Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4."

Transkript

1 Rektangelg AS Ørsta kommune Forslag til Avløpsforskrift separate anlegg IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.doc

2 forslag til forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg Innhald Side Innleiing...3 Regelverk omkring utslepp frå mindre avløpsanlegg...3 Lokal forskrift for utslepp av avløpsvatn...4 Eksempel på lokale forskrifter i andre kommunar...6 Forskrift om utslepp av avløpsvatn frå hus, hytter og andre bygningar i Ørsta kommune Formål Verkeområde Definisjonar Søknad om utsleppsløyve frå mindre avløpsanlegg Innhald i søknad om enkle utslepp Innhald i søknad om tiltak Utsleppsreglar for Ørsta Krav til forundersøking Krav til utføring Tilsyn Unntak Iverksetting...10 Kommentarar til forskrift om utslepp av avløpsvatn frå hus, hytter og andre bygningar...11 Sluttkommentar...14 Vedlegg...14 Oktober 2003 Side 2 av 14

3 Innleiing Ørsta kommune har under revidering hovudplan/kommunedelplan for avløp. I denne samanheng ønskjer ein også å utarbeide ei lokal forskrift for separate utslepp inn under ramma av 15 PE slik Forskrift om utslepp av avløpsvatn gir høve til. Arbeidet er så langt eit administrativt forslag som ikkje er evaluert politisk og ein tek atterhald om eventuelle endringar både før og etter utlegging til offentleg ettersyn. Forskrifta vil bli lagt ut til offentleg ettersyn samstundes med tilsvarande for kommunedelplan avløp. Regelverk omkring utslepp frå mindre avløpsanlegg Regelverket omkring dette er i hovudsak styrt av a) Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg gjeldande frå , jf. vedlegg 1, og gitt med heimel i Lov om vern mot forurensinger og om avfall av 13. mars (Denne forskrifta er under revidering og eit forslag er ute på høyring med høyringsfrist ) Forskrifta gjeld utslepp av avløpsvatn frå bustader, fritidsbustader og andre bygg med innlagt vatn når utsleppet skal knytast til mindre avløpsanlegg og avløpsmengda ikkje overskrid 1000 PE rekna som biologisk oksygenforbruk over fem døgn, BOF 5, tilsvarande 1500 personar eller ca abonnentar/husstandar, alt etter kor mange personar ein reknar pr. abonnent/husstand. Søknader om utsleppsløyve etter denne forskrifta blir avgjort av kommunen. Søknader for utslepp over 15 PE, tilsvarande ca. 22 personar eller 5 abonnentar/husstandar, skal handsamast etter reglane i Forskrift om saksbehandling etter forurensingslova, gjeldande frå , før utsleppsløyve blir gitt. (I forslag til ny forkrift er grensa utslepp etter for lokal forskrift sett til 1000 PE) b) Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) gjeldande frå Formålet med denne lova er å sikre samfunnsmessig forsvarleg bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvatn. Som vassdrag er definert alt stilleståande eller rennande overflatevatn med årsikker vassføring med tilhøyrande botn og breidder inntil høgste vanlege flomvasstand. Vassdrag tilhøyrer eigaren av den grunn det dekker om ikkje anna følgjer av særlege rettstilhøve. Grunnvatnet er definert som grunneigar sin eigedom. Vatnet i sjøar, elvar og bekkar som ikkje tørkar ut oftare enn ein gong pr. 10 år, er det samfunnet som har forvaltningsretten over. Grunneigar kan motsette seg at andre utan særskilt rettsgrunnlag utøver rådvelde over vassdrag som tilhøyrer han. Det at grunnvatnet nå så klart er definert som grunneigar sin eigedom, gjer at ein må vere ennå meir kritisk til infiltrasjonsløysingar som kan forureine Oktober 2003 Side 3 av 14

4 nedstraums. Ein må helst vente seg ei meir kritisk haldning frå naboar til avløpsanlegg med sluttutslepp til grunnvatn. Vassdragsstyresmaktene kan fastsette kvalitetsmål for vassdraget og styresmaktenes sine plikter om kvalitetsmål ikkje blir nådd. Kvalitetsmål skal vere bindande for utøving av offentleg styresmakt. Kvalitetsmål for forureinande stoff blir å fastsette etter forurensingsloven. Samla planlegging av ulike tiltak innan eitt vassdrag bør skje etter regelverket i Plan- og bygningsloven. Konsesjonspliktige tiltak må ha særskild godkjenning etter vassdragsloven, uavhengig av Pbl. Kongen fastset kven som er vassdragsstyresmakt og kva vassdragstyresmakt som kan treffe vedtak etter lova, herunder legge oppgåver til kommunar. c) Plan og bygningsloven, gjeldane frå , sist endra Det aller meste av tiltak som er aktuelle å gjennomføre av kategori utslepp frå mindre avløpsanlegg er plan- og prosessmessig styrt av regelverket i planog bygningsloven, samordna med aktuelt regelverk i spesiallover/spesialforskrifter som Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg og Lov om vassdrag og grunnvann. d) EU-direktiv Det såkalla Avløpsdirektivet er gjennom EØS-avtalen gjort til forskrift i Noreg, og er eit styrande minstekrav for vårt nasjonale regelverk. Det pågår for tida ei eit arbeid i regi av SFT/Miljøverndepartementet for å samle ei rekke forskrifter innan forureiningsområdet til ei forskrift. Like så pågår det eit arbeid hos sentrale styresmaketer med vurdering om også Vanndirektivet i EU skal gjerast gjeldande for Noreg. Norsk politikk på avløpsområdet har historisk vore det ein kan kalle resipientorientert. Det same kan ein seie om Vanndirektivet, medan Avløpsdirektivet er meir by/tettstad eller politisk orientert. Lokal forskrift for utslepp av avløpsvatn Det har ikkje vore utarbeidd lokal forskrift for avløp i Ørsta kommune, og ein la til grunn dei relativt detaljerte retningslinene i Forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg. I sist godkjende hovudplan for avløp blei det i søknad om utsleppsløyve innpassa eit eige punkt om løyve til avvik frå retningslinene ved opprydding/godkjenning av innlagt vatn i eksisterande hytter baset på oppsamlingstank/infiltrasjon av gråvatnet i kombinasjon med kjemikalieklosett eller biologisk klosett utan avløp. For nye hytteområde vart det lagt til grunn ein tilsvarande modell, men med større oppsamlingstankar. Forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg vart oppheva og avløyst av den langt mindre detaljerte Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for å få betre samordning med EU-direktivet, og betre dekke opp dei mindre utsleppa som var lite detaljert omhandla i Avløpsdirektivet. Oktober 2003 Side 4 av 14

5 I Ørsta som mange andre kommunar oppstod det eit visst vakuum i mangel av eit detaljert regelverk å støtte seg til, og ein valde å halde fram med den forvaltningspraksis som var innarbeidd tidlegare gjennom hovudplan avløp, sjølv om denne ikkje lenger hadde noen formell forankring i ny forskrift. Dette ønskjer ein nå å rette på som del av prosessen omkring hovudrullering av kommunedelplan for avløp. Ønsket er å ha eit minst like detaljert og tilpassa regelverk å støtte seg til som før. Målet er å hindre at nye forureinande utslepp blir etablert til skade på miljø og natur, samstundes som ein ønskjer å gjere regelverket lettare tilgjengeleg for publikum og gjere separate utslepp likeverdige med kommunale i anleggsstandard og drift. Regelverket må vere tilpassa den saksbehandlingspraksis ein i dag har innarbeidd i kommunen andsynes saker som skal formelt handsamast etter regelverket i Plan og bygningsloven. Ein ønskjer å legge til grunn ei resipientorientert lokal forskrift med detaljerte standardløysingar for dei utsleppsituasjonar som er typiske for Ørsta kommune, og som omfattar både kysttilhøve og innlandstilhøve, ikkje infilterbar grunn og område der infiltrasjon kan vere mogleg. Dette omfattar da utslepp til gode sjøresipientar mindre gode sjøresipientar/terskelfjordar utslepp til stilleståande ferskvatn utslepp til bekk/elv utslepp til grunnvatn Når det gjeld tekniske løysingar ønskjer ein å legge til grunn dei standardløysingar som er oppsummert i prosjektrapport nr frå NORVAR, Utslipp fra mindre avløpsanlegg, teknisk veiledning, men den endring at ein ikkje ønskjer bruk av sandfiltergrøfter i kommunen. Sandfiltergrøfter har ikkje vore akseptert løysing i Ørsta kommune på mange år, dels etter påtrykk frå fylkesmannen. Ein ser ikkje noen grunn til å endre denne praksis da bygging og drift av denne type anlegg har vist seg problematisk. Ein ønskjer også å vidareføre den praksis ein har hatt med å kreve minimum slamavskiljar på alle utslepp til sjø, også til gode sjøresipientar. Dette gjer ein ut frå eit grunnleggande syn på miljø og natur i Ørsta kommune som inneber at ingen utslepp av hushaldningskloakk skal vere ubehandla. I tillegg ønskjer ein av hygieniske årsaker at standard djupne for utslepp til sjøresipient skal vere kt.-10 m NGO, for vatn 5 m i høve til middelvasstand og i elv/bekk 1,5 m tilsvarande. Der det er langgrunt, kan ein redusere utsleppsdjupet til oppnåeleg djup 100 m frå land i sjø, 50 m i vatn og midt av elv/bekk. Kravet til utslepp til elv/bekk er at definert minstevassføring ikkje skal underskridast oftare enn ein gong kvart 10. år. Einaste godkjennbare løysing for utbehandla avløp er avløp til tett tank og tømming i samsvar med forskrift for tvungen slamrenovasjon. Dette slamtømmingskravet vil ein også stille til alle produsentar av slam, enten i slamavskiljarar eller i høggradige biologiske og kjemiske reinseanlegg. Oktober 2003 Side 5 av 14

6 Eksempel på lokale forskrifter i andre kommunar Det finst ingen eksempel frå kommunane i Møre og Romsdal på lokale forskrifter inn under ramma av Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg og som er formalisert som forskrift. Ein del kommunar har i som del av kommunedelplan avløp gjort vedtak om at den utgåtte Forskrift om utslipp fra spredt bebyggelse skal gjelde for kommunen inn til ei ny lokal forskrift blir utarbeidd. I fylka Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus, Rogaland, Hordaland og Buskerud finst det kommunar som har utarbeidd slike forskrifter. Forskriftene er relativt like, men skil seg frå kvarandre på eit viktig punkt når det gjeld saksbehandling: Utsleppsløyve etter melding til kommunen, og eter søknad til bygningsstyremaktene, sjå følgjande linkar eller vedlegg med forskrift for Sola kommune og for Hemsedal kommune som eksempel. Fylke Kommune Meldingsbasert Søknadsbasert Sør-Trøndelag Hemne nr 0746: Oppland Sør-Fron nr 0400: Nord-Aurdal nr 1875: Sel nr 1855: Østre Toten nr 0899: Akershus Frogn kommune, nr 1507: Nesodden nr 0466: Ullensaker nr 1450: Østfold Hobøl nr 1167: Telemark Bamble nr 1743: Buskerud Hemsedal nr 1853: Hol kommune nr 1170: Rogaland Sola nr 1667: Utskrift av lokal forskrift for Sola som eksempel m/melding følgjer som vedlegg 2, for tilsvarande m/søknad følgjer kopi av lokal forskrift for Hemsedal, vedlegg 3. Oktober 2003 Side 6 av 14

7 Forskrift om utslepp av avløpsvatn frå hus, hytter og andre bygningar i Ørsta kommune På grunnlag av ovanståande har ein administrativt utarbeidd følgjande forslag til forskrift for utslepp frå mindre avløpsanlegg: Fastsett av Ørsta kommunestyre XX. XXX.XXXXX med heimel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslepp frå mindre avløpsanlegg 5 jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal betre informasjon til publikum om kva prinsipielle krav til denne type anlegg som gjeld for Ørsta kommune og medverke til å forenkle kommunen si sakshandsaming i samband med søknad om utslepp frå mindre avløpsanlegg Verkeområde Forskrifta gjeld utslepp av avløpsvatn frå hus, hytter og andre bygningar med innlagt vatn i område utanfor reinsedistrikt slik dei er definert i kommunedelplan avløp, eller i område utan offentleg avløpsnett i Ørsta kommune. Utsleppet må ikkje vere større enn 15 PE. I verkeområdet vil bustader og fritidsbustader som ligg innanfor ein gjennomsnittleg avstand på inntil 100 m bli vurdert under eitt. Også bustader og hytter utan innlagt vatn skal reknast med i gjennomsnittsavstanden. Gjennomsnittsavstanden blir utrekna som sum avstandar mellom hus/hytter i området dividert med antal hytter i det same området. Blir antal hytter/bustader innanfor ein gjennomsnittsavstand av 100 m lik eller mindre enn 7, kan det søkast om utsleppsløyve etter denne forskrifta. I motsett fall må det søkast om utsleppsløyve etter Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg som einskildutslepp over 15 PE Definisjonar Med avløpsvatn meiner ein i denne forskrifta hushaldningsavløp frå vassklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller liknande bustadrom. Forskrifta omfattar også utslepp av avløpsvatn frå næringsverksemd. Med innlagt vatn meiner ein vatn som gjennom fast monterte rør eller leidningar er ført innandørs Søknad om utsleppsløyve frå mindre avløpsanlegg Alle søknader om utsleppsløyve skal oppfylle krav til dokumentasjon etter 5 i denne føresegna. Elles gjeld krav i forskrift til plan- og bygningslova om sakshandsaming og kontroll. Eksisterande godkjende anlegg er søknadspliktige dersom dei vert auka vesentleg, jamfør også 5. Som vesentleg auke reknar ein mellom anna innlegging av vatn og installering av vassklosett. Oktober 2003 Side 7 av 14

8 Alle avløpsanlegg som er prosjektert i samsvar med krava i 4 og etter denne forskrifta sine vedlegg nr., kan sakshandsamast som søknad om enkle utslepp om kommunen ikkje innan 2 veker har framsett krav om at utsleppet skal sakshandsamast som søknad om einskildutslepp over 15 PE. Søknader som ikkje omfattar full dokumentasjon i samsvar med 5 blir å behandle som ein einskildsøknad om utslepp, sjølv om utsleppet er mindre enn 15 PE med normal saksgang etter plan- og bygningsloven Innhald i søknad om enkle utslepp. Søknaden skal som eit minimum innehalde: a) Utfylt søknadsskjema for søknad om utsleppsløyve og igangsettingsløyve. b) Situasjonskart i målestokk 1:200 der anlegget er innteikna, samt eit oversiktskart i målestokk 1:1.000 med skisser av anlegget der avstandar til bygningar, vegar, vassdrag, drikkevassinteresser (brunnar, bekkar, o.l.) og eigedomsgrenser kjem fram. Oppstillingsplass for evt. slamsugebil skal visast. c) Dimensjoneringsgrunnlag for heile anlegget og dei ulike komponentane, samt dimensjonering av anlegget. d) Vurdering av straumtilhøve på utsleppstaden, minstevassføring og vurdering av forureiningskonsekvens nedstraums. e) Utrekning som viser at anlegget ikkje vil forureine drikkevasskjelder f) Resultat av minimum to infiltrasjonstestar og to kornfordelingskurver som er teke der anlegget skal plasserast. g) For å vurdere jordprofilet for infiltrasjonsløysingar, samt avstand til grunnvatn og/eller fjell, skal det utførast sjakting til minimum ein meter djupne. Ved sjakting skal jordmassen sine hydrauliske og reinsemessige eigenskapar dokumenterast og vurderast av ansvarleg prosjekterande/ansvarleg søkar. Det skal takast fotografi av den opne sjakta. h) Søknad om godkjenning av føretak og ansvarsrett etter plan- og bygningslova for søkar, prosjekterande, kontrollerande for prosjektering, utførande og kontrollerande for utføring av røyrleggjar- og gravearbeidet. I tillegg må kontrollplanar for prosjektering og utføring vere med. i) Gjenpart av utsendt nabovarsel eller positivt nabosamtykke frå naboar, gjenbuarar og eventuelle andre partar Er arbeidet ikkje igangsett seinast tre år etter at melding er sendt kommunen, eller dersom arbeidet vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell retten til å etablere utslepp etter denne forskrifta bort. Dersom utslepp framleis er aktuelt, må ny søknad sendast inn (jf. 4) Innhald i søknad om tiltak Søknaden skal som eit minimum innehalda dokumentasjon i samsvar med 5. I tillegg må søknaden innehalde dokumentasjon av anlegget sin reinsefunksjon. Når anlegget er ferdig skal kopi av ferdigattest sendast til teknisk sjef. Oktober 2003 Side 8 av 14

9 1.7 7 Utsleppsreglar for Ørsta Avgrensing av reinsedistrikt er vist i vedlagte 1 kart. 1 Kart utelate. Resipient Krav til reinseklasse Ope ferskvatn Klasse 1, jf. Kommentar til 7 på side 12 Grunnvatn Klasse 2, jf. Kommentar til 7 på side 12 Terskelfjord Klasse 4, jf. Kommentar til 7 på side 12 Open fjord Klasse 3, jf. Kommentar til 7 på side 12 Lukka system utan avløp Klasse 5, jf. Kommentar til 7 på side 12 Anlegget skal plasserast maksimum 20 meter frå veg slik at tankbil kan brukast ved tømming av slam. Slamtømming skal skje i samsvar med krav i Forskrift for tvungen slamrenovasjon for Ørsta kommune. I tillegg skal det inngåast serviceavtale med leverandør av anlegg for anlegg etter klasse 1 og 2. Serviceavtalen skal tinglysast på eigedomen. Utsleppsleidning skal førast til dykka utslepp 5 m under lågaste vassivå i stilleståande ferskvassresipient og tilsvarande min. 1.5 m i stilleståande. Ved utslepp direkte til sjø skal utsleppsleidningen førast til minimum 10 m under normal vasstand. Dersom desse utsleppsdjupa ikkje er praktisk gjennomførlege, skal utsleppet førast minst 100 m frå lang i sjø, min 50 m i stilleståande ferskvatn og til midt av rennande elv/bekk. Utsleppsleidningen skal ha diameter på 110 mm eller i samsvar med dokumentert utrekna dimensjon, vere nedgravd/nedsprengt i heile fjøresona og ha utsleppskum og endearrangement. Minimumskravet til dimensjon på utsleppsleidning gjeld ikkje dersom vatnet må pumpast til utsleppspunktet. Infiltrasjonsanlegg skal ligge på eigen grunn eller på grunn med tinglyst rett til anlegg og drift i uavgrensa framtid. Kommunen skal godkjenne ansvarshavande i samsvar med bestemmelsane i plan- og bygningslova ved prosjektering og bygging av avløpsanlegg etter denne paragraf Krav til forundersøking Som grunnlag for prosjektering av anlegg med infiltrasjon skal forundersøking utførast i samsvar med NORVAR prosjektrapport 49/1994, Grunnundersøkelse for infiltrasjon små avløpsanlegg Krav til utføring Avløpsanlegget skal utførast i samsvar med NKF og NORVARs VA/Miljøblad. Oktober 2003 Side 9 av 14

10 Tilsyn Eigaren av avløpsanlegget er ansvarleg for drift og vedlikehald av anlegget i samsvar med krava i denne forskrifta. Når fleire enn 3 einingar har felles avløpsanlegg, skal det veljast eit styre og ein formann som er ansvarleg for drifta av avløpsanlegget. Ørsta kommune fører tilsyn med at denne forskrifta blir følgd Unntak Ørsta kommunestyre kan etter søknad gjere unntak frå heile eller delar av denne forskrifta. Retten til å gjere unntak kan delegerast til rådmannen Iverksetting Forskrifta trer i kraft frå 1. mars Oktober 2003 Side 10 av 14

11 Kommentarar til forskrift om utslepp av avløpsvatn frå hus, hytter og andre bygningar Til 1 Formål Formålet med denne forskrifta er at det blir utarbeidd ein reiskap for direkte informasjon til publikum og rasjonalisering av kommunen sin sakshandsaming ved søknad om løyve til mindre utslepp. Til 2 Verkeområde PE: Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg nyttar EU sin definisjon av PE. I EU er ei personeining den mengde organisk stoff som blir broten ned biologisk med eit biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF 5 ) på 60 gram oksygen per døgn. Den spesifikke forureiningsproduksjonen i Noreg er sett noko lågare enn standarden for EU, og for norske tilhøve tilsvarar 15 PE utslepp frå ca. 22 personar. Denne forskrifta gjeld derfor for avløpsanlegg dimensjonert for å handtere avløp tilsvarande utslepp frå opptil 22 personar. Verkeområdet er også knytt opp mot den gamle 7-hus regelen som var viktig i den gamle forskrifta om utslepp frå spreidd busetnad. Hus: Ørsta kommune legg til grunn at det bur gjennomsnittleg ca. 3,5 personar i kvar heilårsbustad i spreiddbygde område. 15 PE tilsvarar då utslepp frå 7 hus. Hytter: a) med vassklosett og full sanitærteknisk standard tilsvarar 1,0 PE/brukardøgn b) med innlagt vatn, men utan vassklosett tilsvarar 0,5 PE/brukardøgn, Ein reknar med at kvar hytte i Ørsta kommune blir brukt i snitt av 5 personar ca. 50 døgn kvart år, dvs. at kvar hytte har ca. 250 brukardøgn. I eit hyttefelt med innlagt vassklosett og full sanitærteknisk standard kan 10 hytter koble seg til et avløpsanlegg dimensjonert for 15 PE. I eit hyttefelt med innlagt vatn, men utan vassklosett kan opptil 20 hytter knyte seg til et anlegg dimensjonert for 15 PE. Ein har valt å legge til grunn relativt konservative tal ettersom toppbelastning på dei fleste hytteanlegg vil vere størst i ugunstige driftsperiodar. Alle nye avløpsanlegg større enn 15 PE må søke om utsleppsløyve, jf. 4 i forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg. Til 3 Definisjonar Mjølkerom, fjøs, drivhus og anna verksemd kan koplast til avløpsanlegget dersom det er dokumentert at samla utslepp ikkje er større enn 15 PE, og at det minireinseanlegget som er tenkt brukt kan handtere avløpsvatnet. Oktober 2003 Side 11 av 14

12 Til 4 Søknad om utsleppsløyve frå mindre avløpsanlegg For å unngå sterk auke i antal einskildutslepp ønskjer Ørsta kommune at nye einskildutslepp i størst mogeleg grad koplar seg til eksisterande offentlege eller private avløpsanlegg. Eksisterande og planlagt utbygging av avløpsanlegg, nedslagsfelt og reinsedistrikt i heile kommunen vil framgå av kommunedelplan for avløp. Der tilhøva ligg til rette for tilkopling til eksisterande avløpsanlegg, vil kommunen kreve søknad etter 4 i forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg. Ved tilkopling til kommunalt avløpsanlegg må det betalast tilknytingsavgift, jf. lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Ved tilkopling til privat avløpsanlegg må eigar av den eininga som koplar seg på, betale refusjon for utførte anleggsinvesteringar, dekke meirkostnader for drift av anlegget til eigar av det eksisterande avløpsanlegget, like så dekke kostnadene til evt. naudsynt ombygging og utviding av avløpsanlegget, jf. 23 i forurensningsloven. Til 5 Innhald i søknad Ørsta kommune vil utarbeide eit eige meldingsskjema som skal nyttast til skriving av søknad. Kommunen kan også hjelpe til med å skaffe naudsynt kartgrunnlag. Krav til innhald i søknaden framgår i hovudsak av forskrifta. Supplerande opplysningar for å klarlegge og dokumentere søknaden må vurderast av ansvarleg søkar. Til 6 Innhald i søknad om tiltak Søknaden må innehalde naudsynt dokumentasjon for søknad om igansetting av tiltak etter Pbl. Til 7 Utsleppsreglar for Ørsta Denne forskrifta opnar kun for bruk av avløpsløysingar som ligg innanfor ramma av det som framgår av Prosjektrapport 107 frå NORVAR, Utslipp fra mindre reinseanlegg. Denne rapporten kan ein få kjøpt av Ørsta kommune. Innanfor kvar reinseklasse som er definert under 5 i denne forskrifta, er følgjande reisetiltak førehandsgodkjent: Resipient Reinseklasse Godkjent anleggstype Ope ferskvatn Klasse 1 Høggradig minireinseanlegg, klasse 1 eller 3 etter godkjenningskr. Våtmarksfilter Tett tank, min. 6 m 3. Grunnvatn Klasse 2 Konvensjonell slamavskiljar 4 m 3, filtrering og infiltrasjon i tilstadeverande masse, evt. kunstig oppbygd infiltrasjonsanlegg. Tett tank, min. 6 m 3. Terskelfjord Klasse 4 Konvensjonell slamavskiljar, 3 kammer, min 4 m 3 med områdespesifiserte tilleggskrav/eigne krav. Utsleppsleidning til 10 m djup/100 m frå land. Zzfjord: Evt. tilleggskrav blir å vurdere på sikt. Tett tank, min. 6 m 3. Oktober 2003 Side 12 av 14

13 Open fjord Klasse 3 Konvensjonell slamavskiljar, 3 kammer, min 4 m 3. Utsleppsleidning til 10 m djup/100 m frå land Tett tank, min. 6 m 3. Lukka system utan avløp Klasse 5 Tett tank, min. 6 m 3. Ansvarshavande for prosjektering og utføring av avløpsanlegget må ha lokal eller sentral godkjenning i samsvar med krav i plan- og bygningslova. Til 8 Krav til forundersøking Krav til forundersøking vil særleg gjelde for infiltrasjonsanlegg og for vurderinga av straumtilhøve/eigna utsleppsstader i open sjø og vatn. I tilegg til straumtilhøve må ein vurdere den miljømessige konsekvens av utsleppet på eit fagleg grunnlag. Til 9 Krav til utføring Krav til utføring må tilfredsstille tekniske normer og norsk standard som er relevant for det einskilde anlegg og kontroll av uting må gjennomførast etter den tiltaksklasse som gjeld for anlegget, vanleg vis tiltaksklasse 1. Til 10 Krav til tilsyn Kommunen kan føre tilsyn med at avløpsanlegga er bygd og blir drifta i samsvar med krava i denne forskrifta. Dersom kommunen gjennom kontroll eller på annan måte avdekker ulovlege utslepp eller brot på denne forskrifta, kan kommunen pålegge den ansvarlege å sette i verk tiltak for å hindre forureining innan ein gitt frist, jf. 7 i forurensningsloven. Kommunen kan også vedta utsleppsløyve med vilkår og tidsfristar utan søknad, jf. 4 i forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg. Til 11 Unntak Ingen regel utan unntak som det heiter og det bør vere opning for formelt å kunne avvike frå regelen når særlege grunnar talar for det. Unntaket må ikkje bli regelen, da må ein heller endre regelverket! Oktober 2003 Side 13 av 14

14 Sluttkommentar Det kan bli positivt for kommunane å utarbeide lokale forskrifter innanfor 15 PE, både for dei som skal nytte seg av forskrifta og for miljøet. Det er trass alt for å verne om dette forskrifta er utarbeidd og ein har eit regelverk. All erfaring tyder på at mange, kanskje særleg hytteeigarar, har ein tendens til å ordne for seg meir enn dei har løyve til. Mange har innlagt vatn og ikkje godkjende avløpsløysingar. Utsleppsløyve etter melding verkar rasjonelt og enkelt, sparer kommunane for arbeid med klare JA-saker, men ein del NEI-saker kan også gli gjennom. Søknadsopplegget vil kreve meir arbeid i forkant, meldingssystemet truleg meir i etterkant. Ein viser elles til ei rekke interessante artiklar i tidsskriftet VANN, særleg frå perioden etter Mange har drøfta hytteproblematikk og gode avløpsløysingar for hytter og spreidd busetnad, og teknologisk er det gjort framskritt. Ulempa er at tiltaka kostar ein god del både i anlegg og drift. For dyrt synest mange, og ein er kanskje litt for godt vant med rimelege løysingar som fungerer ein del i underkant. Vedlegg 1. Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg 2. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra hus, hytter og andre bygninger, Sola kommune, Rogaland. 3. Forskrift om utslepp av avlaupsvatn frå bustader og fritidsbustader, Hemsedal kommune, Buskerud Oktober 2003 Side 14 av 14

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad.

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad. Sula kommune Prosjektering, bygg og drift Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon 70 19 91 00 post@sula.kommune.no www.sula.kommune.no JNR.: Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller

Detaljer

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad 1. Virkeområde Retningslinene gjeld for utslepp av avløpsvann frå fast busetnad og fritidsbustader med innlagt vatn i områda i Åseral kommune der det ikkje er ført fram offentlege avløpsleidningar, og

Detaljer

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland FRAMLEGG TIL HØYRINGSUTKAST Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland Fastsett av Stord kommunestyre... og Fitjar kommunestyre med heimel

Detaljer

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire kommunar har laga egne søknadsskjema om avløpsutslepp

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL OS KOMMUNE Tekniske Tenester Forvaltningsstyret Os, 08.09.2008 _ L.nr. Saknr. Arkivkode Eining/Sabh Dykkar ref. 15902/08 05/1897 /M41/ TEK/GHE LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN

Detaljer

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato:

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2008/1927-22 Sveinung Seljås 01.09.2009 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 116/09 10.09.2009 Kommunestyret 71/09 24.09.2009

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. forskrift

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Geiranger 06.11.02 1 BA-avfall: Miljøproblem Dei viktigaste miljøproblema knytt

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Magnar Bolstad Sivilingeniør Asplan Viak AS Leikanger Førde Leikanger Bakgrunn: Problematikken med påsleppskrav og gebyr

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE.

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. Retningslinjene blei vedtatt i kommunestyret i møte 08.06.2005 sak 42/05, punkt 3 ved behandlingen

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/259 Delegert sak nr: 352/2 Arkiv: 52/25 Vedtaksdato: 0..202 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland har frå Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) motteke:

Fylkesmannen i Rogaland har frå Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) motteke: F Y L K E S M A N N E N I R O G A L A N D Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune - Plan for avslutting av nåverande deponietappe og søknad om innretting av ny - Høyring og utlegging av saksdokumenta til

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknadsskjemaet gjeld for: Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe. Utslepp

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT SOGNDAL KOMMUNE SAL- OG SKJENKEREGLEMENT Utdrag frå RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN for Sogndal kommune 2009-2012 7. KOMMUNALE REGLAR FOR SAL OG SKJENKING AV ALKOHOL Dette kapitlet skal omhandle følgjande område:

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Bømlo kommune h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Her finn du oss: Øyommune med meir enn 1000 større og mindre øyar 247 kvadratkilometer i omfang Kystlinemeter Om lag 620 km Innbyggjarar

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Vedtatt av Hemsedal Kommunestyre den 02.06.2009 med heimel i forskrift om begrensing av forureining (forureiningsforskrifta)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Nord-Aurdal kommune Utvalssak JournalID: 13/2691 Behandla av Møtedato Saksnr. Saksbehandlar Formannskapet 11.04.2013 017/13 Nyhgun Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Vedlegg: Dok. dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Lovverk: Lov om vern mot forurensninger og om avfall, 1981-03-13, nr. 06 (forureiningslova).

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Heimel: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 2 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta)

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett) Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, hytter og liknande

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8458 Dykkar referanse Lindum Bioplan Eidfjord Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved

Detaljer

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1/7 Vår saksbehandlar Vår dato Vår referanse Bjarne Nes tlf 57 65 51 49 05.12.2005 2005/1226-5/461.3 A E-post: bn@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse 07.10.2005 Flora kommune

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Det er kome inn fleire merknader til føresegnene i fredingssaka. I sjølve vernesaka er reglane

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer