Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025"

Transkript

1 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP

2 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING STADFESTING AV PLAN VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

3 3 FORORD Planarbeidet vert utført av Balestrand kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført av ei administrativ arbeidsgruppe samansett av: Åge Skrede, Balestrand kommune Trond Sekse, Norconsult Norconsult har vore plankonsulent for arbeidet og har utarbeida forslag til plandokument og delutgreiingar, samt gjeve kommunen fagleg og administrativ bistand undervegs i prosessen. Det er avvikla 3 møte/synfaringar i prosjektgruppa. Vi vil med dette takke alle involverte personar og partar for eit godt og konstruktivt samarbeid. Sogndal,. september 2014 Trond Sekse Norconsult AS

4 4 INNHALD FORORD INNLEIING MÅLSETTING OG PLANPROSESS TIDLEGARE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP TILHØVE TIL ANDRE KOMMUNALE PLANAR RAMMEVILKÅR FOR AVLØPSSEKTOREN RAMMEVILKÅR I ENDRING LOVGRUNNLAGET FORUREININGSMYNDE REINSEKRAV VASS- OG AVLØPSGEBYR PLANFØRESETNADER BALESTRAND KOMMUNE VASSRESSURSDIREKTIVET VASSMILJØ KLIMAENDRINGAR OVERVASSHANDTERING SLAMHANDTERING TILSTANDEN PÅ AVLØPSANLEGGA I BALESTRAND KOMMUNE OVERSIKT KOMMUNALE AVLØPSANLEGG STATUS KOMMUNALE AVLØPSANLEGG PRIVATE AVLØPSANLEGG DRIFTSKONTROLL/-OVERVAKING LEIDNINGSKARTVERK DRIFT OG VEDLIKEHALD ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE TILHØVE MÅL FOR AVLØPSHANDTERINGA OVERORDNA MÅL LANGSIKTIGE MÅL OG TILTAK STRATEGIAR OG HOVUDLØYSINGAR MANGLAR OG UTFORDRINGAR FORVALTNINGA AV AVLØPSANLEGG I BALESTRAND KOMMUNE KOMMUNAL OVERTAKING HANDLINGSPLAN GENERELT UTBYGGINGSTILTAK ØKONOMI ØKONOMI I INVESTERINGAR, KOSTNADER OG GEBYR I PLANPERIODEN...29 ORDLISTE Teikningar: Hovudplan Avløp. Oversiktskart Oversiktskart. Avløpsanlegg i Balestrand tettstad.

5 5 1. INNLEIING 1.1 MÅLSETTING OG PLANPROSESS Føremålet med planen er å leggje til rette for at det blir bygd ut berekraftige og gode løysingar for oppsamling, reinsing og utslepp av avløpsvatn i heile Balestrand kommune. Planen er avgrensa til å gjelde dei kommunaltekniske avløpsanlegga. Omtale av vassressursane i kommunen er berre i liten grad gjort. Hovudplanen må vere ein kontinuerleg prosess - eit arbeidsverktøy - med utarbeiding av handlingsprogram, budsjett og årsmelding som ein naturleg del. Slik målstyring og resultatvurdering krev mellom anna: At politikarane er med på å fastsetje overordna mål og rammevilkår Delegering av ansvar - korleis målsetjingane skal oppnåast blir opp til etaten Resultatvurdering gjennom årsrapportering Prioriteringar av dei årlege investeringane på avløpssektoren vert handsama i kommunestyret i samband med vedtak av budsjett og rullering av økonomiplan. Hovudplan for avløp skal rullerast i tråd med plan- og bygningslova. Ansvaret for rulleringa av planen er formannskapet. Figur 1 Vi er vel einige om hovudmåla 1.2 TIDLEGARE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP Det er ikkje utarbeidd hovudplan for avløp tidlegare.

6 6 1.3 TILHØVE TIL ANDRE KOMMUNALE PLANAR Hovudplanen som bindeledd mellom kommuneplan og underliggande tekniske planar kan illustrerast slik: KOMMUNEPLAN / BUDSJETTARBEID KOMMUNEDELPLANAR HOVUDPLAN VASSFORSYNING HOVUDPLAN AVFALL (SIMAS) HOVUDPLAN AVLØP TEKNISKE PLANAR TEKNISKE PLANAR Hovudplan for avløp for Balestrand kommune skal rullerast/vedtakast 1 gong kvart 4. år, dvs. ein gong i kvar valperiode. Sjølve handlingsplanen der dei einskilde tiltaka er lista opp med økonomiske konsekvensar må vurderast/rullerast kvart år. Gjeldande kommuneplan i Balestrand gjeld for perioden Av planlagte bustadutbyggingsområde kan nemnast området Fjærestad/Bratland. I tillegg er det planar om hyttefelt fleire stader i kommunen, mellom anna ved Saurdalen (ca. 330da), Kvamsøy (ca 40da), Dananeset (ca 125da). Desse og fleire andre mindre hytteområder vert føresett utbygd i privat regi, og kostnader til VA-anlegg vert såleis ikkje rekna med i hovudplan avløp. Øvrige viktige kommunale planar med omsyn til Hovudplan avløp er; Økonomiplan for Balestrand kommune

7 7 2. RAMMEVILKÅR FOR AVLØPSSEKTOREN 2.1 RAMMEVILKÅR I ENDRING Staten har i dei seinare år gjennomført ei omfordeling av ansvar og mynde innan avløpssektoren. Meir av ansvaret for miljøforvaltninga blei frå januar 2007 lagt på eit lokalt nivå. Samstundes har Norge som ein konsekvens av felles europeisk regelverk gradvist gått bort i frå prinsippet om resipienttilpassa avløpspolitikk. Med få unntak er det no etablert felles europeiske reinsekrav. Dette medfører at samstundes som mange kommunar har fått auka ansvar, har ein fått redusert mynde med omsyn til korleis ein skal nå lokale miljømål. Heile avløpsverksemda er underlagt internkontrollforskrifta. Det vil seia at oppfølging og kontroll skal skje gjennom dokumentasjon av resultat og rapportering av verksemda. Dette stiller krav til at kommunen har eit system for internkontroll på avløpssektoren. Ved at hovudplan for avløp er ein delplan til kommuneplanen blir strategi for avløpssektoren samordna med resten av kommuneplanlegginga etter plan- og bygningslova. 2.2 LOVGRUNNLAGET I samband med forvaltning av avløpsanlegg er det Lov om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) som er styrande. Forureiningslova sitt føremål er å "verne det ytre miljø mot forureining samt å redusere eksisterande forureining". EU sitt avløpsdirektiv 91/271/EØF inneber mellom anna at krav om reinsing av kommunale utslepp er knytt til tilhøva i resipienten og til utsleppa si storleik. Direktivet har sidan 1996 vore innarbeidd i norsk lovgiving. Avløpsdirektivet set reinsekrav til utslepp frå tettstader større enn personekvivalentar (pe). Med heimel i forureiningslova fastsette Miljøverndepartementet i 2004 tre samleforskrifter som erstatta 50 tidlegare forskrifter på områda forureining, avfall og produkt. Av særskilt betyding for avløpshandteringa i kommunane er Forskrift om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta), FOR nr 931. Del 4 i forureiningsforskrifta som gjeld avløp består av følgjande kapitel: o Kapittel 11: Generelle retningsliner om avløp o Kapittel 12: Krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustader og liknande o Kapittel 13: Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettstader o Kapittel 14: Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå større tettstader o Kapittel 15: Krav til utslepp av oljehaldig avløpsvatn o Kapitel 15A: Påslepp o Kapitel 15B: Reinsing av avløpsvatn o Kapittel 16: Kommunale vass- og avløpsgebyr. I tillegg er og følgjande lover og forskrifter sentrale for verksemda: Plan- og bygningslova Lov om helsetenesta i kommunane Arbeidsmiljølova Forskrift om internkontroll

8 2.3 FORUREININGSMYNDE Ansvarsdelinga for styring og forvaltning av avløpshandteringa er: 8 Klima og forurensingsdirektoratet (Klif): Gir faglege råd til Miljøverndepartementet (MD) med omsyn til regelverk. Følgjer opp Fylkesmennene sitt arbeid innafor området. Fylkesmannen (FM): Gir løyve til utslepp av avløpsvatn frå større tettbebyggelse over personekvivalentar (pe) til sjø og over til ferskvatn/elvemunning. Mynde for utslepp av fotokjemikalie- og amalgaminnhaldig avløpsvatn. Rettleiar kommunane. Kommunane: Har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale avløpsanlegg. Gir løyve til utslepp av avløpsvatn for inntil pe til sjø og inntil til ferskvatn/elvemunning. Kan for mindre utslepp inntil 50 pe fastsette lokale forskrifter som erstattar krav i forskrifta. Ansvarleg tilsynsmynde for utslepp av oljehaldig avløpsvatn. Mynde til å stille krav til påslepp til kommunalt nett. 2.4 REINSEKRAV Fylkesmannen har i utsleppsløyve datert sett krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå busetnad m.v. i Balestrand sentrum. Løyvet gjeld for utslepp frå inntil 1750 personeiningar (p.e.) innafor dei tre reinsedistrikta Sagatun, Sande/Granlia og Bratland bustadfelt i Balestrand sentrum. I utsleppsløyvet er det sett opp følgjande krav: Krav om primærreinsing (20% reduksjon av BOF 5, 50% reduksjon av suspendert stoff), men eksisterande reinsemetodar (slamavskiljar/silanlegg) kan nyttast inntil vidare. Utslepp til sjø skal førast ut på minst 20m djupn. Utslepp frå overløp bør førast ut på minst 5m djupn. Etter at utsleppskrav for avløpsanlegga i Balestrand kommune vart fastsett er det kome nye overordna reinsekrav, jfr. gjeldande Forureiningsforskrift, Del 4 frå Av forskrifta framgår følgjande: Utslipp til mindre følsomt område Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme a) 20% reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi, c) sil med lysåpning på maks 1 mm, eller d) slamavskiller utformet i samsvar med Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme kravet i bokstav a eller b Forholdet til eksisterende utslipp

9 9 Tillatelser til utslipp av kommunalt avløpsvann mindre enn 1000 pe til mindre følsomme områder gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007, er fortsatt gjeldende. Tillatelser til utslipp av kommunalt avløpsvann til følsomt og normalt område, og utslipp større enn eller lik 1000 pe til mindre følsomt område gitt før 1. januar 2007 i medhold av forurensningsloven med tilhørende forskrifter, er fortsatt gjeldende med følgende endringer: a) 13-6, 13-10, 13-11, erstatter tillatelsens krav til avløpsnett, lukt, utforming og drift og rapportering, og b) til erstatter tillatelsens krav til prøvetaking og analyse dersom tillatelsen har krav til rensing som er lik eller strengere enn rensekravene i 13-7 og 13-8 bokstav a og b, eller c) 13-7 til 13-8, og til erstatter tillatelsens krav til rensing, prøvetaking og analyse fra 31. desember 2008, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn rensekravene i 13-7 til Ut frå ovanståande krav og bestemmelsar vurderer vi det slik at reinsekrav i utsleppsløyve dat framleis er gjeldande for dei kommunale avløpsreinseanlegga i Balestrand kommune. Ved etablering av nye utslepp eller vesentleg auke av eksisterande utslepp av kommunalt avløpsvatn må kommunen utarbeide søknad om nytt utsleppsløyve basert på gjeldande forskrift/krav. Dette må ein til dømes gjere ved eventuell samanslåing av reinsedistrikt og bygging av nytt avløpsreinseanlegg. Kommunen vil sjølv ha ureiningsmynde i slike saker (for utslepp mindre enn pe til sjø). Gjeldande reinsekrav i forureiningsforskrifta er vist i etterfølgjande tabell. Tettbebyggelse tal pe < sjø eller ferskvatn elvemunning > Tabell 1: Mindre følsame Gode sjøresipientar Lindesnes - Russegrensa enkel reinsing 12-9 Kommunen passande reinsing 13-8 Kommunen passande reinsing 13-8 Kommunen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-8 Fylkesmannen sekundærreinsing 14-8 Fylkesmannen sekundærreinsing 14-8 Fylkesmannen Områdetype Normale Gode ferskvassresipientar fjerning av fosfor og organisk stoff Kommunen fosforfjerning Kommunen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-7 Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-7 Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-7 Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-7 Fylkesmannen Følsame Alle sjøresipientar Svenskegrensa -Lindesnes samt Grimstadfjorden fjerning av fosfor og organisk stoff Kommunen fosforfjerning 13-7 Kommunen fosforfjerning 13-7 Kommunen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-6 Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-6 Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-6 Fylkesmannen Forureiningsmynde og standard reinsekrav for avløpsvatn. Felt med oransje bakgrunn gjeld i utgangspunktet for kommunale utslepp i Balestrand kommune.

10 VASS- OG AVLØPSGEBYR Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter gjev kommunen heimel til å krevje gebyr for dei eigedomane som er tilknytt kommunale vass- og avløpsanlegg. Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine nødvendige kostnader på høvesvis vass- og avløpssektoren. Før kommunen gjer vedtak om storleiken på gebyret, skal det liggje føre eit overslag over pårekna direkte og indirekte kostnader knytt til drifts-, vedlikehalds- og kapitalkostnader på kvar av sektorane. Forureiningsforskrifta kapittel 16 gir ein del hovudprinsipp for fastsetjing av gebyr; Gebyr for vatn og avløp skal ha eit tilknytingsgebyr og eit årleg gebyr Årsgebyret skal bestå av eit fastledd og eit mengdevariabelt ledd Bruk av minimumsgebyr er ikkje tilatt Berre kostnadsmessige og utrekningstekniske omsyn skal leggast til grunn for gebyrutrekninga

11 11 3. PLANFØRESETNADER 3.1 BALESTRAND KOMMUNE Balestrand kommune dekkjer eit areal på 430 km 2 og har om lag innbyggjarar. Kommunesenteret Balestrand har om lag 830 innbyggjarar, og er einaste tettstaden i kommunen. Balestrand kommune har dei siste åra hatt negativ folketalsutvikling. Kommunen har mål om å auke folketalet i kommunen, men har ikkje talfesta dette målet. 3.2 VASSRESSURSDIREKTIVET EUs rammedirektiv for vatn har som hovudmål å sørgje for at medlemsstatane trygger, og om naudsynt, betrar miljøstatus i alt ferskvatn, brakkvatn, kystnært vatn og grunnvatn. Rammedirektivet for vatn vart gjort gjeldande for medlemsstatane i 2000 og vert innlemma i EØS-avtalen når prosessen mellom EFTA og EU-kommisjonen er sluttført. Rammedirektivet er overordna andre EU-direktiv innan vassforvaltninga, til dømes avløpsdirektivet. Direktivet sett som mål at tilstanden i alle vassførekomstane er god. Målet skal være nådd seinast 15 år etter at direktivet er gjort gjeldande, det vil seie Noreg skal gjennomføre ei kartlegging av alle vassførekomstar. Kartlegginga består i å dele inn i vassførekomstar som vil vere naturlege forvaltningsobjekt (til dømes ein innsjø, eit grunnvassbasseng, del av elv eller fjord). Poenget med karakteriseringa er å skilje ut dei vassførekomstane som er i risikosona for ikkje å nå miljømålsettinga om god status seinast 15 år etter at direktivet er gjort gjeldande. For desse må det gjennomføres spesiell overvaking og miljøforbetrande tiltak. Noreg er delt inn i 9 vassregionar. Vestlandet med Hordaland og Sogn og Fjordane er ein av desse vassregionane og der Fylkesmannen i Hordaland har forvaltningsansvaret. Vassforvaltingsforskrifta vart gjort gjeldande frå 1. januar Det er totalt fire vassområde i Sogn og Fjordane vassregion. Vassdraga i Balestrand kommune inngår i Ytre Sogn vassområde. Vassregionen og dei fire vassområda er vist på kartet nedanfor.

12 12 Det er starta opp arbeid med utarbeiding av forvaltningsplan og tiltaksprogram for vassområda i Sogn og Fjordane vassregion, og desse skal vere ferdig utarbeidde og vedteke innan utgangen av Kommunane sine oppgåver/ansvar knytta til utarbeiding av forvaltningsplan med tiltaksprogram vil i utgangspunktet vere: Utgreie forslag til miljøforbetrande tiltak for sitt ansvarsfelt/levere materiale til tiltaksanalysen. Utgreie premissane for fastsetting av miljømål. Delta i vassregionutvalet. Delta i vassområdeutvala. Gjennomføre og finansiere tiltak for sitt ansvarsfelt (avløp, landbruksforureining, kommunale vegar, m.m). Rapportere til vassregionmyndigheiten. Saman ha leiarrolla i vassområdeutvala. Det er førebels uklart kva konsekvensar og omfang forvaltningsplanen med tiltaksprogram vil få for Balestrand kommune. Det er difor ikkje lagt inn ressursar/kostnader i kommunedelplanen på dette området. Meir informasjon om vassressursdirektivet finn ein på

13 VASSMILJØ Dei ulike hovudtypar forureiningar som kan knytast opp mot utslepp av avløpsvatn er: Utslepp av næringssalt og organisk materiale. Auka tilførsel medfører auka produksjon av alger og planteplankton (overgjødsling). Vert denne for stor kan dette føre til at oksygenet i vatnet vert oppbrukt når algene og/eller organisk materiale vert nedbrote. Tradisjonelt er det denne typen forureining som har vore i fokus i samband med reinsing av kommunalt avløpsvatn (Nordsjøavtalen og EU-direktiv). Mikrobiologisk forureining, er vatnet sitt innhald av organismar, til dømes bakteriar, virus og parasittar som kan innebere smitterisiko. Denne typen forureining er særs aktuell med omsyn til badevasskvalitet samt kvalitet på sjømat. Utslepp av miljøgifter. Kan mellom anna kome frå ulike industriutslepp, samt påslepp av ulike kjemikalier, sprøytemidler, medisinar m.v. frå abonnentar til avløpssystemet. Alt kommunalt avløpsvatn vert ført til utslepp i sjøresipient (Sognefjorden). Resipienten vert karakterisert som god. Ulemper ved utslepp av avløpsvatn i Balestrand kommune vil i hovudsak vere knytt til ureining i resipient som følgje av ikkje tilfredsstillande reinsing av kommunalt avløpsvatn og/eller grunna overløp frå avløpskummar. Ein vi i tillegg kunne ha utfordringar knytt til ureining frå små, separate (private) avløpsanlegg. Undersøkingar av separate avløpsanlegg i ein del andre kommunar i landet syner generelt dårleg tilstand på desse anlegga, og ein kan anta dårleg reinseeffekt og vesentlege utslepp/ureining frå slike anlegg. 3.4 KLIMAENDRINGAR Som følgje av auka drivhuseffekt er det venta at vi i mange 10-år framover vil få større, hyppigare og meir intense nedbørhendingar over landet. Klimaprognosar tilseier ei auke i nedbørvolum på vestlandet med inntil 20-30% på årsbasis. Ekstremhendingane vil kunne auke med 40-60% i intensitet, det vil seie kraftig auke i intensitet for dei dimensjonerande nedbørhendingane. Historiske data frå nedbørmålingar syner at ein dei siste 10 åra allereie har hatt ei markert auke i nedbørvolum, og at ekstremhendingane kjem stadig hyppigare. Utviklinga er såleis allereie ein realitet som ein må ta omsyn til mellom anna ved planlegging av vatn- og avløpsanlegg. Klimaendringane vil mellom anna kunne medføre auke i overløpsdrift/ureining av resipientar, auka flomfare, auka belastning på avløpssystemet og redusert kapasitet på leidningsanlegg og utsleppsanlegg som kan verte påverka av flom og/eller høgare vassnivå i vassdrag og grunnvatn. Klimaendringar vil og kunne medføre vesentleg auke i havnivå, noko som vil kunne påverke drift og funksjonalitet for avløpsanlegga. For å redusere og motverke negative effektar av klimaendringar, må ein ta omsyn til desse ved planlegging av nye VA-anlegg og ved tiltak på eksisterande anlegg. Det må nyttast heilheitlege løysingar der særleg arealplanlegginga er ein viktig faktor for å oppnå gode resultat. Ny utbygging i kommune bør ikkje skje lågare enn 3,0m over middel sjøvassnivå.

14 3.5 OVERVASSHANDTERING 14 Tradisjonell handtering av overvatn (dvs. regn og smeltevatn) har vore basert på å leie vatnet raskast mogeleg bort i lukka røyrsystem. Det har mellom anna medført : Auka avrenning i mengde og intensitet Auka erosjonsfare Dårlegare vasskvalitet Overløpsutslipp/auka ureining Redusert landskapsmessig og estetisk kvalitet, og forringing av økologisk miljø Seinka grunnvasstand Balestrand kommune ønskjer å sette fokus på ei heilheitleg overvasshandtering, med bruk av gode og velfungerande løysingar som tek omsyn til både sikkerhet, miljø og estetikk. Overvatn skal vere ein ressurs som kan utnyttast som eit positivt element i samanheng med utarbeiding av kommunedelplanar, reguleringsplanar, byggjeplanar m.v. Planlegging av overvasshandtering krev tverrfagleg samarbeid, og samordning med arealplanlegginga er naudsynt. Prinsipp og løysingar for overvasshandtering bør vurderast i arealplanar, gjerne med utarbeiding av eigne prinsipplanar, flom-/drensplanar og liknande. Norsk Vann BA sin rettleiar for overvasshandtering (rapport 162/2008) skal nyttast som utgangspunkt for planlegging av overvasshandtering. Løysingar for lokal handtering av overvatn skal alltid vurderast, og opne løysingar skal vere hovudprinsipp framfor lukka system. Eksisterande flomvegar skal oppretthaldast og i arealplanar skal takast omsyn til flomvegar og at flomutsette areal ikkje vert bebygd. Klimaendringar, fortetting av bebygde område og utbygging av nye område med auka areal med tette flatar vil kunne medføre auka avrenning og auka tilførsle av framandvatn til avløpssystemet. Klimaprognosar tilseier ei kraftig auke i intensitet for dei dimensjonerande nedbørhendingane. Dette må kommunen ta omsyn til ved dimensjonering av avløps- og overvassystem. Kommunen vil i løpet av år 2014 vedta eige norm for overvasshandtering. 3.6 SLAMHANDTERING Balestrand kommune har overført ansvaret for innsamling av slam frå både private og offentlege slamavskiljarar til SIMAS IKS. Det er innført tvungen slamtøming for alle private slamavskiljarar, med normal tøming kvart 2. år. Slamtøming vert utført av innleigd renovatør, og er administrert av SIMAS. Slamavskiljarane vert ved tøming inspisert av renovatør og rapport vert utarbeidd og sendt til kommunen. Eventuelle feil og manglar vert såleis rapportert til Balestrand kommune, som sender ut krav om utbetring. Etterkontroll av feil og manglar skal utførast av renovatør ved neste tøming. Alt slam frå Balestrand kommune vert frakta til SIMAS sitt avfallsanlegg i Festingedalen i Sogndal kommune. Ristgods frå renseanlegg vert transportert til deponi i Festingedalen.

15 4. TILSTANDEN PÅ AVLØPSANLEGGA I BALESTRAND KOMMUNE 4.1 OVERSIKT KOMMUNALE AVLØPSANLEGG 15 Tabellen nedanfor syner oversikt over dei kommunale avløpsanlegga/utsleppa. Avløpsanlegg Reinsing Tal PE Utslepp til Reinsekrav i ureiningslova Sagatun M 1450 Sjø (jfr. 13-8) Sande/Granlia S* 40 Sjø (jfr. 12-9) Bratland S 75 Sjø (jfr. 13-8) Lunde S* 45 Sjø (jfr. 12-9) Nessane S* 75 Sjø (jfr. 13-8) Reinsing: U = Ureinsa B = Biologisk reinsing S = Slamavskiljar K = Kjemisk reinsing M = Mekanisk reinsing (silanlegg) B/K = Biologisk/kjemisk reinsing S* = Ikkje reinsing på kommunalt utslepp, men septiktankar hjå kvar abonnent. Tabellen syner at alle dei kommunale utsleppa gjennomgår reinsing med i utgangspunktet tilfredsstillande reinseprosess før utslepp til resipient. Alle utsleppa i kommunen har tilknyting mindre enn 2000pe og kjem difor inn under kap. 12 eller kap. 13 i ureiningslova. Balestrand kommune er såleis ureiningsmyndighet for alle utsleppa. Reinsekrava for utslepp av kommunalt avløpsvatn er avhengig av storleik og type resipient. Alle utsleppa i Balestrand kommune går til sjøresipient. For utslepp med storleik mindre enn 50 pe til sjøresipient gjeld følgjande reinsekrav ( Utslipp til mindre følsomt område) : Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, eller b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til resipient. For utslepp med storleik pe til sjøresipient gjeld følgjande reinsekrav ( Utslipp til mindre følsomt område) : Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme a) 20% reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi, c) sil med lysåpning på maks 1 mm, eller d) slamavskiller utformet i samsvar med Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme kravet i bokstav a eller b.

16 4.2 STATUS KOMMUNALE AVLØPSANLEGG Balestrand sentrum/sagatun RA Det meste av avløpsvatnet frå tettstaden Balestrand vert ført til reinsing i silanlegget ved Sagatun (Sagatun AR). Kvikne hotell har eige utslepp til sjø med reinsing i slamavskillar. Ein del busetnad nede ved sjøen har separate utslepp til sjø, med varierande reinsing. I tillegg er det separate avløpsøysingar i nokre område sør for Sagatun AR. Utbygging av bustadfelt i området Bratland-Fjærestad krev etablering av kommunal avløpsleidning fram til området. Ein slik leidning vil samstundes leggje til rette for sanering/tilknytting av ein del separate avløpsanlegg. Tilstand på eksisterande leidningsnett er stort sett tilfredsstillande. I tettstaden Balestrand er det avløpspumpestasjonar i sentrumsområdet som pumpar avløpsvatnet sørover mot silanlegget. Sentrum AP pumpar avløpsvatn frå kaia og mot Rådhuset AP. Stasjonen ligg på parkeringsplass og har ikkje overbygg. Stasjonen er etablert på slutten av 1980-talet. Rådhuset AP pumpar avløpsvatn vidare mot Sagatun AR. Stasjonen er etablert på slutten av 1980-talet. Stasjonen ligg på nedsida av rådhuset, og har ikkje overbygg. Rådhuset AP

17 17 Holmen AP er ein ny pumpestasjon etablert på kaia nedanfor det nye reiselivsmuseet. Stasjonen er ikkje sett i drift, men vert teke i bruk så snart reiselivsmuseet opnar. Denne vil pumpe mot Sentrum AP. Sagatun AR er eit Masko-Zoll silanlegg (0,8mm sil) bygd i Reinsa vatn vert ført til utslepp på om lag 30m djupn. Tilstanden på anlegget er dårleg og anlegget har i lengre periodar vore ute av drift. Dette syner att på analyser av avløpsvatn inn og ut frå anlegget, der det er vanskeleg å sjå noko reinseeffekt. Kommunen ønskjer å oppgradere reinseanlegget i næraste framtid. Reinsa avløpsvatn vert ført til utslepp i sjø på om lag 30m djupn. Driftsoverløp/nødoverløp vert og ført ut i utsleppsleidningen. Slam frå reinseprosessen vert pressa frå sil til slamcontainer før borttransport. Reinseanlegget er dimensjonert for ei ureiningsbelastning tilsvarande 2000 pe. Det ligg ikkje føre opplysningar om vassmengder gjennom anlegget, og det er difor ikkje mogeleg å stipulere andel av framandvatn (frå innlekking, nedbør/overvatn, smeltevatn, drensvatn, feilkoplingar og liknande). Golvnivå i reinseanlegget er på om lag kotehøgd + 2,5m.

18 Sande/Granlia Sande/Granlia er eit lite avløpsområde (ca. 13 hus/40 pe) med kommunal utsleppsleidning til sjø. Det er ikkje reinsing/slamavskiljar på kommunalt utslepp, men det skal vere septiktank på avløp frå kvar einskild tilknytt bustad. Leidningsanlegga er etablert på 1960-talet. Status/tilstand på anlegga er lite kjend, men det er ikkje registrert driftsproblem dei siste åra. Det er badeplass i nærleiken av utsleppet. Utsleppet er aktuelt å sanere/overføre til hovudreinseanlegg, noko som må sjåast i samanheng med avløpsløysing for evt. bustadutbygging i området Bratland-Fjærestad Bratland bustadfelt Dette avløpsanlegget ligg lengst sørvest i Balestrand tettstad og har om lag 25 tilknytte bustader (ca. 75 pe). Det er kommunalt utslepp til sjø, med reinsing i slamavskiljar. Avløpsanlegga er etablerte på 1980-talet. Status/tilstand vert karakterisert som tilfredsstillande. Utsleppet kan vere aktuelt å overføre til eit framtidig felles avløpsreinseanlegg (Sagatun AR) Lunde v/dragsvik Ved Lunde er det eit mindre avløpsanlegg med om lag 15 tilknytte bustader (ca. 45 pe), med kommunal utsleppsleidning til sjø. Det er ikkje reinsing/slamavskillar på kommunalt utslepp. Det skal i utgangspunktet vere septiktank på avløp frå kvar einskild tilknytt bustad, men nokre få hus har ingen reinsing før påslepp til kommunal avløpsleidning. Det kan vere aktuelt å etablere kommunal slamavskiljar før utslepp til sjø. I området Dragsvik er det elles spreidd avløp/separate avløpsanlegg Nessane Ved Nessane er det ein felles kommunal utsleppsleidning, utan reinsing. Det er krav om septiktankar på alle tilknytte hus. Det er ein avløpspumpestasjon som er etablert på 1990-talet. Det kan vere aktuelt å etablere kommunal slamavskiljar.

19 PRIVATE AVLØPSANLEGG Det er ikkje gjennomført eigne granskingar av private avløpsanlegg i samband med Hovudplan avløp. Det er i seinare år utført tilstandsvurderingar av separate avløpsanlegg i fleire kommunar i landet, og resultata syner generelt dårleg tilstand på slike anlegg. Feilprosenten ligg høgt, og det er gjerne berre 5-20 % av anlegga som er i forskriftsmessig stand. Årsaker til dårleg tilstand på separate avløpsanlegg kan vere at mange av anlegga er gamle, feilkonstruksjonar/dårleg arbeid i byggefasen, overbelastning/kapasitetsproblem, manglande drift og vedlikehald m.v. I tillegg er mange eldre anlegg ikkje etablert med reinsing i samsvar med dei krav som gjeld i dag. Det er ikkje grunn til å tru at separate avløpsanlegg i Balestrand er korkje betre eller dårlegare enn andre stader i landet. Særleg vil anlegg med utslepp til sårbare ferskvassresipientar, små bekkar eller til sjø nør badeplassar kunne valde ureiningsproblem dersom verknadsgraden er for dårleg. Balestrand kommune ønskjer færrast mogeleg private avløpsanlegg og størst mogeleg tilknyting til kommunale avløpsanlegg. Ein vil først og fremst prioritere sanering og tilknyting av separate avløpsanlegg nær tettbygde strok som innafor økonomisk forsvarlege rammer kan tilknyttast offentleg avløpssystem. Dette vil kunne gjelde områda Hamnen like nordvest for sentrum, busetnaden i området Askelund-Sande sør for silanlegget v/sagatun, samt bygningar på nedsida av Kong Beles veg/villavegen. Ei aktuell løysing vil vere å føre avløp frå ovannemnde områder i kommunalt avløpsystem til eitt felles avløpsreinseanlegg for tettstaden Balestrand. Kommunen vil og ha fokus på oppfølging av separate avløpsanlegg for å sikre at desse har best mogeleg tilstand/funksjon. Rapportar på feil/manglar ved private anlegg (mellom anna frå renovatør som utfører slamtøming) skal følgjast opp og vurderast med omsyn til krav om utbetring. I Balestrand kommune er det om lag 300 septiktankar/separate avløpsanlegg. 4.4 DRIFTSKONTROLL/-OVERVAKING Kommunen har sentralt driftsovervakingsanlegg (SD-anlegg) for VA-anlegga. Driftssentralen er plassert i Rådhuset. Alarmar vert overført til vakt/driftsoperatør med varsling på mobiltelefon. Sagatun AR og dei tre avløpspumpestasjonane i Balestrand tettstad er tilknytt SD-anlegget. Nessane avløpspumpestasjon er ikkje tilknytt. Nye VA-anlegg skal tilknyttast SD-anlegget etter kvart som dei vert bygd. Kommunen har døgnkontinuerleg vaktordning/beredskap.

20 LEIDNINGSKARTVERK Dei kommunale leidningsanlegga i Balestrand sentrum er i hovudsak registrerte i digitalt leidningskartverk (GISLINE VA), men med nokre manglar. Avløpsanlegga i Nessane og Dragsvik er ikkje innlagt i leidningskartverket. Kommunen vil få registrert manglande anlegg og lagt desse inn i leidningskartverket. Desse vert planlagt utført i eigen regi. Manglande leidningskartverk vanskeleggjer forvaltning, drift og vedlikehald av VA-anlegga og medfører redusert kvalitet på planlegging, prosjektering, dokumentasjon, rapportering, kommunal saksbehandling, ekstern service m.v. 4.6 DRIFT OG VEDLIKEHALD Det blir i dag utført reparasjonar ved oppståtte problem i leidningsnettet, - røyrkollaps, tilstoppingar, mv. Ein må auke fokus på naudsynte tiltak for å oppretthalde kapasiteten og funksjonaliteten i systemet. Dette må gjerast ved å auke fokus på internkontroll (FDV-Avløp) og rutinar innafor området. 4.7 ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE TILHØVE Organisasjonskart for avdelinga Tekniske tenester: Tekniske tenester har ansvar for planlegging, prosjektering, utbygging, drift og vedlikehald av dei kommunale VA-anlegga. Innafor VA-sektoren har Balestrand kommune i dag tilsett ein driftsoperatør med fagutdanning som rørleggjar. Denne stillinga er ein del av uteseksjonen og nyttar ca 40% av tida til arbeid innafor VAsektoren. VA-sektoren belastar ingeniørstaben med 30% stilling for området avløp.

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast

Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast Vedteke i styre sak xx/xx UNDERTITTEL xx.xx.20xx Sist revidert: 25.08.2017 Vedteke i/av: Ola Normann 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Ulstein Kommune

Detaljer

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 Høyringsutgåve MAI 2012 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID ADMINISTRATIVT - - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad 1. Virkeområde Retningslinene gjeld for utslepp av avløpsvann frå fast busetnad og fritidsbustader med innlagt vatn i områda i Åseral kommune der det ikkje er ført fram offentlege avløpsleidningar, og

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN VASSFORSYNING 2014 2025. Skåsheim høgdebasseng

BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN VASSFORSYNING 2014 2025. Skåsheim høgdebasseng BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN VASSFORSYNING 2014 2025 Skåsheim høgdebasseng UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE SIDE 2 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID 1 GONGS

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3915 Arkivnr.: 461.2 Dykkar referanse: Bjørn Olav Viken Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapporten er sendt per e-post til:

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: HOVUDPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ VÅGSØY KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: HOVUDPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ VÅGSØY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM: HOVUDPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ VÅGSØY KOMMUNE 2019-2029 Dato: 18.01.2018 Forord Vågsøy kommune har starta opp arbeidet med utarbeiding av ny hovudplan for avløp og vassmiljø

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Strukturering og opprydding på VA-sektoren

Strukturering og opprydding på VA-sektoren Strukturering og opprydding på VA-sektoren Erfaringar og døme frå 13 000 innbyggarar juli 2016 ü 11 500 i bysenteret ü 2 500 i bygdene Utfordringa 2011 Kommunal planstrategi 2012 2016 1. Hovudplan VA 2.

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Strukturering og opprydding på VA-sektoren

Strukturering og opprydding på VA-sektoren Strukturering og opprydding på VA-sektoren Erfaringar og døme frå Førde kommune Førde kommune 13 000 innbyggarar juli 2016 11 500 i bysenteret 2 500 i bygdene Utfordringa 2011 Kommunal planstrategi 2012

Detaljer

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S Utkast / Endelig RAPPORT NR. 2/01 Bedriftens adresse: 5645 Sævareid Arkivkode: 01/09502-542.1 Utslippstillatelse av:

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Magnar Bolstad Sivilingeniør Asplan Viak AS Leikanger Førde Leikanger Bakgrunn: Problematikken med påsleppskrav og gebyr

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Ved: Sissel Storebø Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: 5114077\Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA 2013-05-28 KOMMUNALT AVLØP I FJELL KOMMUNE, SØKNAD OM UNNTAK FRÅ

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 18.11.2015 068/15 SM Kommunestyret 10.12.2015 100/15 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP Sagatun silanlegg

BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP Sagatun silanlegg BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Bømlo kommune h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Her finn du oss: Øyommune med meir enn 1000 større og mindre øyar 247 kvadratkilometer i omfang Kystlinemeter Om lag 620 km Innbyggjarar

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad.

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad. Sula kommune Prosjektering, bygg og drift Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon 70 19 91 00 post@sula.kommune.no www.sula.kommune.no JNR.: Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller

Detaljer

kommunedelplan for vatn og avløp

kommunedelplan for vatn og avløp AUSTRHEIM KOMMUNE Planprogram for kommunedelplan for vatn og avløp 1 Innhaldsliste: 1. Bakgrunn for planarbeidet... 4 Lovgrunnlag, regelverk og avtaler som er førande for planarbeidet:... 4 Strategiar

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR VOSS KOMMUNE Vedteken i kommunestyret 20.03.2014 sak 23/14 FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR Vedteke av: Voss kommune Arkivsak nr: 13/1337 Ikrafttreding: 01.01. 2014 Heimel: Forskrifta

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland FRAMLEGG TIL HØYRINGSUTKAST Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland Fastsett av Stord kommunestyre... og Fitjar kommunestyre med heimel

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for vassforsyning

Planprogram for Kommunedelplan for vassforsyning Stryn kommune 2017-2028 Planprogram for Kommunedelplan for vassforsyning Planstrategi Samfunnsdel Handlingsdel/Økonomiplan Arealdel Kommunedelplan Kommunestyret XX.XX.2016 INNHALD 1. Innleiing 3 1.1. Bakgrunn

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE SIDE 1 FORUREININGSLOVA. - Ei rask innføring - kommunens rolle. Arild Støylen. Avd.ing.

ULSTEIN KOMMUNE SIDE 1 FORUREININGSLOVA. - Ei rask innføring - kommunens rolle. Arild Støylen. Avd.ing. SIDE 1 FORUREININGSLOVA - Ei rask innføring - kommunens rolle Arild Støylen Avd.ing. Forureiningslova SIDE 2 - har 12 kapittel SIDE 3 Utgangspunktet er at forureining og forsøpling er forbudt så sant du

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL OS KOMMUNE Tekniske Tenester Forvaltningsstyret Os, 08.09.2008 _ L.nr. Saknr. Arkivkode Eining/Sabh Dykkar ref. 15902/08 05/1897 /M41/ TEK/GHE LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN

Detaljer

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING Kven har søknadsplikt? Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auke eit eksisterande utslepp vesentleg, må du søke kommunen

Detaljer

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 20.06.2013 Dykkar dato 14.05.2013 Vår referanse 2013/6502 Dykkar referanse Løvaas Maskin AS Barlivn. 21 5142 Fyllingsdalen Mellombels løyve

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT

TYSVÆR KOMMUNE. Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT TYSVÆR KOMMUNE Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT MÅL Hovudplan avløp er ei rullering av Hovudplan avløp og vassmiljø 2005-2015 vedtatt i kommunestyret sak 42/05 den 8.5.2005. Overordna mål

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I.

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I. Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6485-472 Dykkar referanse Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 26.11.2014 079/14 SM Kommunestyret 18.12.2014 078/14 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1/7 Vår saksbehandlar Vår dato Vår referanse Bjarne Nes tlf 57 65 51 49 05.12.2005 2005/1226-5/461.3 A E-post: bn@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse 07.10.2005 Flora kommune

Detaljer

Tysnes Kommune. Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram

Tysnes Kommune. Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram Utgåve: 1 Dato: 08.11.2016 1 DOKUMENTI NFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapporttittel: Kommunedelplan for Vatn, Avløp og Vassmiljø - Planprogram Utgåve/dato:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Førde bystyre den 17.12.09 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om begrensing av forurensinger, av 1. juli 2004, sist endra

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning

Regional plan for vassforvaltning Regional plan for vassforvaltning Sogn og Fjordane vassregion Erviksvatnet, Stadlandet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Status og føringar for regional plan for vassforvaltning 12 i vassforskrifta

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE.

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. Retningslinjene blei vedtatt i kommunestyret i møte 08.06.2005 sak 42/05, punkt 3 ved behandlingen

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Vår dato Vår ref. 14.12.00 2000/07490//KM Saksbehandlar Dykkar dato Dykkar ref. Seksjonsleiar Kolbjørn Megård 71 25 84 23 Sula kommune Postboks 280 6030 LANGEVÅG SULA KOMMUNE

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

STORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ 2004-2015 VEDTEKEN I STORD KOMMUNESTYRE 13.05.04

STORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ 2004-2015 VEDTEKEN I STORD KOMMUNESTYRE 13.05.04 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ 2004-2015 VEDTEKEN I STORD KOMMUNESTYRE 13.05.04 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO GODKJENNING I STYRINGSGRUPPA Komite for Miljø og Kultur

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire kommunar har laga egne søknadsskjema om avløpsutslepp

Detaljer

RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter

RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter Kven har søknadsplikt? Sogndal kommune Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auka eit eksisterande utslepp

Detaljer