VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP Høyringsutgåve MAI 2012

2 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID ADMINISTRATIVT - - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING VEDTAK I KOMMUNESTYRET VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

3 FORORD Denne planen erstattar Hovudplan for avløp frå Planarbeidet er gjennomført i tråd med retningslinene i plan- og bygningslova. Arbeidet med utkast til kommunedelplan for avløp er utført av ei administrativ arbeidsgruppe samansett av: Per Martin Berglund Edvin Tistel Tobias Dahle Leiar kommunalteknisk eining Driftsoperatør Norconsult as Det er avvikla 3 møte i prosjektgruppa.

4 SIDE 1 INNHALD SIDE FORORD INNLEIING FØREMÅLET MED PLANEN TIDLEGARE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP RAMMEVILKÅR TILHØVE TIL ANDRE KOMMUNALE PLANAR ORGANISERING OG ANSVAR PLANFØRESETNADER OG STAT FOR KOMMUNALE ANLEGG FOLKETALSUTVIKLING SLAMHANDTERING OVERSIKT KOMMUNALE AVLØPSANLEGG STATUS FOR AVLØPSANLEGGA I KOMMUNEN VIK SENTRUM VANGSNES FRESVIK AVLØPSANLEGG FEIOS ODLANE BUSTADFELT I FRAMFJORDEN PRIVATE AVLØPSANLEGG VASSRESSURSANE I KOMMUNEN VANNDIREKTIV OG KRAV TIL KVALITET I VASSRESSURSANE PRØVETAKING I SAMBAND MED KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP RESULTAT OG VURDERINGAR MÅL OG RESULTATOMRÅDE OVERORDNA MÅL LANGSIKTIGE MÅL OG TILTAK STRATEGIAR OG HOVUDLØYSINGAR MANGLAR OG UTFORDRINGAR FORVALTNING AV AVLØPSANLEGG I VIK KOMMUNE KOMMUNAL OVERTAKING PRIORITERINGAR, TILTAK OG ØKONOMI OVERORDNA PRIORITERING TILTAK I PLANPERIODEN FINANSIERING ORDLISTE Teikningar Tiltak på avløpsanlegga i Vik Sentrum

5 SIDE 2 1. INNLEIING 1.1 FØREMÅLET MED PLANEN Formålet med planen er å leggje til rette for at det blir bygd ut berekraftige og gode løysingar for oppsamling, reinsing og utslepp av avløpsvatn i heile. Planen omhandlar også vassressursane i kommunen. 1.2 TIDLEGARE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP Dette plandokumentet erstattar tidlegare utarbeidd for datert januar RAMMEVILKÅR Rammevilkår i endring Staten har i løpet av dei siste 15 åra gjennomført ei omfordeling av ansvar og mynde innan avløpssektoren. Meir av ansvaret for miljøforvaltninga blei frå januar 2007 lagt på eit lokalt nivå. Samstundes har Norge som ein konsekvens av felles europeisk regelverk gradvist gått bort i frå prinsippet om resipienttilpassa avløpspolitikk. Med få unntak er det no etablert felles europeiske reinsekrav. Dette medfører at samstundes som mange kommunar har fått auka ansvar, har ein fått redusert mynde med omsyn til korleis ein skal nå lokale miljømål. Denne planen vil freiste å leggje til rette for denne nye situasjonen innan avløpssektoren. Heile avløpsverksemda er underlagt internkontrollforskrifta. Det vil seia at oppfølging og kontroll skal skje gjennom dokumentasjon av resultat og rapportering av verksemda. Dette stiller krav til at kommunen har eit system for internkontroll på avløpssektoren. Ved at hovudplan for avløp er ein delplan til kommuneplanen blir strategi for avløpssektoren samordna med resten av kommuneplanlegginga etter plan- og bygningslova Lovgrunnlaget I samband med forvaltning av avløpsanlegg er det Lov om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) som er styrande. Forureiningslova sitt føremål er å "verne det ytre miljø mot forureining samt å redusere eksisterande forureining". EU sitt avløpsdirektiv 91/271/EØF inneber mellom anna at krav om reinsing av kommunale utslepp er knytt til tilhøva i resipienten og til utsleppa si storleik. Direktivet har sidan 1996 vore innarbeidd i norsk lovgiving. Avløpsdirektivet setter reinsekrav til utslepp frå tettstader større enn personekvivalentar (pe). Med heimel i forureiningslova fastsette Miljøverndepartementet i 2004 tre samleforskrifter som erstatta 50 forskrifter tidlegare på områda forureining, avfall og produkt.

6 SIDE 3 Av særskilt betyding for avløpshandteringa i kommunane er Forskrift om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta). Del 4 i forureiningsforskrifta som gjeld avløp vart vesentleg endra i frå 1. januar 2006, og består no av følgjande kapitel: o o o o o o o o Kapittel 11: Generelle retningsliner om avløp Kapittel 12: Krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustader og liknande Kapittel 13: Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettstader Kapittel 14: Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå større tettstader Kapittel 15: Krav til utslepp av oljehaldig avløpsvatn Kapitel 15A: Påslepp Kapitel 15B: Reinsing av avløpsvatn Kapittel 16: Kommunale vass- og avløpsgebyr. Reglane i kapitel 14 om prøvetaking og analyse samt i kapittel 15A om påslepp trådde i kraft 1. januar Dei andre reglane trådde i kraft 1. januar Vassressursane i kommunen Ferskvassressursane dvs elver og vassdrag i kommunen er regulert av Forskrift og rammer for vannforvaltningen heretter kalla Vanndirektivet. Denne trådde i kraft 1 januar Her blir sett krav til tilstanden i alle vassdrag skal vere svært god eller god. For vassdrag som ikkje tilfredstiller desse krava (har ein lågare tilstandsklasse i dag), må tiltak iverksetjast. Alle vassdrag skal vere klassifisert ( tilstanden) og plan for nødvendige tiltak utarbeidd innan utgangen av Sogn og Fjordane fylkeskommune har mynde i Sogn og Fjordane vassregion og skal koordinere arbeidet med å gjennomføre Vanndirektivet saman med lokale styresmakter Forureiningsmynde Ansvarsdelinga for styring og forvaltning av avløpshandteringa er: Statens forurensningstilsyn (KLIF): Gir faglege råd til Miljøverndepartementet (MD) med omsyn til regelverk. Følgjer opp Fylkesmennene sitt arbeid innafor området. Fylkesmannen (FM): Gir løyve til utslepp av avløpsvatn frå større tettbebyggelse over personekvivalentar (pe) til sjø og over til ferskvatn/elvemunning. Mynde for utslepp av fotokjemikalie- og amalaganholdig avløpsvatn. Rettleiar kommunane. Kommunane: Har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale avløpsanlegg. Gir løyve til utslepp av avløpsvatn for inntil pe til sjø og inntil til ferskvatn/elvemunning. Kan for mindre utslepp inntil 50 pe fastsette lokale forskrifter som erstattar krav i forskrifta. Ansvarleg tilsynsmynde for utslepp av oljehaldig avløpsvatn. Mynde til å stille krav til påslepp til kommunalt nett.

7 SIDE Reinsekrav Tabell 1: Forureiningsmynde og standard reinsekrav for avløpsvatn. Tettbebyggelse tal pe < sjø eller ferskvatn elvemunning > Mindre følsame Gode sjøresipientar Lindesnes - Russegrensa enkel reinsing 12-9 Kommunen passande reinsing 13-8 Kommunen passande reinsing 13-8 Kommunen fosforfjerning og sekundærreinsing 14-8 Fylkesmannen sekundærreinsing* 14-8 Fylkesmannen sekundærreinsing** 14-8 Fylkesmannen Områdetype Normale Gode ferskvassresipientar fjerning av fosfor og organisk stoff Kommunen fosforfjerning Kommunen fosforfjerning og sekundærreinsing Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing Fylkesmannen Følsame Alle sjøresipientar Svenskegrensa -Lindesnes samt Grimstadfjorden fjerning av fosfor og organisk stoff Kommunen fosforfjerning 13-7 Kommunen fosforfjerning 13-7 Kommunen fosforfjerning og sekundærreinsing Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing Fylkesmannen fosforfjerning og sekundærreinsing Fylkesmannen Under er det gitt ein populærvitskapeleg forklaring av tettbebyggelse og reinsekrav i Forureiningsforskrifta. For eksakte reinsekrav vert det vist til ordlista bak. Forklaring til tabell: Tettbebyggelse Ein samling hus der avstanden mellom husa ikkje er meir enn 50 m. Sjå ordlista for fullstendig definisjon. Enkel reinsing: Skal ikkje forsøple sjø og sjøbotn, og minst etterkomme: 20 % reduksjon av partiklar i avløpsvatnet større enn 0,001 mm (SS) eller 180 mg SS/l ved utslepp. Passande reinsing: Skal ikkje forsøple sjø og sjøbotn, og minst etterkomme: 20 % reduksjon av partiklar i avløpsvatnet større enn 0,001 mm (SS) eller 100 mg SS/l ved utslipp. Primærreinsing: Reinsing av avløpsvatn frå byar og større tettstader ved fjerning av 50 % av partiklar i avløpsvatnet større enn 0,001 mm (SS) eller 60 mg SS/l ved utslipp. Sekundærreinsing: Fjerning av 70 % av organisk stoff i vatnet, samt over 90 % av partiklane. Sekundærreinsing av avløpsvatn frå byar og større tettstader er ein reinseprosess som normalt består av ein kombinasjon av kjemisk og biologisk reinsing. Nordre Follo, Oslo, Jessheim og Lillehammer har i tillegg krav om Nitrogenfjerning. * Fylkesmannen kan gi løyve til primærreinsing dersom ein kan dokumentere at utsleppet ikkje fører til skadeverknader for miljøet. For utslepp med mindre omfattande reinsing enn sekundærreinsing kan Fylkesmannen sette ein frist på inntil 7 år for å etterkomme sekundærreinsekravet. ** Miljøverndepartementet kan gi løyve til mindre omfattande reinsing dersom ein kan dokumentere at utsleppet ikkje fører til skadeverknader for miljøet, særskilde omstende og at ein meir omfattande reinsing ikkje er noko vinning for miljøet. Dette dokumentasjonen skal vere godkjent av EFTAs overvakingsorgan (ESA). 1 Krav om sekundærreinsing gjeld nye reinseanlegg eller reinseanlegg som vert endra vesentleg.

8 SIDE TILHØVE TIL ANDRE KOMMUNALE PLANAR Kommuneplan Gjeldande kommuneplan i Vik er frå og omhandlar perioden Andre kommunale planar Dei viktigaste kommunale planane med omsyn til Kommunedelplan for avløp er; Økonomiplan for Hovudplan for vassforsyning ORGANISERING OG ANSVAR Prioriteringar av dei årlege investeringane på avløpssektoren vert handsama i kommunestyret i samband med vedtak av budsjett og rullering av økonomiplan. Hovudplan for avløp skal rullerast i tråd med plan- og bygningslova. Ansvaret for rulleringa av planen er tillagt Formannskapet. Utbygging, drift og vedlikehald er administrativt lagt til Teknisk eining i. Rådmann Stab Kommunalteknisk eining Plan og forvaltning Figur 1: Organisasjonskart per februar 2012, med særskilt vekt på vatn og avløp. 2.

9 SIDE 6 2. PLANFØRESETNADER FOR KOMMUNALE ANLEGG 2.1 FOLKETALSUTVIKLING Per 1. januar 2011 var folketalet i Framskriving av folketalet ut frå SSB sine prognoser Tabell 2: Prognose for framtidig folketalsutvikling i. 2.2 SLAMHANDTERING Det er innført tvungen slamtøming for heilårsbustad anna kvart år og for fritidsbustad fjerde kvart år. Slamavskiljarane blir då inspisert av renovatør. Eventuelle feil og manglar blir rapportert til, som sender ut krav om utbetring. Etterkontroll av feil og manglar skal utførast av renovatør ved førstkomande tøming. har ansvaret for innsamling av slam frå både dei private og dei offentlege slamavskiljarane. Alt slam frå Vik blir frakta til Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallselskap (SIMAS) der slammet blir kompostert. 2.3 OVERSIKT KOMMUNALE AVLØPSANLEGG Reinsekrava for utslepp av kommunalt avløpsvatn er avhengig av storleik og type resipient: Avløpsanlegg Tal PE Utslepp til Mynde Reinsekrav pr 2010 Vik 1400 Sjø mindre følsom resipient Kommune Reduksjon av suspendert stoff SS 13-8 Vangsnes 220 Sjø mindre følsom resipient Kommune Reduksjon av suspendert stoff SS 13-8 Feios 30 (10 hus) Sjø mindre følsom resipient Kommune Enkel reinsing 12-9 Fresvik 7 hus *) Ferskvatn Kommune 90 % reinsing av fosfor 12-9 Odlane bustadfelt framfjorden 30 (10 hus) Sjø mindre følsom resipient Tabell 3: Reinsekrav ved kommunale avløpsanlegg Kommune Enkel reinsing 12-9 *) Berre ein liten del av busetnaden i Fresvik er knytt til kommunalt anlegg, resten er private separat eller felles anlegg.

10 SIDE 7 3. STATUS FOR AVLØPSANLEGGA I KOMMUNEN 3.1 VIK SENTRUM Reinsedistrikt og reinseanlegg Busetnaden i Vik sentrum(flatbygdi) er i all hovudsak knytt til det offentlege avløpsnettet. Dette omfattar heile strandsona i sentrum og sørover mot Stadheim og Tryti jf teikning Dette utgjer om lag 1400 pe.( 520 abonnentar totalt) Avløpsvatnet renn med gravitasjon mot fjorden. For å kunne samle alt avløpsvatnet til eitt utslepp er det etablert to avløpspumpestasjonar P1 ( ved utløpet av Hopra) og P2(Strandgata). Frå P2 blir avløpsvatnet pumpa fram til utslepp i fjorden på 20 meter djupne. Begge pumpestasjonane er i god stand. Anlegga er ikkje tilknytt det kommunale driftskontrollanlegget. Avløpsanlegga i Vik er bygd opp på ein litt spesiell måte ved at avløpsvatnet blir reinsa i slamavskiljar før tilkopling til kommunalt nett. Det er såleis ingen vidare reinsing før utslepp i sjøen Utsleppsløyve i høve til gjeldande avløpsregelverk Gjeldande løyve er datert 8 november 2000 og omfattar utslepp av avløpsvatn inntil 2200 pe. Her er det sett krav om mekanisk reinsing før utslepp til fjorden på minimum 20 meters djupne. Avløpsanlegget i Vik er regulert av kapittel 13 i Ureiningsforskrifta. Her det sett krav til minimumsreinsing av avløpsvatnet 1. Silanlegg med holopning på maksimum 1 mm (eksisterande anlegg) 2. Slamavskiljarar dimensjonerte i høve dimensjonerande avløpsmengde Kommunen har såleis eit val om bygging nytt felles avløpsreinseanlegg eller å sørgje for at slamavskiljarane som er tilknytt det kommunale avløpsreinseanlegget held tilfredsstillande standard Nærare om avløpsnettet Området vest for Hopra Heile avløpssona er bygd opp med separatsystem. Avløpssona omfattar busetnaden langts vestre breidd av Hopra og opp i dalsida, området ved idrettsbana, Hopperstadmarki og Prestberget. Alt avløpsvatnet renn med gravitasjon ned til pumpestasjon P1. Leidningane er i hovudsak i bra stand etter at leidningstrekket langs Hopra er rehabilitert ved at nye (og tette) avløpsleidningar er

11 SIDE 8 trekt inn i det gamle leidningsanlegget. Leidningsanlegga fungerer bra med tilstrekkeleg kapasitet. På Øvste Prestberget er det eit strekk på 350 meter med dårleg kvalitet med betydeleg utlekking av avløpsvatn. Også vassleidningsnettet på same strekket er dårleg slik at utskifting av leidningsnett bør skje samstundes. I tillegg til dette er det og eit mindre strekk ca 100 meter i Nedste Prestberget som er dårleg med utlekking av ureina avløpsvatn. I tillegg til dette er det eit eige område, Havnen, som ikkje er tilknytt kommunalt nett. I dag går avløpsvatnet frå 7 hus til utslepp i sjøen i strandsona. Dette er utilfredstillande. Generelt er det i denne avløpssona mange private slamavskiljarar som ikkje er tilfredsstillande (dvs 3 kammer) i høve til gjeldande retningslinjer. Området mellom Hopra og Vikja Dette omfattar det sentrale sentrumsområdet. Også her er det i seinare år gjennomført betydelege tiltak for å oppgradere leidningsnettet. Dette gjeld særleg avløpsleidning på austsida av Hopra som er rehabilitert slik at han no er tett og utan inntrenging av framandvatn i særleg grad. Også leidningen i Strandgata er rehabilitert/skifta ut slik at avløpsanlegget har ein bra verknadsgrad. Avløpsanlegget i heile avløpssona fungerer bra. Det er likevel ein del utfordringar i området. Ned til hovudgata Strandgata ligg det to avløpsleidningar som fører avløpsvatnet i sentrumsområdet fram til pumpestasjon P2. Ein av desse er i dårleg stand med betydeleg risiko for mekanisk samanbrot. Dette gjeld på strekket frå meieriet og ned til Strandgata, ei strekning på om lag 250 meter. Eventuelt mekanisk samanbrot vil kunne får relativt store konsekvensar. Like aust for Hopra om lag 200 meter før utløpet til sjøen ligg 4 hus som ikkje er tilknytt kommunalt nett. Avløpet frå desse blir ført til elva. Med tanke på planar om utvida bruk av området kring Hopra til tur og fritidsaktivitetar, er dette uheldig. Området kring Coopbygget har utilfredsstillande drenering. I dag blir overvatnet ført inn på det kommunale avløpsnettet slik at det ikkje oppstår problem i området. Så langt har kapasiteten på avløpsanlegget vore tilstrekkeleg til å ta hand om dette vatnet, men generelt er framandvatn inn på avløpsnettet lite heldig. I tillegg er det fleire leidningstrekk som treng regelmessig spyling på grunn av dårleg sjølvreinsing. Dei private slamavskiljarane i denne avløpssona er i hovudsak tilfredsstillande.

12 SIDE 9 Området aust for Vikja Denne avløpssona omfattar området ved Vik verk og busetnaden opp langs elva til og med Deivollen, Seim, Tenold og Følid til eige djupvassutslepp i fjorden. Også sanitæravløpet frå Vik verk er ført inn på denne leidningen. I tillegg har verksemda eit eige utslepp for prosessvatn. Anlegget fungerer bra med tilstrekkeleg kapasitet trass betydeleg innlekking av grunnvatn. I tillegg ligg det ein overvassleidning i same område med utslepp i strandsona Avløpsanlegga i Vik - utfordringar Det er ei del utfordringar ved eksisterande avløpsanlegg i Vik 1. Tilstanden på ein av hovudleidningane på Riksveg 13 frå Breilikrysset og sørover mot Coop bygget er dårleg 2. Avløpsvatnet frå 4 hus aust for Hopra går rett ut i elva Hopra 3. Sikre tilstrekkeleg reinsing av avløpsvatnet i samsvar med Ureiningsforskrifta 4. Utett leidningsanlegg i Øvste og Nedste Prestberget 5. Manglande overvassanlegg for området ved Coop bygget medfører mykje framandvatn inn på avløpsanlegget 6. Avløpsvatnet frå 7 hus i Havnen området vest for Vik sentrum renn ut i strandsona 3.2 VANGSNES Ein stor del av busetnaden også på Vangsnes er tilknytt kommunalt avløpsanlegg. Det er to separate anlegg: Hovudanlegget med utslepp til ved Vangsnes ferjekai Eit mindre fellesanlegg med utslepp til sjø ved Siklesteinsviki i underkant av 2 km frå Vangsnes ferjekai i retning Vik Gjeldande utsleppsløyve Gjeldande utslepp er datert 8 november 2000 og omfattar to anlegg: 1. Utslepp på Vangsnes med inntil 770 pe 2. Utslepp i Siklesteinsviki 100 pe Avløpsvatnet skal reinsast i slamavskiljar og førast ut til djupvassutslepp på minimum 20 meter djupne.

13 SIDE Hovudanlegget på Vangsnes Til dette er mykje av busetnaden på Vangsnes tilknytt m.a. også skulen. Leidningsanlegget utgjer om lag 1,5 km med PVC materialkvalitet. Dimensjonen på leidningane er i hovudsak 160 mm. Om lag 150 pe er tilknytt anlegget (50 abonnentar) Kvar abonnent har sin eigen slamavskiljar slik som i Vik. Avløpsvatnet går med sjølvfall ned til utslepp i fjorden. Utsleppet til sjø skjer på 3 meter djupne. Dette er lite, men på grunn av svært verharde tilhøve og særdeles god vassutskifting, har ikkje leidningen blitt lagt djupare. Leidningane ligg grunt mindre enn 1 meterdjupne. Trass dette har det ikkje vore problem med frost. Anlegget fungerer bra utan store problem Kommunalt anlegg Siklesteinsviki Dei kommunale anlegga er fordelt på to utslepp til sjøen. Årsaka til dette er å unngå pumping av avløpsvatnet. Utsleppet nærast Vangsnes har om lag 20 bustader tilknytt ( ) pe. Leidningsanlegga har ei lengde ca 800 meter, av PVC og med dimensjon på 160 mm. Utsleppet i sjøen skjer på 15 meter djupne. Det andre anlegget ligg om lag 150 meter nærare Vik, har 6 hus tilknytt. Avløpsvatnet går med sjølvfall ut i sjøen på om lag 10 meter djupne. Felles for begge anlegga er at kvar abonnent har sin eigen slamavskiljar og at anlegga fungerer bra utan store problem. 3.3 FRESVIK AVLØPSANLEGG I Fresvik er avløpssystemet i stor grad bygd opp med enkeltanlegg. Utsleppet skjer via infiltrasjon eller direkteutslepp til bekk eller sjøområde. For det kommunale bustadfeltet på Høgheim er det laga eit felles infiltrasjonsanlegg. I dag er 7 hus tilknytt anlegget. Det har i dei seinare åra vore knytt store problem til drifta av anlegget. Avløpsleidningen frå Fresvik bygdeheim er i dårleg stand og må utbetrast. I tillegg er det fleire direkteutslepp av ureina avløpsvatn i strandsona. Ved ugunstige straumtilhøve vil dette kunne medføre betydelege ulemper i form av synleg avløpssøppel.

14 SIDE 11 Nytt bustadfelt ved Grundeland er under planlegging hausten Frå det nye bustadfeltet skal det leggjast avløpsleidning til sjøen. På denne leidningen er det mogleg å kople til Bygdeheimen. Utfordringar i Fresvik: Generelt er avløpstilhøva lite tilfredsstillande Det kommunale anlegget for Høgheim bør oppgraderast Heile området bør sjåast under eitt i høve til å få bygd gode avløpsløysingar 3.4 FEIOS I Feios ligg det eit mindre kommunalt fellesanlegg. Anlegget blei etablert i samband med bustadfelta Rinde 1 og 2 på 80 og 90 talet. Det er gjennomført omfattande oppgraderingar av anlegga dei seinare åra (2009/2010). Gjeldande utsleppsløyve er frå 8. November 2000 og omfattar utslepp av avløpsvatn inntil 100 pe. Vidare skal avløpsvatnet reinsast i slamavskiljar før utslepp på minimum 20 meter djup. I dag er om lag 10 hus (30 pe) knytt til anlegget. Avløpsvatnet blir reinsa i felles kommunal slamavskiljar før det går ut til djupvassutslepp i sjøen på om lag 20 meters djupne. Anlegget har fungert utan store problem. 3.5 ODLANE BUSTADFELT I FRAMFJORDEN Bustadfeltet blei etablert midt på 80 talet. I dag er 8 10 hus ( ) pe tilknytt dette kommunale avløpsanlegget. Kvar abonnent har sin eigen slamavskiljar. Gjeldande utsleppsløyve er frå 8. november 2000 og omfattar utslepp av avløpsvatn inntil 60 pe. Vidare skal avløpsvatnet reinsast i slamavskiljar før utslepp på minimum 20 meter djup. Avløpsvatnet blir ført til utslepp i sjøen på ca 20 meter djupne. Anlegget fungerer bra. 3.6 PRIVATE AVLØPSANLEGG Avløpsanlegga på Vikafjellet - utfordringar Konsekvensane av ureinsa utslepp frå dette området kan vere langt større samanlikna med andre stader i kommunen. Årsaka til dette er mogleg påverknad av drikkevassforsyninga til

15 SIDE 12 Vik sentrum. Uttak av råvatn til vassverket skjer i utløpstunnelen frå Refsdal kraftstasjon. Dette vatnet kjem frå Målsetvatnet der store delar av vatn frå nedslagsfeltet på Vikafjellet blir samla. Utslepp av ureinsa avløpsvatn på Vikafjellet vil såleis i verste fall kunne påvirke vassforsyninga i Vik på ein svært negativ måte. har gjennomført ei kartlegging av alle hyttene på Vikafjellet i Berre nokre (mindre enn 5) har innlagt vatn. Alle dei andre har ei eller anna form for biologisk eller kjemisk toalett utan utslepp til naturen. Av dei få hyttene med innlagt vatn, har alle utanom ei hytte, avløp til tett tank. Alarm på tanken er montert og tøming skal skje minimum ein gong pr år Private avløpsanlegga Bøadalen Inst i Bøadalen er eit nytt hytteområde, Vik Fjellandsby, i ferd med å blir etablert. Pr mai 2010 var 13 hyttetomter selde, av desse var 3 hytter bygde. Det er lagt opp til ein høg sanitær standard på alle hyttene. Første byggetrinn vil totalt innehalde 30 hytter. Utbyggar har søkt om løyve for utslepp for inntil 1000 personeiningar tilsvarande 360 hytter. Både leidningsnett og reinseanlegg er i privat eige. Avløpsvatnet blir reinse i eit prefabrikert anlegg av typen BIO FLOW. Anlegget har ein oppgitt reinseeffekt på 90 % i høve til organisk stoff BOF 5, fosfor (P) og suspendert stoff SS. Det behandla vatnet vil bli ytterlegare reinsa(etterpolert) gjennom kunstige oppbygd filter av pukk. Nedstraums etterpoleringa og før utslepp til elv (Hopra) er det plassert ein målekum. Det vil då til ei kvar tid vere mogleg å ta prøvar for å sjekke reinseeffekten av anlegget. Eigaren av reinseanlegget er pliktig til å inngå serviceavtale med leverandør av anlegget slik at kvaliteten på anlegget blir vedlikehelde. Kommunen får tilsendt regelmessig minimum 1 gong i året oversyn over drifta av anlegget Private avløpsanlegga andre stader i kommunen Det er ikkje gjennomført eigne granskingar i samband med Hovudplan for Avløp. Men ut frå generelle vurderingar er tilstanden varierande. Særleg vil anlegg med utslepp til sårbare ferskvassresipientar kunne valde betydelege ureiningsproblem dersom verknadsgraden er for dårleg. For anlegg med utslepp til sjøen, er konsekvensen av dårlege anlegg truleg svært avgrensa.

16 SIDE VASSRESSURSANE I KOMMUNEN 4.1 VANNDIREKTIV OG KRAV TIL KVALITET I VASSRESSURSANE Alle vassdrag skal klassifiserast (fastsetjing av tilstand) i høve til naturleg tilstand. Dersom denne ikkje er god nok, må nødvendige tiltak iverksetjast i samsvar med tabellen under. TILSTAND STATUS Svært god Miljømål tilfredsstilt God Moderat Tiltak nødvendig*) Dårlig Svært dårlig Tabell 4; Klassifisering av tilstand m.o.t. Vanndirektivet *) For sterkt modifiserte(endra) vassforekomstar kan det gjevast unntak frå desse krava. Ved vurdering av tilstandsklasse skal det leggjast mest vekt på bruk av biologiske parametrar dvs groe i elva og samansetjing av organismar som lever i elvebotn. Fordelen med å bruke biologiske parametrar framfor kjemiske parametrar ligg i akkumuleringseffekten. Dei biologiske parametrane vil syne utviklinga over tid i vassdraget, medan kjemiske analysar berre er eit bilete av kvaliteten nett i den augneblinken vassprøven blei utteken. Ein full gjennomgang av dette (klassifisering av vassdraga med bakgrunn i biologiske analysar ) blir gjennomført i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune og ligg utanfor ramma av dette dokumentet jf. pkt PRØVETAKING I SAMBAND MED KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP I samband med utarbeiding av kommunedelplan for avløp i har det vore gjennomført granskingar av vasskvaliteten ved ei del vassdrag i kommunen. Dette gjeld Hopra ved utløp til sjøen Vikja ved utløp til sjøen Stadheimselvi før samløp med Vikja

17 SIDE 14 Det er gjennomført to prøvetakingsrundar høvesvis 16 august 2010 og 13 september der følgjande parametrar blei vurderte: Koliforme bakteriar E.coli (tarmbakteriar) Næringsstoffet Fosfor (P) Næringsstoffet Nitrogen(N) Organisk stoff målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF MN ) Surleik Leiingsevne 4.3 RESULTAT OG VURDERINGAR Prøverunde 1 utteken 16 august 2010 Hopra Vikja Stadheimselva Koliform bakteriar E. coli ph 7,3 6,7 6,9 KOF MN Totalfosfor (P) Totalnitrogen (N) Tabell 5: Vassanalysar 16 august 2010 Prøverunde 2 utteken 13 september 2010 Hopra Vikja Stadheimselva Koliform bakteriar E. coli ph 7,3 7 7 KOF MN Totalfosfor (P) Totalnitrogen (N) Tabell 6: Vassanalysar 13 september 2010 Resultata er vurdert mot rettleiar utgitt av SFT/KLIF : Klassifisering av Miljøkvalitet i ferskvann. : Vassanalysen tilfredsstiller ikkje svært god eller god tilstand- tiltak nødvendig : Vassanalysen tilfredsstiller krava tiltak ikkje nødvendig Resultata syner at det er særleg Hopra der avviket er betydeleg i høve til akseptabel tilstand. Dette gjeld både med omsyn til bakteriologisk kvalitet og innhald av næringsstoff. Utslepp private avløpsanlegg og avrenning/utslepp frå landbruket er truleg årsaka til dette.

18 SIDE 15 I Stadheimselva ligg innhaldet av bakteriar betydeleg over grensa for god tilstand, for dei andre parametrane er resultata gode. Vikja har best vasskvalitet av dei målte vassdraga, men også her er det målt relativt høgt bakterinnhald på ein av prøvene, utteken 13 september. Desse resultata må vurderast som mellombelse inntil meir sikre vurderingar basert biologiske parametrar ligg føre.

19 SIDE MÅL OG RESULTATOMRÅDE 5.1 OVERORDNA MÅL Alle i Vik skal vere tilknytt eit berekraftig avløpssystem med gode løysingar for oppsamling, reinsing og utslepp av avløpsvatn. 5.2 LANGSIKTIGE MÅL OG TILTAK Vasskvalitet i ferskvatn og sjø Det er knytt ulike krav til vasskvalitet for sjø og ferskvatn avhengig av bruksform. Dersom tilførslane av forureining overstig toleevna vil nytteverdien av vassførekomsten gradvis reduserast. Kor mykje dei ulike vassførekomstane toler vil variere med lokale tilhøve, til dømes naturtilstand og naturleg påverknad. Mål: Vassforekomstane skal ikkje tilførast meir ureining enn tolegrensa. Tiltak: Avløpsvatnet skal reinsast som omtala i kommunedelplan for avløp og i samsvar med krav i forureiningsforskrifta Vassførekomstane Hopra, Vikja og Stadheimselvi skal klassifiserast i samsvar med krava i Vanndirektivet Nødvendige tiltak skal iverksetjast slik at tilstanden i vassdraga tilfredsstiller krava sette i Vanndirektivet.

20 SIDE Oppsamling og transport Når ein vurderer kommunen si samla avløpshandtering må ein sjå oppsamling, transport og reinsing av avløpsvatn under eitt. I område med avløpsnett som berre fører ein liten del av spillvatnet fram til reinseanlegget, kan det vere kostnadseffektivt å betre tilføringsgraden i staden for å oppgradere reinseeffekten til anlegget. Avløpsreinseanlegget skal i alle høve tilfredsstille gjeldande reinsekrav. Dårleg tilføringsgrad kan mellom anna skuldast: Overvatn er ført inn på leidningsnettet for spillvatn. Leidningsnett med mykje utlekking. Dårleg utbygd leidningsnett. Mange husstandar som ikkje er kopla til felles avløpsleidning. Overløp i pumpestasjonar og reine regnvassoverløp er ofte i drift. Mål: Transport av avløpsvatn skal skje i eit lukka, hygienisk forsvarleg transportsystem og førast fram til godkjent utsleppstad. Tiltak: Leidningskartverket skal haldast oppdatert. Private leidningar skal registrerast. Ved opprusting av eksisterande anlegg, og ved nyanlegg, skal driftsovervaking innførast. Nye infrastrukturtiltak som veg- og/eller vassleidningar skal samordnast med avløpsleidning, el og breiband Gamle avløpsleidningar som er utsett for innlekking og/eller utlekking skal skiftast ut eller rehabiliterast

21 SIDE Tilknytingsgrad Om lag 60 % av husstandane i er knytt til offentleg avløpsnett. Mål: I tett busetnad og i område med etablert felles avløpssystem skal alle vere tilknytt dette. Unntak kan gis etter ein kost/nytte vurdering. I område utan etablert felles avløpssystem skal utslepp reinsast i tråd med krav i forureiningsforskrifta / utsleppsløyve. Tiltak: For nye bustadfelt skal det som del av reguleringsplan utarbeidast rammeplan for vatn og avløp som viser planlagt løysing. Rammeplan skal godkjennast av. Eksisterande busetnad som ligg nær offentleg eller privat avløpsleidning skal som hovudregel få pålegg om tilknyting, jfr. plan- og bygningslova samt forureiningslova. Leidningsnettet skal byggjast ut og følgjast opp med pålegg om tilknyting og tilfredsstillande vedlikehald.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad 1. Virkeområde Retningslinene gjeld for utslepp av avløpsvann frå fast busetnad og fritidsbustader med innlagt vatn i områda i Åseral kommune der det ikkje er ført fram offentlege avløpsleidningar, og

Detaljer

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast

Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast Vedteke i styre sak xx/xx UNDERTITTEL xx.xx.20xx Sist revidert: 25.08.2017 Vedteke i/av: Ola Normann 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Ulstein Kommune

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland FRAMLEGG TIL HØYRINGSUTKAST Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland Fastsett av Stord kommunestyre... og Fitjar kommunestyre med heimel

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3915 Arkivnr.: 461.2 Dykkar referanse: Bjørn Olav Viken Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapporten er sendt per e-post til:

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE.

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. Retningslinjene blei vedtatt i kommunestyret i møte 08.06.2005 sak 42/05, punkt 3 ved behandlingen

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL OS KOMMUNE Tekniske Tenester Forvaltningsstyret Os, 08.09.2008 _ L.nr. Saknr. Arkivkode Eining/Sabh Dykkar ref. 15902/08 05/1897 /M41/ TEK/GHE LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I.

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I. Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6485-472 Dykkar referanse Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Ved: Sissel Storebø Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: 5114077\Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA 2013-05-28 KOMMUNALT AVLØP I FJELL KOMMUNE, SØKNAD OM UNNTAK FRÅ

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 18.11.2015 068/15 SM Kommunestyret 10.12.2015 100/15 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT

TYSVÆR KOMMUNE. Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT TYSVÆR KOMMUNE Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT MÅL Hovudplan avløp er ei rullering av Hovudplan avløp og vassmiljø 2005-2015 vedtatt i kommunestyret sak 42/05 den 8.5.2005. Overordna mål

Detaljer

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad.

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad. Sula kommune Prosjektering, bygg og drift Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon 70 19 91 00 post@sula.kommune.no www.sula.kommune.no JNR.: Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknadsskjemaet gjeld for: Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe. Utslepp

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S Utkast / Endelig RAPPORT NR. 2/01 Bedriftens adresse: 5645 Sævareid Arkivkode: 01/09502-542.1 Utslippstillatelse av:

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.

Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4. Rektangelg AS Ørsta kommune Forslag til Avløpsforskrift separate anlegg IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.doc forslag til forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING Kven har søknadsplikt? Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auke eit eksisterande utslepp vesentleg, må du søke kommunen

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Førde bystyre den 17.12.09 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om begrensing av forurensinger, av 1. juli 2004, sist endra

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Lovverk: Lov om vern mot forurensninger og om avfall, 1981-03-13, nr. 06 (forureiningslova).

Detaljer

STORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ 2004-2015 VEDTEKEN I STORD KOMMUNESTYRE 13.05.04

STORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ 2004-2015 VEDTEKEN I STORD KOMMUNESTYRE 13.05.04 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ 2004-2015 VEDTEKEN I STORD KOMMUNESTYRE 13.05.04 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO GODKJENNING I STYRINGSGRUPPA Komite for Miljø og Kultur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire

Detaljer

Strukturering og opprydding på VA-sektoren

Strukturering og opprydding på VA-sektoren Strukturering og opprydding på VA-sektoren Erfaringar og døme frå 13 000 innbyggarar juli 2016 ü 11 500 i bysenteret ü 2 500 i bygdene Utfordringa 2011 Kommunal planstrategi 2012 2016 1. Hovudplan VA 2.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 26.11.2014 079/14 SM Kommunestyret 18.12.2014 078/14 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Bømlo kommune h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Her finn du oss: Øyommune med meir enn 1000 større og mindre øyar 247 kvadratkilometer i omfang Kystlinemeter Om lag 620 km Innbyggjarar

Detaljer

Tysnes Kommune. Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram

Tysnes Kommune. Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram Utgåve: 1 Dato: 08.11.2016 1 DOKUMENTI NFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapporttittel: Kommunedelplan for Vatn, Avløp og Vassmiljø - Planprogram Utgåve/dato:

Detaljer

Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest Norway AS sitt settefiskanlegg på lokaliteten Kvinge S i Masfjorden kommune

Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest Norway AS sitt settefiskanlegg på lokaliteten Kvinge S i Masfjorden kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 01.07.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/8406 Dykkar referanse Marine Harvest Norway AS Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

Strukturering og opprydding på VA-sektoren

Strukturering og opprydding på VA-sektoren Strukturering og opprydding på VA-sektoren Erfaringar og døme frå Førde kommune Førde kommune 13 000 innbyggarar juli 2016 11 500 i bysenteret 2 500 i bygdene Utfordringa 2011 Kommunal planstrategi 2012

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 43 KOMMUNUALTEKNISK AVD. ANSVAR: 3410-3450 ÅRSBUDSJETT 2015, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 2.2.3 KOMMUNALTEKNISK AVDELING Kommuneplan for

Detaljer

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning Tal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga Kontroll ved Halsvik Bil & Gjenvinning Endeleg RAPPORT Verksemda si adresse: Halsvik 5960 Dalsøyra Arkivkode: 2005/5475 /472 Lovverk: Sjå kap. 2

Detaljer

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire kommunar har laga egne søknadsskjema om avløpsutslepp

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010 Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010 Vedtatt i Radøy kommunestyre 30. september 2010, sak. 046/10. Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

SYSTEMREVISJON. hjå. Sør-Fron kommune

SYSTEMREVISJON. hjå. Sør-Fron kommune Endeleg Fylkesmannen i Oppland SYSTEMREVISJON hjå Sør-Fron kommune RAPPORT NR. 1/2005 Tidspunkt for revisjonen: 13.04. og 14.04.2005 Kontaktpersonar i kommunen: Revisjonsgruppe Fylkesmannen: Revisjonsgruppe

Detaljer

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne.

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne. Møtebok SAK: Herøysund Vassverk - søknad om kommunal overtaking. Arkivsaksnr.: 97/01734 BEHANDLA AV: Beh.rf. Utval Møtedato Utvalssak X Hovudutval for miljø og kultur 10.12.97 97/078 1 Formannskapet 08.01.98

Detaljer

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Magnar Bolstad Sivilingeniør Asplan Viak AS Leikanger Førde Leikanger Bakgrunn: Problematikken med påsleppskrav og gebyr

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved [namn på verksemda] Dato for inspeksjonen: Rapportnummer:

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I.

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø, 55572317 Vår dato 31.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/7378-472 Dykkar referanse Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg Rapport frå inspeksjon 18. april

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR. Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte , K.sak 038/02, gjeldande frå

SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR. Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte , K.sak 038/02, gjeldande frå SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte 12.12.02, K.sak 038/02, gjeldande frå 01.01.2003 I GENERELT Sandøy kommune sine abonnentar betalar for vass- og avløpstenester

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2015 vedtatt i kommunestyret den 16.12.2014 med iverksetting frå 01.01.2015. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Rapport frå tilsyn ved Voss reinseanlegg 17. juni Resultat frå tilsynet. Voss kommune Postboks Voss. Rapportnummer: I.

Rapport frå tilsyn ved Voss reinseanlegg 17. juni Resultat frå tilsynet. Voss kommune Postboks Voss. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 26.06.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/7662-0 Dykkar referanse Voss kommune Postboks 145 5701 Voss Rapport frå tilsyn ved Voss reinseanlegg

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: HOVUDPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ VÅGSØY KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: HOVUDPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ VÅGSØY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM: HOVUDPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ VÅGSØY KOMMUNE 2019-2029 Dato: 18.01.2018 Forord Vågsøy kommune har starta opp arbeidet med utarbeiding av ny hovudplan for avløp og vassmiljø

Detaljer

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett) Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, hytter og liknande

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 20.06.2013 Dykkar dato 14.05.2013 Vår referanse 2013/6502 Dykkar referanse Løvaas Maskin AS Barlivn. 21 5142 Fyllingsdalen Mellombels løyve

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Gunnar Djuvik Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Kurs for kommunene, 25. - 26. april 2006 Formål med foredraget: Gi grunnleggende orientering om regelverket

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune.

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune. Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune. Gjeldande frå 01.01.2017 Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Nissedal kommune Heimel: Fastsett av Nissedal kommunestyre 08.12.2016 med heimel i lov

Detaljer