Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD"

Transkript

1 INNHOLD 1

2 Forord..3 Hva gir rapporten deg....3 Sammendrag...4 Bakgrunnsspørsmål....6 IT Biblioteket..26 Teknisk drift..35 Studieadministrasjonen 42 Boliger 47 Soria Moria Barnehage 57 Go`Biten Cafe...63 Fagbokhandelen 67 Kiosken..73 Idrettssenteret...79 SSiN s administrasjon..87 HiN`s rammetilbud..90 SSiN s tilbud.91 Navneforslag.92 2

3 FORORD Undersøkelsen er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Narvik og Høgskolen i Narvik. I mai ble to undersøkelser sendt ut. En ble sendt ut til alle studenter på HiN og en ble sendt ut til alle ansatte på HiN, Norut, Forebygging, Statsbygg og SSiN. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kvaliteten på tjenester i administrative enheter ved HiN og SSiN. Av totalt 1050 studenter, var det 207 stykker som besvarte undersøkelsen og blant ansatte var det 80 stykker av 250. Hva gir rapporten deg? HiN og SSiN tar for seg følgende områder i undersøkelsen: Bakgrunnsspørsmål IT-seksjon Biblioteket Teknisk drift Studieadministrasjonen Boliger Soria Moria Barnehage Go`Biten Cafe Fagbokhandel Kiosken Idrettssenteret SSiN s administrasjon HiN`s rammetilbud SSiN s tilbud Navneforslag I denne analysen av brukerundersøkelsen er det fra spørsmål 4 til og med spørsmål 15 og spørsmål 30 til 33, kun rettet spørsmål til studenter, da disse spørsmålene ikke er relevant for ansatte. Antall spørsmål i undersøkelsen for studentene, er 83, mens det blant de ansatte er 63. Det er færre spørsmål i analysen ettersom noen av spørsmålene ikke var relevant å ta med her, samt at kommentarene er plassert under det konkrete spørsmålet i stedet for eget punkt. I analysen er studentenes svar plassert over svar fra de ansatte. Rangering av svaralternativ: 1 til 4 er mest brukt.1 er mindre tilfreds og 4 er svært tilfreds. 3

4 SAMMENDRAG IT-seksjonen: Studenter og ansatte er generelt fornøyd, og synes det har blitt bedre i løpet av de siste årene. Ansatte er mer fornøyde med IT-seksjonen enn studentene. Tilgjengelighet og åpningstider trekker noe ned. Biblioteket: Benyttes jevnlig av både studenter og ansatte. Mest benyttet til å finne litteratur, lese aviser/tidsskrifter samt til gruppearbeid/arbeidsplass. Brukerne er godt tilfreds, men datautstyr og for få arbeidsplasser trekker noe ned. Personalet er imidlertid noe brukerne er meget godt tilfreds med. Teknisk drift: Både studenter og ansatte er noe mindre tilfreds med hustrykkeriet, ellers generelt tilfreds. Imøtekommenheten kan forbedres. Studieadministrasjonen: Over 30 % av henvendelsene gjelder eksamen. Positivt at de som er i kontakt med studieadministrasjonen er veldig fornøyd med hjelpen/behandlingen de fikk. Studentene virker tilfreds, men ønsker en annen løsning med tanke på studentmail. Timeplanvisning og informasjon om studentutveksling kommer noe dårlig ut. Boliger: 30 % av studentene bor i SSiN s boliger. Studentene er mest fornøyd med beliggenhet og minst fornøyd med pris. Studentene kommenterer misnøye med standard i forhold til pris. Blant studentene har nær 65 % tilgang til internett i sin bolig. 58 % av disse benytter seg av HiN/Studentbynettet, og er godt tilfreds med denne. Soria Moria Barnehage: Både studenter og ansatte med barn i barnehagen er tilfreds. Go Biten: Miljø, åpningstider samt service fra personalet er mest tilfredsstillende. Pris og kreativitet er studentene og ansatte minst fornøyde med. Variasjon i tilbud/menyer er noe som kan forbedres. Fagbokhandelen: Beliggenhet og service er studenter og ansatte fornøyd med. Pris trekker ned. 73 % av studentene og 30 % av ansatte handler sin faglitteratur via fagbokhandelen. 4

5 Kiosken: Pris trekker noe ned, mens beliggenhet og service er noe studentene og ansatte er tilfreds med. Når det gjelder automatene, bør disse kanskje ha en standardøkning samt utbedring av sortiment. Idrettssenteret: Rundt 80 % av ansatte og studenter bedriver en eller annen form for trening. Styrketrening er den aktiviteten som er hyppigst brukt ved Idrettssenteret. Pris og informasjon til kunden trekker noe ned, ellers er studenter og ansatte tilfreds. Åpningstider bemerkes som positivt. SSiN s administrasjon: Halvparten av studenter og ansatte har vært i kontakt med SSiN s administrasjon, og er tilfreds med imøtekommenheten, tilgjengeligheten samt servicen de har fått. 5

6 BAKGRUNNSSPØRSMÅL 1. Kjønn Grafen over viser at det er flere mannlige studenter enn kvinnelige. Hele 63,77% av de som har besvart spørreskjemaet er menn i forhold til antallet kvinnelige som er 36,23% Denne grafen viser at fordelingen av ansatte er 52,5 % menn og 47,5 % kvinner. 6

7 2. Alder: Ut fra grafen, ser vi at nesten halvparten av studentene er mellom år (46 %) Blant ansatte er 32,5 % mellom år. 7

8 Hvilket firma/institusjon representerer du? 8

9 3. Hvor kommer du fra? De fleste av de spurte studentene (75 %), kommer fra Nord-Norge. Nær 10 % oppgir å komme fra utlandet. Utland er spesifisert som: Russland: 9 Kina: 9 Polen: 1 Bulgaria: 1 Ut fra grafen, ser vi at 76 % av de ansatte er fra Nord-Norge, mens ansatte som er fra utlandet er nær 4 %. 9

10 4. Er du heltidsstudent eller deltidsstudent? Hele 91 % av studentene er heltidsstudenter. 10

11 5. Hvilket studieprogram er du student ved? Grafen over viser hvilke studier de spurte går på. Vi ser at bachelor i elektronikk (14 %), bachelor i industriteknikk (12 %) samt bachelor i sykepleie (16 %) er best representert. 11

12 6. Hvilket år begynte du å studere på HiN? 63,3 % startet sine studier i løpet av 2004 og

13 7. Hvorfor begynte du å studere på HiN? (Flere kryss er tillatt) Majoriteten av de spurte (48 %) oppgir nærhet til hjemsted som årsak til hvorfor de valgte HiN. Som annet er her definert: God kontakt med lærerne Tilfeldighet Begynte på industriteknikk Kom inn her og ikke i Trondheim Tilfeldig, ei venninne flyttet hit for å jobbe. Var sikret skoleplass der. Jobber i Narvik To steder med master innenfor bygg, og kom ikke inn på førstevalget NTNU. Eneste tilbudet nord for Trondheim, hadde det vært andre hadde jeg valgt der. Trives her Eneste stedet i Norge med romtknologi. Ville gå el-kraft og ville være i Nord Norge. Gratis studietilbbud. Ville gå elektronikk og være nært Tromsø. 13

14 8. Hvordan trives du som student? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) De fleste studenter oppgir både trivsel faglig samt sosialt, men noe mindre trivsel med Narvik. 9. Synes du det er vanskelig å bli kjent med og få venner blant studentene? Ut fra grafen ser vi at nær 83 % synes det er enkelt å komme inn i et sosialt miljø. 14

15 10. Hvis ja, hva er den viktigste årsaken til at du synes det er vanskelig å få seg venner? (Sett ett eller flere kryss) 16 % oppgir på spørsmål 9, at de opplever det vanskelig sosialt. Av disse sier 35 % at de ikke har tid til et sosialt liv, mens 26 % oppgir at de mangler en møteplass. 11. Er du engasjert i noen av foreningene/klubbene på HiN? Som vi ser i grafen ovenfor, er det nær 30 % av studentene som engasjerer seg for foreninger/klubber. 15

16 12. Har du i løpet av studietiden opplevd noen av følgende situasjoner i så stor grad at det har gått ut over dine studier? (Sett ett eller flere kryss) Grafen over viser at nær 50 % av studentene ikke lar negative situasjoner gå ut over studier, mens derimot 21 % oppgir at den økonomiske situasjonen har en innvirkning på studiene. Kommentarer vedrørende sosiale forhold: Elendig studentmiljø, men veldig bra sosialt miljø ellers i Narvik. Alt for mange studenter som isolerer seg på hyblene foran PC og alt for mange pendlere som drar hjem til familie hver helg. Det er vanskelig å få venner blant norske studenter. For familier med barn/aleneforsørgere er det lite tilrettelagt for å kunne være med på aktiviteter, da særlig de i begynnelsen av skoleåret. Jeg er meget godt fornøyd med de sosiale forholdene. Trenger flere aktive studenter som gidder å gjøre noe, dette kan føre til enda bedre sosiale forhold. Med kun lån/stipend fra Lånekassen er det "overlevelig", men veldig trangt økonomisk. Masterutdanningen er krevende og det er derfor lite fritid. Dette går ut over humøret (stort arbeid - og prestasjons - press). Tok deltidsarbeid en periode for å kunne ta seg råd til ting i hverdagen som gjør at du orker å stå på litt ekstra (eks. 16

17 middag i kantina iblant, kino, en kveld på byen osv.) - Deltidsjobben gikk igjen litt utover fagene - men siden motivasjonen økte med "pustehullene" har det vært lettere å akseptere hengefag -selv om det er en psykisk belastning når hengefag fører til nye hengefag... (alltid litt etterslep) Vanskelig å komme i kontakt med studenter som allerede har studert ved HiN og som kjenner miljøet. Jeg har opplevd at noen av de faglige ansatte ved HiN er opptatt av de studentene de får. Noen av ansatte klarer å oppdage det når student får private problemer som går utover studiehverdag... For stor arbeidsmengde i hvert fag førte til for mange hengefag, som igjen førte til økonomiske problemer. Mer jobb, mindre skole, flere ekstra år på hin Burde vært bedre tilbud på internett til studenter som ikke bor i SSiN - boliger. 13. Disponerer du egen PC? 92 % av studentene oppgir å disponere egen PC 17

18 14. Hvor tilfreds er du med tilgang til PC på HiN (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Majoriteten av studentene er fornøyde med PC-tilbudet på HiN. 18

19 15. Hvilke PC-saler/datarom har du benyttet mest (Sett inntil 3 kryss) Studentene oppgir å bruke datarommene E3090 (23 %), E3100 ( 33 %) og E3120 (29 %) mest. 19

20 IT 16. Hvor tilfred er du med Høgskolens Datanettverk? Spørsmål om studentbynettet kommer senere. (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) De fleste studentene oppgir at de er tilfreds med standard koblet nettverk. Trådløst nettverk (inne på Høgskolen) er de noe mindre tilfreds med. 20

21 Ansatte er svært tilfreds med standard kablet nettverk. Antallet ubesvarte på spørsmålet om trådløse nettverk, skyldes trolig at de fleste ansatte kun benytter kablet nettverk. 17. Hvor ofte har du kontaktet IT-seksjonen? Som grafen viser, har 78 % av studentene kun kontakt med IT-seksjonen 1-2 ganger pr semester. 21

22 Ansatte har litt hyppigere kontakt med IT-seksjonen. 40 % har kontakt 1-2 ganger i semesteret, mens 26 % har kontakt 1-2 ganger pr måned. 18. Hvilke forhold eller problemer medførte at du kontaktet IT-seksjonen? Av de som kontaktet IT-seksjonen, var hovedårsaken blant studentene at de har problemer med innlogging (brukernavn og passord) (62 %) 22

23 Av grafen over ser vi at ansatte tar kontakt med IT-seksjonen i all hovedsak på områder som ikke var spesifisert i spørreskjemaet (46 %). 23

24 19. Hvor tilfreds er du med tjenestetilbudet fra IT-seksjonen? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Studentene virker tilfreds med hjelp og veiledning fra personalet, at de nettbaserte tjenestene og informasjonen fra seksjonen er tilfredsstillende. Når det gjelder tilgjengelighet og åpningstider, er ikke studentene like fornøyde. Dette kommer også frem i kommentarer nedenfor. Kommentarer fra studenter på tjenestetilbudet fra IT-seksjonen: Har fungert bra de to gangene jeg har vært der. Dårlige åpningstider, låst dør i åpningstidene. Når jeg begynte her i 2000 satt de på sin høye pidestall og ville stort sett ikke hjelpe noen. Nå har de blitt veldig mye bedre (mye takket være lærlingene?) De har sikkert mye å gjøre, men det er lov å smile litt Svar som går igjen på telefon er at de ikke har tid, så da må man ta beina fatt og gå å hente de og forklare problemet. Min personlige erfaring er veldig positiv. Har ikke hatt noen store problemer vedrørende IT-tjenester på disse fem årene jeg har gått ved HiN. Mange studenter og ansattes feil er at de ofte ikke tenker på at det er mennesker som jobber på ITavdelinga som ønsker å heller få spørsmål/tilbakemeldinger i stedet for masse surking og irriterte blikk. Vil herved gi en takk til lærlingegutta som alltid er imøtekommende og greie. E-blokka trenger også trådløst nett. Kan disse folka være høflige og ha bedre åpningstider? 24

25 Vi ser av grafen over at de ansatte er generelt mer tilfreds enn studentene. Dette gjelder alle fem faktorene. Kommentarer fra ansatte på tjenestetilbudet fra IT-seksjonen: Gjelder dette IT, kun HiN eller også SSIN. SSIN har jeg mer med å gjøre, og er veldig fornøyd. Har sett en klar forbedring i informasjonsflyt og service-innstilling de siste par-tre årene. De skal virkelig ha ros for sin positive innstilling til jobben sin! Ser ut som de trives bra nå 25

26 BIBLIOTEKET 20. Hvor ofte bruker du bibliotekets tjenester Ut fra grafen, ser vi at flesteparten av studentene bruker bibliotekets tjenester ukentlig (36 %), mens 24 % benytter seg av disse tjenestene 1-2 ganger pr måned. Av de ansatte, er det så mange som 34 % som aldri benytter seg av bibliotekets tjenester 26

27 21. Hva bruker du biblioteket til? (Sett ett eller flere kryss) Her har studentene krysset av for flere alternativer, og vi ser at flere av bibliotekets tjenester benyttes. Det benyttes oftest til å finne litteratur til oppgaver (68 %), lese avisen (59 %), benyttelser av grupperom/arbeidsplass (57 %) samt finne eksamensoppgaver (50 %). 27

28 Også blant ansatte benyttes biblioteket til finne litteratur til oppgaver (33 %), lese tidsskrifter ( 24 %) samt lese avisen (23 %). 28

29 22. Hvor tilfreds er du med bibliotekets tilbud? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen viser at studentene generelt sett er veldig fornøyde med de tilbud biblioteket har. Den parameteren som kommer dårligst ut er datautstyr dette fremkommer både på grafen for studenter og ansatte. 29

30 I tillegg til parameteren om datautstyr, kommer også parameteren for nettbaserte tjenester dårlig ut hos de ansatte. Når vi da ser at nær 35 % av de ansatte oppgir å aldri benytte bibliotekets tjenester og ser at andelen ubesvart på dette punktet er veldig høy, samt at de av ansatte som benytter seg av biblioteket i all hovedsak bruker det til å finne frem litteratur, lese bøker og tidsskrifter, vil dette punktet ikke kunne gjenspeile tilfredsheten til ansatte. 30

31 23. Hvor tilfreds er du med det fysiske arbeidsmiljøet på biblioteket? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen viser at tilgjengeligheten av arbeidsplasser er dårlig, men studentene virker å generelt å være fornøyd. 31

32 Ansatte er også fornøyde med det fysiske arbeidsmiljøet, men andelen ubesvart er også her høy. Det antas at årsaken er den samme som på spørsmål Har du hatt opplæring i informasjonssøking i forbindelse med studiene ved HiN? Nær 60 % av studentene har gjennomgått opplæring i informasjonssøking. 32

33 Av de ansatte er det 19 % som oppgir at de har hatt denne opplæringen. 25. Dersom du har fått opplæring, hvor tilfreds var du med denne opplæringen? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Andelen studenter som ikke har besvart er nær 40 %, mens vi ser at generelt er studentene som var med på denne opplæringen, tilfreds. 33

34 Grafen ovenfor oppgir at majoriteten av ansatte (80 %) har ikke besvart dette spørsmålet. De som har svart, virker derimot tilfreds. Kommentarer vedrørende biblioteket. Studenter: Veldig god service Luftkvaliteten er elendig etter kl 16:00 Trivelige folk som jobber der. Få inn en kaffeautomat eller noe? Bra med lang åpningstid. Det er forferdelig plagsomt med de utvendige persiennene som går opp og ned i ett strekk etter eget forgodtbefinnende. Det er få leseplasser på biblioteket og noen har litt dårlig belysning. PC til skanner burde vært byttet ut. Det kunne godt vært litt mer moderne og hatt flere steder man alene kan sitte å lese/studere. Ta en titt på Høgskolen i Bodø. De har fint bibliotek. Det er veldig vanskelig å finne seg arbeidsplass, særlig i eksamenstid. Generelt bra, men mye bråk. Ansatte: Alt for lite arbeidsplasser Veldig fornøyd med jobben de gjør når det gjelder bestilling av litteratur Blide og serviceinnstilte bibliotekarer. Hovedbruk: kopiering/lån av standarder, gjennomsyn gamle eksamensoppgaver. Har ingen formening om arbeidsforholdene der. 34

35 TEKNISK DRIFT 26. Følgende oppgaver ligger under teknisk drift. Hva bruker du teknisk drift til? (Sett ett eller flere kryss) Grafen over viser oss at det er servicetorget (90 %) og adgang/adgangskort (44 %) som blir mest benyttet av studentene. Også ansatte benytter seg mest av servicetorget (73 %), men her blir også andre tilbud hyppigere benyttet. 35

36 27. Hvor tilfreds er du med teknisk drifts tilbud? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene generelt sett er fornøyde med tilbudene, men tilfredsheten med hustrykkeriet er litt mindre enn tilfredsheten med renhold og teknisk støtte. 36

37 Også ansatte har samme formening om hustrykkeriet som studentene, også her er denne grafen lavere enn for renhold og teknisk støtte. 37

38 28. Hvor tilfreds er du med følgende forhold på servicetorget? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene er meget fornøyd med forhold tilknyttet servicetorget. 38

39 Ansatte er også meget godt fornøyd med forholdene på servicetorget, muligens noe mindre tilfreds med informasjon. 29. Hvor ofte bruker du teknisk drifts tjenester? Mer 50 % av alle studentene benytter seg av teknisk drifts tjenester 1-2 ganger pr semester. 26 % oppgir å benytte seg av disse tjenestene 1-2 ganger pr måned. 39

40 Kommentarer til teknisk drift: Hyggelige folk i skranken Er ofte en del rot med bestillinger til trykkeriet. Servicen i servicetorget har blitt mye bedre, men de har ikke informasjon og kontroll på så mye som de burde ha kontroll på/vite. Hustrykkeriet burde få autocad, publisher og andre slike programmer for å kunne gi et bedre tilbud til bygg og studentorganisasjoner som trenger utskrifter av plantegninger i A3, foldere og informasjonsfoldere som laget i et godt program-publisher. Få flere stikkontakter på klasserom for bruk av bærbar PC. Dere gjør en kjempejobb. Hvis de bare kunne svare på ting man lurte på så Som for eksempel når semesteret starter neste år, hvilken uke eksamener kommer i, sånne ting en skole burde vite. Skikkelige skoler vet når og hvor de holder eksamen 2 år frem i tid, og når semesteret starter er.la oss studenter få planlegge ferier litt. Vaske tastaturene og toalettene!!!! Dette har med trivsel å gjøre. Adgangskort knekker støtt. Bra service av Jan Kurt. Send enkelte i servicetorget på smilekurs. Dårlig at studenter ikke kan låse seg inn på skolen mellom 00-07, enkelte foretrekker å jobbe om natta/morgenen når det er rolig og god kapasitet. Grafen over viser at ansatte ofte benytter seg av teknisk drifts tjenester. 28 % bruker tjenester ukentlig. 40

41 Kommentarer til teknisk drift: Hustrykkeriets oppgaver/kapasitet opplever begrenset/nedbemannet? Søke slik hjelp utenfor HiN? Smil! Gjør så kunden/studenten opplever deg som trivelig og serviceinnstilt. Hustrykkeriet har god service, så lenge det er åpent Det er veldig ugunstig å ha så ustabil drift; her burde det være en bedre back-up-ordning ved sykdom Hovedbruk teknisk drift: Kopimaskin/skriver. 41

42 STUDIEADMINISTRASJONEN 30. Hvis du har vært i kontakt med studieadministrasjonen (personlig,mail,telefon) hva gjaldt henvendelsen? (Sett ett eller flere kryss) Over 30 % av henvendelsene til studieadministrasjonen gjelder eksamen(søknad, informasjon og lignende.) 42

43 31. Hvor tilfreds er du med hjelpen/behandlingen du fikk? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene er tilfredse med hjelpen/behandlingen de har fått. 43

44 32. Hva synes du om informasjonen på web innenfor følgende områder? Studentene virker generelt sett godt tilfreds med studieinformasjon generelt samt arena høgskole. De virker mindre tilfreds med timeplanvisning og informasjon om studentutveksling 44

45 33. Hvordan foretrekker du å få informasjon? Over 30 % foretrekker informasjon via melding eller oppslag på it`s Learning. 24 % foretrekker informasjon via SMS. Kommentarer til studieadministrasjonen: Lag It`s Learning og web-mail link!! Slik at man bruker en av delene Det er tungvint med to, for man glemmer å sjekke web - mailen. Keep up the good work! Når studentene klager på forelesere, ta oss på alvor! Det er en god start ellers kan dere sende nødvendig info på mail, men fjern epost - kontoen til Reinslett. Han sender mye rart og personlig rundt. Minn han på at reply - knappen ikke bør brukes. Jeg har en kommentar angående bruk av en slik ressurs som jurist i administrasjonen Synes det er litt unødvendig å bruke personen i denne stillingen, som har ansvar for besvarelser av klagehenvendelser og lignende til sekretæroppgaver i forskjellige utvalg og arbeidsgrupper Når det gjelder informasjon på web, så er informasjonen veldig grei. Men den kan være litt vanskelig å finne. På formelle klager skal det sendes en kvittering på mottatt klage, men det skjer ikke i dag. Og hvis man skal klage på formelle feil, skal det ikke være nødvendig å ha underskrifts - kampanje i klassen først.en voksen person bør holde. Det burde være et mål å kunne linke e-posten til en privat e-postadresse, da denne sjekkes mye oftere. Mail vil jeg helst ha på gmail.studentmailen er kronglete og blir full av et vedlegg fra SSIN. 45

46 Bra service av Bakkejord,Kvalsvik og Stellander. Systemfeil (ifm rutiner/saksbehandling) trekker ned. Send minst mulig info på mail/sms betraktes som støy. Kan ha litt bedre informasjonsflyt. Super! Arbeider raskt og effektivt. Jeg har alltid fått svar på mine problemer. Avdelingen fortjener ros. Jeg kommer av og til i skade for å lese artikler på web-sidene til skola. Dere tjener svært lite på det uhemmede selvskrytet som blir servert. Eksempelvis artikkelen om y veien og den interne studentavisa. Smør litt tykkere på og det er direkte løgn. Bruk heller spaltemetrene til å gi studentene relevante nyheter, eks jobbtilbud og dets like. Dette er også en reklameeffekt for fremtidige studenter. Ang. timeplan. Den første uka fungerer de, så begynner faglærerne å bytte på dager og timeplanene blir ikke oppdatert. Gikk bare en måned så hadde jeg ikke peiling på hvordan timeplanen min så ut. Måtte lage min egen i excel Og så har det ikke kommet opp lapp på døra inn til studieadministrasjonen om begrenset besøkstid? Er litt negativt synes jeg. Man kan ikke forvente at alle studenter har tilgang til pc/internett. Dårlig timeplan, siden veldig få av lærerne oppdaterer timeplanen. Jeg og andre studenter har utallige ganger møtt opp til tomme klasserom fordi faglærer ikke har oppdatert timeplanen. 46

47 BOLIGER 34. Hvor bor du nå? Nær 30 % av studentene bor på studenthybel hos SSIN. 22 % leier leilighet/hybel privat. 47 % av ansatte bor i leilighet/hus de selv eier. 47

48 35. Hvis du bor i SSiN sine boliger, hvor bor du? 12 % av de som har besvart undersøkelsen, bor i Skistua Kun 2 av de ansatte bor i SSIN sine boliger, derfor den høye andelen ubesvart. 48

49 36. Hvor tilfreds er du med følgende forhold for boligdriften? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Studentene virker generelt sett tilfredse, men pris utmerker seg som en moment studentene er lite tilfredse med. Beliggenheten er derimot et moment de er svært tilfreds med. Kommentarer til boliger: Levestandarden når man flytter inn, var blant annet mugg/sopp i taket over dusjen, plasten helt nede mellom gulv og vegg har gått løs og viser gammel,gammel mur. Hyggelig vaktmester som fortjener skryt. Leiligheten var skitten ved innflytting og rimelig herpet pluss at gulvet er MEGET skeivt på kjøkkenet. Pluss til avdelingen for hjelpen med det som kunne utbedres. Burde snart være på tide med litt oppussing av leilighetene. Skyhøy pris. SSIN bør gå ned i pris på studentboligene, de er altfor dyre. Litt dyrt i forhold til standard og utseende og servicetilbud. 49

50 Nytter ikke å komme med innspill og vi ville gjerne ha et møte bare for å få en dialog. I stedet får vi små lapper i posten. Vi ville gjerne gjøre noe med utearealet selv, fikse opp, rydde og sette opp blomster. Vi ville gjerne ha vekk noen store grantrær, plenty med kompetente folk. Vi sliter også med at utstyr blir stjålet inne i gangene at unger tar koster og spader, og at det ikke vaskes i fellesarealet. Parkeringsplassen er nå full av snøscootere og tilhengere, og kapasiteten er sprengt. (Da renta gikk ned gikk heller ikke husleien ned, slik den gjorde da det var motsatt). Synes leilighetene er litt dyre når man skal betale barnhage, husleie og leve på studielån. Narvik er jo ikke akkurat den hotteste studieplassen og at dere da har like stor husleie som i Tromsø synes jeg at det er litt rart. Dere burde ha lavere husleier slik at elevene velger Narvik foran andre studieplasser. Det skulle helt klart vært pusset opp skikkelig, det er fuktskader i tak på bad og i gang. Prisen er for høye for noe så dårlig. Rommene er små med dårlig møblement. Lydisolering mellom hybel og kjøkken er svært dårlig. På grunn av at jeg ikke fikk fakturaene på husleien før nå til våren, og skulle da betale for hele året, vil jeg ikke leie hos SSIN mer. Helhetlig har jeg et dårlig inntrykk av SSIN. Gjør det lettere å få bolig der å ikke få svar på søknad sendt i februar ennå (det er nå 4.juni) er uakseptabelt for et studiested. Det er å ikke ta studentene seriøst. Hvordan skal jeg nå få tak i bolig privat, hvis dere ikke klarer å skaffe gjennom samskipnaden? Når jeg søkte sto det at det ikke manglet leiligheter hos SSIN. Vel siste uka før jeg begynte ble jeg tvunget til å leie privat. Siden da har jeg holdt meg unna SSIN. Nok en løgn på web-sidene. Vaskemaskiner og tørketromler er veldig dårlige. Det skal være flere parkeringsplasser ved et så stort blokkhus som Fjellveien. Svært lytt. Regel for ro om kvelden håndheves for dårlig. Nedslitt invetar. Prisen står ikke i forhold til det man får igjen. Fint. Narvik er uforholdsmessig dyrt. Vannlekkasje over parkeringsplass/gangvei gjør hele området til en bratt skøytebane. Grafen for ansatte som bor i SSIN sine boliger er ikke tatt med, ettersom andelen er for få. 50

51 37. Har du tilgang til internett der du bor? Av grafen ser vi at nær 65 % av studentene har tilgang til internett i sin bolig. Av ansatte er det 42 % som har denne tilgangen i sitt hjem. 51

52 38. Hvis ja, hvilken nettleverandør? 38 % av studentene benytter seg av HiN/studentbynett, mens 24 % benytter seg av annen leverandør. Av ansatte, er det 28 % som benytter annen leverandør. 52

53 39. Hvor tilfreds er du med følgende forhold på studentbynettet til HiN/SSiN? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Ut fra grafen, virker studentene er tilfredse med momentene oppetider, service, kapasitet, tjenester samt support. Årsaken til den høye andelen ubesvart, ligger nok i spørsmål

54 De av de ansatte som benytter studentbynettet, synes det er tilfredsstillende. 54

55 40. Hva synes du om følgende forhold på trådløsnettet til HiN/SSiN (eksternt trådløsnett) (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Av de 2 % som oppgir i spørsmål tidligere at de benytter trådløsnett, virker disse fornøyd muligens noe misfornøyde med prisen. Kommentarer: Bra stort sett. Dårlig at det er portblokkering på nettet. Det har vært noen dager dette skoleåret som det har vært ute av drift. Altfor variert nett bør bli lik trådløs linje over hele skolen og ikke på enkelte rom, for eksempel rom E2480 er det bra, men på E2439 er det store problemer. Er plaget med spoofing og ping of death,men det var jo ikke alvorlig nok til å sjekke opp. Og alle de ulovlige serverne visste SSiN om så da får vi bare finne oss i at nettet ikke har så god kapasitet. Blir visst ikke tatt alvorlig, i stedet står trådløse nett åpent og naboer kan låne samt at det foregår vill kopiering og filmkopiering i nettet! Det burde være flere tilbud på internett (eksternt) til studenter som ikke bor på SSiN sine boliger. Trivelig og behjelpelig. Har ikke tilgang til trådløsnettet fra våre vanlige arbeidssteder. Kan nevne at i førsteklassen var vi nødt til å sitte på gulvet i glassgata for å få laste opp dokumenter til It`s Learning. 55

56 Når nettet ikke er oppe, betaler jeg for noe jeg ikke får. Det er rett og slett for dårlig, samme hvor lenge nettet er nede og ustabilt. Bruker trådløsnettet ganske lite, ellers er jeg fornøyd med studentbynettet. Dere sperrer for mange porter og gjør ting unødvendig vanskelig for oss. Det at vi ikke kan sende e-post fra studentbyen er for dårlig. Ansatte med tilgang til trådløsnettet, virker tilfreds. Kommentarer: Veldig god service Ok Bra holdning og service Meget bra service og tilgjengelighet. 56

57 SORIA MORIA BARNEHAGE 41. Har du barn? 17 % av studentene har barn. 42 % av de ansatte har barn. 57

58 42. Hvis du har barn mellom 0-6, hvor er barna på dagtid? 7 % benytter Soria Moria Barnehage. Nær 5 % benytter annen barnehage. 17 % av barna til ansatte, går i annen barnehage. Barn i Soria Moria utgjør nær 4 %. 58

59 43. Hvor viktig er følgende forhold ved valg av barnehage? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) I grafene framkommer det at alle momentene for valg av barnehage, beliggenhet, service, personal, åpningstider, pedagogisk tilbud samt årsplan er mer viktig enn pris. 59

60 For de ansatte, er det viktigste beliggenhet, service og personal samt pedagogiske tilbud. 60

61 44. Hvor tilfreds er du med følgende forhold ved Soria Moria Barnehage? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Blant studentene som har barn i barnehagen, er de aller fleste tilfreds. Kommentarer: Stort sykefravær blant de ansatte. Det er ikke pedagogisk tilbud per i dag, det er ikke hygieniske rutiner, og det er mange aggressive unger som har frie tøyler. Det har ikke vært noe fast opplegg i år på grunn av personell mangel... det vil si - det er SYLTYNT. Ungene har ikke lært en ny lek, en ny sang. Rutiner rundt spising og vasking har ikke eksistert. Unger har vært uten mat i 8 timer. Min unge kom hjem med bitemerker over hele kroppen - med beskjed om at bitt ikke er farlig!! Det ER det farligste bittet som er (Har bildebevis). Og når man spør om det ikke kan forhindres - så har barnehagelederen også opplevd det samme og mener vi bør finne oss i det. Det burde både vært håndvask og tannpuss i barnehagen - og om de ikke kan lage opplegg rundt det så kan vi foreldrene godt vise og veilede. Har kommet med forslag, men blir latterliggjort. Det er bare ett lyspunkt - LILL EVA, henne bør dere ansette fast - hun tørker til og med snørr fra våte neser og vi får barna hjem, rene i ansiktet hvertfall - og ungene elsker henne. Kjempebra 61

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2008. StudentAvisa. Nr 3 12. august 2008 Årgang 8

AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2008. StudentAvisa. Nr 3 12. august 2008 Årgang 8 AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2008 StudentAvisa Nr 3 12. august 2008 Årgang 8 02Leder Velkommen til HiN! Ett nytt studieår begynner og derfor vil jeg hilse alle nye studenter velkommen til Høgskolen i Narvik.

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 12 4. UTVEKSLING... 16 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Rekrutteringsundersøkelse 2013

Rekrutteringsundersøkelse 2013 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar 27.10.2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen...

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

Kandidatundersøkelse kull 2002

Kandidatundersøkelse kull 2002 Kandidatundersøkelse kull 2002 Tilgjengelig for besvarelse mellom 11.04.2012 til 23.05.2012 42 respondenter av 47 utsendte mailer, dvs svarprosent på 89,4 % Det ble sendt ut til 45 kvinner og 2 menn som

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Fokusgrupper for. Stavanger Bibliotek. Januar 2007

Fokusgrupper for. Stavanger Bibliotek. Januar 2007 Fokusgrupper for Stavanger Bibliotek Januar 2007 2 / 30.01.2008 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Metode 3. Om presentasjonen av resultatene 4. Tema/spørsmål 5. Presentasjon av resultatene 6. Oppsummering

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 11-2001

Oppdragsrapport nr. 11-2001 Oppdragsrapport nr. 11-2001 Det kommer jo an på hva folk vil ha...liksom Kjønn og alder - kjøp og bruk av elektriske apparater av Tove L. Mordal Statens institutt for forbruksforskning Oppdragsrapport

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) Jeg reiste med en venninne som var veldig greit. Alltid greit å være to

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer