Pilotprosjekt Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilotprosjekt Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, 2011-2012"

Transkript

1 Til Fyikesmannen i Hordaland Att. Ingunn Landro Sandset Ogi 2 30/ Ad. Tilbudsbrev kompetansetiltak til barnehager Vi viser til tilbudsbrev datert med svarfrist NLA Høgskolen vil gå inn i følgende: Assistentopplæring Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og NLA høgskolen har gått sammen om å utvikle et tilbud til 30 assistenter i barnehager fra kommunene Stord, Bergen og Meland. Denne videreutdanningen vil ha et omfang på 5 undervisningssamlinger og mellomliggende nettverkssamlinger. Nettverkssamlingene vil knyttes til naturlig geografisk tilhørighet til de to høgskolene. Undervisningssamlingene vil være felles i Bergens området. Detaljert plan for denne videreutdanningen følger vedlagt. Pilotprosjekt Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, Høgskolen i Bergen (HIB) og NLA høgskolen har enes om at begge høgskolene går inn i dette prosjektet. Fordelingen av barnehager vil være i forholdet 2 til i. mellom oss, med felles oppstartsog avslutningssamling på hotell i Bergen. Omfanget vårt vil likevel være på minimum 4 barnehager, fordelt på to ulike innfallsvinkler til prosjektet. For at det skal være en viss erfaringsutveksling, ser vi det som lite hensiktsmessig å ha mindre enn to barnehager på hvert tema. Prosjekt 2a vil ha innfallsvinkel på danning og læring igjennom fokus på barnehagens arbeid med billedbøker. Egen plan for dette pilotprosjektet følger vedlagt. Prosjekt 2b vil ha innfallsvinkel på danning og læring igjennom fokus på flerkulturelt mangfold i barnehagen. Egen plan for dette arbeidet følger vedlagt. Dersom det er ønskelig med ytterligere utdyping, eller konkretiseringer, kan dette ettersendes på forespørsel. ed ven lig hils n Kris in Belt Skutlaberg EVO-leder Org.nr Bankkonto (drifl), (gave)

2 Fagplan for assistentopplæring Kompetanseheving/kurs for assistenter i kommunale og private barnehager barnehageåret Studiepoeng:15 Forkunnskapskrav Deltakerne velges ut av den enkelte kommune. Kurset er kompetansegivende og gir en uttelling på 15 studiepoeng dersom en tar eksamen. Kurset kan også tas som et etterutdanningskurs som dokumenteres i et kursbevis. Målgruppe 30 barnehageassistenter fra følgende kommuner: Bergen, Stord og Meland Innhold Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagens samfunnsmandat Barn i lek og læring Tverrfaglig språkstimulering ved hjelp av musikk og drama Språkopplæring i en flerkulturell kontekst Kommunikasjon og samspill hos de yngste Tilnærminger til mangfold Barnehagens rolle i det flerkulturelle samfunnet Kvalitetsarbeid i bamehagen (observasjon, pedagogisk dokumentasjon, praksisfortellinger, aksjonsforskning) Forventet læringsutbytte Kunnskap Studentene skal ha kunnskap om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som et viktig arbeidsdokurnent Barns medvirkning De minste i barnehagen Ulike tilnærminger til mangfold Barns språkutvikling og tverrfaglig språkstimulering Ferdigheter Studenten skal kunne Arbeide i tråd med grunnverdiene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med vekt på omsorg, lek, læring og danning Stimulere hvert enkelt barn til en positiv identitetsutvilding, vekst og danning NLA Høgskolen Sandviken: Amalie Skrams vei 3 Bergen Telefaks: Postboks 74 Sandviken Breistein: Olav Bjordals vei 41, Breistein E-post: Org.nr Bankkonto (drifi), (gave)

3 Legge til rette for gode språksituasjoner, både spontant og planlagt Reflektere over egen yrkesrolle (holdninger og verdier), og se hvordan egne handlinger virker inn på barns dannelse, livskvalitet og trivsel Gjennomføre aksjonsforskning i barnehagen og reflektere rundt utvildingsarbeidets betydning Generell kompetanse Det primære målet er deltagernes egen kompetanseutvikling. Deltagerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og rolle i barnehagen og utvikle sin bamehagefaglige kompetanse ved at deltagerne øker sin kompetanse i forhold til barnehagearbeid, blir de sentrale i arbeidet med å utvikle sin bamehage til et bedre tilbud for alle barn og foreldre. Organisering og arbeidsformer Samlinger fordelt på 5 undervisningsdager å 6 timer. Arbeid i basisgrupper Veiledning Aksjonsforskning i egen praksis Vurdering Arbeidskrav Retten til å gå opp til eksamen forutsetter følgende godkjente arbeidskrav: Deltakelse på undervisning og i basisgruppe Gjennomføring av aksjonsforskningsprosjekt Rapport fra aksjonsforskningsprosjekt Eksamens- og vurderingsordninger Rapport fra aksjonsforskningsprosjekt (refleksiv tekst) Framføring av aksjonsforskningsprosjekt Karakter: beståttfikke bestått

4 Pensum Askland, L. (2006). Kontakt med barn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 6-8 (80 s) Bae, B. (1996). Det interessante i det alminnelige. En artikkelsamling. Oslo: Pedagogisk forum. Pensum: s Bakke, K. m.fl. (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Kuns«aglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 2-4)( 83 s.) Bruce, B. M. (2005). Smått er godt! Drama med de minste. I Haugen, S. m fl.(red). Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen. (s ) (19 s.) Gjems, L. (2011). Læring i samtaler og samhandling mellom voksne og barn i barnehagen. I Glaser, V. m.fl. (red.). Barnehagens grunnsteiner. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 5 (10 s.). Kunnskapsdepartementet (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. (40 s.) Kunnskapsdepartementet(2006). Temahefte om språkmiljo og språkstimulering i barnehagen (70 s.) Kunnskapsdepartementet(2006). Temahefte om barns medvirkning(78 s.) Kunnskapsdepartementet(2006). Temahefte om språldig og kulturelt mangfold i barnehagen (50 s.) Løkken, G. og Søbstad, F. (2011). Danning. I Glaser, V. m.fl. (red.). Barnehagens grunnsteiner. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 6 (10 s.). Nordli, M. S. og Thormodsæther, B. M. S.(2011). Tilstedeværende voksne og medvirkende barn. Endringsarbeid i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget (113 s.) Tiller, T. (2006). Aksjonslæring forskende partnerskap i skolen. Kristiansand: Høgskoleforlaget. Kap. 2-5 (90 s.) Åberg, A. og Taguchi, H. L. (2007). Lyttende pedagogikk. etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (152 s.) Kibsgard, S.( 2008). Grunnleggende hering i et stimulerende (Kap 8 og 9). i barnehagen. Universitetsforlaget. Berre, Å. (2000). Musikk med de minste. Pedagogisk forum. (Kap 3-4) Om sang og å synge med små barn. Pastadresse: Beseksadresser: Telefon: NLA Hogskolen Sandviken: Amalie Skrams vei 3, Bergen Telefaks:

5 NLA HOGSKOLEN Pilotprosjekt Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, med fokus på barnehagens arbeid med bildebøker Formålet med dette prosjektet er å styrke barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, konkretisert gjennom å øke personalets kompetanse i å legge til rette for læring og danning gjennom arbeid med bildebøker. Utviklingsarbeidet bygger på et læringssyn der omsorg, lek, læring og danning inngår i en helhet. Innhold I en artikkel om hvorfor og hvordan han lager bildebøker, peker bildebokillustratøren Svein Nyhus på noe sentralt i resepsjonen av bildebøker, nemlig at den som oftest er "en fellesopplevelse, et møte og en samtale mellom den store som leser og den lille som hører" (Nyhus 2003:47). Dette har gitt konsekvenser for hans arbeid med et annet møte bildebøkene representerer, nemlig møtet mellom tekst og bilde. Dette samspillet mellom de to vesentligste modalitetene i bildebøkene må være slik, mener Nyhus, at det er "plass til begge to, til forklaringer og grublerier, avsporinger og tull. For det skal først og fremst være gøy: Gøy å lese, og gøy å kikke" (Nyhus 2003: 47). At litteraturformidleren i barnehagen i tillegg har et ansvar for at barnet ikke bare utøver sin litterære kompetanse i disse møtene eller samtalene, uten samtidig å utvikle den (Aase 2005:116), står ikke i motsetningsforhold til det som Nyhus ser som overordna, at det skal være "gøy for begge to". Snarere er det vel tvert imot. Har den voksne medleseren sjangerforståelse og forståelse for den særegne leseprosessen som lesing av ei bildebok innebærer, blir hun en engasjert formidler som skaper leselyst og leseglede. Hun blir den mer kompetente medleseren for barnet i dets proksimale utviklingssone (Vygotsky 1991). I dette pilotprosjektet skal vi se nærmere på de ulike møtene som bildeboka inviterer til, på møtene mellom ord og bilde, mellom tekst og leser og mellom "den store og den lille". Slik skal vi arbeide mot 1) at barnehagepersonalet utvikler den kompetansen som rammeplanen legger til grunn for barnehagens tekstarbeid, nemlig at personalet skal være seg bevisst både "hvilke Postboks 74 Sandviken Breistein: Olav Bjordals vei 41, Breistein E-post:

6 etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles" og "sin forbildefunksjon for hvordan en [...] bruker [...] tekst" (Kunnskapsdepartementet 2011: 40-41), og 2) at barnehagen bidrar til at barna "får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping" (Kunnskapsdepartementet 2011: 40-41). Praktisk gjennomføring/framdrift Pilotprosjektet vil bli innrammet av to dagssamlinger for alle involverte barnehager, barnehagefaglige ansvarlige i kommunene og NLA/HiB, med oppstart høst Den første samlingen vil finne sted i slutten av november. Her vil fokus være på dannings- og læringsbegrepene, knyttet til både barna og de voksne sin danning. De ulike prosjektene vil bli presentert. Sluttsamlingen er tenkt høsten 2012, hvor de ulike barnehagene får komme frem med sine presentasjoner og erfaringer i fra arbeidet. Mellom disse to samlingene, vil vi ha fire nettverkssamlinger for de barnehagene som skal ha fokus på hvordan arbeidet med bildebøkene kan styrke bamehagen som læringsmiljø og danningsarena. Her deltar styreme og minst en tilsatt representant fra hver av yrkesgruppene i den enkelte barnehage. Hver av nettverkssamlingene vil ha et omfang på tre timer. Vi vil vektlegge et vekselspill mellom undervisning, praktisk arbeid og erfaringsutveksling. Første nettverkssamling vil legges til høst 2011, de resterende samlingene til vår Mellom nettverkssamlingene skal de involverte barnehagene arbeide med praksisoppgaver knyttet til arbeid med bildebøkene i barnehagen. Dette arbeidet skal dokumenteres i refleksjonsnotat som skal danne utgangspunkt for seminararbeid på samlingene. Erfaringene fra prosjektet skal dokumenteres.gjennom en sluttrapport der både praksisfeltet og høyskolen skal bidra med artikler. Til hjelp i dette arbeidet vil vi tilby et skriveseminar høst 2012, samt gi veiledning på artikkelutkast. Postadresse: NLA Høgskolen Postboks 74 Sandviken Besøksadresser:Telefon; Sandviken: Amalie Skrams vei 3, BergenTelefaks: Breistein: Olav Bjordals vei 41, BreisteinE-post: Org.nr Bankkonto (drift), (g e)

7 Pilotprosjekt Barnehagen som heringsmiljø og danningsarena Tema: Tilnærminger til flerkulturelt mangfold i barnehagen med fokus på konsekvenser for barnehagen som læringsmiljo og danningsarena. Innhold Sentrale stikkord: Hva er danning? Personalets tilnærminger til mangfold Holdninger (f.eks. mangfold som problem eller ressurs) Pedagogisk grunnsynkredo Konsekvenser for læringsmiljø og danning. være en flerkulturell barnehage Uavhengig av antall barn med minoritetsbakgrunn Fordeler for barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Tilnærming til flerspråklighet. Språket som et viktig redskap i dannelsesarbeid Kommunikasjon med og respekt for barn og foreldre Relevans for barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Undervisning og praksisoppgaver vil være nært knyttet til de føringer som gis i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Aktuelle sitater fra rammeplanen: "Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem" (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 11). "Geografisk mobilitet og en økende intemasjonalisering har medført at det norske samfunnet er langt mer sammensatt enn tidligere. Det er derfor mange måter å være norsk på. Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen" (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 8). "Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Bamehagen må systematisk vurdere om egen praksis og bamehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for bamehagens virksomhet" (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 12). "I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for

8 rneningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt med1em av et større fellesskap" (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 15). Praktisk gjennomforing og fremdrift Pilotprosjektet vil bli innrammet av to felles dagssamlinger for alle involverte barnehager, barnehagefaglige ansvarlige i kommunene og NLA /HiB, med oppstart høst Den første samlingen vil finne sted i slutten av november. Her vil fokus være på dannings- og læringsbegrepene, knyttet til både barna og de voksne sin danning. De ulike prosjektene vil bli presentert. Sluttsamlingen er tenkt høsten 2012, hvor de ulike bamehagene får komme frem med sine presentasjoner og erfaringer i fra arbeidet. Det blir i tillegg fire nettverkssamlinger på NLA Høgskolen hvor styrer og minst en representant fra hver av yrkesgruppene i den enkelte barnehage deltar. Tema for disse samlingene vil være: samling: Undervisning: Barnehagepersonalets tilnærminger til mangfold, knyttet til pedagogisk grunnsyn og danning.. Refleksjon i grupper: Praksisoppgaver knyttet til refleksjon over egne holdninger og handlinger. Fokus blant annet på hvordan personalets holdninger kommer til uttrykk i det daglige i barnehagen. samling: Undervisning:Å være en flerkulturell barnehage. Konsekvenser for læringsmiljø og danning. Relleksjon i grupper: Praksisoppgaver med fokus på hvordan det å være en flerkulturell bamehage kan være relevant i forhold til arbeid med fagområdene i rammeplanen. samling: Undervisning: Flerspråklighet som ressurs. Språkets relevans i forhold til danning og læring. Refleksjon i grupper: Praksisoppgaver ut i fra Fagområde 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst. Hvilken tilnærming har vi til flerspråklighet? Hvilke konsekvenser har vår tilnærming for vår bamehage som læringsmiljø og danningsarena? samling: Undervisning: Foreldresamarbeid i den flerkulturelle barnehagen, med fokus på danning. Vider vil vi trekke noen tråder fra de første tre samlingene og praksisoppgavene angående temaenes relevans for barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. Postadresse: Besoksadresser: Telefon: NLA Ilegskolen Sandviken: Amalie Skrams vei 3, Bergen Telefaks: Orgnr Bankkonto (drift), (gave)

9 Refleksjon 1 grupper: Praksisoppgaver ut i fra den enkelte barnehages behov (knyttet til temaer som har vært gjennomgått). Det vil bli gitt et skriveseminar tidlig høst 2012 for å tilrettelegge for artikkelskriving, som skal sluttføres i oktober/november Aktuell litteratur Gilje, J. (2001) I spenningsfeltet mellom krav og credo. I Bergem, T. (2001). Slipp elevene løs. Oslo: Gyldendal Akademisk. Gjervan, M., Andersen, C. E. og Bleka, M. (2006). Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet (2006). Temahefte om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Løkken, G. og Søbstad, F. (2011). Danning. I Glaser, V. m.fl. (red.). Barnehagens grunnsteiner. Oslo, Universitetsforlaget. Sandvik, M. og Spurldand, M. (2009). Leer meg norsk for skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. Oslo: Cappelen Damm.

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Artikkelsamling Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Forord Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet igangsatte høsten 2011 pilotprosjektet Barnehagen

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer