Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus"

Transkript

1 Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus Presentasjon på Studietur august 2013 «imedtech for fremtidig velferd» v/christoffer Ellingsen, Oslo universitetssykehus

2 Oslo universitetssykehus

3 Oslo universitetssykehus FAKTA FAKTA OM OM SYKEHUSET: Ca Ca årsverk årsverk sengeplasser Budsjett: 17,3 17,3 milliarder NOK NOK Ca Ca 1,2 1,2 million million pasientkonsultasjoner per per år år Fra Fra høyspesialisert medisin medisin til til lokalsykehusfunksjon vitenskapelige publikasjoner årlig årlig og og PhD PhDårlig m 2 2 fordelt fordelt på påca ca bygg bygg

4 EN dag på sykehuset pasienter pasienter behandles behandles ambulanseoppdrag ambulanseoppdrag pasienttransporter pasienttransporter portøroppdrag portøroppdrag barn barn fødes fødes 48,4 48,4 millioner millioner kroner kroner i i budsjett budsjett mennesker mennesker er er på påjobb middager middager serveres serveres tonn tonn sengetøy sengetøy og og uniformer uniformer vaskes vaskes Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for 6 bydeler, områdesykehus for 12 bydeler, regionsykehus for Øst og Sørlandet og nasjonalt sykehus innen spesielle områder for hele landet.

5

6 Idépoliklinikken er Oslo universitetssykehus` operative enhet i innovasjonsseksjonen Web side for for idémottak for for ansatte, ansatte, pasienter, pårørende og og næringsliv 3 årsverk + Deler Deler Idépoliklinikkkonseptet nasjonalt og og internasjonalt Synliggjør innovasjonsprosjekter Veileder og og prosesserer ideer ideer etter etter fastsatte kriterier kriterier Utfører Utfører verdivurderinger og og konkluderer Kommersialiseringspartner

7 Innovasjonsseksjonen og Idépoliklinikken: Kari Jorunn Kværner Leder Innovasjonsseksjonen Telefon: E post: hf.no 3,2 årsverk er finansiert av Helse Sør Øst Christoffer Ellingsen Seniorrådgiver Telefon: E post: hf.no Mona Helén Rønningsen Innovasjonsrådgiver Mobil: E post: hf.no Nils Otto Ørjasæter Innovasjonsrådgiver Telefon: E post: international.no Maria Frøyland Innovasjonsrådgiver Mobil: E post: hf.no

8 Innovasjonsarbeidet

9 UTREDNING DIAGNOSE BEHANDLING OPPFØLGING IDÉPOLIKLINIKKEN behandler ideer, ikke pasienter. Vi utreder, stiller diagnose, behandler og følger opp ideen slik at den kan bli realisert. Vi tar imot innspill fra alle: ansatte, pasienter, pårørende og eksterne samarbeidspartnere og du trenger ingen henvisning.

10 Det strategiske arbeidet Innovasjonsseksjonen ble opprettet (sentralt plassert i Stab FIU) Idépoliklinikken (etablert i 2007) innmeldingsmulighet på nett i 2010 med Ledelsesbestemt satsing på innovasjon Overordnet Strategi Innovasjonsstrategi 2011 Innovasjonsutvalg 2012 Handlingsplan for innovasjon 2013 Regionalt innovasjonsnettverk Men hvordan få til ledelsesforankring og innovasjonskultur uten åvære synlig?

11 Innovasjon skal være: en integrert og tydelig del av virksomheten skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner for slik å bidra til økonomisk gevinst gjennom inntekter eller reduserte kostnader

12 Hvordan etablere kultur for innovasjon? Opparbeide tillit Dokumentere effekter Bygge nettverk Dele kunnskap

13 Vi tror på ildsjeler Ildsjeler engasjerte medarbeidere som Idépoliklinikkens «forlengede arm» Tilbud om innovasjonsprogram for ildsjelene Gjennom et nettverk av ildsjeler vil man kunne opparbeide en innovasjonskultur hos alle ansatte Idépoliklinikken

14 SYNLIGHET Facebook Internettside Twitter Idéportal Blogg Digitale historiefortellinger

15 Samarbeid Pasient/pårørende Næringslivet Ansatte Regionen Kommunen Nasjonalt

16 Nasjonalt innovasjonsnettverk Helseidé.no Det er tatt et initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk for universitetssykehusene. (St. Olavs Hospital, Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, og universitetssykehuset Nord Norge) Her håper vi å få til et arbeidsnettverk hvor vi kan samordne og prøve ut nye løsninger som kan gi en langt større slagkraft når nye løsninger skal verdivurderes og implementeres. Har sikret et domene

17 Innovasjon handler om mer enn et nytt produkt En måte åbeskrive begrepet på kan være åsi at innovasjon er: (Jensen m.fl. 2008) kjent eller ny viten kombinert på en ny måte eller brukt i en ny sammenheng ideer omsatt til en bedre praksis som skaper merverdi driftig, dristig og eksperimenterende i formen en måte åforholde seg til oppgaver på en kultur en prosess der resultatet ikke er kjent på forhånd Felles for alle typer innovasjon: Det bør gjennomføres verdivurdering!

18 Idépoliklinikkens verdivurdering har fokus på pasient, ansatt, sykehus og samfunn Gjennomføring: Tydelig målsetting Tiltak og målepunkter Målinger før og etter Motivere og skape engasjement hos de berørte

19 Innovasjon handler om å tenke NYTT om noe gammelt Idépoliklinikken

20 Hvordan prosesserer vi en idé? Hvordan prosesserer vi en idé?

21 Innovasjonsprosess ved Oslo universitetssykehus (Idépoliklinikken) Idémottak Idémottak Idévurdering Idévurdering Fase Fase 1: 1: Forprosjekt/ Forprosjekt/ utredningsfase utredningsfase Fase Fase 2: 2: Pilotering/ Pilotering/ verifisering verifisering Fase Fase 3: 3: Implementering Implementering

22 Innovasjonsprosessen integrert i Induct`s løsning OUS Idépoliklinikken deler prosessen med alle Prosesseringen er i tråd med nasjonale innovasjonsindikatorer Helse Bergen har Inducts løsning i sitt Idémottak hvor også TTO som samarbeidspartner er integrert i løsningen

23 Idé: Ambulerende sårteam Idémottak Ideen: Ambulerende sårteam «Kjære Idépoliklinikk, Jeg er dermatolog og har en idé om hvordan vi kan forbedre behandling av kroniske sår for eldre mennesker. En ny mobil sårbehandling!» Dr.Derma Innmelder mottar mottar en en oppgaveliste: Svar til Dr. Derma; ideen høres spennende ut, vennligst fyll ut vedlagte oppgaveliste og returner denne til oss Pasientnytte Pasientnytte Ansattnytte Ansattnytte Kost/nytte Kost/nytte for for sykehuset sykehuset Samfunnsnytte Samfunnsnytte Muligheter Muligheter for for å å implementere implementere (ressurser (ressurser og og evne) evne) Idépoliklinikkens oppgave: Oppgaveliste Oppgaveliste fra fra Dr. Dr. Derma Derma vurderes vurderes sammen sammen med med egen egen sjekkliste sjekkliste avgjør avgjør om om ideen ideen går går videre videre til til neste neste fase. fase.

24 Idévurdering «Jeg har hatt et møte med Idépoliklinikken. De tilbyr seg å hjelpe oss med en prosjektbeskrivelse og definere mål!» Hudpoliklinikkens seksjonsmøte Idépoliklinikkens oppgaver :: Idévurdering: Idévurdering: innovasjonverdi innovasjonverdiog og pasientforbedringspotensialet? Avklar Avklar villighet villighet i i klinikken klinikken for for å å gjennomføre gjennomføre og og implementere implementere innovasjonen innovasjonen Prosjektplan: Prosjektplan: Mål Mål og og milepæler milepæler

25 Fase 1 Forprosjekt/ utredningsfase Mobilt sårteam i arbeid! Innmelders oppgave: Dr. Dr. Dermas Dermas klinikk klinikkutpeker egen egen prosjektledermed ansvar ansvar for for ferdigstillelse, inkludert finansieringog og prioriteringer. Idépoliklinikkens oppgaver: Analytisk Analytisk tilnærming tilnærming til til prosjektet; prosjektet; koordinerer koordinerer samarbeidet samarbeidet og ogdefinerer helsenytte helsenytte (mer (mer skånsom skånsom pasientbehandling, pasientbehandling, raskere raskereog oghøyere kvalitet kvalitet på på behandlingen, behandlingen, kunnskapsheving kunnskapshevingfor for personell personell ved ved sykehjem. sykehjem Kost/nytte Kost/nytte analyse analyse med med en en overordnet overordnet helseverdi helseverdi analyse. analyse.

26 Fase 2 Pilotering/ verifisering «Ambulerende sårteam har akkurat vært her. Nå har jeg virkelig lært å stelle sår riktig.» Idépoliklinikkens oppgave: Fasilitere Fasiliterepilot testing i i 77 sykehjem sykehjem Datainnsamling Datainnsamling og og analyse analyse Konkludere Konkludere med med prislapper ; prislapper ; pasientnytte, pasientnytte, ansattnytte, ansattnytte, sykehusoog samfunnsnytte sykehus samfunnsnytte

27 Fase 3 Implementere Idépoliklinikkens oppgaver: Metodisk Metodisk tilnærming, tilnærming, prosjekt prosjekt konklusjoner konklusjoner og og slutt slutt anbefalinger anbefalinger Synliggjøre Synliggjøre prosjektets prosjektets konklusjon konklusjon og og anbefaling anbefaling for for leder leder av av hud hud poliklinikken poliklinikken (og (og klinikkledelsen) klinikkledelsen) Publisere Publisere prosjektrapporten, prosjektrapporten, inkludert inkludert konklusjon konklusjon og og anbefalinger anbefalinger Endelig Endelig beslutning beslutning om om implementering implementering ligger ligger hos hos sykehusets sykehusets ledelse ledelse

28 Hjelp i prosesseringen OUS har rammeavtale med 3 leverandører av tjenestedesign Disse kan blant annet bidra ved å gjennomføre workshops og utvikle og teste konsepter Tydelige mål og prosess Lettere åformulere gode søknader Redusere risiko pilotere evaluere Sikre at vi får det brukerne vil ha Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og fremtidige behov, for åsikre utvikling av løsninger som er forankret i reelle behov. I en behovsdreven innovasjonsprosess defineres alle interessenter som brukere.

29 Innovasjonsprosjekter ved Oslo universitetssykehus August 2013

30 Ventetider på radiologiske avdelinger Utfordring fra KDI: Frustrasjon rundt ventetider ved radiologisk tjenester knyttet mot kreftpasienter! Status aug: Sluttrapporten har 11 forbedringskonsepter til tiltak for åeffektivisere tjenesten overfor kreftpasienter. Klinikken skal i løpet av 6 mnd komme med gjennomførbare løsninger utarbeidet av de ansatte. Kick off 21. august! Innovasjonsmidler mottatt mottatt fra fra Helse Helse Sør Øst Sør Øst ble ble brukt brukt til til åengasjere et et tjenestedesignbyråi i prosjektet Idépoliklinikken

31 Hvis pasienten fikk bestemme - utredning og behandling ved mistanke brystkreft Implementeres okt/nov 2013: Fastlegen får: Ett felles henvisningsmottak ved OUS (BDS brystdiagnostisk senter) Sjekkliste for henvisning. Kan fakses direkte til BDS Brosjyre fra BDS til pasienten Pasienten opplever: BDS tar ansvar fra pasienten forlater fastlegens kontor Nødvendige undersøkelser utføres samme dag! Gevinst for OUS/BDS: Færre telefoner gir mindre «støy» Bedre samhandling med fastlegene Tverrfaglig samarbeid av diagnostikken klinisk problem bryst Etablert avtale med de private (HSØ) Idépoliklinikken Mål: Åredusere pasientens redusere pasientens Mål: Å ventetid med 75 % ventetid med 75 % Mål: Åredusere pasientens redusere pasientens Mål: Å usikkerhet med > 50 % usikkerhet med > 50 %

32 Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre De eldre blir ikke yngre Vi blir eldre og vi bor hjemme. Vi blir syke med sammensatte diagnoser og vi bor fremdeles hjemme. Men vi klarer oss ikke uten hjelp. Hjemmesykepleier og fastleger er sentrale aktører for de skrøpelige, hjemmeboende eldre. Men hva skjer når den eldre plutselig og akutt får forverret sin tilstand? MÅL: Lage Lage gode gode pasientforløp for for eldre eldre pasienter fra fra et et symptom oppstår til til diagnostikk og og behandling (hos (hos fastlege og/eller på på sykehus) er er satt satt i i gang gang og og sitasjonen er er under kontroll. Noen av tiltakene er: Bedre utskrivningsprosessen fra sykehuset Sjekkliste (SAFE) for observasjon av pas. til bruk i hjemmetjenesten Prosjektet er tildelt midler fra Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Helsedirektoratet og Helse Sør Øst. Idépoliklinikken har gjennomført verdivurderinger i 2 av tiltakene. Idépoliklinikken

33 Interaktivt køsystem, itide «Hvor lenge må jeg vente når jeg har kølapp nr 23?» Hensikt: Bedre kvaliteten i den pasientrettede prøvetakingsenheten og være et dynamisk verktøy for effektivisering av denne. Status august: Gjennomført simulering på basis av minikonkurranse Resultatet av simuleringen ga en rekke visningsflater som nå må programmeres Innovasjonsmidler fra Helse Sør Øst har gjort det mulig å benytte tjenestedesign for å redusere risiko ved å gjennomføre piloter/utprøving. Klinikken ser at systemet kan brukes ved flere avdelinger og også ved andre helseforetak. Idépoliklinikken

34 Ambulerende sårteam Spesialisthelsetjenesten rykker ut til primærhelsetjenesten gjennom et mobilt sårteam (lege + sykepleier) for åoppsøke pasienter på sykehjem for vurdering og behandling av kroniske sår. Målgruppe: Pasienter som ellers ville blitt transportert med sykebil pga immobilitet, og for pasienter hvor transport til sykehuset vil gjøre dem forvirret og urolige. Status: Prosjektet er avsluttet. Idépoliklinikken har gjennomført en verdivurdering av prosjektet. Sluttrapport foreligger. Tjenesten skal implementeres til tross for at OUS vil tape økonomisk. (ca 500 kr pr pasient) Nytten for pasient og de ansatte er så stor at det oppveier det økonomiske tapet. Idépoliklinikken

35 Tør vi tenke nytt?

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014 Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Kari J. Kværner - 2014 Kari Jorunn Kværner Leder av innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus From white coat Physician

Detaljer

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus «Å smi mens jernet er varmt»

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus «Å smi mens jernet er varmt» Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus «Å smi mens jernet er varmt» Kari J. Kværner Fylkesbiblioteket i Akershus 18. november 2013 Kari Jorunn Kværner Leder av innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET 0 Innhold Mål for prosjektet... 2 Tidsramme... 2 Deltakere i prosjektet... 2 Styringsgruppa:... 2 Referansepersoner:... 2 Prosjektgruppa:... 3

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer