Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$"

Transkript

1 13#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Tingskjer,mangeballeriluftenakkuratnå. VargjestpåStåOppJazz#jubileumetihelgen,detvarmagisk HarforfattetogsendtinnfleretingsomskalbehandlesiKvarterstyret.Jobbermedsammensetningen avkvarterstyret. Deltok på studentutvalg for Fylkesordfører i dag. Ikke noe særlig å orientere om der, men går gjennommuntligpåmøtethvasomblesnakketom. Dorgeforhandlingerfortsetter.Orienterermuntligomstatus. TirsdagskaljegpåVT#møteogorientereogGFogmuligensdeltaidiskusjonombudsjettkomiteen. SkalmøteNHHS/KSpåmandag.FormåleteriførsteomgangåpresenteremegselvogKvarteretogbli littbedrekjentmednyeks.vikommerogsåtilådiskuterelittrundtvaktvirksomhetsloven,lønnede vervogmuligensandreting. EKSTERNANSVARLIG HarværtpåkursmedKulturstyretoginformertomrombooking.Fikktilbakemeldingeromatdetvar opplysende og lærerikt, men det var ikke så mange tilstede på kurset på det tidspunktet som jeg haddehåpet. HarhattmøtemedProduksjonsansvarlig,Leder,InghildogThomasomdetostorearrangementenevi haddeførpåske.fikkevaluertarrangementeneogfikksattoppendelmomentervikantamedosstil lignendearrangementerifremtiden. HarhattDorgemøte.SnakketmedDorgene,LederogØkonomiansvarligomnestesemestersHelhus oghyppighetenavde.snakketogsåomfadderukenoghvordanarbeidetderliggeran.jegeridialog med fadderstyrene og har også blitt kontaktet av andre studiesteder enn UiB. Jeg og Produksjonsansvarligskalhaetmøteomfadderukenpåtorsdag.Jegskalogsåbegynneplanleggingen avnestesemestersstudentkampenilauken. HarhattmøtemedProduksjonsansvarligogsnakketendelomevt.endringerivåreverv. DetarrangeresHelhusmedBergenskirkenSaltsomarrangørførstkommendelørdag.Loppemarkedpå dagtidlørdagogkonserterpåkveldstid.skjenkegruppenjobbermedåfinneskjenkeretiltelg. INTERNANSVARLIG Harminsisteukeipraksis.Hurra. VenterpåsvarangP#saksreglementetogU#instruksenfraRettsvesenetogVaktstyret. Planlegger17.mai.VigårforåpenStjernesalfrakl.12.00#17.00medsalgavkakerogdrikkeibaren.

2 13#13 PROSJEKTANSVARLIG Ferie. DRIFTSANSVARLIG Viharfortsattskjenkebevilgning.Fårsentinnvolumsrapportogsøknadomskjenkebevilgningtiluka. Har vært i møte med interiørsnekkeriet ang. hyllesystem i håkonsgateinngangen. Vært på vaktallmøte. EllersharjegværtheimeiÅspåenlittsen"påskeferie". PRANSVARLIG Litenyttåmelde.VarpåStåOppJazz#jubileumihelga,detvarveldigkult. Jobbarfremdelesmedåfinnevertartilquizen,ogmeharvertardeinestevekene. Valgkommiteenharbedtomflyersmedinfoomvalg.Egharbedtpr#etatenventetilmeharavklart samansetningaavkvast.mekjemtilåprintedeiutpåvillaenforåsleppeåbrukeunødvendigmasse pengar. Fasteplakatar,bannerogflyersgårstortsettglatt.Pr#etatenseruttilåhafunneeinmåteåfåut plakatane,vedåsetteopplisterpåtoogtosomfåransvarforkvarsirute. Skal møte ein som jobbar med Studentpakken som delast ut i fadderveka neste veke. Forteller litt meiromkvahansapåmøtet.. ØKONOMIANSVARLIG Kommentar)regnskap)januar) Januar er gjort opp med et totalt overskudd på kroner. Dette er spesielt positivt fordi det budsjetterteresultatetvaretunderskuddpå56000kroner.detskaldognevnesatheleoverskuddet plusslitttilstammerfrabillettinntekteneifm.studentkampen,menjanuarvarfortsattenbramåned bådemedtankepåinntekterogkostnader. Salgsinntekteneharetpositivtavvikpå63000kroner,ogdettestammerihovedssakfraimportøl, softsprit,vinogrusbrus.ølsalgetogmatsalgetviserfaktisketlitenegativtavvik,noesomernboe uvanlig.disseavvikenevarderimotikkesåstoreatdetergrunntilbekymring.sponsorinntekterer ogsånoehøyereennbudsjettert,somselvsagterpositivt.billettinntektenefrastudentkampenbidro ogsåistorgradtilatvigikkmedoverskudd. Nårdetgjeldervarekostnadeneserdekningsgradenbraut,littoverbudsjett.Dekningsgradenforøl er derimot 8% lavere enn budsjettert, noe som forhåpentligvis skyldes feilperiodisering da dette utgjørenforskjellpånesten40000kroneridekningsbidrag.lønnskostnadeneserogsågreieut,ingen avviksomerverdtåmerkeseg. Nårdetgjelderdriftskostnadererdetnoenpostermedstorenegativeavvik.Avviketirenholdsutgifter skyldesfeilperiodiseringibudsjettet,darenholdforsommermånedeneerblittlagtinnidetordinære driftsbudsjettet.avviketiandrearr.kostnaderskyldesistorgradstudentkampen,ogitillegghardj#

3 13#13 utgifteneværtnoehøyereennbudsjettert.avviketikontorrekvisittaskyldesvisstnokinnkjøpavtoner til printer. Ellers ser driftskostnadene greie ut, og jeg kan for første gang som økonomiansvarlig rapportereatserveringsmateriellpostenvarlavereennbudsjettert.megethyggelig. Isumvarjanuarenheltgreimånedsomhargåttendelbedreennforventetmedtankepåbudsjettet. Noensmåavvikherogdersombørsjekkesnærmereoppi,ogdaspesielltdekningsbidragetpåøl, menellersseraltgreitut.deterogsåverdtåmerkesegatvedutgangenavdenneperiodenerden totalekontantbeholdningenvår(inkludertde500000viharplasserthosalfredberg)på6,2millioner kroner.determedandreordingenfareforatvigårblakkmeddetførste. ) Salganalyse)mars)2013) Antallskift Totalt) Skjenke PG 1 1 ASFKvartal RFKvartal SamfunnetKvartal ImmaturusKvartal 9 14 AndreKvartal Totalt Differanse Gruppe) Totalt) ) Omsetning , ,00 #154000,00 Skjenke Omsetning , ,00 #66000,00 PG Omsetning 0,00 0,00 0,00 ASFKvartal Omsetning , ,00 #171909,00 RFKvartal Omsetning , ,00 #48675,00 SamfunnetKvartal Omsetning 73000, , ,00 ImmaturusKvartal Omsetning 13853, , AndreKvartal Omsetning , , ,00 Irapportenformarsharjeglagetkvartalsrapportforsamtligedorger,mensdetforkvarteretsindel ogdentotalesalgsmengdenkunersettpåmars.detgårfremavtalleneatsalgsinntektenimarsvar ganskemyelavereennifjor,ogogsåca kronerunderbudsjett.hererdetviktigåpresisere atkdrviseratsalgsinntektenvarpånesten840000,ogvideretaroppgjørsloggenikkemedcatering ogsalgavbonger,somimarsskalhaliggetpåca100000kronertotalt.dersomdettestemmerharvi altså gjort det mye bedre enn det som går frem av disse tallene. Det som derimot er veldig bekymringsverdig er den sterke nedgangen hos RF og ASF, og da spesiellt ASF. Det vil være lurt å oppsøkeenforklaringfraasfpådissetallene,somersærdelessvake.

4 13#13 Totalt Differanse Onsdag) Skjenke Omsetning #3057 Torsdag) Skjenke Omsetning ) ,00 ) 88475,00 ) #64325,00 Fredag) Skjenke Omsetning ) ,00 ) ,00 ) #5952,00 Lørdag) Skjenke Omsetning , , ,00 Søndag) Skjenke Omsetning 5307, ,00 #4007,00 Mandag) Skjenke Omsetning 66798, ,00 #6328,00 Tirsdag) Skjenke Omsetning 89836, ,00 #22076,00 Salgstalleneforkvarteretserfaktiskikkesåilleut,dapåskenhavnetisisteukenavmarsiår,mens denifjorkomiførsteukeniapril.spesielltoppsiktsvekkendeerdaatlørdagenefaktiskgårlittbedre. Dendagensomskillersegmestnegativtuterutentviltorsdagen,mendettekanforklaresavatdet var5torsdageri2012mot4iår,ognårmandatarmedpåskeferienibetraktningforklarerdettedet meste. Isumvarsalgsinntektenimarsheltok,særlighvisestimatenepåbongsalgogcateringstemmer. ADMINISTRASJONEN Endelig fått avsluttet januar. Det er fortsatt utfordringer med nytt regnskapssystem både fakturamessig og rapportmessig. Fortsetter jobbing mot ansettelse av vakter og klargjøring av det formellerundtdette.harre#distribuerthyllerogskaptmerlagringsplasspådrifts#ogvarelageret.

5 ( Fra:(Styreleder(Arne(P.(Sandvik( Til:(Kvarterstyret( Diskusjon:EndringisammensetningavKvarterstyret ( Som(ledd(i(endringer(i(organisasjonen(som(har(blitt(gjennomført(det(siste(året,(har(det(også(vært(spørsmål(om( sammensetning(av(kvarterstyret.(kvarterstyret(selv(mente(det(ikke(ville(være(hensiktsmessig(å(endre(også( dette(samtidig(med(flere(andre(ting,(og(det(ble(derfor(utsatt(selv(om(diskusjonen(gikk(i(novemberidesember( 2012.( ( Våren(2012(ble(det(opprettet(flere(såkalte(ansvarsstillinger(under(vervet(Eksternansvarlig.(Disse(ble(opprettet( med(formål(å(avlaste(arbeidsmengden(til(eksternansvarlig(og(samtidig(ta(oppgaver(det(den(gang(ikke(var(noen( som(hadde(ansvaret(for.(løsningen(har(hatt(varierende(suksess,(men(har(vært(en(klar(framgang(ifht.(tiden(før( disse(vervene(ble(opprettet.( ( Det(nærmer(seg(Generalforsamling(og(nok(en(gang(bør(Kvarterstyret(ta(stilling(til(vår(egen(sammensetning.( ( Jeg(legger(ved(forslag(til(nye(stillingsinstrukser.(Disse(innebærer(at(enkelte(verv(endrer(navn(og(får(mindre( justeringer(i(ansvarsområde.(for(eksempel(legges(romvesenet(til(øko,(ettersom(det(romvesenet(driver(med(er( tett(knyttet(til(investeringsplanen.( ( Jeg(legger(også(ved(evalueringsnotatet(som(ble(skrevet(etter(at(Eksternansvarlig,(produksjonsansvarlig(og( underskrivende(hadde(evalueringsmøte(i(mars(2013.( ( Kvarterstyret(må(ta(stilling(til(om(det(er(ønske(om(endringer(og(om(foreslått(endring(er(den(vi(mener(er(best(for( Kvarteret.(( ((

6 Leder% ansvarlig%for%framdrift%i%styrets%arbeid;%herunder%langtidsstrategi,%handlingsplan,% pågående%prosjekter% ansvarlig%for%oppfølging%resten%av%styret% foresatt%for%styret%% foresatt%for%administrativ%leder% ansvarlig%for%oppfølging%av%skibasstyret,%skibasgf%og%øvrige%punkter%relatert% til%skibas%og%aksjonæravtale% ansvarlig%for%gjennomføring%av%generalforsamling% ansvarlig%for%at%organisasjonen%og%driften%foregår%i%tråd%med%vedtektene% ansvarlig%for%det%politiske%arbeidet%på%kvarteret;%herunder%kontakt%med% lærestedene,%studentpolitikken,%velferdstinget,%bergen%kommune,%hordaland% Fylkeskommune%m.m.% % Økonomi%og%sponsoransvarlig% ansvarlig%for%regnskapsføring%og%budsjetthåndtering% økonomiansvarlig%også%for%studentkulturhuset%i%bergen%as% ansvarlig%for%å%oppsøke%og%søke%om%sponsormidler%og%oppfølging%av%eventuelle% sponsorkontrakter% % Eksternansvarlig% rombooking% ansvarlig%for%innhentingsfasen%og%selve%bookingen% oppsøke%arrangører% kontakt%med%kulturlivet%i%bergen,%studentorganisasjoner,%studenthus%i%andre%byer% kontaktperson%for%driftsorganisasjoner% % Produksjonsansvarlig% ansvarlig%for%arrangementsgjennomføringen% overtar%arrangementer%når%selve%bookingen%er%gjort,%støtter%arrangører%med%selve% gjennomføringen% tar%seg%av%teknisk%rider,%behov%for%mat/servering,%opplæring%av%skjenkere%og% andre%behov%som%for%eksempel%møblering% foresatt%for%kraftetaten% foresatt%for% konseptgruppen % % Frivilligansvarlig% ansvarlig%for%pleie%av%frivillige% ansvarlig%for%strategi%og%planlegging%av%rekruttering% ansvarlig%for%et%godt%sosialt%miljø,%arbeidsmoral%og%god%stemning% foresatt%for%personalgruppen% foresatt%for%rettsvesenet% % Driftsansvarlig% ansvarlig%for%driften%av%skjenkepunkter,%matservering%og%vakthold% ansvarlig%for%løpende%dialog%med%hansa%og%andre%leverandører% ansvarlig%for%utvikling%av%vareutvalg% ansvarlig%for%alminnelig%henvendelser%med%kontor%for%skjenkesaker,%obs.%med%at% leder%formelt%er%bevillingshaver.%

7 foresatt%for%skjenkegruppen% foresatt%for%vaktetaten%% % PRansvarlig% ansvarlig%for%helhetlig%promotering%av%tilbudet%på%kvarteret% ansvarlig%for%å%ivareta%og%utvikle%kvarteret%som%merkevare:%herunder% merkevarenavn%som%mikromandag,%helhus%m.m.% foresatt%for%pretaten% foresatt%for%%

8 Fra:ArneP.Sandvik,SandraEldegardogKamillaDavidsen. Til:Kvarterstyret NotatomEksternansvarlig1apparatet 1.Bakgrunn Onsdag13.marshaddestyrelederArneP.Sandvik,eksternansvarligSandraEldegardogproduksjonsansvarlig KamillaDavidsenetmøtedervidiskuterteeksternansvarligFapparatet.Medeksternansvarligapparatetmener vi assistentstillingene konseptansvarlig og produksjonsansvarlig som våren 2012 ble opprettet under eksternansvarligsometprøveprosjektmedformålåavdempeeksternansvarligsomarbeidsmengde. FraKvarteretsinhandlingsplanforvåren2013: Vurdereeksternansvarlig0apparatet Våren2012bledetopprettettoassistentstillingerundereksternansvarliggrunnetstorarbeidsmengde. Ordningenbørevalueresvåren2013.DersomordningenskalgjørespermanentbørGForienteresom dette,eventueltkandetværeenvedtakssak. Kostnad:Ingen. Frist:GFvår2013. Ansvar:Eksternansvarlig;Kvarterstyret. 2.Framøtet Styrelederinnledermedoppsummeringavbakgrunnforatstillingenebleopprettet,ogstillingeneshjemmeli dagjeldendestatuttersomet midlertidigutvalg.eksternansvarliggiruttrykkforatdetfortsatterbehovforet støtteapparattileksternansvarlig. 2.1Konseptansvarlig Ordningen med konseptansvarlig har aldri kommet ordenlig i gang, og trolig er det i seg selv et tegn på at stillingen ikke er liv laga. Våren 2012 ble det tilsatt en konseptansvarlig, men vedkommende trakk seg fra vervetførsemesterstarthøsten2012. Eksternansvarligpåpekeratstillingenbefinnersegien gråsone mellomstyrearbeidogarbeidsgruppearbeid, og peker på stillingsinstruksen som en svakhet. Frivillige begynner vanligvis på golvet i en arbeidsgruppe. Etterhvertsomdemodnessåvelgerenkelteåoppsøkemeransvaroggårinnistyreverviarbeidsgruppen. Konseptansvarligframstårkanskjesomenarbeidsgrupperelatertjobbderstillingsinstruksenleggeropptilat vedkommendeskalgjennomføreallekonseptene.detteer pågolvet Farbeid,menimyestørreskalaennet parskiftiuken.samtidigharstillingenmyeansvarforkoordinering,noesomermerstyrerelaterteoppgaver, mensomvedkommendedaskalløsealene. Produksjonsansvarligpåpekeratstillingenerattraktiv,menatdenerenatypiskkvarteretstillingogderforikke appellerertildenalminneligekvarteretfrivillige. Stillingsinstruksen vurdere i seg selv som å være uoverkommelig. Stillingen legger opp til planlegging, gjennomføringogvidereutvikling samt publisereetprogramtilgjengeligforallefrivillige.deterkanskjeikke rartatviharfåtthenvendelsefrapersonersomhartroddatdetvarsnakkomenheltidsstilling. Troligerbekgrunnenforatdetikkeerfunnetenkonseptansvarligatdetalltidharvært ogfortsatter uklart hvakonseptansvarligegentligskalgjøre.dettemågjøresklartomstillingenskalopprettholdes.stillingenrolle medtankepåvidereutviklingoghierarkisktilknytningtilkvarterstyretmåavklaresbedre;herunderhvemsom egentlig bestemmer over konseptene. Det må også avklares hva som er krav til konseptansvarlig sin

9 tilstedeværelse på de daglige konseptene. Forventes det at vedkommende alltid skal være tilstede for å gjennomføre? Et forslag som blir diskutert på møtet og som også tidligere er nevnt er å fordele de ulike konseptene mellomflerekonseptansvarlige. Et konseptutvalg eller en arbeidsgruppelignende løsning på konseptene diskuteres videre. Mikromandag, bifftorsdagogjamergodeeksemplerpåkonseptersomiutgangspunktetharoppståttviaenarbeidsgruppe med et engasjement for konseptet. Nærhet mellom utvikling av konsept og gjennomføring er viktig. Eierskapsfølelseersentralther. EdleDråperereksempelpåhvaresultatetkanblinårkonsepterblirskaptavandreogderetterinnføresuten forankringietengasjementiarbeidsgruppensomskalgjennomføredet. Faren med å sette dett til et utvalg eller en arbeidsgruppe er at utvikling av konseptene kanskje ikke vil bli ivaretattpåsammemåte.dettevilsærligforsvinnedersomutvalgetutelukkendebeståravenpersonsomer ansvarligforågjennomførehvertsittkonsept. 2.2Produksjonsansvarlig KamillaDavidsenharværtkonseptansvarligsidenstillingebleopprettetvåren2012.Hunharopplevddetsom noeuklarthvahennesrolleegentligskullevære,menharfåttdetteklarereforsegnåetterettsemester.hun menerstillingenistørregradbørpresiseresogatdetpersonenistillingenmågiskonkretearbeidsoppgaver elleransvarforkonkretearrangementer.detfungererkanskjeikkesåbrahvisproduksjonsansvarligskalstøtte medenkeltoppgaveriperioder,daharvedkommendeikketilstrekkeligkontinuitettilågjøreenordentligjobb. Deperiodenederproduksjonsansvarligharfåttkonkreteprosjekter,foreksempelvedfestivalerihøst,erde periodenesomvarmestgøyogdeperiodenehunselvoppleveråhagjortmestnytteforseg. Stillingenkanmedfordelkonkretiseres,menellershardenværtengodopplevelseforKamillaogengodstøtte forsandrasidendesember2012.forrigeeksternansvarligvarikketilstedepåmøtet. Detpoengteresatforateffektenavsparringspartnerskalværestørstmulig,børdetleggestilretteforatny produksjonsansvarligtiltrerdetsemesteretdereksternansvarligikkestårpåvalg.pådenmåtenbytterdehalvt omhalvt,ogkontinuitetenogstøttenblirbest. 3.Drøftelse hvanå? Detdiskuteresviderehvasomkangjøresvidere.Konseptgruppediskuteres,vertskapsgruppediskuteresogen kombinertvertskapsfogkonseptgruppediskuteres. Sidenvisamtidigeriprosessmedåtaibruknyttbookingsystem,regnereksternansvarligmedatdentotale arbeidemengdenvilreduseresnoefrahøsten2013av.detvurderesderforåikkeværebehovforåoppretteen verstskapsgruppenåumiddelbart. ProduksjonsansvarliginformereromathunikkekommertilåfortsettetilhøstendahunskalflyttefraBergen. Deterenighetomatførsteprioritetitidenframoverskalværeåfåtakinyproduksjonsansvarlig. Angåendekonseptgruppe,såmådetihvertfallsettesnedengruppelikeetterpåskeomskalsepåutviklingav nyttkonseptprogramforhøsten.enkelteavdissekandakanskjeogsåtaansvarforågjennomføreprosjektene tilhøsten,gittatdedahardetnødvendigeeierskapogengasjementforkonseptet. BådeeksternansvarligogproduksjonsansvarligerenigeomatpoengtereratKvarteretidagikkeharetapparat somkantasegavstørrearrangementersomstudentkampen,halloweenellersituasjonerderetbandselvvil bookeetromoghakonsertutenatdetteskjerviabookingsgruppene(asfogrf).detteeretproblem.det visessærligtilatdethandlingsrommetkvarteretskullefåvedoppmykningavkulturparagrafikkeerreeltnår detikkesamtidiggjørepraktiskegrep.

10 Påspørsmålomdeterstruktur(gruppe,styre,fastsettingavansvar)ellerarbeidskraftsomerproblemet,så svarer produksjonsansvarlig at arbeidskraft er hovedutfordringen. Produksjonsansvarlig og eksternansvarlig kantasegavmyeavstrukturen,mendetgårikkenårdetsamtidigerdissesommåståigarderobenosv.det påpekesdaatdetkanskjekanværevanskeligårekrutteretilenarbeidsgruppederdetkunsporadiskvilvære brukforfolk. DetbørabsoluttvurderesvidereomKvarteretskalopprettenkonseptFogvertskapsgruppe.Dennebørikketa navnsom arrangementsgruppe ellernoesånt,dadendaiordlydviltilnærmesegformyedorg/borgfarbeid. Detbørværeetpremissforenslikgruppeatdenikkeskalbooke,menatdenforeksempelkanleggetilrette forogværebehjelpeligvedhenvendelsersomforeksempelfragrandma steaparty. 4.Konklusjon Førsteprioritet er å få tak i ny produksjonsansvarlig. Deretter må det begynnes et arbeid med å utvikle konsepteneoghaklartennyttprogramtilhøsten.nårvirkningenavnyttbookingprogramerkjent,mådetpå nyttvurderesomdetskalopprettesenmerfastgruppeforåhåndterearrangementerpåhusetsomverkener dorgefellerborgefbasert.

11 KVARTERETSHANDLINGSPLANHØST2013 OMHANDLINGSPLANEN Generalforsamlingenvedtokhøsten2011enlangsiktigstrategiforperioden Denneligger tilgrunnforaltarbeidetsomforegårpåkvarteretogdannergrunnlagetfordennehandlingsplanen. Strategienliggerpåkvarteret.nounderoffentligfiler. Kvarterstyretharvedtatten58årsplanforarealutvikling,ogsådenneblevedtatti2011.Planener fraveketpåflerepunkter,menliggerframdelestilgrunnforplanleggingframover. DennehandlingsplanenbestemmerhvaKvarteretskaljobbemedhøstsemesteret2013. Kvarterstyretvilitilleggutarbeideeninternhandlingsplanformerdetaljrikbeskrivelseavoppgaver, delegeringavansvarmedmer. Handlingsplanenblirsendtpåhøringogstudentorganisasjonerogenkeltstudenterervelkomnetilå kommemedendringsforslag,kommentarer,innspillellerønsker. IDENTITET Stjernesalentrinn2 Konsepter Halvtimen,tredjeskjenkepunkt Arrangørapparat MARKEDSFØRING Helhus.Promotering,færreogbedre. Sponsorarbeidmåintensiveres ORGANISASJON Fortsettearbeidetmedkompetanse. FølgeoppatarbeidsgruppenefårstyrketsinforståelseforKvarteretsstrategiogsemestervise målsetninger. Styrkeengasjementetnedenfravedåinvolverealleirelevantesaker. ARRANGØRER Tekniskutskiftningsplan Utarbeidetekniskutskiftningsplanfor størrepakker lyd8oglysutstyrpåhuset.måminimuminneholdoversiktoverutstyr,innkjøpstid,forventetlevetidogforventetkostnadvedinnkjøp. Kostnad:Ingen.

12 Frist:GFvår2013. Ansvar:Prosjektansvarlig;Kraft(jobberalleredemedsaken). SamarbeidmedSiB,SiBKlæresteder,øvrigelærestederogstudentorganisasjoneriBergen ArrangereStudentkampen,offisiellåpning,dorge8seminar,studentkulturtreff,oppsøkende høringsrunderifm.gfm.m.oppsøkeogdeltapårelevantearenaer. Kostnad:Iht.driftsbudsjett Frist:Løpende. Ansvar:Leder;Eksternansvarlig;Kvarterstyret Fadderuken2013 Starteplanleggingavfadderuken2013såtidligsommulig. Kostnad:Ingen. Frist:Løpende. Ansvar:Eksternansvarlig;Kvarterstyret. Rekruttering UtarbeiderekrutteringsstrategiforKvarteret.Planleggegodrekrutteringforjanuar2013og august2013.bestilleroll8ups,nipsogandrerekrutteringsting. Kostnad:Iht.driftsbudsjett Frist:Semesterstartvår2013ogsemesterstarthøst2013. Ansvar:Internansvarlig;PG.Arbeidsgruppestyrene. Investeringsbudsjett2013 Sørgeforatgjennomføringavinvesteringsplanog budsjettfor2013skjereffektivtog forsvarlig.involvererettsvesenetiinnkjøpsprosesserforåunngåkjøpsrettsligeblemmer. Kostnad:Iht.investeringsbudsjettfor2013. Frist:Løpende. Ansvar:Økonomiansvarlig.Leder.Kvarterstyret;Kraft;Rettsvesenet. Satsningpåøktpromoteringogmerkevarebygging VidereutvikleogstyrkeKvarteretspromotering.FokuspåHelhusogkonseptene, matservering. Kostnad:Ihht.driftsbudsjett. Frist:Snarest. Ansvar:PR8ansvarlig.Øko8ogmarkedsansvarlig. Kommunikasjon Vurderedagenskommunikasjonsarenaer(Glem,mail,mandagsmøter,dorgemøterosv.)ogseettermåterforbedreogmereffektivkommunikasjoninternt.Mål:Rettpersonskalfånødvendiginfotilretttid. Kostnad:Ingen. Frist:Løpende. Ansvar:Kvarterstyret;Internansvarlig.Alle.

13 Kursogkompetanse Øktsatsningpåkursogopplæringavinterne.Måleratnyerasktskalopparbeidesegkompetansetilåfølesegtryggpåjobbogatgamleskalfåutfordretsegmedervervavmerkompetanse.Vurderekvalitetenpåinternkursing. Kostnad:Iht.driftsbudsjett. Frist:Løpende. Ansvar:Internansvarlig;PG.Driftsansvarlig. Helhusoglørdagssatsning StyrkeogavklarerammenerundtHelhus.Sørgeforetkultureltgrunntilbudpålørdagene utenhelhus. Kostnad:Ingen. Frist:15.mars2013. Ansvar:Eksternansvarlig.Kvarterstyret.Dorgene. Prosjekt2015 Starteprosesserrundt208årsjubileumi2015.Omfang/størrelseoginnhold. Kostnad:Ingen. Frist:GFvår2013. Ansvar:Kvarterstyret.PG. Sponsoravtaler Inngåfasteoggodesponsoravtaler. Kostnad:Ingen. Frist:GFvår2013. Ansvar:Øko8ogmarkedsansvarlig.KØR. EkstranødutgangiTeglverket. StarteprosessmedåfåekstranødutgangiTeglverket.Søkeomfasadeendringogjobbeopp motuibførstøttetilsøkingoggjennomføring. Kostnad:Ingen. Frist:Løpende. Ansvar:Prosjektansvarlig.HMS8ansvarlig.Administrativleder.FrodeRealfsen. FortsattfokuspåHMSpåhusetogopplæringavfrivillige Mål:Forhindreulykkerogivaretatrygtarbeidsmiljø. Kostnad:Ihht.driftsbudsjett. Frist:Løpende. Ansvar:Leder.Driftsansvarlig.HMS8ansvarlig.

14 Arbeidsgrupper+ved+Det+Akademiske+Kvarter+ Kvarteretsfastearbeidsgrupperer: Skjenkegruppen:SkjenkegruppenharansvaretforbareneStjernesalen,GrøndahlsogutviklingenavHalvtimenitredjeetasje. KokkegruppenerendelavskjenkegruppenogharansvarformatserveringiStjernesalen,ogcateringoppdrag.Skjenkegruppen haransvaretforinnkjøptilallebarer,biståmedserveringsvirksomhetpårestenavhuset,ogforåvidereutvikleogoppdatere serveringstilbudet. PR9gruppen: PRBgruppen har ansvar for Kvarterets promoteringsarbeid og oppdatering av nettsiden. PRBgruppen har også ansvarforåtabilderpåarrangement.gruppenskalaktivtpromoterekvarteretpåutdanningsinstitusjonerogandreaktuelle forumibergen. Kratetaten:KraftetatenharansvarforåbiståmedtekniskkompetansepåarrangementsomholdespåKvarteret.Meddette menes lyd, lys og AV. Kraftetaten har også ansvaret for å vedlikeholde og oppdatere det tekniske utstyret i tråd med investeringsplaner. Vaktetaten:Vaktetatenharansvarforhusetsvakthold,ogforatgjesterogfrivilligetilenhvertidfølersegtrygge.Gruppen harogsåenegenscenevaktgruppesomharansvaretforsikkerhetenunderkonserter. Rettsvesenet: Rettsvesenet har ansvar for å bistå Kvarteret med juridisk rådgivning. Rettsvesenet skal bistå Kvarterstyret, administrasjonen og de andre arbeidsgruppene med gjennomgang kontrakter og andre relevante papirer ved inngåelse av eksternekontrakter. Personalgruppen:Personalgruppenharansvarforrekruttering,ogivaretakingogopprettholdelseavetgodtarbeidsogsosialt miljø.gruppenarrangerersosialearrangementpåtversavarbeidsgruppene.personalgruppendelerutkursmidlertildeandre arbeidsgruppeneettersøknad. Romvesenet: Romvesenet har ansvar for utvikling av huset og prosjekter. Romvesenet består av Gallerikomiteen, Prosjekteringskomitten og Hammarlauget. Gallerikomiteen har ansvaret for kunsten på veggene i Stjernesalen, Prosjekteringskomiteen bistår Kvarterstyret og utfører prosjektering for større prosjekter. Hammarlauget er Kvarteret vaktmestergruppe. E9tjenesten:EBtjenestenharansvaretforforvaltningogrådgivninginnenIKT.GruppenerògKvarteretsbrukestøtteorganved spørsmålinnenikt. Kvarterets+ økonomiske+ ressursgruppe+ (KØR): KØR har ansvar for å bistå Kvarterets arbeidsgrupper ved økonomiske problemstillingerogforåskrivemånedligerapporter.

15 Diskusjonssak*kapitalforvaltning* * I*forbindelse*med*DAKs*disponible*kontantbeholdning*bør*det*rettes*et*fokus*mot*måten*denne* kapital*blir*forvaltet*på.*for*øyeblikket*står*mesteparten*av*kontantbeholdningen*vår*på*vanlige* bankkontoer,*med*unntak*av*500*000*som*er*plassert*i*et*fond.*å*oppbevare*pengene*våre*på*en* vanlig*bankkonto*gir*ganske*lav*avkastning*med*tanke*på*rente,*og*administrativ*leder*har*i*den* forbindelse*tatt*kontakt*med*nordea*og*dnb*for*å*undersøke*mulighetene*for*en*mer*hensiktsmessig* plassering*av*kontantene.*det*forslaget*som*kom*frem*var*å*plassere*hele*eller*deler*av* kontantbeholdningen*vår*i*et*fond*met*en*potensiell*avkastning*som*vil*være*betydelig*høyere*enn* den*renten*man*får*på*en*vanlig*sparekonto.*men*det*innebærer*også*en*noe*høyere*risiko.*denne* diskusjonen*dreier*seg*kun*om*kontantene*som*er*plassert*på*sparekonto,*som*er*på*rundt*3,8* millioner*kroner.* Det*kom*frem*at*det*er*usikkert*om*Kvast*har*mandat*til*å*omplassere*kontantbeholdningen*og*ta* risikoer*med*denne,*både*om*det*lå*innenfor*vårt*mandat*rent*prinsippielt*og*med*tanke*på*hvor*stor* risiko*vi*reelt*sett*kunne*ta.*derfor*har*vi*etter*min*mening*3*alternativer*med*tanke*på*hva*vi*skal* foreta*oss*i*forhold*til*kontantbeholdningen.*vi*kan:* 1. Bestemme*oss*for*å*beholde*den*nåværende*ordningen* 2. Be*generalforsamlingen*om*mandat*til*å*velge*det*alternativet*som*har*blitt*presentert*av* administrativ*leder* 3. Be*generalforsamlingen*om*mandat*til*å*omplassere*kontantbeholdningen*generelt.** Etter*min*mening*vil*det*være*mest*hensiktsmessig*å*be*generalforsamlingen*om*mandat*til*å*kunne* disponere*kontantbeholdningen*slik*kvast*selv*ønsker,*dog*innenfor*visse*rammer.*disse*rammene* bør*særlig*dreie*seg*om*hvor*stor*risiko*som*er*akseptabel*at*man*tar,*hvor*stor*andel*av* kontantbeholdningen*som*omplasseres*osv.*i*både*dette*tilfellet*og*dersom*man*ønsker*å*gå*for* forslaget*som*ligger*på*bordet*fra*nordea*bør*generalforsamlingen*orienteres*i*detalj*om*risikoene*og* de*potensielle*gevinsetene*som*er*forbundet*med*å*plassere*deler*av*kontantbeholdningen*i*diverse* fond.**det*bør*også*være*en*forutsetning*at*omplassering*av*kontantbeholdningen*vedtas*enstemnig* av*skibas.*hovedargumentet*for*at*dette*er*det*ebste*alternativet*er*at*det*vil*gi*fremtidige* kvarterstyrer*handlefrihet*til*å*omdisponere*kontantbeholdningen*etter*forholdene.* Et*viktig*spørsmål*her*er*om*det*er*forsvarlig*å*ta*noe*som*helst*risiko*med*kontantbeholdningen*vår,* siden*den*egentlig*tilhører*studentene.*på*den*andre*siden*er*avkastningene*forbundet*med* nåværende*plassering*så*lave*at*dersom*man*tar*med*konsumprisindeks*i*beregningen*vil**den*reele* avkastningen*sannsynligvis*være*svært*lav.**disse*momentene*bør*også*generalforsamlingen* orienteres*om.*

16 INTERNNOTAT Fra Administrativ Leder Til SKiBAS Plasseringsplan, 2013 Plasseringer pr NORDEA BEHOLDNING RENTE 2012 RENTE 2013 Bedriftskonto , 1,71% 1,71% Kapitalkonto * ,8% 2,8% Fastrentekonto ** ,75% 3,25% ALFRED BERG Pengemarkedsfond ca , 2,82%? TOTAL BEHOLDNING , * 12 avgiftsfrie uttak pr. år. ** Bundet til periode på 12 mnd. 2,5% gebyr på evt. uttak. Det ble i starten av 2012 plassert kr , i en fastrentekonto hos Nordea. Dette for å få høyere avkastning på deler av kapitalreserven. Under møte med Nordea i dag ble det opplyst om at renten for denne plasseringskontoen vil reduseres med 0,5% f.o.m RISIKOFRITT 1) Fortsette uten endring. Evt. plassere midler fra Alfred Berg inn i kapitalkonto eller fastrentekonto da denne plasseringen medfører lav risiko. 2) Flytte midler fra sparekonto og pengemarkedsfond til fastrentekonto. Midlene er likvide, men med gebyr på 2,5% av overføringssum dog vi har budsjettert for å ikke røre disse midlene i Ved overføring vil gebyr kunne spise opp majoriteten av rentegevinst. NORDEA BEHOLDNING RENTE 2012 RENTE 2013 Brukskonto , 1,71% 1,71% Fastrentekonto ,75% 3,25% Gitt bruk av dagens kontantbeholdning som grunnlag for årlig rente vil slikt alternativ øke renteinntektene til kr ,. En potensiell økning på kr ,. PLASSERINGALTERNATIV MED LAV RISIKO 1) Da vi sjeldent har benytter midler satt på kapitalkonto eller fastrentekonto, og da vi har et investeringsbudsjett for 2013 som vil ha liten budsjettert påvirkning på vår likviditet har Nordea har anbefalt følgende for 2013: Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen Epost Nett

17 Slå sammen Sparekonto og Fastrentekonto da brukskontoen har vist seg tilfredsstillende til å håndtere drifts og investeringsbehov siden start av Flytte midlene fra pengemarkedsfondet til den nye, sammenslåtte kontoen. Flytte samlekontoen til Nordeas rentefond Nordea Plan Rent (se vedlegg). Nordea Plan Rent er et rentefond med risikoprofil 2 (av 7 mulige risikoprofiler bankinnskudd har profil 1). Nordeas egen beskrivelse er som følger: Nordea Plan Rente er et rentefond som investerer i norske og internasjonale rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler som er markedsført av Nordea. Underfondene er pengemarkedsfond som over tid utgjør rundt 40 prosent av porteføljen og ulike former for obligasjonsfond som kan ha ulik rentefølsomhet og kredittrisiko. Fondets sammensetning vil til enhver tid gjenspeile Nordeas fremtidige markedssyn på renteutviklingen. Nordea Plan Rente passer for privatpersoner og bedrifter som ønsker en diversifisert renteeksponering i en spareportefølje, eller som en plassering med mulighet for god avkasting uten å investere i aksjemarkedet. Risikoskalaen løper fra 1 7, hvor 1 tilsvarer bankkonto( risikofri rente), og 7 tilsvarer marked/bransjespesifikke aksjefond. Dette betyr ikke at 2 gir dobbel risiko av 1 og videre 3 trippel risiko. Indikatoren er ment å vise sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Små svingninger og stabil avkastning vil gi en lav plassering på skalaen, basert på historisk utvikling. Nordea Plan Rente er et såkalt fondifond, dette medfører at kapital er plassert videre i rentefond forvaltet av Nordea for å få størst mulig spredning i rentepapirer og markeder. Dette medfører at man får en renteportefølje som er svært god spredning, altså mange bein å stå på, noe som bidrar til reduksjon av risiko. Antall verdipapirer kapitalen er spredt på ca 150 verdipapirer, noe som medfører at største «enkeltplassering» utgjør under 2%. Dette medfører at dersom en låntager ikke kan tilbakebetale sine forpliktelser, vil dette ha marginal innvirkning avkastning. Som del av renteporteføljen, har man for eksempel norske statsobligasjoner, disse bidrar ikke så mye til avkastning slik statsrentene er i dag, men bidrar til å balansere porteføljen mht risikospredning. Ved investering i rentefond, har man i praksis lånt ut sin kapital til mange låntagere, det er viktig at disse lånene har en god miks mellom lån med kort og lang varighet. Dette medfører at endringer i rentenivået får mindre innvirkning på plasseringen sammenlignet med hva som ville skje dersom man hadde en enkelplassering i en obligasjon, og renten plutselig skulle øke vesentlig. ( Vi tror uansett ikke at rentenivået øker vesentlig de nærmeste årene.) Nordea styrer sammensetning ut fra gjeldende markedssyn til enhver tid. Alle disse parametrene til sammen medfører at fondet har lav risiko, man kan forvente stabil avkastning og små svingninger jmf rentesensitivitet. Vær obs på at man ikke kan forvente 7% årlig fremover, forventet avkastning over tid ligger på ca 5%. Avkastning på dette fondet hittil i år har vært på 6,74%. Nordea forventer minimum 5% effektiv avkastning i 2013, men det er selvfølgelig en viss risiko for negativ avkastning ved kurstap. Risikoen ved dette produktet er den laveste Nordea kan tilby med unntak av rene bankinnskudd. Det er ingen begrensninger på overføringer fra/til kontoen og midlene er 100% likvide. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen Epost Nett

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Forslag til spareportefølje for husholdninger

Forslag til spareportefølje for husholdninger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Forslag til spareportefølje for husholdninger Med fokus på eiendom som en del av porteføljen Lasse Aastad Kjøs Veileder: Svein-Arne Persson Masterutredning i finansiell

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

PLASSERINGSSTRATEGI regler for pengeplasseringer -

PLASSERINGSSTRATEGI regler for pengeplasseringer - PLASSERINGSSTRATEGI regler for pengeplasseringer - For å få et ordnet forhold m.h.t. pengeplasseringer, er det nedenfor utarbeidet et forslag til plasseringsstrategi. Selv om dokumentet i sin form er generell

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer