Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%%"

Transkript

1 15#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Ermidtieksamensinnspurt.Prøversamtidigåhåndteredorgeforhandlingerogsaksforberedelsertil GF. Har utformet utkast til semesterrapport. Manglende evne til å forholde seg til frister i organisasjonengjørarbeidettidkrevendeogunødvendigbrysomt. EKSTERNANSVARLIG Harskrevetomannenkulturvirksomhettilårsmeldingenisamarbeidmedtidl.Eksternansvarlig. HjalptilmednedriggingpåVibberpåfredag. SkullehaDorgemøtepåmandag,mendettebleikkenoeav.FikkenoppdateringavDorgenesomvar tilstedepåproduksjonsmøtet.immaturusharpremierepåfredag. PålørdagerdetSoundofSolidarityHelhusmedNorskFolkehjelpSolidaritetsungdom. Møtermedarrangører.Orienterermeromdettepåmøtet. Jobbermedrombookingssystemet.Detteerveldigtidkrevendeogsystemettrengerfortsattendel tilpasning. Har en ganske mye skolearbeid som må gjøres om dagen. Har færre forelesninger, men en hjemmeeksamensomskalleveres2.maisåjegmåbrukeendeltidpådetteihelgen. INTERNANSVARLIG Ferdigstiltforslagtilgraderingavinterngoder.Forslagetersendtinnsomvedtakssak. Har sendt inn personalsaksreglementet som vedtakssak. Endret i henhold til kommentarer gitt på forrigestyremøte. Harsendtinnutestengelsesinstrukssomdiskusjonssak. Planleggingenav17.maiharståttpåstedethvildensisteuken.HarsnakketmedInghildang.innkjøp avmato.l.harogsåfåttinnspillfraodd. HaddeetmøtemedlederavPR#etatenogPRpåtorsdag.Fikkmyldretlittomrekrutteringseffekter. Snakketogsåomplakaterogflyers.Skalsend tilgrafiskmedspesifikasjonerogønsker. DeltarpåinnstillingsmøteianledningGFpåtorsdag26. SkalværeKvartsammenmedJonasfredag27.

2 15#13 PROSJEKTANSVARLIG Foreliggerikke. DRIFTSANSVARLIG Foreliggerikke. PRANSVARLIG Foreliggerikke. ØKONOMIANSVARLIG Foreliggerikke ADMINISTRASJONEN Jobbermedautomatiseringavsalgsrapporterogfortsetterkoordineringavvaktavdeling.

3 Forandringer*revidering*av*budsjett* 1. Korrigering*av*periodisering*på*noen*poster*(renhold,*lønn*variable*timeansatte.)*Totalt*beløp* er*uforandret,*men*disse*postene*vasr*periodisert*feil* 2. Økt*trykksaker*med*26800*kroner*grunnet*forespørsel*fra*prFetaten*om*flere*midler*til*flyers* og*plakater* 3. Økt*kurs*og*kompetanse*med*20*000*kroner*grunnet*underbudsjettering* 4. Økt*avskrivninger*med*ca.*23*000*kroner*grunnet*økt*innvesteringsbudsjett*og*feil*i* eksisterende*budsjett* 5. Sommerkvarteret*sitt*budsjett*skulle*være*isolert*fra*Kvarteret*sin*valige*drift.*Det*eneste* unntaket*var*at*forventet*overskudd*fra*sk*skulle*legges*inn*i*driftsbudsjettet.*dette* overskuddet*skulle*også*dekke*de*faste*kostnadene*som*løper*i*sommermånedene*uavhengig* av*kvarteret*sin*drift.*i*det*forrige*budsjettforslaget*kom*forventet*overskudd*før*de*faste* driftskostnadene*slik*at*når*resultatet*ble*summert*for*perioden*var*det*budsjettert*at*sk*ville* gå*med*underskudd.*dette*er*korrigert*slik*at*sommerkvarteretfkontoen*i*budsjettet*nå*skal* vise*forventet*salgsinntekt*før*de*faste*kostnadene*tas*med.*dermed*viser*resultatet*for* perioden*(før*avskrivninger)*et*positivt*resultat*på*90*000*tilsammen.*dette*medførte*at* budsjettert*resultat*ble*ca*100*000*kroner*høyere.*

4 Retningslinjer for utestengelse for Kvarteret Forord Kvarterets retningslinjer for utestengelse er et verktøy som gir vaktene veiledning til hvordan de skal håndtere spørsmål om utestengelse. Som utested har Kvarteret adgang til å utvise gjester på kortere eller lengre tid. Som bevilgningshaver har Kvarteret også ett ansvar for å utvise gjester som er støyende eller overstadig beruset, dette er en del av det å være en forsvarlig samfunnsaktør. Ved vurderingen av utestengelse bør vaktene tilstrebe at det er en forholdsmessighet mellom handlingen gjesten har utført og den straffen (utestengelse) gjesten ilegges. Retningslinjene gir vaktene et handlingsrom for straff der det er angitt en øvre og nedre grense. Innenfor dette handlingsrommet må det legges vekt på hvilken straff som er gitt i lignende tilfeller tidligere og omstendighetene i den konkrete saken, som bl.a. at gjesten viser anger og vilje til å forbedre seg. Permanent utestengelse er den strengeste formen for straff en gjest kan ilegges av Kvarteret. Dette er en alvorlig sanksjon som bør brukes med varsomhet. Permanent utestengelse innebærer at gjesten aldri får adgang til å besøke huset igjen. Kompetanse De vakter som er på jobb har myndighet til å fatte vedtak om utestengelse for resten av kvelden i samråd med vaktansvarlig. Styret i Vaktetaten fatter vedtak om utestengelse med varighet i opptil 5 år Kvarterstyret fatter vedtak om utestengelse med varighet i mer enn 5 år Dersom det skal treffes avgjørelse om utvisning med lenger varighet enn 1 kveld, og Vaktetaten/Kvarterstyret er usikker på hvilken kategori handlingen omfattes av, skal rettsvesenet kontaktes for å bistå med vurderingen. Rutiner for å fatte vedtaket Etter bransjepraksis er det ikke noe krav om at den personen som vurderes utstengt skal få uttale seg før det vedtas utestengelse. Ved de mest alvorlige formene for utestengelse bør det likevel vurderes. Frivillige ved Det Akademiske Kvarter Når frivillige er på huset som gjester, behandles de som andre gjester. Dette innebærer at dersom det treffes vedtak utestengelse av en intern, med varighet lenger enn 1 kveld, mister personen muligheten til å utføre sitt verv ved Kvarteret i perioden han/hun er utestengt. Utmåling av straff

5 I det følgende angis retningslinjer for hvor lenge en gjest kan utestenges i visse typetilfeller. Legemsfornærmelse mot gjest Hva er en legemsfornærmelse? Alle situasjoner der en person øver vold mot en annen, eksempelvis ved å slå, sparke, skalle, klype, dytte eller lugge en annen. I grensetilfeller må det foretas en totalvurdering der graden av voldsomhet og handlingens krenkende karakter er viktige momenter. Det er ikke krav om at handlingen volder smerte, eller skaper sår eller andre merker. Vanligvis utgjør et slag en legemsfornærmelse, dersom det får alvorlige følger som brudd eller utslått tenner er det en legemsbeskadigelse (mer om dette nedenfor). Dersom en gjest forsøker påføre en legemsfornærmelse, men bommer eller hindres på annen måte, kan personen utstenges resten av kvelden. Straff: 1.gang: Advarsel eller utestengelse i opptil 2 måneder. 2. gang: Utestengelse i opptil 1 år. 3. gang: Utestengelse i minimum 1 år. Legemsbeskadigelse mot gjest Hva er en legemsbeskadigelse? Dette omfatter mer alvorlige tilfeller enn legemsfornærmelsene. Det må foretas en totalvurdering av skadens omfang, dens art, varighet og lokalisering. Momentene må sees i sammenheng, slik at dersom omfanget er alvorlig stilles det mindre krav til skadens varighet og lignende. Eksempler som utgjør legemsbeskadigelse er en utslått tann og benbrudd. Ved utmåling av straffen i slike tilfeller bør personen få en strengere straff dersom han har brukt våpen eller farlige gjenstander, eksempelvis en ølflaske. Dersom en gjest forsøker påføre en legemsbeskadigelse, men bommer eller hindres på annen måte, kan personen utestenges resten av kvelden. 1.gang 2.gang 3.gang Utestengelse i minimum 6 måneder og opptil 2 år Utestengelse i opptil 10 år Permanent utestengelse Legemsfornærmelse mot vakt Se definisjon av legemsfornærmelse under avsnittet legemsfornærmelse mot gjest.

6 Straff: 1.gang: Utestengelse opptil 6 måneder 2.gang: Utestengelse opptil 2 år 3. gang: Utestengelse i minimum 2 år Legemsbeskadigelse mot vakt Se definisjon av legemsbeskadigelse under avsnittet legemsbeskadigelse mot gjest. Straff: 1.gang: Utestengelse i minimum 3 år og opptil permanent varighet 2. gang Utestengelse i minimum 5 år og opptil permanent varighet 3.gang Utestengelse av permanent varighet Trusler mot vakter eller gjester Hva er en trussel? En advarsel om at noe ubehagelig vil skje med den som trusselen retter seg mot eller en tredjemann, dersom vedkommende ikke gjør, unnlater eller tåler det han blir truet til. Trusler kan fremmes direkte eller indirekte. Direkte trusler er ytringer om hva som vil skje dersom en person ikke gjør som du ønsker, eller har gjort noe du ikke ønsker. Indirekte trusler er andre måter å formidle en fare eller voldelig konsekvens på uten å si det med rene ord. Ved utmåling av straff skilles det mellom mindre alvorlig og alvorlige trusler. Dersom utestengelsen gjelder trusler mot gjester må vakten ha faste holdepunkter for at trusselen er blitt fremsatt, eksempelvis ved å ha overhørt denne. Mindre alvorlige trusler Mindre alvorlige trusler er utsagn eller handling som fremstår truende og skaper et ubehag. Dette kan eksempelvis dreie seg om Kvarterets rykte, ansattes omdømme eller lignende (eksempelvis trussel om negativ medieomtale) Straff: 1. gang : Advarsel eller utestengelse for kvelden. 2. gang: Utestengelse i opptil 1 måned 3. gang: Utestengelse i opptil 1 år Alvorlige trusler

7 Alvorlige trusler er alle utsagn eller handlinger som utgjør en fare for liv eller legeme for ansatte og/eller gjester på Kvarteret. Straff: 1.gang: 2.gang: 3.gang Utestengelse i minimum 3 år og opptil permanent varighet Utestengelse i minimum 5 år og opptil permanent varighet Utestengelse av permanent varighet Straff for naskeri (verdi opptil 2000) 1.gang: Advarsel eller utestengelse opptil 1 måned 2. gang: Utestengelse i opptil 6 måneder 3.gang: Utestengelse i minimum 1 år Straff for tyveri (alt med verdi over 2000) 1gang: 2.gang: 3.gang: Utestengelse minimum 6 måneder Utestengelse i minimum 1 år Utestengelse i minimum 5 år Andre årsaker til utestengelse Dersom en gjest er overstadig beruset eller fremsetter alvorlige ærekrenkelser (rasistisk/diskriminerende) mot ansatte eller gjester skal han eller hun utestenges for resten av kvelden. Gjester som krangler høylytt skal få en advarsel. Dersom det er sjenerende for andre gjester, og de ikke viser bedring etter advarsel kan de utestenges resten av kvelden. Gjester som utfører hærverk på Kvarterets eiendeler kan utestenges resten av kvelden, eller for en lenger periode. Dette må vurderes konkret etter skadens omfang, verdi og vilje til å betale for skaden. Anmeldelse Gjester på Kvarteret som utsettes for vold må selv ta avgjørelse om han/hun ønsker å anmelde forholdet. Dersom en vakt utsettes for vold på jobb er det vakten selv som avgjør om han/hun ønsker å anmelde forholdet. Ved tyveri må Kvarteret anmelde dette dersom de ønsker strafferettslig forfølgning av forholdet. Sivil arrestasjon

8 I straffeprosessloven er det en bestemmelse som fastslår at en vakt i visse situasjoner kan foreta pågripelse av en gjest uten beslutning fra politiet dersom det er fare for opphold og gjesten er tatt på fersk gjerning. Ved en slik pågripelse må personen overleveres til politiet straks etter pågripelsen. En sivil arrestasjon må skje så skånsomt som mulig. Dersom en sivil arrestasjon skal være lovlig må gjeste ha utført en handling som kan medføre fengselsstraff i mer enn 6 måneder. Straffen angir maksimal lenge på straff for de straffbare handlinger som reguleres av loven, det er denne maksimalstraffen som er avgjørende. For de handlinger som er nevnt i retningslinjene oppfyller legemsfornærmelse, legemsbeskadigelse, tyveri og skadeverk dette kravet. Ved naskeri, overstadig beruselse og skadeverk der den voldte skade er liten oppfyller ikke kravet. Med «fersk gjerning» menes ikke bare at mistenkte oppdages under selve utføringen av lovbruddet, men også når han oppdages umiddelbart etter forøvelsen, og det er klart at han er gjerningsmannen. Eksempelvis er det fersk gjerning dersom vakten som er på jobb observerer at en gjest slår ned en annen gjest. Plikten til «straks» å overgi den pågrepne til politiet, må forstås slik at overgivelse skal skje straks det er mulig. Dersom det utføres en sivil arrestasjon på Kvarteret skal politiet ringes umiddelbart. Det aksepteres noe ventetid før politiet kommer til stedet. Hvis ventetiden trekker ut bør personen slippes da en arrestasjon som varer uforholdsmessig lenge vil være i strid med loven.

9 1 Personalsaksreglementforinterne VedtattavKvarterstyret: ' ' INNHOLD:( 1FORMÅL 2VIRKEOMRÅDE 3DEFINISJONER 4ROLLEAVKLARINGIPERSONALSAKER 5SAKSBEHANDLINGSREGLER 6MIDLERTIDIGUTESTENGELSE 7OFFENTLIGHET 8MEDLEMSKAP ( ( 1FORMÅL DettereglementetskalsikreatKvarteretkanhåndterepersonalsakerpåenmåtesomereffektivog forsvarligforkvarteretogsamtidigsikrerdeninterneenlikogrettferdigbehandling. 2VIRKEOMRÅDE Reglementetomhandler: medlemskapikvarteretsorganisasjon sanksjonervedbruddpåbindingskontrakt/stillingsinstruks sanksjonervedutilbørligoppførselavinternsomgjestpåhuset internekonfliktermellomtoellerfleremedlemmer Medutilbørligatferdmenesbruddpånorsklovellerannenatferdsomharståtttilhinderforforsvarlig driftavdetakademiskekvarter. Medinternekonfliktermeneshandlingersommobbing,trusler,vold,trakasseringellerliknende. Reglementetomhandlerikke: ikkecinternesaker ordinærutkastelsefrahusetgrunnetoverstadigberuselse,bråkellerlignende 3DEFINISJONER 3C1RETTSSUBJEKTER Kvarteret:BygningsmassentilhørendeDetAkademiskeKvarter;herunderogsåVillaeniFW7. Arbeidsgruppemedlem:MedlemogstyremedlemienavarbeidsgruppenevedKvarteret Intern:Arbeidsgruppemedlemmer,Kvarterstyret,KontrollkomiteenogValgkomiteen IkkeCinterne:Medlemmeravdriftsorganisasjonerogalleandresomikkeomfattesavintern. 3C2SANKSJONSMIDLER

10 2 Sanksjonerknyttettilegenarbeidsgruppe: a)advarsel,muntlig/skriftlig b)midlertidigsuspensjonfraarbeidsgruppe c)opphøravkontraktutsemesteret d)avskjedigelse/utestengelsefraarbeidsgruppe Sanksjonerknyttettilallearbeidsgruppene: e)nektelseavnytegningavkontraktforpåfølgendesemester f)forbudmotåinnehastyrevervienarbeidsgruppe g)forbudmotåinnehamedlemskapien/allearbeidsgrupper h)politianmeldelse i)utestengelsefrakvarteretforenperiodebegrensetoppadtilfemår j)utestengelsefrahusetsomgjest.reguleresidokumentet Retningslinjerforutestengelser. k)tilbakebetalingavkursihenholdtilkurskontrakt. Sanksjoni.kanikkebenyttesmotmedlemmeravKvarterstyretellerKontrollkomitéenideresvalgperiode. Brukavsanksjonj.motetmedlemavKvarterstyretellerKontrollkomitéenforutsetteratmedlemmetikke blirhindretiåutføresittverv. 4ROLLEAVKLARINGIPERSONALSAKER 4C1ARBEIDSGRUPPENE Arbeidsgruppestyretbehandlersakermotsineegnemedlemmersomførsteinstans.Arbeidsgruppene skalbehandlefølgendesaker:arbeidsgruppeneharmandattilåsanksjoneremedsanksjona c,e,jogk. Isakerderdeteraktueltåbenyttesanksjonsmidlerutoverdisseskalsakenbehandlesdirekteav Kvarterstyret.Itilfellerderetmedlem/medlemmeravarbeidsgruppestyreterdirekteinvolvertskalsaken behandlesavkvarterstyret. 4C2KVARTERSTYRET Kvarterstyreternesteinstansipersonalsakerogdetsisteorgansomkanfatterealitetsvedtak. Kvarterstyretkanogsåselvbestemmeåbehandlesakersomerbehandletiarbeidsgruppene. Kvarterstyretharmandattilåbenyttesanksjonsmiddel 3C2aCk. 4C3KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteenkontrollerergyldighetenavvedtak.Meddettemenesvurderingomdetforeligger saksbehandlingsfeilogomvedtakstridermotvedtektenetilkvarteretellerdettereglementet. Kontrollkomiteenkanikkerealitetsbehandlepersonalsaker,jf.Kvarteretsvedtekter.Detteinnebærerat sakensendestilbaketilkvarterstyretfornybehandlingdersomkontrollkomiteenfinnerfeil. 4C4VALGKOMITEEN Valgkomiteenharingenmandatipersonalsaker.Valgkomiteenkanharettpåbegrensetinnsynisaker somangårforbudmotåinnehastyrevervsompåvirkerkomiteensansvarsområde. 5SAKSBEHANDLINGSREGLER 5C1VARSLINGFØRBEHANDLING Deinternesomsakenangårskalvarslesskriftligiforkantavbehandling.Varslingenskalminimum inneholde: Begrunnelseforsaken Vedkommendesrettigheterisaken Tidspunktforbehandling

11 3 Enpartskalopplysesomathanfårenadvarsel.Enadvarselsomikkeerformidlettildendetangår,erikke gittogkanikkebrukesmotvedkommende. 5C2MIDLERTIDIGSUSPENDERINGFRAARBEIDSGRUPPE Kvarterstyretkanmidlertidigsuspendereetarbeidsgruppemedlemundersaksgangipersonalsakder detteernødvendig.midlertidigsuspenderingkanikkevarelengerennénmåned. 5C3FOREGÅENDEUNDERSØKELSER Densombehandlersakenharfølgendeplikter: Taushetsplikt Gipartenederettighetersomfølgeravdettereglement Foretaundersøkelsersomsikreratvedtakettreffespåriktigfaktiskgrunnlag 5C4PARTENSRETTIGHETERUNDERBEHANDLING Deinternesomsakenangårharfølgenderettigheter: Retttilåfåpresentertsakensopplysninger Retttilåuttalesegomsinsideavsaken Retttilåblikaltinntilmøtetdersakenskalbehandles Retttilåtaleundermøtetdersakenbehandles Retttilåhamedenbisitter/støttesomogsåhartalerettundermøtet Retttilålaandreuttalesegtilstøtteforsinsak,vitnerellerlignende. Deinternesomsakenangårskalikkeværetilstedeunderselvedrøftelsenogavstemningen. Deinternesomsakenangårkannektesmøterettderdetteernødvendigforåbeskytteandrepersoner. Dersomdetteertilfelle,skalpartenlikevelfåuttalesegiforkantogkanhaenbisittertilstede. 5C5SAKSBEHANDLINGSTID Personalsakerskalbehandlesutenugrunnetopphold.Dersomsaksbehandlingenblirforsinket,skalde sakenangårvarslesomdette.somveiledendenormskalsakenværeavgjortinnen14dager. 5C6VARSLINGETTERBEHANDLING Deinternesomsakenangårskalvarslesietterkantavbehandling.Varslingenskalminimuminneholde: Vedtaket,altsåresultatet Begrunnelseforvedtaketsominneholderenredegjørelseforregleneogdefaktiskeforhold vedtaketbyggerpå. Konsekvenserogvidererettigheter 5C7ØVRIGEBESTEMMELSER Hversakskalbehandlesindividuelt.Meddettemenesatdeterikketillattåbrukeflereoppsamlede småsaker(en drittpakke )motenpersonogvurderedetteunderett.dettebetyrogsåathverparthar rettpåenisolertsaksgangogfellessakertillatesikke. Detskaltahensyntilformildendeogskjerpendeomstendigheter. IsakerderetmedlemidriftsorganisasjonerinvolvertskalKvarterstyretorienteresstrakssaken innledes. 5C8ANKE Alleinvolverteparterienpersonalsakharretttilåankevedtakipersonalsaker.Vedtakfattetiet arbeidsgruppestyrekanankestilkvarterstyret.kvarterstyretbehandlersakenogfatternyttvedtak.i henholdtil 4C3kankontrollkomiteenkontrollerergyldighetenavvedtak.Sakensendestilbaketil KvarterstyretfornybehandlingdersomKontrollkomiteenfinnerfeil. Vedsaksbehandlingsfeilskalsakenbehandlespåny.Saksbehandlingsfeilgjelderobjektivefeil.Eksempler påobjektivefeilervedtaksomstridermedvedtekterogdettereglementet.

12 4 Fristenforåanke/klageer3ukerfradettidspunktunderretningomvedtaketerkommetfremtil vedkommendepart. 6MIDLERTIDIGUTESTENGELSE Vaktansvarlig(VA)harmyndighettilåmidlertidigutestengeinterneforutilbørligoppførselpåDAK. UtestengelsengjelderfremtilsaksbehandlingiførstkommendestyremøteiKvarterstyret. 7OFFENTLIGHET 7C1TAUSHETSPLIKT Partersominngårienpersonalsakhartaushetsplikt. 7C2OFFENTLIGHET Personalsakererunntattoffentlighetenogmøtetdersakenblirbehandleterlukket,dettemedhjemmeli Kvarteretsinevedtekter 1C5. 7C3INNSYN Densombehandlerenpersonalsakkanfåinnsynitidligeresakersomangårdensammeperson. Valgkomiteenkanfåbegrensetinnsynipersonalsakerforåkunneavgjørevalgbarhetavkandidatertil styrevervsomliggertilkomiteensansvarsområde.parteriensakharretttilinnsyniegensak. StyremedlemmerietarbeidsgruppestyretkanetterkonsultasjonmedKvarterstyretgistilgangtilgamle personalsakerforbruktilveiledninginyepersonalsaker. 7C4REFERATFØRING Referatfrapersonalsakerskalikkeinkluderesiordinærereferater.Detskalkunskrives Personalsaker refereresikke.personalsakerskalrefereresiegensak.referatetskalinneholdesaksnummer,vedtak medstemmetall,sanksjonstype,sanksjonsvarighetogbegrunnelse. 7C5ARKIVERING AllesaksfremleggmedtilhørendereferatogeventuelleandredokumenterskalarkiveresavKvarterstyret selv.dettegjelderuavhengigavsakensutfall.personalsaksarkiveteretpapirbasertarkivogskalkunvære tilgjengeligforkvarterstyretmedlemmer.vedankeharkontrollkomitéenretttilinnsynigjeldenesak. Sensitivepersonopplysningerskalikkelagres.Sensitivepersonopplysningerinkludereropplysningerom: raseogetniskbakgrunn politisk,filosofiskogreligiøsoppfatning atenpersonharværtmistenkt,siktet,tiltaltellerdømtforstraffbarhandling helseforhold seksuelleforhold andreforholdsomeravenkarakterderdeterrimeligåantaatpersoneneikkeønskeratdetskal blikjent Sakensparterharikkeretttilinnsynidokumentersomutelukkendeerutarbeidettilsaksforberedelser,og somikkeskalarkiveres. 8MEDLEMSKAP AllestudenteriBergenharretttilåværefrivilligiDetAkademiskeKvartersorganisasjon.

13 Gyldigmedlemskapvilsiatpersonenharsignertkontraktmedenellerflereavarbeidsgruppene,eller innehartillitsvervikvarterstyret,kontrollkomitéenellervalgkomitéen. 8C1GODKJENNINGAVMEDLEMSKAP Kvarteretgodkjennerallemedlemmervedsigneringavbindingskontrakt.Kontraktenskalsigneresavett medlemfraarbeidsgruppestyretogettmedlemfrakvarterstyret.arbeidsgruppestyretkannekteen personkontrakthvisdetforeliggerensakliggrunnfordette.eksemplerpåsakligegrunnereratpersonen erunder18år,atpersonenikkefyllerobjektivekravtilmedlemskapigruppen,tidligerebruddpå arbeidskontraktelleratmedlemstaketforgruppenernådd. 8C2MANGLENDEKONTRAKT Dersompersonharjobbetienarbeidsgruppeutenåhasignertbindingskontrakt,skalbruddpå bindingskontraktenellerstillingsinstruksenlikevelbehandlesihenholdtilgjeldene personalsaksreglement.islikesakerkandetikkevedtasøkonomiskesanksjoner. Dersompersonenikkeharværtkjentmedkontraktensinnholdvildetteregnessomenformildende omstendighet. 5

14 INTERNNOTAT Fra Hanne Brørs, Internansvarlig Til Kvarterstyret Vedtakssak: Interngodepolitikk Med utgangspunkt i sakspapirer fra Kvarterstyremøte 10/13 og diskusjon på samme møte vedtar Kvarterstyret denne graderingen av interngoder ved Det Akademiske Kvarter: 1. Andre midlertidig/ eller permanent interngode. Gis ved vedtak i Kvarterstyret. Rabatt på alkoholholdige drikkevarer i baren. 2. Driftsorganisasjonene (aktive medlemmer av Samfunnet, ASF, RF, Filmklubben og Immaturus. Trinn 1. Gratis te og kaffe. Internpriser på mat i Stjernesalen. Snikerett i hovedinngangen. 3. Interne ved DAK (medlemmer av arbeidsgruppene, Kvarterstyret, Kontrollkomiteen, Kvarterets valgkomité samt styret og ansatte i SKiBAS) Trinn 1 og 2. Sosialpenger. Mulighet til deltagelse på kurs i regi av arbeidsgruppene og organisasjonen. Goder gitt av driftsorganisasjonene. Kun Kvarterstyret har mandat til å endres innholdet i den enkelte graderingen. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen Epost Nett