslag må sammen med bilkollektivet informere om ordningen og rekruttere medlemmer. Skal det gå i økonomisk balanse bør man ha minimum 10 medlemmer pr bil som bor nær bilene. 15

Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling

Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling Trondheim, 5 august 2010 Jan Bojer Vindheim Styreleder Leif Tore Anderssen Daglig leder 1 1. Innledning Trondheim Bilkollektiv BA (TB) ble etablert 18.

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Dato: 15.07.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/324 Camilla Skjerve-Nielssen 617.5

Dato: 15.07.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/324 Camilla Skjerve-Nielssen 617.5 Oslo kommune Saksframlegg Dato: 15.07.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/324 Camilla Skjerve-Nielssen 617.5 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 17.09.2013 Bydelsutvalget 26.09.2013

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

Evaluering av el-sykkel i Alta

Evaluering av el-sykkel i Alta Arbeidsdokument 50529 Oslo 07.02.2014 3961 Alta Elsykkel Susanne Nordbakke Aslak Fyhri Evaluering av el-sykkel i Alta Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Problemstillinger... 2 2 Data... 3 3 Resultater... 4 3.1.1

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger 21.september 2009 Camilla Nørbech Transnovas bakgrunn og mål Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Mobil energibruk kommunal transport

Mobil energibruk kommunal transport Handlingsprogram / tiltaksdel Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Kommunens egen virksomhet Mobil energibruk kommunal transport Sammenfatning Gruppering av tiltak tallene angir antall

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Polyteknisk Forening, 24.november 2011 Benjamin Myklebust, teknologisk rådgiver transport, ZERO Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL, Norsk Elbilforening

Detaljer

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS TRONDHEIM SWARCO NORGE AS Innledning Høsten 2009: SWARCO tildeles PT system leveransen i Trondheim SWARCO tildeles omgjøringen av 51 signalanlegg i Trondheim Februar 2010: SWARCO åpner kontor i Trondheim

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet TØI-rapport 1000/2008 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Susanne Nordbakke Oslo 2008, 72 sider Sammendrag: Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet I løpet av 20-30 år vil opp mot 25 prosent av

Detaljer

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Hvorfor skal kommunen satse tid&penger på å fase inn miljøvennlige

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? Sammendrag: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? TØI rapport 1334/2014 Forfattere: Aud Tennøy, Odd Midtskog, Kjersti Visnes Øksenholt og Njål Nore

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 14. mai 2014 kl. 18.30 Sted: Holmlia kirke ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asperud borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Renovasjonsordning i Stavanger sentrum Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Ikke alle fornøyd. Avfallsmengder i sentrum Avfallet stammer fra ca. 310 husholdningsabonnenter og ca. 3700 ansatte. (Gårs-?)dagens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding drivstoff og miljøatferd Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET Støtte til bærekraftige transportløsninger Eva Solvi Innhold Bakgrunn Mål og satsingsområder Transnova og ITS Prosjektstøtte så langt Planer BAKGRUNN Vegtransporten

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL SMARTE ladepunkt 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforenings formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Hvordan er miljøutviklingen i Framtidens byer for utvalgte indikatorer?

Hvordan er miljøutviklingen i Framtidens byer for utvalgte indikatorer? Framtidens byer 2010 3. november 2010 Hvordan er miljøutviklingen i Framtidens byer for utvalgte indikatorer? Utdrag fra rapporten Byer og miljø, Framtidens byer, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort:

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: 75 10 18 00 Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 14/182-4 LADESTASJONER EL-BILER ELVEBAKKEN Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget godkjenner omdisponering

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Sammendrag: TØI rapport 436/1999 Forfatter: Randi Johanne Hjorthol Oslo 1999, 88 sider Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Tre nasjonale reisevaneundersøkelser

Detaljer

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Randi Hjorthol rh@toi.no Transportøkonomisk institutt Fagkonferanse om Transport i by 19. september Historisk skepsis til storbyliv i Norge Uegnet

Detaljer

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder Sammendrag: Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder TØI rapport 1178/11 Forfattere: Øystein Engebretsen og Petter Christiansen Oslo 11, 64 sider I byområder er reisemønster

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901762 : E: K44 : Anna Svihus/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer