KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad om midler Laget og sendt inn søknad om støtte til Velferdstingets budsjettkomité. Åpningsmøte Samfunnet Deltok på Studentersamfunnets åpningsmøte. Interessant tema og en hyggelig kveld. Tilskuer i SP Var tilskuer på Studentparlamentets møte mandag 29.august. Måtte gå før det var ferdig dessverre da jeg lengtet etter vår egen GF. PR Har stilt meg til disposisjon for Studvest også denne uken i forbindelse med tre saker. 2. ØKONOMIANSVARLIG Budsjettprosess: Har begynt å legge opp budsjettprosessen før GF. Venter på respons fra RS om hvilke datoer de ulike happeningene er. KØR: Har ett nytt medlem i KØR. Problemet er at han da blir det eneste. Prøver å lobbe hos gamle medlemmer og hos interne som kan ha nytte av økonomierfaring. Prøver å lage et møte på

2 mandag. Moving heads: Er juridisk rådgiver og avtaleforfatter. 3. EKSTERNANSVARLIG Raptus Deltok på produksjonsmøte med Raptus mandag 29.aug. Brikkene begynner å falle på plass så jeg tror festivalen blir bra. Helhus 24.sep Fortsatt ingen som vil arrangere Helhus denne datoen. NHHS-Helhus 27.sep Møtte i dag ansvarlig for NHHS-Helhuset 27.sep. Blir spennende. Stand Sto på stand for Kvarteret under Standaften på NHH torsdag 25.aug. Fikk omvisning i kjelleren. Interessant å se hvordan de driver sin virksomhet. 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG Forrige uke: HITS, dorgemøte, blitt med i KØR Så langt denne uka; Kort møte med studentradioredaksjonen Politisk barometer med øvrige studentledere i StudVest Jobber med å sette neste PR-forum, innkalling går ut i løpet av uka Skal i møte med Brann kommende fredag 6. PROSJEKTANSVARLIG Foreligger ikke 7. DRIFTSANSVARLIG Foreligger ikke 8. ADMINISTRASJONEN Varemesse med påfølgende møter med tobakk- og alkoholleverandører. Møte med Rettsvesenet om semesteroppdrag. Bl.a. vaktoppdrag hvor de skal utarbeide vår søknad i forkant av FAST-seminaret. Skaffet projektor gratis fra UiB og bruker fortsatt mye tid på opplæringsplaner til Kvartene. Opplæring starter denne uken og vil vare noe fremover.

3 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Prosess for strategiarbeid Det er på tide å på nytt starte prosess for videre utvikling og utarbeidelse av Kvarterets langsiktige strategi. Nåværende langsiktig handlingsplan har ingen utløpsdato, men det anbefales for kommende strategidokument å ha tidsramme på minimum 2 år slik at det setter klarere rammer for oppnåelse og evaluering. Nåværende strategidokument er vedlagt. Tidligere prosesser ved arbeid med Kvarterets langsiktige strategi har vært felles innkalling til en møterekke åpent for alle. Dette har medført dårlig oppmøte og ofte forskjellige personer på hvert møte. Noe som har som konsekvens at det blir et tungt arbeid da mye repeteres fra møte til møte. Grunnen til slik prosess har tidligere vært at det skulle skape legitimitet i organisasjonen for dokumentet når alle har kunnet deltatt i dets utarbeidelse. Dessverre kan det se ut som at dette ikke er tilfelle da jeg må anta at de fleste i organisasjonen ikke kjenner til dokumentet og at det heller ikke er etablert som et styringsdokument i ledelsen. Det er derfor relevant å spørre om strategidokumentet bør ha sitt utgangspunkt i ledelsen eller i hele organisasjonen. I den overveldende majoriteten av organisasjoner og bedrifter er det ledelsen og styret som i felleskap utarbeider langsiktige strategier og deretter setter disse til livs via budsjetter og andre styrende tiltak. Da det viktigste må være at strategiene blir etterlevd og gjennomført ser jeg det som mest korrekt, også hos Kvarteret, at styret og ledelsen utarbeider den langsiktige strategien da det er de som hovedsakelig gjennom dokumentets levetid er de som har ansvar for dets gjennomføring.. Det virker også som en god merverdi at de som har blitt frivillig valgt inn i lederverv er de som får privilegiet med å utarbeide den langsiktige strategien. Det må samtidig nevnes at Kvarterstyret nok ikke er mangfoldig nok til å dekke hele brukermassen til Kvarteret. Et tidligere problem er at kun personer dypt internt i Kvarterets eksisterende system har involvert seg i slikt arbeid. Dette er ikke gunstig for både brukere og gjester av huset da interesser og behov fra disse fort kan bli glemt. Det er også viktig å anerkjenne at det bør være i Kvarterets interesse få en langsiktig strategi med direkte innspill fra studenter i ledende stillinger ved UiB, NHH og HiB om hvordan hus Kvarteret bør være. Det mest relevante organet ved Kvarteret som innehar medlemmer fra disse aktørene er Kvarterets Representantskap. Dessverre har RS gjennom den senere tid utviklet seg til å bli et lite interessant organ for de fra eksterne organer da RS hovedsakelig har operert en agenda med meget interne saker uten stor interesse eller relevans for andre enn Kvarterets egne representanter i RS. Dette er beklagelig da RS, med sine eksterne deltakere, har potensiale til å være en betydelig ressurs for Kvarteret i tilfeller der Kvarteret trenger innspill og idéer fra andre enn allerede godt etablerte interne. Det virker derfor korrekt og viktig å involvere RS i prosessen mot nytt strategidokument. Forslag til videre prosess er derfor som følger: Kvast og RS setter av en helg i oktober for utarbeidelse av Kvarterets strategidokument for perioden Administrativ leder har ansvar for koordinering av helgen og fungerer som referent. Hvis mulig blir det hentet inn 1 eller 2 eksterne ressurspersoner som kan bistå i prosessen. Dokumentet blir lagt frem for Kvarterets Generalforsamling i november via korrekte høringsrunder. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

4 Vedtatt på xx. ordinære generalforsamling Langsiktig Handlingsplan KVARTERETS STRATEGISKE PLATTFORM Visjon det akademiske kvarter skal tilby det bredeste kulturtilbudet og være et naturlig tilholdssted for studentmiljøet i bergen Mål 1. KULTUR 1 Det Akademiske Kvarter skal være et nyskapende kulturhus som legger til rette for nye kulturtilbud og aktiviteter. 2. KULTUR 2 Det Akademiske Kvarter skal bidra til videreutvikling og koordinering av eksisterende kulturtilbud ved å legge til rette for husets brukere. 3. GJEST 1 Det Akademiske Kvarter skal frontes som studentenes kulturhus, og studentmiljøet skal føle eierskap til huset. 4. GJEST 2 Det Akademiske Kvarter skal til enhver tid gi sine gjester følelsen av optimal tjenesteyting, service og miljø. 5. GJEST 3 Det Akademiske Kvarter skal øke antall brukere og gjester spesielt fra underrepresenterte læresteder og miljøer. 6. ØKONOMI 1 Det Akademiske Kvarter skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsniva. 7. ØKONOMI 2 Det Akademiske Kvarter skal utvide inntektsgrunnlaget og ha en jevn økning i driftsinntektene. 8. ØKONOMI 3 Det Akademiske Kvarter skal ha et stort nok overskudd fra driften til å opprettholde en høy og stabil egenkapital. besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

5 Vedtatt på xx. ordinære generalforsamling 9. INTERNE PROSESSER 1 Det Akademiske Kvarter skal gjøre sitt ytterste for å beholde allerede frivillige så lenge disse har mulighet til å fortsette. 10. INTERNE PROSESSER 2 Det Akademiske Kvarter skal ha en kontinuerlig rekruttering som gir full bemanning og ventelister for å jobbe på huset. 11. INTERNE PROSESSER 3 Det Akademiske Kvarter skal ha en ledelse som utøves kontinuerlig, uavhengig av rotasjon i tillitsvalgte og ansatte. 12. INTERNE PROSESSER 4 Det Akademiske Kvarter skal optimere serveringstilbudet og drive kontinuerlig produktutvikling. 13. INTERNE PROSESSER 5 Det Akademiske Kvarter skal ha en lett tilgjengelig og oppdatert informasjonsstrøm, synlig både internt og eksternt. 14. INTERNE PROSESSER 6 Det Akademiske Kvarter skal være en lett gjenkjennelig merkevare og kommunisere dette effektivt utad mot studentmiljøet. 15. LÆRING & UTVIKLING 1 Det Akademiske Kvarter skal være en institusjon for personlig utvikling og kunnskapserverving. 16. LÆRING & UTVIKLING 2 Det Akademiske Kvarter skal ha en inkluderende helhusfølelse på tvers av organisasjonen. 17. LÆRING & UTVIKLING 3 Det Akademiske Kvarter skal gjøre strategiutvikling og målstyring synlig på alle nivåer og styrende for utvikling og drift av organisasjonen. 18. LÆRING & UTVIKLING 4 Det Akademiske Kvarter ska ivareta sine tidligere frivillige medarbeidere og benytte seg av ressursene disse innehar. 19. POLITISK 1 Det Akademiske Kvarter skal jobbe for å bedre studentkulturens rammebetingelser både regionalt og nasjonalt. besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

6 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Driftsledere oppdatert kontrakt og stillingsinstruks I forbindelse med ansettelse av nye driftsledere samt inkludering av dagkvarter er det behov for oppdatering av kontrakt og stillingsinstruks for driftsledere. Vedlagt er administrasjonens forslag til oppdaterte dokumenter. Det er gjort endringer kun for å speile oppdaterte variabler i driftsledernes arbeidstider og -oppgaver. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å anbefale SKiBAS å godkjenne oppdatert kontrakt og stillingsinstruks for driftsledere Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

7 ARBEIDSKONTRAKT DRIFTSLEDER Arbeidsgiver Studentkulturhuset i Bergen A/S (SKIBAS) PB 1822 Håkonsgaten, 5282 Bergen Org. nr Tlf Arbeidstaker Fornavn Adresse Personnummer Telefon Etternavn Skattekommune E-post Arbeidsplass Det Akademiske Kvarter v/skibas Olav Kyrresgate 49, 5015 Bergen Tlf Stillingstittel Driftsleder (Kvartermester (Kvart)) Ansatt som Driftsleder ved det Akademiske Kvarter. Instruks Driftsleder er ansvarlig for den daglige driften av Det Akademiske Kvarter når han/hun er på jobb. Arbeidet består i å være brannansvarlig, administrator og økonomiansvarlig. Dette omfatter bl.a. økonomiansvar for serveringsstedene og ansvar for fordeling av nøkler og rom samt vareflyt. Arbeidsområder og ansvarsoppgaver er definert i den til enhver tid gjeldene stillingsinstruks og Driftsledere plikter å gjøre seg kjent med denne. Instruksen kan til enhver tid endres av arbeidsgiver etter anbefaling fra Administrativ Leder og Driftslederes tillitsvalgte. Periode Ansatt fra dd.mm.åååå Prøvetiden er 3 måneder. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 2 uker. Ellers gjelder gjensidig oppsigelse jfr. arbeidsmiljøloven 15-3, 1. ledd. Arbeidstid Vårsemesteret 10 januar - 15 juni Høstsemesteret 10 august - 15 desember Disse tidspunkt kan variere ut fra tidspunkt for semesterstart og -slutt. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

8 Arbeidet er skiftbasert og arbeidstaker jobber minimum 5 skift per måned. Skifttidene er definert i gjeldende stillingsinstruks. Skiftenes lengde kan endres av Administrativ Leder i samråd med Driftslederes tillitsvalgt for å tilpasses endringer i vedtatte åpningstider. Godtgjørelse Arbeidstaker lønnes per skift pålydende kr. 850,- beregnet ut fra Kompensasjonen justeres i henhold til endringer i konsumprisindeksen ved hvert årsskifte. Dersom arbeidstaker blir pålagt ekstra arbeid utover ordinær arbeidstid og/eller innkalles ut over ordinær arbeidstid, skal det utbetales 1/5 av kompensasjonsbeløpet pr. ekstra time. Arbeidstaker mottar smusstillegg og arbeidsklær i henhold til gjeldende stillingsinstruks. Utbetalingen skjer den 15. hver måned. Feriepenger 10,2 % kommer i tillegg til kompensasjon, og blir utbetalt sammen med kompensasjon for juni måned. Arbeidstaker har rett på de til enhver tid gjeldende goder som andre aktive Kvartermedarbeidere ved fremvisning av gyldig internkort. Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for arbeidstaker og ha medarbeidersamtaler minst 2 ganger i løpet av et kalenderår. Bergen / - Signatur, arbeidsgiver Signatur, arbeidstaker Thomas Evensen Administrativ leder SKiBAS Fornavn Etternavn Vedlegg Stillingsinstruks Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

9 STILLINGSINSTRUKS DRIFTSLEDER Arbeidstid Arbeidstiden varer fra begynnelsen av ordinære skifttider, til Kvarterets gjester og funksjonærer har forlatt lokalene og Driftsleder er ferdig med sine arbeidsoppgaver. Dersom arbeidet varer utover de ordinære skifttidene blir det betalt overtid i henhold til arbeidskontrakten. Overtid skal holdes til et minimum. Skifttider Man - Ons K1 09:00 18:30 K2 18:00 03:30 Torsdag K1 09:00 18:30 K2 18:00 03:30 K3 19:00 04:30 Fredag K1 10:00 19:30 K2 19:00 04:30 K3 20:00 05:30 Lørdag K1 10:00 19:30 K2 19:00 04:30 K3 20:00 05:30 Søndag K1 13:00 22:30 Ansvar Driftsleder er ansvarlig for - Brannsikkerheten - Kontantflyt og kvalitetssikring av oppgjør - Utlån av lokaler - Inn- og utlevering av nøkler - Ølanlegg og tanksystem - Husreglement (rydding og rengjøring) - Uttak fra varelager - Oppgjør fra de respektive utsalgsstedene - Låsing, stengning og tyverialarm - IK-rutiner - Rombooking - Ut- og innlevering av villakort Overnevnte er ikke en fullstendig liste, men gir oversikt over hovedoppgavene. Forpliktelser Driftsledere forplikter seg til å kjenne til og overholde - Den gjeldende branninstruksen - Skjenkeloven - Nøkkel- og kortsystemet - Regler for vareuttak og lagerstyring - Retningslinjer for rombooking - Oppgjørsrutiner - Kvarterets retningslinjer og instrukser - Relevante administrasjonsverktøy- og systemer Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

10 Annet - Driftsleder skal i arbeidstiden til enhver tid være tilgjengelig for Kvarterets administrasjon, funksjonærer, brukere og gjester. - Driftsleder disponerer nøkler etter nøkkelinstruks. - Driftsleder har til enhver tid rett og plikt til å stenge arrangementer som ikke overholder husets regler. - Driftsleder kan bli innkalt neste dag for å oppklare evt. uregelmessigheter. - Driftsleder skal gi skriftlig tilbakemelding til Kvarterstyret ved ekstraordinære hendelser av graverende art. - Driftsleder skal kjenne til og overholde de vedtak som blir fattet i Kvarterstyret, og skal overholde disse. - Driftsleder skal være tilstede på Kvartmøtene. - Driftsleder kan innkalle en ekstra driftsleder ved behov etter konsultasjon med ett medlem i Kvarterstyret eller Administrativ Leder. - Driftslederes har rett på 2 stk. T-skjorter per semester fra Kvarteret. I tillegg får Driftsledere en stk arbeidsgenser, samt dekket inntil kr 300,- til innkjøp av arbeidsbukse pr år. - Driftsleder har rett på smusstillegg ved spesielle tilfeller, slik som for eksempel oppvask av større mengder blod, oppkast og ekskrementer. For innvilgelse av smusstillegg kreves det at administrativ leder mottar - og godkjenner - rapport om tilfellet. Smusstillegget er på kr. 100,-. Det gis maksimalt 1 smusstillegg pr. skift. Jeg har gjort meg kjent med, og akter å følge, gjeldende stillingsinstruks for Driftsledere ved Studentkulturhuset i Bergen AS Bergen / - Driftsleder (Sign.) Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

11 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Verv hos driftsledere oppdaterte stillingsintrukser I forbindelse med ansettelse av nye driftsledere er det behov for oppdatering av verv innad hos driftslederne. P.d.d. eksisterer følgende verv: - Tillitsvalgt - Brannansvarlig Begge kompenseres med 1 stk. ekstra skift pr. aktive måned. Tillitsvalgt velges internt blant driftslederne. Brannansvarlig har tradisjonelt blitt vedtatt av Kvast, men har de siste årene vært innehatt av samme person. Forslag til ny sammensetning av verv: - Tillitsvalgt - HMS-ansvarlig (erstatter tidligere brannansvarlig) - KDR-ansvarlig Tillitsvalgt er uendret, men med oppdatert stillingsinstruks (vedlagt). HMS-ansvarlig erstatter dagens brannansvarlig da enkeltstående brannansvar er begrenset i omfang, og det er gunstig å se hele HMS-arbeidet under ett. HMS-ansvarlig vil bli kontaktperson for de frivillige og ansatte opp mot HMS og vil sammen med Administrativ leder utvikle og forvalte organisasjonens HMS-arbeid. KDR-ansvarlig er nytt verv, men en arbeidsoppgave vi har hatt siden oppstart. Drift, vedlikehold og opplæring i bruk av kassesystemet er såpass omfattende at det er gunstig med egen ansvarsperson for dette. Alle vervene vil kompanseres med 1 ekstra skift i måneden, men KDR-ansvarlig vil ikke inkluderes i dette frem til det blir vedtatt budsjett hvor denne kompensasjonen er inkludert. Samtidig anbefales det at Adminstrativ leder i samarbeid med driftsledernes tillitsvalgte i felleskap har ansvar og mandat til å gjøre fremtidige nødvendige endringer og oppdateringer på disse tre stillingsinstruksene innenfor gjeldende budsjetter og vedtak. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar ny stillingsinstruks for driftsledernes tillitsvalgte, endring fra Brannansvarlig til HMS-ansvarlig og ny stillingsinstruks for HMS-ansvarlig og opprettelsen av ny KDR-ansvarlig og stillingsinstruks for KDR-ansvarlig. Kvarterstyret vedtar samtidig at ansvar og mandat for fremtidige endinger og oppdateringer av nevnte stillingsinstrukser gis til Administrativ Leder i samarbeid med tillitsvalgte for Kvarterets driftsledere. Potensiell kompensasjon for KDR-ansvarlig trer først i kraft etter vedtatt budsjett med slik kompensasjon inkludert Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

12 STILLINGSINSTRUKS TILLITSVALGT FORMÅL Tillitsvalgt har som formål å sikre driftslederes arbeidsforhold, kompetanse og opplæring. Stillingen velges internt av driftslederne på personalmøte ved hver semesterstart. Tillitsvalgt kompenseres med 1 ekstra skift pr. måned. OPPGAVER Oppsett av timelister og innlevering av månedslister til adm. leder. Kontaktpunkt for Kvartene ovenfor adm. leder Kontaktpunkt for adm. leder ovenfor Kvartene Håndtere overtids- og smussforklaringer i samarbeid med adm. leder. Ansvarlig for registrering av kompetansenivået til Kvartene samt koordinering og gjennomføring av planlagte kurs. Ansvarlig for oppdatering av rutineskriv ANSVARLIG FOR FØLGENDE OPPLÆRING Av Driftsledere Rutiner o Rombooking o Varehåndtering o Kassedagbok o Skiftoppgjør o Diffsøking o Deponering o Skjemaer o Etc.

13 STILLINGSINSTRUKS HMS-ANSVARLIG FORMÅL HMS-ansvarlig har som formål å sikre utvikling, drift og opplæring av HMS-relatert aktivitet på Det Akademiske Kvarter. Stillingen besettes av ansatt Driftsleder med minimum 1 semester erfaring, men kan innehas midlertidig av Administrativ Leder hvis ingen Driftsledere ønsker ansvaret eller fyller kriteriene. HMS-ansvarlig kompenseres med 1 ekstra skift pr. måned og tilsettes av Administrativ Leder. OPPGAVER Ansvarlig, i samarbeid med adm. leder, for utvikling av HMS-arbeid på DAK (inkludert frivillige etater) Ansvarlig for oppfølging av HMS-arbeid på DAK (inkludert frivillige etater) og gjennomføring av påkrevde øvelser. Være kontaktpunkt for ansatte og frivillige vedr. HMS Være brukerrepresentant for Kvarteret ovenfor UiBs driftsavdeling ANSVARLIG FOR FØLGENDE OPPLÆRING Av Driftsledere Bestilling og gjennomføring av brannkurs Brannrunde med kursing om evakuering, branntavle, røykhåndtering og brannrutiner Sikkerhetskurs med fokus på kundehåndtering og narkotika Godkjent kursing som ordensvakt / ansvarlig vertskap Førstehjelp Av de frivillige Kontaktpunkt for koordinering og gjennomføring av påkrevd HMS-opplæring Gjennomføring av minimum 2 brannøvelse pr. semester SKAL MOTTA FØLGENDE KURS Brannvernlederkurs HMS-Kurs

14 STILLINGSINSTRUKS KDR-ANSVARLIG FORMÅL KDR-ansvarlig har som formål å sikre utvikling, drift og opplæring i forbindelse med kassesystemet fra KDR på Det Akademiske Kvarter. Stillingen besettes av ansatt Driftsleder med minimum 1 semester erfaring, men kan innehas midlertidig av Administrativ Leder hvis ingen Driftsledere ønsker ansvaret eller fyller kriteriene. KDR-ansvarlig kompenseres med 1 ekstra skift pr. måned og tilsettes av Administrativ Leder. OPPGAVER Ansvarlig for oppsett og drift av Kvarterets kassesystem Ansvarlig for oppdatering av salg- og kostpriser Kontaktpunkt mellom Kvarteret og KDR Kontaktpunkt for Kvartene ved problemer eller feil ANSVARLIG FOR FØLGENDE OPPLÆRING Av Driftsledere Bruk av KDR som kassesystem Bruk av KDR som lagersystem Bruk av KDR som coversystem Av de frivillige Opplæring av DA i Skjenkegruppen Opplæring av HA hos Dorger Kontaktpunkt for koordinering og gjennomføring av påkrevd opplæring SKAL MOTTA FØLGENDE KURS! Kurs fra KDR

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Økonomi Veke 36 har vore ei veke der det har gått betre i forhold til budsjettet, og den har vore

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 11-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret Internansvarlig Stands i Speilsalen til åpningsuken PR-ansvarlig Menymal til barene Brann Økonomiansvarlig

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-11 Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det.

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det. 33"13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harlagetforslagtillangsiktiginvesteringsstrategi. Synes selv det er et utmerket dokument som vil sørgeforenuforbeholdenvekstdekommende10årene.minst. SkrevetleserinnleggtilStudvest,svarpåArneogdesittinnleggiforrigeuke.Vetikkeomdetkommer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

Strategisk Handlingsplan for Det Akademiske Kvarter 2009 Vedtatt på 28. ordinære generalforsamling. Visjon. Strategier

Strategisk Handlingsplan for Det Akademiske Kvarter 2009 Vedtatt på 28. ordinære generalforsamling. Visjon. Strategier for Det Akademiske Kvarter 2009 Vedtatt på 28. ordinære generalforsamling Dokumentet er illustrert i strategikartet for 2009 som også viser sammenhengene mellom strategiene og visjonen. Visjon Kvarteret

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

Diskusjonssak - Personaldatabasen

Diskusjonssak - Personaldatabasen Fra Til Bookingansvarlig Kvarterstyret 24.02.2015 Diskusjonssak Personaldatabasen Kan vi ta stilling til om vi ønsker å satse på personaldatabasen som nå er i bruk, eller om vi bør begynne å tenke på å

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 05-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med adm. leder, økonomiansvarlig, pr-ansvarlig, mardkesjef og Tom Tveita om mulige samarbeidspartnere fredag 4. februar. Anser

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.%

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.% 10#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Har snakket med Knut i etterkant av ansettelse, og har fått personer av interesse til å søke på stillingensomarrangementsansvarlig. Harhattarbeidsmøteomrevideringavorg.strukturogjobbetvideremeddette.

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+ 20#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Foreliggerikke. EKSTERNANSVARLIG+ Etter overstått muntlig eksamen på fredag har jeg sammen med Sandra jobbet mye med å få rombookingssystemetpåplass. HarringtogsnakketmedStudvestomåfåtilenartikkelideressistenummer.dessverrevarviganske

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$ 13#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Tingskjer,mangeballeriluftenakkuratnå. VargjestpåStåOppJazz#jubileumetihelgen,detvarmagisk HarforfattetogsendtinnfleretingsomskalbehandlesiKvarterstyret.Jobbermedsammensetningen

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-10 Orienteringer 1. LEDER Dorgeforhandlinger På møte med dorgene 25.05 ble vi enig om å dedikere uke 23 (forrige uke) til en intensiv uke for dorgeforhandlinger,

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-10 Orienteringer 1. LEDER Svar på høring Kvast innstilte endelig svar på høring sist onsdag (27.10) og sendte dette inn fredag (29.10), og justert budsjett lørdag

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 07-11 Orienteringer 1. LEDER Har tilbrukt den største delen av tiden siden sist møte i Oslo. Ankom ByLarm torsdag morgen med festivitas og forholdsvis informative

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie!

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie! !!! 05.10.2014 Fra Bookingansvarlig Til! Kvarterstyret Nye!retningslinjer!for!leie! Kvarteretharperdagsdatonoeuklareretningslinjerforleie.Dethariårblittvedtattretningslinjer somgjelderforstørreeksternearrangementer,ogdissefungerergodttilsittbruk,menertilpasset

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-09 06.10.2009, kl 17:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig Ingrid

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%%

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%% 15#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Ermidtieksamensinnspurt.Prøversamtidigåhåndteredorgeforhandlingerogsaksforberedelsertil GF. Har utformet utkast til semesterrapport. Manglende evne til å forholde

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer