KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Orienteringer 1. LEDER Den siste uken har gått i forberedelser og arbeid mot generalforsamlingen. Jeg hadde en lenger innføring i kvarterets organisasjon med nyvalgt medlem av kvarterstyret Linn Karlsen. Resten av denne uken kommer til å bli brukt på opplæring av kvastere, arbeid med nye retningslinjer i utestengelser og personalsaker samt opprettelsen av et overlappingsseminar for nye og gamle kvastere. 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke. 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG Foreligger ikke 6. PROSJEKTANSVARLIG Var med på Kvarteret sin GF på måndag (10.5). Dagen før deltok eg på, og godkjente, E-ting der E-tenesten valde seg nytt styre. Elles har eg arbeidd vidare med garderobelappar og skilting av garderobe. Oppheng av filmplakatrammene i Eldorado støtte på eit lite problem med at det er straumleidningar i søylene dei skal hengast opp på, men eg har kontakt med Apply for å høyre kvar desse nøyaktig går. Har elles fått svar frå Rett vesenet om tjuveri av ein basspedal like før påske, der dei kom fram til av vi ikkje har noko erstatningsansvar.

2 7. SKJENKEANSVARLIG Kontor for Skjenkesaker Vår søknad om uteservering i bakgården kan ventes i slutten av måneden, altså akkurat for sent til at vi kan nyte bevillingsrettigheter den 20. mai. Det er heller ikke mulig å søke om en ambulerende bevilling på areal der det allerede er en søknad om permanent bevilling under behandling. Stillingen på Kontor for Skjenkesaker som er ansvarlig for å informere oss om hvor mange prikker vi får etter hendelsen lørdag 13. mars er ny i stillingen, og vi har dermed måtte regne med en noe lenger behandlingstid enn normalt. Han kunne derimot betrygge oss om at vedtaket vil bli satt til 5 prikker, og at vi ikke trenger å bekymre oss for ugyldigheten for vedtaktet, det blir i følge dem ikke dekket av det jeg mener er relevante punkter i Forvaltningsloven. Jeg har sendt saken videre til Rettsvesenet for å få deres syn på saken. Svar fra Rettsvesenet vil vise om vi har en sak videre, der vi kanskje kan klage inn saken som ugyldig på grunnlag av upåregnlig lang behandlingstid. Swedish Match avtale Jeg har omsider fått sendt avtaleforslaget fra Swedish Match til Rettsvesenet. I tillegg til de punkter som kom fram i Kvast møte for to uker siden vil jeg ta med meg kommentarer fra Rettsvesenet videre i forhandling om et kontraktsforslag med SM. Jeg håper at jeg klarer å få dette i havn før semesterslutt. Avtale med Radion Det har blitt kjøpt inn lydkort til hovebarene og Spotify er innstallert. Premium skal komme på alle steder, men jeg har hatt noe tekniske problem med få dette til da jeg helst ser at Spotify kunne behandlet oss som en bedrift, slik at jeg slipper å legge mitt kredittkort igjen for refundering (det er jo en lite holdbar ordning i og med at jeg ikke kommer til å følge med Kvarteret til evig tid). På møte med Radion 28. april ble vi enig om at de skulle sende oss deres første spilleliste i dag, 10. mai. Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å følge opp saken, men vil kontakte radioen i løpet av dagen i dag for å høre status. Nye produkter Nye produkter er på vei inn på Kvarteret som harmonerer bedre med noe høyere temperaturer, som jeg regner med vi vil oppleve i tiden fremover. Nye menyer skal lages og printes ut med frist 17. mai. Disse skal ut på bordene i Stjernesalen og Pub. Store tavler der menyene kan skrives for dagen er også på listen over ting som skal kjøpes inn for Stjernesalen. 8. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen har jobbet videre med forbedringer i rombookingsprosessen og har utarbeidet nye skjemaer for dette. Her ventes det på tilbakemelding fra Kraft før det kan settes i live. Det har også vært noe oppfølging med Filmklubben for ytterligere forbedringer av maskinrom for å legge til rette for filmvisning. Dessverre har mange baller blitt sluppet i forarbeidet av dette rommet. Digital-tv har blitt bestilt og montører innleid. Montører skal se om vi allerede har parabol og kabling som fortsatt fungerer.

3 9. REPRESENTANTSKAPET Foreligger ikke

4 internnotat Fra Lars Arnesen, skjenkeansvarlig Til Kvastmøtet Retningslinjer for personalsaker og utestengelser Dette er en sak som har latt seg modne godt over hele semesterets lengde, og forhåpentligvis har vi muligheten til å ta denne saken et steg videre på dagens møte. Vedlagt ligger retningslinjene slik de ser ut i dag med kommentarer i rødt. Ny tekst er markert i kursiv. Dokumentet er resultatet av et ekstraordinært arbeidsmøte 14. april etter Kvastmøte der Stian, Bendik, Jan Fredrik og undertegnede deltok. Paragrafnummer er ikke forandret, derfor kommer samme nummer flere ganger der nye paragrafer er foreslått. Intensjonen med revideringen har hovedsakelig vært en omstrukturering av retningslinjene for å gjøre de mer tydelige og klare for alle involverte. Det er også et formål å få personalsaker tatt på et lavt nivå, slik at ikke alle konflikter går rett opp til Kvast. Retningslinjene er allerde gått igjennom i detalj på et arbeidsmøte, jeg foreslår derfor at diskusjonen på dagens møte omhandler intensjonen med dokumentet, de overordnede linjene, ikke redaksjonelle endringer. Slike endringer kan evenutelt påpekes over mail så kan jeg revidere dokumentet på nytt før den sendes ut på høring til andre involverte parter. De overordnede linjene jeg ønsker diskusjon om er: 1. Skal dokumentet deles opp etter personalsaker og utestengelser? Skal det være to dokumenter eller ett? Disse spørsmålene antar at vi allerede gjør forskjell på personalsaker og utestengelser. En personalsak kan lede til en utestengelse, men den akutelle interne behandles da på lik linje som alle andre gjester som vurderes utestengt. Det er slik vi på arbeidsmøte har fortstått intensjonen med dokumentet. 2. Revideringen foreslår tre nye kapitler der det meste av dagens innhold inkorperes; Definisjoner, Rettigheter og Saksgang. 3. Definisjonskapittelet er nytt og står i kursiv. De andre to kapitlene er basert på punkter som allerede står andre steder i dagens retningslinjer, og som skal flyttes inn i disse kapitlene. Dersom møtet er enig i den nye kapittelinndelingen, vil jeg innlemme disse inn i et nytt utkast til retningslinjer som kan sammenlignes med de gamle. 4. Arkiv. Disse sakene skal lagres i et arkiv, men hva betyr egentlig det? Skal vi lagre det elektronisk noe sted? Det bør også komme et punkt om at sittende kvast har ansvar for å overføre informasjon om personalsaker til påtroppende kvast. besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

5 Retningslinjer for saksgang i personalsaker Tre store nye kapitler foreslås for å omstrukturere retningslinjene Definisjoner, Rettigheter og Saksgang. Burde retningslinjer vært delt inn i flere deler, en for utestengelse og personalsaker? 1 Formål Disse retningslinjene skal sikre lik og rettferdig behandling i alle personalsaker ved Det Akademiske Kvarter. I formålet bør det skilles på personalsaker og utestengelser av gjester. 2 Virkeområde Disse retningslinjene gjelder for saksgang i følgende saker: Sanksjoner ved brudd på bindingskontrakt/stillingsinstruks. Medlemskap i kvarterets organisasjon, Utestengelser fra Det Akademiske Kvarter Sanksjoner ved utilbørlig oppførsel på DAK sin eiendom enten som gjest eller intern Utestengelse er en sanksjon og bør ikke skrives under virkeområde, her bør det stå hva slags atferd som leder til sanksjoner, ikke sanksjonen i seg selv. Overnevnte i kursiv foreslås istedenfor. Sanksjonene gjelder for atferd utvist på Det Akademiske Kvarters eiendommer og handlinger/holdninger i kraft av personens verv eller binding til Det Akademiske Kvarter. Det bør skilles klart mellom de ulike rettsubjekter. Dette bør defineres som 3. 3 Definisjoner!"#$%"&'()*)+,-*'."/0".'11+23,'41'." Interne En intern er et medlem av en arbeidsgruppe ved DAK eller tilknyttet en av DAK sine fem driftsorganisasjoner (ASF, RF, Filmklubben, Immaturus og Samfunnet). En intern blir behandlet som gjest i tilfelle utestengelse. Det er ikke forskjell på gjester og interne der utestengelse er brukt som sanksjonsmiddel, men tidligere internstatus kan fungere som formildende omstendigheter. jf Gjester En gjest er en ekstern besøkende på et av driftsorganisasjonene sine arrangementer eller

6 gjest på et av DAK sine bruksarealer. Med gjest menes også interne som oppholder seg på DAK uten å være i et arbeidsforhold. En gjest kan også være en tidligere intern som har blitt utestengt fra DAK. En intern regnes som gjest i tråd med disse retningslinjene i det en sak om utestengelse vurderes.!"#$5"&'()*)+,-*'."/0"+/*4+,-*+6.2**7/6" Sanksjongrunnlag for interne Det kan bli reist sak mot en intern ved mistanke om brudd på bindingskontakt eller stillingsinstruks. Det skal hentes inn vitneutsagn. Dersom personer har jobbet i en arbeidsgruppe uten å ha signert bindingskontrakt, skal brudd på bindingskontrakt eller stillingsinstruks likevel behandles i henhold til sanksjonsvedlegget. I slike saker kan det ikke vedtas økonomiske sanksjoner. Dersom personen ikke har vært kjent med kontraktens innhold eller sanksjonsvedlegget vil dette regnes som en formildende omstendighet Sanksjonsgrunnlag for interne og gjester Det kan bli reist sak mot en intern eller gjest som har vist utilbørlig atferd på DAK sin eiendom. Utilbørlig oppførsel menes i forhold ti Norges lover.!"#$#"&'()*)+,-*'."/0"+/*4+,-*+8)97'." Sanksjonsmidler for interne En intern kan dersom det foreligger sanksjonsgrunnlag, jf , bli fratatt interngoder i et begrenset tidsrom, få pålegg om å utbedre skadeomfanget sitt eller miste sin status som intern i et begrenset tidsrom. Dersom utestengelse vurderes som sanksjonsmiddel regnes den interne etter disse retningslinjene som gjest, jf Sanksjoner for gjester En gjest kan bli utestengt fra DAK sin eiendom i et begrenset tidsrom. Det vil bli tatt hensyn til om gjesten har vært tidligere intern ved utmåling av utestengelsesperiode.!"#$:"&'()*)+,-*"/0"+/4+3';/*97'."

7 Det skilles mellom tre forvaltningsorganer Arbeidsgruppen eller driftorganisasjonen der den interne har medlemsskap Kvarterstyret Representantskapet En sak skal gå gjennom overnevnte forvaltningsorgan i kronologisk rekkefølge. Ved mangler i saksbehandlingen i ett forvaltningsorgan kan saken påklages til neste forvaltningsorgan. Mangler ved saksgang i et forvaltningsorgan kan være grunnlag formildene omstendigheter, jf. 4 og 5. Representantskapet sin avgjørelse er endelig. Saksgang og anke følger kapittel om Saksgang i disse retningslinjene. Alle som har signert kontrakt med Det Akademiske Kvarter har mulighet til å reise en personalsak. Vaktetaten og Kvarter kan reise sak om utestengelse av gjest. Saksgang skal detaljert forklare forholdet mellom de ulike forvaltningsorganene. 3 Taushetsplikt Alle som deltar i behandlingen av personalsaker har taushetsplikt. Alle som deltar skal ha taushetsplikt, også bisettere og andre som har vært involvert i saken. Ikke bare saksbehandlere. Legges ved en standard taushetserklæring som gjelder alle som er med i en personalsak. Taushetsplikt bør legges inn under et nytt kapittel som heter Rettigheter. 4 Sanksjoner Kapittel 4 blir fjernet og innholdet blir videreført til Definsjoner, der sanksjonsmidler blir definert. 4.1 Brudd på bindingskontrakt Alle som har signert bindingskontrakt kan sanksjoneres for brudd på bindingskontrakt eller stillingsinstruks i henhold til sanksjonsvedlegget. Dette punktet blir overflødig dersom dette allerede er definert under punkt Sanksjoner ved manglende bindingskontrakt Dersom personer har jobbet i en arbeidsgruppe uten å ha signert bindingskontrakt, skal brudd på bindingskontrakt eller stillingsinstruks likevel behandles i henhold til sanksjonsvedlegget. I slike saker kan det ikke vedtas økonomiske sanksjoner. Dersom personen ikke har vært kjent med kontraktens innhold eller sanksjonsvedlegget vil dette regnes som en formildende omstendighet.

8 Dette punktet virker også overflødig dersom dette allerede blir definert under punkt Virkeområde Sanksjonene gjelder for atferd utvist på Det Akademiske Kvarters eiendommer og handlinger/holdninger i kraft av personens verv eller binding til Det Akademiske Kvarter. Dette burde stå under 2 Virkeområde. 4.4 Behandling i arbeidsgruppestyrer Gruppestyrer kan behandle saker der muntlig eller skriftlig advarsel vurderes benyttet. Dersom andre sanksjonsmuligheter vurderes benyttet skal saken sendes til behandling i Kvarterstyret. Dette punktet bør flyttes til et nytt kapittel om saksgang. I saksgang bør det komme fram hvordan forvaltningsorganene forholder seg til hverandre og hvordan en sak kan ankes.

9 5 Medlemsskap 5.1 Rett til medlemsskap i en arbeidsgruppe Alle studenter i Bergen har i utgangspunktet rett til å delta i Kvarterets organisasjon. Medlemsskap kan likevel nektes dersom det foreligger en saklig grunn til dette. Med medlem og medlemsskap menes i disse retningslinjene ikke medlem av Det Akademiske Kvarters Generalforsamling som definert i statuttene, men funksjonær eller tillitsvalgt i Kvarterets organisasjon. 5.2 Godkjennelse av nye medlemmer Foreslås endres til Godkjennelse av medlemmer Kvarterstyret godkjenner alle nye medlemmer ved signering av bindingskontrakt. Rekrutering av nye medlemmer er delegert til styrene i arbeidsgruppene. Disse kan avvise nye medlemmer dersom det foreligger en saklig grunn til dette. Eksempel på slike grunner er: - Manglende nødvendige godkjenninger (ordensvaktbevis for vaktetaten) - Manglende nødvendig utstyr (eget speilreflekskamera for expo) - Arbeidsgruppen har nådd det maksimale medlemsantallet fastsatt av Kvarterstyret. Eksemplene over bør kuttes ut. Dersom grunnen til avvisningen kun gjelder en enkelt arbeidsgruppe skal personene henvises til andre arbeidsgrupper. Det kreves vanligvis ikke et styrevedtak for å avvise nye medlemmer. Avviste personer kan likevel kreve å få saken behandlet etter disse retningslinjene. Saken skal da følge de samme retningslinjene som ved godkjennelse av eksisterende medlemmer. Kvarterstyret kan likevel nekte videre medlemsskap i en eller flere arbeidsgrupper dersom det foreligger en saklig grunn til dette. For å nekte en person videre medlemsskap skal saken behandles som en personalsak i henhold til disse retningslinjene. 5.3 Godkjennelse av eksisterende medlemmer Dette punktet blir overflødig, intensjonen med dette punktet kommer frem i overnevnte punkt. Kvarterstyret godkjenner alle eksisterende og tidligere medlemmer ved signering av ny bindingskontrakt. Alle eksisterende og tidligere medlemmer har i utgangspunktet rett til å fortsette deltakelsen i Kvarterets organisasjon, både i sin tidligere arbeidsgruppe og i andre arbeidsgrupper. Kvarterstyret kan likevel nekte videre medlemsskap i en eller flere arbeidsgrupper dersom det foreligger en saklig grunn til dette.

10 For å nekte en person videre medlemsskap skal saken behandles som en personalsak i Kvarterstyret i henhold til disse retningslinjene.

11 6 Utestengelser Kapittel Utestengelser blir innlemmet i kapittel om Saksgang. 6.1 Utestengelser Kvarterstyret kan vedta å utestenge gjester fra Det Akademiske Kvarter sine eiendommer dersom det foreligger saklig grunn til dette. Slike saker skal behandles som en personalsak i henhold til disse retningslinjene, men det kreves ikke at gjesten har fått uttalt seg før vedtaket tas. Utestengelsen skal tidsbegrenses. Der det i disse retningslinjene står personalsaker skal det også forstås personsaker vedrørende utestengelser av gjester ved Det Akademiske Kvarter. Dette punktet blir overflødig dersom kapittel 3 blir tatt med. 6.2 Midlertidige utestengelser Vaktstyret kan vedta å midlertidig utestenge en gjest i inntil 1 måned. Slike saker skal behandles som en personalsak i henhold til disse retningslinjene, men det kreves ikke at gjesten har fått uttalt seg før vedtaket tas. Vaktstyret kan i slike saker gi vaktansvarlig myndighet til å midlertidig utestenge en gjest frem til førstkommende vaktstyremøte. Vedkommende som ønskes utestengt skal bli informert om Vaktstyret sitt vedktak. Kvarterstyret skal ha skriftlig kopi av vedtaket gjort av Vaktstyret. Dette punktet bør gå under kapittel om saksgang. 6.3 Utestengelser av ukjent gjest Dersom gjestens personalia og kontaktinformasjon er ukjent, skal saksfremlegg og referat lages med personbeskrivelse i stedet for navn. Det kan i tillegg anføres vakter eller andre som vil kjenne igjen gjesten. Dette punktet føres også under saksgang. 6.4 Informasjon om gjestens rettigheter Ved henvendelser i etterkant av en utestengelse skal gjesten informeres om sin rettighet til å uttale seg i saken, og gjesten bør oppfordres til å kontakte kvarterstyret, gjerne per mail til Dette punktet føres under rettigheter og under saksgang skal det jamføres til punktet som blir laget under rettigheter. 6.5 Gjenopptakelse av saker

12 Vaktstyret eller Kvarterstyret har anledning til å gjenoppta saken dersom gjesten i etterkant av en utestengelse har fått uttalt seg i saken. Saken bør gjenopptas dersom gjesten kommer med informasjon som kan ha konsekvenser for utfallet av saken. Dersom saken ikke gjenopptas skal gjesten informeres om anledningen til å påklage utestengelsen til Kvarterstyret eller Representantskapet. Dette punktet føres også under saksgang. 6.6 Informasjon om rettsubjekter Saksfremlegg og referat fra utestengelsessaken skal arkiveres i Kvarterstyrets arkiv. I tillegg kan følgende informasjon arkiveres i vaktstyrets arkiv på vaktkontoret: - Gjestens navn - Beskrivelse av utseende/oppførsel - Dato for utestengelsen - Varighet for utestengelsen - Begrunnelse for utestengelsen Arkivet kan ikke inneholde sensitive personopplysninger. Dette punktet føres under saksgang. 6.7 Tilgang til informasjon om rettsubjekter Følgende personer har tilgang til Vaktstyrets arkiv: - Medlemmer av vaktetaten - Kvartermestere - Orgsek - Kvarterstyret Her bør også Representantskap Kvarterstyret kan innvilge andre personer tilgang til vaktstyrets arkiv. Dette punktet føres under saksgang. 7 Behandling Kapittel om behandling går under kapittel om saksgang. 7.1 Behandlingsinstans Alle saker skal behandles i Kvarterstyret dersom ikke annet er bestemt under 4-6.

13 Dette punktet faller ut da andre forvaltningsorgan og hva de kan behandle vil bli forklart under saksgang. 7.2 Individuell behandling Alle saker skal behandles individuelt, og det skal tas hensyn til formildende og skjerpende omstendigheter. Dette punktet føles overflødig da det allerede ligger under kapittel om rettigheter. 7.3 Midlertidig suspendering under behandling Personen kan bli midlertidig suspendert fra sin stilling og/eller utestengt ved graverende tilfeller. Suspenderingen gjelder frem til saken er ferdigbehandlet. Suspenderingen kan likevel ikke vare i mer enn 1 måned. Dette punktet kan allerede bli dekket under av Vaktstyret sin mulighet til suspendering og utestengelse. Se nåreænde 6.2 om midlertidig utestenglese av gjester. 7.4 Informasjon Personen skal informeres om følgende i forkant av behandlingen: - Bakgrunn for personalsaken - Personens rett til å uttale seg i saken - Personens møte- og talerett på behandlende styremøte - Personens rett til bisitter på behandlende styremøte Dette bør stå under rettiheter og jamføres saksgang.

14 7.4 Møte og talerett Personen skal innkalles til styremøtet der personalsaken skal behandles. Personen har talerett under behandlingen av saken. Personen kan ha med en bisitter som også har talerett under behandlingen av saken. Personen skal ikke være tilstede under avstemmingen. Bisitter bør ikke har rettighet til å være tilstede under diskusjon i forkant av vedtak. Dette punktet går under kapittel om rettigheter og jamføres i saksgang. 8 Saksfremlegg og referat 8.1 Saksfremlegg Til alle saker skal det lages et saksfremlegg der følgende gjøres rede for: - Personens navn - Dato for hendelsen(e) - Sakens hendelsesforløp - Observatørers vitneutsagn og/eller bevismateriale - Personen sitt vitneutsagn - Personens tidligere oppførsel og eventuelle tidligere sanksjoner Saksfremlegget er undratt offentlighet. Dette punktet går under saksgang. 8.2 Referat Personalsaker skal ikke refereres i offentlig tilgjengelig referat fra styremøtet. I referatet angis kun Personalsaker refereres ikke. Representantskapet skal få informasjon umiddelbart dersom det påklages. Det skal føres et eget referat fra behandlingen av personalsaker der følgende gjøres rede for: - Saksnummer - Vedtak med stemmetall - Sanksjonstype - Sanksjonsvarighet - Begrunnelse Dette referatet er unndratt offentlighet. Dette punktet går under saksgang. Dette bør komme først i saksgangen.

15 8.3 Kvarterstyrets arkiv Alle saksfremlegg med tilhørende referat og eventuelle andre dokumenter skal arkiveres i Kvarterstyrets arkiv. Arkivet er unndratt offentlighet. Kvarterstyret vedtar retningslinjer for tilgang til dette arkivet. Vedtak i personalsaker er ikke gyldige før sakspapirene er oversendt Kvarterstyret for arkivering. Ovenfor punkt gjelder ikke punkt om midlertidig suspendering. Dette punktet bør bare gjelde gjester. Kvarterstyret skal føre en protokoll over alle personalsaker der det fremgår navn, sanksjonstype og sanksjonsvarighet. Denne protokollen er unndratt offentlighet. 9 Underrettelse Personen skal underrettes om følgende i etterkant av en personalsak: - Vedtaket - Begrunnelse for vedtaket - Muligheten for å anke vedtaket Dette bør stå under rettigheter samt jamføres fra rettigheter under saksgang. 10 Anke Dette punktet kan gå under kapittel saksgang Saker behandlet i et arbeidsgruppestyre For saker behandlet i et arbeidsgruppestyre kan sanksjonstype, sanksjonsomfang og bevisførsel påklages til Kvarterstyret. Sanksjonstype og sanksjonsomfang kan videre påklages til Representantskapet. Representantskapets avgjørelse er endelig Saker behandlet i Kvarterstyret For saker behandlet i Kvarterstyret kan sanksjonstype og sanksjonsomfang påklages til Representantskapet. Representantskapets avgjørelse er endelig. Dette kan formuleres under saksgang, der forholdet til de ulike forvaltningsorganene blir klart formulert.

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

Diskusjonssak - Personaldatabasen

Diskusjonssak - Personaldatabasen Fra Til Bookingansvarlig Kvarterstyret 24.02.2015 Diskusjonssak Personaldatabasen Kan vi ta stilling til om vi ønsker å satse på personaldatabasen som nå er i bruk, eller om vi bør begynne å tenke på å

Detaljer

AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan

AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret 03.08.2010 AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan Formål: Bli enig om en overordnet plan, slik at hver enkelt kan utarbeide

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Saker til høring. 32. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 32. ordinære generalforsamling Saker til høring 32. ordinære generalforsamling 16. oktober 2010 2 Høringsrunde høsten 2010 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Økonomi Veke 36 har vore ei veke der det har gått betre i forhold til budsjettet, og den har vore

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-10 Orienteringer 1. LEDER Org. sem og Fast samling Det meste av tiden har gått til org. sem (26.09) og FAST-samling i Oslo (24.-25.09). På FAST samlingen var

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 38-10 Orienteringer 1. LEDER Vaktloven Møte med NHHS og Hulen 24.10 der vi skisserte en intensjonsavtale om at Kvarteret ønsker å benytte opplæringstilbudet til

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 40-10 Orienteringer 1. LEDER BSTV Da det er noen tekniske påpekninger fra Kraft i forhold til BSTV avtalen foreslår jeg et møte med BSTV der en rep. fra Kraft er

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 10-07 13.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 10-07 13.03.2007, kl 16:15 - Stillhet DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 10-07 13.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 05-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med adm. leder, økonomiansvarlig, pr-ansvarlig, mardkesjef og Tom Tveita om mulige samarbeidspartnere fredag 4. februar. Anser

Detaljer

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%%

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%% 15#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Ermidtieksamensinnspurt.Prøversamtidigåhåndteredorgeforhandlingerogsaksforberedelsertil GF. Har utformet utkast til semesterrapport. Manglende evne til å forholde

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Fordelingen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SEMESTERRAPPORT FOR KVARTERET VÅREN 2013

SEMESTERRAPPORT FOR KVARTERET VÅREN 2013 SEMESTERRAPPORT FOR KVARTERET VÅREN 2013 1 OM RAPPORTEN Det følger av Kvarteret sine vedtekter at generalforsamlingen skal motta orientering om og behandle Kvarteret sin semesterrapport. Rapporteringen

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Åpning av GF 2013 Presidenten Christer Einvik ønsker velkommen og åpner GF med følgende ord: Det er en stor glede for meg å ønske alle velkommen til Norske Rasekattklubbers Riksforbund sin 50. Generalforsamling.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer