Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD"

Transkript

1 INNHOLD 1

2 Forord..3 Hva gir rapporten deg....3 Sammendrag...4 Bakgrunnsspørsmål....6 IT Biblioteket..26 Teknisk drift..35 Studieadministrasjonen 42 Boliger 47 Soria Moria Barnehage 57 Go`Biten Cafe...63 Fagbokhandelen 67 Kiosken..73 Idrettssenteret...79 SSiN s administrasjon..87 HiN`s rammetilbud..90 SSiN s tilbud.91 Navneforslag.92 2

3 FORORD Undersøkelsen er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Narvik og Høgskolen i Narvik. I mai ble to undersøkelser sendt ut. En ble sendt ut til alle studenter på HiN og en ble sendt ut til alle ansatte på HiN, Norut, Forebygging, Statsbygg og SSiN. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kvaliteten på tjenester i administrative enheter ved HiN og SSiN. Av totalt 1050 studenter, var det 207 stykker som besvarte undersøkelsen og blant ansatte var det 80 stykker av 250. Hva gir rapporten deg? HiN og SSiN tar for seg følgende områder i undersøkelsen: Bakgrunnsspørsmål IT-seksjon Biblioteket Teknisk drift Studieadministrasjonen Boliger Soria Moria Barnehage Go`Biten Cafe Fagbokhandel Kiosken Idrettssenteret SSiN s administrasjon HiN`s rammetilbud SSiN s tilbud Navneforslag I denne analysen av brukerundersøkelsen er det fra spørsmål 4 til og med spørsmål 15 og spørsmål 30 til 33, kun rettet spørsmål til studenter, da disse spørsmålene ikke er relevant for ansatte. Antall spørsmål i undersøkelsen for studentene, er 83, mens det blant de ansatte er 63. Det er færre spørsmål i analysen ettersom noen av spørsmålene ikke var relevant å ta med her, samt at kommentarene er plassert under det konkrete spørsmålet i stedet for eget punkt. I analysen er studentenes svar plassert over svar fra de ansatte. Rangering av svaralternativ: 1 til 4 er mest brukt.1 er mindre tilfreds og 4 er svært tilfreds. 3

4 SAMMENDRAG IT-seksjonen: Studenter og ansatte er generelt fornøyd, og synes det har blitt bedre i løpet av de siste årene. Ansatte er mer fornøyde med IT-seksjonen enn studentene. Tilgjengelighet og åpningstider trekker noe ned. Biblioteket: Benyttes jevnlig av både studenter og ansatte. Mest benyttet til å finne litteratur, lese aviser/tidsskrifter samt til gruppearbeid/arbeidsplass. Brukerne er godt tilfreds, men datautstyr og for få arbeidsplasser trekker noe ned. Personalet er imidlertid noe brukerne er meget godt tilfreds med. Teknisk drift: Både studenter og ansatte er noe mindre tilfreds med hustrykkeriet, ellers generelt tilfreds. Imøtekommenheten kan forbedres. Studieadministrasjonen: Over 30 % av henvendelsene gjelder eksamen. Positivt at de som er i kontakt med studieadministrasjonen er veldig fornøyd med hjelpen/behandlingen de fikk. Studentene virker tilfreds, men ønsker en annen løsning med tanke på studentmail. Timeplanvisning og informasjon om studentutveksling kommer noe dårlig ut. Boliger: 30 % av studentene bor i SSiN s boliger. Studentene er mest fornøyd med beliggenhet og minst fornøyd med pris. Studentene kommenterer misnøye med standard i forhold til pris. Blant studentene har nær 65 % tilgang til internett i sin bolig. 58 % av disse benytter seg av HiN/Studentbynettet, og er godt tilfreds med denne. Soria Moria Barnehage: Både studenter og ansatte med barn i barnehagen er tilfreds. Go Biten: Miljø, åpningstider samt service fra personalet er mest tilfredsstillende. Pris og kreativitet er studentene og ansatte minst fornøyde med. Variasjon i tilbud/menyer er noe som kan forbedres. Fagbokhandelen: Beliggenhet og service er studenter og ansatte fornøyd med. Pris trekker ned. 73 % av studentene og 30 % av ansatte handler sin faglitteratur via fagbokhandelen. 4

5 Kiosken: Pris trekker noe ned, mens beliggenhet og service er noe studentene og ansatte er tilfreds med. Når det gjelder automatene, bør disse kanskje ha en standardøkning samt utbedring av sortiment. Idrettssenteret: Rundt 80 % av ansatte og studenter bedriver en eller annen form for trening. Styrketrening er den aktiviteten som er hyppigst brukt ved Idrettssenteret. Pris og informasjon til kunden trekker noe ned, ellers er studenter og ansatte tilfreds. Åpningstider bemerkes som positivt. SSiN s administrasjon: Halvparten av studenter og ansatte har vært i kontakt med SSiN s administrasjon, og er tilfreds med imøtekommenheten, tilgjengeligheten samt servicen de har fått. 5

6 BAKGRUNNSSPØRSMÅL 1. Kjønn Grafen over viser at det er flere mannlige studenter enn kvinnelige. Hele 63,77% av de som har besvart spørreskjemaet er menn i forhold til antallet kvinnelige som er 36,23% Denne grafen viser at fordelingen av ansatte er 52,5 % menn og 47,5 % kvinner. 6

7 2. Alder: Ut fra grafen, ser vi at nesten halvparten av studentene er mellom år (46 %) Blant ansatte er 32,5 % mellom år. 7

8 Hvilket firma/institusjon representerer du? 8

9 3. Hvor kommer du fra? De fleste av de spurte studentene (75 %), kommer fra Nord-Norge. Nær 10 % oppgir å komme fra utlandet. Utland er spesifisert som: Russland: 9 Kina: 9 Polen: 1 Bulgaria: 1 Ut fra grafen, ser vi at 76 % av de ansatte er fra Nord-Norge, mens ansatte som er fra utlandet er nær 4 %. 9

10 4. Er du heltidsstudent eller deltidsstudent? Hele 91 % av studentene er heltidsstudenter. 10

11 5. Hvilket studieprogram er du student ved? Grafen over viser hvilke studier de spurte går på. Vi ser at bachelor i elektronikk (14 %), bachelor i industriteknikk (12 %) samt bachelor i sykepleie (16 %) er best representert. 11

12 6. Hvilket år begynte du å studere på HiN? 63,3 % startet sine studier i løpet av 2004 og

13 7. Hvorfor begynte du å studere på HiN? (Flere kryss er tillatt) Majoriteten av de spurte (48 %) oppgir nærhet til hjemsted som årsak til hvorfor de valgte HiN. Som annet er her definert: God kontakt med lærerne Tilfeldighet Begynte på industriteknikk Kom inn her og ikke i Trondheim Tilfeldig, ei venninne flyttet hit for å jobbe. Var sikret skoleplass der. Jobber i Narvik To steder med master innenfor bygg, og kom ikke inn på førstevalget NTNU. Eneste tilbudet nord for Trondheim, hadde det vært andre hadde jeg valgt der. Trives her Eneste stedet i Norge med romtknologi. Ville gå el-kraft og ville være i Nord Norge. Gratis studietilbbud. Ville gå elektronikk og være nært Tromsø. 13

14 8. Hvordan trives du som student? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) De fleste studenter oppgir både trivsel faglig samt sosialt, men noe mindre trivsel med Narvik. 9. Synes du det er vanskelig å bli kjent med og få venner blant studentene? Ut fra grafen ser vi at nær 83 % synes det er enkelt å komme inn i et sosialt miljø. 14

15 10. Hvis ja, hva er den viktigste årsaken til at du synes det er vanskelig å få seg venner? (Sett ett eller flere kryss) 16 % oppgir på spørsmål 9, at de opplever det vanskelig sosialt. Av disse sier 35 % at de ikke har tid til et sosialt liv, mens 26 % oppgir at de mangler en møteplass. 11. Er du engasjert i noen av foreningene/klubbene på HiN? Som vi ser i grafen ovenfor, er det nær 30 % av studentene som engasjerer seg for foreninger/klubber. 15

16 12. Har du i løpet av studietiden opplevd noen av følgende situasjoner i så stor grad at det har gått ut over dine studier? (Sett ett eller flere kryss) Grafen over viser at nær 50 % av studentene ikke lar negative situasjoner gå ut over studier, mens derimot 21 % oppgir at den økonomiske situasjonen har en innvirkning på studiene. Kommentarer vedrørende sosiale forhold: Elendig studentmiljø, men veldig bra sosialt miljø ellers i Narvik. Alt for mange studenter som isolerer seg på hyblene foran PC og alt for mange pendlere som drar hjem til familie hver helg. Det er vanskelig å få venner blant norske studenter. For familier med barn/aleneforsørgere er det lite tilrettelagt for å kunne være med på aktiviteter, da særlig de i begynnelsen av skoleåret. Jeg er meget godt fornøyd med de sosiale forholdene. Trenger flere aktive studenter som gidder å gjøre noe, dette kan føre til enda bedre sosiale forhold. Med kun lån/stipend fra Lånekassen er det "overlevelig", men veldig trangt økonomisk. Masterutdanningen er krevende og det er derfor lite fritid. Dette går ut over humøret (stort arbeid - og prestasjons - press). Tok deltidsarbeid en periode for å kunne ta seg råd til ting i hverdagen som gjør at du orker å stå på litt ekstra (eks. 16

17 middag i kantina iblant, kino, en kveld på byen osv.) - Deltidsjobben gikk igjen litt utover fagene - men siden motivasjonen økte med "pustehullene" har det vært lettere å akseptere hengefag -selv om det er en psykisk belastning når hengefag fører til nye hengefag... (alltid litt etterslep) Vanskelig å komme i kontakt med studenter som allerede har studert ved HiN og som kjenner miljøet. Jeg har opplevd at noen av de faglige ansatte ved HiN er opptatt av de studentene de får. Noen av ansatte klarer å oppdage det når student får private problemer som går utover studiehverdag... For stor arbeidsmengde i hvert fag førte til for mange hengefag, som igjen førte til økonomiske problemer. Mer jobb, mindre skole, flere ekstra år på hin Burde vært bedre tilbud på internett til studenter som ikke bor i SSiN - boliger. 13. Disponerer du egen PC? 92 % av studentene oppgir å disponere egen PC 17

18 14. Hvor tilfreds er du med tilgang til PC på HiN (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Majoriteten av studentene er fornøyde med PC-tilbudet på HiN. 18

19 15. Hvilke PC-saler/datarom har du benyttet mest (Sett inntil 3 kryss) Studentene oppgir å bruke datarommene E3090 (23 %), E3100 ( 33 %) og E3120 (29 %) mest. 19

20 IT 16. Hvor tilfred er du med Høgskolens Datanettverk? Spørsmål om studentbynettet kommer senere. (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) De fleste studentene oppgir at de er tilfreds med standard koblet nettverk. Trådløst nettverk (inne på Høgskolen) er de noe mindre tilfreds med. 20

21 Ansatte er svært tilfreds med standard kablet nettverk. Antallet ubesvarte på spørsmålet om trådløse nettverk, skyldes trolig at de fleste ansatte kun benytter kablet nettverk. 17. Hvor ofte har du kontaktet IT-seksjonen? Som grafen viser, har 78 % av studentene kun kontakt med IT-seksjonen 1-2 ganger pr semester. 21

22 Ansatte har litt hyppigere kontakt med IT-seksjonen. 40 % har kontakt 1-2 ganger i semesteret, mens 26 % har kontakt 1-2 ganger pr måned. 18. Hvilke forhold eller problemer medførte at du kontaktet IT-seksjonen? Av de som kontaktet IT-seksjonen, var hovedårsaken blant studentene at de har problemer med innlogging (brukernavn og passord) (62 %) 22

23 Av grafen over ser vi at ansatte tar kontakt med IT-seksjonen i all hovedsak på områder som ikke var spesifisert i spørreskjemaet (46 %). 23

24 19. Hvor tilfreds er du med tjenestetilbudet fra IT-seksjonen? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Studentene virker tilfreds med hjelp og veiledning fra personalet, at de nettbaserte tjenestene og informasjonen fra seksjonen er tilfredsstillende. Når det gjelder tilgjengelighet og åpningstider, er ikke studentene like fornøyde. Dette kommer også frem i kommentarer nedenfor. Kommentarer fra studenter på tjenestetilbudet fra IT-seksjonen: Har fungert bra de to gangene jeg har vært der. Dårlige åpningstider, låst dør i åpningstidene. Når jeg begynte her i 2000 satt de på sin høye pidestall og ville stort sett ikke hjelpe noen. Nå har de blitt veldig mye bedre (mye takket være lærlingene?) De har sikkert mye å gjøre, men det er lov å smile litt Svar som går igjen på telefon er at de ikke har tid, så da må man ta beina fatt og gå å hente de og forklare problemet. Min personlige erfaring er veldig positiv. Har ikke hatt noen store problemer vedrørende IT-tjenester på disse fem årene jeg har gått ved HiN. Mange studenter og ansattes feil er at de ofte ikke tenker på at det er mennesker som jobber på ITavdelinga som ønsker å heller få spørsmål/tilbakemeldinger i stedet for masse surking og irriterte blikk. Vil herved gi en takk til lærlingegutta som alltid er imøtekommende og greie. E-blokka trenger også trådløst nett. Kan disse folka være høflige og ha bedre åpningstider? 24

25 Vi ser av grafen over at de ansatte er generelt mer tilfreds enn studentene. Dette gjelder alle fem faktorene. Kommentarer fra ansatte på tjenestetilbudet fra IT-seksjonen: Gjelder dette IT, kun HiN eller også SSIN. SSIN har jeg mer med å gjøre, og er veldig fornøyd. Har sett en klar forbedring i informasjonsflyt og service-innstilling de siste par-tre årene. De skal virkelig ha ros for sin positive innstilling til jobben sin! Ser ut som de trives bra nå 25

26 BIBLIOTEKET 20. Hvor ofte bruker du bibliotekets tjenester Ut fra grafen, ser vi at flesteparten av studentene bruker bibliotekets tjenester ukentlig (36 %), mens 24 % benytter seg av disse tjenestene 1-2 ganger pr måned. Av de ansatte, er det så mange som 34 % som aldri benytter seg av bibliotekets tjenester 26

27 21. Hva bruker du biblioteket til? (Sett ett eller flere kryss) Her har studentene krysset av for flere alternativer, og vi ser at flere av bibliotekets tjenester benyttes. Det benyttes oftest til å finne litteratur til oppgaver (68 %), lese avisen (59 %), benyttelser av grupperom/arbeidsplass (57 %) samt finne eksamensoppgaver (50 %). 27

28 Også blant ansatte benyttes biblioteket til finne litteratur til oppgaver (33 %), lese tidsskrifter ( 24 %) samt lese avisen (23 %). 28

29 22. Hvor tilfreds er du med bibliotekets tilbud? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen viser at studentene generelt sett er veldig fornøyde med de tilbud biblioteket har. Den parameteren som kommer dårligst ut er datautstyr dette fremkommer både på grafen for studenter og ansatte. 29

30 I tillegg til parameteren om datautstyr, kommer også parameteren for nettbaserte tjenester dårlig ut hos de ansatte. Når vi da ser at nær 35 % av de ansatte oppgir å aldri benytte bibliotekets tjenester og ser at andelen ubesvart på dette punktet er veldig høy, samt at de av ansatte som benytter seg av biblioteket i all hovedsak bruker det til å finne frem litteratur, lese bøker og tidsskrifter, vil dette punktet ikke kunne gjenspeile tilfredsheten til ansatte. 30

31 23. Hvor tilfreds er du med det fysiske arbeidsmiljøet på biblioteket? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen viser at tilgjengeligheten av arbeidsplasser er dårlig, men studentene virker å generelt å være fornøyd. 31

32 Ansatte er også fornøyde med det fysiske arbeidsmiljøet, men andelen ubesvart er også her høy. Det antas at årsaken er den samme som på spørsmål Har du hatt opplæring i informasjonssøking i forbindelse med studiene ved HiN? Nær 60 % av studentene har gjennomgått opplæring i informasjonssøking. 32

33 Av de ansatte er det 19 % som oppgir at de har hatt denne opplæringen. 25. Dersom du har fått opplæring, hvor tilfreds var du med denne opplæringen? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Andelen studenter som ikke har besvart er nær 40 %, mens vi ser at generelt er studentene som var med på denne opplæringen, tilfreds. 33

34 Grafen ovenfor oppgir at majoriteten av ansatte (80 %) har ikke besvart dette spørsmålet. De som har svart, virker derimot tilfreds. Kommentarer vedrørende biblioteket. Studenter: Veldig god service Luftkvaliteten er elendig etter kl 16:00 Trivelige folk som jobber der. Få inn en kaffeautomat eller noe? Bra med lang åpningstid. Det er forferdelig plagsomt med de utvendige persiennene som går opp og ned i ett strekk etter eget forgodtbefinnende. Det er få leseplasser på biblioteket og noen har litt dårlig belysning. PC til skanner burde vært byttet ut. Det kunne godt vært litt mer moderne og hatt flere steder man alene kan sitte å lese/studere. Ta en titt på Høgskolen i Bodø. De har fint bibliotek. Det er veldig vanskelig å finne seg arbeidsplass, særlig i eksamenstid. Generelt bra, men mye bråk. Ansatte: Alt for lite arbeidsplasser Veldig fornøyd med jobben de gjør når det gjelder bestilling av litteratur Blide og serviceinnstilte bibliotekarer. Hovedbruk: kopiering/lån av standarder, gjennomsyn gamle eksamensoppgaver. Har ingen formening om arbeidsforholdene der. 34

35 TEKNISK DRIFT 26. Følgende oppgaver ligger under teknisk drift. Hva bruker du teknisk drift til? (Sett ett eller flere kryss) Grafen over viser oss at det er servicetorget (90 %) og adgang/adgangskort (44 %) som blir mest benyttet av studentene. Også ansatte benytter seg mest av servicetorget (73 %), men her blir også andre tilbud hyppigere benyttet. 35

36 27. Hvor tilfreds er du med teknisk drifts tilbud? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene generelt sett er fornøyde med tilbudene, men tilfredsheten med hustrykkeriet er litt mindre enn tilfredsheten med renhold og teknisk støtte. 36

37 Også ansatte har samme formening om hustrykkeriet som studentene, også her er denne grafen lavere enn for renhold og teknisk støtte. 37

38 28. Hvor tilfreds er du med følgende forhold på servicetorget? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene er meget fornøyd med forhold tilknyttet servicetorget. 38

39 Ansatte er også meget godt fornøyd med forholdene på servicetorget, muligens noe mindre tilfreds med informasjon. 29. Hvor ofte bruker du teknisk drifts tjenester? Mer 50 % av alle studentene benytter seg av teknisk drifts tjenester 1-2 ganger pr semester. 26 % oppgir å benytte seg av disse tjenestene 1-2 ganger pr måned. 39

40 Kommentarer til teknisk drift: Hyggelige folk i skranken Er ofte en del rot med bestillinger til trykkeriet. Servicen i servicetorget har blitt mye bedre, men de har ikke informasjon og kontroll på så mye som de burde ha kontroll på/vite. Hustrykkeriet burde få autocad, publisher og andre slike programmer for å kunne gi et bedre tilbud til bygg og studentorganisasjoner som trenger utskrifter av plantegninger i A3, foldere og informasjonsfoldere som laget i et godt program-publisher. Få flere stikkontakter på klasserom for bruk av bærbar PC. Dere gjør en kjempejobb. Hvis de bare kunne svare på ting man lurte på så Som for eksempel når semesteret starter neste år, hvilken uke eksamener kommer i, sånne ting en skole burde vite. Skikkelige skoler vet når og hvor de holder eksamen 2 år frem i tid, og når semesteret starter er.la oss studenter få planlegge ferier litt. Vaske tastaturene og toalettene!!!! Dette har med trivsel å gjøre. Adgangskort knekker støtt. Bra service av Jan Kurt. Send enkelte i servicetorget på smilekurs. Dårlig at studenter ikke kan låse seg inn på skolen mellom 00-07, enkelte foretrekker å jobbe om natta/morgenen når det er rolig og god kapasitet. Grafen over viser at ansatte ofte benytter seg av teknisk drifts tjenester. 28 % bruker tjenester ukentlig. 40

41 Kommentarer til teknisk drift: Hustrykkeriets oppgaver/kapasitet opplever begrenset/nedbemannet? Søke slik hjelp utenfor HiN? Smil! Gjør så kunden/studenten opplever deg som trivelig og serviceinnstilt. Hustrykkeriet har god service, så lenge det er åpent Det er veldig ugunstig å ha så ustabil drift; her burde det være en bedre back-up-ordning ved sykdom Hovedbruk teknisk drift: Kopimaskin/skriver. 41

42 STUDIEADMINISTRASJONEN 30. Hvis du har vært i kontakt med studieadministrasjonen (personlig,mail,telefon) hva gjaldt henvendelsen? (Sett ett eller flere kryss) Over 30 % av henvendelsene til studieadministrasjonen gjelder eksamen(søknad, informasjon og lignende.) 42

43 31. Hvor tilfreds er du med hjelpen/behandlingen du fikk? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene er tilfredse med hjelpen/behandlingen de har fått. 43

44 32. Hva synes du om informasjonen på web innenfor følgende områder? Studentene virker generelt sett godt tilfreds med studieinformasjon generelt samt arena høgskole. De virker mindre tilfreds med timeplanvisning og informasjon om studentutveksling 44

45 33. Hvordan foretrekker du å få informasjon? Over 30 % foretrekker informasjon via melding eller oppslag på it`s Learning. 24 % foretrekker informasjon via SMS. Kommentarer til studieadministrasjonen: Lag It`s Learning og web-mail link!! Slik at man bruker en av delene Det er tungvint med to, for man glemmer å sjekke web - mailen. Keep up the good work! Når studentene klager på forelesere, ta oss på alvor! Det er en god start ellers kan dere sende nødvendig info på mail, men fjern epost - kontoen til Reinslett. Han sender mye rart og personlig rundt. Minn han på at reply - knappen ikke bør brukes. Jeg har en kommentar angående bruk av en slik ressurs som jurist i administrasjonen Synes det er litt unødvendig å bruke personen i denne stillingen, som har ansvar for besvarelser av klagehenvendelser og lignende til sekretæroppgaver i forskjellige utvalg og arbeidsgrupper Når det gjelder informasjon på web, så er informasjonen veldig grei. Men den kan være litt vanskelig å finne. På formelle klager skal det sendes en kvittering på mottatt klage, men det skjer ikke i dag. Og hvis man skal klage på formelle feil, skal det ikke være nødvendig å ha underskrifts - kampanje i klassen først.en voksen person bør holde. Det burde være et mål å kunne linke e-posten til en privat e-postadresse, da denne sjekkes mye oftere. Mail vil jeg helst ha på gmail.studentmailen er kronglete og blir full av et vedlegg fra SSIN. 45

46 Bra service av Bakkejord,Kvalsvik og Stellander. Systemfeil (ifm rutiner/saksbehandling) trekker ned. Send minst mulig info på mail/sms betraktes som støy. Kan ha litt bedre informasjonsflyt. Super! Arbeider raskt og effektivt. Jeg har alltid fått svar på mine problemer. Avdelingen fortjener ros. Jeg kommer av og til i skade for å lese artikler på web-sidene til skola. Dere tjener svært lite på det uhemmede selvskrytet som blir servert. Eksempelvis artikkelen om y veien og den interne studentavisa. Smør litt tykkere på og det er direkte løgn. Bruk heller spaltemetrene til å gi studentene relevante nyheter, eks jobbtilbud og dets like. Dette er også en reklameeffekt for fremtidige studenter. Ang. timeplan. Den første uka fungerer de, så begynner faglærerne å bytte på dager og timeplanene blir ikke oppdatert. Gikk bare en måned så hadde jeg ikke peiling på hvordan timeplanen min så ut. Måtte lage min egen i excel Og så har det ikke kommet opp lapp på døra inn til studieadministrasjonen om begrenset besøkstid? Er litt negativt synes jeg. Man kan ikke forvente at alle studenter har tilgang til pc/internett. Dårlig timeplan, siden veldig få av lærerne oppdaterer timeplanen. Jeg og andre studenter har utallige ganger møtt opp til tomme klasserom fordi faglærer ikke har oppdatert timeplanen. 46

47 BOLIGER 34. Hvor bor du nå? Nær 30 % av studentene bor på studenthybel hos SSIN. 22 % leier leilighet/hybel privat. 47 % av ansatte bor i leilighet/hus de selv eier. 47

48 35. Hvis du bor i SSiN sine boliger, hvor bor du? 12 % av de som har besvart undersøkelsen, bor i Skistua Kun 2 av de ansatte bor i SSIN sine boliger, derfor den høye andelen ubesvart. 48

49 36. Hvor tilfreds er du med følgende forhold for boligdriften? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Studentene virker generelt sett tilfredse, men pris utmerker seg som en moment studentene er lite tilfredse med. Beliggenheten er derimot et moment de er svært tilfreds med. Kommentarer til boliger: Levestandarden når man flytter inn, var blant annet mugg/sopp i taket over dusjen, plasten helt nede mellom gulv og vegg har gått løs og viser gammel,gammel mur. Hyggelig vaktmester som fortjener skryt. Leiligheten var skitten ved innflytting og rimelig herpet pluss at gulvet er MEGET skeivt på kjøkkenet. Pluss til avdelingen for hjelpen med det som kunne utbedres. Burde snart være på tide med litt oppussing av leilighetene. Skyhøy pris. SSIN bør gå ned i pris på studentboligene, de er altfor dyre. Litt dyrt i forhold til standard og utseende og servicetilbud. 49

50 Nytter ikke å komme med innspill og vi ville gjerne ha et møte bare for å få en dialog. I stedet får vi små lapper i posten. Vi ville gjerne gjøre noe med utearealet selv, fikse opp, rydde og sette opp blomster. Vi ville gjerne ha vekk noen store grantrær, plenty med kompetente folk. Vi sliter også med at utstyr blir stjålet inne i gangene at unger tar koster og spader, og at det ikke vaskes i fellesarealet. Parkeringsplassen er nå full av snøscootere og tilhengere, og kapasiteten er sprengt. (Da renta gikk ned gikk heller ikke husleien ned, slik den gjorde da det var motsatt). Synes leilighetene er litt dyre når man skal betale barnhage, husleie og leve på studielån. Narvik er jo ikke akkurat den hotteste studieplassen og at dere da har like stor husleie som i Tromsø synes jeg at det er litt rart. Dere burde ha lavere husleier slik at elevene velger Narvik foran andre studieplasser. Det skulle helt klart vært pusset opp skikkelig, det er fuktskader i tak på bad og i gang. Prisen er for høye for noe så dårlig. Rommene er små med dårlig møblement. Lydisolering mellom hybel og kjøkken er svært dårlig. På grunn av at jeg ikke fikk fakturaene på husleien før nå til våren, og skulle da betale for hele året, vil jeg ikke leie hos SSIN mer. Helhetlig har jeg et dårlig inntrykk av SSIN. Gjør det lettere å få bolig der å ikke få svar på søknad sendt i februar ennå (det er nå 4.juni) er uakseptabelt for et studiested. Det er å ikke ta studentene seriøst. Hvordan skal jeg nå få tak i bolig privat, hvis dere ikke klarer å skaffe gjennom samskipnaden? Når jeg søkte sto det at det ikke manglet leiligheter hos SSIN. Vel siste uka før jeg begynte ble jeg tvunget til å leie privat. Siden da har jeg holdt meg unna SSIN. Nok en løgn på web-sidene. Vaskemaskiner og tørketromler er veldig dårlige. Det skal være flere parkeringsplasser ved et så stort blokkhus som Fjellveien. Svært lytt. Regel for ro om kvelden håndheves for dårlig. Nedslitt invetar. Prisen står ikke i forhold til det man får igjen. Fint. Narvik er uforholdsmessig dyrt. Vannlekkasje over parkeringsplass/gangvei gjør hele området til en bratt skøytebane. Grafen for ansatte som bor i SSIN sine boliger er ikke tatt med, ettersom andelen er for få. 50

51 37. Har du tilgang til internett der du bor? Av grafen ser vi at nær 65 % av studentene har tilgang til internett i sin bolig. Av ansatte er det 42 % som har denne tilgangen i sitt hjem. 51

52 38. Hvis ja, hvilken nettleverandør? 38 % av studentene benytter seg av HiN/studentbynett, mens 24 % benytter seg av annen leverandør. Av ansatte, er det 28 % som benytter annen leverandør. 52

53 39. Hvor tilfreds er du med følgende forhold på studentbynettet til HiN/SSiN? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Ut fra grafen, virker studentene er tilfredse med momentene oppetider, service, kapasitet, tjenester samt support. Årsaken til den høye andelen ubesvart, ligger nok i spørsmål

54 De av de ansatte som benytter studentbynettet, synes det er tilfredsstillende. 54

55 40. Hva synes du om følgende forhold på trådløsnettet til HiN/SSiN (eksternt trådløsnett) (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Av de 2 % som oppgir i spørsmål tidligere at de benytter trådløsnett, virker disse fornøyd muligens noe misfornøyde med prisen. Kommentarer: Bra stort sett. Dårlig at det er portblokkering på nettet. Det har vært noen dager dette skoleåret som det har vært ute av drift. Altfor variert nett bør bli lik trådløs linje over hele skolen og ikke på enkelte rom, for eksempel rom E2480 er det bra, men på E2439 er det store problemer. Er plaget med spoofing og ping of death,men det var jo ikke alvorlig nok til å sjekke opp. Og alle de ulovlige serverne visste SSiN om så da får vi bare finne oss i at nettet ikke har så god kapasitet. Blir visst ikke tatt alvorlig, i stedet står trådløse nett åpent og naboer kan låne samt at det foregår vill kopiering og filmkopiering i nettet! Det burde være flere tilbud på internett (eksternt) til studenter som ikke bor på SSiN sine boliger. Trivelig og behjelpelig. Har ikke tilgang til trådløsnettet fra våre vanlige arbeidssteder. Kan nevne at i førsteklassen var vi nødt til å sitte på gulvet i glassgata for å få laste opp dokumenter til It`s Learning. 55

56 Når nettet ikke er oppe, betaler jeg for noe jeg ikke får. Det er rett og slett for dårlig, samme hvor lenge nettet er nede og ustabilt. Bruker trådløsnettet ganske lite, ellers er jeg fornøyd med studentbynettet. Dere sperrer for mange porter og gjør ting unødvendig vanskelig for oss. Det at vi ikke kan sende e-post fra studentbyen er for dårlig. Ansatte med tilgang til trådløsnettet, virker tilfreds. Kommentarer: Veldig god service Ok Bra holdning og service Meget bra service og tilgjengelighet. 56

57 SORIA MORIA BARNEHAGE 41. Har du barn? 17 % av studentene har barn. 42 % av de ansatte har barn. 57

58 42. Hvis du har barn mellom 0-6, hvor er barna på dagtid? 7 % benytter Soria Moria Barnehage. Nær 5 % benytter annen barnehage. 17 % av barna til ansatte, går i annen barnehage. Barn i Soria Moria utgjør nær 4 %. 58

59 43. Hvor viktig er følgende forhold ved valg av barnehage? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) I grafene framkommer det at alle momentene for valg av barnehage, beliggenhet, service, personal, åpningstider, pedagogisk tilbud samt årsplan er mer viktig enn pris. 59

60 For de ansatte, er det viktigste beliggenhet, service og personal samt pedagogiske tilbud. 60

61 44. Hvor tilfreds er du med følgende forhold ved Soria Moria Barnehage? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Blant studentene som har barn i barnehagen, er de aller fleste tilfreds. Kommentarer: Stort sykefravær blant de ansatte. Det er ikke pedagogisk tilbud per i dag, det er ikke hygieniske rutiner, og det er mange aggressive unger som har frie tøyler. Det har ikke vært noe fast opplegg i år på grunn av personell mangel... det vil si - det er SYLTYNT. Ungene har ikke lært en ny lek, en ny sang. Rutiner rundt spising og vasking har ikke eksistert. Unger har vært uten mat i 8 timer. Min unge kom hjem med bitemerker over hele kroppen - med beskjed om at bitt ikke er farlig!! Det ER det farligste bittet som er (Har bildebevis). Og når man spør om det ikke kan forhindres - så har barnehagelederen også opplevd det samme og mener vi bør finne oss i det. Det burde både vært håndvask og tannpuss i barnehagen - og om de ikke kan lage opplegg rundt det så kan vi foreldrene godt vise og veilede. Har kommet med forslag, men blir latterliggjort. Det er bare ett lyspunkt - LILL EVA, henne bør dere ansette fast - hun tørker til og med snørr fra våte neser og vi får barna hjem, rene i ansiktet hvertfall - og ungene elsker henne. Kjempebra 61

STUDENTRAPPORT. MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2)

STUDENTRAPPORT. MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2) STUDENTRAPPORT MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2) NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Montpellier 2 / IAE BY: Montpellier

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Biblioteket Brukerundersøkelse 2013 Side 1 Brukerundersøkelse 2013 - Biblioteket Side 2 Brukerundersøkelse i biblioteket 2013 Brukerundersøkelser er ett viktig element

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL.

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL. NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith university gold coast BY: gold coast LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: juli-desember 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: bachelor i reiselivsledelse HVILKET SEMESTER I

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter.

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter. I det daglige bruker du gjerne PC/Mac, en smarttelefon og en ipad. Du skulle ønske du hadde tilgang til alle dine dokumenter uansett hvilken enhet du bruker. Tenk om du så kunne dele dette med de andre

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013 Formnøyd Sportkvikkende Medlemsundersøkelse Trenergi Trimspirert Hoppstemt Formnøyd Fabelaktiv Velfortrent Formnøyd Sportkvikkende Trenergi Trimspirert Avdeling Drøbak Hoppstemt Formnøyd Høsten 2013 Fabelaktiv

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Avd. for informatikk og e-læring 7004 Trondheim Tlf. 73 55 95 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Navn: Eirik Kvalheim. Adresse: Seljeveien 4, Porgrunn

Avd. for informatikk og e-læring 7004 Trondheim Tlf. 73 55 95 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Navn: Eirik Kvalheim. Adresse: Seljeveien 4, Porgrunn Avd. for informatikk og e-læring 7004 Trondheim Tlf. 73 55 95 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Eirik Kvalheim Adresse: Seljeveien 4, Porgrunn Postnummer: 3940 Epost: eirikkva@stud.hist.no Utdanning

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

Universitetet på våren i slutten av oktober

Universitetet på våren i slutten av oktober STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Otago BY: Dunedin LAND: New Zealand UTVEKSLINGSPERIODE: juli november 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 1 uke, midt i semesteret

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen

Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Tenkte det ville være lurt med litt ekstra hjelp

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 1. september 30. september

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2%

1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2% Side 1 av 9 61responses Summary See complete responses 1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2% Kommentar

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra!

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra! Himmeltidende Mars 2015 Bursdager i Mars: Samuel 5 år 31/3 Hurra! Nord-vest Februar var en flott måned! Vi hadde mange fine turer i området rundt Stavset. På skøytebanen laget barna fine snøengler. 6.februar

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

MOSKVA Astrid Christine Johnsen FØR AVREISE:

MOSKVA Astrid Christine Johnsen FØR AVREISE: MOSKVA Astrid Christine Johnsen FØR AVREISE: Etter å ha vært 1,5 år på utveksling kom jeg tilbake til Trondheim med et ønske om å se flere steder av verden. Jeg søkte på sommerjobber gjennom IAESTE fordi

Detaljer

Resultater medlemsundersøkelsen 2011

Resultater medlemsundersøkelsen 2011 Resultater medlemsundersøkelsen 2011 63 medlemmer besvarte undersøkelsen. Det antas at nærmere 100 medlemmer er representert siden det er rimelig å forutsette at mange husstander med minst to medlemmer

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 2. trinn. Våren Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 2. trinn. Våren Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 2. trinn Våren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vår! Nå er vinteren over og vi går varmere tider i møte. Sommeren er rett rundt hjørnet og vi finner det da på sin plass og holde

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014 Nå er alle barn og voksne på plass på Fiolen og vi begynner å kjenne hverandre ved navn alle sammen. Hver dag har vi en liten samling der vi teller

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer