Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2011 Side 179 354 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 25. mars 2011

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Feb. 11. Lov nr. 5 om endr. i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.) Feb. 25. Lov nr. 6 om endr. i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) Okt Jan. 12. Delegering av myndighet etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (Nr. 1894) Ikrafts. av lov 21. januar 2011 nr. 4 om endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova (Nr. 84) Jan. 28. Ikrafts. av lov 20. juni 2008 nr. 47 om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse) (Nr. 99) Jan. 28. Deleg. av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. (Nr. 100) Jan. 28. Deleg. av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. (Nr. 101) Feb. 11. Ikrafts. av lov 14. januar 2011 nr. 2 om endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler) (Nr. 132) Feb. 11. Deleg. av mynde etter lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (Nr. 137) Feb. 11. Deleg. av Kongens myndighet etter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 11a til Arbeidsdepartementet (Nr. 150) Feb. 16. Deleg. av myndighet til å overføre saker fra kommunal barneverntjeneste til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven 9 annet ledd (Nr. 152) Feb. 17. Deleg. av myndighet etter skattebetalingsforskriften (Nr. 155) Feb. 18. Overføring av kompetanse til å fastsette forskrift om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (Nr. 156) Forskrifter 2010 Mai 28. Forskrift om masterstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (Nr. 1888) Sept. 10. Forskrift om velferdstjeneste for sivile vernepliktige (Velferdsreglement) (Nr. 1890) Jan. 14. Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling (Nr. 82) Jan. 24. Forskrift om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i kvoteåret 1. mars februar 2012 (Nr. 85) Jan. 28. Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2011 (Nr. 96) Jan. 28. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2011 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven 2 8 (Nr. 97) Jan. 28. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2011 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada (Nr. 98) Feb. 2. Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2011 (Nr. 106) Feb. 3. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (Nr. 107) Feb. 3. Forskrift til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller Feb. familiehjem (Nr. 109) Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest fra Russland (Nr. 113) Feb. 8. Forskrift om bruk av fartøy i oljevern (Nr. 130) Feb. 11. Forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler (Nr. 133) Feb. 9. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (Nr. 184) Feb. 18. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (Nr. 185) Feb. 23. Forskrift om overgangsregler til endringer i pensjonsskattereglene (Nr. 189) Feb 23. Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer (Nr. 191)

3 Feb. 23. Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (Nr. 192) Feb. 23. Forskrift om kompetansetilskudd til boligsosialt arbeid fra Husbanken (Nr. 193) Feb. 23. Forskrift om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken (Nr. 194) Feb. 23. Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisknaturvitenskapelige utdanning (NTNU) (Nr. 202) Feb. 24. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 203) Mars 1. Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord (Nr. 205) Mars 1. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer (Nr. 212) Mars 1. Forskrift om opptak, studier og eksamen i de praktiske studiene i film og fjernsyn ved Høgskolen i Lillehammer (Nr. 213) Mars 1. Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 214) Mars 3. Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i (Nr. 216) Endringsforskrifter 2009 Des. 22. Endr. i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Nr. 1905) Des. 15. Endr. i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (Nr. 1880) Okt. 12. Endr. i forskrift om friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister og mottakere av tidsbegrenset uførestønad (Nr. 1881) Jan. 13. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 81) Jan. 21. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd (Nr. 83) Jan. 24. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 86) Jan. 25. Endr. i utlendingsforskriften (behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass) (Nr. 87) Jan. 25. Endr. i forskrift om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue (Nr. 90) Jan. 21. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria (Nr. 94) Jan. 24. Endr. i forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret og forskrift om registrering av foretak (Nr. 95) Jan. 27. Endr. i forskrift om kompensasjon av mva (Nr. 103) Jan. 31. Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 (Nr. 104) Feb. 1. Endr. i forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven (Nr. 105) Feb. Feb. 2. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 108) Endr. i forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart (Nr. 111) Feb. 4. Endr. i inkassoforskriften (Nr. 112) Feb. 7. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 (Nr. 114) Jan. 31. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 127) Feb. 7. Endr. i forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse (Nr. 129) Feb. 10. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 samfiske (Nr. 131) Feb. 9. Endr. i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (Nr. 145) Feb. 10. Endr. i Stortingets forretningsorden (Nr. 146) Feb. 10. Endr. i Stortingets forretningsorden (Nr. 147) Feb. 11. Endr. i vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven (Nr. 148)

4 Feb. 11. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 149) Feb. 15. Endr. i utlendingsforskriften (innreiseforbudets varighet ved brudd på utlendingsloven når utlendingen har barn i riket) (Nr. 151) Feb. 16. Endr. i forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 153) Feb. 16. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 (Nr. 154) Feb. 17. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 157) Feb. 18. Endr. i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning (Nr. 158) Feb. 18. Endr. i forskrift om flytelefonisertifikat (flytelefonisertifikatforskriften) BSL C 5 2a (Nr. 159) Feb. 21. Endr. i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Nr. 160) Feb. 21. Endr. i forskrift om vilkår for rett til ytelser etter lov om Statens pensjonskasse og etter enkelte andre lover når det foreligger rett til ytelser etter folketrygdloven (Nr. 161) Feb. 21. Endr. i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (Nr. 186) Feb. 21. Endr. i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (Nr. 187) Feb. 23. Endr. i forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift) (Nr. 188) Feb. 25. Endr. i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) (Nr. 195) Feb. 24. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 196) Feb. 24. Endr. i forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil (Nr. 197) Feb. 25. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (Nr. 198) Feb. 25. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (Nr. 199) Feb. 28. Endr. i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. (Nr. 200) Feb. 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 (Nr. 201) Feb. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 (Nr. 204) Mars 1. Endr. i forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing av eiendommer til felles viltområde i viltlovens 37 (Nr. 206) Mars 1. Endr. i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) (Nr. 207) Mars 1. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 (Nr. 208) Mars 1. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 209) Mars 1. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62 N i 2011 (Nr. 210) Mars 1. Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2011 (Nr. 211) Diverse 2010 Nov. 19. Særskilte regler for de kirkelige valg 2011 (Nr. 1892) Des. 15. Endr. i særskilte regler for de kirkelige valg 2011 (Nr. 1893) Jan. Jan. 25. Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2010 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 88) Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2010 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 89) Jan. 26. Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2010 (Nr. 91) Jan. 26. Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2010 (Nr. 92) Jan. 21. Fusjon mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus (Nr. 93) Feb. 3. Forskrift om oppheving av diverse forskrifter på det arbeidsmarkedspolitiske området (Nr. 110) Feb. 4. Vedtak om å legge sentral vergemålsmyndighet til Statens sivilrettsforvaltning (Nr. 128) Mars 2. Vedtak etter merverdiavgiftsloven 19 3 om videreføring av fritak ved anskaffelse av redningsfartøy Redningsselskapet (Nr. 215)

5 Rettelser Nr. 3/2009 s. 485 (i forskrift 5. mars 2009 nr. 289 om studium og eksamen ved høgskulen i Volda) Nr. 6/2009 s. 897 (i forskrift 3. juni 2009 nr. 595 om endring i forskrift 27. september 2002 nr om visse forurensende stoffer i næringsmidler) Nr. 4/2010 s. 738 (i forskrift 1. mars 2010 nr. 400 om endring i forskrift 27. september 2002 nr om visse forurensende stoffer i næringsmidler) Nr. 15/2010 s (i forskrift 28. desember 2010 nr om endring i forskrift 23. desember 1994 nr om losberedskapsgebyr og losingsgebyr (losgebyrer)) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 25. feb. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 25. mars 2011 Nr feb. Lov nr Lov om endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.) Prop.25 L ( ), Innst.175 L ( ), Lovvedtak 39 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 3. og 10. februar Fremmet av Arbeidsdepartementet. Kunngjort 11. februar 2011 kl Endringar i følgjande lov: Lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.). I I lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott vert gjort følgjande endringar: 5 skal lyde: 5. Forskottets størrelse Departementet fastsetter det beløp som kan utbetales som bidragsforskott per barn. Beløpet kan forhøyes eller reduseres med en tredjedel, avhengig av forskottsmottakers inntekt. Forhøyet forskott ytes dersom mottakeren ikke ville ha hatt bidragsevne etter barnelova 71 første ledd andre punktum vurdert som enslig uten barn. Redusert forskott ytes dersom mottakerens inntekt overstiger en grense fastsatt av departementet. Den som setter fram krav om forskott eller som er tilstått forskott, skal selv dokumentere sine inntektsforhold i den utstrekning og på den måte som bidragsfogden bestemmer. Dersom det ikke legges fram slik dokumentasjon, kan krav om forskott avslås eller tilstått forskott stanses. Departementet kan gi forskrift om hva som skal regnes for inntekt etter paragrafen her og om inntektsgrensen for å kunne motta forskott med ordinær sats. Inntektsgrensen fastsettes under hensyn til antall egne barn som forskottsmottakeren bor sammen med og forsørger og under hensyn til om vedkommende bor alene sammen med barna eller også har ektefelle eller samboer. 7 sjette leddet vert oppheva. 7 sjuande og åttande leddet vert sjette og sjuande leddet. II Lova her tek til å gjelde 1. mai 2011 og får òg verknad for saker der forskott er gitt eller vert gitt med verknad for tidsrom før denne datoen. 25. feb. Lov nr Lov om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) Prop.52 L ( ), Innst.176 L ( ), Lovvedtak 40 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 10. og 15. februar Fremmet av Samferdselsdepartementet. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24f (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF). Kunngjort 25. februar 2011 kl Endringer i følgende lov: Vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4.

7 22. des. Nr I I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer: 24 fjerde til syvende ledd skal lyde: Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers. Han må ha tilstrekkelig syn og førlighet, nødvendig fysisk og psykisk helse og ha bestått førerprøve. Ved kjøring til førerprøve anses kandidat som fører av motorvognen. Departementet kan gi forskrift om førerprøve og førerett, herunder gebyr, gyldighetstid, fastlagt føreropplæring før førerprøve, helsekrav, krav til tilleggsopplæring og vilkår og begrensninger i føreretten. Departementet kan gi forskrift om førerkort og kompetansebevis, herunder gebyr, førerkortklasser, gyldighetstid, utferdigelse, utskifting, unntak fra førerkortplikt, midlertidig kjøretillatelse, aldersbevis og bevis for å ha gjennomgått bestemt trafikkopplæring. Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet etter femte ledd, plikter han å gi melding om det til fylkesmannen som må gi melding til politiet, jf nytt tiende ledd skal lyde: Departementet kan gi forskrift om kvalifikasjonskrav, herunder grunn- og etterutdanning for førerprøvesensorer. Loven trer i kraft straks. II 22. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 22. desember 2009 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) 9 og 14. Kunngjort 15. februar 2011 kl I I forskrift 25. september 2003 nr om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke gjøres følgende endringer: 4 3 skal lyde: Årsbudsjettet skal omfatte all den virksomhet rådet har ansvar for, jf Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal vedtas på grunnlag av de inntekter og utgifter som rådet kan forvente i budsjettåret. Årsbudsjettet skal stilles opp på en oversiktlig måte og i samsvar med oppstillingskrav i forskriftens vedlegg 1A og 1B. Rådet avgjør selv hvordan ytterligere inndeling av budsjettet skal skje. Prioriteringer, målsettinger og premisser som budsjettet er bygget på skal komme tydelig frem. De enkelte bevilgninger skal føres opp med beløp og tekst som angir hva bevilgningen gjelder. Årsbudsjettet skal vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det foregående budsjettår og det sist avlagte årsregnskap. Det skal vedtas separate drifts- og investeringsbudsjett dersom det skal foretas investeringer i budsjettåret. Driftsbudsjettet skal omfatte: 1. Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2. Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere budsjettperioder som planlegges anvendt i årsbudsjettet. 3. Anvendelse av inntekter som nevnt i 1 og 2 på ulike formål. Driftsbudsjettet skal settes opp i balanse slik at alle inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning for bruk i senere budsjettperioder. Dersom rådet tidligere har vedtatt å fordele et regnskapsmessig merforbruk over flere år, skal slik avsetning være dekket inn. Tilsvarende gjelder for øvrige pliktige avsetninger. Det skal budsjetteres med et brutto driftsresultat som minst gir tilstrekkelig dekning for renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Investeringsbudsjettet skal omfatte: 1. Bruk av lånemidler. 2. Inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter. 3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under pkt. 1 3 avsatt i tidligere budsjettperioder, som planlegges anvendt i årsbudsjettet. 5. Overføringer fra driftsbudsjettet. 6. Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som er nevnt under pkt. 1 5, herunder avsetninger. 7. Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer.

8 22. des. Nr Investeringsbudsjettet skal settes opp i balanse slik at alle utgifter, utbetalinger og avsetninger bevilgningsmessig er dekket inn. For budsjettåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet, jf. sjuende ledd nr skal lyde: Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Driftsregnskapet skal omfatte: 1. Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2. Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 3. Anvendelsen av midler som nevnt i pkt. 1 og 2, herunder avsetninger av midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap. Investeringsregnskapet skal omfatte: 1. Bruk av lånemidler. 2. Inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter. 3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under pkt. 1 3 avsatt i tidligere regnskapsår, som er anvendt i regnskapsåret. 5. Inntekter i driftsregnskapet anvendt for investeringer i årets investeringsregnskap. 6. Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som er nevnt under pkt. 1 5, herunder avsetninger. 7. Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Driftsregnskap og investeringsregnskap skal stilles opp i henhold til vedlegg 2A og 2B til denne forskriften og vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som rådet har brukt i årsbudsjettet. Oppstillingene skal minst vise beløp for vedkommende års regnskap, årsbudsjett og sist avlagte årsregnskap. Balanseregnskapet skal vise status for rådets eiendeler, egenkapital og gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Det skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 til denne forskriften. Balanseregnskapet skal minst vise beløp for sist avlagte årsregnskap i tillegg til årets regnskap. For regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet, jf. tredje ledd nr skal lyde: All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fellesrådets/menighetsrådets virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Dette skal likevel ikke medføre at avleggelsen av årsregnskapet må forskyves utover de frister som er bestemt, jf For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir. Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp i 2010 og senere som påvirker arbeidskapitalen skal føres direkte mot konto for prinsippendringer fra og med Vedlegg 1A skal lyde: Budsjettskjema Driftsbudsjettet Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer Budsjett (år t) Budsjett (år t-1) Regnskap (år t-2)

9 22. des. Nr Budsjettskjema Driftsbudsjettet Budsjett (år t) Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 9 Sum driftsinntekter Sum (L1:L8) Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver 15 Sum driftsutgifter: Sum (L10:L14) 16 Brutto driftsresultat: (L9 L15) Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 22 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L17 + L18 L19 L20 L21) Avskrivninger Motpost avskrivninger 25 Netto driftsresultat Sum (L16 + L22 L23 + L24) Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 29 Sum bruk av avsetninger Sum (L26:L28) Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsbudsjettet 34 Sum avsetninger Sum (L30:L33) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0 L25 + L29 L34 Budsjett (år t-1) Regnskap (år t-2) Vedlegg 1B skal lyde: Budsjettskjema Investeringsbudsjettet Budsjett (år t) Investeringer i anleggsmidler Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Sum (L1:L6) Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 14 Sum ekstern finansiering Sum (L8:L13) Overført fra driftsbudsjettet Budsjett (år t-1) Regnskap (år t-2)

10 22. des. Nr Budsjettskjema Investeringsbudsjettet Budsjett (år t) Bruk av avsetninger 17 Sum finansiering Sum (L14:L16) 18 Udekket/udisponert = 0 L7 L17 Budsjett (år t-1) Regnskap (år t-2) Vedlegg 2A skal lyde: Regnskapsskjema 1 Driftsregnskapet Regnskap (år t) Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 9 Sum driftsinntekter Sum (L1:L8) Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver 15 Sum driftsutgifter: Sum (L10:L14) 16 Brutto driftsresultat: (L9 L15) Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 22 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L17 + L18 L19 L20 L21) Avskrivninger Motpost avskrivninger 25 Netto driftsresultat Sum (L16 + L22 L23 + L24) Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 29 Sum bruk av avsetninger Sum (L26:L28) Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskapet 34 Sum avsetninger Sum (L30:L33) 580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) L25 + L29 L REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK L25 + L29 Regulert budsjett (år t) Opprinn. budsjett (år t) Regn skap (år t- 1)

11 22. des. Nr Regnskapsskjema 1 Driftsregnskapet (UNDERSKUDD) Regnskap (år t) L34 Regulert budsjett (år t) Opprinn. budsjett (år t) Regn skap (år t- 1) Vedlegg 2B skal lyde: Regnskapsskjema Investeringsregnskapet Regnskap (år t) Investeringer i anleggsmidler Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Sum (L1:L6) Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend Refusjoner Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 14 Sum ekstern finansiering Sum (L8:L13) Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger 17 Sum finansiering Sum (L14:L16) /980 Udekket/udisponert L7 L17 Regulert budsjett (år t) Opprinn. budsjett (år t) Regn skap (år t- 1) Vedlegg 3 skal lyde: Regnskapsskjema BALANSE EIENDELER: Regnskap (år t) Regnskap (år t-1) A Kap 2.2 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 2.21 Aksjer og andeler B Kap 2.1 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 2.18 Aksjer og andeler 2.12 Sertifikater 2.11 Obligasjoner 2.10 Kasse, bankinnskudd C SUM EIENDELER: (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD: D Kap 2.5 Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond 2.55 Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

12 22. des. Nr Regnskapsskjema BALANSE Regnskap (år t) Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd) Kapitalkonto Gjeld E Kap 2.4 Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån F Kap 2.3 Kortsiktig gjeld 2.31 Kassekredittlånt Annen kortsiktig gjeld G SUM GJELD OG EGENKAPITAL: (D + E + F) Kap 2.9 Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Regnskap (år t-1) Vedlegg 4a skal lyde: Kontoplan for fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner 1. Funksjonsinndeling Under funksjonen Kirkelig administrasjon føres alle utgifter/inntekter som er relatert til driften av fellesrådet og tilhørende administrasjon, herunder lønn til daglig leder og administrativt personale for øvrig, kontorutgifter, møteutgifter mv. Under funksjonen Kirker føres alle utgifter og inntekter som har forbindelse med kirkebygget og den gudstjenestelige virksomhet som foregår i kirken. Det vil gjelde utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker, organist/kantor, utgifter til inventar og utstyr mv. Også inntekter relatert til kirkene, for eksempel ved utleie, skal føres under denne funksjonen. Under funksjonen Kirkegårder føres alle utgifter og inntekter som har forbindelse med kirkegårdsdriften, bl.a. utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, herunder gravkapeller, lønn til kirkegårdsarbeidere og avgift ved feste av grav. Også eventuelle utgifter/inntekter ved drift av krematorier hører inn under denne funksjonen. Under funksjonen Annen kirkelig virksomhet føres alle utgifter knyttet til virksomhet innen undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre liknende tiltak. Dersom det er ønskelig kan funksjonene deles inn i underfunksjoner for eksempel for den enkelte kirke eller aktivitet, men ved rapporteringen av regnskapsdata skal kun funksjonene som er omtalt benyttes. 2. Artsinndeling Nedenfor følger obligatorisk artsinndeling. Dersom det er ønskelig kan denne inndelingen for internt bruk bygges ut med flere siffer. Utgifter Forklaring Lønn 010 Fastlønn Lønn for fast ansatte i faste stillinger. Lønn for vikar for fast ansatt i ulønnet permisjon/lønn for personer engasjert i ledig stilling. Avtalefestede tillegg, helge- og høytidstillegg, T-tillegg. 020 Vikarer Vikarutgifter som kommer i tillegg til fast lønnsutbetaling under stillinger art 010, for eksempel vikarlønn for personer som har permisjon med lønn fra sin stilling. 030 Ekstrahjelp Lønnsutgifter for midlertidig stillinger. Sommerhjelp, sesonghjelp, engasjementer. 040 Overtid Overtidsbetaling utover fast regulativlønn, fast overtidsgodtgjøring. 050 Annen lønn Lønnsutgifter til lærlinger, stipendiater, sysselsettingstiltak. 060 Trekkpliktige godtgjørelser Trekkpliktig stipend, honorar (trekkpliktig), fri avis, overskudd på godtgjørelser jf. art 160 og art Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste til medlemmer av menighetsråd og fellesråd, lønn til menighetsrådets/fellesrådets leder, møtegodtgjøring.

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 12. august 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Delvis ikrafts.

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 11. april 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Mars. 3. Lov nr. 5 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 1. juli 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Mai. 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2004 Side 173 339 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 20. februar 2004 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Des. 2004 Jan. 19. Vedtak

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 45 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 49 1.1 Bakgrunn... 49 1.2 Formål og hovedelementer... 49 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 49 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune Økonomireglement sammenfattet versjon 14.01.11 Økonomireglement for Steinkjer kommune Behandling: Sist revidert 16.06.10 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET s. 2 2. REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 59 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 63 1.1 Bakgrunn... 63 1.2 Formål og hovedelementer... 63 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 63 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 47

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 47 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 47 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 50 1.1 Bakgrunn... 50 1.2 Formål og hovedelementer... 50 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 50 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Feb. 11. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer