Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$"

Transkript

1 13#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Tingskjer,mangeballeriluftenakkuratnå. VargjestpåStåOppJazz#jubileumetihelgen,detvarmagisk HarforfattetogsendtinnfleretingsomskalbehandlesiKvarterstyret.Jobbermedsammensetningen avkvarterstyret. Deltok på studentutvalg for Fylkesordfører i dag. Ikke noe særlig å orientere om der, men går gjennommuntligpåmøtethvasomblesnakketom. Dorgeforhandlingerfortsetter.Orienterermuntligomstatus. TirsdagskaljegpåVT#møteogorientereogGFogmuligensdeltaidiskusjonombudsjettkomiteen. SkalmøteNHHS/KSpåmandag.FormåleteriførsteomgangåpresenteremegselvogKvarteretogbli littbedrekjentmednyeks.vikommerogsåtilådiskuterelittrundtvaktvirksomhetsloven,lønnede vervogmuligensandreting. EKSTERNANSVARLIG HarværtpåkursmedKulturstyretoginformertomrombooking.Fikktilbakemeldingeromatdetvar opplysende og lærerikt, men det var ikke så mange tilstede på kurset på det tidspunktet som jeg haddehåpet. HarhattmøtemedProduksjonsansvarlig,Leder,InghildogThomasomdetostorearrangementenevi haddeførpåske.fikkevaluertarrangementeneogfikksattoppendelmomentervikantamedosstil lignendearrangementerifremtiden. HarhattDorgemøte.SnakketmedDorgene,LederogØkonomiansvarligomnestesemestersHelhus oghyppighetenavde.snakketogsåomfadderukenoghvordanarbeidetderliggeran.jegeridialog med fadderstyrene og har også blitt kontaktet av andre studiesteder enn UiB. Jeg og Produksjonsansvarligskalhaetmøteomfadderukenpåtorsdag.Jegskalogsåbegynneplanleggingen avnestesemestersstudentkampenilauken. HarhattmøtemedProduksjonsansvarligogsnakketendelomevt.endringerivåreverv. DetarrangeresHelhusmedBergenskirkenSaltsomarrangørførstkommendelørdag.Loppemarkedpå dagtidlørdagogkonserterpåkveldstid.skjenkegruppenjobbermedåfinneskjenkeretiltelg. INTERNANSVARLIG Harminsisteukeipraksis.Hurra. VenterpåsvarangP#saksreglementetogU#instruksenfraRettsvesenetogVaktstyret. Planlegger17.mai.VigårforåpenStjernesalfrakl.12.00#17.00medsalgavkakerogdrikkeibaren.

2 13#13 PROSJEKTANSVARLIG Ferie. DRIFTSANSVARLIG Viharfortsattskjenkebevilgning.Fårsentinnvolumsrapportogsøknadomskjenkebevilgningtiluka. Har vært i møte med interiørsnekkeriet ang. hyllesystem i håkonsgateinngangen. Vært på vaktallmøte. EllersharjegværtheimeiÅspåenlittsen"påskeferie". PRANSVARLIG Litenyttåmelde.VarpåStåOppJazz#jubileumihelga,detvarveldigkult. Jobbarfremdelesmedåfinnevertartilquizen,ogmeharvertardeinestevekene. Valgkommiteenharbedtomflyersmedinfoomvalg.Egharbedtpr#etatenventetilmeharavklart samansetningaavkvast.mekjemtilåprintedeiutpåvillaenforåsleppeåbrukeunødvendigmasse pengar. Fasteplakatar,bannerogflyersgårstortsettglatt.Pr#etatenseruttilåhafunneeinmåteåfåut plakatane,vedåsetteopplisterpåtoogtosomfåransvarforkvarsirute. Skal møte ein som jobbar med Studentpakken som delast ut i fadderveka neste veke. Forteller litt meiromkvahansapåmøtet.. ØKONOMIANSVARLIG Kommentar)regnskap)januar) Januar er gjort opp med et totalt overskudd på kroner. Dette er spesielt positivt fordi det budsjetterteresultatetvaretunderskuddpå56000kroner.detskaldognevnesatheleoverskuddet plusslitttilstammerfrabillettinntekteneifm.studentkampen,menjanuarvarfortsattenbramåned bådemedtankepåinntekterogkostnader. Salgsinntekteneharetpositivtavvikpå63000kroner,ogdettestammerihovedssakfraimportøl, softsprit,vinogrusbrus.ølsalgetogmatsalgetviserfaktisketlitenegativtavvik,noesomernboe uvanlig.disseavvikenevarderimotikkesåstoreatdetergrunntilbekymring.sponsorinntekterer ogsånoehøyereennbudsjettert,somselvsagterpositivt.billettinntektenefrastudentkampenbidro ogsåistorgradtilatvigikkmedoverskudd. Nårdetgjeldervarekostnadeneserdekningsgradenbraut,littoverbudsjett.Dekningsgradenforøl er derimot 8% lavere enn budsjettert, noe som forhåpentligvis skyldes feilperiodisering da dette utgjørenforskjellpånesten40000kroneridekningsbidrag.lønnskostnadeneserogsågreieut,ingen avviksomerverdtåmerkeseg. Nårdetgjelderdriftskostnadererdetnoenpostermedstorenegativeavvik.Avviketirenholdsutgifter skyldesfeilperiodiseringibudsjettet,darenholdforsommermånedeneerblittlagtinnidetordinære driftsbudsjettet.avviketiandrearr.kostnaderskyldesistorgradstudentkampen,ogitillegghardj#

3 13#13 utgifteneværtnoehøyereennbudsjettert.avviketikontorrekvisittaskyldesvisstnokinnkjøpavtoner til printer. Ellers ser driftskostnadene greie ut, og jeg kan for første gang som økonomiansvarlig rapportereatserveringsmateriellpostenvarlavereennbudsjettert.megethyggelig. Isumvarjanuarenheltgreimånedsomhargåttendelbedreennforventetmedtankepåbudsjettet. Noensmåavvikherogdersombørsjekkesnærmereoppi,ogdaspesielltdekningsbidragetpåøl, menellersseraltgreitut.deterogsåverdtåmerkesegatvedutgangenavdenneperiodenerden totalekontantbeholdningenvår(inkludertde500000viharplasserthosalfredberg)på6,2millioner kroner.determedandreordingenfareforatvigårblakkmeddetførste. ) Salganalyse)mars)2013) Antallskift Totalt) Skjenke PG 1 1 ASFKvartal RFKvartal SamfunnetKvartal ImmaturusKvartal 9 14 AndreKvartal Totalt Differanse Gruppe) Totalt) ) Omsetning , ,00 #154000,00 Skjenke Omsetning , ,00 #66000,00 PG Omsetning 0,00 0,00 0,00 ASFKvartal Omsetning , ,00 #171909,00 RFKvartal Omsetning , ,00 #48675,00 SamfunnetKvartal Omsetning 73000, , ,00 ImmaturusKvartal Omsetning 13853, , AndreKvartal Omsetning , , ,00 Irapportenformarsharjeglagetkvartalsrapportforsamtligedorger,mensdetforkvarteretsindel ogdentotalesalgsmengdenkunersettpåmars.detgårfremavtalleneatsalgsinntektenimarsvar ganskemyelavereennifjor,ogogsåca kronerunderbudsjett.hererdetviktigåpresisere atkdrviseratsalgsinntektenvarpånesten840000,ogvideretaroppgjørsloggenikkemedcatering ogsalgavbonger,somimarsskalhaliggetpåca100000kronertotalt.dersomdettestemmerharvi altså gjort det mye bedre enn det som går frem av disse tallene. Det som derimot er veldig bekymringsverdig er den sterke nedgangen hos RF og ASF, og da spesiellt ASF. Det vil være lurt å oppsøkeenforklaringfraasfpådissetallene,somersærdelessvake.

4 13#13 Totalt Differanse Onsdag) Skjenke Omsetning #3057 Torsdag) Skjenke Omsetning ) ,00 ) 88475,00 ) #64325,00 Fredag) Skjenke Omsetning ) ,00 ) ,00 ) #5952,00 Lørdag) Skjenke Omsetning , , ,00 Søndag) Skjenke Omsetning 5307, ,00 #4007,00 Mandag) Skjenke Omsetning 66798, ,00 #6328,00 Tirsdag) Skjenke Omsetning 89836, ,00 #22076,00 Salgstalleneforkvarteretserfaktiskikkesåilleut,dapåskenhavnetisisteukenavmarsiår,mens denifjorkomiførsteukeniapril.spesielltoppsiktsvekkendeerdaatlørdagenefaktiskgårlittbedre. Dendagensomskillersegmestnegativtuterutentviltorsdagen,mendettekanforklaresavatdet var5torsdageri2012mot4iår,ognårmandatarmedpåskeferienibetraktningforklarerdettedet meste. Isumvarsalgsinntektenimarsheltok,særlighvisestimatenepåbongsalgogcateringstemmer. ADMINISTRASJONEN Endelig fått avsluttet januar. Det er fortsatt utfordringer med nytt regnskapssystem både fakturamessig og rapportmessig. Fortsetter jobbing mot ansettelse av vakter og klargjøring av det formellerundtdette.harre#distribuerthyllerogskaptmerlagringsplasspådrifts#ogvarelageret.

5 ( Fra:(Styreleder(Arne(P.(Sandvik( Til:(Kvarterstyret( Diskusjon:EndringisammensetningavKvarterstyret ( Som(ledd(i(endringer(i(organisasjonen(som(har(blitt(gjennomført(det(siste(året,(har(det(også(vært(spørsmål(om( sammensetning(av(kvarterstyret.(kvarterstyret(selv(mente(det(ikke(ville(være(hensiktsmessig(å(endre(også( dette(samtidig(med(flere(andre(ting,(og(det(ble(derfor(utsatt(selv(om(diskusjonen(gikk(i(novemberidesember( 2012.( ( Våren(2012(ble(det(opprettet(flere(såkalte(ansvarsstillinger(under(vervet(Eksternansvarlig.(Disse(ble(opprettet( med(formål(å(avlaste(arbeidsmengden(til(eksternansvarlig(og(samtidig(ta(oppgaver(det(den(gang(ikke(var(noen( som(hadde(ansvaret(for.(løsningen(har(hatt(varierende(suksess,(men(har(vært(en(klar(framgang(ifht.(tiden(før( disse(vervene(ble(opprettet.( ( Det(nærmer(seg(Generalforsamling(og(nok(en(gang(bør(Kvarterstyret(ta(stilling(til(vår(egen(sammensetning.( ( Jeg(legger(ved(forslag(til(nye(stillingsinstrukser.(Disse(innebærer(at(enkelte(verv(endrer(navn(og(får(mindre( justeringer(i(ansvarsområde.(for(eksempel(legges(romvesenet(til(øko,(ettersom(det(romvesenet(driver(med(er( tett(knyttet(til(investeringsplanen.( ( Jeg(legger(også(ved(evalueringsnotatet(som(ble(skrevet(etter(at(Eksternansvarlig,(produksjonsansvarlig(og( underskrivende(hadde(evalueringsmøte(i(mars(2013.( ( Kvarterstyret(må(ta(stilling(til(om(det(er(ønske(om(endringer(og(om(foreslått(endring(er(den(vi(mener(er(best(for( Kvarteret.(( ((

6 Leder% ansvarlig%for%framdrift%i%styrets%arbeid;%herunder%langtidsstrategi,%handlingsplan,% pågående%prosjekter% ansvarlig%for%oppfølging%resten%av%styret% foresatt%for%styret%% foresatt%for%administrativ%leder% ansvarlig%for%oppfølging%av%skibasstyret,%skibasgf%og%øvrige%punkter%relatert% til%skibas%og%aksjonæravtale% ansvarlig%for%gjennomføring%av%generalforsamling% ansvarlig%for%at%organisasjonen%og%driften%foregår%i%tråd%med%vedtektene% ansvarlig%for%det%politiske%arbeidet%på%kvarteret;%herunder%kontakt%med% lærestedene,%studentpolitikken,%velferdstinget,%bergen%kommune,%hordaland% Fylkeskommune%m.m.% % Økonomi%og%sponsoransvarlig% ansvarlig%for%regnskapsføring%og%budsjetthåndtering% økonomiansvarlig%også%for%studentkulturhuset%i%bergen%as% ansvarlig%for%å%oppsøke%og%søke%om%sponsormidler%og%oppfølging%av%eventuelle% sponsorkontrakter% % Eksternansvarlig% rombooking% ansvarlig%for%innhentingsfasen%og%selve%bookingen% oppsøke%arrangører% kontakt%med%kulturlivet%i%bergen,%studentorganisasjoner,%studenthus%i%andre%byer% kontaktperson%for%driftsorganisasjoner% % Produksjonsansvarlig% ansvarlig%for%arrangementsgjennomføringen% overtar%arrangementer%når%selve%bookingen%er%gjort,%støtter%arrangører%med%selve% gjennomføringen% tar%seg%av%teknisk%rider,%behov%for%mat/servering,%opplæring%av%skjenkere%og% andre%behov%som%for%eksempel%møblering% foresatt%for%kraftetaten% foresatt%for% konseptgruppen % % Frivilligansvarlig% ansvarlig%for%pleie%av%frivillige% ansvarlig%for%strategi%og%planlegging%av%rekruttering% ansvarlig%for%et%godt%sosialt%miljø,%arbeidsmoral%og%god%stemning% foresatt%for%personalgruppen% foresatt%for%rettsvesenet% % Driftsansvarlig% ansvarlig%for%driften%av%skjenkepunkter,%matservering%og%vakthold% ansvarlig%for%løpende%dialog%med%hansa%og%andre%leverandører% ansvarlig%for%utvikling%av%vareutvalg% ansvarlig%for%alminnelig%henvendelser%med%kontor%for%skjenkesaker,%obs.%med%at% leder%formelt%er%bevillingshaver.%

7 foresatt%for%skjenkegruppen% foresatt%for%vaktetaten%% % PRansvarlig% ansvarlig%for%helhetlig%promotering%av%tilbudet%på%kvarteret% ansvarlig%for%å%ivareta%og%utvikle%kvarteret%som%merkevare:%herunder% merkevarenavn%som%mikromandag,%helhus%m.m.% foresatt%for%pretaten% foresatt%for%%

8 Fra:ArneP.Sandvik,SandraEldegardogKamillaDavidsen. Til:Kvarterstyret NotatomEksternansvarlig1apparatet 1.Bakgrunn Onsdag13.marshaddestyrelederArneP.Sandvik,eksternansvarligSandraEldegardogproduksjonsansvarlig KamillaDavidsenetmøtedervidiskuterteeksternansvarligFapparatet.Medeksternansvarligapparatetmener vi assistentstillingene konseptansvarlig og produksjonsansvarlig som våren 2012 ble opprettet under eksternansvarligsometprøveprosjektmedformålåavdempeeksternansvarligsomarbeidsmengde. FraKvarteretsinhandlingsplanforvåren2013: Vurdereeksternansvarlig0apparatet Våren2012bledetopprettettoassistentstillingerundereksternansvarliggrunnetstorarbeidsmengde. Ordningenbørevalueresvåren2013.DersomordningenskalgjørespermanentbørGForienteresom dette,eventueltkandetværeenvedtakssak. Kostnad:Ingen. Frist:GFvår2013. Ansvar:Eksternansvarlig;Kvarterstyret. 2.Framøtet Styrelederinnledermedoppsummeringavbakgrunnforatstillingenebleopprettet,ogstillingeneshjemmeli dagjeldendestatuttersomet midlertidigutvalg.eksternansvarliggiruttrykkforatdetfortsatterbehovforet støtteapparattileksternansvarlig. 2.1Konseptansvarlig Ordningen med konseptansvarlig har aldri kommet ordenlig i gang, og trolig er det i seg selv et tegn på at stillingen ikke er liv laga. Våren 2012 ble det tilsatt en konseptansvarlig, men vedkommende trakk seg fra vervetførsemesterstarthøsten2012. Eksternansvarligpåpekeratstillingenbefinnersegien gråsone mellomstyrearbeidogarbeidsgruppearbeid, og peker på stillingsinstruksen som en svakhet. Frivillige begynner vanligvis på golvet i en arbeidsgruppe. Etterhvertsomdemodnessåvelgerenkelteåoppsøkemeransvaroggårinnistyreverviarbeidsgruppen. Konseptansvarligframstårkanskjesomenarbeidsgrupperelatertjobbderstillingsinstruksenleggeropptilat vedkommendeskalgjennomføreallekonseptene.detteer pågolvet Farbeid,menimyestørreskalaennet parskiftiuken.samtidigharstillingenmyeansvarforkoordinering,noesomermerstyrerelaterteoppgaver, mensomvedkommendedaskalløsealene. Produksjonsansvarligpåpekeratstillingenerattraktiv,menatdenerenatypiskkvarteretstillingogderforikke appellerertildenalminneligekvarteretfrivillige. Stillingsinstruksen vurdere i seg selv som å være uoverkommelig. Stillingen legger opp til planlegging, gjennomføringogvidereutvikling samt publisereetprogramtilgjengeligforallefrivillige.deterkanskjeikke rartatviharfåtthenvendelsefrapersonersomhartroddatdetvarsnakkomenheltidsstilling. Troligerbekgrunnenforatdetikkeerfunnetenkonseptansvarligatdetalltidharvært ogfortsatter uklart hvakonseptansvarligegentligskalgjøre.dettemågjøresklartomstillingenskalopprettholdes.stillingenrolle medtankepåvidereutviklingoghierarkisktilknytningtilkvarterstyretmåavklaresbedre;herunderhvemsom egentlig bestemmer over konseptene. Det må også avklares hva som er krav til konseptansvarlig sin

9 tilstedeværelse på de daglige konseptene. Forventes det at vedkommende alltid skal være tilstede for å gjennomføre? Et forslag som blir diskutert på møtet og som også tidligere er nevnt er å fordele de ulike konseptene mellomflerekonseptansvarlige. Et konseptutvalg eller en arbeidsgruppelignende løsning på konseptene diskuteres videre. Mikromandag, bifftorsdagogjamergodeeksemplerpåkonseptersomiutgangspunktetharoppståttviaenarbeidsgruppe med et engasjement for konseptet. Nærhet mellom utvikling av konsept og gjennomføring er viktig. Eierskapsfølelseersentralther. EdleDråperereksempelpåhvaresultatetkanblinårkonsepterblirskaptavandreogderetterinnføresuten forankringietengasjementiarbeidsgruppensomskalgjennomføredet. Faren med å sette dett til et utvalg eller en arbeidsgruppe er at utvikling av konseptene kanskje ikke vil bli ivaretattpåsammemåte.dettevilsærligforsvinnedersomutvalgetutelukkendebeståravenpersonsomer ansvarligforågjennomførehvertsittkonsept. 2.2Produksjonsansvarlig KamillaDavidsenharværtkonseptansvarligsidenstillingebleopprettetvåren2012.Hunharopplevddetsom noeuklarthvahennesrolleegentligskullevære,menharfåttdetteklarereforsegnåetterettsemester.hun menerstillingenistørregradbørpresiseresogatdetpersonenistillingenmågiskonkretearbeidsoppgaver elleransvarforkonkretearrangementer.detfungererkanskjeikkesåbrahvisproduksjonsansvarligskalstøtte medenkeltoppgaveriperioder,daharvedkommendeikketilstrekkeligkontinuitettilågjøreenordentligjobb. Deperiodenederproduksjonsansvarligharfåttkonkreteprosjekter,foreksempelvedfestivalerihøst,erde periodenesomvarmestgøyogdeperiodenehunselvoppleveråhagjortmestnytteforseg. Stillingenkanmedfordelkonkretiseres,menellershardenværtengodopplevelseforKamillaogengodstøtte forsandrasidendesember2012.forrigeeksternansvarligvarikketilstedepåmøtet. Detpoengteresatforateffektenavsparringspartnerskalværestørstmulig,børdetleggestilretteforatny produksjonsansvarligtiltrerdetsemesteretdereksternansvarligikkestårpåvalg.pådenmåtenbytterdehalvt omhalvt,ogkontinuitetenogstøttenblirbest. 3.Drøftelse hvanå? Detdiskuteresviderehvasomkangjøresvidere.Konseptgruppediskuteres,vertskapsgruppediskuteresogen kombinertvertskapsfogkonseptgruppediskuteres. Sidenvisamtidigeriprosessmedåtaibruknyttbookingsystem,regnereksternansvarligmedatdentotale arbeidemengdenvilreduseresnoefrahøsten2013av.detvurderesderforåikkeværebehovforåoppretteen verstskapsgruppenåumiddelbart. ProduksjonsansvarliginformereromathunikkekommertilåfortsettetilhøstendahunskalflyttefraBergen. Deterenighetomatførsteprioritetitidenframoverskalværeåfåtakinyproduksjonsansvarlig. Angåendekonseptgruppe,såmådetihvertfallsettesnedengruppelikeetterpåskeomskalsepåutviklingav nyttkonseptprogramforhøsten.enkelteavdissekandakanskjeogsåtaansvarforågjennomføreprosjektene tilhøsten,gittatdedahardetnødvendigeeierskapogengasjementforkonseptet. BådeeksternansvarligogproduksjonsansvarligerenigeomatpoengtereratKvarteretidagikkeharetapparat somkantasegavstørrearrangementersomstudentkampen,halloweenellersituasjonerderetbandselvvil bookeetromoghakonsertutenatdetteskjerviabookingsgruppene(asfogrf).detteeretproblem.det visessærligtilatdethandlingsrommetkvarteretskullefåvedoppmykningavkulturparagrafikkeerreeltnår detikkesamtidiggjørepraktiskegrep.

10 Påspørsmålomdeterstruktur(gruppe,styre,fastsettingavansvar)ellerarbeidskraftsomerproblemet,så svarer produksjonsansvarlig at arbeidskraft er hovedutfordringen. Produksjonsansvarlig og eksternansvarlig kantasegavmyeavstrukturen,mendetgårikkenårdetsamtidigerdissesommåståigarderobenosv.det påpekesdaatdetkanskjekanværevanskeligårekrutteretilenarbeidsgruppederdetkunsporadiskvilvære brukforfolk. DetbørabsoluttvurderesvidereomKvarteretskalopprettenkonseptFogvertskapsgruppe.Dennebørikketa navnsom arrangementsgruppe ellernoesånt,dadendaiordlydviltilnærmesegformyedorg/borgfarbeid. Detbørværeetpremissforenslikgruppeatdenikkeskalbooke,menatdenforeksempelkanleggetilrette forogværebehjelpeligvedhenvendelsersomforeksempelfragrandma steaparty. 4.Konklusjon Førsteprioritet er å få tak i ny produksjonsansvarlig. Deretter må det begynnes et arbeid med å utvikle konsepteneoghaklartennyttprogramtilhøsten.nårvirkningenavnyttbookingprogramerkjent,mådetpå nyttvurderesomdetskalopprettesenmerfastgruppeforåhåndterearrangementerpåhusetsomverkener dorgefellerborgefbasert.

11 KVARTERETSHANDLINGSPLANHØST2013 OMHANDLINGSPLANEN Generalforsamlingenvedtokhøsten2011enlangsiktigstrategiforperioden Denneligger tilgrunnforaltarbeidetsomforegårpåkvarteretogdannergrunnlagetfordennehandlingsplanen. Strategienliggerpåkvarteret.nounderoffentligfiler. Kvarterstyretharvedtatten58årsplanforarealutvikling,ogsådenneblevedtatti2011.Planener fraveketpåflerepunkter,menliggerframdelestilgrunnforplanleggingframover. DennehandlingsplanenbestemmerhvaKvarteretskaljobbemedhøstsemesteret2013. Kvarterstyretvilitilleggutarbeideeninternhandlingsplanformerdetaljrikbeskrivelseavoppgaver, delegeringavansvarmedmer. Handlingsplanenblirsendtpåhøringogstudentorganisasjonerogenkeltstudenterervelkomnetilå kommemedendringsforslag,kommentarer,innspillellerønsker. IDENTITET Stjernesalentrinn2 Konsepter Halvtimen,tredjeskjenkepunkt Arrangørapparat MARKEDSFØRING Helhus.Promotering,færreogbedre. Sponsorarbeidmåintensiveres ORGANISASJON Fortsettearbeidetmedkompetanse. FølgeoppatarbeidsgruppenefårstyrketsinforståelseforKvarteretsstrategiogsemestervise målsetninger. Styrkeengasjementetnedenfravedåinvolverealleirelevantesaker. ARRANGØRER Tekniskutskiftningsplan Utarbeidetekniskutskiftningsplanfor størrepakker lyd8oglysutstyrpåhuset.måminimuminneholdoversiktoverutstyr,innkjøpstid,forventetlevetidogforventetkostnadvedinnkjøp. Kostnad:Ingen.

12 Frist:GFvår2013. Ansvar:Prosjektansvarlig;Kraft(jobberalleredemedsaken). SamarbeidmedSiB,SiBKlæresteder,øvrigelærestederogstudentorganisasjoneriBergen ArrangereStudentkampen,offisiellåpning,dorge8seminar,studentkulturtreff,oppsøkende høringsrunderifm.gfm.m.oppsøkeogdeltapårelevantearenaer. Kostnad:Iht.driftsbudsjett Frist:Løpende. Ansvar:Leder;Eksternansvarlig;Kvarterstyret Fadderuken2013 Starteplanleggingavfadderuken2013såtidligsommulig. Kostnad:Ingen. Frist:Løpende. Ansvar:Eksternansvarlig;Kvarterstyret. Rekruttering UtarbeiderekrutteringsstrategiforKvarteret.Planleggegodrekrutteringforjanuar2013og august2013.bestilleroll8ups,nipsogandrerekrutteringsting. Kostnad:Iht.driftsbudsjett Frist:Semesterstartvår2013ogsemesterstarthøst2013. Ansvar:Internansvarlig;PG.Arbeidsgruppestyrene. Investeringsbudsjett2013 Sørgeforatgjennomføringavinvesteringsplanog budsjettfor2013skjereffektivtog forsvarlig.involvererettsvesenetiinnkjøpsprosesserforåunngåkjøpsrettsligeblemmer. Kostnad:Iht.investeringsbudsjettfor2013. Frist:Løpende. Ansvar:Økonomiansvarlig.Leder.Kvarterstyret;Kraft;Rettsvesenet. Satsningpåøktpromoteringogmerkevarebygging VidereutvikleogstyrkeKvarteretspromotering.FokuspåHelhusogkonseptene, matservering. Kostnad:Ihht.driftsbudsjett. Frist:Snarest. Ansvar:PR8ansvarlig.Øko8ogmarkedsansvarlig. Kommunikasjon Vurderedagenskommunikasjonsarenaer(Glem,mail,mandagsmøter,dorgemøterosv.)ogseettermåterforbedreogmereffektivkommunikasjoninternt.Mål:Rettpersonskalfånødvendiginfotilretttid. Kostnad:Ingen. Frist:Løpende. Ansvar:Kvarterstyret;Internansvarlig.Alle.

13 Kursogkompetanse Øktsatsningpåkursogopplæringavinterne.Måleratnyerasktskalopparbeidesegkompetansetilåfølesegtryggpåjobbogatgamleskalfåutfordretsegmedervervavmerkompetanse.Vurderekvalitetenpåinternkursing. Kostnad:Iht.driftsbudsjett. Frist:Løpende. Ansvar:Internansvarlig;PG.Driftsansvarlig. Helhusoglørdagssatsning StyrkeogavklarerammenerundtHelhus.Sørgeforetkultureltgrunntilbudpålørdagene utenhelhus. Kostnad:Ingen. Frist:15.mars2013. Ansvar:Eksternansvarlig.Kvarterstyret.Dorgene. Prosjekt2015 Starteprosesserrundt208årsjubileumi2015.Omfang/størrelseoginnhold. Kostnad:Ingen. Frist:GFvår2013. Ansvar:Kvarterstyret.PG. Sponsoravtaler Inngåfasteoggodesponsoravtaler. Kostnad:Ingen. Frist:GFvår2013. Ansvar:Øko8ogmarkedsansvarlig.KØR. EkstranødutgangiTeglverket. StarteprosessmedåfåekstranødutgangiTeglverket.Søkeomfasadeendringogjobbeopp motuibførstøttetilsøkingoggjennomføring. Kostnad:Ingen. Frist:Løpende. Ansvar:Prosjektansvarlig.HMS8ansvarlig.Administrativleder.FrodeRealfsen. FortsattfokuspåHMSpåhusetogopplæringavfrivillige Mål:Forhindreulykkerogivaretatrygtarbeidsmiljø. Kostnad:Ihht.driftsbudsjett. Frist:Løpende. Ansvar:Leder.Driftsansvarlig.HMS8ansvarlig.

14 Arbeidsgrupper+ved+Det+Akademiske+Kvarter+ Kvarteretsfastearbeidsgrupperer: Skjenkegruppen:SkjenkegruppenharansvaretforbareneStjernesalen,GrøndahlsogutviklingenavHalvtimenitredjeetasje. KokkegruppenerendelavskjenkegruppenogharansvarformatserveringiStjernesalen,ogcateringoppdrag.Skjenkegruppen haransvaretforinnkjøptilallebarer,biståmedserveringsvirksomhetpårestenavhuset,ogforåvidereutvikleogoppdatere serveringstilbudet. PR9gruppen: PRBgruppen har ansvar for Kvarterets promoteringsarbeid og oppdatering av nettsiden. PRBgruppen har også ansvarforåtabilderpåarrangement.gruppenskalaktivtpromoterekvarteretpåutdanningsinstitusjonerogandreaktuelle forumibergen. Kratetaten:KraftetatenharansvarforåbiståmedtekniskkompetansepåarrangementsomholdespåKvarteret.Meddette menes lyd, lys og AV. Kraftetaten har også ansvaret for å vedlikeholde og oppdatere det tekniske utstyret i tråd med investeringsplaner. Vaktetaten:Vaktetatenharansvarforhusetsvakthold,ogforatgjesterogfrivilligetilenhvertidfølersegtrygge.Gruppen harogsåenegenscenevaktgruppesomharansvaretforsikkerhetenunderkonserter. Rettsvesenet: Rettsvesenet har ansvar for å bistå Kvarteret med juridisk rådgivning. Rettsvesenet skal bistå Kvarterstyret, administrasjonen og de andre arbeidsgruppene med gjennomgang kontrakter og andre relevante papirer ved inngåelse av eksternekontrakter. Personalgruppen:Personalgruppenharansvarforrekruttering,ogivaretakingogopprettholdelseavetgodtarbeidsogsosialt miljø.gruppenarrangerersosialearrangementpåtversavarbeidsgruppene.personalgruppendelerutkursmidlertildeandre arbeidsgruppeneettersøknad. Romvesenet: Romvesenet har ansvar for utvikling av huset og prosjekter. Romvesenet består av Gallerikomiteen, Prosjekteringskomitten og Hammarlauget. Gallerikomiteen har ansvaret for kunsten på veggene i Stjernesalen, Prosjekteringskomiteen bistår Kvarterstyret og utfører prosjektering for større prosjekter. Hammarlauget er Kvarteret vaktmestergruppe. E9tjenesten:EBtjenestenharansvaretforforvaltningogrådgivninginnenIKT.GruppenerògKvarteretsbrukestøtteorganved spørsmålinnenikt. Kvarterets+ økonomiske+ ressursgruppe+ (KØR): KØR har ansvar for å bistå Kvarterets arbeidsgrupper ved økonomiske problemstillingerogforåskrivemånedligerapporter.

15 Diskusjonssak*kapitalforvaltning* * I*forbindelse*med*DAKs*disponible*kontantbeholdning*bør*det*rettes*et*fokus*mot*måten*denne* kapital*blir*forvaltet*på.*for*øyeblikket*står*mesteparten*av*kontantbeholdningen*vår*på*vanlige* bankkontoer,*med*unntak*av*500*000*som*er*plassert*i*et*fond.*å*oppbevare*pengene*våre*på*en* vanlig*bankkonto*gir*ganske*lav*avkastning*med*tanke*på*rente,*og*administrativ*leder*har*i*den* forbindelse*tatt*kontakt*med*nordea*og*dnb*for*å*undersøke*mulighetene*for*en*mer*hensiktsmessig* plassering*av*kontantene.*det*forslaget*som*kom*frem*var*å*plassere*hele*eller*deler*av* kontantbeholdningen*vår*i*et*fond*met*en*potensiell*avkastning*som*vil*være*betydelig*høyere*enn* den*renten*man*får*på*en*vanlig*sparekonto.*men*det*innebærer*også*en*noe*høyere*risiko.*denne* diskusjonen*dreier*seg*kun*om*kontantene*som*er*plassert*på*sparekonto,*som*er*på*rundt*3,8* millioner*kroner.* Det*kom*frem*at*det*er*usikkert*om*Kvast*har*mandat*til*å*omplassere*kontantbeholdningen*og*ta* risikoer*med*denne,*både*om*det*lå*innenfor*vårt*mandat*rent*prinsippielt*og*med*tanke*på*hvor*stor* risiko*vi*reelt*sett*kunne*ta.*derfor*har*vi*etter*min*mening*3*alternativer*med*tanke*på*hva*vi*skal* foreta*oss*i*forhold*til*kontantbeholdningen.*vi*kan:* 1. Bestemme*oss*for*å*beholde*den*nåværende*ordningen* 2. Be*generalforsamlingen*om*mandat*til*å*velge*det*alternativet*som*har*blitt*presentert*av* administrativ*leder* 3. Be*generalforsamlingen*om*mandat*til*å*omplassere*kontantbeholdningen*generelt.** Etter*min*mening*vil*det*være*mest*hensiktsmessig*å*be*generalforsamlingen*om*mandat*til*å*kunne* disponere*kontantbeholdningen*slik*kvast*selv*ønsker,*dog*innenfor*visse*rammer.*disse*rammene* bør*særlig*dreie*seg*om*hvor*stor*risiko*som*er*akseptabel*at*man*tar,*hvor*stor*andel*av* kontantbeholdningen*som*omplasseres*osv.*i*både*dette*tilfellet*og*dersom*man*ønsker*å*gå*for* forslaget*som*ligger*på*bordet*fra*nordea*bør*generalforsamlingen*orienteres*i*detalj*om*risikoene*og* de*potensielle*gevinsetene*som*er*forbundet*med*å*plassere*deler*av*kontantbeholdningen*i*diverse* fond.**det*bør*også*være*en*forutsetning*at*omplassering*av*kontantbeholdningen*vedtas*enstemnig* av*skibas.*hovedargumentet*for*at*dette*er*det*ebste*alternativet*er*at*det*vil*gi*fremtidige* kvarterstyrer*handlefrihet*til*å*omdisponere*kontantbeholdningen*etter*forholdene.* Et*viktig*spørsmål*her*er*om*det*er*forsvarlig*å*ta*noe*som*helst*risiko*med*kontantbeholdningen*vår,* siden*den*egentlig*tilhører*studentene.*på*den*andre*siden*er*avkastningene*forbundet*med* nåværende*plassering*så*lave*at*dersom*man*tar*med*konsumprisindeks*i*beregningen*vil**den*reele* avkastningen*sannsynligvis*være*svært*lav.**disse*momentene*bør*også*generalforsamlingen* orienteres*om.*

16 INTERNNOTAT Fra Administrativ Leder Til SKiBAS Plasseringsplan, 2013 Plasseringer pr NORDEA BEHOLDNING RENTE 2012 RENTE 2013 Bedriftskonto , 1,71% 1,71% Kapitalkonto * ,8% 2,8% Fastrentekonto ** ,75% 3,25% ALFRED BERG Pengemarkedsfond ca , 2,82%? TOTAL BEHOLDNING , * 12 avgiftsfrie uttak pr. år. ** Bundet til periode på 12 mnd. 2,5% gebyr på evt. uttak. Det ble i starten av 2012 plassert kr , i en fastrentekonto hos Nordea. Dette for å få høyere avkastning på deler av kapitalreserven. Under møte med Nordea i dag ble det opplyst om at renten for denne plasseringskontoen vil reduseres med 0,5% f.o.m RISIKOFRITT 1) Fortsette uten endring. Evt. plassere midler fra Alfred Berg inn i kapitalkonto eller fastrentekonto da denne plasseringen medfører lav risiko. 2) Flytte midler fra sparekonto og pengemarkedsfond til fastrentekonto. Midlene er likvide, men med gebyr på 2,5% av overføringssum dog vi har budsjettert for å ikke røre disse midlene i Ved overføring vil gebyr kunne spise opp majoriteten av rentegevinst. NORDEA BEHOLDNING RENTE 2012 RENTE 2013 Brukskonto , 1,71% 1,71% Fastrentekonto ,75% 3,25% Gitt bruk av dagens kontantbeholdning som grunnlag for årlig rente vil slikt alternativ øke renteinntektene til kr ,. En potensiell økning på kr ,. PLASSERINGALTERNATIV MED LAV RISIKO 1) Da vi sjeldent har benytter midler satt på kapitalkonto eller fastrentekonto, og da vi har et investeringsbudsjett for 2013 som vil ha liten budsjettert påvirkning på vår likviditet har Nordea har anbefalt følgende for 2013: Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen Epost Nett

17 Slå sammen Sparekonto og Fastrentekonto da brukskontoen har vist seg tilfredsstillende til å håndtere drifts og investeringsbehov siden start av Flytte midlene fra pengemarkedsfondet til den nye, sammenslåtte kontoen. Flytte samlekontoen til Nordeas rentefond Nordea Plan Rent (se vedlegg). Nordea Plan Rent er et rentefond med risikoprofil 2 (av 7 mulige risikoprofiler bankinnskudd har profil 1). Nordeas egen beskrivelse er som følger: Nordea Plan Rente er et rentefond som investerer i norske og internasjonale rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler som er markedsført av Nordea. Underfondene er pengemarkedsfond som over tid utgjør rundt 40 prosent av porteføljen og ulike former for obligasjonsfond som kan ha ulik rentefølsomhet og kredittrisiko. Fondets sammensetning vil til enhver tid gjenspeile Nordeas fremtidige markedssyn på renteutviklingen. Nordea Plan Rente passer for privatpersoner og bedrifter som ønsker en diversifisert renteeksponering i en spareportefølje, eller som en plassering med mulighet for god avkasting uten å investere i aksjemarkedet. Risikoskalaen løper fra 1 7, hvor 1 tilsvarer bankkonto( risikofri rente), og 7 tilsvarer marked/bransjespesifikke aksjefond. Dette betyr ikke at 2 gir dobbel risiko av 1 og videre 3 trippel risiko. Indikatoren er ment å vise sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Små svingninger og stabil avkastning vil gi en lav plassering på skalaen, basert på historisk utvikling. Nordea Plan Rente er et såkalt fondifond, dette medfører at kapital er plassert videre i rentefond forvaltet av Nordea for å få størst mulig spredning i rentepapirer og markeder. Dette medfører at man får en renteportefølje som er svært god spredning, altså mange bein å stå på, noe som bidrar til reduksjon av risiko. Antall verdipapirer kapitalen er spredt på ca 150 verdipapirer, noe som medfører at største «enkeltplassering» utgjør under 2%. Dette medfører at dersom en låntager ikke kan tilbakebetale sine forpliktelser, vil dette ha marginal innvirkning avkastning. Som del av renteporteføljen, har man for eksempel norske statsobligasjoner, disse bidrar ikke så mye til avkastning slik statsrentene er i dag, men bidrar til å balansere porteføljen mht risikospredning. Ved investering i rentefond, har man i praksis lånt ut sin kapital til mange låntagere, det er viktig at disse lånene har en god miks mellom lån med kort og lang varighet. Dette medfører at endringer i rentenivået får mindre innvirkning på plasseringen sammenlignet med hva som ville skje dersom man hadde en enkelplassering i en obligasjon, og renten plutselig skulle øke vesentlig. ( Vi tror uansett ikke at rentenivået øker vesentlig de nærmeste årene.) Nordea styrer sammensetning ut fra gjeldende markedssyn til enhver tid. Alle disse parametrene til sammen medfører at fondet har lav risiko, man kan forvente stabil avkastning og små svingninger jmf rentesensitivitet. Vær obs på at man ikke kan forvente 7% årlig fremover, forventet avkastning over tid ligger på ca 5%. Avkastning på dette fondet hittil i år har vært på 6,74%. Nordea forventer minimum 5% effektiv avkastning i 2013, men det er selvfølgelig en viss risiko for negativ avkastning ved kurstap. Risikoen ved dette produktet er den laveste Nordea kan tilby med unntak av rene bankinnskudd. Det er ingen begrensninger på overføringer fra/til kontoen og midlene er 100% likvide. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen Epost Nett

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.%

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.% 10#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Har snakket med Knut i etterkant av ansettelse, og har fått personer av interesse til å søke på stillingensomarrangementsansvarlig. Harhattarbeidsmøteomrevideringavorg.strukturogjobbetvideremeddette.

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det.

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det. 33"13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harlagetforslagtillangsiktiginvesteringsstrategi. Synes selv det er et utmerket dokument som vil sørgeforenuforbeholdenvekstdekommende10årene.minst. SkrevetleserinnleggtilStudvest,svarpåArneogdesittinnleggiforrigeuke.Vetikkeomdetkommer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie!

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie! !!! 05.10.2014 Fra Bookingansvarlig Til! Kvarterstyret Nye!retningslinjer!for!leie! Kvarteretharperdagsdatonoeuklareretningslinjerforleie.Dethariårblittvedtattretningslinjer somgjelderforstørreeksternearrangementer,ogdissefungerergodttilsittbruk,menertilpasset

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 11-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret Internansvarlig Stands i Speilsalen til åpningsuken PR-ansvarlig Menymal til barene Brann Økonomiansvarlig

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Konsernstyret 28. oktober 2015

Konsernstyret 28. oktober 2015 Styresak B 69 / 2015 Kapitalforvaltningsstrategi og rapportering I henhold til styreinstruksen skal SiTs kapitalforvaltningsstrategi legges fram for styret årlig. Det legges fram en status for porteføljeutviklingen,

Detaljer

NOTAT. AU tok orienteringen til etterretning og vedtok å orientere landsstyret om saken.

NOTAT. AU tok orienteringen til etterretning og vedtok å orientere landsstyret om saken. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 08-421 NJs verdipapirer - finanskrise AU har behandlet finanskrisen og mulige konsekvenser for NJ med utgangspunkt i vedlagte notat

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Profilskjema. (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon. 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: 3.

Profilskjema. (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon. 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: 3. Profilskjema (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon Navn: Sivil status: Barn: 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: Arbeidsgiver/selskap: Stilling: Inntekt arbeid: Finansinntekter:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 07-11 Orienteringer 1. LEDER Har tilbrukt den største delen av tiden siden sist møte i Oslo. Ankom ByLarm torsdag morgen med festivitas og forholdsvis informative

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-10 Orienteringer 1. LEDER Dorgeforhandlinger På møte med dorgene 25.05 ble vi enig om å dedikere uke 23 (forrige uke) til en intensiv uke for dorgeforhandlinger,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 05-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med adm. leder, økonomiansvarlig, pr-ansvarlig, mardkesjef og Tom Tveita om mulige samarbeidspartnere fredag 4. februar. Anser

Detaljer