BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT"

Transkript

1 BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE RESULTATER Demografiske data på utvalget i undersøkelsen Henvendelsesårsaker Henvendelsestidspunkt i forhold til oppstått krise eller hendelse Vurdert ventetid Vurdert høflighet og respekt Vurdert opplevelse av å bli forstått Vurdert veiledning i håndtering - selvhjelp Vurdert selvopplevd endring av psykiske plager etter den akutte konsultasjonen Vurdert nytte av samtaler ved Livskrisehjelpen Vurdert total tilfredshet med tilbudet Kommentarer til tilfredshet med Livskrisehjelpens tilbud Vurdert tilfredshet med medisinsk undersøkelse på Bergen Legevakt Kommentarer til medisinsk undersøkelse Antall samtaler ved Livskrisehjelpen OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

3 1.0 INTRODUKSJON OG METODE Fra 1.september 2013 til ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved Livskrisehjelpen på Bergen Legevakt. Brukerne ble spurt om årsaken til deres kontakt med Livskrisehjelpen og om erfaringene og tilfredsheten med hjelpetilbudet de mottok ved Livskrisehjelpen. Pasientene som takket ja til å delta i undersøkelsen fylte selv ut et spørreskjema som var basert på en liknende undersøkelse som ble gjennomført ved avdelingen i (se rapport Brukerundersøkelse Livskrisehjelpen, Bergen legevakt). Pasientene ble spurt om deltakelse umiddelbart etter første konsultasjon ved Livskrisehjelpen, og de fleste fylte ut spørreskjemaet før de forlot Legevakten. Noen tok spørreskjemaet med hjem sammen med en frankert returkonvolutt. Av 119 utdelte spørreskjema har 100 kommet inn igjen. I perioden for undersøkelse hadde Livskrisehjelpen ca. 230 nye pasienter til oppmøte. Det har blitt utvist skjønn i forhold til pasientenes tilstand angående spørsmål om å delta i undersøkelsen. Pasienter som har hatt behov for rask overføring til lege, har ikke blitt spurt om å delta i undersøkelsen. Pasienter i akutt krise med alvorlige psykiske reaksjoner har man ved faglig skjønn skånt for undersøkelsen. Disse kan siden ha blitt spurt ved en 3

4 oppfølgingskonsultasjon. Noen ganger kan personalet rett og slett ha glemt å informere om undersøkelsen. 2.0 RESULTATER 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen Det var langt flere kvinner enn menn som deltok i undersøkelsen (Tabell 1). Den gjennomsnittlige alderen hos deltakerne var 35 år og 64 % var under 40 år. Utvalget gjenspeiler Livskrisehjelpens pasientpopulasjon. To tidligere undersøkelser har vist at to tredjedeler av Livskrisehjelpens pasienter er kvinner og at over 60% er under 40 år (Senneseth et al. 2011; Try, Morken & Hunskår 2008). Tabell 1 Kjønn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Mann 34 34,0 34,0 34,0 Valid Kvinne 66 66,0 66,0 100,0 Total ,0 100, Henvendelsesårsaker Pasientene henvendte seg til Livskrisehjelpen av ulike årsaker (Tabell 2). Ved inndeling i tre hovedkategorier: livskrise, vold/ voldtekt eller annet seksuelt overgrep og psykiske plager/selvmordstanker, er livskrise hyppigste henvendelsesårsak 4

5 (n=60) etterfulgt av vold/voldtekt eller annet seksuelt overgrep (n=21) og psykiske plager/ selvmordstanker (n=18) (Figur 1). Sammenlignet med undersøkelsen i fra ser vi at kategorien psykiske plager/ selvmordstanker er minst i denne undersøkelsen, men nest størst i Tabell 2 Hva er hovedårsaken til henvendelsen? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent Samlivsvansker 11 11,0 11,0 11,0 Samlivsbrudd eller skilsmisse 7 7,0 7,0 18,0 Tap av nære personer i brå død 14 14,0 14,0 32,0 Bekymring for andre 20 20,0 20,0 52,0 Selvmordstanker 5 5,0 5,0 57,0 Psykiske plager 13 13,0 13,0 70,0 Utsatt for vold 13 13,0 13,0 83,0 Utsatt for voldtekt 5 5,0 5,0 88,0 Utsatt for voldtektsforsøk 1 1,0 1,0 89,0 Utsatt for annen seksuell krenkelse 2 2,0 2,0 91,0 Annet 8 8,0 8,0 99,0 Ikke besvart 1 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0 5

6 Figur Henvendelsestidspunkt i forhold til oppstått krise eller hendelse 41 % kom til Livskrisehjelpen med en nylig oppstått krise eller ved en akutt hendelse innenfor siste 7 dager, mens 43 % hadde opplevd krisen innenfor det siste året. 11 prosent hadde hatt plager i over ett år (Tabell 3). 6

7 Tabell 3 Når inntraff hendelsen/ krisen som er årsak til henvendelsen ved Livskrisehjelpen? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent Mindre enn 24t siden 12 12,0 12,0 12,0 Fra 24 timer inntil 3 døgn siden Over tre døgn, mindre enn en uke siden Mer enn en uke, mindre enn ett år siden 12 12,0 12,0 24, ,0 17,0 41, ,0 43,0 84,0 Mer enn ett år siden 11 11,0 11,0 95,0 Udefinerbart eller ukjent 4 4,0 4,0 99,0 Ikke besvart 1 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100, Vurdert ventetid Pasientene ble spurt om hvordan de vurderte ventetiden på samtale ved Livskrisehjelpen. Livskrisehjelpen er et akuttilbud som kan tilby samtale samme dag. Ventetiden er derfor som oftest begrenset til noen minutter eller timer. Ved henvendelse utenfor åpningstid kan pasienter ha blitt henvist til neste dag. I spørreskjemaet er en 5-delt skala med svaralternativene "For lang", "Lang", "Passe", "Kort" og "Svært kort" benyttet. Over 80 % opplevde ventetiden som kort eller svært kort (Tabell 4). 7

8 Tabell 4 Hva synes du om ventetiden på samtale ved Livskrisehjelpen? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent For lang 1 1,0 1,0 1,0 Lang 1 1,0 1,0 2,0 Passe 17 17,0 17,3 19,4 Kort 23 23,0 23,5 42,9 Svært kort 56 56,0 57,1 100,0 Total 98 98,0 100,0 Ikke besvart 2 2,0 Total , Vurdert høflighet og respekt Pasientene ble spurt om de opplevde å bli møtt med høflighet og respekt av Livskrisehjelpens personale. I spørreskjemaet er en 5-delt skala med svaralternativene "Ikke i det hele tatt", "I liten grad", "I noen grad", "I stor grad" og "I svært stor grad" benyttet. 98 personer har svært på dette spørsmålet, og 86 personer har svart I svært stor grad og 12 personer har svart I stor grad (Tabell 5). Ingen av pasientene har benyttet de tre andre svaralternativene, men to personer har ikke svart på spørsmålet. 8

9 Tabell 5 Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved Livskrisehjelpen? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent I stor grad 12 12,0 12,2 12,2 I svært stor grad 86 86,0 87,8 100,0 Total 98 98,0 100,0 Ikke besvart 2 2,0 Total , Vurdert opplevelse av å bli forstått I spørreskjemaet er en 5-delt skala med svaralternativene "Ikke i det hele tatt", "I liten grad", "I noen grad", "I stor grad" og "I svært stor grad" benyttet. Over 90% svarer at de opplever å bli forstått i stor eller svært stor grad (Tabell 6). Tabell 6 Opplever du at personalet ved Livskrisehjelpen forstår din situasjon? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent I liten grad 1 1,0 1,0 1,0 I noen grad 8 8,0 8,2 9,2 I stor grad 28 28,0 28,6 37,8 I svært stor grad 61 61,0 62,2 100,0 Total 98 98,0 100,0 Ikke besvart 2 2,0 Total ,0 9

10 2.07 Vurdert veiledning i håndtering - selvhjelp Pasientene ble spurt om de opplevde å ha fått veiledning i hvordan de skulle håndtere sin situasjon, med tanke på selvhjelp. I spørreskjemaet er en 5-delt skala med svaralternativene "Ikke i det hele tatt", "I liten grad", "I noen grad", "I stor grad" og "I svært stor grad" benyttet. Over 80 % sier de har fått veiledning i stor eller svært stor grad, mens 16 % svarer I noen grad (Tabell 7). 2 personer svarer «Ikke i det hele tatt» og 1 person svarer «I liten grad». Tabell 7 Har du fått veiledning i hvordan du kan håndtere din nåværende situasjon? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent Ikke i det hele tatt 2 2,0 2,0 2,0 I liten grad 1 1,0 1,0 3,0 I noen grad 16 16,0 16,2 19,2 I stor grad 49 49,0 49,5 68,7 I svært stor grad 31 31,0 31,3 100,0 Total 99 99,0 100,0 g Ikke besvart 1 1,0 Total ,0 10

11 2.08 Vurdert selvopplevd endring av psykiske plager etter den akutte konsultasjonen I spørreskjemaet er en 6-delt skala med svaralternativene "Mye verre", "Litt verre", "Ingen forandring", "Litt bedre", "Mye bedre" og "Vet ikke" benyttet for dette spørsmålet. 25% opplever ingen endring av psykiske plager akutt etter første konsultasjon ved Livskrisehjelpen. Dette tolker vi som naturlig, vi forventer at endring vil skje over tid, både av seg selv for mange, men også etter igangsetting av ulike tiltak. Samtidig vil noen trenge behandling over tid for å bli kvitt sine plager. Som forventet ut i fra vår erfaring føler likevel 48 % seg litt bedre etter konsultasjonen, noe som fanger opp en umiddelbar selvopplevd lindring. 15 % svarer at de føler seg mye bedre (Tabell 8). Vi vet også at noen føler seg litt verre i det de har åpnet opp for vanskelige tema og vanskelige følelser, noe som kan være medvirkende årsak til at 3 % føler seg verre etter konsultasjonen. Tabell 8 Er dine psykiske plager verre eller bedre nå, slik som du opplever det? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent Mye verre 2 2,0 2,2 2,2 Litt verre 1 1,0 1,1 3,3 Ingen forandring 25 25,0 27,5 30,8 Litt bedre 48 48,0 52,7 83,5 Mye bedre 15 15,0 16,5 100,0 Total 91 91,0 100,0 Ikke besvart 9 9,0 Total ,0 11

12 2.09 Vurdert nytte av samtaler ved Livskrisehjelpen I spørreskjemaet er en 5-delt skala med svaralternativene "Ikke i det hele tatt", "I liten grad", "I noen grad", "I stor grad" og "I svært stor grad" benyttet. 70 % svarer at de opplever samtalene ved Livskrisehjelpen som nyttig i stor eller svært stor grad, og 26 % svarer «I noen grad» (Tabell 9). Tabell 9 I hvilken grad mener du at samtalen(e) har vært nyttig for deg? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent Ikke i det hele tatt 1 1,0 1,0 1,0 I liten grad 2 2,0 2,0 3,1 I noen grad 26 26,0 26,5 29,6 I stor grad 39 39,0 39,8 69,4 I svært stor grad 30 30,0 30,6 100,0 Total 98 98,0 100,0 Ikke besvart 2 2,0 Total , Vurdert total tilfredshet med tilbudet I spørreskjemaet er en 5-delt skala med svaralternativene "Svært misfornøyd", "Ganske misfornøyd", "Både og", "Ganske fornøyd" og "Svært fornøyd" benyttet. Alle alternativene er representert blant svarene fra deltakerne. 88% er ganske eller svært fornøyd med tilbudet de har fått på Livskrisehjelpen, mens 7% er ganske eller svært misfornøyd (Tabell 10, Figur 2). 12

13 Tabell 10 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du har mottatt ved Livskrisehjelpen? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Svært misfornøyd 4 4,0 4,0 4,0 Ganske misfornøyd 3 3,0 3,0 7,1 Både og 5 5,0 5,1 12,1 Ganske fornøyd 22 22,0 22,2 34,3 Svært fornøyd 65 65,0 65,7 100,0 Total 99 99,0 100,0 Ikke besvart 1 1,0 Total ,0 Figur 2 13

14 2.11 Kommentarer til tilfredshet med Livskrisehjelpens tilbud «Det er helt fantastisk at det finnes et sted hvor man kan få hjelp,- når man trenger det, uten å måtte vente i uker/måneder.» - Pasient og respondent Det ble gitt plass til å skrive kommentarer til tilfredshet med tilbudet. 31 av 100 valgte å skrive en kommentar. Flere kommenterte at det var godt å snakke med noen profesjonelle, å få satt ord på krisen og at det var viktig å komme raskt til. Flere kommenterte at damene som jobber ved Livskrisehjelpen er snille, hyggelige og forståelsesfulle og at de tar seg god tid til pasientene. Flere kommenterte at tilbudet var profesjonelt at de ansatte var kunnskapsrike og at det var god hjelp, og at det var godt å kunne få hjelpen en trengte. Noen kommenterte at det var godt å få snakke med noen utenfor familien som hadde taushetsplikt. Følgende sitater er med slikt positivt innhold: «Fantastisk flinke de som jobber her» «Dere er gode å prate med og merker at dere vil hjelpe». «Ble møtt på svært høflig måte». «Høflig og hjelpsom». «Forståelsesfullt og med respekt». «De (personale) svært omsorgsfull, lyttet på hva jeg sa, flink på å gi beskjed om muligheter, gi informasjon og kontakter relevante». «Var profesjonelle og kunnskapsrike om krisehjelpen». «Det er godt å kunne få hjelpen jeg trenger. Og godt å snakke med andre enn bare de nærmeste». «Det er helt fantastisk at det finnes et sted hvor man kan få hjelp,- når man trenger det uten å måtte vente i uker/måneder.» «Det hjelper å snakke med en anonym som har taushetsplikt.» «Forståelse, kunnskap, nøytral part, anerkjennende, omsorgsfull og flink til å sortere utfordringer og følelser.» «God hjelp.» «God samtale, svært nyttig og hjelpsom i 14

15 forhold til min livssituasjon.» «Godt tatt vare på.» «Godt å bare prate, få satt ord på krisen.» «Godt å få snakke med noen profesjonelle.» «Bra mottakelse via telefon og ved legevakten (..). «Er glad når jeg har fått hjelp og depresjonen er vekke.» «Mye godt ivaretatt.» «Medfølende forståelsesfull sykepleier.» «Snille damer :-)» «Trygg samtale og godt møte. Følte meg sett, forstått. Faglig og menneskelig flink.» «Forståelsesfull og gav nyttige råd.» «Veldig lett å prate med. Det var bedre enn jeg hadde trodd på forhånd.» «Veldig profesjonelt!» «Viktig for oss å få noen å snakke med etter hendelsen.» «Tar seg god tid med pasienter og er lett å snakke med. Veldig god hjelp.» «Veldig hyggelig dame som forstår hvordan det er å ha det vanskelig og vondt på alle måter.» «Kom lett til i på telefon, en god tlf. samtale. Kom raskt til ved henvendelse på legevakten- god - viktig samtale ble gjennomført.» En kommenterte at «å vente tre dager på samtale var for lenge». Å vente tre dager på time ved Livskrisehjelpen er uvanlig, hvor man kan komme til samme dag, uten timeavtale. Det er usikkert hva som ligger bak denne avgjørelsen. I noen tilfeller må pasienter vente til dagtid i hverdager for å få time med lege på legevakten. Dersom man ønsker å komme til en ansatt som man har snakket med før, må man også vente til denne ansatte er på jobb igjen og det kan gå noen dager. En pasient kommenterte at «det hadde vært fint å få snakke med noen her og nå i stedet for å bli henvist videre.» Når det er klart at noen skal henvises videre til lege ønsker personale noen ganger å unngå at pasienten skal forklare seg flere ganger, og dermed med nøye overveielse unngår å begynne en terapeutisk samtale med 15

16 pasienten. Dette kan være bakgrunnen for denne pasientens opplevelse. Likevel kan en tenke at ved lengre ventetid der man henvises til, ville det være fornuftig med en her og nå samtale ved Livskrisehjelpen i første omgang. Følgende kommentarer er mer nøytral eller peker på slik mindre tilfredshet: «Blitt flyttet over til lege». «Skulle ønske å snakke med noen som kunne hjelpe her og nå fremfor å bli henvist videre. Da må jeg fortelle alt pånytt.» «Litt mye undersøkelser og papirarbeid første dagen. Kunne tenkt meg å snakke med noen.» «Har bare vært her i dag.» «Synes 3 dager før jeg fikk time var litt lenge.» 2.12 Vurdert tilfredshet med medisinsk undersøkelse på Bergen Legevakt Pasientene ble spurt om de var fornøyd med en (eventuell) medisinsk behandling ved legevakten i forbindelse med den aktuelle krisen. Dette kan ha vært medisinsk undersøkelse på almennlegevakten eller det kan ha vært undersøkelse på Voldtektsmottaket. I spørreskjemaet er det benyttet en 5-delt skala med svaralternativene "Svært misfornøyd", "Ganske misfornøyd", "Både og", "Ganske fornøyd" og "Svært fornøyd". 24 personer svarte på dette spørsmålet, 20 av disse var ganske eller svært fornøyd med behandlingen (Tabell 11). 16

17 Tabell 11 Dersom medisinsk undersøkelse/ behandling, hvor fornøyd var du med denne behandlingen? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent Svært misfornøyd 1 1,0 4,2 4,2 Ganske misfornøyd 2 2,0 8,3 12,5 Både og 1 1,0 4,2 16,7 Ganske fornøyd 7 7,0 29,2 45,8 Svært fornøyd 13 13,0 54,2 100,0 Total 24 24,0 100,0 Ikke besvart 76 76,0 Total , Kommentarer til medisinsk undersøkelse Kun fem kommentarer ble gitt til en medisinsk undersøkelse som har funnet sted i forbindelse med besøket på legevakten og i forbindelse med den aktuelle krisen. De fleste pasientene (76 pasienter) har imidlertid ikke vært i kontakt med medisinsk avdeling, kun Livskrisehjelpen. En pasient kommenterte at han/hun ble tatt imot profesjonelt, omtenksomt og hyggelig, og han/hun følte en trygghet ved medisinsk undersøkelse. Flere kommenterte at det var lang ventetid på legen. En skriver «Første gang satt jeg og ventet i flere timer (..) maktet ikke mer, så jeg sa jeg gikk og kom tilbake en annen dag.» En pasient kommenterte at han/hun fikk lite informasjon. En annen pasient var utilfreds med legens kommunikasjon: «Legen brukte ingen tid på å snakke med meg hvordan jeg følte det. Han sendte meg hjem uten å henvise meg til Livskrisehjelpen.» 17

18 2.14 Antall samtaler ved Livskrisehjelpen Antall samtaler ved Livskrisehjelpen har for de fleste vært kun en (61 %). Dette er naturlig siden pasientene i hovedsak ble spurt etter første konsultasjon. 26 % hadde hatt to samtaler (Tabell 12). Tabell 12 Hvor mange samtaler har du hatt ved Livskrisehjelpen i forbindelse med denne hendelsen/ krisen? Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent ,0 64,2 64, ,0 27,4 91, ,0 4,2 95,8 4 eller flere 4 4,0 4,2 100,0 Total 95 95,0 100,0 Ikke besvart 5 5,0 Total ,0 18

19 3.0 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Sammenlignet med undersøkelsen som ble utført i , ser vi at utvalgene er like med tanke på alder og kjønn, men at årsak til henvendelse er noe annerledes fordelt. Det er færre med psykiske problemer/ selvmordstanker representert i 2013 enn i , og flere som har opplevd livskrise og vold/ voldtekt. Årsaken til dette kan være tilfeldig variasjon, men kan også gjenspeile henvendelsene i Hovedfunnene i denne brukerundersøkelsen kan oppsummeres med at pasientene i stor grad er fornøyd og tilfreds med tilbudet de har fått ved Livskrisehjelpen. Mange framhever personalets profesjonalitet, gode kunnskap og gode omsorg. Flere påpeker viktigheten av kort ventetid og god hjelp. At hjelpens akutte tilgjengelighet framheves som essensielt er i tråd med tankene bak opprettelsen av Livskrisehjelpen som tilbud i Bergen. Vi er glade for at pasientene opplever at de blir møtt med høflighet og respekt ved Livskrisehjelpen og at de opplever å bli forstått. Dette vet vi er viktig i møte med kriserammede. Vi kan imidlertid gjennom denne undersøkelsen også se rom for videre utvikling, eksempelvis innenfor nytte av samtalene, der 69 % opplevde at hjelpen de fikk ved Livskrisehjelpen var nyttig i stor eller svært stor grad, og at 26 % opplevde hjelpen nyttig i noen grad. Det er imidlertid verd å legge merke til at pasientene skårer høyere på total tilfredshet med tilbudet enn på samtalenes nytte. Dette kan bety at det er andre faktorer som oppleves like viktig, og gjerne viktigere, der og da. Videre kan en legge merke til at pasientene i stor grad opplever å ha fått veiledning i selvhjelp, der 80 % svarer at de har fått veiledning i stor eller svært stor 19

20 grad. Dette har vært et satsningsområde etter forrige brukerundersøkelse i , da det tilsvarende tallet var 75 %. Det er svært små forskjeller mellom undersøkelsen og denne undersøkelsen fra 2013 med tanke på om pasientene føler seg møtt med høflighet og respekt, og om de opplever forståelse. Det er noe variasjon innenfor spørsmålene total tilfredshet med tilbudet, nytte av hjelpen og veiledning i selvhjelp. Her er det litt nedgang i de to første (henholdsvis 6 % og 7 %) og en økning i den siste (5 %). Disse endringene kan skyldes tilfeldig variasjon, men også ulikhet i forhold til henvendelsesårsak kan forklare noe. Imidlertid vil disse områdene bli satset på videre i årene som kommer. Livskrisehjelpen Januar

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24)

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Dine meninger om ditt familiemedlems nylige innleggelse i intensivavdelingen Ditt familiemedlem var pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten GRUK - Seksjon for kvalitetsutvikling og Kirkegaten Legekontor, Skien bnyen@gruk.no Forbedringsprosjekt i

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere»

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» BAKGRUNNSSPØRSMÅL Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann Kvinne Alder 18 34 år 35 66 år 67 år og over SELVBESTEMMELSE

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Brukerundersøkelse 2015 Brukes for å innhente erfaringer fra pasienter, og i KLA er dette en del

Detaljer

Seksjon for hyperbarmedisin

Seksjon for hyperbarmedisin Seksjon for hyperbarmedisin Rapport laget: 19.des.216 Undersøkelsesperiode: 7.jun.213-31.des.216 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 411 Kjønn: 1. Kryss av for kjønn 248 161, 5, 1, 15,

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012 Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus Rapporten er utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson:torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 7 Data: Antall Samlet vurdering av k Rapport laget:.mar.7 Undersøkelsesperiode:.feb.7.mar.7 Responsrate: 49. Var pleien og behandlinge n du fikk på k alt i alt tilfredsstillen

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 4 GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 5 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL

Detaljer

Rapport fra brukerundersøkelse Etat for psykisk helse og rustjenester, alle

Rapport fra brukerundersøkelse Etat for psykisk helse og rustjenester, alle Rapport fra brukerundersøkelse- 2015 Etat for psykisk helse og rustjenester, alle Rapport laget: 03.nov.2015 Undersøkelsesperiode: 27.aug.2015-02.nov.2015 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen er del av konfliktrådets arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. Brukernes tilbakemelding gir verdifulle innblikk i hvor vi må styrke vårt arbeid.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen - Sør-Trøndelag Bakgrunn Høstens undersøkelse ble gjennomført i perioden. til. oktober. Formålet med undersøkelsen er å gi NAV sine brukerne anledning

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Konferanse for Uroterapeutisk forening i Norden, Oslo, 20. mai 2015 Jeg skal si noe om Omfanget av vold og

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 SOS-CHAT www.kirkens-sos.no Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 Kirkens SOS Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. 400 og

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport 2012 Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport for Frie midler Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte.

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. En presentasjon av overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen. v/ Anne Beth Helgeland Gunvor Olafsbye Unelsrød sykepleier Fagutviklingssykepleier Leder av overgrepsmottaket

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Den viktige samtalen. Å spørre barn om vold og seksuelle overgrep. Reidun Dybsland Linda Kvalvik Inge Nordhaug

Den viktige samtalen. Å spørre barn om vold og seksuelle overgrep. Reidun Dybsland Linda Kvalvik Inge Nordhaug Den viktige samtalen. Å spørre barn om vold og seksuelle overgrep Reidun Dybsland Linda Kvalvik Inge Nordhaug 1 Jeg synes at folk burde spørre mer. At man ikke tar det opp selv, betyr ikke at man ikke

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Om Forandringsfabrikken og PsykiskhelseProffene Forandringsfabrikken gjennomførte

Detaljer

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid Brukerundersøkelse Vi har lyst, men orker vi?

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid Brukerundersøkelse Vi har lyst, men orker vi? Brukerundersøkelse Vi har lyst, men orker vi? Sirin Johansen Nordbyen legesenter, Tromsø sirin.johansen@yahoo.no Vi klarte det ved hjelp av medisinstudenter og vaffelkaker! Hvem er vi? Medisinstudenter

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011 - - Hjemmesykepleie Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 0 Grafikkrapport - Helse og velferdsetaten November 0 Fakta om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand Første

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer