Endring av taushetserklæring og personalsaksreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av taushetserklæring og personalsaksreglement"

Transkript

1 Fra Til Simen Skaret Karlsen, Frivilligansvarlig Kvarterstyret Endring av taushetserklæring og personalsaksreglement Etter brudd på taushetsplikt begått av tidligere intern på Kvarteret har Rettsvesenet foreslått følgende endringer i gjeldende taushetserklæring og personalsaksreglement: Vi foreslår følgende endringer i taushetserklæringen: 1.Punktet om avskjed etter arbeidsmiljøloven strykes. Utestengelse eller avskjed kan finne sted uavhengig om dette hjemles i arbeidsmiljøloven eller ikke. Når det er tvilsomt om aml. i det hele tatt kommer til anvendelse på forholdet, bør punktet uansett strykes. 2.Det tas inn en setning som uttrykkelig presiserer at taushetserklæringen også gjelder etter endt frivillig engasjement. 3.Misligholdsgebyr på kroner X(vi foreslår ca.5000) inntas i taushetserklæringen som sanksjon for den aktive eller tidligere frivillige som skulle bryte taushetsplikten. Vi foreslår følgende endringer i Personalreglementet: 1.Samme sanksjon som inntas i taushetserklæringen (gebyr/bot) inntas også i personalreglementet, slik at Kvarteret har hjemmelen på det rene og tvil feies til side. Jeg er enig i Rettsvesenets vurdering av situasjonen, og mener også at disse endringene burde vedtas for å oppklare og tydeliggjøre situasjonen. Når vi i dag ikke har noen praktisk gjennomførbare sanksjoner mot personer etter deres engasjement på Kvarteret er avsluttet, på tross av at taushetsplikten fortsatt gjelder, burde dette ryddes opp i. Vedlagt er forslag til ny taushetserklæring, nytt personalsaksreglement og den fulle kommentaren fra Rettsvesenet. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

2 Taushetserklæring Jeg forplikter meg med dette til ikke å videreformidle til uvedkommende informasjon jeg mottar, eller på annen måte tilegner meg i forbindelse med mitt arbeid for Det Akademiske Kvarter/SKiBAS. Dette gjelder særlig informasjon angående personalsaker og styremøter, men også all annen informasjon som ut fra sin art kan skade Det Akademiske Kvarter/SKiBAS, eller dets samarbeidspartnere om den videreformidles. Jeg er inneforstått med at denne forpliktelsen gjelder både under og etter mitt engasjement ved Det Akademiske Kvarter, og at eventuell videreformidling av sensitive opplysninger kan utløse sivilrettslig erstatningsansvar og/eller misligholdsgebyr pålydende kroner 5000,- Navn Signatur Dato besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

3 1. Formål Disse retningslinjene skal sikre lik og rettferdig behandling av interne involvert i personalsaker. De skal videre sikre at DAK effektivt og forsvarlig kan ivareta sine egne og sin arbeidsstabs interesser i saker som involverer eksterne. Disse retningslinjene er vedtatt av Kvarterstyret, og det ligger til Kvarterstyrets mandat å oppheve eller endre det. 2. Virkeområde Retningslinjene dekker følgende områder: a. Medlemskap i Kvarterets organisasjon. b. Sanksjoner ved brudd på bindingkontrakt/stillingsinstruks. c. Sanksjoner ved utilbørlig oppførsel som gjest eller intern på DAK. d. Interne konflikter mellom to eller flere medlemmer. 3. Definisjoner 3 1. Definisjoner av rettssubjekter Arbeidsgruppemedlem Et arbeidsgruppemedlem er et medlem av en arbeidsgruppe ved DAK Interne Interne omfatter Kvarterstyremedlemmer, medlemmer av Kontrollkomiteen og Valgkomiteen, og Arbeidsgruppemedlemmer Eksterne En ekstern i dette reglementet er en gjest på DAK, artist, arrangør eller medlemmer i de faste driftsorganisasjonene (DORG) DAK Olav Kyrres gate 49 og Fosswinkels gate 7. DAK er ikke et forvaltningsorgan og omfattes ikke av forvaltningslovens eller offentliglovens virkeområder Definisjoner av sanksjonsmidler Sanksjoner for arbeidsgruppemedlemmer a. advarsel, muntlig/skriftlig b. midlertidig suspendering c. tilbakebetaling av kurs d. forbud mot å inneha styreverv i en arbeidsgruppe e. avskjedigelse fra Kvarteret som medlem

4 f. forbud mot å inneha medlemskap i en/alle arbeidsgrupper g. gebyr på kr. 5000,- h. politianmeldelse i. utestengelse fra huset for en periode begrenser oppad til fem år. j. utestengelse fra huset som gjest Sanksjoner mot Kvarterstyremedlemmer og medlemmer av Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. a. advarsel, muntlig/skriftlig d. forbud mot å inneha styreverv i en arbeidsgruppe f. forbud mot å inneha medlemskap i en/alle arbeidsgrupper g. gebyr på kr. 5000,- h. politianmeldelse i. utestengelse fra huset for en periode begrenser oppad til fem år. j. utestengelse fra huset som gjest Sanksjon h. Kan ikke benyttes mot Kvarterstyre- og Kontrollkomiteens medlemmer i deres valgperiode. Bruk av sanksjon i. mot et Kvarterstyre- og Kontrollkomiteens medlemmer forutsetter at medlemmet ikke blir hindret i å utføre arbeidet i sitt verv. 3 3 Definisjoner av sanksjonsgrunnlag Sanksjonsgrunnlag Det kan bli reist sak mot interne som har vist utilbørlig atferd på DAK sin eiendom. Med utilbørlig atferd mens brudd på norsk lov eller annen atferd som har stått til hinder for forsvarlig drift av DAK Særlige sanksjonsgrunnlag for arbeidsgruppemedlemmer Brudd på bindingkontrakt, stillingsinstruks og utilbørlig oppførsel. Den aktuelle personen sin kontakt samt vedlegg 1 er førende for fastsetting av sanksjonsmiddel Sanksjonsgrunnlag ved godkjenning av medlemmer En person kan nektes medlemskap i en arbeidsgruppe dersom det finnes saklige grunner til dette. Eksempler på saklige grunner er at personen er under 18 år, at personen ikke fyller objektive krav til medlemskap i gruppen, eller at medlemstaket for gruppen er nådd. 3 4 DAKs organers sanksjonsmandat En sak skal der det lar seg gjøre behandles på lavest nivå. a. Arbeidsgruppestyrene behandler saker mot sine egne medlemmer som første instans. Arbeidsgruppestyrene har mandat til å sanksjonere med sanksjon a. advarsel jf I saker der det etter sanksjonsvedlegget er uaktuelt å kun bruke disse sanksjonene skal saken behandles direkte av Kvarterstyret.

5 b. Kvarterstyret behandler alle andre saker som første instans. Kvarterstyret kan i tillegg behandle anker i personalsaker som er behandlet i et arbeidsgruppestyre. Kvarterstyret har mandat til å sanksjonere med sanksjon a. til i. jf og c. Kontrollkomiteen kan utøve en gyldighetskontroll av personalsaksvedtak fattet av Kvarterstyret. Ved ugyldighet skal Kontrollkomiteen sende saken til Kvarterstyret for ny behandling. 4 Saksgang 4 1 Varsling a. De interne som saken involverer skal varsles i forkant av behandling. Varslingen skal inneholde følgende: - bakgrunn for saken - vedkommendes rettigheter i saksgangen - tidspunkt for behandling b. De interne som saken involverer skal varsles i etterkant av behandlingen. Varslingen skal inneholde følgende: - vedtaket - begrunnelse - konsekvenser og videre rettigheter 4 2 Møte og talerett. a. Den interne det rettes sak mot skal ha rett til å uttale seg. b. Den interne skal kalles inn til styremøtet der personalsaken skal behandles. Den interne har talerett under behandlingen av saken. Den interne kan ha med en bisitter som også har talerett under behandlingen av saken. c. Den interne og bisitter skal ikke være tilstede under drøftelse og avstemmingen. 4 3 Spesielle bestemmelser ved utestengelse Ved utestengelse av medlemmer i DORG eller av andre personer som av ulike grunner har en sterk tilknytning til DAK, bør det vurderes å gi utvidede rettigheter. 4 4 Vitneutsagn Det kan bli reist sak mot en intern eller ekstern ved mistanke om brudd på bindingkontrakt, stillingsinstruks eller utilbørlig atferd, jf 3 3 og vedlegg 1. Det skal hentes inn vitneutsagn som knytter faktum med dette personalsaksreglementet. 4 5 Taushetsplikt a. De som deltar i behandling av en personalsak har taushetsplikt, etter straffeloven $?

6 b. Styremedlemmer i et styre kan gis tilgang til styrets gamle personalsaker til bruk ved veiledning i nye saker. c. I arbeidsgrupper med skjerpede krav til taushet, skal gruppestyret sørge for at taushetserklæring innhentes fra gruppens medlemmer. 4 6 Individuell behandling Alle saker skal behandles individuelt, og det skal tas hensyn til formildende og skjerpende omstendigheter. Saksbehandlingsfeil skal alltid regnes som formildende omstendigheter. 4 7 Manglende kontrakt Dersom personen har jobbet i en arbeidsgruppe uten å ha signert bindingskontrakt, skal brudd på bindingskontrakt eller stillingsinstruks likevel behandles i henhold til sanksjonsvedlegget (vedlegg 1). I slike saker kan det ikke vedtas økonomiske sanksjoner. Dersom personen ikke har vært kjent med kontraktens innhold eller sanksjonsvedlegget vil dette regnes som en formildende omstendighet. $ 4 8 Midlertidig utestengelse a. Vaktstyret kan gi Vaktansvarlig (VA) myndighet til å midlertidig utestenge interne for utilbørlig oppførsel på DAK. Utestengelsen gjelder frem til saksbehandling i førstkommende styremøte i Kvarterstyret. Dette gjelder også for medlemmer av en DORG. b. Kvarterstyret har gitt alle vakter, skjenkere og driftsledere myndighet til å nekte personer adgang til huset den dagen de er på jobb når de har en saklig grunn til dette. Adgangsnekt en enkelt dag regnes ikke som en personalsak og skal ikke følge dette reglementet. 4 9 Midlertidig suspendering Kvarterstyret kan midlertidig suspendere et arbeidsgruppemedlem i personalsaker i påvente av ferdigstilt saksbehandling når det er nødvendig. Suspendering gjelder frem til saken er ferdigbehandlet. Suspendering kan likevel ikke vare i mer enn én måned Referat a. Personalsaker skal ikke inkluderes i ordinære referater. I referatet skrives kun Personalsaker refereres ikke. b. Det skal føres et eget referat fra behandlingen av personalsaker der følgende gjøres rede for: - saksnummer - vedtak med stemmetall

7 - sanksjonstype - sanksjonsvarighet - begrunnelse 4 11 Arkivering a. Alle saksfremlegg med tilhørende referat og eventuelle andre dokumenter skal arkiveres i Kvarterstyrets arkiv. Dette gjelder uavhengig av om sakens utfall. b. Arkivet og protokoll er unntatt offentligheten. c. Sensitive personopplysninger skal ikke lagres. Sensitive personopplysninger inkluderer opplysninger om: - rase og etnisk bakgrunn - politisk, filosofisk og religiøs oppfatning - at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for straffbar handling. - helseforhold - seksuelle forhold d. Kvarterstyrets personalsaksreglement er et papirbasert arkiv og skal kun være tilgjengelig for styrets medlemmer (og KK ved ankesaker?). Kvarterstyret har det daglige ansvaret for at arkivets innhold og at tilgangen til det er lovlig. e. Interne har rett til alminnelig innsyn i egen sak. f. Interne har ikke rett til innsyn i dokumenter som utelukkende er utarbeidet til saksforberedelser, og som ikke skal arkiveres Anke a. Interne som er involvert i saken, kan anke. b. Personalsaker avgjort i et arbeidsgruppestyre kan ankes til Kvarterstyret. Personalsaker avgjort i Kvarterstyret kan ankes til Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen kan utøve en gyldighetskontroll av vedtaket. Ved ugyldighet skal Kontrollkomiteen sende saken til Kvarterstyret for ny behandling. c. I tillegg kan Kvarterstyret ved objektive saksbehandlingsfeil i arbeidsgruppestyrer på eget initiativ ta opp saken som ankesak i Kvarterstyret. Kontrollkomiteen kan ved objektive saksbehandlingsfeil i Kvarterstyret på eget initiativ vedta vedtaket ugyldig og sende saken til Kvarterstyret for ny behandling. d. Ved saksbehandlingsfeil bør Kvarterstyret sende saken tilbake til den lavere instansen for ny behandling der dette er forsvarlig. 5 Medlemskap Alle studenter i Bergen har i utgangspunktet rett til å delta som frivillig i Kvarterets organisasjon. Medlemskap kan nektes jf

8 Gyldig medlemskap vil si at medlemmet har signert kontrakt med en arbeidsgruppe i organisasjonen, eller innehar tillitsverv i Kvarterstyret, Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen. 5 1 Godkjennelse av medlemmer a. Kvarteret godkjenner alle medlemmer ved signering av bindingskontrakt. b. Alle eksisterende medlemmer og tidligere medlemmer har rett til å fortsette deltagelse i Kvarterets organisasjon, både i sin tidligere arbeidsgruppe og i andre arbeidsgrupper. c. Kvarterstyret kan kun nekte videre medlemskap i en eller flere arbeidsgrupper dersom det foreligger en saklig grunn til dette. For å nekte en person videre medlemskap må saken behandles som en personalsak i Kvarterstyret.

9 NOTAT: BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT. 1.INNLEDENDE SPØRSMÅL Forutsetningen for at det kan bli aktuelt med sanksjoner grunnet brudd på taushetsplikten er at det som er sagt omfattes av taushetsplikten. Vi vet ikke detaljene om hva som er sagt, men det er likevel nok at det dreier seg om videreformidling av potensielt skadelige opplysninger om hva som blir sagt internt i vaktetaten. Taushetserklæringen favner vidt og det må derved slås fast at det som er sagt av den tidligere frivillige i vaktetaten omfattes av taushetsplikten. Videre blir spørsmålet om taushetsplikten også gjelder etter at den frivilliges engasjement er over. Dette følger ikke eksplisitt av taushetserklæringen slik den fremstår nå. Det er likevel naturlig å tolke taushetserklæringen slik at plikten også gjelder etter endt engasjement, men vi anbefaler å innta dette i taushetserklæringen slik at all tvil settes til side. Sammenlignet med andre frivillige organisasjoners taushetserklæring er det der uttrykkelig nevnt at taushetsplikten også gjelder etter avsluttet engasjement. Vi mener at det nokså greit kan slås fast at taushetsplikten også gjelder etter endt frivillig engasjement, på bakgrunn av erklæringens ordlyd og avtalerettslige prinsipper ellers. 2.SANKSJONSMULIGHETER Spørsmålet blir da hvilke sanksjonsmuligheter Kvarteret har overfor den tidligere frivillige i vaktetaten som nå har brudt taushetsplikten. Det kan ikke ilegges andre sanksjoner enn det som fulgte av arbeidsavtalen ved avtaleinngåelsen. 2.1 Taushetserklæringen De konkrete sanksjoner som følger av taushetserklæringen er A) avskjed etter arbeidsmiljøloven 15-14, eller B) sivilrettslig erstatningsansvar. A) Avskjed/oppsigelse er ikke aktuelt ettersom det dreier seg om en tidligere frivillig, som det ikke lenger er mulig å gi avskjed. En bemerkning til dette punktet i taushetserklæringen er at arbeidsmiljøloven etter alt å dømme ikke kommer til anvendelse på forholdet mellom DAK og de som engasjerer seg gjennom frivillig arbeid. Begrepet «arbeidstaker» etter aml. 1-8 har en vid ordlyd, men det kreves i utgangspunktet at arbeidet utføres mot vederlag for at kriteriet er innfridd. Arbeidstilsynet sine nettsider opplyser at det kan tenkes unntak fra dette, da typisk frivillige ved større arrangementer som konserter eller festivaler. Om arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse på forholdet eller ikke er imidlertid, etter vår mening, i denne sammenheng av underordnet betydning. Arbeidsmiljøloven gir ikke Kvarteret adgang til å ilegge andre sanksjoner ved brudd på taushetsplikten, enn det Kvarteret selv avtaler med den frivillige ved inngåelse av arbeidskontrakt. B) Slik saken står nå er ikke vilkårene for sivilrettslig erstatningsansvar til stede. Det kan vanskelig konstateres skade eller tap for Kvarteret på bakgrunn av utsagnene fra den tidligere frivillige, og det vil også være tilfellet selv om saken skulle komme dithen at det blir en mediesak. 2.2 Arbeidskontrakten

10 I arbeidskontrakten er det inntatt et punkt som lyder slik: «Sanksjoner ved mislighold eller brudd på stillingsinstruks fattes i henhold til gjeldende personalreglement ved Det Akademiske Kvarter» Problemet her er at strengeste sanksjon etter personalreglementet er utestengelse fra huset og organisasjonen. Det finnes altså ikke, etter reglementet, sanksjoner overfor tidligere frivillige. Verken arbeidskontrakten eller personalreglementet gir derved hjemmel for å ilegge sanksjoner i denne saken. Når heller ikke sanksjonene som følger av taushetserklæringen anses behjelpelig, blir vår konklusjon at det er lite Kvarteret kan gjøre for å sanksjonere vedkommende som har brudt taushetsplikten. 3.FORSLAG TIL ENDRINGER: Vi foreslår følgende endringer i taushetserklæringen: 1.Punktet om avskjed etter arbeidsmiljøloven strykes. Utestengelse eller avskjed kan finne sted uavhengig om dette hjemles i arbeidsmiljøloven eller ikke. Når det er tvilsomt om aml. i det hele tatt kommer til anvendelse på forholdet, bør punktet uansett strykes. 2.Det tas inn en setning som uttrykkelig presiserer at taushetserklæringen også gjelder etter endt frivillig engasjement. 3.Misligholdsgebyr på kroner X(vi foreslår ca.5000) inntas i taushetserklæringen som sanksjon for den aktive eller tidligere frivillige som skulle bryte taushetsplikten. Vi foreslår følgende endringer i Personalreglementet: 1.Samme sanksjon som inntas i taushetserklæringen (gebyr/bot) inntas også i personalreglementet, slik at Kvarteret har hjemmelen på det rene og tvil feies til side. 4.OPPSUMMERT: Vi forstår at dette er en uheldig situasjon for Kvarteret. Likevel må vi konkludere med at det er lite annet Kvarteret kan gjøre i denne konkrete situasjonen enn å pent oppfordre denne tidligere frivillige i vaktetaten til å legge dette bak seg, og ikke gjøre dette til noen større sak. Hvilken fremgangsmåte som her brukes er naturligvis opp til Kvarteret. Det kan for øvrig påpekes at utgangspunktet er full avtalefrihet mellom Kvarteret og den frivillige som ønsker å inngå arbeidskontrakt. Det er, slik vi ser det, derved få begrensninger for hvilke sanksjoner Kvarteret ønsker å innta i arbeidskontrakten og personalreglementet. Begrensningen her er naturligvis at det ikke er snakk om urimelige tiltak/sanksjoner slik at avtl. 36 kommer inn og setter kontraktsvilkår til side.

11 PR#Ting(30.november(2014( Tilstede:(Lin#Marit(Bjerkemo,(Ørjan(Langbakk,(Marie(Norekvål(Hayes,(Silje(Eide,(Heine(Aarebø,(Ole# Christian(Bjarkøy((repr.(Fra(KK),(Glenn(Garmanslund,(Damien(Baahr,(My(Sofie(Johnson,(Marita( Vikingstad,(Jonas(Angelsen,(Kristin(Kvinge,(Bia(sjøvoll,(Marthe(Uksny,(Charlotta(Hill,(Elisabeth(Vøllo( Brenno,(Helene(Danlupp( ( Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Gjennomgang av forslått rekonstruering av PR-etaten. 5. Godkjenning av foreslått rekonstruering av PR-etaten. 5. Valg av styre for våren Valg(av(ordstyrer( Heine(Aarebø( 2. Godkjenning(av(innkalling( Ikke(alle(fikk(denne(på(mail.(Sjekke(at(alle(mailing#lister(er(oppdaterte(og(at(alle(er(med(der.( 3. Godkjenning(av(saksliste( Godkjent.(( 4. Gjennomgang(av(foreslått(rekonstruering( Vi(ønsker(en(rekonstruering(for(å(effektivisere(etaten(og(kunne(jobbe(med(mer(enn(det(vi(må,(og(for( at(styret(skal(være(mer(enn(piskere.(( Unngå(samlebåndsproduksjon,(og(folk(kan(bruke(flere(av(evnene(sine(enn(bare(for(eksempel( foto/grafisk/tekst.((gruppene(vil(jobbe(prosjektbasert.(kreative(ledere(vil(fordele(arbeidet,(og(har( kontroll(på(hvem(som(jobber(med(hva.(( En(forandring:(rekruttering(og(personal(ansvarlig(i(stedet(for(rek(og(sosial(ansvarlig.(Sosial(blir(en( egen(stilling(innenfor(storstyret.(( ( 5. Godkjenning(av(rekonstruering(( Enstemmig(vedtatt.(( 6. Valg(av(styre(for(Vår(2015(

12 Leder:(Marie(og(Jonas.(Marie(valgt(som(fortsettende(leder( Økonomi(ansvarlig:(Marius.(Valgt(med(akklamasjon( Personal(ansvarlig:(Ørjan.(Valgt(med(akklamasjon( Kreative(ledere:(Lin#Marit,(Kristin,(Elisabeth.(Kristin(og(Elisabeth(valgt( Leder(for(analyse:(Styret(supplerer( Webansvarlig:(Marianne(og(Silje.(Marianne(valgt( Sosialansvarlig:(Bia.(Vagt(med(akklamasjon( Vara:(My.(Valgt(ved(akklamasjon( Tellekorps:(KK(og(PR#ansvarlig(

13 Retningslinjer for PR-etaten Arbeidsinstruks for Hovedstyre i PR Etaten Arbeidsinstruks for Stor styret Retningslinjer for analysegruppen Retningslinjer for prosjektgruppene Retningslinjer for oppdateringer Arbeidsinstruks for Hovedstyret Hovedstyret består av Leder Økonomiansvarlig Personalansvarlig Formål Administrativ kontroll av PR etaten Leder Arrangere styremøter, arbeidsmøter og PR ting (innen to uker etter DAK's generalforsamling i slutten av hvert semester). Oversikt over at Kreative Ledere og deres prosjektgrupper utfører sine oppgaver. Sikre arbeidsflyten i etaten. Sammen med personalansvarlig ansvar for alle nye medlemmer. Skal møte og ta godt imot alle nye medlemmer. Skrive kontrakter med alle medlemmer av etaten (sammen med personalansvarlig). * Er pliktig til å møte opp på alle styremøter, felles arbeidsmøter og LG møter. Om vedkommende ikke har mulighet til å stille, må en vara representant sendes i stedet. Økonomiansvarlig Oversikt og kontroll over PR etatens budsjett og hva som til enhver tid brukes og er tilgjengelig av midler. Har siste ord før evt. bruk av penger utenom budsjetterte poster. Holde Leder og resten av styret oppdatert på økonomisk situasjon. Godkjenne innkommende fakturaer for PR. I samarbeid med Kreative ledere ha ansvar for å skaffe kursmidler for intern opplæring. Personalansvarlig Ansvarlig for å utarbeide en rekrutteringsstrategi, samt ansvar for rekruttering i samarbeid med resten av stor styret. Sammen med Leder ansvarlig for nye medlemmer, og skal møte og ta godt imot alle nye medlemmer. Har ansvar for å oppdatere medlemslister på PR etatens Facebook grupper. Skal sammen med Webansvarlig sørge for at Personaldatabasen og mailinglister er oppdatert. 1

14 Har det øverste ansvaret for at alle i etaten har kontrakt, internkort og semestermerker. Skal ha projektbasert tilbakemelding fra alle prosjektgrupper via Kreative Ledere. Dersom det ikke er gjort tilstrekkelig arbeid fra de enkelte er det personalansvarlig sin oppgave å forfatte en skriftlig advarsel til vedkommende. * Minimum en representant fra Hovedstyret skal være til stede på Storstyre møter Arbeidsinstruks for Storstyret Formål Ferdigstilling av prosjekter, promotering, tekst, grafikk og fotografi, samt analyse og kontroll. Storstyret består av Hovedstyret To kreative ledere Leder for analysegruppen Webansvarlig Sosialansvarlig Sosiale medier ansvarlig Vara Kreative ledere (2) Ha oversikt over prosjekter og medlemmer i de forskjellige prosjektgruppene. Fordele oppgaver/prosjekter til prosjektgrupper. Følge opp og veilede prosjektgruppene, og sørge for at de får gjort det de skal. Kvalitetssikre produktet som kommer fra prosjektgruppene før de går videre opp til hovedstyret, PR ansvarlig, og publisering. Ansvar for å sette opp kurs til sine medlemmer, og rapportere til økonomiansvarlig hva de har behov for av kursmidler. Gi tilbakemelding til personalansvarlig om arbeidet som blir utført i gruppene, og fortelle hvem som har gjort veldig bra, tilstrekkelig eller ikke bra arbeid. Leder for analysegruppen Webansvarlig Sørge for at gruppen utfører sine oppgaver, innhenter informasjon og utarbeider rapporter Ansvarlig for at rapporter blir gitt til hovedstyret annenhver uke. Utarbeide planer for rapportering og innhenting av informasjon fra brukere av Kvarteret og medlemmer av arger og dorger. Oppdatering av kalender, at dorgene har tilgang til kalender og har lagt inn sine arrangementer. Ansvarlig for at websider og annet online innhold holdes oppdatert. Kontaktperson overfor KITT Sosialansvarlig Ansvarlig for sosiale aktiviteter for å bedre samhold og trivsel innad i etaten. Blant annet internfester/vors og hyttetur. Sosiale medier ansvarlig 2

15 Er ansvarlig for å promotere huset via sosiale medier ala Facebook, Twitter og Instagram. SoMe ansvarlig følger hovedsaklig programmet i sin promotering. Vara Organisering av plakatgruppen Bidra aktivt som ressursperson for stor styret Fungere som stand in for styremedlemmer om det skulle være nødvendig. Formål Retningslinjer for analysegruppen Analysegruppen skal kartlegge Kvarterets promotering. Gruppen skal også jobbe for å forbedre Kvarterets promotering utad. De skal finne ut hva våre gjester synes om oss, i tillegg til hva de frivillige synes om Kvarteret. Gruppen skal være en attraktiv rekrutteringsplattform for arbeidsmarkedet. Gruppestruktur Gruppen skal bestå av en leder, i tillegg til 3 medlemmer. Leder skal ha verv i Storstyret. Kandidater skal intervjues og godkjennes av leder før de får medlemsstatus. Rekruttering og kompetanse Alle medlemmer skal ha erfaring fra relevant høyere utdanning, eller kunne vise til kunnskaper innenfor feltet. Rekruttering finner sted i begynnelsen av hvert semester. Arbeidsoppgaver Formål Analysegruppen er ansvarlig for å kartlegge hvilke promoteringskanaler som fungerer og hvilke som ikke gjør det. Gruppen skal utarbeide rapporter som skal formidles til Hovedstyret annenhver uke. Rapportene skal legges til grunn for videre promotering av Kvarteret. Gruppen er ansvarlig for å samle inn tall og data fra: Google analytics Ticketco Facebook Andre fremtidige statistikk tilbydere Disse tallene skal brukes for å kartlegge videre promotering av Kvarteret. Retningslinjer for prosjektgruppene Ferdigstille oppdrag som blir gitt til PR etaten og videreformidlet til prosjektgrupper av en Kreativ Leder. 3

16 Gruppestruktur Medlemmene i prosjektgruppene har forskjellig bakgrunn: grafisk, foto og tekst, samt andre relevante bakgrunner. Prosjektgruppene består av likestilte medlemmer med forskjellige fagfelt som dekker behovene til de enkelte oppgavene. Gruppene er ikke fastsatte, og kan skifte fra oppdrag til oppdrag. Rekruttering og kompetanse Medlemmene skal fortrinnsvis rekrutteres fra studieretninger som bygger på behovene til etaten. Det er dog åpent for nye folk som ønsker å lære seg forskjellige ting i forbindelse med produksjon av PR materiell. Rekruttering er løpende, med hovedvekt på begynnelse og slutt av semesteret. Arbeidsoppgaver Gruppene står for tekst, film, foto og grafisk produksjon i forbindelse med promotering av Kvarteret. Det vil bli tildelt både løpende oppgaver samt faste oppgaver pr. semester, og det vil bli forsøkt å ligge foran deadlines, slik at man har mesteparten av faste oppdrag klart i forkant av semesteret, og i det minste en måned eller to i forkant av faktiske deadlines. Retningslinjer for møter Hovedstyret møtes hver partallsuke i semesteret. Storstyret møtes hver oddetallsuke i semesteret. Møter for etaten (Arbeidsmøter) skal finne sted en fastsatt dag hver uke. Tid og dato for alle møter i semesteret blir fastsatt på semesterets første styremøte. Oversikt skal ligge tilgjengelig for alle medlemmer i etaten. Oppdateringer Arbeidsmøter Oppdateringer fra Hovedstyret og Storstyret skal gå til leder. Unntak er ting ang. personell. Dette skal gå til personalansvarlig. Alle oppdateringer fra medlemmer i Hovedstyret og Storstyret skal leveres skriftlig og legges inn i referat. Oppdateringer skal leveres til leder innen 24 timer av møtet. Om et styremedlem ikke kan møte må oppdatering leveres før møtet. Oppdateringer skal bestå av: hva er produsert, hva må følges opp, hva påventes, resultater og eventuelle problemstillinger. Referater skal skrives ved hvert møte, og ligge tilgjengelig for alle medlemmer i etaten. Alle referat skal inneholde oppmøteregister. Arbeidsmøter erstatter det som tidligere ble kalt Allmøter og skal forekomme hver uke. Hensikten med disse møtene er å skape et sosialt arbeidsmiljø innad i etaten og sørge for at medlemmene blir bedre kjent. Styret er ansvarlig for å presentere en oversikt over status siden sist møte. Kreative ledere holder en kortfattet presentasjon av utført arbeid. Prosjektgruppene skal få anledning til å presentere sitt arbeid og få konstruktiv tilbakemelding. Gir mulighet for medlemmer å stille spørsmål og dele tanker i plenum. Dele ut nye oppdrag og sette opp nye prosjektgrupper. 4

17 *Alle medlemmer av etaten er pliktig til å gi beskjed om de ikke har anledning til å møte opp til avtalt tid eller møte. 5

18 Retningslinjer for PR-etaten Arbeidsinstruks for Hovedstyre i PR Etaten Arbeidsinstruks for Stor styret Retningslinjer for analysegruppen Retningslinjer for prosjektgruppene Retningslinjer for oppdateringer Arbeidsinstruks for Hovedstyret Hovedstyret består av Leder Økonomiansvarlig Personalansvarlig Formål Administrativ kontroll av PR etaten Leder Arrangere styremøter, arbeidsmøter og PR ting (innen to uker etter DAK's generalforsamling i slutten av hvert semester). Oversikt over at Kreative Ledere og deres prosjektgrupper utfører sine oppgaver. Sikre arbeidsflyten i etaten. Sammen med personalansvarlig ansvar for alle nye medlemmer. Skal møte og ta godt imot alle nye medlemmer. Skrive kontrakter med alle medlemmer av etaten (sammen med personalansvarlig). * Er pliktig til å møte opp på alle styremøter, felles arbeidsmøter og LG møter. Om vedkommende ikke har mulighet til å stille, må en vara representant sendes i stedet. Økonomiansvarlig Oversikt og kontroll over PR etatens budsjett og hva som til enhver tid brukes og er tilgjengelig av midler. Har siste ord før evt. bruk av penger utenom budsjetterte poster. Holde Leder og resten av styret oppdatert på økonomisk situasjon. Godkjenne innkommende fakturaer for PR. I samarbeid med Kreative ledere ha ansvar for å skaffe kursmidler for intern opplæring. Personalansvarlig Ansvarlig for å utarbeide en rekrutteringsstrategi, samt ansvar for rekruttering i samarbeid med resten av stor styret. Sammen med Leder ansvarlig for nye medlemmer, og skal møte og ta godt imot alle nye medlemmer. Har ansvar for å oppdatere medlemslister på PR etatens Facebook grupper. Skal sammen med Webansvarlig sørge for at Personaldatabasen og mailinglister er oppdatert. 1

19 Har det øverste ansvaret for at alle i etaten har kontrakt, internkort og semestermerker. Skal ha projektbasert tilbakemelding fra alle prosjektgrupper via Kreative Ledere. Dersom det ikke er gjort tilstrekkelig arbeid fra de enkelte er det personalansvarlig sin oppgave å forfatte en skriftlig advarsel til vedkommende. * Minimum en representant fra Hovedstyret skal være til stede på Storstyre møter Arbeidsinstruks for Storstyret Formål Ferdigstilling av prosjekter, promotering, tekst, grafikk og fotografi, samt analyse og kontroll. Storstyret består av Hovedstyret To kreative ledere Leder for analysegruppen Webansvarlig Sosialansvarlig Sosiale medier ansvarlig Vara Kreative ledere (2) Ha oversikt over prosjekter og medlemmer i de forskjellige prosjektgruppene. Fordele oppgaver/prosjekter til prosjektgrupper. Følge opp og veilede prosjektgruppene, og sørge for at de får gjort det de skal. Kvalitetssikre produktet som kommer fra prosjektgruppene før de går videre opp til hovedstyret, PR ansvarlig, og publisering. Ansvar for å sette opp kurs til sine medlemmer, og rapportere til økonomiansvarlig hva de har behov for av kursmidler. Gi tilbakemelding til personalansvarlig om arbeidet som blir utført i gruppene, og fortelle hvem som har gjort veldig bra, tilstrekkelig eller ikke bra arbeid. Leder for analysegruppen Webansvarlig Sørge for at gruppen utfører sine oppgaver, innhenter informasjon og utarbeider rapporter Ansvarlig for at rapporter blir gitt til hovedstyret annenhver uke. Utarbeide planer for rapportering og innhenting av informasjon fra brukere av Kvarteret og medlemmer av arger og dorger. Oppdatering av kalender, at dorgene har tilgang til kalender og har lagt inn sine arrangementer. Ansvarlig for at websider og annet online innhold holdes oppdatert. Kontaktperson overfor KITT Sosialansvarlig Ansvarlig for sosiale aktiviteter for å bedre samhold og trivsel innad i etaten. Blant annet internfester/vors og hyttetur. Sosiale medier ansvarlig 2

20 Er ansvarlig for å promotere huset via sosiale medier ala Facebook, Twitter og Instagram. SoMe ansvarlig følger hovedsaklig programmet i sin promotering. Vara Organisering av plakatgruppen Bidra aktivt som ressursperson for stor styret Fungere som stand in for styremedlemmer om det skulle være nødvendig. Formål Retningslinjer for analysegruppen Analysegruppen skal kartlegge Kvarterets promotering. Gruppen skal også jobbe for å forbedre Kvarterets promotering utad. De skal finne ut hva våre gjester synes om oss, i tillegg til hva de frivillige synes om Kvarteret. Gruppen skal være en attraktiv rekrutteringsplattform for arbeidsmarkedet. Gruppestruktur Gruppen skal bestå av en leder, i tillegg til 3 medlemmer. Leder skal ha verv i Storstyret. Kandidater skal intervjues og godkjennes av leder før de får medlemsstatus. Rekruttering og kompetanse Alle medlemmer skal ha erfaring fra relevant høyere utdanning, eller kunne vise til kunnskaper innenfor feltet. Rekruttering finner sted i begynnelsen av hvert semester. Arbeidsoppgaver Formål Analysegruppen er ansvarlig for å kartlegge hvilke promoteringskanaler som fungerer og hvilke som ikke gjør det. Gruppen skal utarbeide rapporter som skal formidles til Hovedstyret annenhver uke. Rapportene skal legges til grunn for videre promotering av Kvarteret. Gruppen er ansvarlig for å samle inn tall og data fra: Google analytics Ticketco Facebook Andre fremtidige statistikk tilbydere Disse tallene skal brukes for å kartlegge videre promotering av Kvarteret. Retningslinjer for prosjektgruppene Ferdigstille oppdrag som blir gitt til PR etaten og videreformidlet til prosjektgrupper av en Kreativ Leder. 3

21 Gruppestruktur Medlemmene i prosjektgruppene har forskjellig bakgrunn: grafisk, foto og tekst, samt andre relevante bakgrunner. Prosjektgruppene består av likestilte medlemmer med forskjellige fagfelt som dekker behovene til de enkelte oppgavene. Gruppene er ikke fastsatte, og kan skifte fra oppdrag til oppdrag. Rekruttering og kompetanse Medlemmene skal fortrinnsvis rekrutteres fra studieretninger som bygger på behovene til etaten. Det er dog åpent for nye folk som ønsker å lære seg forskjellige ting i forbindelse med produksjon av PR materiell. Rekruttering er løpende, med hovedvekt på begynnelse og slutt av semesteret. Arbeidsoppgaver Gruppene står for tekst, film, foto og grafisk produksjon i forbindelse med promotering av Kvarteret. Det vil bli tildelt både løpende oppgaver samt faste oppgaver pr. semester, og det vil bli forsøkt å ligge foran deadlines, slik at man har mesteparten av faste oppdrag klart i forkant av semesteret, og i det minste en måned eller to i forkant av faktiske deadlines. Retningslinjer for møter Hovedstyret møtes hver partallsuke i semesteret. Storstyret møtes hver oddetallsuke i semesteret. Møter for etaten (Arbeidsmøter) skal finne sted en fastsatt dag hver uke. Tid og dato for alle møter i semesteret blir fastsatt på semesterets første styremøte. Oversikt skal ligge tilgjengelig for alle medlemmer i etaten. Oppdateringer Arbeidsmøter Oppdateringer fra Hovedstyret og Storstyret skal gå til leder. Unntak er ting ang. personell. Dette skal gå til personalansvarlig. Alle oppdateringer fra medlemmer i Hovedstyret og Storstyret skal leveres skriftlig og legges inn i referat. Oppdateringer skal leveres til leder innen 24 timer av møtet. Om et styremedlem ikke kan møte må oppdatering leveres før møtet. Oppdateringer skal bestå av: hva er produsert, hva må følges opp, hva påventes, resultater og eventuelle problemstillinger. Referater skal skrives ved hvert møte, og ligge tilgjengelig for alle medlemmer i etaten. Alle referat skal inneholde oppmøteregister. Arbeidsmøter erstatter det som tidligere ble kalt Allmøter og skal forekomme hver uke. Hensikten med disse møtene er å skape et sosialt arbeidsmiljø innad i etaten og sørge for at medlemmene blir bedre kjent. Styret er ansvarlig for å presentere en oversikt over status siden sist møte. Kreative ledere holder en kortfattet presentasjon av utført arbeid. Prosjektgruppene skal få anledning til å presentere sitt arbeid og få konstruktiv tilbakemelding. Gir mulighet for medlemmer å stille spørsmål og dele tanker i plenum. Dele ut nye oppdrag og sette opp nye prosjektgrupper. 4

22 *Alle medlemmer av etaten er pliktig til å gi beskjed om de ikke har anledning til å møte opp til avtalt tid eller møte. 5

23 Referat Kraftting 24/ Saksliste 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Revidering av Kraftetatens retningslinjer 4. Gjennomgang og revidering av handlingsplan høst Valg til Kraftrådet Alle vedtak i sak 1 og 2 kan fattes ved akklamasjon. Dersom flere kandidater stiller i sak 1 kan valget tas ved håndsopprekking, med mindre et stemmeberettiget medlem krever hemmelig skriftlig valg. Sak 3 og 4 kan vedtas ved akklamasjon. Eventuelle endringer må vedtas med alminnelig flertall. Alle vedtak i sak 5 må fattes med alminnelig flertall. I sak 6 kan personvalg gjøres ved akklamasjon dersom det bare er én kandidat. Ellers skal det avholdes hemmelig skriftlig valg. 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 1.1.Valg av ordstyrer Kandidater: Simen S. Karlsen 1.2.Valg av referent Kandidater: Andreas Kolflaath Auen 1.3.Valg av tellekorps Kandidater: Yri Helene Ljosdal og Maren Kjos Veim 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtaksforslag: Tinget godkjenner foreliggende innkalling og dagsorden Godkjent ved akklamasjon 3. Revidering av Retningslinjer for Kraftetaten

24 4. Gjennomgang og revidering av handlingsplan vår 2015 Handlingsplan for Kraftetaten Vår november 2014 Krafttinget Teknisk Hovedfokuset for semesteret skal ligge på investering og oppgradering. Her er det særlig lysparken og Teglverket som skal prioriteres. Arbeidet med å forenkle arbeidsdagen skal fortsette, Maos og Tivoli skal få nye, brukervennlige løsninger for mindre arrangementer. Teaterutstyrsparken skal forbedres og skal kunne etterkomme alle standard riderkrav i løpet av semesteret. Nye rutiner for arrangementskommunikasjon skal utvikles og tas i bruk, og vi skal arrangere hospitering for Dorgemedlemmer på utvalgte arrangementer. Kurs Vi skal ha et fokus på flere kurs for høyere kompetansenivåer, og flere eksterne kursholdere. Kursene skal være større og færre, og bedre planlagt. Vi skal lage kursplan for alle standard kurs vi gjennomfører hvert semester, og registrere hvem som har møtt opp på, og har gjennomført alle de definerte standardkursene. Målet er å lage en standard mal for kursplaner, og oversikt over kursbevis i personaldatabasen. Forslag til endringer: 1) Stryk linje 2. Legg til: Vi skal ha et fokus på og flere kurs for høyere kompetansenivåer, kurs med færre deltagere og flere eksterne kursholdere, samt bedre planlegging av kursing. 2) Legge til: Innen første mars skal en konkret kursplan være fremlagt. Innen 15. mai skal alle kursene være gjennomført 3) Stryk linje 2. Legg til: Vi skal ha et fokus på større og færre kurs for høyere kompetansenivåer, og flere eksterne kursholdere samt bedre planlagt. Forslag 2 vedtatt. (11 for, 6 mot, 2 avholdende) Forslag 1 favoriserer over forslag 3. (Forslag 1: 11 Forslag 2: 7 Avholdende: 1) Forslag 1 vedtatt (12 for, 5 mot, 5 avholdende) Sosialt Vi skal feire et heidundrende 20-års jubileum i februar med alle interne, tidligere Kraftere, studentteknikergrupper i Norge og deler av konsertbransjen, og Fløyentur i mai på sedvanlig vis.

25 I tillegg til de større arrangementene skal vi ha et større fokus på mindre sosiale ting gjennom hele semesteret, og vi skal ha sosialt arrangement ved minst 1 av 2 dugnader. Rekruttering Rekrutteringen har som mål å bevare medlemstallet fra høsten, det vil si få like mange nye på fullkontrakt som vi mister over jul. Vi vil rekruttere i hovedsak med trykksaker fra dette semesteret samt noe klasseromsrekruttering på relevante utdanningsinstitusjoner. Forslag til endringer: Legge til: Vi skal kartlegge og dokumentere hvordan medlemmene ble kjent med Kraftetaten, for å skape en oversikt over hvordan de får lyst å bli med i Kraftetaten. Forslaget er vedtatt: (For: 20 Mot: 1 Avholdende: 1) 5. Valg til Kraftrådet Følgende rådsposisjoner er til valg: Leder Økonomiansvarlig Lydteknisk Ansvarlig Lysteknisk Ansvarlig Personalansvarlig Lys Personalansvarlig Lyd Sosialansvarlig Assisterende Lysteknisk Ansvarlig Assisterende Lydteknisk Ansvarlig 5.1.Valg av Leder Kandidater: Kristoffer Jonsson Valgt ved akklamasjon 5.2.Valg av Økonomiansvarlig Kandidater: Magnus Meinert, Are Martin Helgesen, Ole André Pettersen Magnus Meinert valgt ved skriftlig avstemming 5.3.Valg av Lydteknisk Ansvarlig Kandidater: Erik Sunde Apelthun Valgt ved akklamasjon 5.4.Valg av Lysteknisk Ansvarlig

26 Kandidater: Ole André Pettersen Valgt ved akklamasjon 5.5.Valg av Personalansvarlig Lys Kandidater: Fredrik Sandstrøm Valgt ved akklamasjon 5.6.Valg av Personalansvarlig Lyd Kandidater: Irene Bjørke Valgt ved akklamasjon 5.7.Valg av Sosialansvarlig Kandidater: Erik Alfredsen Valgt ved akklamasjon 5.8.Valg av Assisterende Lysteknisk Ansvarlig Kandidater: Taran Neckelmann, Ola Johan Fredenlund Taran valgt ved skriftlig avstemming 5.9.Valg av Assisterende Lydteknisk Ansvarlig Kandidater: Vegard Ellingsen, Benjamin Hoel Vegard valgt ved skriftlig avstemming

27 SKJENKEGRUPPEN Sakspapirer Skjenketing 30. november Kl Grøndahls Dagsorden: 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 2. Valg av underskrivere av referat 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av referat fra forrige Skjenketing 5. Godkjenning av semesterrapport 6. Godkjenning av sosialbudsjett og regnskap 7. Handlingsplan for neste semester 8. Eventuelle forhåndsmeldte saker 9. Eventuelle endringsforslag til retningslinjer 10. Valg a. Valg av styremedlemmer b. Valg av varamedlemmer

28 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps SKJENKEGRUPPEN Forslag til vedtak: Skjenketinget velger Silje Kathrine Høyland som ordstyrer, Amalie Gjertsen Bjerkeli som referent og Madeleine Kvallevik fra Kontrollkomiteen og Joris Schwitters fra Kvast som tellekorps. Vedtatt ved akklamasjon. 2. Valg av underskrivere av referat Forslag til vedtak: Skjenketinget velger Morten Almås fra skjenkegruppen og Cecilie Helene Juvik fra skjenkestyret som underskrivere av referat. Vedtatt ved akklamasjon. 3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslag til vedtak: Skjenketinget godkjenner innkalling og dagsorden. Vedtatt ved akklamasjon. 4. Godkjenning av referat fra forrige Skjenketing Forslag til vedtak: Skjenketinget godkjenner referat fra forrige skjenketing. Vedtatt ved akklamasjon. 5. Godkjenning av semesterrapport høst 2014 Forslag til vedtak: Skjenketinget godkjenner semesterrapporten for høst Vedtatt ved akklamasjon. 6. Godkjenning av sosialbudsjett og regnskap Vi fikk kr. Vi brukte kr på hytteturen

29 SKJENKEGRUPPEN Forslag til vedtak: Skjenketinget godkjenner sosialbudsjett og regnskap. Vedtatt ved akklamasjon 7. Handlingsplan vår 2015 Forslag til vedtak: Skjenketinget godkjenner handlingsplanen for vår Vedtatt ved akklamasjon 8. Eventuelle forhåndsmeldte saker 8.1 Deling av skjenkegruppen Skjenkestyret har i løpet av høsten satt i gang et arbeid med mål om å dele skjenkegruppen i fire undergrupper. I dag er kokkegruppen og Halvtimen tydelig definerte undergrupper. Skjenkestyret ser for seg også Stjernesalen og Grøndahls som like tydelig definerte undergrupper. Målsetningen med arbeidet er å legge til rette for et stabilt høyt medlemstall i skjenkegruppen. Arbeidet blir videre gjort rede for i dokumentet "Arbeidsdokument Seksjonering av skjenkegruppen" og er presentert for skjenkegruppen på allmøte den Forslag til vedtak: "Skjenketinget vedtar at arbeidet med delingen av skjenkegruppen fortsetter med mål om en fullstendig deling innen 1. februar 2015." Vedtatt med 30 for og 4 avholdne 9. Eventuelle endringsforslag til retningslinjer Ingen endringsforslag foreligger. 10. Valg a. Valg av styremedlemmer

30 SKJENKEGRUPPEN i. Valg av Stjerneleder Ildrid Børte valgt med 33 av 33 stemmer ii. Valg av Kokkeleder Christine Østensvig valgt med 31 av 32 stemmer iii. Valg av Økonomiansvarlig Knut Svihus valgt med 31 av 31 stemmer iv. Valg av Innkjøpsansvarlig Janne Suktamuk valgt med 21 av 34 stemmer Sigrid Gausen fikk 9 av 34 stemmer v. Eventuelt valg av Sosial og rekrutteringsansvarlig Grøndahls Elin Gravdal valgt med 17 av 34 stemmer Christian Vold fikk 10 av 34 stemmer vi. Valg av Sosial og rekrutteringsansvarlig Stjernesalen Hanne Waldrop valgt med 26 av 34 stemmer Stian Romslo fikk 6 av 34 stemmer vii. Eventuelt valg av IK/KK Stjernesalen Stian Romslo valgt med 20 av 34 stemmer Vebjørn Forthun fikk 10 av 34 stemmer viii. Valg av Personalansvarlig Maria Dolve valgt med 33 av 33 stemmer b. Valg av varamedlemmer Katharina Leucht valgt som 1.vara med 26 av 34 stemmer Christian Vold valgt som 2.vara med 25 av 34 stemmer Lise Ruud Hval valgt som 3.vara med 19 av 34 stemmer Trine Sejrup fikk 14 av 34 stemmer Tommy Johnsen fikk 7 av 34 stemmer Medlem av Skjenkegruppen Medlem av Skjenkestyret

31 VAKTTING H2014 REFERAT Vaktstyret, Driftsansvarlig (Per Martin Jenssen), Kontrollkomitèen (Rebecca Bjørsvik), Vaktetatens medlemmer: Trond S. Fredriksen, Stian V. Sæthre, Oddbjørn Spilde,, Jaime S. Johansen, Haakon Skjold, Øyvind M. Jensen, Jonas Horvei, Kai Robin M. Thorsen, Sondre Vik, Siri T.S. Sporsheim, Didrik Wesenberg, Lukas Brandt, Ingeborg L. Hjelmaas, Anders Sunde, Sofie Louise Holmøy, Kristina M.N Bakke, Vemund Aartun, Marte Nygård, Hanna Sofie Haaland, Karoline Stinessen, Henrick Oldenborg, Marianne Holmen, Heidi Sæbø, Beate Brobakke, Arlin Løver, Sytske Van Schepen (17.30), Kristina Førde Os (17.42), Håkon Lønning (17.46), Christopher Rosenberg (17.48). Til stede :13 Storelogen, DAK Dato Tid Sted Driftsansvarlig Ordstyret Sosialansvaralig Referent 1. Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak: «Vakttinget velger Joris Schwitters til ordstyrer» Forslag til vedtak endres til: Vakttinget velger Per Martin Jenssen til ordstyrer Vedtatt ved akklamasjon Forslag til vedtak: «Vakttinget velger Sytske Van Schepen til referent» Forslag til vedtak endres til: Vakttinget velger Arlin Løver til referent Vedtatt ved akklamasjon

32 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: «Vakttinget godkjenner innkalling og dagsorden.» Vedtatt ved akklamasjon 3. Valg av underskrivere av protokoll Forslag til vedtak: «Vakttinget velger Kristina Margareta Norstrand Bakke og Didrik Wesenberg til protokollunderskrivere.» Vedtatt ved akklamasjon 4. Forslag til tellekorps Forslag til vedtak: Vakttinget velger Rebecca Bjørsvik og Per Martin Jenssen som tellekorps Vedtatt ved akklamasjon 5. Godkjenning av referat fra forrige Vaktting Forslag til vedtak: «Vakttinget godkjenner referat fra forrige Vaktting» Vedtatt ved akklamasjon 6. Godkjenning av semesterrapport, regnskap og budsjett Forslag til vedtak: «Vakttinget vedtar Vaktstyrets forslag til semesterrapport.» For: 26 Mot: 0 Avholdende: 0

33 Vedtaket står Forslag til vedtak: «Vakttinget vedtar Vaktstyrets forslag til regnskap og budsjett.» Budsjett 2015 foreligger ikke, forslag endres til: Vakttinget vedtar Vaktstyrets forslag til regnskap. For: 28 Mot: 0 Avholdende: 0 Vedtaket står 7. Handlingsplan for neste semester Forslag til endring under punkt Rekrutering : Kartlegge hvor og hvordan medlemmer fikk vite om vaktetaten for å bedre rekrutering. For: 28 Mot: 0 Avholdende: 1 Vedtaket står Forslag til å legge inn ordlyd på punkt angående rekrutering: Forslag om å legge inn ordlyd om rekrutering på videregående skoler. For: 9 Vedtaket faller Forslag til vedtak: «Vakttinget vedtar Vaktstyrets forslag til handlingsplan.» Forslag til vedtak endres til: Vakttinget vedtar Vaktstyrets forslag til handlingsplan med endring under rekrutering For: 29 Mot: 0 Avholdende: 0 Vedtaket står 8. Endringer av retningslinjene Endringer foreslått av Vaktstyret på vedlegg Forslag til vedtak «Vaktinget vedtar Vaktstyrets forslag til endringer i retningslinjene.»

34 Saken strykes, og vaktstyret utreder saken til neste vaktting. 9. Eventuelle forhåndsmeldte saker Det er ikke meldt inn saker til dette tinget. 10. Valg 10.1 Styeleder til Vaktstyret Det skal velges en ny leder av vaktetaten Kandidtater til vaktleder: Henrick Oldenborg, Haakon Skjold, Arlin Løver Skriftlig avstemning: Haakon Skjold (16), Arlin Løver (10), Henrick Oldenborg (1). Avholdende stemmer: Styremedlemmer til Vaktstyret Det skal velges fire nye styremedlemmer Kandidater: Henrick Oldenborg, Stian Viksøy Sæthre, Oddbjørn Spilde, Didrik Wesenberg, Sofia Balthasar Skriftlig avstemning: Didrik Wesenberg (22), Sofia Balthasar (21), Stian Viksøy Sæthre (19), Oddbjørn Spilde (19). Valgt inn i vaktstyret for to semestre: Didrik Wesenberg, Sofia Balthasar, Stian Viksøy Sæthre Valgt inn i vaktstyret for ett semester: Oddbjørn Spilde 10.3 Vararepresentanter til Vaktstyret Det skal velges to nye vararepresentanter. Kandidater: Henrick Oldenborg, Karoline Stinessen,, Beate Brobakke, Marianne Holmen, Ingeborg L.Hjelmaas, Kristina M.N Bakke.

35 Skriftlig avstemning: Kristina M.N Bakke(12), Henrick Oldenborg(12), Karoline Stinessen(11), Beate Brobakke(7), Marianne Holgersen(7), Ingeborg L.Hjelmaas (2) Valgt inn i vaktstyret som vara for ett semester: Kristina M.N Bakke og Henrick Oldenborg Evt. andre valg Det skal ikke foretas andre valg på dette Vakttinget. Vakttinget ble hevet kl

Diskusjonssak - Personaldatabasen

Diskusjonssak - Personaldatabasen Fra Til Bookingansvarlig Kvarterstyret 24.02.2015 Diskusjonssak Personaldatabasen Kan vi ta stilling til om vi ønsker å satse på personaldatabasen som nå er i bruk, eller om vi bør begynne å tenke på å

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 18.10 Orienteringer 1. LEDER Den siste uken har gått i forberedelser og arbeid mot generalforsamlingen. Jeg hadde en lenger innføring i kvarterets organisasjon med

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Forslag 1: Supplering av 10, linjer 38-54. 10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive landsstyret, ekskludere

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+ 20#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Foreliggerikke. EKSTERNANSVARLIG+ Etter overstått muntlig eksamen på fredag har jeg sammen med Sandra jobbet mye med å få rombookingssystemetpåplass. HarringtogsnakketmedStudvestomåfåtilenartikkelideressistenummer.dessverrevarviganske

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer