INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4"

Transkript

1 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET... PERSONALET... 6 FAGLIG DYKTIGHET... 6 DET PEDAGOGISKE OPPLEGGET... 6 ÅRSPLAN OG MÅLSETTINGER... 7 OMSORG... 7 HÅNDTERE SYKDOM...8 ROS OG ANERKJENNELSE... 8 LEK... 9 FORDYPELSE... 9 INNHOLDET I FORHOLD TIL BARNETS UTVIKLINGSTRINN... TØRRE OG VARME BARN... ORGANISERING AV DAGEN HVERDAGSRUTINENE UTE- OG INNETID SOVE- OG HVILEMULIGHETER... 1 DEL - FORESATTE OG BARNEHAGEN... 1 SAMARBEID... 1 INFORMASJON... 1 LYTTE... 1 HENTING OG BRINGING... 1 FORELDREMØTET... 1 ENGASJERE DEL - FYSISKE FORHOLD BYGNINGEN INNEKLIMA LEKEFORHOLD INNE OG UTE SIKRING AV UTELEKEPLASSEN GARDEROBEFORHOLDENE... HYGIENISKE FORHOLD/RENHOLD... TRAFIKKSIKKERHET... 1 PARKERINGSFORHOLD

2 Barnehageundersøkelsen DEL - ANDRE FORHOLD... MATTILBUDET... ÅPNINGS- OG STENGNINGSTIDSPUNKT... UTFLUKTER/TURER... BELIGGENHET... KONKLUSJON...

3 Barnehageundersøkelsen Innledning Barnehageundersøkelsen ble sendt ut til foreldrene i begynnelsen av uke 8. Svarfristen var. desember. Endelig sluttstrek ble satt onsdag 17. desember. Undersøkelsen hadde da oppnådd en svarprosent på 77,. Svarprosenten i de enkelte barnehagene varierte noe Norbana ble best med %. Den enkelte barnehage oppnådde en svarprosent som vist i tabellen under: BARNEHAGE SVARPROSENT Berg 7,8 % Buvollen 87, % Holmejordet 87,7 % Lillehammer 6,6 % Norbana, % Røyslimoen 77, % Saksheim 7,1 % Skårsetlia 61,1 % Suttestad 77,8 % Vingar 6,7 % Vingrom 8, % Øversveen 79, % Hensikten med brukerundersøkelsen er først og fremst at den skal tjene som et styringsverktøy for barnehagelederne og resultatene skal hjelpe oss til å identifisere de enkelte barnehagenes forbedringspoten- siale. I denne rapporten presenteres de samlede resultatene for barnehageundersøkelsen. Resultatene for den enkelte barnehage er forbeholdt barnehagelederne, som i sin tur står fritt til å kommunisere sine resultater videre til de ansatte, foreldrene og eventuelt andre interesserte. I den grad en eller flere barnehager skiller seg betydelig fra det samlede resultatet, vil det bli kommentert, men som hovedregel vil barneha- gen(e) det gjelder ikke bli navngitt. Hoveddelen i spørreskjemaet består av spørsmål der foreldrene på en skala fra 1 til 6 skal angi hvor fornøyde eller misfornøyde de er med ulike sider ved barnehagetilbudet der 1= svært fornøyd og 6= svært TOTALT 77, % misfornøyd. Foreldrene hadde også mulighet for å krysse på har ingen mening. Hvorfor man velger dette alternativet vil ha ulike grunner. Det kan skyldes at man ikke vet nok om det det blir spurt om fordi de ikke har erfaring med det, eller det kan være at det tema spørsmålet tar opp ikke er relevant. Det kan også være at dette alternativet velges dersom man ikke anser enkelte ting som viktig og derfor ikke har gjort seg opp noen mening. Ved å dele denne skalaen på midten og summere kategoriene 1 til for seg, og til 6, vil vi da se hvor stor andel som er henholdsvis fornøyde i større eller mindre grad (1-) eller misfornøyde i større eller mindre grad (-6). Fordelingen disse imellom fremgår i samlediagrammene som er vist innledningsvis under hver del, andelen som har svart har ingen mening er også vist. Kort om resultatene Når foreldrene vurderer alle forhold under ett svarer 96,7 prosent at de er fornøyde med barnehagen sin. Tilbakemeldingene er jevnt over veldig positive for samtlige av de tema som er tatt opp. Tilfredsheten er størst når det gjelder barnet og hverdagen i barnehagen og forholdet mellom foresatte og barnehagen. Hyggelig er det å se at det som absolutt flest er fornøyde med er barnets trivsel. Hele 98, prosent har gitt uttrykk for det. I delen om fysiske forhold er andelen fornøyde noe lavere, men de fleste forhold har også her en andel på mellom 8 og 9 prosent som er fornøyde. Resultatene kan variere noe fra barnehage til barnehage og de største forskjellene finner vi nettopp når det gjelder de fysiske forhold. Det er naturlig ettersom barnehagene holder til i bygninger med ulik standard.

4 Barnehageundersøkelsen Del 1 - Helhetlig vurdering av barnehagen Innledningsvis blir foreldrene spurt om hvor fornøyde eller misfornøyde de er med barnehagene når alle forhold vurderes samlet. Det kan gjerne være slik at man generelt er fornøyd, men misfornøyd med enkelte ting. Ved å stille dette spørsmål får vi et sannere bilde av hvor fornøyde foreldrene generelt sett er med barnehagen enn i ettertid å foreta beregninger for å finne et slikt samlemål. 96,7 prosent som svarer at de er fornøyde med barnehagen alle forhold tatt i betraktning, og 81,7 prosent er enten svært fornøyd eller fornøyd. Samtidig er det ingen som svarer at de er svært misfornøyd. Helhetlig vurdering av barnehagen Det ser ut til at det som veier mest for den helhetlige vurderingen er personalets evne til å samarbeide med foreldre og foresatte, personalets omsorg for barnet, personalets evne til å gi informasjon og måten de blir møtt på ved henting og bringing. Del - Barnet og hverdagen i barnehagen Denne delen tar for seg ulike forhold som påvirker hvordan barnets hverdag er i barnehagen. Diagrammet viser at foreldrene jevnt over er fornøyde med de forskjellige temaene vi har spurt om. Barnet og hverdagen i barnehagen, % 9, % 8, % 7, % 6, %, %, %, %, %, %, % Barnets trivsel Omsorg for barnet Gi ros og anerkjennelse Rom/mulighet for lek Rom/mulighet til fordypelse Holde barna varme og tørre Håndtere sykdom hos barnet Barnas sove- og hvilemuligheter Det sosiale miljøet mellom barna Hverdagsrutinene i barnehagen Fordeling inne- og utetid Innholdet i fht barnets utviklingstrinn Fornøyde (1-) Misfornøyde (-6) Personalets faglige dyktighet Det pedagogiske opplegget Følge årsplan og målsettinger

5 Barnehageundersøkelsen På de aller fleste spørsmål svarer 9 prosent eller flere at de er fornøyde. På blant annet spørsmålet om barnets mulighet for fordypelse og sove- og hvilemuligheter er andelen fornøyde betydelig mindre, men andelen som ikke har noen mening betydelig høyere. I slike tilfeller er det mest hensiktsmessig å se på andelen misfornøyde da den best vil gi en indikasjon på om dette er forhold man må ta tak i og forbedre. Barnets trivsel 6 Dette er det spørsmålet flest foreldre svarer at de er fornøyde med til sammen 98, prosent. Flertallet er svært fornøyde med hensyn til barnets trivsel - hele,9 prosent. Ingen har svart at de er svært misfornøyde, og det er kun 1,8 prosent som er noe misfornøyde. Barnets trivsel Det sosiale miljøet Barnets trivsel er i større eller mindre grad avhengig av alle de forhold som er tatt inn under denne delen i spørreskjemaet, men en av de tingene som kanskje teller mest for barnet selv er at det gleder seg til å treffe de andre barna i barnehagen. Til sammen er det 9,9 prosent som er fornøyde med det sosiale miljøet mellom barna., prosent svarer at de er misfornøyde, men ingen har svart svært misfornøyd. Det sosiale miljøet mellom barna

6 Barnehageundersøkelsen Personalet I dette delkapittelet har vi samlet de spørsmål som omhandler personalet. Personalet er den viktigste ressursen i forhold til å produsere tjenesten og er den viktigste premissgiveren i forhold til barnets trygghet i barnehagen. Vi har derfor spurt om både personalets faglige dyktighet og omsorg for barnet. Vi har også gått i detalj ved å spørre om personalets evne til å gi ros og anerkjennelse, samt om barnet har rom og mulighet til å leke og fordype seg for å nevne noen. Her skal vi kikke nærmere på disse, og vi starter med personalets faglige dyktighet: Faglig dyktighet 9 av foreldre er fornøyde med hensyn til personalets faglige dyktighet, der av er enten svært fornøyd eller middels fornøyd., prosent er misfornøyde og 6, prosent har svart at de ikke har noen mening. Personalets faglige dyktighet Det pedagogiske opplegget Til sammen er det 89, prosent som svarer at de er fornøyde med det pedagogiske opplegget. Ingen sier at de er svært misfornøyde, men, prosent er enten litt eller middels misfornøyde. 7, prosent har ingen mening om dette. Ser vi dette i forhold til type avdeling er det noen flere med barn på småbarnsavdeling som har valgt dette alternativet. Det pedagogiske opplegget 6

7 Barnehageundersøkelsen Årsplan og målsettinger Følge årsplan og målsettinger Nærmere 1 prosent svarer at de ikke har noen formening om personalets evne til å følge årsplan og målsettinger. Årsplan og målsettinger tilhører de mer formelle sidene av barnehagetilbudet, og oppfattes kanskje som mindre viktig, og at man derfor ikke har gjort seg opp noen mening. Men vi skal også vurdere muligheten for at dette alternativet velges fordi årsplan og målsettinger ikke er blitt tilstrekkelig fokusert på fra barnehagens side, og at foreldrene således ikke føler de vet nok til å kunne si i hvilken grad de er fornøyde eller ikke. Diagrammet viser at fordelingen mellom de som er fornøyde og misfornøyde er i tråd med de resultatene vi finner ellers andelene er henholdsvis 8,8 og, prosent og ingen har svart at de er svært misfornøyde. Omsorg 96, prosent av foreldrene er fornøyde med den omsorgen personalet har for barna deres. 88,6 prosent er enten svært eller middels fornøyde og ingen har svart at de er svært misfornøyde. Personalets omsorg for barnet 7

8 Barnehageundersøkelsen Håndtere sykdom Det er en del som ikke har noen mening om personalets evne til å håndtere sykdom hos barnet (1,%), men de fleste av disse er foresatte som har hatt barnet i barnehagen i mindre enn ett år og dermed kanskje ikke har erfaring med akkurat dette. Majoriteten er enten svært eller middels fornøyde (7,%), og til sammen er det 8,9 prosent som i større eller mindre grad er fornøyde, og det er ingen som er svært misfornøyde. Håndtere sykdom hos barnet Ros og anerkjennelse Også dette spørsmålet er det en del som ikke har noen mening om. En mulig forklaring kan være at det meste av ros og anerkjennelse personalet gir barna skjer i den tiden foreldrene ikke er i barnehagen, og at de derfor føler at de ikke har noe godt grunnlag for å svare. For øvrig ser vi at andelen som angir i hvilken grad de er fornøyde også her er høy i forhold til de som ikke er fornøyde, og det er ingen som har svart at de er svært misfornøyde. Personalets evne til å gi ros og anerkjennelse 8

9 Barnehageundersøkelsen Lek 9, prosent er fornøyde med personalets evne til å gi barnet rom og mulighet for lek, mens 1, prosent er litt misfornøyde. Personalets evne til å gi rom/mulighet for lek Fordypelse,8 prosent svarer at de ikke har noen formening om personalets evne til å gi barnet rom og mulighet til fordypelse. Ser vi disse opp mot bakgrunnsvariablene, kan vi ikke finne noen gruppe som skiller seg ut ergo er det av mer generell karakter. En mulig forklaring kan være at foreldrene er usikre på hva som ligger i begrepet fordypelse. Men det kan også skyldes noe av det samme som ble beskrevet under punktet om personalets evne til å gi ros og anerkjennelse at i den grad barnet får fordypet seg, skjer det når foreldrene ikke er til stede. Andelen fornøyde (7%) er mindre her enn for de andre spørsmålene som handler om personalet, men ser vi den i forhold til andelen misfornøyde er resultatet i tråd med det vi finner ellers. Rom/mulighet til fordypelse 9

10 Barnehageundersøkelsen Innholdet i forhold til barnets utviklingstrinn Det store flertall (9,9%) er fornøyd i forhold til at innholdet i barnehagen er tilpasset barnets utviklingstrinn, og det er ingen forskjell når vi ser dette i forhold til barnets alder -foreldre med barn over og under år er like fornøyde. Innholdet i barneh ifht barnets utviklingstrinn Tørre og varme barn 8, prosent er misfornøyde med personalets evne til å holde barna varme og tørre. Det er en forholdsvis liten andel, men i den grad foreldrene er misfornøyde, er det dette flest er misfornøyd med i forhold til barnets hverdagen i barnehagen. Men når det er sagt, skal vi også ta med at det er ingen som er svært misfornøyd, og 9 av er fornøyde. Holde barna varme og tørre

11 Barnehageundersøkelsen Organisering av dagen Hverdagsrutinene Hverdagsrutinene blir oppfattet som gode av til sammen 9,7 prosent av foreldrene. Ingen er svært misfornøyde, men,8 prosent er litt eller middels misfornøyd. Hverdagsrutinene i barnehagen Ute- og innetid 9,7 prosent er fornøyd med fordelingen mellom uteog innetid samtidig som 7, prosent er misfornøyde. Her er det en viss forskjell mellom barnehagene. De fleste barnehagene har mindre enn prosent som er misfornøyde, men en har nærmere prosent misfornøyde der de fleste er litt misfornøyde, men også noen middels og svært misfornøyde. Fordeling inne- og utetid 11

12 Barnehageundersøkelsen Sove- og hvilemuligheter Når det gjelder barnas sove- og hvilemuligheter svarer 8 prosent at de ikke har noen mening om dette. Det gjelder i det store og det hele foreldre med barn som er år eller eldre. 8 prosent oppgir at de ikke er fornøyde der de fleste er litt misfornøyde. Ser vi kun på gruppen med barn under år oppgir 8 av at de er fornøyde, mens 1 prosent er litt eller middels misfornøyd. Barnas sove- og hvilemuligheter 1

13 Barnehageundersøkelsen Del - Foresatte og barnehagen Diagrammet under viser at det foreldrene er mest fornøyd med er samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen, men andelen fornøyde er nesten like stor når det gjelder personalets evne til å gi informasjon og å lytte til foreldrenes synspunkter. Det de er mest misfornøyd med er personalets evne til å engasjere dem i utforming av det pedagogiske opplegget, og det er også dette flest ikke har noen mening om. Foresatte og barnehagen, % 9, % 8, % 7, % 6, %, %, %, %, %, %, % Samarbeid med foresatte Gi informasjon Lytte til synspunkter Måten du blir møtt v henting og bringing Innhold/tema på foreldremøter Engasjere deg i utform av ped opplegg Fornøyde (1-) Misfornøyde (-6) I denne delen varierer resultatene noe mellom barnehagene. Foreldrene ser ut til å vurdere barnehagene ganske likt, men det er enkelte barnehager som skiller seg ut med en noe større andel misfornøyde på enkelte spørsmål. Samarbeid Det første spørsmålet i denne delen gjelder hvor fornøyde eller misfornøyde de foresatte er med personalets evne til å samarbeide med foreldre/foresatte, alt sett under ett. Hele 9,% er fornøyde. Ser vi nærmere på de enkelte barnehagene har 11 av de en andel på mellom 9 og prosent fornøyde foreldre, men en skiller seg ut med en noe høyere andel misfornøyde enn det som er tilfelle for undersøkelsen samlet sett. Personalets evne til å samarbeide med foresatte 1

14 Barnehageundersøkelsen Informasjon Til sammen er 9,1 % fornøyd med hensyn til den informasjonen de får fra barnehagen. Det som er viktigst er at man får rett informasjon til riktig tid. De fleste barnehagene kommer veldig godt ut med i underkant av 9 til prosent som sier de er fornøyde. Men en barnehage skiller seg ut med en noe lavere andel fornøyde. Infor masjon Lytte 9 av foreldre er fornøyde med personalets evne til å lytte til deres synspunkter. Dette er veldig sentralt i forhold til om foreldrene oppfatter samarbeidet med barnehagen som godt eller ikke.,6 prosent svarer at de ikke har noen mening om dette temaet. Dette er i hovedsak foreldre som har hatt barnet i barnehagen i mindre enn ett år. Lytte til synspunkter 1

15 Barnehageundersøkelsen Henting og bringing 9 av er fornøyde med måten de blir møtt på ved henting og bringing. På de fleste spørsmål er det færre som svarer at de er svært fornøyd enn kategori, men her har vi det motsatte; det er nesten prosent flere som er svært fornøyde enn fornøyde. Samtidig er det flere som sier at de er misfornøyde enn det vi har sett på de foregående spørsmålene (9,6% i kategori -6). Også her varierer det noe mellom barnehagene. De fleste har en andel på mellom 9 og prosent som er fornøyde, men to skiller seg ut med noe dårligere resultat. Måten du blir møtt ved henting og bringing Foreldremøtet 8, prosent er misfornøyde med innhold og tema på foreldremøtene, mens 8 av er fornøyde. Den høye andelen som ikke har noen mening er i all hovedsak de som har hatt barnet i barnehagen i mindre enn ett år. Innhold/tema på foreldremøter 1

16 Barnehageundersøkelsen Engasjere Vi spurte hvor fornøyde eller misfornøyde foreldrene var i forhold til personalets evne til å engasjere dem i utformingen av det pedagogiske innholdet. 1 prosent har ingen mening. Ca. / av disse har hatt barnet i barnehagen i mindre enn ett år. Noen flere (16,%) sier de er misfornøyde. Engasjere deg i utform av ped opplegg 16

17 Barnehageundersøkelsen Del - Fysiske forhold Under fysiske forhold har vi blant annet fokusert på bygningens standard og inneklima, lekeforhold og trafikksikkerheten rundt barnehagen. De kommunale barnehagene er av ulik størrelse og har ulik standard på bygningsmassen, noe som følgelig skaper store forskjeller i resultatene mellom barnehagene. Men når vi ser alle barnehagene samlet er andelen fornøyde høy også her. Fire forhold kommer relativt likt ut med en andel fornøyde på ca. 9 prosent hygieniske forhold/renhold, lekeforholdene ute, sikring av utelekeplassen og trafikksikkerhet rundt barnehagen, mens det er garderobeforholdene flest er misfornøyde med. Fysiske forhold, % 9, % 8, % 7, % 6, %, %, %, %, %, %, % Standarden på bygningen Inneklima Lekeforhold inne Garderobeforholdene Hygieniske forhold/renhold Lekeforholdene ute Sikring av utelekeplassen Trafikksikkerheten rundt bh Parkeringsforholdene Fornøyde (1-) Misfornøyde (-6) 17

18 Barnehageundersøkelsen Bygningen 8, prosent er fornøyde med standarden på bygningen, men her er det store forskjeller mellom barnehagene. I to av barnehagene oppgir prosent at de er fornøyde med standarden på bygningen. Men i Berg og Suttestad er det henholdsvis 8,9 og 71, prosent som er misfornøyde i større eller mindre grad. Suttestad skal i løpet av høsten flyttes til Øversveen barnehage når denne blir bygget ut til avdelinger. Berg barnehage skal flytte inn i nye lokaler på Jørstadmoen fra høsten. Standard på bygning Inneklima Inneklima henger sammen med den bygningsmessige standarden. Ser vi alle barnehagene samlet, er det 7,7 prosent som er fornøyde, mens 1,6 ikke har noen formening. 1,7 sier de ikke er fornøyde, og det er 9,7 prosent som er misfornøyde med både standarden på bygningen og inneklima. Inneklima 18

19 Barnehageundersøkelsen Lekeforhold inne og ute Lekeforholdene inne dreier seg om for eksempel romforhold, leker og lignende, mens lekeforhold ute innbefatter for eksempel terreng, naturomgivelser og lekeapparater. Lekeforhold inne Lekeforholdene ute Vi ser at foreldrene er bedre fornøyd med lekeforholdene ute enn inne, både når vi ser på summen av de som svarer at de er fornøyde, henholdsvis 9, mot 8,7 prosent, men også når vi ser på fordelingen mellom de enkelte svarkategoriene. Variasjonen mellom barnehagene er størst for lekeforholdene inne. Det er rimelig ettersom det er en sterk sammenheng mellom dette og bygningens standard. Sikring av utelekeplassen 9 av er fornøyde med sikringen av utelekeplassen. Sikring av utelekeplassen 19

20 Barnehageundersøkelsen Garderobeforholdene Det er garderobeforholdene flest foreldrene er misfornøyd med hele 6,7 prosent. Det gjelder både for fysiske forhold og for undersøkelsen generelt. 7, prosent er fornøyde når vi summerer kategoriene 1-. Garderobeforholdene Hygieniske forhold/renhold Nesten 9 av svarer at de er fornøyde med hygieniske forhold og renhold samtidig som er det prosent som ikke er fornøyde. Hygieniske forhold/renhold

21 Barnehageundersøkelsen Trafikksikkerhet Totalt er 9 av fornøyde med trafikksikkerheten rundt barnehagene, men en barnehage skiller seg ut ved at nesten 1 av ikke er fornøyde. Trafikksikkerheten rundt barnehagen Parkeringsforhold 8 av er fornøyde med parkeringsforholdene, men som diagrammet viser, er det også en del som ikke er det. Til sammen er 1 prosent misfornøyde. I to av barnehagene er det ca. 1 av som ikke er fornøyde. Samtidig er det fire barnehager der over 9 prosent av foreldrene er fornøyde. Parkeringsforholdene 1

22 Barnehageundersøkelsen Del - Andre forhold I denne delen har vi spurt om bl.a. mattilbudet, åpnings- og stengningstidspunkt samt innhold og sikkerhet på utflukter. I tillegg har vi spurt foreldrene om tilfredshet med beliggenhet i forhold til hjem og arbeidssted. Andre forhold, % 9, % 8, % 7, % 6, %, %, %, %, %, %, % Mattilbudet Åpningstidspunktet Stengningstidspunktet Innhold i utflukter/turer Sikkerhet på utflukter/turer Beliggenhet i fht hjemmet Beliggenhet i fht arbsted Fornøyde (1-) Misfornøyde (-6) Andel fornøyde ligger i hovedsak mellom ca. 8 og 9 prosent. Sikkerhet på utflukter skiller seg ut ved at det er en relativt stor andel som ikke har noen mening om dette. Flest er misfornøyde med åpningstidspunktet. Mattilbudet Mattilbudet er de fleste fornøyde med. De aller fleste barnehagene har mellom 9 og prosent som er fornøyde. Mattilbudet

23 Barnehageundersøkelsen Åpnings- og stengningstidspunkt I spørreskjemaet er det spurt om åpnings- og stengningstidspunktet i separate spørsmål. Grunnen til dette er at vi da får isolert hvilket som eventuelt skaper problemer. For de som trenger å levere barnet tidlig, vil stengningstidspunktet være kurant, og omvendt vil de som har behov for senere stengningstidspunkt ikke ha problemer med åpningstidspunktet. 6 Åpningstidspunktet Stengningstidspunktet De fleste er tilfredse med åpnings- og stengningstidspunktet i sine respektive barnehager, men det er flere som er misfornøyde med åpningstidspunktet enn det som er tilfelle med stengningstidspunktet 11,1 mot 6, prosent. Av de tilbakemeldinger som er kommet inn, ser vi at det er et behov for at barnehagen åpner tidligere for foresatte som starter tidlig på jobb. I åtte av barnehagene er det prosent eller mer som er misfornøyde med åpningstidspunktet, der den største andelen misfornøyde er, prosent. I dag har barnehagene forskjellige åpningstider. Når det gjelder åpningstidspunktet har også barnehager som åpner før klokken 7. en relativt høy andel som ønsker at barnehagen åpner tidligere. Ser vi på stengningstidspunktet er det de barnehagene som stenger klokken 16.1 at foreldrene har behov for noe lengre åpningstid. I de barnehagene som stenger klokken 16. eller senere er andelen misfornøyde mellom null og 6 prosent.

24 Barnehageundersøkelsen Utflukter/turer Nærmere 9 prosent er fornøyde med innholdet i utflukter/turer som arrangeres av barnehagen. Når det gjelder sikkerheten på slike utflukter/turer er det 1 av som ikke har noen mening. Det er i og for seg naturlig ettersom foreldrene sjelden er med på slike turer, men samtidig kan vi tolke dette slik at barnehagene kan bli bedre til å informere om sikkerhetstiltak som blir gjort i denne sammenhengen. Innhold i utflukter/turer Sikkerhet på utflukter/turer Beliggenhet Barnehagens beliggenhet i forhold til hjem og arbeidssted er av betydning for å gjøre hverdagen enklere og for å spare tid i forbindelse med transport til og fra hjem, barnehage og arbeidssted. Når foreldrene søker på barnehageplass har de mulighet til å prioritere beliggenhet. 8,7% har fått plass i barnehagen de hadde som 1. prioritet og 91,1% har fått innvilget enten 1. eller. prioritet. Disse tallen gjenspeiler seg i tilfredsheten med hensyn til barnehagens beliggenhet i forhold til hjem og/eller arbeidssted. 7 6 Beliggenhet ifht hjemmet Beliggenhet i fht arbsted

25 Barnehageundersøkelsen Det er flere som er fornøyd med barnehagens beliggenheten i forhold til hjemmet enn til arbeidsstedet henholdsvis 88,6 og 8,6 prosent. Dette skyldes trolig at de fleste prioriterer beliggenhet til hjemmet framfor arbeidsplass når de velger banehage. Samtidig er det flere som er misfornøyde med beliggenheten i forhold til hjemmet enn til arbeidssted,,1 mot 9,6 prosent., prosent er misfornøyd med beliggenhet både i forhold til hjem og arbeidssted. Det er i all hovedsak de som har fått plass i. eller. prioriterte barnehage som er misfor- nøyde. Når foreldre må velge mellom nær beliggenhet til hjemmet eller arbeidsplass, blir hjemmet viktigst blant annet fordi de synes det er viktig at barnet får gå sammen med de som vil komme i samme klasse ved skolestart. Når misnøyen er større for beliggenhet i forhold til hjemmet skyldes det nok at dette er viktigere for foreldrene. At barnehagen samtidig ligger praktisk til i forhold til arbeidssted er positivt, men av mindre viktighet. Konklusjon I det store og det hele er foreldrene godt fornøyde med barnehagetilbudet i Lillehammer kommune. Det bekref- tes ved at 97,6 prosent svarer at de er fornøyde med barnehagen sin, alle forhold tatt i betraktning. I delen om barnet og hverdagen i barnehagen, er resultatene for det meste svært positive, og variasjonen mellom barnehagene liten. Det forteller at uansett hvilken av de kommunale barnehagene man velger, oppleves tilbudet å ha høy kvalitet. Når vi kommer til forholdet mellom foresatte og barnehagen, er variasjonen mellom barnehagene noe større, men også her gjelder det at foreldrene i det store og det hele er fornøyde. Selv om vi for undersøkelsen totalt sett kommer godt ut også når det gjelder fysiske forhold, er variasjonen mellom barnehagene størst her. Barnehagene holder til i lokaler med ulik standard så variasjonen i tilfredshet er både naturlig og forventet. Suttestad og Berg skilte seg ut på spørsmålet om bygningsens standard, men disse skal inn i nye lokaler henholdsvis førstkommende og neste høst. Det vi merket oss spesielt i delen om andre forhold var ønsket om tidligere åpningstidspunkt i en del av barneha- gene. Dette vil bli fulgt opp av lederne i de aktuelle barnehagene. Delrapportene for hver barnehage vil være et viktig verktøy for lederne i arbeidet med å videreutvikle tjenesten og er nå en del av styringssystemet. Når vi nå i all hovedsak har fått veldig positive tilbakemeldinger, betyr ikke det at det ikke er utfordringer å ta fatt. Vi har ved hjelp av denne undersøkelsen kunnet identifisere de ulike barnehagenes utfordringer og forbedringspotensiale, og takker avslutningsvis alle foreldre som har svart oss!

Samlerapport for kommunale og private barnehager i Lillehammer

Samlerapport for kommunale og private barnehager i Lillehammer Barnehageundersøkelsen 00 Samlerapport for kommunale og private barnehager i Lillehammer Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning.... Hvordan lese resultatene?..... Statistisk

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN 5 DEL 2 BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN 6

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN 5 DEL 2 BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN 6 Barnehageundersøkelsen 4 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 3 HVORDAN TOLKE GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK? EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 4 DEL 1 HELHETLIG

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN 6 DEL 2 BARNET OG HVERDAGEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN 6

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN 6 DEL 2 BARNET OG HVERDAGEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN 6 Brukerundersøkelse SFO 24 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 3 HVORDAN TOLKE GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK? EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 4 DEL 1 HELHETLIG

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 4 GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 5 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Kanvas-barnehagene Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: Kanvas Nasjonalt barnehagens utearealer? 36% 51% 9% 4,2 4,1 barnehagens lokaler? 34% 52% 11%

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Papaya Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 12% 62% 23% 4% 3,8 barnehagens lokaler? 32% 64% 4% 4,3 barnehagens

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Breidablikk Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 35% 35% 20% 10% 4,0 barnehagens lokaler? 35% 55% 10% 4,3

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Paletten Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 13% 50% 20% 11% 6% 3,5 barnehagens lokaler? 17% 59% 17% 6%

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Ruffen Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 61% 36% 4,6 barnehagens lokaler? 36% 55% 9% 4,3 barnehagens leker

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Utforskeren Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 12% 44% 31% 8% 5% 3,5 barnehagens lokaler? 17% 56% 15% 10%

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2017

Nasjonal brukerundersøkelse 2017 Nasjonal brukerundersøkelse 2017 Betha Thorsens Kanvas-Barnehage Svarprosent: 70% - Antall besvarelser: 79 Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 30% 48% 10%

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Skrellinga Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 51% 37% 5% 5% 4,3 barnehagens lokaler? 34% 49% 12% 4,1 barnehagens

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Bønestoppen Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 52% 39% 9% 4,4 barnehagens lokaler? 33% 63% 4% 4,3 barnehagens

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Kastellterrassen Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 76% 21% 4,7 barnehagens lokaler? 33% 58% 9% 4,2 barnehagens

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Camembert'N Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 45% 51% 4% 4,4 barnehagens lokaler? 44% 47% 9% 4,3 barnehagens

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse 2016

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 Betha Thorsens Kanvas-Barnehage Ute- og innemiljø Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: barnehagens utearealer? 19% 51% 12% 13% 6% 3,6 barnehagens lokaler? 39% 48% 4%

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010

Barnehageundersøkelsen 2010 Samlerapport for brukerundersøkelsen av barnehagene i Lillehammer kommune Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Hensikten med å gjennomføre barnehageundersøkelsen

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

SFO-undersøkelsen 2011

SFO-undersøkelsen 2011 SFO-undersøkelsen 2011 Samlerapport Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Hensikten med å gjennomføre SFO-undersøkelsen er først og fremst at den skal tjene som

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi skal se på hvilke resultater

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012 Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus Rapporten er utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson:torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23 Brukerundersøkelse 2012 Mølleplassen Antall svar (N): 23 Utsagnene i brukerundersøkelsen Årets brukerundersøkelse for er basert på utsagnene på denne og neste side. Svarene på utsagnene, som ble stilt

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas Kanvas-barnehagene Totalt

Brukerundersøkelse Kanvas Kanvas-barnehagene Totalt Brukerundersøkelse Kanvas 12 Kanvas-barnehagene Hvordan tolke grafikkene? (%) 09 (%) Utsagn 1 37 34 Utsagn 2 40 41 0% % 40% 60% 80% 0% Alle grafikkene i rapporten er bygget opp som eksempelet ovenfor.

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE. Status målt kvalitet barnehage. Andel fagutdanning i % Sum. Annet. Førskolelærerutdanning.

KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE. Status målt kvalitet barnehage. Andel fagutdanning i % Sum. Annet. Førskolelærerutdanning. VADSØ KOMMUNE KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE Status målt kvalitet barnehage Andel fagutdanning i % Sum Annet Fagutdanning som barne og ungdomsarbeider Førskolelærerutdanning Full uke -4 dager pr. uke

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Fana barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Fana barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Barnehagerapport Kjenndalslia barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Kjenndalslia barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Skjold menighetsbarnehage Antall besvarelser: 66 Svarprosent: 77% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Skjold menighetsbarnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 217 Svarprosent: 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 27. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 5 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 85% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 207 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer