^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien Bekkestua.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua."

Transkript

1 ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH Dato me MOTTATTE ARKIVSAKER FRA TIDLIGERE STATENS LÆRERSKOLE I FORMING BLAKER Statsarkivet i Oslo mottok hyllemeter arkivsaker fra tidligere Statens lærerskole i forming Blaker. Avleveringen var i samsvar med oppsatt liste. Arkivet er plassert i vår reol 1C ff. Statsarkivet i Oslo antar at denne avleveringen var den siste som vi i denne omgang skal ha fra nåværende Høgskolen i Akershus. Vi vil derfor takke for usedvanlig ryddige avleveringer og et godt samarbeid. Listene med innledninger over de forskjellige arkiv satt opp av Yngvar Øian har vært forbilledlige. Vi har uten videre kunnet benytte dem som kataloger. Det eneste vi har måttet gjøre, er å tilføre reolhenvisninger. Med vennlig hilsen AID Harald Hals statsarkivar Postadresse Kontoradresse Telefon Girokonto(Skattefogden i Oslo) Organisasjonsnr. Pb.4015 Ullevål hageby Folke Bemadottes vei Bank: OSLO (Riksarkivbygningen) Fax Post:

2 Innledning Arkivene strekker seg fra 1917 fram til Unntak fra dette er elevmappene og pesonalmappene. Elevmappene går fram til 1986, da elevene som begynte i 1985 gikk ut. Personalmappene går i en del fram til 1992, da ansatte som begynte før sluttet. Forøvrig er mye arkivmateriale gikk tapt i en brann i Skolen, som i alle år vært lokalisert til Blaker skanse, ble startet i 1917 under navnet Statens husflidsskole. Fram til først på 1970-tallet var det bare mannlige elever som fikk plass. Fram til 1934 var skolen underlagt Kirkedepartementet. Perioden 1934 til 1959 sorterte skolen inn under Landbruksdepartementet, mens den fra 1959 igjen ble hørende inn under Kirke- og undervisningsdepartementet. Først i 1936 fikk skolen egen skolestyrer. Inntil da ble skolen bestyrt fra et styre som satt i Oslo Fram til 1934 ble det gitt 1-årige kurs i mannlige husflidsfag som møbelsnekkeri og smedfaget ble det ved siden av innført en 2-årig lærerutdannelse fikk skolen status som egen lærerskole og fikk navnet «Statens lærerskole i forming Blaker» fikk skolen utvidet sin status til høgskole. Navnet ble «Statens lærerhøgskole i forming - Blaker». ^

3 Oversikt over avleveringen A MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER Aa Styret Ab Skoleråd/høgskoleråd Ac Lærerråd Ad Samarbeidsutvalget SLFO/SLFB Ae Elevlaget Af Studentrådet B KOPIBØKER C JOURNALER OG REGISTRE Ca Brevjournaler Cb Karakterprotokoller Cc Elevprotokoller Cd Søkerprotokoller Ce Elevmapper årige grunnkurs Læreravdelingen Alle avdelinger og linjer Cf Klasselister Cg Personalmapper Lærere ved skolen Øvingslærere Ch Gjesteprotokoll Ci Biblioteksprotokoller Cj Inventarprotokoller D SAKSØ ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL Da Saksarkiv Db Saksarkiv. Eksmen og evaluering E SAKS- OG KORRESPONDANSEARKIV ORDNET ETTER ANDRE PRINSIPPER Ea Saksarkiv ordnet etter emne Eb Saksarkiv ordnet etter emne Ec Øvingsundervisningen Ed Korrespondanse. Innkomne brev F SØKNADSSKJEMAER G EKSAMENSBESVARELSER H ELEVAVISER Ha «Skanseluren» I SKANSEN IDRETTSLAG

4 R REGNSKAPSBØKER T TEGNINGER U FOTOGRAFIER W GJENSTANDER Wa Klisjeer UDATERT X EGNE UTGIVELSER Z REFERANSEMATERIELL

5 Arkivliste Statens lærerhøgskole i forming Blaker 191$-1985 A MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER Åa Styret Styremøter Styremøter Ab Skoleråd-/høgskoleråd Skoleråds-/høgskolerådsmøter SkolerådsAwgskolerådsmoter Ac Lærerråd Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Ad Samarbeidsutvalget SLFO/SFLB i Utvalgsmøter Ae Elevlaget Elevlagsmøter 11/ / Elevlagsmøter 9/ / Elevlagsmøter 6/ / AD 4 Elevlagsmøter 28/ / Af Studentråd Studentrådsmøter B. KOPIBØKER Ba Kopibøker Kopibok A-R Kopibok S-Å Kopibok A Kopibok P-Å Kopibok A-J Kopibok K -R

6 5 Kopibok S-Å Kopibok A-K Kopibok L-Å Kopibok A-J Kopibok K -Å Kopibok A-F Kopibok G -Å Kopibok A-J Kopibok K-Å Kopibok A-J Kopibok K-Å Kopibok A-N Kopibok P-Ø Kopibok A-Å Kopibok Det regionale høgskolestyret C JOURNALER OG REGISTRE Ca Brevjournaler Brevjournaler 27/ / Brevjournaler 9/ / Brevjournaler 29/4 25/ Brevjournaler 18/ / Brevjournaler 27/ / Brevjournaler 10/ / Brevjournaler 19/ / Brevjournaler 9/ / Brevjournaler 15/ / Brevjournaler 26/ / Brevjournaler 19/ / Brevjournaler 29/ / Brevjournaler 8/ / Brevjournaler 20/ / Brevjournaler 23/ / Brevjournaler 22/ / Brevjournaler 7/ / Brevjournaler 7/ / Brevjournaler 8/ / Brevjournaler 14/ / Brevjournaler 1/ / Brevjournaler 4/ / Brevjournaler 2/ / Brevjournaler 26/ / Brevjournaler 10/ / Brevjournaler 25/ / Brevjournaler 27/ /

7 28 Brevjournaler 13/ / Cb Karakterprotokoller /2-måneders kurs Spesialkarakterer. 2-årige kurs Læreravdelingen Alle linjer og avdelinger Cc Elevprotokoller Elevprotokoll Adressebok 10 Cd Søkerprotokoller Søkerprotokoll Søkerprotokoll Søkerprotokoll Ce Elevmapper årige grunnkurs Abrahamsen-Berdal 2 Bjerke-Christenson 3 Dahl-Evensen 4 Fallet-GØdal 5 Gran-Haukedal 6 Hegna-Hustuft 7 Hvattum-Knutsen 8 Kolseth-Loftheim 9 Lukerstuen-Moan 10 Moe-Nilsen 11 Nordal-Retvedt 12 Ringstad-Silseth 13 Sjølseth-Sundt 14 Svardal-Veum 15 Viborg-Øynebråten 16 Ådnøy-Åsheim Læreravdelingen Abelsen-Christensen 2 Dukane-Glomnes 3 Glomsås-Håvet 4 Jensen-Lilleng 5 Lofstad-Rui 6 Rykhus-Slimestad 7 Solberg-Sårheim 8 Teigen-Asen i Alle linjer og avdelinger Abelsen - Arnøy

8 2 Askeland - Bergeset 3 Berntsen - Bolstad 4 Borch - Baalsrud 5 Carlen - Dølgaard 6 Eeg - Espeland 7 Evensen - Formo 8 Fornes - Gottås 9 Gran - Gaarden 10 Haftom - Hartman 11 Harviken - Heimveg 12 Helgesen - Holden 13 Hole - Husøy 14 Hynne - Jakobsen 15 Johannessen - Karlsen 16 Kilde - Kovacs 17 Kragset - Larssen 18 Leangen- Lunde 19 Lundgaard - Mjøen 20 Mobråten - Neste 21 Nicolaisen - Nøkland 22 O'Conner - Pedersen 23 Persen - Rivrud 24 Rogde - Rønning 25 Rønsberg - Sjømeling 26 Skalleberg - Songstad 27 Sparre - Størdal 28 Suhrland - Søreiede 29 Sørensen - Tjønnes 30 Todal - Utsi 31 Vadøy - Veiseth 32 Weltzin - Øygard 33 Aae - Åstrali 0 Cf Klasseliste i Klasseliste Cg Personalmapper Lærere ved skolen 1 Amundsen-Fossnes 2 Gjæringen-Løvset 3 Maura-Sylta 4 Thommassen-Åsvestad Øvingslærere 5 Berget-Aasberg Ch Gjesteprotokoll 1 Gjesteprotokoll 4

9 1 2 Ci Biblioteksprotokoller Utlånsprotokoll Utlånsprotokoll Cj Inventarprotokoller Internatet D SAKS- OG KORRESPONDANSEARKIV ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL Da Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel Forskrifter, instrukser Instrukser og bestemmelser Flagg. Flagging Målbruk Kultur- og vitenskapsmenn. - Kirke- og undervisningsdep Egen institusjons organisasjonsform Organisasjonsform - generelt Organisasjonsordning. Reglement Interne organer Arkivordningen Bibliotektjeneste Andre kontortekniske tjenester Kontrollordninger EDB Interne administrasjonsspørsmål - generelt Innsamling til opplysninger til kataloger, adressebøker etc Møter, foredrag. besøk etc Annen informasjons- og opplysningsvirksomhet Årsmeldinger Permanente råd, nemnder etc Samarbeidsutvalg, verneombud etc Annet vedrørende kommisjoner, råd, utvalg etc Eiendommer, lokaler etc. Planer etc ~ervervelse. Tomter/tomtetilbud Bygge- og anleggsvirksomhet Leieprosjekter. Leietilbud Udat De enkelte bygninger Vedlikehold Disponering og bruk av lokaler Lys, oppvarming, ventilasjon etc Annet om bygninger, lokaler Boliger - generelt Boliger for Eiendommer, anlegg - diverse

10 030 Kontor, inventar og utstyr - generelt Kontormaskiner. Anskaffelser og drift Annet om inventar, kontormaskiner Telefoner - generelt Boligtelefoner Bøker, tidsskrifter Anbudsforskrifter etc Anskaffelser og lån Udat. 061 Nordisk samarbeid Internasjonalt samarbeid Budsjetter - generelt Budsjettarbeid - generelt Forslag om lønnsplassering av nye stillinger Budsjettforslag Stortingsvedtak og meddelelser om disse Tilleggsbevilgninger / omdisponeringer Regnskap og revisjon - generelt Regnskapsordninger Statsregnskapet. Forklaringer Kassarapporter Ettersynsforretninger Revisjon Inntekter Sikkerhetsstillelse. Garantier Lån Arbeidsmiljøloven Tjenestereglement Personell - generelle spørsmål Tilsettinger - generelt. Arbeidsinstruks Kunngjøringer - generelt Søknader - kunngjøringer Tilsettinger - generelt Tilsetting av undervisningspersonell Tilsetting av høyere administrative stillinger Tilsettinger i kontorstillinger Tilsetting av husmor Tilsetting i bibliotekstilling Beskjeftigelse av pensjonister Styring av stillinger under fravær Klage i ansettelsessaker Bistillinger, engasjementer e.l Avskjed. Oppsigelse Fødsels- og omsorgspermisjoner Utdannelsespermisjoner - generelt Utdannelsespermisjoner. Søknader. Tildeling/avslag Permisjoner for å utføre offentlig verv og organisasjonsmessige oppdrag Ordensstraff. Suspensjon. refselser Ferie

11 218.0 Ferie - generelt Feriegodtgjørelse Personalsaker - generelt Personalmapper - personalkartotek LønnsansiennitetsberegØg ammunuensisopprykk - generelt Ammuniensisopprykk. godkjenninger Annet om spesielle opprykk Påskjønnelser Andre personalsaker Lønn og tillegg til lønn - generelt Uniformsgodtgjørelse Andre tillegg og godtgjørelser Normeringer, justeringer Statens pensjonskasse Skyss- og kostgodtgjørelse - generelt Reiser utenlands - tilsagn/tillatelser Eget skyssmiddel Honorarer til sensorer Udat Honorarer til konsulenter Andre spørsmål om honorarer Arbeidsvilkår - generelt Arbeidstid Sosiale forhold, velferd - generelt Bedriftshelsetjeneste Vernetjeneste Forhandlinger etc. - generelt Tariffavtaler, megling, arbeidsstans Hovedavtale for statsansatte Suppleringsavtale Personalforvaltning - generelt Stillingsvurderinger Opplæring - generelt Stipendier Undervisning - generelt Fellestiltak om undervising/studier/eksamen Annet om undervisning/studier/eksamen Audiovisuelle hjelpemidler Lærebøker/læremidler Undervisningsmateriell - diverse Undervisning/studier - generelt De enkelte studieretninger Studieplaner - diverse Studieplaner Studieplaner Dispensasjoner fra studieplaner De enkelte fag Organisering av undervisningen

12 336.0 Undervisning/studier ved andre institusjoner Annet om undervisning/studier Spesielle undervisningstiltak - generelt Spesielle kurs/seminarer Ekskursjoner/studieturer Praksis, øvinsundervisning Sommerskoler o.l Andre spesielle undervisningstiltak Videreutdanning/voksenopplæring - generelt Etterutdanning ved egen institusjon Videre, -etter- og voksenopplæring ved andre institusjoner Annet omvoksenopplæring og videre- og etterutdanning Andre institusjoner. Godkjenning av eksamen grad Vurdering av utdanning for undervisningskompetanse Forskning - generelt Fellestiltak vedrørende forskning Forskningsrådene De enkelte forskningsprogram og prosjekter Forskningsmidler Forsknings- og utredningsarbeid Studenter - planer etc Studenter - statistikk Opptak - reglement/retningslinjer Opptak ved egen institusjon - generelt Ordinære opptak Opptak ved andre institusjoner/overflyttinger etc Utenlandske studenter/norske studenter i utlandet Studentregistrering Funksjonshemmede studenter Fravær Disiplinærsaker Yrkes- og studieorientering Studentorganer- og tillitsmenn Studentutvalg/studentråd Studentdemokrati/studentrepresentasjon Studentorganisasjoner Studentorganer, -utvalg- og organisasjoner - generelt Studentsosiale forhold. Velferd - generelt Bedriftslegelhelsetjeneste Velferdsbygg/hybler Studie- og andre lån. Stipendier Stipendieutveksling Bidrag til reiser Annet om studenter og studiesosiale forhold 1982 Db Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel Eksamen og evaluering Eksamen. Evaluering - generelt Evaluering. Eksamen

13 410 Administrative forhold - generelt 411 Melding om prøver og eksamener 415 Tidspunkt for eksamen 417 Sensorer - oppnevning Administrative forhold - andre spørsmål 419 Administrative forhold - diverse 423 Eksamensoppgaver 430 Eksaminasjon - generelt 435 Klage, anke 436 Bedømmelse 440 Karakterer, vitnemål - generelt Karakterer 442 Vitnemål og attester 443 Eksamensgrad 44 Kontinuering. Ny prøve E. SAKS- OG KORRESPODANSEARKIV ORDNET ETTER ANDRE PRINSIPPER Ea Saksarkiv ordnet etter emne 1 Drift Ordensregler Korrespondanse mellom skolestyrer og styrets formann Konflikt mellom elevene og skolestyrer Stillingssøknader Skoleplaner Fraktkonto ved Blaker stasjon - NSB Økonomi Angående regnskapet Angående regnskapet brev fra departementet Regnskapsutdrag Regnskapsoversikter Kontooppgjør Kontooversikt Bilagsoversikt Forbrukt og bevilget Ombygningsregnskap Den norske Creditbank Eiendommer Brannassuranse Bygningsbeskrivelse av nybygg Skjøte. G.nr.72 -br.nr.3 (utskrift 1916) Tegninger - uthus Elevene Søknader om skoleplass Opptaket Søknader/forespørsler om opptak

14 Stipendsøkere 1924 Konflikt mellom eleven og skolestyrer 1923 Elevutstilling. Drammen og Oplands Husflidsforening 1924 Eksterne kontakter 1924 Henvendelse angående oppstart av husflidsskole i Aust-Agder 1924 Kongsberg jubileumsutstilling 1924 Norges Bondelags stevne på Blaker skanse 1924 Norges Husflidsforbund - årsmøte 1924 Dannelse av Norges husindustrilag 1924 Østlandske vanførelag 1924 Forespørsel av leie av skolen 1924 Eb Saksarkiv ordnet alfabetisk etter emne Akershus husflidslag 1959 Antegnelser og desisjoner Blaker e-verk Blaker nye vannverk Desisjoner og antegnelser Diverse Eiendommer og lokaler Eksamensoppgaver Elevforhold Gymnastikk- og idrettsanlegg Helse og hygiene Husleie etc Innbydelser og avslutning Instrukser Lærerutdanningsrådet Materialtørke Rikstrygdeverket Rundskriv Sentrallås Sentralt statstjenestemannsregister Skibakken Skolestyret Sommerskoler Spørreundersøkelse - elever Statistisk sentralbyrå Stipend til elever Stipend til lærere Svenneprøver - generelt Svenneprøver i møbeøekkerfaget Svenneprøver i smedfaget Tegninger - gymnastikksalen Tegninger - hybelbygg 1964 Tegninger - internatet 1968 Tegninger - kommandantboligen Tegninger - magasinbygningen

15 Tegninger - Nansenbygget 1951 Tegninger - Smia 1936 Tegninger - Snekkeravdelingen 1940 Tegninger - Utstillingsmontre 1958 Tegneundervisning - kompetanse 1966 A/S Telesystemer Tillitsmannsutvalget Tippemidler 1952 Trafo-stasjon Undervisningsplaner Uteksaminerte elever Utstyr og tekniske anlegg Utvidelse av elevtallet 1968 Vannprøver 1953 Vedlikehold og ombygninger Yrkesskolen - Strømmen Østlandske lærerstevne Øvingsundervisning Årsmelding Ec Øvingsundervisningen Aurskog-Høland kommune Besøk i øvingsskolen 1984 Brev til øvingslærere for 1. og 2. klasse Eksterne øvingslærere Evaluering av pedsgogisk teori og praksis Fet kommune Forespørsler Kart over øvinslærerskoler Klager Korrespondanse med øvingslærere for 3. klasse Korrespondanse med øvingslærer for V-klassen Kirke- og undervisningsdepartementet Lønnsvilkår for øvinslærere Møter for øvingsskolerektorer Nes kommune Orienteringer om øvingsundervisningen Permisjoner for øvinslærere Rammeavtaler 1983 Referat fra møter med øvingslærere Retningslinjer for øvingsperioden i 3. klasse Skedsmo kommune Sørum kommune Undervisningsledermøter Øvingslærerkurs Ed Korrespondanse. Innkomne brev Innkomne brev A-A / Innkomne brev A-N 1/

16 2 Innkomne brev O-Å 1/ Innkomne brev A-Å / Innkomne brev A-H 1/ / Innkomne brev I-Å 1/ / Innkomne brev A-R 1/ / Innkomne brev S-Å 1/ / Innkomne brev A-Å 1/ / Innkomne brev A-Å 1/ Innkomne brev A-I Innkomne brev J-Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev A -Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev A-J Innkomne brev K -Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev RHOA F SØKNADSSKJEMAER Søknadsskjemaer - eksempler G EKSAMENSBESVARELSER Fagdidaktikk 1985 Kunsthistorie 1969 Kunsthistorie. A H. Ny ordning 1973 Kunsthistorie. B H. Ny ordning Materiallære. Grunnkurs i metall 1969 Materiallære. Grunnkurs i tre 1973 Norsk Norsk. Grunnkurs i metall 1969 Norsk. Grunnkurs i tre 1969 Pedagogisk psykologi Pedagogikk 1969 Pedagogikk I 1976 H ELEVAVISER Ha «Skanseluren» i «Skanseluren» 15/ / «Skanseluren» 22/ / «Skanseluren» 26/ Nr

17 4 «Skanseluren» Nr / «Skanseluren» 8/ Nr «Skanseluren» 113/ / «Skanseluren» 20/ / «Skanseluren» 17/ / «Skanseluren» 17/ / «Skanseluren» 16/ / «Skanseluren» 15/ / «Skanseluren» 6/ Nr «Skanseluren» 11/ / «Skanseluren» 29/ / I SKANSEN IDRETTSLAG Møtebøker Saksarkiv Styret 1955 Lover etc Historie og beretninger Økonomisk støtte Diplomer Gratulasjonstelegrammer 1962 Resultatlister Romerike idrettskrets Diverse idrettsanlegg Diverse R REGNSKAPSBØKER Kassadagbøker Kassadagbok. Kostholdet Kassadagbok. Kostholdet kassadagbok. Elevheimen Kasseopptellingsbok Innkjøpsjournal T TEGNINGER Arbeidstegninger

18 0 U FOTOGRAFIER Elevbilder Kullbilder 10 plansjer Kullbilder - læreravdelingen 2 plansjer Elevbilder Kullbilder 8 fotografier Kullbilder - læreravdelingen 10 fotografier Elevbilder/gruppebilder 23 fotografier Undervisningen Teoriundervisning 4 fotografier 1930-årene 6 fotografier 1940-årene 2 fotografier 1950-årene 1960-årene erkstedundervisning 5 fotografier 1930-årene 37 fotografier 1940-årene 2er 1950-årene 1970-årene 26 fotografier Ekskursjoner fotografier Støpekurs 2 fotografier Tegnesalen 2 fotografier årene Peder Moos 8 fotografier årene Elevarbeider Metall Tre 10 fotografier 13 fotografier 5 fotografier 39 fotografier 26 fotografier 50 fotografier 19 fotografier 30 fotografier 2 fotografier 1940-årene 1950-årene 1960-årene årene 1940-årene 1950-årene 1960-årene årene 1950-årene Leire og keramikk 2 fotografier 6 fotografier årene 44 fotografier årene Andre materialer 4 fotografier årene 4 Bygninger og eiendom Kommandantboligen Kommandantboligen/ Brannen Artelleribygningen Artelleribygningen/ Administrasjonsbygningen Artelleribygningen/ 1er 15 fotografier 9 fotografier

19 kommandantboligen Smia 'Krutthuset Krutthuset/artelleribygn. Det nye elevhjemmet Oversiktsbilder Veier på området Ukjent Husholdningen Potetplukking Vedkjøring Okkupasj onen Hjemmefrontsoldater i fotografi 4 fotografier 2 fotografier 1920-årene 15 fotografier Hjemmefrontsoldater og sanitetsfolk Sanitetsfolk Radio og radiolytting 3 fotografier ^ Våpen Flaggheising ^ Personalet Gruppebilder Kjøkken- og internatpers. 4 fotografier 6 fotografier tallet Vaktmester Eges bisettelse 2 fotografier 1943 Diverse personale 14 fotografier Fritid og velferd Sport 25 fotografier årene/udaterte årene Musikkliv 10 fotografier årene Kostymerenn. 30 fotografier 1940-årene 4 fotografier 1970-årene 10 fotografier Karneval 2 fotografier 1930-årene 19 fotografier Internatliv mai Tyttebærtur Studentdemonstrasjon Diverse Sosiale sammenkomster Avslutninger 2 fotografier 4 fotografier 6 fotografier 1940-årene 1950-årene fotografier i fotografi 1920-årene/udatert fotografier årsjubileet 3 fotografier 1942 Elevsamfunnet - styret 1950-årene Elevsamfinmet - arrangement med Einar Gerhard- 15

20 0 sen tilstede Fest og dans Diverse 5 Undervisningen Teoriundervisning Elevarbeider Tre Bygninger og eiendom Diverse Personalet Winge og Hermann Fritid og velferd Sport og musikk Diverse Biblioteket Kransnedleggelse 10 fotografier 3 fotografier 2 fotografi 5 fotografier 3 fotografier 6 fotografier 2 fotografier årene - /udatert 1950-årene 1940-årene årene/udaterte årene e W GJENSTANDER Wa Klisjeer Kullbilder Elevarbeider Idrett Undervisningen Ekskursjoner Okkupasjonen 2 Arbeidstegninger 3 Internatliv Musikkliv Bygninger og eiendom Fritid og velferd Pliktarbeid Gruppebilder Personalet Diverse 12 stk 24 stk 7 stk. 18 stk. 2 stk 7stk 15 stk 8 stk. 4 stk. 10 stk. 3 stk. 3 stk. 5 stk. 2 stk. 12 stk X EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER i Ekskursjon til London. V-klassen Elevkalendre

21 Fossnes, Anne. Jubileumsalbum. Blaker skanse 300 år. Statens lærerhøgskole i forming Moen, Peer-Bjame. Leirforming. Tekstdel. V-klassen. SLFB, Z REFERANSEMATERIELL Arkivnøkler i 17

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE Innledning Bakgrunn Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.6. 1 INNHOLD 1 Innledning... 6

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 4 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Oslo, 14. desember 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

Kjære Student. Velkommen som ny student ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning! - Og velkommen tilbake, du som fortsetter studiene hos oss!

Kjære Student. Velkommen som ny student ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning! - Og velkommen tilbake, du som fortsetter studiene hos oss! Kjære Student Velkommen som ny student ved! - Og velkommen tilbake, du som fortsetter studiene hos oss! Du kommer til et utdanningsmiljø som har en ambisiøs visjon for sin virksomhet: Vi utvikler kunnskapsrike

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer