KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad om midler Laget og sendt inn søknad om støtte til Velferdstingets budsjettkomité. Åpningsmøte Samfunnet Deltok på Studentersamfunnets åpningsmøte. Interessant tema og en hyggelig kveld. Tilskuer i SP Var tilskuer på Studentparlamentets møte mandag 29.august. Måtte gå før det var ferdig dessverre da jeg lengtet etter vår egen GF. PR Har stilt meg til disposisjon for Studvest også denne uken i forbindelse med tre saker. 2. ØKONOMIANSVARLIG Budsjettprosess: Har begynt å legge opp budsjettprosessen før GF. Venter på respons fra RS om hvilke datoer de ulike happeningene er. KØR: Har ett nytt medlem i KØR. Problemet er at han da blir det eneste. Prøver å lobbe hos gamle medlemmer og hos interne som kan ha nytte av økonomierfaring. Prøver å lage et møte på

2 mandag. Moving heads: Er juridisk rådgiver og avtaleforfatter. 3. EKSTERNANSVARLIG Raptus Deltok på produksjonsmøte med Raptus mandag 29.aug. Brikkene begynner å falle på plass så jeg tror festivalen blir bra. Helhus 24.sep Fortsatt ingen som vil arrangere Helhus denne datoen. NHHS-Helhus 27.sep Møtte i dag ansvarlig for NHHS-Helhuset 27.sep. Blir spennende. Stand Sto på stand for Kvarteret under Standaften på NHH torsdag 25.aug. Fikk omvisning i kjelleren. Interessant å se hvordan de driver sin virksomhet. 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG Forrige uke: HITS, dorgemøte, blitt med i KØR Så langt denne uka; Kort møte med studentradioredaksjonen Politisk barometer med øvrige studentledere i StudVest Jobber med å sette neste PR-forum, innkalling går ut i løpet av uka Skal i møte med Brann kommende fredag 6. PROSJEKTANSVARLIG Foreligger ikke 7. DRIFTSANSVARLIG Foreligger ikke 8. ADMINISTRASJONEN Varemesse med påfølgende møter med tobakk- og alkoholleverandører. Møte med Rettsvesenet om semesteroppdrag. Bl.a. vaktoppdrag hvor de skal utarbeide vår søknad i forkant av FAST-seminaret. Skaffet projektor gratis fra UiB og bruker fortsatt mye tid på opplæringsplaner til Kvartene. Opplæring starter denne uken og vil vare noe fremover.

3 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Prosess for strategiarbeid Det er på tide å på nytt starte prosess for videre utvikling og utarbeidelse av Kvarterets langsiktige strategi. Nåværende langsiktig handlingsplan har ingen utløpsdato, men det anbefales for kommende strategidokument å ha tidsramme på minimum 2 år slik at det setter klarere rammer for oppnåelse og evaluering. Nåværende strategidokument er vedlagt. Tidligere prosesser ved arbeid med Kvarterets langsiktige strategi har vært felles innkalling til en møterekke åpent for alle. Dette har medført dårlig oppmøte og ofte forskjellige personer på hvert møte. Noe som har som konsekvens at det blir et tungt arbeid da mye repeteres fra møte til møte. Grunnen til slik prosess har tidligere vært at det skulle skape legitimitet i organisasjonen for dokumentet når alle har kunnet deltatt i dets utarbeidelse. Dessverre kan det se ut som at dette ikke er tilfelle da jeg må anta at de fleste i organisasjonen ikke kjenner til dokumentet og at det heller ikke er etablert som et styringsdokument i ledelsen. Det er derfor relevant å spørre om strategidokumentet bør ha sitt utgangspunkt i ledelsen eller i hele organisasjonen. I den overveldende majoriteten av organisasjoner og bedrifter er det ledelsen og styret som i felleskap utarbeider langsiktige strategier og deretter setter disse til livs via budsjetter og andre styrende tiltak. Da det viktigste må være at strategiene blir etterlevd og gjennomført ser jeg det som mest korrekt, også hos Kvarteret, at styret og ledelsen utarbeider den langsiktige strategien da det er de som hovedsakelig gjennom dokumentets levetid er de som har ansvar for dets gjennomføring.. Det virker også som en god merverdi at de som har blitt frivillig valgt inn i lederverv er de som får privilegiet med å utarbeide den langsiktige strategien. Det må samtidig nevnes at Kvarterstyret nok ikke er mangfoldig nok til å dekke hele brukermassen til Kvarteret. Et tidligere problem er at kun personer dypt internt i Kvarterets eksisterende system har involvert seg i slikt arbeid. Dette er ikke gunstig for både brukere og gjester av huset da interesser og behov fra disse fort kan bli glemt. Det er også viktig å anerkjenne at det bør være i Kvarterets interesse få en langsiktig strategi med direkte innspill fra studenter i ledende stillinger ved UiB, NHH og HiB om hvordan hus Kvarteret bør være. Det mest relevante organet ved Kvarteret som innehar medlemmer fra disse aktørene er Kvarterets Representantskap. Dessverre har RS gjennom den senere tid utviklet seg til å bli et lite interessant organ for de fra eksterne organer da RS hovedsakelig har operert en agenda med meget interne saker uten stor interesse eller relevans for andre enn Kvarterets egne representanter i RS. Dette er beklagelig da RS, med sine eksterne deltakere, har potensiale til å være en betydelig ressurs for Kvarteret i tilfeller der Kvarteret trenger innspill og idéer fra andre enn allerede godt etablerte interne. Det virker derfor korrekt og viktig å involvere RS i prosessen mot nytt strategidokument. Forslag til videre prosess er derfor som følger: Kvast og RS setter av en helg i oktober for utarbeidelse av Kvarterets strategidokument for perioden Administrativ leder har ansvar for koordinering av helgen og fungerer som referent. Hvis mulig blir det hentet inn 1 eller 2 eksterne ressurspersoner som kan bistå i prosessen. Dokumentet blir lagt frem for Kvarterets Generalforsamling i november via korrekte høringsrunder. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

4 Vedtatt på xx. ordinære generalforsamling Langsiktig Handlingsplan KVARTERETS STRATEGISKE PLATTFORM Visjon det akademiske kvarter skal tilby det bredeste kulturtilbudet og være et naturlig tilholdssted for studentmiljøet i bergen Mål 1. KULTUR 1 Det Akademiske Kvarter skal være et nyskapende kulturhus som legger til rette for nye kulturtilbud og aktiviteter. 2. KULTUR 2 Det Akademiske Kvarter skal bidra til videreutvikling og koordinering av eksisterende kulturtilbud ved å legge til rette for husets brukere. 3. GJEST 1 Det Akademiske Kvarter skal frontes som studentenes kulturhus, og studentmiljøet skal føle eierskap til huset. 4. GJEST 2 Det Akademiske Kvarter skal til enhver tid gi sine gjester følelsen av optimal tjenesteyting, service og miljø. 5. GJEST 3 Det Akademiske Kvarter skal øke antall brukere og gjester spesielt fra underrepresenterte læresteder og miljøer. 6. ØKONOMI 1 Det Akademiske Kvarter skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsniva. 7. ØKONOMI 2 Det Akademiske Kvarter skal utvide inntektsgrunnlaget og ha en jevn økning i driftsinntektene. 8. ØKONOMI 3 Det Akademiske Kvarter skal ha et stort nok overskudd fra driften til å opprettholde en høy og stabil egenkapital. besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

5 Vedtatt på xx. ordinære generalforsamling 9. INTERNE PROSESSER 1 Det Akademiske Kvarter skal gjøre sitt ytterste for å beholde allerede frivillige så lenge disse har mulighet til å fortsette. 10. INTERNE PROSESSER 2 Det Akademiske Kvarter skal ha en kontinuerlig rekruttering som gir full bemanning og ventelister for å jobbe på huset. 11. INTERNE PROSESSER 3 Det Akademiske Kvarter skal ha en ledelse som utøves kontinuerlig, uavhengig av rotasjon i tillitsvalgte og ansatte. 12. INTERNE PROSESSER 4 Det Akademiske Kvarter skal optimere serveringstilbudet og drive kontinuerlig produktutvikling. 13. INTERNE PROSESSER 5 Det Akademiske Kvarter skal ha en lett tilgjengelig og oppdatert informasjonsstrøm, synlig både internt og eksternt. 14. INTERNE PROSESSER 6 Det Akademiske Kvarter skal være en lett gjenkjennelig merkevare og kommunisere dette effektivt utad mot studentmiljøet. 15. LÆRING & UTVIKLING 1 Det Akademiske Kvarter skal være en institusjon for personlig utvikling og kunnskapserverving. 16. LÆRING & UTVIKLING 2 Det Akademiske Kvarter skal ha en inkluderende helhusfølelse på tvers av organisasjonen. 17. LÆRING & UTVIKLING 3 Det Akademiske Kvarter skal gjøre strategiutvikling og målstyring synlig på alle nivåer og styrende for utvikling og drift av organisasjonen. 18. LÆRING & UTVIKLING 4 Det Akademiske Kvarter ska ivareta sine tidligere frivillige medarbeidere og benytte seg av ressursene disse innehar. 19. POLITISK 1 Det Akademiske Kvarter skal jobbe for å bedre studentkulturens rammebetingelser både regionalt og nasjonalt. besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

6 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Driftsledere oppdatert kontrakt og stillingsinstruks I forbindelse med ansettelse av nye driftsledere samt inkludering av dagkvarter er det behov for oppdatering av kontrakt og stillingsinstruks for driftsledere. Vedlagt er administrasjonens forslag til oppdaterte dokumenter. Det er gjort endringer kun for å speile oppdaterte variabler i driftsledernes arbeidstider og -oppgaver. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å anbefale SKiBAS å godkjenne oppdatert kontrakt og stillingsinstruks for driftsledere Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

7 ARBEIDSKONTRAKT DRIFTSLEDER Arbeidsgiver Studentkulturhuset i Bergen A/S (SKIBAS) PB 1822 Håkonsgaten, 5282 Bergen Org. nr Tlf Arbeidstaker Fornavn Adresse Personnummer Telefon Etternavn Skattekommune E-post Arbeidsplass Det Akademiske Kvarter v/skibas Olav Kyrresgate 49, 5015 Bergen Tlf Stillingstittel Driftsleder (Kvartermester (Kvart)) Ansatt som Driftsleder ved det Akademiske Kvarter. Instruks Driftsleder er ansvarlig for den daglige driften av Det Akademiske Kvarter når han/hun er på jobb. Arbeidet består i å være brannansvarlig, administrator og økonomiansvarlig. Dette omfatter bl.a. økonomiansvar for serveringsstedene og ansvar for fordeling av nøkler og rom samt vareflyt. Arbeidsområder og ansvarsoppgaver er definert i den til enhver tid gjeldene stillingsinstruks og Driftsledere plikter å gjøre seg kjent med denne. Instruksen kan til enhver tid endres av arbeidsgiver etter anbefaling fra Administrativ Leder og Driftslederes tillitsvalgte. Periode Ansatt fra dd.mm.åååå Prøvetiden er 3 måneder. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 2 uker. Ellers gjelder gjensidig oppsigelse jfr. arbeidsmiljøloven 15-3, 1. ledd. Arbeidstid Vårsemesteret 10 januar - 15 juni Høstsemesteret 10 august - 15 desember Disse tidspunkt kan variere ut fra tidspunkt for semesterstart og -slutt. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

8 Arbeidet er skiftbasert og arbeidstaker jobber minimum 5 skift per måned. Skifttidene er definert i gjeldende stillingsinstruks. Skiftenes lengde kan endres av Administrativ Leder i samråd med Driftslederes tillitsvalgt for å tilpasses endringer i vedtatte åpningstider. Godtgjørelse Arbeidstaker lønnes per skift pålydende kr. 850,- beregnet ut fra Kompensasjonen justeres i henhold til endringer i konsumprisindeksen ved hvert årsskifte. Dersom arbeidstaker blir pålagt ekstra arbeid utover ordinær arbeidstid og/eller innkalles ut over ordinær arbeidstid, skal det utbetales 1/5 av kompensasjonsbeløpet pr. ekstra time. Arbeidstaker mottar smusstillegg og arbeidsklær i henhold til gjeldende stillingsinstruks. Utbetalingen skjer den 15. hver måned. Feriepenger 10,2 % kommer i tillegg til kompensasjon, og blir utbetalt sammen med kompensasjon for juni måned. Arbeidstaker har rett på de til enhver tid gjeldende goder som andre aktive Kvartermedarbeidere ved fremvisning av gyldig internkort. Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for arbeidstaker og ha medarbeidersamtaler minst 2 ganger i løpet av et kalenderår. Bergen / - Signatur, arbeidsgiver Signatur, arbeidstaker Thomas Evensen Administrativ leder SKiBAS Fornavn Etternavn Vedlegg Stillingsinstruks Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

9 STILLINGSINSTRUKS DRIFTSLEDER Arbeidstid Arbeidstiden varer fra begynnelsen av ordinære skifttider, til Kvarterets gjester og funksjonærer har forlatt lokalene og Driftsleder er ferdig med sine arbeidsoppgaver. Dersom arbeidet varer utover de ordinære skifttidene blir det betalt overtid i henhold til arbeidskontrakten. Overtid skal holdes til et minimum. Skifttider Man - Ons K1 09:00 18:30 K2 18:00 03:30 Torsdag K1 09:00 18:30 K2 18:00 03:30 K3 19:00 04:30 Fredag K1 10:00 19:30 K2 19:00 04:30 K3 20:00 05:30 Lørdag K1 10:00 19:30 K2 19:00 04:30 K3 20:00 05:30 Søndag K1 13:00 22:30 Ansvar Driftsleder er ansvarlig for - Brannsikkerheten - Kontantflyt og kvalitetssikring av oppgjør - Utlån av lokaler - Inn- og utlevering av nøkler - Ølanlegg og tanksystem - Husreglement (rydding og rengjøring) - Uttak fra varelager - Oppgjør fra de respektive utsalgsstedene - Låsing, stengning og tyverialarm - IK-rutiner - Rombooking - Ut- og innlevering av villakort Overnevnte er ikke en fullstendig liste, men gir oversikt over hovedoppgavene. Forpliktelser Driftsledere forplikter seg til å kjenne til og overholde - Den gjeldende branninstruksen - Skjenkeloven - Nøkkel- og kortsystemet - Regler for vareuttak og lagerstyring - Retningslinjer for rombooking - Oppgjørsrutiner - Kvarterets retningslinjer og instrukser - Relevante administrasjonsverktøy- og systemer Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

10 Annet - Driftsleder skal i arbeidstiden til enhver tid være tilgjengelig for Kvarterets administrasjon, funksjonærer, brukere og gjester. - Driftsleder disponerer nøkler etter nøkkelinstruks. - Driftsleder har til enhver tid rett og plikt til å stenge arrangementer som ikke overholder husets regler. - Driftsleder kan bli innkalt neste dag for å oppklare evt. uregelmessigheter. - Driftsleder skal gi skriftlig tilbakemelding til Kvarterstyret ved ekstraordinære hendelser av graverende art. - Driftsleder skal kjenne til og overholde de vedtak som blir fattet i Kvarterstyret, og skal overholde disse. - Driftsleder skal være tilstede på Kvartmøtene. - Driftsleder kan innkalle en ekstra driftsleder ved behov etter konsultasjon med ett medlem i Kvarterstyret eller Administrativ Leder. - Driftslederes har rett på 2 stk. T-skjorter per semester fra Kvarteret. I tillegg får Driftsledere en stk arbeidsgenser, samt dekket inntil kr 300,- til innkjøp av arbeidsbukse pr år. - Driftsleder har rett på smusstillegg ved spesielle tilfeller, slik som for eksempel oppvask av større mengder blod, oppkast og ekskrementer. For innvilgelse av smusstillegg kreves det at administrativ leder mottar - og godkjenner - rapport om tilfellet. Smusstillegget er på kr. 100,-. Det gis maksimalt 1 smusstillegg pr. skift. Jeg har gjort meg kjent med, og akter å følge, gjeldende stillingsinstruks for Driftsledere ved Studentkulturhuset i Bergen AS Bergen / - Driftsleder (Sign.) Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

11 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Verv hos driftsledere oppdaterte stillingsintrukser I forbindelse med ansettelse av nye driftsledere er det behov for oppdatering av verv innad hos driftslederne. P.d.d. eksisterer følgende verv: - Tillitsvalgt - Brannansvarlig Begge kompenseres med 1 stk. ekstra skift pr. aktive måned. Tillitsvalgt velges internt blant driftslederne. Brannansvarlig har tradisjonelt blitt vedtatt av Kvast, men har de siste årene vært innehatt av samme person. Forslag til ny sammensetning av verv: - Tillitsvalgt - HMS-ansvarlig (erstatter tidligere brannansvarlig) - KDR-ansvarlig Tillitsvalgt er uendret, men med oppdatert stillingsinstruks (vedlagt). HMS-ansvarlig erstatter dagens brannansvarlig da enkeltstående brannansvar er begrenset i omfang, og det er gunstig å se hele HMS-arbeidet under ett. HMS-ansvarlig vil bli kontaktperson for de frivillige og ansatte opp mot HMS og vil sammen med Administrativ leder utvikle og forvalte organisasjonens HMS-arbeid. KDR-ansvarlig er nytt verv, men en arbeidsoppgave vi har hatt siden oppstart. Drift, vedlikehold og opplæring i bruk av kassesystemet er såpass omfattende at det er gunstig med egen ansvarsperson for dette. Alle vervene vil kompanseres med 1 ekstra skift i måneden, men KDR-ansvarlig vil ikke inkluderes i dette frem til det blir vedtatt budsjett hvor denne kompensasjonen er inkludert. Samtidig anbefales det at Adminstrativ leder i samarbeid med driftsledernes tillitsvalgte i felleskap har ansvar og mandat til å gjøre fremtidige nødvendige endringer og oppdateringer på disse tre stillingsinstruksene innenfor gjeldende budsjetter og vedtak. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar ny stillingsinstruks for driftsledernes tillitsvalgte, endring fra Brannansvarlig til HMS-ansvarlig og ny stillingsinstruks for HMS-ansvarlig og opprettelsen av ny KDR-ansvarlig og stillingsinstruks for KDR-ansvarlig. Kvarterstyret vedtar samtidig at ansvar og mandat for fremtidige endinger og oppdateringer av nevnte stillingsinstrukser gis til Administrativ Leder i samarbeid med tillitsvalgte for Kvarterets driftsledere. Potensiell kompensasjon for KDR-ansvarlig trer først i kraft etter vedtatt budsjett med slik kompensasjon inkludert Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

12 STILLINGSINSTRUKS TILLITSVALGT FORMÅL Tillitsvalgt har som formål å sikre driftslederes arbeidsforhold, kompetanse og opplæring. Stillingen velges internt av driftslederne på personalmøte ved hver semesterstart. Tillitsvalgt kompenseres med 1 ekstra skift pr. måned. OPPGAVER Oppsett av timelister og innlevering av månedslister til adm. leder. Kontaktpunkt for Kvartene ovenfor adm. leder Kontaktpunkt for adm. leder ovenfor Kvartene Håndtere overtids- og smussforklaringer i samarbeid med adm. leder. Ansvarlig for registrering av kompetansenivået til Kvartene samt koordinering og gjennomføring av planlagte kurs. Ansvarlig for oppdatering av rutineskriv ANSVARLIG FOR FØLGENDE OPPLÆRING Av Driftsledere Rutiner o Rombooking o Varehåndtering o Kassedagbok o Skiftoppgjør o Diffsøking o Deponering o Skjemaer o Etc.

13 STILLINGSINSTRUKS HMS-ANSVARLIG FORMÅL HMS-ansvarlig har som formål å sikre utvikling, drift og opplæring av HMS-relatert aktivitet på Det Akademiske Kvarter. Stillingen besettes av ansatt Driftsleder med minimum 1 semester erfaring, men kan innehas midlertidig av Administrativ Leder hvis ingen Driftsledere ønsker ansvaret eller fyller kriteriene. HMS-ansvarlig kompenseres med 1 ekstra skift pr. måned og tilsettes av Administrativ Leder. OPPGAVER Ansvarlig, i samarbeid med adm. leder, for utvikling av HMS-arbeid på DAK (inkludert frivillige etater) Ansvarlig for oppfølging av HMS-arbeid på DAK (inkludert frivillige etater) og gjennomføring av påkrevde øvelser. Være kontaktpunkt for ansatte og frivillige vedr. HMS Være brukerrepresentant for Kvarteret ovenfor UiBs driftsavdeling ANSVARLIG FOR FØLGENDE OPPLÆRING Av Driftsledere Bestilling og gjennomføring av brannkurs Brannrunde med kursing om evakuering, branntavle, røykhåndtering og brannrutiner Sikkerhetskurs med fokus på kundehåndtering og narkotika Godkjent kursing som ordensvakt / ansvarlig vertskap Førstehjelp Av de frivillige Kontaktpunkt for koordinering og gjennomføring av påkrevd HMS-opplæring Gjennomføring av minimum 2 brannøvelse pr. semester SKAL MOTTA FØLGENDE KURS Brannvernlederkurs HMS-Kurs

14 STILLINGSINSTRUKS KDR-ANSVARLIG FORMÅL KDR-ansvarlig har som formål å sikre utvikling, drift og opplæring i forbindelse med kassesystemet fra KDR på Det Akademiske Kvarter. Stillingen besettes av ansatt Driftsleder med minimum 1 semester erfaring, men kan innehas midlertidig av Administrativ Leder hvis ingen Driftsledere ønsker ansvaret eller fyller kriteriene. KDR-ansvarlig kompenseres med 1 ekstra skift pr. måned og tilsettes av Administrativ Leder. OPPGAVER Ansvarlig for oppsett og drift av Kvarterets kassesystem Ansvarlig for oppdatering av salg- og kostpriser Kontaktpunkt mellom Kvarteret og KDR Kontaktpunkt for Kvartene ved problemer eller feil ANSVARLIG FOR FØLGENDE OPPLÆRING Av Driftsledere Bruk av KDR som kassesystem Bruk av KDR som lagersystem Bruk av KDR som coversystem Av de frivillige Opplæring av DA i Skjenkegruppen Opplæring av HA hos Dorger Kontaktpunkt for koordinering og gjennomføring av påkrevd opplæring SKAL MOTTA FØLGENDE KURS! Kurs fra KDR

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Saksliste Studentersamfunnet Folken, Generalforsamling 2015 Sak 1/15 Konstituering Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Sak 2/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer