Diskusjonssak - Personaldatabasen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diskusjonssak - Personaldatabasen"

Transkript

1 Fra Til Bookingansvarlig Kvarterstyret Diskusjonssak Personaldatabasen Kan vi ta stilling til om vi ønsker å satse på personaldatabasen som nå er i bruk, eller om vi bør begynne å tenke på å satse på LinTicket I et mer langsiktig perspektiv? Dette på bakgrunn av at: Skjenkegruppen har uttrykt klar misnøye med dagens database. Dorgene liker ikke å bruke den fordi de føler de får så mange motstridende beskjeder og ikke forstår systemet, dermed finner ikke Driftslederne informasjonen de trenger om Dorgemedlemmer. Fristen som ble satt for når databasen skulle stå klar har ikke blitt overholdt. Bookingdelen av LinTicket begynner å stå klar, og man kan dermed flytte fokus over på andre potensielle bruksområder. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen Epost Nett

2 Fra Til Driftsannsvarlig Kvarterstyret Korreksjon av personalsaksreglementet På møte nr endret vi personalsaksreglementet etter et notat fra Rettsvesenet. Hensikten var å innføre en sanksjon som kan benyttes mot tidligere frivillige etter endt engasjement. Det viser seg at Rettsvesenet har tatt utgangspunkt i en gammel versjon av reglementet når de har laget endringene. Det betyr at samtidig som vi innførte den økonomiske sankjsonen fjernet vi mange av arbeidsgruppenes sanksjonsmuligheter i forhold til egne medlemmer. I det reglementet vi vedtok kan de bare gi advarsler til egne medlemmer og alle andre sanksjoner må vedtas av KvaSt. Jeg finner det ganske tydelig at dette ikke var intensjonen i vedtaket vi gjennomførte før jul og ønsker å gi Rettsvesenet oppgaven med å rette feilen. Jeg legger ved de to forskjellige versjonene av reglementet. Dokumentet Personalsaksreglement NYTT FORSLAG er reglementet vi vedtok i desember og Endelig forsalg personalsaksreglementet er det som gjaldt før det. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E post Nett

3 1. Formål Disse retningslinjene skal sikre lik og rettferdig behandling av interne involvert i personalsaker. De skal videre sikre at DAK effektivt og forsvarlig kan ivareta sine egne og sin arbeidsstabs interesser i saker som involverer eksterne. Disse retningslinjene er vedtatt av Kvarterstyret, og det ligger til Kvarterstyrets mandat å oppheve eller endre det. 2. Virkeområde Retningslinjene dekker følgende områder: a. Medlemskap i Kvarterets organisasjon. b. Sanksjoner ved brudd på bindingkontrakt/stillingsinstruks. c. Sanksjoner ved utilbørlig oppførsel som gjest eller intern på DAK. d. Interne konflikter mellom to eller flere medlemmer. 3. Definisjoner 3 1. Definisjoner av rettssubjekter Arbeidsgruppemedlem Et arbeidsgruppemedlem er et medlem av en arbeidsgruppe ved DAK Interne Interne omfatter Kvarterstyremedlemmer, medlemmer av Kontrollkomiteen og Valgkomiteen, og Arbeidsgruppemedlemmer Eksterne En ekstern i dette reglementet er en gjest på DAK, artist, arrangør eller medlemmer i de faste driftsorganisasjonene DORG) DAK Olav Kyrres gate 49 og Fosswinkels gate 7. DAK er ikke et forvaltningsorgan og omfattes ikke av forvaltningslovens eller offentliglovens virkeområder Definisjoner av sanksjonsmidler Sanksjoner for arbeidsgruppemedlemmer a. advarsel, muntlig/skriftlig b. midlertidig suspendering c. tilbakebetaling av kurs d. forbud mot å inneha styreverv i en arbeidsgruppe e. avskjedigelse fra Kvarteret som medlem

4 f. forbud mot å inneha medlemskap i en/alle arbeidsgrupper g. gebyr på kr. 5000, h. politianmeldelse i. utestengelse fra huset for en periode begrenser oppad til fem år. j. utestengelse fra huset som gjest Sanksjoner mot Kvarterstyremedlemmer og medlemmer av Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. a. advarsel, muntlig/skriftlig d. forbud mot å inneha styreverv i en arbeidsgruppe f. forbud mot å inneha medlemskap i en/alle arbeidsgrupper g. gebyr på kr. 5000, h. politianmeldelse i. utestengelse fra huset for en periode begrenser oppad til fem år. j. utestengelse fra huset som gjest Sanksjon h. Kan ikke benyttes mot Kvarterstyre og Kontrollkomiteens medlemmer i deres valgperiode. Bruk av sanksjon i. mot et Kvarterstyre og Kontrollkomiteens medlemmer forutsetter at medlemmet ikke blir hindret i å utføre arbeidet i sitt verv. 3 3 Definisjoner av sanksjonsgrunnlag Sanksjonsgrunnlag Det kan bli reist sak mot interne som har vist utilbørlig atferd på DAK sin eiendom. Med utilbørlig atferd mens brudd på norsk lov eller annen atferd som har stått til hinder for forsvarlig drift av DAK Særlige sanksjonsgrunnlag for arbeidsgruppemedlemmer Brudd på bindingkontrakt, stillingsinstruks og utilbørlig oppførsel. Den aktuelle personen sin kontakt samt vedlegg 1 er førende for fastsetting av sanksjonsmiddel Sanksjonsgrunnlag ved godkjenning av medlemmer En person kan nektes medlemskap i en arbeidsgruppe dersom det finnes saklige grunner til dette. Eksempler på saklige grunner er at personen er under 18 år, at personen ikke fyller objektive krav til medlemskap i gruppen, eller at medlemstaket for gruppen er nådd. 3 4 DAKs organers sanksjonsmandat En sak skal der det lar seg gjøre behandles på lavest nivå. a. Arbeidsgruppestyrene behandler saker mot sine egne medlemmer som første instans. Arbeidsgruppestyrene har mandat til å sanksjonere med sanksjon a. advarsel jf I saker der det etter sanksjonsvedlegget er uaktuelt å kun bruke disse sanksjonene skal saken behandles direkte av Kvarterstyret.

5 b. Kvarterstyret behandler alle andre saker som første instans. Kvarterstyret kan i tillegg behandle anker i personalsaker som er behandlet i et arbeidsgruppestyre. Kvarterstyret har mandat til å sanksjonere med sanksjon a. til i. jf og c. Kontrollkomiteen kan utøve en gyldighetskontroll av personalsaksvedtak fattet av Kvarterstyret. Ved ugyldighet skal Kontrollkomiteen sende saken til Kvarterstyret for ny behandling. 4 Saksgang 4 1 Varsling a. De interne som saken involverer skal varsles i forkant av behandling. Varslingen skal inneholde følgende: bakgrunn for saken vedkommendes rettigheter i saksgangen tidspunkt for behandling b. De interne som saken involverer skal varsles i etterkant av behandlingen. Varslingen skal inneholde følgende: vedtaket begrunnelse konsekvenser og videre rettigheter 4 2 Møte og talerett. a. Den interne det rettes sak mot skal ha rett til å uttale seg. b. Den interne skal kalles inn til styremøtet der personalsaken skal behandles. Den interne har talerett under behandlingen av saken. Den interne kan ha med en bisitter som også har talerett under behandlingen av saken. c. Den interne og bisitter skal ikke være tilstede under drøftelse og avstemmingen. 4 3 Spesielle bestemmelser ved utestengelse Ved utestengelse av medlemmer i DORG eller av andre personer som av ulike grunner har en sterk tilknytning til DAK, bør det vurderes å gi utvidede rettigheter. 4 4 Vitneutsagn Det kan bli reist sak mot en intern eller ekstern ved mistanke om brudd på bindingkontrakt, stillingsinstruks eller utilbørlig atferd, jf 3 3 og vedlegg 1. Det skal hentes inn vitneutsagn som knytter faktum med dette personalsaksreglementet. 4 5 Taushetsplikt a. De som deltar i behandling av en personalsak har taushetsplikt, etter straffeloven $?

6 1 Personalsaksreglementforinterne VedtattavKvarterstyret: INNHOLD: 1FORMÅL 2VIRKEOMRÅDE 3DEFINISJONER 4SANKSJONSGRUNNLAG 5ROLLEAVKLARINGIPERSONALSAKER 6SAKSBEHANDLINGSREGLER 7MIDLERTIDIGUTESTENGELSE 8OFFENTLIGHET 9MEDLEMSKAP 1FORMÅL DettereglementetskalsikreatKvarteretkanhåndterepersonalsakerpåenmåtesomereffektivog forsvarligforkvarteretogsamtidigsikrerdeninterneenlikogrettferdigbehandling. 2VIRKEOMRÅDE Reglementetomhandler: medlemskapikvarteretsorganisasjon sanksjonervedbruddpåbindingskontrakt/stillingsinstruks sanksjonervedutilbørligoppførselavinternsomgjestpåhuset internekonfliktermellomtoellerfleremedlemmer Medutilbørligatferdmenesbruddpånorsklovellerannenatferdsomharståtttilhinderforforsvarlig driftavdetakademiskekvarter. Medinternekonfliktermeneshandlingersommobbing,trusler,vold,trakasseringellerliknende. Reglementetomhandlerikke: ikkecinternesaker ordinærutkastelsefrahusetgrunnetoverstadigberuselse,bråkellerlignende 3DEFINISJONER 3C1RETTSSUBJEKTER Kvarteret:BygningsmassentilhørendeDetAkademiskeKvarter;herunderogsåVillaeniFW7. Arbeidsgruppemedlem:MedlemogstyremedlemienavarbeidsgruppenevedKvarteret Intern:Arbeidsgruppemedlemmer,Kvarterstyret,KontrollkomiteenogValgkomiteen IkkeCinterne:Medlemmeravdriftsorganisasjonerogalleandresomikkeomfattesavintern.

7 2 3C2SANKSJONSMIDLER Sanksjonerknyttettilegenarbeidsgruppe: a)advarsel,muntlig/skriftlig b)midlertidigsuspensjonfraarbeidsgruppe c)opphøravkontraktutsemesteret d)avskjedigelse/utestengelsefraarbeidsgruppe Sanksjonerknyttettilallearbeidsgruppene: e)nektelseavnytegningavkontraktforpåfølgendesemester f)forbudmotåinnehastyrevervienarbeidsgruppe g)forbudmotåinnehamedlemskapien/allearbeidsgrupper h)politianmeldelse i)utestengelsefrakvarteretforenperiodebegrensetoppadtilfemår j)utestengelsefrahusetsomgjest.reguleresidokumentet Retningslinjerforutestengelser. k)tilbakebetalingavkursihenholdtilkurskontrakt. Sanksjoni.kanikkebenyttesmotmedlemmeravKvarterstyretellerKontrollkomitéenideresvalgperiode. Brukavsanksjonj.motetmedlemavKvarterstyretellerKontrollkomitéenforutsetteratmedlemmetikke blirhindretiåutføresittverv. 4SANKSJONSGRUNNLAG Sanksjonsgrunnlageterbeskrevetipunkt1C8,tilhørendesanksjonsmidlererførtoppikursiv. 1.Møterusetellerrusesegførellerunderarbeid. a.vedspesieltaktsomhetskravskjenkereogvakter) UtestengelsefraKvarteretiopptil2år. b.utenspesieltaktsomhetskrav,synligforpublikum. UtestengelsefraKvarteretiopptil1år. c.utenspesieltaktsomhetskrav,ikkesynligforpublikum. Skriftligadvarselellerutestengelsefragruppenutsemesteret. d.itilfellerderenmelderfraatenerrusetogikkekanjobbe. Sanksjoneresetterikkemøttopptilavtalttid,jf.Punkt2. e.drikkingtidligerepådagendendagenenskalpåjobb.medjobbmenesogsåegnestyremøterog styrearbeidsominnebærerkontaktmedeksterneparter. Skriftligadvarsel. 2.Ikkemøteopptilavtaltarbeid. Muntligadvarsel,skriftligvedgjentagelse. a.dersommanikkemøterpåjobbutenåvarslestyretelleråhaskaffetgodkjentstedfortreder. Skriftligadvarsel. b.vedgjentagelseetterskriftligadvarsel Avskjedigelseoginndragningavinternkort.Varighetenavinndragelsenavgjøresetterbruddets alvorlighetsgrad

8 3 3.Økonomiskmisligholda.Underslag AvskjedigelseogforbudmotåjobbepåKvarteret.Forholdetkanpolitianmeldes. b.ikkefølgefastsattepriserforegenogandresvinning. Utestengelsefraviderearbeidigruppenellergruppersombehandlerpenger.Lengdenpåutestengelsen fastsettesetterhvorgraverendemisligholdeter. 4.Nytermedbraktalkohol/rusmidlerpåKvarteretsskjenkeområde. a.somgjest. Skriftligadvarselellerutestengelsesomgjestutfraalvorlighetsgrad. b.vedmisbrukavtillit. Utestengelsefragruppenog/ellerutestengelsesomgjest. 5.TamedalkoholutfraKvarteretsskjenkeområde. a.somgjest. Skriftligadvarsel,utestengelsesomgjestvedgjentagelser. b.påjobbvedmisbrukavnøklerellertillit. Midlertidigutestengelsefragruppen,forbudmotådisponerenøkler. 6.Ikke regulæroppsigelse;oppsigelseavbindingskontrakt. a.førkontraktensutløp Inndragelseavinternkort,mulighetforutestengelse. b.ikkeregulæroppsigelseavbindingskontraktetteråhadeltattpåkursfordaksregning. Presiseringavkurs;Kurssomavholdesienaktuellgruppesregi/Kvarteretsomermedpååøke kompetansenivåetinnadigruppen. Kursattesterskalutstedesvedbindingskontraktensslutt,denneutleveressåavgruppeleder.Vedbruddi bindingsperiodenkankursattestenholdestilbakeogvedgraverendetilfellervilkursavgiftendelviselleri sinhelhetmåttetilbakebetalestildak.samtsanksjonerjfr.punkt6a. 7.Ikkefølgegjeldendebindingskontrakt,instrukserogretningslinjer. Muntligadvarsel,skriftligvedgjentagelse.Tilfelletmåvurderes, 3P2aPgkanbenyttesetter alvorlighetsgraden. 8.Misligholdavverv/tillitt SanksjonutfraalvorlighetsgradaPi. 9.Ikkeviseaktsomhet.Eksempelvisvoldoghærverk. SanksjonutfraalvorlighetsgradaPi. 5ROLLEAVKLARINGIPERSONALSAKER 5C1ARBEIDSGRUPPENE Arbeidsgruppestyretbehandlersakermotsineegnemedlemmersomførsteinstans.Arbeidsgruppene skalbehandlefølgendesaker:arbeidsgruppeneharmandattilåsanksjoneremedsanksjona c,e,jogk.

9 4 Isakerderdeteraktueltåbenyttesanksjonsmidlerutoverdisseskalsakenbehandlesdirekteav Kvarterstyret.Itilfellerderetmedlem/medlemmeravarbeidsgruppestyreterdirekteinvolvertskalsaken behandlesavkvarterstyret. 5C2KVARTERSTYRET Kvarterstyreternesteinstansipersonalsakerogdetsisteorgansomkanfatterealitetsvedtak. Kvarterstyretkanogsåselvbestemmeåbehandlesakersomerbehandletiarbeidsgruppene. Kvarterstyretharmandattilåbenyttesanksjonsmiddel 3C2aCk. 5C3KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteenkontrollerergyldighetenavvedtak.Meddettemenesvurderingomdetforeligger saksbehandlingsfeilogomvedtakstridermotvedtektenetilkvarteretellerdettereglementet. Kontrollkomiteenkanikkerealitetsbehandlepersonalsaker,jf.Kvarteretsvedtekter.Detteinnebærerat sakensendestilbaketilkvarterstyretfornybehandlingdersomkontrollkomiteenfinnerfeil. 5C4VALGKOMITEEN Valgkomiteenharingenmandatipersonalsaker.Valgkomiteenkanharettpåbegrensetinnsynisaker somangårforbudmotåinnehastyrevervsompåvirkerkomiteensansvarsområde. 6SAKSBEHANDLINGSREGLER 6C1VARSLINGFØRBEHANDLING Deinternesomsakenangårskalvarslesskriftligiforkantavbehandling.Varslingenskalminimum inneholde: Begrunnelseforsaken Vedkommendesrettigheterisaken Tidspunktforbehandling Enpartskalopplysesomathanfårenadvarsel.Enadvarselsomikkeerformidlettildendetangår,erikke gittogkanikkebrukesmotvedkommende. 6C2MIDLERTIDIGSUSPENDERINGFRAARBEIDSGRUPPE Kvarterstyretkanmidlertidigsuspendereetarbeidsgruppemedlemundersaksgangipersonalsakder detteernødvendig.midlertidigsuspenderingkanikkevarelengerennénmåned. 6C3FOREGÅENDEUNDERSØKELSER Densombehandlersakenharfølgendeplikter: Taushetsplikt Gipartenederettighetersomfølgeravdettereglement Foretaundersøkelsersomsikreratvedtakettreffespåriktigfaktiskgrunnlag 6C4PARTENSRETTIGHETERUNDERBEHANDLING Deinternesomsakenangårharfølgenderettigheter: Retttilåfåpresentertsakensopplysninger Retttilåuttalesegomsinsideavsaken Retttilåblikaltinntilmøtetdersakenskalbehandles Retttilåtaleundermøtetdersakenbehandles Retttilåhamedenbisitter/støttesomogsåhartalerettundermøtet Retttilålaandreuttalesegtilstøtteforsinsak,vitnerellerlignende. Deinternesomsakenangårskalikkeværetilstedeunderselvedrøftelsenogavstemningen. Deinternesomsakenangårkannektesmøterettderdetteernødvendigforåbeskytteandrepersoner. Dersomdetteertilfelle,skalpartenlikevelfåuttalesegiforkantogkanhaenbisittertilstede.

10 5 6C5SAKSBEHANDLINGSTID Personalsakerskalbehandlesutenugrunnetopphold.Dersomsaksbehandlingenblirforsinket,skalde sakenangårvarslesomdette.somveiledendenormskalsakenværeavgjortinnen14dager. 6C6VARSLINGETTERBEHANDLING Deinternesomsakenangårskalvarslesietterkantavbehandling.Varslingenskalminimuminneholde: Vedtaket,altsåresultatet Begrunnelseforvedtaketsominneholderenredegjørelseforregleneogdefaktiskeforhold vedtaketbyggerpå. Konsekvenserogvidererettigheter 6C7ØVRIGEBESTEMMELSER Hversakskalbehandlesindividuelt.Meddettemenesatdeterikketillattåbrukeflereoppsamlede småsakeren drittpakke )motenpersonogvurderedetteunderett.dettebetyrogsåathverparthar rettpåenisolertsaksgangogfellessakertillatesikke. Detskaltahensyntilformildendeogskjerpendeomstendigheter. IsakerderetmedlemidriftsorganisasjonerinvolvertskalKvarterstyretorienteresstrakssaken innledes. 6C8ANKE Alleinvolverteparterienpersonalsakharretttilåankevedtakipersonalsaker.Vedtakfattetiet arbeidsgruppestyrekanankestilkvarterstyret.kvarterstyretbehandlersakenogfatternyttvedtak.i henholdtil 4C3kankontrollkomiteenkontrollerergyldighetenavvedtak.Sakensendestilbaketil KvarterstyretfornybehandlingdersomKontrollkomiteenfinnerfeil. Vedsaksbehandlingsfeilskalsakenbehandlespåny.Saksbehandlingsfeilgjelderobjektivefeil.Eksempler påobjektivefeilervedtaksomstridermedvedtekterogdettereglementet. Fristenforåanke/klageer3ukerfradettidspunktunderretningomvedtaketerkommetfremtil vedkommendepart. 7MIDLERTIDIGUTESTENGELSE VaktansvarligVA)harmyndighettilåmidlertidigutestengeinterneforutilbørligoppførselpåDAK. UtestengelsengjelderfremtilsaksbehandlingiførstkommendestyremøteiKvarterstyret. 8OFFENTLIGHET 8C1TAUSHETSPLIKT Partersominngårienpersonalsakhartaushetsplikt. 8C2OFFENTLIGHET Personalsakererunntattoffentlighetenogmøtetdersakenblirbehandleterlukket,dettemedhjemmeli Kvarteretsinevedtekter 1C5. 8C3INNSYN Densombehandlerenpersonalsakkanfåinnsynitidligeresakersomangårdensammeperson. Valgkomiteenkanfåbegrensetinnsynipersonalsakerforåkunneavgjørevalgbarhetavkandidatertil styrevervsomliggertilkomiteensansvarsområde.parteriensakharretttilinnsyniegensak. StyremedlemmerietarbeidsgruppestyretkanetterkonsultasjonmedKvarterstyretgistilgangtilgamle personalsakerforbruktilveiledninginyepersonalsaker.

11 6 8C4REFERATFØRING Referatfrapersonalsakerskalikkeinkluderesiordinærereferater.Detskalkunskrives Personalsaker refereresikke.personalsakerskalrefereresiegensak.referatetskalinneholdesaksnummer,vedtak medstemmetall,sanksjonstype,sanksjonsvarighetogbegrunnelse. 8C5ARKIVERING AllesaksfremleggmedtilhørendereferatogeventuelleandredokumenterskalarkiveresavKvarterstyret selv.dettegjelderuavhengigavsakensutfall.personalsaksarkiveteretpapirbasertarkivogskalkunvære tilgjengeligforkvarterstyretmedlemmer.vedankeharkontrollkomitéenretttilinnsynigjeldenesak. Sensitivepersonopplysningerskalikkelagres.Sensitivepersonopplysningerinkludereropplysningerom: raseogetniskbakgrunn politisk,filosofiskogreligiøsoppfatning atenpersonharværtmistenkt,siktet,tiltaltellerdømtforstraffbarhandling helseforhold seksuelleforhold andreforholdsomeravenkarakterderdeterrimeligåantaatpersoneneikkeønskeratdetskal blikjent Sakensparterharikkeretttilinnsynidokumentersomutelukkendeerutarbeidettilsaksforberedelser,og somikkeskalarkiveres. 9MEDLEMSKAP Gyldigmedlemskapvilsiatpersonenharsignertkontraktmedenellerflereavarbeidsgruppene,eller innehartillitsvervikvarterstyret,kontrollkomitéenellervalgkomitéen. 9C1GODKJENNINGAVMEDLEMSKAP Kvarteretgodkjennerallemedlemmervedsigneringavbindingskontrakt.Kontraktenskalsigneresavett medlemfraarbeidsgruppestyretogettmedlemfrakvarterstyret.arbeidsgruppestyretkannekteen personkontrakthvisdetforeliggerensakliggrunnfordette.eksemplerpåsakligegrunnereratpersonen erunder18år,atpersonenikkefyllerobjektivekravtilmedlemskapigruppen,tidligerebruddpå arbeidskontraktelleratmedlemstaketforgruppenernådd. 9C2MANGLENDEKONTRAKT Dersompersonharjobbetienarbeidsgruppeutenåhasignertbindingskontrakt,skalbruddpå bindingskontraktenellerstillingsinstruksenlikevelbehandlesihenholdtilgjeldene personalsaksreglement.islikesakerkandetikkevedtasøkonomiskesanksjoner. Dersompersonenikkeharværtkjentmedkontraktensinnholdvildetteregnessomenformildende omstendighet.

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%%

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%% 15#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Ermidtieksamensinnspurt.Prøversamtidigåhåndteredorgeforhandlingerogsaksforberedelsertil GF. Har utformet utkast til semesterrapport. Manglende evne til å forholde

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Økonomi Veke 36 har vore ei veke der det har gått betre i forhold til budsjettet, og den har vore

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-10 Orienteringer 1. LEDER Org. sem og Fast samling Det meste av tiden har gått til org. sem (26.09) og FAST-samling i Oslo (24.-25.09). På FAST samlingen var

Detaljer

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur KORT OM BAKGRUNNEN FOR INNSTILLINGEN På den 34. generalforsamling (h11) ble det vedtatt at Kvarterstyret skulle vurdere sin egen organisasjonsstruktur.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR Side 2 av 21 1 Elevenes rettssikkerhet styrets ansvar... 3 Særlig om kravet til forsvarlig system... 4 Om gjennomføringen av tilsynet... 4

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer