Rapport forvaltningsrevisjon Primærlegetjenesten Organisering, tilfredshet og tilgjengelighet Agdenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Primærlegetjenesten Organisering, tilfredshet og tilgjengelighet Agdenes kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Primærlegetjenesten Organisering, tilfredshet og tilgjengelighet Agdenes kommune År 2005

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERING AV ALLMENNLEGETJENESTEN I NORGE: FASTLEGEORDNING ERFARINGER ETTER TO OG ET HALVT ÅR MED FASTLEGEORDNINGEN FASTLEGEORDNINGEN I SMÅ KOMMUNER RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE OM FORVALTNING AV OG MÅLOPPNÅELSE I FASTLEGEORDNINGEN HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON HØRING PROBLEMSTILLING OG VURDERINGSKRITERIER METODE FUNN OG VURDERINGER ORGANISERING BRUKERTILFREDSHET Kriteriet: Tilgjengelighet til primærlegetjenesten i Agdenes kommune Kriteriet: Brukernes tilfredshet med kontakten til legen under konsultasjonen Kommentarer fra brukere som deltok i brukerundersøkelsen HØRING ANBEFALING REFERANSER Vedlegg 1. Data fra brukerundersøkelsen 2. Spørreskjema 3. Rådmannens høringsbrev foreløpig rapport Orkanger, 05. oktober 2005 Inge Storås Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 14

3 1. SAMMENDRAG Bakgrunn Prosjektet belyser tilfredshet og tilgjengelighet for innbyggerne til legekontoret i Agdenes kommune. Prosjektet ble initiert av Kontrollutvalget og fremgår av forvaltningsrevisjonsplanen våren De hadde et ønske om prosjekt som hadde fokus på primærlegetjenesten i kommunen. Problemstilling Revisor har belyst følgende problemstilling i prosjektet: Fungerer den kommunale primærlegetjenesten i Agdenes kommune som forutsatt innenfor fastlegeordningen? For å besvare problemstillingen ble to kriterier belyst. Det ene kriteriet omhandlet organisering av primærlegetjenesten, det andre omhandlet brukertilfredshet av legekontoret. Beskrivelse av organisering av legekontoret i kommunen Det er kommunelege John Lille-Mæhlum som er leder for legekontoret og ansatte på kontoret. Han er underlagt Oppvekst og levekår med kommuneleder Anne M. G. Sterten som har det overordnete ansvaret for legekontoret. Legekontoret er stedbundet i lokaler i helsesenteret. Av kommunens innbyggere er 1417 innbyggere tilknyttet fastlegeordningen på kontoret, 386 innbyggere i kommunen har fastlege i de andre kommuner. Vi finner en tilsvarende tendens i Snillfjord og Hitra kommune noe som tyder på at dette er et småkommuneproblem. Vi har sammenlignet utgiftene til Agdenes kommune med tilsvarende kommuner - KOSTRA 1 og funnet at kommunen har noe høyere driftsutgifter til legekontoret per innbygger en de andre kommunene og noe mindre årsverk til lege per innbygger enn sammenlignbare kommuner. Konklusjon på kriteriet brukertilfredshet Vi har i prosjektet definert brukertilfredshet som tilgjengelighet og tilfredshet (bruker opplevd kvalitet) av legekontorets tjenester. Data er innsamlet i en brukerundersøkelse som er besvart av brukere på legekontoret. Brukerundersøkelsen ble lagt frem i perioden fra Det kom inn 48 svar, som gir en svarprosent på 17,4 %. Kontrollutvalget vedtok i sak 13/05 å legge ut brukerundersøkelsen i en ny periode. Den ble lagt ut fra på legekontoret. Det innkom 17 svar i denne perioden. Revisor konkluderer med at svarprosenten for brukerundersøkelsen er lav. Revisor velger likevel å konkludere ut fra det datamaterialet brukerundersøkelsen har gitt. Konklusjonene må sees i sammenheng med svarprosenten for undersøkelsen og svarene må ikke tolkes for bastante. For delkriteriet tilgjengelighet har revisor funnet følgende: Revisors totale vurdering av resultatskårene for kriteriet tilgjengelighet viser at brukerne er tilfredse med tilgjengeligheten av legekontoret i kommunen. Vi vil poengtere at to av delkriteriene hadde en resultatskår som ikke var tilfredsstillende. Dette gjelder for delproblemstillingene tilgjengelighet for legekontoret på telefon og mulighet til å snakke med legen på telefon. 1 KOmmune STat RApportering, inneholder en database som kan brukes til å sammenligne kommuners utgifter til tjenester. Databasen driftes av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag av Kommunal og reginaldepartementet. Revisjon Midt-Norge IKS Side 3 av 14

4 For delkriteriet tilfredshet har revisor funnet følgende: På alle delspørsmålene som omhandler selve legebesøket og behandlingen som gis, viser resultatet gjennomsnittskår som er tilfredsstillende etter vår vurdering. Det siste spørsmålet i brukerundersøkelsen omhandlet helhetsinntrykk av legetjenesten i Agdenes kommune. Resultatet av brukerundersøkelsen var at helhetsinntrykket var tilfredsstillende. Anbefaling Revisor anbefaler kommunen å vurdere telefontilgjengeligheten til legekontoret Agdenes kommune med bakgrunn i rapportens vurderinger og konklusjoner. 2. BAKGRUNN Temaet for denne forvaltningsrevisjonen er den kommunale primærlegetjenesten i Agdenes kommune. Kontrollutvalget vedtok i sak 15/04 å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet primærlegetjenesten. 2.1 Organisering av allmennlegetjenesten i Norge: Fastlegeordning Hva er situasjonen i dag? Hva vet vi og hvilke interessante spørsmål reiser eventuelt dette? Fastlegeordningen ble innført i Norge i juni Dette representerte en ny måte å organisere allmennlegetjenesten på i kommunene ved at kommunene forplikter seg til å tilby innbyggerne muligheten til å være tilknyttet en fast lege eller legepraksis. Legen må opprette en liste med et gitt antall innbyggere, og de som står på denne listen har førsterett på time hos denne legen. Ordningen har tre hovedmål: Alle som ønsker det skal ha tilgang til en fast allmennlege. Skape trygghet gjennom at det er lettere å komme til lege. Skape bedre og mer langsiktige forhold mellom pasienter og leger (Sosial- og helsedepartementet 2001). Før ordningen med fastlege ble innført, ble det økonomiske anliggende mellom allmennlegene og kommunene ordnet enten gjennom et driftstilskudd eller fast lønn. Innenfor ordningen får legen nå i stedet et basistilskudd pr. listepasient i året. Sosial og helsedepartementet framholdt i 2001 at et tillitsfullt og vel fungerende samarbeid mellom kommunen og legene er en forutsetning for at ordningen skal blir vellykket (SHD 2001). Gjennom god dialog både i etablerings- og driftsfasen må sentrale spørsmål avklares. Fastlegeavtalen som inngås mellom lege og kommune skal være et viktig styringsredskap for kommunen, samtidig med at den skal være en viktig garantisikring av legenes arbeidssituasjon. Fastlegeavtalen vil blant annet inneholde en klargjøring av type og omfang av offentlig legearbeid, listelengde og ulike kvalitetsmål som åpningstid og tilgjengelighet mm. Legen og kommunen vil også ha et behov for å samarbeide om og drøfte behovet for nye legehjemler, plassering av legepraksiser, fordeling av offentlige legeoppgaver mellom legene, planer for videreutvikling og kvalitetssikring osv. Ordningen legger opp til at legepraksis som næringsvirksomhet blir en hoveddriftsform for fastlegene. Denne driftsformen betyr at legene mottar et per capita tilskudd fra kommunen for de innbyggerne de har på lista, trygderefusjon fra trygdeetaten etter normaltariffens sat- Revisjon Midt-Norge IKS Side 4 av 14

5 ser for utført kurativt arbeid og egenandeler fra pasientene. Legen vil selv være ansvarlig for lokaler, inventar og utstyr, praksisdrift, og ha arbeidsgiveransvaret for medarbeiderne i praksisen (op.cit). 2.2 Erfaringer etter to og et halvt år med fastlegeordningen Etter to og et halvt år hvor en har samlet erfaringer, er helsedepartementets hovedkonklusjon at fastlegeordningen fungerer meget bra: Ca. 98 % av innbyggerne har fått en adresse for ansvar for allmennmedisinsk hjelp, og som organisatorisk system/listesystem er fastlegeordningen etablert og fungerer i hovedsak som forutsatt. Det blir pekt på at allmennlegetjenesten generelt er blitt styrket gjennom at en har fått økt antall legeårsverk i kommunehelsetjenesten. Målinger har også vist at pasientenes tilfredshet med allmennlegetjenesten er blitt merkbart bedre. Samtidig har en også fått kunnskap om flere forhold som kan forbedres, og at en bør se nærmere på flere sider ved ordningen. Av slike forhold nevner vi dårlig rekruttering og ustabilitet i legedekningen i flere små- og utkantkommuner, dårlig mulighet for legebytte i en del kommuner, vanskeligheter med å få slippe til hos annen lege enn fastlege, for liten vekst i årsverk allmennmedisinsk offentlig legearbeid og uønskede bytter av fastlege pga. listereduksjoner. Lokalt samarbeid blir av departementet trukket fram som en av utfordringene framover. For at ordningen skal fungere er en avhengig av et lokalt samarbeid mellom kommunene og legene, og av at kommunene bruker fastlegekontraktsystemet aktivt. Kommunen er innenfor et samarbeid blant annet forpliktet til å sørge for listeplass til alle innbyggere som ønsker det, sikre tilstrekkelig kapasitet slik at innbyggerne får en reell valgmulighet ved ønske om bytte av fastlege og som kontraktspart følge opp at fastlegen overholder sine forpliktelser blant annet med hensyn til tilgjengelighet. 2.3 Fastlegeordningen i små kommuner En av utfordringene i den kommunale allmennlegetjenesten har vært at mange små kommuner har hatt store problemer med ledighet og liten dekning i legestillingene (Ot prp nr ). Dette har gitt seg utslag i at færre har hatt en fast lege i de minste kommunene (Grimsmo 1995). For å bryte en trend der de små kommunene kommer dårligst ut, ble det pekt på at det ville være aktuelt med spesielle tiltak samtidig med innføringen av fastlegeordningen i utkantkommuner med mindre enn 3000 innbyggere (St meld nr. 23 [ ]). Flertallet i sosialkomiteen (Ap, SV) uttalte at departementet kunne legge til rette for at en i utkantkommuner kunne praktisere samarbeide om en større liste, men likevel slik at innbyggerne får velge én lege som hovedlege. Videre ble det åpnet for at en kan betale kontorhjelp/opprette kontor for leger som ikke ønsker å etablere seg privat, tilrettelegge vikarordninger, opprette interkommunale samarbeid om lister, legevakt og samfunnsmedisinske oppgaver. Drive utviklingsarbeid som f.eks. telemedisinske prosjekter, folkehelseprosjekter, integrere medisinstudenter og annet helsepersonell i helsearbeidet, gi fortrinnsrett til stillinger andre steder etter oppfylt bindingstid, etablere utdanningsprogram og anvende studiepermisjoner og ettergi studielån. Det ble også foreslått å overvåke situasjonen gjennom at departementet jevnlig skal utarbeide oversikt over «gjennomtrekk» av leger, foreslå tiltak for å bedre situasjonen og utarbeide kriterier for hvilke kommuner som skulle kunne motta spesielle ordninger. Flere av de 13 hovedprinsippene som Stortinget la til grunn for fastlegeordningen, har spesiell betydning for småkommuner og utkantdistrikter: Revisjon Midt-Norge IKS Side 5 av 14

6 «Pasientene kan velge fastlege også uavhengig av kommune- og bydelsgrenser basert på nærmere fastsatte kriterier.» «Pasientene kan stå på liste hos en enkeltlege i egen praksis eller i gruppepraksis.» «Fastlegeordningen finansieres med 30 prosent basistilskudd på grunnlag av antall pasienter på listen og 70 prosent refusjon/egenandel.» «Kommunene skal få kompensert alle merutgiftene til fastlegeordningen.» I tillegg fattet Stortinget vedtak hvor en ber Regjeringen ha spesiell oppmerksomhet omkring kommuner med ustabil legedekning. De vil komme tilbake med tiltak som kan bedre en slik situasjon, samt at de ba Regjeringen om å utarbeide kriterier for hvilke kommuner som skal kunne motta spesielle stimuleringsordninger med sikte på bedre og mer stabil legedekning. Under høringen for den nye ordningene kom det også til syne en utbredt bekymring for rekrutteringen til ledige stillinger, og det økonomiske grunnlaget for legepraksis i små kommuner og utkantkommuner. Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt syn var at en bør prioritere ubesatte legehjemler i utkantstrøk foran økt legedekning i sentrale kommuner med rimelig god dekning. KS var også av den oppfatning at det måtte være et siktemål at utkantkommuner fikk de gunstigste økonomiske ordningene. 2.4 Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltning av og måloppnåelse i fastlegeordningen Riksrevisjonen har fremlagt en rapport som vurderer fastlegeordningen fra den ble innført til nå. Rapporten ble fremlagt i Den sier blant annet: Undersøkelsen viser at målsettingen om at alle landets innbyggere som ønsker det, skal ha plass på en fastleges liste, er innfridd. Innbyggerne synes å ha blitt mer tilfredse med legedekningen. Fra 2001 til 2004 har det blitt færre lister hvor innbyggere mangler lege og flere lister med ledige plasser per lege. Etter at fastlegeordningen ble innført, har flere kommuner hatt betydelig utgiftsvekst for kommuner med mindre enn 5000 innbyggere. Et flertall av kommunene oppfatter situasjonen som uendret når det gjelder fire sentrale aspekter ved tilgjengelighet hos lege: legekontorets åpningstider, legekontorets svartid på telefon, øyeblikkelig hjelp på dagtid og ventetid på ledig time. 2.5 Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonsarbeidet skal omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. Kommuneloven 78 nr 2 og forskrift om revisjon 6. Forvaltningsrevisjonens innhold fremgår av forskrift om revisjon 7: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det sentrale i forvaltningsrevisjon er vurderinger av om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er i denne forstand resultatorientert. 2.6 Høring En delrapport ble sendt til rådmannen for verifisering av funn i brev av Rådmannen hadde ingen anmerkninger til det som var beskrevet i kapitel 5.1 i brev den En foreløpig rapport er sendt til rådmannen den for høringsuttalelse. Rådmannens høringsbrev er nærmere kommentert i kapitel 5.3 i rapporten. Revisjon Midt-Norge IKS Side 6 av 14

7 3. PROBLEMSTILLING OG VURDERINGSKRITERIER Agdenes kommune med sine 1800 innbyggere er å regne som en liten kommune. På bakgrunn av det en vet om tilstanden i allmennlegetjenesten i Norge i dag (se over) er følgende problemstilling formulert for dette prosjektet: Fungerer den kommunale primærlegetjenesten i Agdenes kommune som forutsatt innenfor fastlegeordningen? For å besvare problemstillingen belyses to kriterier 1. Organisering 2. Brukertilfredshet 4. METODE Kriteriet - organisering: Vi har operasjonalisert hovedkriteriet organisering ved å beskrive: - Administrativ organisering av legekontoret, samt kommuneledelsens beskrivelse av driftsløsningen til legekontoret. - Beskrivelse av legekontoret, ansatte og årsverk. - Fastlegedekning i kommunen sammenlignet med nabokommuner (Orkdal, Snillfjord, Hitra og Ørland) samt vise ledig kapasitet til leger og totale innbygger som benytter seg av ordningen. - Driftsutgifter til legekontoret samt KOSTRA tall sammenligner driftsutgifter til legekontoret med sammenlignbare kommuner. Vi har gjennomført oppstartsmøte med rådmannen, personalsjef, kommuneleder med ansvar for oppvekst og levekår og kommunelege, hvor vi innhenter deres beskrivelse av legekontorets organisering. I tillegg har vi gjennomført dokumentanalyse av regnskap og årsmelding, analyse av data fra SSB og Trygdeetaten og andre dokumenter som omhandler legetjenesten i kommunen. Kriteriet - brukertilfredshet: For å kunne måle brukertilfredshet konkretiserer vi dette kriteriet i måleindikatorer som kan si oss noe om hvor tilfredse brukerne er. Måleindikatorene vil dreie seg om tilgjengelighet og tilfredshet - brukeropplevd kvalitet. Vi har utarbeidet et spørreskjema som kartlegger måleindikatorene. Spørreskjemaet er besvart av brukerne på legekontoret. Bakgrunnsopplysninger for brukerundersøkelsen i to perioder: Brukerundersøkelsen ble fremlagt ved skranken på Agdenes legekontor torsdag og avsluttet Undersøkelsen virket i 14 arbeidsdager. Skrankepersonalet (legesekretærene) oppfordret brukere/pasienter av legekontoret til å besvare brukerundersøkelsen i perioden. Det har innkommet 48 svar i denne perioden. Kommunelegen forteller at legekontoret har 20 brukere/pasienter på legekontoret i løpet av en dag. Totalt har (20 brukere * 14 dager) ca 280 brukere hatt mulighet til å besvare brukerundersøkelsen. Brukerundersøkelsen har en svarprosent på 17,4 % som etter vår vurdering er lav. I Kontrollutvalgets behandling av utkast til foreløpig rapport i sak 13/05 ble det enighet om å legge ut spørreskjema på legekontoret på nytt til over sommerferien. Brukerundersøkelsen ble lagt ut på nytt i perioden Det har innkommet 17 svar i denne perioden, 5 av disse hadde svart tidligere, 12 har ikke besvart brukerundersøkelsen tidligere og Revisjon Midt-Norge IKS Side 7 av 14

8 legges til det tidligere datamaterialet i forprosjektet. Det er totalt 60 svar i brukerundersøkelsen. Spørreskjemaet som ligger til grunn for undersøkelsen på legekontoret vedlegges rapporten vedlegg 2. Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Arve Gausen. 5. FUNN OG VURDERINGER 5.1 Organisering Administrativ organisering og ledelsens kontakt med legetjenesten i kommunen Legekontoret og ansatte yter helsetjenester til innbyggerne i kommunen. Kommunelege 1 er leder for helsetjenesten og legekontoret. De er underlagt Oppvekst og levekår der kommuneleder Anne M. G. Sterten har det overordnede ansvaret. Kommunalleder har en fast møtedag i måneden med kommunelege 1 for å følge opp legekontorets driftssituasjon. Utover dette møtes de ved behov. Kontakten med legekontoret fungerer bra etter hennes vurdering. Kommuneledelsens beskrivelse av driftsløsning for kommunelegene 2 Fra 2001 og fram til i dag har kommunen hatt stedbundne kommuneleger som etter deres oppfatning har ført til at befolkningen i kommunen er fornøyd med tjenesten. Kommunen mener at samarbeidet med legekontoret fungerer bra og de har et ønske om at dagens ordning skal fortsette. De fremhever at kommunen hadde en turbulent periode fra 1995 til 2001 hvor de hadde utenlandske leger og hvor innbyggerne følte at de hadde språkproblemer med disse. Det var mangel på norske leger rekrutteringsproblem generelt i kommunene som var årsaken til at det ble ansatt utenlandske leger. Legekontoret i kommunen Legekontoret har lokaler på Agdenes Helsesenter med eget venterom for pasienter. Tilgangen til resepsjonstjenester for pasientene på legekontoret foregår i lukket rom. Kontoret består av en kommunelege i 80 % stilling og en kommunelege i 20 % stilling. I tillegg er det ansatt turnuslege i 100 % stilling. Det er 3 ansatte som utfører legesekretær jobben på legekontoret i til sammen 1,7 årsverk. Tilgjengelighet til legekontoret Kommunen har skiltet legekontoret fra hovedveien. Revisor vil bemerke at legekontoret manglet skilt over inngangsdør på helsesenteret. I tillegg manglet skilting fra parkeringsplassen. Revisor mener at det er en fordel for de som er ukjent i kommunen at legekontoret skiltes i fra parkeringsplassen på helsesenteret til legekontorets inngangsdør. Revisor anbefaler kommunen å vurdere skilting av legekontoret. Dette vil være med å bedre tilgjengelighet til legekontoret for innbyggere, hytteeiere og for andre besøkende i kommunen. Skilting ved legekontorets utgangsdør ble ordnet i august Fastlegeordningen Tabell 1: Fastlegeordningen i Agdenes kommune samt nabokommuner Agdenes Ørland Orkdal Snillfjord Hitra Pasienter tilknyttet fastlege Ledig kapasitet hos kommunelege Antall leger Innbyggere pr Benytter ikke fastlege i kommunen I møtet med revisjonen var rådmannen, kommunalleder og personalsjef i kommunen representert. Revisjon Midt-Norge IKS Side 8 av 14

9 I Agdenes kommune benytter innbyggere seg av fastlegeordningen. Kommunen har i dag mulighet til å betjene 133 innbyggere i tillegg til dagens tjenester innenfor fastlegeordningen. 386 innbyggere i kommunens benytter seg ikke av fastlegeordningen i kommunen. 199 av disse har fastlege i annen kommune (Hemne 3, Meldal 5, Orkdal 185 og Skaun 6 3 ) Tabellen viser at Ørland og Orkdal har flere pasienter tilknyttet fastleger i kommunen enn det er innbyggere. I Snillfjord og Hitra kommune kan de behandle flere pasienter med dagens fastleger. Dette indikerer at Agdenes ikke er i en spesiell situasjon, men at flere kommuner har ledig kapasitet innenfor egen fastlegeordning. Dette indikerer at det kan være et småkommune problem. Utgifter til legekontoret: Tabell 2: Utgifter til legekontoret i driftsregnskapet Sum driftsutgifter Sum driftsinntekt Netto Utgift Økning i % 3% 45% -16% 5% 24% -3% I fra 1998 til 1999 økte nettoutgift med 3%. Fra 1999 til 2000 økte nettoutgiften med 45%. Hovedårsaken til økningen var økte lønnsutgifter på 0,5 mill. Ifølge kommunens årsmelding for 2000 skyldes økningen bruk av legevikarer grunnet sykdom. Fra 2000 til 2001 ble netto driftsutgift redusert med 16 %, fra 2001 til 2002 økte netto driftsutgift med 5%, fra 2002 til 2003 økte netto driftsutgift med 24%, dette skyldes ansettelse av turnuslege i 100 % stilling. Fra 2003 til 2004 har netto driftsutgifter blitt redusert med 3 %, noe som skyldes at tilskudd for turnuslege fra staten har blitt økt med Netto driftsutgifter til legekontoret i 2004 er på 1,88 mill. Tabell 3:Utgifter til legekontoret sammenlignet med andre kommuner (KOSTRA) 2004 KOSTRA Agdenes Holtålen Frosta Gruppe 4 Gj Sør - Trøndelag Årsverk leger per innbyggere-legekontoret 8,7 11,3 9,4 10,2 7, KOSTRA Driftsutgifter til legekontoret per innbygger Vi har hentet tallene i tabellen fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) KOSTRA base, som består av tjenestedata fra alle landets kommuner. Agdenes kommune er plassert i gruppe 4 sammens med: Kviteseid, Gjerstad, Finnøy, Tysnes, Austevoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Agdenes, Holtålen og Frosta. Kommunene betraktes som tilnærmet like kommuner og sammenlignbare i KOSTRA av SSB. Tabellen viser at Agdenes kommune har mindre antall årsverk leger per innbygger enn de andre kommunene i gruppe 4. Kommunen har flere årsverk per innbygger enn gjennomsnittet i Sør Trøndelag. Når det gjelder driftsutgifter til legekontoret per innbygger så ligger Agdenes kommune noe over de andre kommunene og gjennomsnittet i Sør-Trøndelag i sammenligningen. 3 Tallene er hentet fra fastlegekontoret i Sør-Trøndelag. 4 I tabellen er utgifter til legevakt i helgene tatt med i driftsutgifter for å gjøre tabellene sammenlignbare. Revisjon Midt-Norge IKS Side 9 av 14

10 5.2 Brukertilfredshet Spørsmålene vi har belyst i brukerundersøkelsen kan deles i to hovedkategorier. Den første omhandler tilgjengelighet. Kriteriet dreier seg om blant annet legedekning, geografisk avstand til legekontoret, ventetid. Den andre kategorien omhandler tilfredshet og belyser spørsmål om forhold ved selve legebesøket og behandlingen. Info fra brukerundersøkelsen: 47 brukere har fastlege ved legekontoret 8 av de besøkende har ikke legen ved legekontoret som fastlege 36 brukere var kvinner 16 brukere var menn 14 brukere var mellom år. 26 brukere var mellom år. 17 brukere var over 55 år. Brukerundersøkelsen: For hvert delspørsmål ble brukerne bedt om å rangere tilgjengelighet og tilfredshet på en skala fra 1 til 5. (1 = Svært utilfreds, 2 = Noe utilfreds, 3 = Både/og, 4 = Noe tilfreds og 5 = Svært tilfreds). Vi har for hvert spørsmål laget en gjennomsnittskår som resultat. Vi vurderer gjennomsnittskåren opp mot følgende kriterier: Gjennomsnittskår fra 1 til 3 = ikke tilfredsstillende må vurderes nærmere av kommunen for årsaker. Gjennomsnittskår større enn 3 til 5 = tilfredsstillende Data fra brukerundersøkelsen: Rapportens vedlegg 1 beskriver data for hvert delspørsmål i ulike tilfredshetsskårer i antall for alle svarene i brukerundersøkelsen Kriteriet: Tilgjengelighet til primærlegetjenesten i Agdenes kommune Funn: Tabell 1 viser resultatene for delkriteriene under tilgjengelighet Tilgjengelighet Gjennomsnitt Legedekningen i kommunen 3,88 Geografisk avstand til legekontoret 4,24 Tilgjengelighet på telefon 2,93 Mulighet til å snakke med legen på telefon 3,00 Tilgjengelighet til legevakt 3,54 Ventetid for å få time hos lege 3,70 Ventetid på legekontoret før du slipper inn til legen 3,34 Ventetid på legekontoret før du slipper inn for prøvetaking på lab 3,68 Tidsbruk inne hos legen under konsultasjonen 3,87 Mulighet til å frambringe ærendet ditt uten at andre overhører hva 4,12 du sier Gjennomsnittskår for kriteriet tilgjengelighet 3,63 Vurderinger: Brukerne er tilfreds med legekontorets tilgjengelighet i kommunen. Gjennomsnittskår for hovedkriteriet er 3,63 og som etter vår vurdering er et tilfredsstillende resultat. Resultatene for hvert delspørsmål varierer fra 2,93 til 4,24. Det er 8 delspørsmål som har resultat høyere enn 3 og som er tilfredsstillende. Disse omhandler legedekning i kommunen, geografisk avstand til legekontoret, tilgjengelighet til legevakt, ventetid på legekontoret før du slipper inn Revisjon Midt-Norge IKS Side 10 av 14

11 til lege/prøvetaking på laboratoriet, tidsbruk hos legen, mulighet til å frembringe ærende ditt uten at andre overhører hva du sier. Det er to delspørsmål som har lavere eller lik gjennomsnittskår på 3. Disse er: 1. Legekontorets tilgjengelighet på telefon, gjennomsnittsskår 2,93 2. Mulighet til å snakke med legen på telefon, gjennomsnittsskår 3,00 Resultatene fra skårene grenser mot 3, men vi vurderer likevel resultatene fra disse spørsmålene som ikke tilfredsstillende. Tilgjengeligheten på telefon for legekontoret og lege er viktige tjenester for brukerne og bør derfor vurderes og kartlegges nærmere. Følgende spørsmålsstillinger kan vurderes nærmere: Hva bør regnes som akseptabel telefontilgjengelighet? Hvordan kan vi måle vår tilgjengelighet på telefon? Hvordan kan telefonbruken organiseres slik at den blir et godt hjelpemiddel for både pasient, medarbeider og lege? Telenor kan på oppdrag fra kommunen utarbeide rapport som viser telefonbruk på legekontoret og til lege. Nedenfor refereres fra lignende undersøkelse i Trondheim. Erfaringer fra telefontellinger under fastlegeforsøket i Trondheim (utpost nr ) Et av det viktigste parametre i denne undersøkelsen var å evaluere tilgjengeligheten av registrering av telefontilgjengelighet, via Telenor. Telenor registrerte all telefontrafikk over en periode på 7 dager. Telenor leverte en standardrapport til kommunen der det for hver time på hver ukedag telles antall besvarte anrop antall anrop som får opptatt antall anrop som kommer fram, men telefonen blir ikke tatt Dette var meget nyttige (og avslørende!) driftsdata for legesenter, tall som for de fleste har vært helt ukjent. Noen fikk seg en ubehagelig overraskelse, de trodde ikke det stod så dårlig til. Men dataene ga også grunnlag for visse omorganiseringer. Når vi ser at telefontrafikken topper seg på visse tider, kan vi mer aktivt styre telefonbruken, f.eks. å si at de som skal ringe etter avtale, (prøvesvar, sykemelding mv.) unngår å ringe på de mest travle tidene. Det var i prinsippet tre mulige årsaker til svak telefontilgjengelighet: for dårlig linjekapasitet «sprengt sentralbord» utilstrekkelig betjening av telefonene pga for svak bemanning eller dårlig organisering urasjonell bruk av telefonen for mange samtaler og\eller for lange samtaler. Nytt verktøy for å forbedre/videreutvikle kommunikasjon på legekontoret For å forbedre kommunikasjon mellom lege/legekontoret og innbyggere kan vi nevne at Ila legesenter i Trondheim kommune har benyttet Internett for å redusere telefonkøen. Ved bestilling av time, resept og attest kan innbyggere tilknyttet legekontoret benytte et skjema på Internett og bestille tjenestene der. Hvis pasienten ønsker å kommunisere med fastelegen kan de få en sikkerhetskode som gir deg tilgang til å kommunisere direkte med legen via Internett. Dette verktøyet har bidratt til at innbyggerne ikke har samme behov for telefonisk kontakt med lege eller legekontor. Agdenes kommune kan vurdere om denne løsningen kan tilrettelegges i kommunen for å forbedre kommunikasjon mellom lege, legekontor og pasient. Vi har beskrevet en mulig metode som kommunen kan bruke for å kartlegge telefon tilgjengeligheten til legekontoret og lege. I tillegg har vi beskrevet Ila legesenter sin tilrettelegging av kommunikasjon mellom legekontor og pasient via verktøy på Internett. Revisjon Midt-Norge IKS Side 11 av 14

12 Tilfredsstillende resultat, men er de gode nok? Ett av delspørsmålene i brukerundersøkelsen har fått skår i overkant av 3, Det er: 1. Ventetid på legekontoret før du slipper inn til legen 3,34 Vi har konkludert med at dette delspørsmålene har tilfredsstillende skår, men at de grenser mot en gjennomsnittskår på 3. Vi ber kommunen vurdere resultatet nærmer for å se om det er behov for nye tiltak. Konklusjon Revisor konkluderer med at svarprosenten for brukerundersøkelsen er lav. Revisor velger likevel å konkludere ut fra det datamaterialet brukerundersøkelsen har gitt. Konklusjonene må sees i sammenheng med svarprosenten for undersøkelsen og svarene må ikke tolkes for bastante. Revisors totale vurdering av resultatskårene for kriteriet tilgjengelighet viser at brukerne er tilfredse med tilgjengeligheten av legekontoret i kommunen. Vi vil poengtere at to av delkriteriene hadde en resultatskår som ikke var tilfredsstillende. Dette gjelder for delproblemstillingene tilgjengelighet for legekontoret på telefon og mulighet til å snakke med legen på telefon. Kommunen bør vurdere telefontilgjengeligheten nærmere for å forbedre legekontorets tilgjengelighet til brukerne Kriteriet: Brukernes tilfredshet med kontakten til legen under konsultasjonen Funn: Tabell 2 viser resultatene for delkriteriene under tilfredshet Tilfredshet Gjennomsnitt Informasjon om behandling og hva som feiler/feilte deg 3,91 Legens evne til å lytte til deg 4,19 Det øvrige personalets evne til å lytte til deg 4,12 Legens råd/behandling 3,98 Helsepersonalets serviceinnstilling 3,81 Legens evne til å snakke et lett forståelig språk 4,10 Legens evne til å ta deg og dine plager alvorlig 4,07 Behandlingsresultatet 3,77 Legens faglige dyktighet 4,14 Det øvrige personalets faglige dyktighet 4,00 Gjennomsnittskår for kriteriet tilfredshet 4,09 Vurderinger: Resultatet for kriteriet tilfredshet er at brukerne er tilfreds med kontakt med lege under konsultasjon. Gjennomsnittskår for kriteriet er 4,09 som etter vår vurdering er tilfredsstillende og er høyere enn gjennomsnittsskåren for kriteriet tilgjengelighet. Resultatene for hvert delspørsmål varierer fra 3,77 til 4,19 Alle 10 delspørsmål har resultat som er over gjennomsnittskår på 3 og som er etter vår vurdering tilfredsstillende. Konklusjon På alle delkriteriene som omhandler selve legebesøket og behandlingen som gis, viser brukerundersøkelsen en gjennomsnittskår som er tilfredsstillende etter vår vurdering. Revisjon Midt-Norge IKS Side 12 av 14

13 Tabell 3 Helhetlig inntrykk alt i alt av primærlegetjenesten i Agdenes kommune Funn: Helhetsinntrykk alt i alt Gjennomsnitt 3,92 Vurdering/konklusjon Et av spørsmålene i brukerundersøkelsen viser helhetsinntrykket av primærlegetjenesten i Agdenes. Resultatet av helhetsinntrykket av primærlegetjenesten i Agdenes kommune er tilfredsstillende Kommentarer fra brukere som deltok i brukerundersøkelsen I brukerundersøkelsen som ble gjennomført i perioden var det mulighet å skrive brukerens egne kommentarer til tilfredshet og brukervennlighet ved legekontoret, Disse var: Svært vanskelig å nå igjennom på tlf. Legen drar ikke på legebesøk lenger, noe som burde vært gjort. Ikke lydisolert samtale/bestillingsrom. Alle hører hva som blir sagt mellom pasient og legesekretær også når det snakkes i telefonen. Det kunne vært opplyst om tida for telefonpausen. Slik det er nå går det altfor mange telleskritt til oppringing. For mange turnusleger og unge leger på legekontoret. 5.3 Høring Rådmannen har avgitt høringsuttalelse i brev av Høringsuttalelsen ligger som vedlegg 3 til rapporten. Kommunen har følgende tilbakemeldinger til foreløpig rapport: De funn som er gjort i undersøkelsen representerer ingen spesielle overraskelser. Telefontilgjengeligheten har vært en gjenganger i alle fall de siste 13 år (og sikkert før jeg var ansatt i Agdenes kommune). I alle disse år har den til enhver tid ansvarlige kommunelege hatt følgende innfallsvinkel på problemstillingen: Legetjenesten drives optimalt ut fra de tildelte ressurser kun økning i personellressursene vil kunne bedre telefontilgjengeligheten. Jeg har ellers merket meg at svarprosenten i undersøkelsen var lav. Det kan stilles spørsmålstegn ved om bastante konklusjoner kan trekkes med bakgrunn i en svarprosent på kun 17,4%. Revisor har endret rapporten jfr rådmannens merknad og tatt med følgende avsnitt i kapitel side 12 og kapitel 1 side 3: Revisor konkluderer med at svarprosenten for brukerundersøkelsen er lav. Revisor velger likevel å konkludere ut fra det datamaterialet brukerundersøkelsen har gitt. Konklusjonene må sees i sammenheng med svarprosenten for undersøkelsen, og svarene må ikke tolkes for bastante. 6. ANBEFALING Revisor anbefaler kommunen å vurdere telefontilgjengeligheten til legekontoret Agdenes kommune med bakgrunn i rapportens vurderinger og konklusjoner. Revisjon Midt-Norge IKS Side 13 av 14

14 7. REFERANSER Sosial og helsedepartementet (2001): Fastlegeordningen. Temahefte i Liv og helse, nr. 1, Oslo. Ot prp nr 99 ( ): Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen). Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 24. september 1999, godkjent i statsråd samme dag. Grimsmo, Anders (1995): Innføring av fastlegeordning i små kommuner? En utredning av legetjenesten i små kommuner i lys av behovet for en fastlegeordning. Samfunnsmedisinsk forskningssenter Surnadal, Universitetet i Trondheim. Rapport Revisjon Midt-Norge IKS Side 14 av 14

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE RAPPORT FASTLEGETJENESTEN Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE 2013 FORORD Dette prosjektet er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i kommune i perioden februar til

Detaljer

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Oppfølgingsundersøkelse

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Oppfølgingsundersøkelse RAPPORT FASTLEGETJENESTEN Oppfølgingsundersøkelse GRONG KOMMUNE 2013 FORORD Dette prosjektet er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Grong kommune i perioden januar til

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

Innst. S. nr. 249 (2000-2001)

Innst. S. nr. 249 (2000-2001) Innst. S. nr. 249 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen St.prp. nr. 65 (2000-2001) Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innledning

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 Saksframlegg ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir rådmannen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/2549-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Økonomisk

Detaljer

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling Fastlegeordningen En vellykket helsereform som krever videreutvikling Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Fastlegeordningen - bakgrunn Danmark, Nederland

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for legetjeneste. Oppfølging Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Kommunens ansvar for legetjeneste Etter ny Helse- og omsorgstjenestelov er det

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid Brukerundersøkelse Vi har lyst, men orker vi?

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid Brukerundersøkelse Vi har lyst, men orker vi? Brukerundersøkelse Vi har lyst, men orker vi? Sirin Johansen Nordbyen legesenter, Tromsø sirin.johansen@yahoo.no Vi klarte det ved hjelp av medisinstudenter og vaffelkaker! Hvem er vi? Medisinstudenter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Notater. Julie Kjelvik. Del I: Kommunenes utgifter til primærlegetjenesten 2002 Del II: Organisering av legevakttjenesten. 2004/6 Notater 2004

Notater. Julie Kjelvik. Del I: Kommunenes utgifter til primærlegetjenesten 2002 Del II: Organisering av legevakttjenesten. 2004/6 Notater 2004 2004/6 Notater 2004 Julie Kjelvik Notater Del I: Kommunenes utgifter til primærlegetjenesten 2002 Del II: Organisering av legevakttjenesten Seksjon for helsestatistikk Emnegruppe: 03.02 Innhold Del I:

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

KS FoU Kommunal legetjeneste kan den ledes?

KS FoU Kommunal legetjeneste kan den ledes? KS FoU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Presentasjon av sluttrapport hos KS 19. mai 2016 v/rune Holbæk, rune@agendakaupang.no 19.05.2016 2 Bakgrunn (1) Et overordnet mål for dette FoU-prosjektet har

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 31.05.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Detaljer

Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim. Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30.

Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim. Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30. Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30. mars 2011 TRONDHEIM - Historisk forutsetning: Fra 70- og 80-tallet et godt

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Den norske legeforening. Vestvågøy/Oslo, 24.02.2012

Den norske legeforening. Vestvågøy/Oslo, 24.02.2012 Den norske legeforening Vestvågøy/Oslo, 24.02.2012 Utkast til revidert fastlegeforskrift og forskrift om pasientrettigheter i fastlegeordningen. Høringsuttalelse fra Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Julie Kjelvik. Del I: Kommunenes utgifter til primærlegetjenesten 2002 Del II: Organisering av legevakttjenesten. 2004/6 Notater 2004

Julie Kjelvik. Del I: Kommunenes utgifter til primærlegetjenesten 2002 Del II: Organisering av legevakttjenesten. 2004/6 Notater 2004 2004/6 Notater 2004 O 8 1 Julie Kjelvik Del I: Kommunenes utgifter til primærlegetjenesten 2002 Del II: Organisering av legevakttjenesten 2 2 IA Seksjon for helsestatistikk Emnegruppe: 03.02 Innhold Del

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltning av og måloppnåelse

Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltning av og måloppnåelse Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltning av og måloppnåelse i fastlegeordningen Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2005 Forvaltningsrevisjonsrapporter i Dokument nr. 3-serien fra 2004 3:5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TIL KOMMUNENE. Denne håndboken er et hjelpemiddel for kommunene. Ta den i bruk og fortsett innføringen av fastlegeordningen.

TIL KOMMUNENE. Denne håndboken er et hjelpemiddel for kommunene. Ta den i bruk og fortsett innføringen av fastlegeordningen. TIL KOMMUNENE Velkommen til innspurten for planleggingen av den største helsereformen i primærhelsetjenesten siden 1984. Fastlegeordningen er en rettighetsreform og berører hele befolkningen, alle landets

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Legetjenesten i Verdal. Ny organisering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - /G21 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Revidert fastlegeforskrift

Revidert fastlegeforskrift Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2011/3645-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: Målfrid Bogen Revidert fastlegeforskrift Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE 1. BAKGRUNN Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap, jf. Innst. S.

Detaljer

Oppsummering oppgavebesvarelser

Oppsummering oppgavebesvarelser Oppsummering oppgavebesvarelser Møtetittel: Prosjektmøte emeldinger Møtedato: 27.02.2012 Referent: Asle Brustad Distribusjon: Møtedeltakerne. Innhold Oppgaver som gruppene fikk tildelt... 2 Konklusjoner

Detaljer

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bjørn Gudbjørgsrud KS 28.01.2009 Mer komplekse tjenester i kommunene viktige drivere i utviklingen Teknologisk utvikling Demografisk utvikling Reformer

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Oslo 3. desember 2013 Bestilling av FR gjennomgang av rapporter Sekretariatets saksbehandling innebærer: 1. involvering i overordnet analyse

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

BDO AS. Prosjektplan. Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune. Side 0 av 7

BDO AS. Prosjektplan. Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune. Side 0 av 7 Prosjektplan Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Side 0 av 7 1. Formål og avgrensning Sandefjord distriktsrevisjon har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver?

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? Aage Bjertnæs spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin Risvollan legesenter, Trondheim abjertna@online.no Bedre tilgjengelighet hos fastlegen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200704383 /LF Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring Forslag til forskrift om pasientskadelovens

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

5 Praksiskompensasjon - fravær fra allmennpraksis pga kommunal deltidsstilling

5 Praksiskompensasjon - fravær fra allmennpraksis pga kommunal deltidsstilling Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen (SFS 2305) 1 Forholdet til hovedtariffavtalen og andre avtaler 1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap 0. HTAs bestemmelser

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Brukertilfredshet i primærhelsetjenesten. 5.årsoppgave i Stadium IV - medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø.

Brukertilfredshet i primærhelsetjenesten. 5.årsoppgave i Stadium IV - medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø. Brukertilfredshet i primærhelsetjenesten 5.årsoppgave i Stadium IV - medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø. Lars Horvei og Kjersti Johansen, kull 04 Veileder: Nils Kolstrup, ISM Tromsø, april 2009

Detaljer

PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14

PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14 Helse og rehabilitering PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14 Arbeidsgruppe: Rådmannen har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Konstituert kommuneoverlege

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Organisering av legetjenesten

Organisering av legetjenesten Organisering av legetjenesten Nome kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 719 008 2008 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Formål og problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Hva tenker fastlegene? Johnny Mjell Fastlege og helsestasjonslege Fastlegene i Stokke Svært stor stabilitet De fleste er spesialister i allmennmedisin 11544 pasientplasser påp listene, dvs flere enn innbyggertallet

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Kapittel 1. Formål og definisjoner. Kapittel 2. Kommunens ansvar. Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Kapittel 1. Formål og definisjoner. Kapittel 2. Kommunens ansvar. Forskrift om fastlegeordning i kommunene Forskrift om fastlegeordning i kommunene Hjemmel: Fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet 29. august 2012 med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse og

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Time Samme Dag evaluering etter 3 år

Time Samme Dag evaluering etter 3 år Time Samme Dag evaluering etter 3 år Studentoppgave under utplassering i allmennpraksis september og oktober 2009 stud.med Olav Aune Thomassen, kull04 NTNU Praksisveileder Aage Bjertnæs, spesialist i Allmennmedisin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det?

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? NKRF Fagkonferanse 2011 Tor Arne Stubbe Revisjon Midt-Norge IKS Forsøk på struktur 1. Kommunen 2.

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Forbedring av telefontilgjengelighet

Forbedring av telefontilgjengelighet 33 Forbedring av telefontilgjengelighet Kommunelegekontoret i Måløy Kommunelegekontoret utgjør det totale legetilbudet i Vågsøy kommune med 6300 innbyggere. Kontoret har seks leger, fem fastleger samt

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer