!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!"

Transkript

1 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret sin drift vil komme når regnskapet for Sommerkvarteretforeligger. Kvarteret som en helhet med Sommerkvarteret regnet med) har gått i underskudd på F ,F. DetteerdelbedreennbudsjettetsomerpåF202616,F.Dettemedføreratdriftenharværtbedreenn forventetdenneperioden. Inntektene har vært høyere enn budsjettert, dette skyldes at Sommerkvarteret bestemte seg for å setteoppdekningsgradenmedcirka10%somvarettiltakforåimøtekommeekstrakostanderfor denneperioden.inntekteneharværtpå851157,fog642879,fihenholdsvisjuniogjuli. Driftskostnadeneharværtpå795532,Fog696945,Fhenholdsvisformånedene.Disseerogsåsterkt pregetavsommerkvarteretsindrift.kostandersomspesieltkansettesoppimotkvartereterikke utenom det vanlige. Det har forekommet noen kostnader i fra sosialpenger som hører til mai regnskapetijuni,detteerpåca.10000,f. Lønnskostnadeneharværthøyeredenneperiodenennvanlig,somskyldesatSommerkvarterethar betalteansatteimotsetningtilhvasomervanligpåkvarteret.deharværtnestentregangermerenn det det har vært budsjettert med, men det skyldes at de ekstra lønnskostnadene som har forekommetikkeerlagtinnbudsjettet. KvarteretharhittiliåretmedetunderskuddpåF92597,FprognosentilsieratKvarteretskalgåmedet overskuddpå452914,fiutgangenav2014,prognosenermuliglittoveroptimistisk,menkvarteret stillersterkttilinngangenavhøstsemesteretdavipåsammetidspunktifjorhaddeetunderskuddpå nærmeref250000,f. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

2 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Salgsanalyse,august Augusthargittettotalsalgpå ,Cdettedårligereennsalgsbudsjettetsomtilsieratinntektene skulle vært på samlet ,C. Dette er omtrent dårligere og tilsier en differanse på nærmere14%. GrunnettilatsalgetharværtdårligereennbudsjettertskyldesiallhovedsakatFadderukenikkehar hattenlikestortilstedeværelsepåkvartereti2014somvarhåpet,itilleggtilatstudentkampenhøst 2014 ikke var den store salgsdagen som hadde vært håpet. Derimot er det verdt å påpeke at Studentkampen var en stor salgsdag og var en av de dagene Kvarteret har hatt størst inntekt noensinne. Salgsbudsjettetfor2014ernoepregetavetoptimistiskbudsjettforaugust2014,ogdetteersetti forholdtilenveldiggodaugusti2013.iallhovedsakerdethverdagenesomharsviktetdetteåret. Det har vært et relativt likt salg mandag og tirsdag, mens onsdag og torsdag har vært betydelig dårligereenni2013,dadetnestenharværtsolgtforsamlet100000,cmerpådissedagenesetti forholdtilifjor.fredagharværtdenstørsteskuffelsen,mendettekanforklaresmedattogafestentil HiBvarpåenfredagi2013,mensdenvarpåenlørdagiår.Fredagenedennemånedenharhattet samletsalgpå300000,ciår,mensifjorvardetpånesten450000,c.lørdageneharholdsegrelativt likt,noesomerlittproblematiskdatogafestenvarheriår,helstskulledennedagenhautgjorten størredelavsalgetenndetdengjør.mankanmedfordelforsøkeåholdetogafestenpåenannendag ennlørdagdekommendesemestrene. DeteriallhovedsakStjernesalensomharværtdetsviktendesalgspunktetiår,Teglverketharhattet littmindresalgennifjor,ogdetsammegjeldereldorado.detserutsomomsalgetigrøndahlshar stagnertlittdadetholdersegpådetsammenivåetsomi2013. Det har vært 8% færre skift dette året. Dette skyldes mest at DORGene har hatt en mindre tilstedeværelse,noesomogsåmedføreratkulturstøttenikkeharværtlikestor.båderfogasfhar hattenrekkemindreskiftogdeterogsådisseorganisasjonensomharhattetbetydeligmindresalg. Kulturstøttenharforhelemånedenværtpå47151,C,somer15266,Cdårligereennifjor.Detteer noesombørtastiletterretningdadettydeligpåvirkersalgettilkvarteretnegativt. Setthelhetligharbudsjettetfor2014værthøyereennsalgetiaugust2013,detteharførttilatsalget harværtskuffendesettoppimotbudsjettet. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

3

4

5

6

7 Fra Styreleder Til Styremøtet OverholdelseavDorgeavtalen EtterDorgeavtalenshovedavtalepkt.5.1og5.3plikterdriftsorganisasjoneneåavholdesinregulære drift på DAK gjennom semesteret, i utgangspunktet regnet fra begynnelsen av UiBs andre semesteruke og ut mai/november. Driften skal være fast og følge tidspunktene i vedlegg 1, Romfordeling. Deteraltsåavtalefestetatdriftsorganisasjoneneskalavholdesinearrangementerpådagenedehar fortrinnsrett.mangelpåarrangementinnebærerbruddpådorgeavtalen. NormalpraksiseratdriftsorganisasjonenegjørKvartereteksplisittoppmerksompåatdeikkehar kapasitettilåavholdearrangementpågittedatoer,slikatkvarteretselvkanfinneandrearrangører. Detteerforossliteproblematisk,mendensistetidenhardetoppståttennegativutviklinghvorvi ikke har fått beskjed fra enkelte driftsorganisasjoner. For Kvarteret representerer dette tapte driftsinntekter,ogetsvekketkulturtilbudtilvårtpublikum. Forhåpentligviskandetterettesoppi,ogkommunikasjonenblibedre. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

8 Fra Frivilligansvarlig Til Kvarterstyret Diskusjonssak:Forsikringavskade Kvarteret er blitt bedt om å tilbakebetale legeutgifter på behandling av senskade, etter at en ansatt på Sommerkvartereti2012fikkenskadepåhøgreskulder. KvarterstyremåbestemmehvilkenlinjeKvarteretskalleggesegpåiliknendesakerframover. EtsentraltspørsmålherblirhvilkenlinjeKvarteretskalleggesegpåiliknendetilfellerhvordetersnakkom frivillige som ikke er ansatt, og dermed ikke dekkes av forsikringsavtalen med Tryg. Det er en sedvane på Kvarteretåbetaleforlegevaktutgifter,mendettedekkesikkeavnoenforsikring,daforsikringen vi har kun dekkersværtalvorligetilfeller. På vegne av de frivilliges sikkerhet, og økonomiske forutsigbarhet, kan det være lurt å vedta at Kvarteret tilbakebetalerogsåsenerebehandlingavskader.detblirdaopptilkvarterstyretådiskuterehvorvidtdetbør finnesentidsfristpåhvorsentenslikhenvendelseomtilbakebetalingkankommeforåblibehandlet.etter flereårmellomskadeogutbetalingkanforeksempeldokumentasjonenværenoeupålitelig.

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$ 13#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Tingskjer,mangeballeriluftenakkuratnå. VargjestpåStåOppJazz#jubileumetihelgen,detvarmagisk HarforfattetogsendtinnfleretingsomskalbehandlesiKvarterstyret.Jobbermedsammensetningen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-10 Orienteringer 1. LEDER SKiBAS møte Denne uken er det SKiBAS møte 07-10 (05.10). På dette møtet tar vi opp kulturstøtte som en diskusjonssak for å høre SKiBAS

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-09-19 Oslo AJ Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Vedlagt følger oppstilling for driftsregnskap og balanse per 31. august. Grunnet periodisering av så

Detaljer

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 Går til Styrets medlemmer Styremøte 2. oktober 2012 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (8 stk.) pr. august 2012

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 30-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer