KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER Jobb for skjenke Jobbet noen skift for skjenke også mot slutten av den foregående uken. Åpne Dører Stod for den praktiske gjennomføringen av Åpne Dører-arrangementet i Stjernesalen på den nasjonale sørgedagen 21.august. Det gikk fint og det var rikelig med all bevertning og varme. Møte med Audun fra VS Møte for å diskutere videre fremgang i jobben med å få økonomiskstøtte fra Velferdstinget. Skrevet kladd på søknad. Studvestsaker Vært behjelpelig når Studvest har spurt om intervjuer og bilder. I kommende utgave ser det ut til å bli en sak om Chess-abonnementet og en som omhandler studiestart og fadderuke. Kursplanlegging Jeg jobber stadig med å legge inn noen kurs for Kvastere (og eventuelt andre som har bruk for disse) ut over semesteret. Dette er foreløbig i startfasen og vil nok komme mer på plass etterhvert som jeg får kontakt med potensielle kursholdere.

2 2. ØKONOMIANSVARLIG Studentfestival Jobbet to skift. Liker å se mange folk på huset. Håper gode besøkstall vil vedvare. Iflg oppgjørsloggen endte uken med ca 625' i omsetning (inkl kr på Helhus og kr 930 i garderobe), og med Stjernesalen 3.skift på topp med rett over 37'. Stort sett er også kassedifferansene helt alright mtp omsetningen, bortsett fra et par av typen RF med 200 i plussdiff og 2100 i omsetning, BF med 200 i plussdiff og 2000 i omsetning, og Skjenke i Halvtimen med 238 i minusdiff og bare 734 i omsetning. KØR For tiden består KØR av ingen mennesker. Alle er enten sluttet eller bare tilgjengelige via epost. Her har man et stort problem. Selv har jeg ingen ekstra kapasitet grunnet stor studiemengde. 3. EKSTERNANSVARLIG DORGemøte Tirsdag kl Muntlig orientering. Raptus Produksjonsmøte med Raptus kl Kraft, skjenke, vakt og kvart er gitt beskjed, og bør møte opp. Arrangørguide for BORGer Jobber med saken. Alt som skulle ha vært gjort forrige uken ble utsatt grunnet fadderuken og jobbing for skjenkegruppen. 4. INTERNANSVARLIG Skjenke Jobbet et kokkeskift og hjulpet litt til bak baren. Har ikke tatt fullt skift av helsemessige årsaker. Jobbmat Det var null respons på å hjelpe til med jobbmaten i utgangspunktet fra arbeidsgruppene ordningen gjelder for. Ohma hjalp til på mandag, Siri fra skjenke tok seg av jobbmat på onsdag, det var ingen jobbmat på torsdag (har jeg fått høre) og Hanne ordnet på fredagen. Skjenke, Kraft og Vakt har seg i mellom laget en plan for fortsettelse av jobbmatsystemet. Jeg skal videresende retningslinjer for jobbmatordningen (i løpet av dagen) til de aktuelle arbeidsgruppene, når jeg har fått en skikkelig oversikt selv.. Stands Det blir stands denne uken på:

3 Onsdag 24. august - kl på Det juridiske fakultet i Vrimleområdet Onsdag 24. august - kl HF v/inngangen til Sydneshaugen skole Onsdag 24. august - kl (etablere stand ved inngangen til Bankettsalen) og 5. min presentasjon fra kl Torsdag 25. august - kl ?? Standaften på NHH Torsdag 25. august - kl. ca ? MatNat - Realfagsbygget GLEM Har innkalt til høstens første GLEM som skal være i morgen kl To be continued PR-ANSVARLIG Studentfestivalen i Bergen hele uka. 2 opptredener på Studentradioen i Bergen hvor jeg etter tilbakemeldingene har klart meg tålig bra. Bistått med mobilbar i uteserveringa (glemte forresten helt at vi hadde utvidet skjenketid i bakgården ifm fadderuka etter godkjenning fra skjenkemyndigheten så vi stengte kl 23 hver dag). Sier meg godt fornøyd med besøk på huset og gjennomføring av arrangementene; over alle mine forventninger (som er bra). Info har hatt styremøte og er i ferd med å finne formen. Web er fremdeles en utfordring og vil trolig ta et par uker før det er i god drift. Expo er tent på at jeg pusher dem litt på møter osv og kommer til å sette et møte neste uke etter det jeg forstår. Kommer selvsagt til å delta der. 6. PROSJEKTANSVARLIG Studentfestival Jobbet torsdag, fredag og lørdag for både skjenke og vakt. Var aktiv på rekrutteringsfronten med nye besøkende. Er også stolt over KvaSt sin arbeidsinnsats og hjelpsomhet i åpningsuken. Romvesenet Venter enda på tilbakesvar fra styret angående nytt ting. Har kontinuerlig møte/kommunikasjon med styre for å avslutte, oppfølge og starte prosjekter. Desverre var ikke alt klart til åpningsuken, blant annet tapeter og skilt. Dette grunnet leverandører som muligens må purres litt på. Annet Ekspo klarte heller ikke å levere bilder til åpningsuken. Kansje grunnet mye arbeid med prosjektor, som fungerer bra. Men satser på et samarbeid med PR for å sette i gang pubdekorering. 7. DRIFTSANSVARLIG Studentfestival Har jobbet endel skift for skjenke og styrt på rundt på huset, så kvast arbeid har falt litt bort. Skjenkegruppen

4 Hadde møte med skjenkestyret på søndag og diskuterte hva de skal gjøre fremover. Gruppen er minimalt bemannet og styrekonstilasjonen i oppløsning, men det er en jevn strøm av nye og vi skal ha et nytt møte på onsdag for å finne ut av ting. Jeg skal møte leder seinere i dag for en prat. Vakt virker som om vaktetaten fungerer greit, er kommet noen nye. Driftopplæring Skal møte leder for vakt og leder for skjenke i dag for å se på driftsopplæringen og prøve å lage en læreplan og finne ut hva vi vil at kurset egentlig skal dekke. Backstage Her har jeg ikke hatt tid til å fått gjort noe. Valgdagen Skjenke kunne bemanne grøndahls til klokken 03:00. Venter på svar fra vakt og kvartene 8. ADMINISTRASJONEN Jobbet med fremtidige modeller for økonomisk arbeidsfordeling mellom meg, øko og KØR. Bistått Sigrid i møte med VS og har jobbet med prosesser ovenfor musikkutstyrsordningen, kommunen og fylkeskommunen. Vært redusert på mandag og hjemme tirsdag. Kommende uke vil gå mye med til forberedelse og opplæring av nye driftsledere.

5 INTERNNOTAT Fra Styreleder Til Kvarterstyret Anbefaling til SKiBAS om Kultur Vest Kultur Vest er et samarbeidsprosjekt mellom de største kulturaktørene i Bergensregionen. Pr. november 2010 er følgende aktører deltakere i prosjektet: Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater Stiftelsen BIT20 Ensemble Carte Blanche Den Nye Opera Den Nationale Scene Festspillene i Bergen Grieghallen AS Stiftelsen Harmonien Hordaland Teater LL Stiftelsen Kulturhuset USF Bergen Kunsthall Fra aksjonæravtalen til Kultur Vest: Etter etableringen av Den Nye Opera har de profesjonelle kulturinstitusjonene i Bergen drøftet behovet for, innhold i, og form på et videreført, strukturert samarbeid. På grunnlag av disse drøftelsene har aksjeeierne i Kultur Vest AS stiftet selskapet. Selskapet skal, ved å bidra til samarbeid, samordning og samhandling mellom profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner styrke Bergen og Vestlandets profesjonelle kunst- og kulturliv i et overordnet og langsiktig perspektiv ved å bidra til å bedre den enkelte institusjons muligheter for å realisere egne visjoner og mål på kort og lang sikt. Aksjeeierne har full kunstnerisk frihet og deltakelse i felles utspill og samarbeid er basert på frivillighet. Den enkelte deltakende institusjon skal stå fritt til å beslutte deltakelse i samarbeidsforhold og utredningsarbeid i selskapets regi. Selskapet kan ikke pålegge sine eiere samarbeidsforhold eller utredningsarbeid mot den enkelte aksjeeieres vilje. Medlemskap i Kultur Vest krever status som aksjonær og krever innskudd på ,-. Kultur Vest er halvveis i sin prøvetid på 3 år og skal ved avsluttet prøvetid evaluere behov og ønske for videre drift. Aksjonæravtalen spesifiserer at det ikke vil stilles krav til driftstilskudd fra aksjonærene under de 3 første årene. Fra aksjonæravtalen: Det skal ikke fremmes krav om driftskapital fra aksjonærene i løpet av selskapets første tre driftsår som anses som en prøveperiode for selskapet. Ved utgangen av 3-års perioden skal samarbeidet evalueres med tanke på fortsatt drift og finansiering av slik drift. Nåværende situasjon er at Kultur Vest ønsker sine driftskostnader dekket av næringslivet, kommune og stat. Sistnevnte har stilt seg positiv til samarbeidet, men har ikke ennå gått inn med tilskudd. Som konsekvens av dette har Kultur Vest senket sine driftskostnader slik at disse er dekket av tilskudd fra næringsliv og kommune. Kvarteret ser muligheter for å benytte deltakelse i Kultur Vest for å bli en større og mer akseptert del av kulturmiljøet i Bergen. P.d.d. sliter Kvarteret for å få aksept hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter som annet enn studentvelferd og dermed et statlig anliggende. Håpet er at Kultur Vest vil kunne bistå i lobbyvirksomhet ovenfor politikere samt Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

6 at den assosiative verdien som del av denne organisasjonen vil kunne være gunstig. Samtlige andre deltakere i Kultur Vest er på kommunale og regionale budsjett. Samtidig vil vi kunne se positive ringvirkninger ved Kultur Vests ønskede samkjøring av administrative oppgaver som for eksempel innkjøpssamarbeid og kompetanseutvikling samt et potensielt pr-samarbeid. Kvarteret er medlem av BRAK og NRF, men ser at disse ikke alltid fanger opp våre behov da de er mer spesifikt rettet mot utøvere og arrangører. Etter de gode erfaringene NRF har hatt med samarbeidet rundt Samstemt! (felles krav til statsbudsjett fra arrangørorganisasjoner og Tono/Gramart) ser vi at en slikt felles og samlet vestlandsfront ovenfor nasjonale (og kommunale/regionale) myndigheter vil bli vanskelig å omgå alene hvis samarbeidet er vellykket. Kvarterets kostnader tilknyttet et evt. samarbeid vil i første omgang være ,- til dekning av aksje i selskapet. Disse kan ikke omsettes og ved en evt. uttredelse av Kultur Vest vil aksjekapitalen stilles til disposisjon for selskapet ,- vil derfor måtte anses som en investering. Etter prøveperioden på 3 år vil Kultur Vest vurdere om videre drift er ønskelig og vil da evt. måtte se på videre driftskostnader. P.d.d. blir dette dekket av midler eksterne fra aksjonærene, noe som gjenspeiler andre tilsvarende organisasjoner som NRF og BRAK. Et alternativ er at det vil kunne bli krevd inn medlemskapsavgift. Et annet er fast driftsstøtte. Det er gitt tilbakemelding om at målet er å få driftskostnader også etter prøveperioden dekket av eksterne aktører. Dette er uansett den største kostnadsmessige risikoen ved et slikt samarbeid. Ved å tegne seg som aksjonær allerede nå vil Kvarteret, når evaluering av videre drift kommer, kunne ta del i dialogen om hvordan dette skal gjennomføres. I tilfelle der det blir lagt frem forslag om betydelige driftstilskudd fra aksjonærene utover det SKiBAS er villige til å bidra med kan man trekke seg ut med kun tap i sin del av aksjekapitalen. Vi ser for oss at vi ved å kunne bruke Kultur Vest aktivt ovenfor myndighetene vil kunne gjøre arbeidet for å komme på budsjett noe enklere. Hvis dette blir oppnådd senest ved budsjett for 2013 vil innskutt aksjekapital fra SKiBAS være tjent inn flere ganger uavhengig om man blir med videre eller ikke. Forslag til vedtak ved neste Kvastmøte er som følger: Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å anbefale til SKiBAS inngåelse av medlemskap som aksjonær i Kultur Vest samt instruks om å jobbe for å unngå videre driftskostnader etter evaluering etter prøveperiode. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

7 INTERNNOTAT Fra Aleksander Monsen, Alt. Cap. Koordinator, Bergen Realistforening Til Kvarterstyret Søknad om tillatelse til å servere øl til internpris Bergen Realistforening arrangerer den 29. september Bierstube, og søker i den sammenheng Kvarterstyrets tillatelse til å selge all øl som serveres til internpris. En slik ordning har gjennom flere semestere vist seg å være til stor nytte for både arrangementets publikum, RF og Kvarteret som sådan. Dette kommer av at salg av billig øl i sammenheng med Bierstubes oktoberfestlignende opplegg har ført til meget store salgstall. Jeg ønsker derfor å foreslå følgende vedtak: VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å tilstå Bergen Realistforening tillatelse til å benytte seg av Kvarterets internpris for alle Hansa 0,4 l som selges på Bierstube den 29. september Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen FORORD Studietiden er en spesiell fase av livet. Du lever på tilnærmet ingen penger, har det samtidig utrolig

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer