Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)"

Transkript

1 Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves viktigheten av å overføre påtalekompetansen i sanksjons- og straffesaker fra Forbundsstyret til en uavhengig nemnd, da Forbundsstyret er en politisk aktør, og at det ansett som uheldig at et politisk organ skulle ha myndighet til å bestemme hvem som skulle påtales for overtredelser av NFFs regelverk. Det ble uttalt at en forutsetning for nemndas arbeid var at den skulle være uavhengig og ikke underlagt Forbundsstyrets instruksjonsmyndighet i enkeltsaker. Etter en endring på forbundstinget i 2014, velges nemndas leder og to medlemmer av tinget. Nemndas mandat er fastsatt i NFFs lov 6-9 annet til fjerde ledd: (2) Nemnda avgjør hvilke saker som skal påtales til doms- og sanksjonsutvalget som overtredelser av straffebestemmelsene i kapittel 11, og som sanksjonssaker etter reaksjonsreglementet og etter forbundets reglement for spilleragenter. Nemnda tar også stilling til hvilke saker som skal påtales til Disiplinærutvalget i medhold av Reaksjonsreglementet (3) Nemnda avgir innstilling til straff eller sanksjon i den enkelte sak. (4) I særlig alvorlige saker treffes avgjørelsen av samlet nemnd. I øvrige saker treffes avgjørelsen av ett enkelt medlem med mindre nemnda selv bestemmer noe annet. I tillegg fremgår nemndas mandat og oppgaver i enkeltbestemmelser i Reaksjonsreglementet. Forbundstinget vedtok i 2014 et nytt femte ledd til NFFs lov 6-9: (5) Forbundsstyret kan vedta saksbehandlingsregler for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat. I motiveringen fra forslagsstiller ble det fremhevet at retningslinjer for nemnda vil kunne sikre best mulig rettssikkerhet for klubber og enkeltmedlemmer. Disse saksbehandlingsreglene er vedtatt med hjemmel i NFFs lov 6-9 (5). Saksbehandlingsreglene fastsetter nemndas arbeidsform, rolle og mandat, utover hva som er regulert i NFFs lov og Reaksjonsreglementet. For så vidt gjelder påtalenemndas mandat/rolle i saksbehandlingen, anmeldelse, påtale, påtaleunnlatelse, behandling i avgjørelsesorganet mv. når det gjelder straffesaker, vises det til reaksjonsreglementets kap. 2. Tilsvarende når det gjelder sanksjonssaker, reaksjonsreglementets kap. 3. For så vidt gjelder påtalenemndas mandat/rolle i saker som behandles i disiplinærutvalget vises det til reaksjonsreglementets 4-23 flg. Når det gjelder reglementet for spilleragenter vises det til kap. 17. Ved eventuell motstrid mellom disse saksbehandlingsreglene og NFFs lov og regelverk, skal sistnevnte gjelde. 2. Habilitet Det vises til NFFs lov 9-5 som gjelder tilsvarende for alle tillitsvalgte, styre, komite- eller utvalgsmedlem eller ansatte i klubb, krets eller forbund tilsluttet NFF. 1

2 3. Ansvar for erstatningskrav mot Påtalenemndas medlemmer NFF er ansvarlig for erstatningskrav som varsles eller fremmes mot medlemmer av Påtalenemnda, på bakgrunn av medlemmets utøvelse av vervet i nemnda. NFFs er også ansvarlig for erstatningskrav som blir varslet eller fremsatt etter at et medlem av Påtalenemnda har trådt ut av nemnda, så fremt den erstatningsbetingende hendelsen fant sted mens medlemmet virket som medlem av nemnda. 4. Refusjon av utgifter Påtalenemndas medlemmer har rett til refusjon av utgifter iht. NFFs lov 9-6. Dette innebærer at NFF bl.a. dekker utgifter som medlemmer av påtalenemnda har etter følgende kriterier; Telefonutgifter med et fast årlig beløp. Reiseutgifter etter NFFs til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved behandling av saker der arbeidsmengden er omfattende og utover det som kan forventes av ordinært ulønnet og ordinært nemndsarbeid skal dette dekkes helt eller delvis innenfor eksisterende budsjetter. 2 Påtalenemnda/NFFs administrasjon arbeidsform og arbeidsfordeling 2.1 Særlig om tildeling av saker Foran hver sesong skal Påtalenemnda sammen med administrasjonen utarbeide en rulleringsordning som regulerer hvordan sakene skal fordeles på nemndas medlemmer. 2.2 Opprettelse og fremleggelse av saker NFFs administrasjon skal vurdere anmeldelser fra enkeltpersoner og organisasjonsledd, hendelser beskrevet i delegatrapporter, utvisningsrapporter, henvendelser fra kretser, dommere og andre, samt hendelser registrert på andre måter. NFFs administrasjon skal fremlegge de saker de til enhver tid mener kan gi grunnlag for sanksjoner/straff e.l. og som omfattes av Påtalenemndas mandat. NFFs administrasjon forbereder sakene før de fremlegges for Påtalenemnda. Dette vil omfatte kontakt med de involverte parter, innhenting av nødvendig dokumentasjon og opplysninger, herunder når Påtalenemnda ber om supplerende undersøkelser mv. Det samme gjelder for saker hvor det kan være aktuelt å beslutte suspensjon etter bestemmelsene i reaksjonsreglementet 2-9 og 3-9. NFFs administrasjon skal sørge for at saken er belyst så godt som mulig. Berørte parter skal få anledning til å uttale seg. De involverte parter skal ha fått anledning til å uttale seg innen en rimelig frist, slik at hensynet til kontradiksjon er ivaretatt. Saker der NFFs administrasjon mener det åpenbart ikke er grunnlag for å ilegge sanksjoner eller straff kan NFFs administrasjon selv beslutte å ikke opprette sak. I tvilstilfeller skal Påtalenemnda kontaktes. Saker av særlig prinsipiell karakter og/eller saker som har fått særlig stor medieoppmerksomhet, og hvor det kan bli aktuelt med sanksjoner og/eller straff, skal forelegges Påtalenemnda på et så tidlig tidspunkt som mulig. 2

3 Påtalenemnda har ikke ansvar for å igangsette undersøkelser i den enkelte sak. Påtalenemnda kan imidlertid på eget initiativ ta kontakt med NFFs administrasjon vedrørende mulige saker som Påtalenemnda mener bør vurderes, jf. reaksjonsreglementet 2-3 (2). Når all relevant dokumentasjon og alle opplysninger er innhentet, skal saken oversendes det enkelte medlem i Påtalenemnda for videre behandling. Særlige alvorlige saker, jf. NFFs lov 6-9 (4) første punktum, oversendes til samtlige medlemmer av Påtalenemnda. I forbindelse med oversendelsen av saken til Påtalenemnda skal NFFs administrasjon lage utkast til innstilling mht. foreslått sanksjon/straff og saksgang i den enkelte sak. Påtalenemnda kan instruere NFFs administrasjon i forhold til hvilke opplysninger og dokumentasjon en saksfremstilling bør inneholde. 2.3 Behandling av saker Påtalenemnda bestemmer hvilke saker som skal forfølges og hvilken sanksjon/straff det eventuelt skal innstilles på, basert på de foreliggende opplysninger og dokumentasjon. Hvis Påtalenemnda mener at saken ikke er tilstrekkelig opplyst eller dokumentert skal Påtalenemnda informere NFFs administrasjon om dette. NFFs administrasjon er ansvarlig for å skaffe til veie det nødvendige beslutningsgrunnlag. Påtalenemnda kan unnlate påtale og henlegge saker etter bestemmelsen i reaksjonsreglementet kap. 2 og 3. NFFs administrasjon er i den forbindelse ansvarlig for å gi de involverte parter de nødvendige underretninger og orienteringer som følger av de aktuelle bestemmelser. Dersom Påtalenemnda ikke finner grunnlag for å forfølge saken ytterligere, tilskriver administrasjonen den anmeldte klubb, eller den klubben den anmeldte er medlem av, og informerer om dette. Dersom Påtalenemnda finner grunnlag for å påtale saken, sender nemnda endelig anmeldelse til administrasjonen, som videresender anmeldelsen med sakens dokumenter til den anmeldte klubb, eller til den klubben den anmeldte er medlem av. Anmeldte skal få anledning til å uttale seg om anmeldelsen, iht. reglene som følger av reaksjonsreglementet. I tillegg til de lovregulerte frister gjelder det prinsipp at fristens lengde skal fastsettes hensett til sakens kompleksitet og omfang. Den anmeldte bør opplyses om at man kan be om fristforlengelse. Påtalenemnda beslutter hvorvidt det skal gis slik fristforlengelse etter at dette spørsmål er forelagt Påtalenemnda av NFFs administrasjon. Etter at anmeldte har uttalt seg, fristen for å uttale seg er utløpt eller anmeldte har orientert om at en ikke vil inngi uttalelse, oversendes saken straks til Doms- og sanksjonsutvalget for videre behandling. Administrasjonen og Påtalenemnda bør tilstrebe å behandle straffe- og sanksjonssaker raskt. 2.4 Avgjørelser fra Doms- og sanksjonsutvalget Så snart protokollen fra Doms- og sanksjonsutvalget er klar, skal denne oversendes alle medlemmene av Påtalenemnda. 3

4 Påtalenemnda kan anke straffe- og sanksjonssaker iht. bestemmelsene i reaksjonsreglementet kap. 2 og 3. Avgjørelse om anke skal i utgangspunktet tas av det medlemmet i nemnda som har påtalt saken og i god tid innen ankefristen. Ved avgjørelse som avviker fra nemndas innstilling, skal administrasjonen ved oversendelsen avgi innstilling om saken bør ankes. Dersom nemnda beslutter å anke, utarbeider administrasjonen utkast til anke som oversendes nemnda. Endelig anke sendes administrasjonen som sender anken med nødvendige vedlegg til Ankeutvalget. 2.5 Prosedyre disiplinærsaker, Reaksjonsreglementet 4-24 Etter kamper som faller inn under Disiplinærutvalgets virkeområde, jf. Reaksjonsreglementet 4-23, undersøker NFFs administrasjon om det har foregått hendelser som kan medføre karantene eller bøter etter Reaksjonsreglementet Dersom administrasjonen vurderer at en hendelse kan kvalifisere til disiplinærforføyning iht. Reaksjonsreglementet 4-24, skal Påtalenemnda informeres om hendelsen samtidig som administrasjonen sender en henvendelse til den angjeldende spillerens klubb og orientere om at det vurderes å opprette en disiplinærsak, og at den det gjelder gis en frist på 24 timer fra henvendelsen er sendt på å sende sin forklaring. Etter at den det gjelder har uttalt seg, fristen for å uttale seg er utløpt eller den det gjelder har orientert om at en ikke vil inngi uttalelser, tar Påtalenemnda stilling til om saken skal påtales til Disiplinærutvalget. Dersom nemnda ikke finner grunnlag for å forfølge saken ytterligere, tilskrives den det gjelder, og informeres om dette. Dersom nemnda finner grunnlag for å påtale saken, utarbeider administrasjonen utkast til anmeldelse som sendes nemnda. Ved administrasjonens oversendelse av anmeldelse til Disiplinærutvalget sendes samtidig kopi til anmeldte, sammen med informasjon om at vedkommende kan sende sin forklaring til Disiplinærutvalget innen 24 timer fra beskjeden er gitt. Dersom anmeldte sender sin forklaring etter punkt 5, skal administrasjonen oversende kopi av forklaringen til nemnda. Etter at den det gjelder har uttalt seg, fristen for å uttale seg er utløpt eller den det gjelder har orientert om at en ikke vil inngi uttalelser kan Disiplinærutvalget behandle saken iht. bestemmelsene i reaksjonsreglementets Dersom Disiplinærutvalget beslutter at overtredelsen bør sanksjoneres strengere enn rammene i 4-24 (3) første setning gir anledning til, gjelder saksbehandlingsrutiner beskrevet i punkt 2.1 så langt de passer. Så snart protokollen fra Disiplinærutvalget er klar, skal denne oversendes den angjeldende spillerens klubb samt alle medlemmene av Påtalenemnda. Påtalenemnda kan anke disiplinærsaker etter bestemmelsene i Reaksjonsreglementet 4-27, jf Avgjørelse om hvorvidt en avgjørelse skal ankes tas av det medlemmet i nemnda som har påtalt saken, i god tid innen ankefristen på tre dager fra avgjørelsen er mottatt. Dersom nemnda vedtar å anke en avgjørelse, utarbeider administrasjonen utkast til anke som oversendes det aktuelle medlemmet av nemnda for videre vurdering. Endelig anke oversendes administrasjonen som videresender anken til Ankeutvalget for videre behandling. Disiplinærsaker etter Reaksjonsreglementet 4-24 bør behandles raskt. 4

5 3 Forholdet til offentlig myndigheter Dersom forbundsstyret eller administrasjonen blir kjent med at offentlige myndigheter har igangsatt etterforskning av forhold som også vil kunne medføre sanksjon eller straff etter NFFs eget regelverk, skal påtalenemnda varsles av administrasjonen. Nemnda kan da be administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og dokumentasjon slik at nemnda kan vurdere om saken skal behandles videre innenfor NFFs eget regelverk, eller om saken skal stilles i bero i påvente av offentlig myndighets etterforskning/ undersøkelser. I denne vurderingen bør det legges vekt på hensynet til politiets etterforskning, at saken bør behandles så raskt som mulig og at saken bør bli så godt opplyst som mulig. Som en hovedregel bør imidlertid NFF ikke behandle saker samtidig og parallelt med offentlig myndighets etterforskning/undersøkelser, men avvente en rettskraftig avgjørelse. Det tilligger forbundsstyret å anmelde mulige straffbare forhold til offentlig myndighet. I den forbindelse bør forbundsstyret først rådføre seg med administrasjonen og påtalenemnda. Etter anmodning fra offentlige myndigheter plikter NFF, herunder forbundsstyret, administrasjonen og påtalenemnda, å bidra med all relevant informasjon og dokumentasjon som etterspørres. 4 Media og kommunikasjon Påtalenemnda kan uttale seg om saker som er til behandling i nemnda eller saker som det kan bli aktuelt å påtale. Nemnda kan etter anmodning fra media gi utfyllende faktainformasjon om pågående saker, der hovedinnholdet i saken er offentlig kjent. Ved vurderingen av hvilken informasjon som bør gis, bør det legges vekt på behovet for å korrigere eller balansere informasjon som allerede er offentlig kjent. I saker med stor medieinteresse skal kommunikasjon med media koordineres med NFFs kommunikasjonsavdeling. Dette gjelder tilsvarende i saker der det det det skal informeres offentlig om påtalespørsmålet. Forbundsstyret og/eller administrasjonen bør ikke uttale seg om hvilke konkrete saker som kan eller bør lede til påtale eller om konkrete opplysninger om saker ligger til behandling hos nemnda, uten at dette først er forelagt for nemda. All annen informasjon om pågående straffe-, sanksjons og disiplinærsaker som behandles etter NFFs eget regelverk, herunder avgjørelser fattet av NFFs nemnder og utvalg bør formidles av NFFs kommunikasjonsavdeling. Etter anmodning bør nemnda bistå kommunikasjonsavdelingen med informasjon om pågående saker. Der hvor det er aktuelt med pressemelding i saker som kan komme til behandling eller er til behandling hos Påtalenemnda, skal nemnda få anledning til å uttale seg om det skal sendes pressemelding, og om innholdet i denne. NFF er ansvarlig for den informasjon som meddeles. Forbundsstyret, administrasjonen og nemnda bør ved bruk av sosiale medier ikke uttale seg om pågående straffe- sanksjons- og disiplinærsaker eller saker hvor det kan medføre påtale i slike saker. 5

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett Tiltaksplan mot doping i norsk idrett Utvalgets anbefalinger 29. november 2013 Til Idrettsstyret Utvalget som ble nedsatt av NIFs generalsekretær med hjemmel i Idrettsstyrets vedtak nr. 158, for å utarbeide

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer