Morgendagens helsetjenester Henger barnesykepleierne med i svingene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgendagens helsetjenester Henger barnesykepleierne med i svingene?"

Transkript

1 Morgendagens helsetjenester Henger barnesykepleierne med i svingene? Oslo universitetssykehus HF Nestleder Inger Anette Finrud April 2015

2 Hvordan møter vi morgendagens behov for helsetjenester? Globale helseutfordringer Økende helseutgifter, aldrende befolkning, flere kronisk syke og økte forventinger til nye helsetjenester.

3 I N N O V A S J O N Nytt, nyttig og nyttiggjort «Innovasjon er et begrep for forandring, men bare forandring som skaper merverdi.» «Barriere: Innovasjonsprosesser er alltid forbundet med usikkerhet og forutsetter derfor risikovillighet.»

4 Kvalitetsforbedring eller innovasjon?

5 De store endringene som skjer som vi ikke merker før de er der Magesår: fra kniv til tablett Hjerteinfarkt: fra sengeleie til kirurgi Organkirurgi: en-bloc behandling gir andre muligheter Kreftbehandling: fra standard til skreddersøm Ortopedi: Når det meste kan tilbys Fra åpen buk til kikkhull når simulering blir obligatorisk Kunnskap og nytenkning... Ny spesialistutdanning for leger i Norge???

6 Oslo universitetssykehus (OUS)- organisasjonskart Innovasjonsseksjonen

7 Innovasjon ved Oslo universitetssykehus kort historikk etablert ved Ullevål universitetssykehus KASK Innovation, EU-samarbeid om innovasjon i helsesektoren med Sverige og Danmark 2009 OFU-kontrakt med Induct Software, tilpasset IKTløsningen for innovasjon for bruk i helsesektoren 7. juni 2010 lanserte - åpen for ALLE; ansatte, pasient, pårørende og andre Foto: Kari J. Kværner (Medinnova) og Andreas Moan (Forskningsdirektør Ullevål universitetssykehus) etablerte 17. august 2007

8 Innovasjonsutvalg Innovasjonsstrategi 2011 Handlingsplan Innovasjons -kultur Innovasjonskontakter i alle klinikkene KONKURRANSE

9 og Facebook: Vimeo: Blogg:

10

11 Er dagens læringsarenaer tilpasset morgendagens utfordringer? Nytenkning, teknologi og endringskompetanse

12 Idéverksted for innovasjon arenaer for trening? Idéverkstedet en kreativ møteplass for ansatte, studenter, lærere, forskere og næringslivet Simulere, tenke nytt og få ideer Hjelp til oppfølging: fra idéstadiet til virkelighet Hjelp til å teste idéer, enten det gjelder forbedringer av prosesser, arbeidsmetoder, produkter, tjenester eller tverrfaglig eksperimentering Er dette en del av læringsplattformen?

13 Å prøve ut det nye i trygge omgivelser gir nødvendig endringskompetanse Norge trenger økt kunnskap om innovasjon - velferdsteknologi og implementering av nye løsninger OUS samarbeider med feks Innovatoriet i Vestfold, Almas hus mfl. Skape tverrfaglige læringsarenaer hvor ansatte og studenter kan oppleve, lære og teste ut ny teknologi Gi forskere en arena for utprøving Gi studenter mulighet til å skaffe seg førstehåndskunnskap om moderne hjelpemidler Aller viktigst å kunne håndtere ny teknologi som er på full vei inn?

14 Slukker vi bare branner?

15 eller klarer vi å tenke morgendagen?

16 Mot en enhetlig helsetjeneste Sykehus-begrepet er i stadig endring. Pasienten kan mer og har klare ønsker. Forebyggende helse og egen-monitorering kan foretas på eget initiativ, eller i samspill med sykehus/fastlege Foto: Aalborg universitetssykehus

17 Samle oss rundt det brukeren trenger «Helsami2020» Den gode dagen for kronikeren?

18 Infrastruktur hvordan kopler vi oss sammen? (IKT) Samarbeid a. Helsevesenet b. Næringslivet c. Den enkelte bruker den som har behovet

19 Innføre gode innovasjonsløsninger og «spre det glade budskap» Systematisk arbeid for å implementere Nasjonalt innovasjonsnettverk (alle universitetssykehusene) Samhandling med kommunene Dokumentere nytteverdi Nasjonale Innovasjonsindikatorer (tenke likt om hva som er nyttig) Bruk av felles nasjonalt IKT-verktøy for innovasjon

20 Hovedutfordringer: 1. «Helsami kroniker n & forebygger n» Den gode dagen hva lærer studentene og hvordan oppdateres ansatte? 2. Infrastruktur hvordan kopler vi oss sammen? (IKT) adresseres ny teknologi i utdanningene? 3. Innføre ny teknologi og kunnskap - og «spre det glade budskap» - bruker vi de gode eksemplene?

21 Innovasjon og utdanning som kron og mynt? Innovasjon i utdanning = nye læringsformer Tar vi det i bruk? Innovasjon i utdanning = når samhandling og ny teknologi gir behov for endringskompetanse Får vi det til? Innovasjon = å sette brukerens behov i sentrum Gjør vi det? Hvordan skape kultur for læring?

22 Våre verktøy for å skape kultur for nytenkning Hvordan legge til rette for en læringskultur tilpasset morgendagens bruker? Teknologi for læring, kompetanseglidning, ny (og eksisterende) behandlingsteknologi

23 Kunnskapstriangelet er kjernen for å realisere målsetningene produseres gjennom KUNNSKAP tas i bruk gjennom formidles gjennom

24 Eksempler

25 Nytteverdi: Pasientnytte Etter 3 mnd. var 47 % av sårene grodd i intervensjonsgruppen, sammenlignet med 24 % i kontrollgruppen. Kontrollgruppens pasienter var i gjennomsnitt 2,3 ganger i løpet av 3 mnt. Til behandling ved Hudavdelingen ved OUS. Tilsvarende tall for intervensjonsgruppen var på 1,4. Ansatte: Ansatte fikk økt trygghet og kompetanse. Hudavdelingen OUS Besparelse på kr pr sår-pasient pr år Kommunen; hjemmetjenesten: Besparelse på kr pr sår-pasient pr år SÅRKONTAKTER Mai 2012 juni 2013 Innovasjonen: 3 sårkontakter fra 3 bydeler fikk opplæring og oppfølging av Hudavdelingen ved OUS. De fungerte som veiledere for øvrige pleiere i bydelen. Samfunnet Norge vil totalt sett spare kr pr sår-pasient pr år eller 554 mill. kr pr år på for denne pasientgruppen. Dette gjennom raskere sår-tilheling og færre kontroller. Problemstillinger: Ingen plan for implementering og spredning I liten grad strukturert for verdivurdering. Noen relevante kliniske parameter er innhentet Innovasjonen er ikke implementert som varig løsning Skjevhet i konsekvensen av innovasjonen mellom de involverte aktørene (incentiv-uforenlighet). Økte kostnader for avdelingen fører til problemer med implementering Sykehuset Vestfold har implementert en liknende løsning din idé gir verdi

26 Superabsorberende engangslaken for fødesenger Fødeavdeling A og B ved Oslo universitetssykehus deltok våren 2012 i en pilotering av et gründerprodukt fra næringslivet. Produktet fra ASAP Norway AS er et super-absorberende engangslaken, spesialtilpasset fødesenger. Vi sammenliknet dagens produkter med nytt produkt. Prosjektet er gjennomført og avsluttet sommeren Ansatte opplevde at dagens rutiner og produkter var tilfredsstillende og så ikke nytteverdi i det nye produktet. Andre sykehus stiller seg mer positive til produktet. anbefaler ikke endring av dagens praksis ved Oslo universitetssykehus da produktet ikke skårer høyt nok på pasientnytte, ansatt-nytte og sykehusnytte i vår kost/nytteevaluering. din i dé gir verdi!

27 Foto: Oslo universitetssykehus Hovedmål er at RETT pasient får RETT behandling til RETT tid.

28 Infusjonsstativ tilpasset barn Ideen er et trillestativ/ infusjonsstativ designet spesielt for barn, med utgangspunkt i samtaler med sykepleiere og pasienter ved barneklinikken på Rikshospitalet. Idéhaver jobbet ved Fritidsklubben ved barneklinikken, et kreativt tilbud på kveldstid mandager og onsdager for barn i skolealder. Det er gjennom dette arbeidet hun har sett behovet for et nytt infusjonsstativ som er mer rettet mot barn. Mange av stativene som brukes i dag er gamle og har hjul det lett fester seg hår i, som igjen resulterer i at hjulene ruller dårlig. Stativene er ikke tilrettelagt for at de skal brukes av barn, hun ønsker å lage et stativ som tar hensyn til at barn er barn og som kan gi sykehusoppholdet en mer positiv helhet. Ønsket er at barna kan synes det er stas å få lov til å gå rundt med et stativ på sykehuset, som de har vært med på å pynte selv. Idéhaver: Tone Hals Walseng Ideen videresendt Inven2 Illustrasjonsfoto din i dé gir verdi!

29 Avansert hjemmesykehus for barn Bakgrunn/Utfordring: Avansert Hjemmesykehus ble etablert i 2008 grunnet betydelig vekst i antall barn i Oslo området sammen med kravet om å frigjøre sykehussenger i den overbelastete barneklinikken på Oslo universitetssykehus. Innovasjonen: Ved hjelp av mobile team vil barn i aldersgruppen 0-18 år kunne få tilbud om å motta sykehusbaserte behandlinger i hjemmet fremfor poliklinikk og innleggelse på sykehuset. De mobile teamene vil først og fremst bestå av barnesykepleiere utstyrt med teknologi som gir tilgang til pasientjournaler samt kommunikasjonsutstyr for å kontakte en lege stasjonert på sykehuset etter behov utredningsinstrument for barn og unge. Det er ikke blitt dokumentert noe forandring i kvaliteten på behandlingen ved sykehusbaserte behandlinger i hjemmet. De økonomiske aspektene ved innovasjonen viser grunnlag til betydelige kostnadsbesparelser ved implementering. anser innovasjonen som forsvarlig og kostnadseffektiv og anbefaler at tjenesten trappes opp til å omfatte flere årsverk og 24-timers åpningstider. Det kan i tillegg være fornuftig å teste ut løsningen på andre pasientgrupper. din idé gir verdi!

30 Dawba Development and Well-Being Assessment UTFORDRING: Datasikkerhet i helsesektoren. BAKGRUNN: Det er vanskelig å stille riktige diagnose, på kort tid, på barn og unge med psykiske lidelser. Innsamling og samordning av data fra flere forskjellige kilder er både krevende og tidskrevende. Ved første gangs psykiatriske vurdering i barneog ungdoms-psykiatrien (BUP) er det også viktig å tenke bredt og holde mange diagnoser åpne. Professor Robert Goodman ved Institute of Psychiatry i London har utviklet et internettbasert, computerassistert psykiatrisk utredningsinstrument for barn og unge. DAWBA er en pakke med spørreskjemaer, intervjuer og vurderingsverktøy designet for å gi psykiatriske diagnoser til barn og unge fra 5-17 år (ICD-10 og DSM-IV psykiatriske diagnoser) STATUS: OFU prosjekt avsluttet. Minikonkurranse utlyses på en løsning som tilfredsstiller OUS sitt krav til pasientsikkerhet. din idé gir verdi!

31 Behovsdreven innovasjon Hvis pasienten fikk bestemme utredning og behandling ved mistanke om brystkreft - UTFORDRING: Brystkreft er en av de vanligste kreftformer, samtidig som de fleste som finner en kul i brystet, ikke har kreft. Pasientgruppen er blant dem som opplever møtet med helsevesenet som vanskeligst, og som lider under ventetid og usikkerhet. FINANSIERING: Oslo universitetssykehus er tildelt Design Pilot 2012 midler til prosjektet. ØNSKET RESULTAT: Å redusere pasientens ventetid med 75 %, og redusere pasientens usikkerhet med > 50%. Det ble benyttet tjenestedesign for gjennomføring prosjektet. Prosjektet startet januar 2013 og ble ferdig i november Lenke til sak på internett med film om prosjektet. RESULTAT: Implementert nytt pasientforløp med gode resultater. Fra 12 uker til 1 ukes ventetid. din idé gir verdi!

32 Hvordan skape kultur for å tenke nytt?

33 Innovasjonsreisen

34

35

36 Innovasjonsprosessen i OUS Samarbeid med flere i vurderings og utredningsfasen Verdivurderingen tar utgangspunkt i etterprøvbare mål. Verdivurderingens mål er å identifisere og synliggjøre graden av nytte for pasient, pårørende, ansatt, sykehus og samfunnet. Testversjoner/piloter utføres for å redusere risiko før implementering av ny løsning

37 På tampen: Hvilke seks ord kan ta motet fra enhver som tenker nytt? Leder innovasjon Kari J. Kværner 2015

38 «Slik har vi alltid gjort det!» Leder innovasjon Kari J. Kværner 2015

39 Kontaktinformasjon: Telefon: Har du en idé? Gi den til oss:

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014 Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Kari J. Kværner - 2014 Kari Jorunn Kværner Leder av innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus From white coat Physician

Detaljer

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus «Å smi mens jernet er varmt»

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus «Å smi mens jernet er varmt» Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus «Å smi mens jernet er varmt» Kari J. Kværner Fylkesbiblioteket i Akershus 18. november 2013 Kari Jorunn Kværner Leder av innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus Presentasjon på Studietur 28. 29. august 2013 «imedtech for fremtidig velferd» v/christoffer Ellingsen, Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Oslo

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan Til Helsedepartementet 19.01.2011, Oslo Ref: 6.4 MW Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan s høringsuttalelse om arbeid og helse I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer