KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å"

Transkript

1 BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn og innover mot Elveveien. Følgende beskrivelse er ment å gi utfyllende informasjon om prosjektet (bakgrunn, status og hvordan plangruppa og styret jobber fram mot en (forhåpentlig) godkjenning). KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å dagens båthavn kan skimtes i bakgrunnen igangsette arbeidet med en utbygging av Natvigverven. Det var den gang ca 60 medlemmer på venteliste for plass i eksisterende anlegg, og interesse for en utbygging var derfor stor blant denne gruppen av medlemmer. En gruppe på 3 frivillige bestående av Jan W Nielsen, Henning Garsjø og Espen Heggelund ble gitt i oppgave å foreslå et mandat for en prosjektgruppe som skulle jobbe med prosjektet. Gruppen utarbeidet raskt et mandat som ble forelagt styret for godkjenning, og gruppa som i dag bærer navnet Plangruppa ble etablert. MANDAT FOR PLANGRUPPA Plangruppen skal jobbe for at det blir etablert flere båtplasser for foreningens medlemmer, enten som en utbygging av eksisterende anlegg innenfor rammen av reguleringsplanen, eller som etablering av nye, egnede områder i nærområdet som kan knyttes til foreningens drift. Gruppen har mandat til: Å jobbe opp mot det politiske og administrative plan i kommunen. Å fremme Øyestad Motorbåtforenings sak (relatert til utvidelse) offentlig Å uttale seg i pressen på vegne av Øyestad Motorbåtforening i saker relatert til utvidelse. Planlagte innlegg skal utarbeides i samråd med styret / leder så langt der er mulig. Å utrede kostnader og løsninger forbudet med bygging av båtplasser på vegne av Øyestad Motorbåtforening (dog med samtykke fra styret) Å engasjere andre frivillige medlemmer i saken der dette er formålstjenelig. Gruppen har ikke mandat til: Å iverksette byggearbeider, anbudsrunder eller andre aktiviteter som kan medføre økonomiske fordringer/krav mot Øyestad Motorbåtforening. Å fatte beslutninger om ulike alternativer, dersom slike foreligger.

2 Dersom det er tvil om mandatet skal Plangruppen bringe dette opp for styret for videre diskusjon og beslutning. Plangruppa har siden 2007 bestått av to personer: Henning Garsjø og Espen Heggelund. Plangruppa opererer på dugnad / frivillig basis og har således ikke noen kompensasjon eller økonomiske ytelser koblet til oppgaven. ORGANISASJON Utbyggingsprosjektet består i hovedsak av 3 aktører: Styret i ØMF Ansvarlig for alle økonomiske forhold rundt prosjektet Rapporterer til årsmøtet Tar alle formelle beslutninger som omhandler økonomisk forhold, utforming av anlegget osv. Administrerer medlemslister og ventelister for båtplass i det nye anlegget. Håndterer og administrerer innbetaling av risikokapital og alle økonomiske forhold rundt bidragsytere i prosjektet (Stærk, geologer, biologer etc.) Plangruppa Rapporterer til Styret (og avgir årlig rapport til Årsmøtet på vegne av Styret) Koordinerer alt arbeidet i prosjektet. Fører alle diskusjoner med myndigheter (kommune og fylkeskommune) som omhandler prosjektet. Godkjenner alt materialet som produseres av skriftlig art (reguleringsplaner, kart etc.) dog ofte i samarbeid med Styret Utarbeider referat fra møter med kommune / fylket Lager informasjon om prosjektet til medlemmene og publiserer denne på Forelegger viktig beslutninger for Styret og viderefører eventuelle anbefalinger som gis fra fagpersoner Konsulentselskapet Stærk Leverer rådgivende konsulenttjenester til prosjektet & Co i Arendal. Utarbeider all dokumentasjon rundt reguleringsplan og på sikt også byggesaksdokumentasjonen som kreves for å starte en utbygging. Bidrar med faglig kompetanse i diskusjoner med kommune og fylkeskommune. Koordinerer andre fagpersoner som har bidratt i prosjektet (biolog, geolog osv) Rapporterer til Plangruppa

3 PROSJEKTET SÅ LANGT Våren 2006 gjennomføres de første sonderingene i havneområdet ved at plangruppa gjennomfører en enkel dybdesjekk ved at det stikkes med 3 meter lange kamjern for å sjekke om dybden i det aktuelle området er tilstrekkelig for en utbygging. Resultatene er positive, og i Oktober 2006 holdes det første møtet med Stærk der vi ber dem om å hjelpe oss med prosjektet. Det besluttes at bidraget fra Stærk skal finansieres med risikokapital fra medlemmer som står på venteliste og en invitasjon til å bidra med kr 1500 i risikokapital sendes ut til ca. 70 medlemmer I Februar 2007 avholdes det et avklaringsmøte med Arendal Kommune og Fylkesmannens Miljøvernavdeling. I dette møtet fremkommer det at Fylkesmannen ikke vil behandle en eventuell reguleringsendring av området før Arendal Kommune har utarbeidet en komplett plan for småbåthavner i kommunen. I Oktober 2007 avholdes det et møte med Havnefogd Rune Hvass der Plangruppa melder sin vilje til å hjelpe til med arbeidet med en kommunedelplan for småbåthavner. En god dialog etableres med kommunen som klart utrykker at de ønsker en utbygging av Natvigverven på privat initiativ siden kommunen ser at man har et underskudd av båtplasser på 600 plasser i de nærmeste årene. I 2008 og store deler av 2009 består prosjektet av å vente på kommunens arbeide med Kommunedelplan for Småbåthavner som i dag kan finnes på Kommunedelplanen ble vedtatt i bystyret 19. November 2009 og viser at Natvigverven er en prioritert utbygging i forhold til kommunens planer og behov. I Januar 2010 ble den første utgaven av reguleringsendringen utlyst i Agderposten (se rubrikk). Som en del av det offentlige ettersynet av denne planen fremkom det krav fra offentlige myndigheter på omfattende undersøkelser i forbindelse med prosjektet.

4 Prosjektet ble pålagt å fremskaffe ekspertuttalelser fra følgende faggrupper: Faggruppe Status Arkeolog Krav om registrering er frafalt for området som blir berørt - det blir derfor ikke gjennomført noen slik undersøkelse Norsk Maritimt Museum (Tidl. Sjøfartsmuseet) har kun bedt om å få plan til gjennomsyn med vil neppe ha noen innvendinger på den Konklusjon: Reduserte kostnader i utredningsarbeidet, og neppe en faktor i videre behandling Goteknikk / Stabilitet Stabiliteten i området er svært god - overraskende god i følge Stærk og andre eksperter. Terrenget oppover mot Storkiosken holder på ev. masser for utgliding i tillegg til at leirmassene er veldig stabile Strømningsforhold / Mudringsproblematikk Konklusjon: Vi kan grave ut uten spunting, OG maskiner vil trolig kunne kjøres på området ved hjelp av enkle midler (matter). Stærk har snakket med eksperter på området og de kan ikke se at det ville endre noe å grave ut området. Konklusjon: Vi vil fokusere på et mindre oppmudringsproblem i forhold til bekken, men denne vil trolig ikke spille noen vesentlig rolle i saksbehandlingen Biolog Det ble utført målinger av saltinnhold i grunnen i og rundt Eika. Konklusjon: Det etableres en vernesone rundt Eika Denne berører ikke utgravingsområdet Massehåndtering Det er tatt prøver av massen som skal graves ut av COWI Det er IKKE funnet noen farlige verdier av noe slag i jordsmonnet som er sjekket! Rapporten sier at massen vil kunne benyttes som toppdekke i boligområder Konklusjon: Vi trenger ikke å deponere masse, og den har også en verdi for noen som vil selge den eller bruke den til toppdekke. Kostnadene med overstående undersøkelser har beløpt seg til i overkant av kr 600,000, og det ble på årsmøtet for 2010 (Feb 2011) besluttet at disse pengene skulle fremskaffes ved at det ble innhentet ytterligere kr 6500 i risikokapital fra ventelistemedlemmene total kr 8000 for medlemmer som hadde tilkommet prosjektet siden forrige innbetaling.

5 I Januar 2012 blir reguleringsendringen godkjent i Arendal Bystyre, og medlemmene blir på Årsmøtet samme år gjort kjent med denne beslutning samt en fremdriftsplan frem mot en ferdigstillelse sommeren 2013 (se under)

6 STATUS PÅ PROSJEKTET PER DESEMBER 2012 I forhold til planen som ble presentert på årsmøtet i mars er følgende aktiviteter gjennomført: - Prosjektering og Kalkyler - Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for 2 av 3 entrepriser Flytebrygger (inklusive utriggere til landfaste brygger) og gravearbeider. Entreprise for bryggeanlegg på land er under utarbeidelse. - Leverandør er valgt for flytebrygger (det skilte 50 % på dyreste og billigste alternativ) - Vi har mottatt priser fra tilbydere på gravearbeider men valg er ikke gjort. Den gode nyheten er at vi fortsatt ligger innenfor de kalkyler som tidligere er gitt for anlegget. - Søknad og innvilgelse av rammetillatelse - Søknad om igangsettelsestillatelse er laget, men denne er ikke godkjent enda grunnet manglende mudringstillatelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling (se egen kommentar under) I tillegg til de planlagte aktiviteter er det gjennomført: - Sikkerhetsmøte med FAU og skolens ledelse ang. trygg skolevei i byggeperioden - Befaring med representant fra FAU og skolens ledelse med fokus på hvordan vi kan sikre skolebarna i byggeperioden. - Diverse befaringer av Stærk med entreprenører og bryggeleverandører. Det er per i dag kun to forhold som hindrer oss i å starte byggingen: 1) Manglende mudringstillatelse Den gamle havnen har veldig dårlig dybde borte ved D-brygga (ned i 1,2 meter) og vi må derfor mudre denne delen for å sikre adgang til den nye havnen som vil bygges på 2 meters dybde. Mudring her krever en mudringstillatelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling (FM) som etter normale forhold skulle vært gitt i September, men som vi fortsatt ikke har fått. Stærk jobber med saken, og har hatt flere møter og kontakter med FM om saken uten at det foreløpig har kommet noen konklusjon. I følge Stærk er dette kun en midlertidig forsinkelse, og man regner med at det vil ordne seg relativt raskt. 2) Massene i den ytre delen av utgravningsområdet ble i utredningsfasen klassifisert til «kategori 2». Dette betyr at det finnes forurensning, men som ekspertene sier «man kan mate barn med det» da det er svært små konsentrasjoner det er snakk om. Men, i følge loven er det slik at om massen er klasse 2 så kan den ikke flyttes utenfor eiendommen den ligger på (dette overrasket selv erfarne planleggere) Løsningen på dette er forholdsvis komplisert å forklare, men kort fortalt så vil vi gjøre som følger: De opprinnelige prøvene ble tatt ved at man tok prøver ca 10 cm dypt. Dette ble så blandet sammen og analysert for giftstoffer. Nå må nye prøver tas, men denne gangen gis det anledning til å ta prøver ned til 1 meter. Det vil da svært trolig være slik at massene vil klassifiseres som klasse 1 og dermed fritt kunne transporteres ut av eiendommen. Kostnaden for ytterligere prøvetaking blir på ca 100,000. Dersom vi får mudringstillatelse i løpet av relativt kort tid (noen uker) er det ingen problem å gjennomføre prosjektet i løpet av vinteren slik at bryggeanlegget står ferdig til April Selve gravearbeidet er ikke stipulert til mer enn arbeidsdager, så den største jobben i tid blir trolig de landfaste bryggene.

7 NESTE STEG Vi vil fortsette med prosjekteringen og innhenting av priser på de faste bryggeanleggene. Leverandør vil velges og godkjennes av ØMF s styre. Så fort en mudringstillatelse foreligger vil arbeidet starte opp. Dersom forholdene tillater det (vi vil gjerne ha barfrost) vil vi vurdere å starte gravearbeidene da disse ikke er avhengig av mudringstillatelsen før man når sjøen. I forbindelse med gravearbeidene er det noe jobb som må gjøres: ØMF har påtatt seg ansvaret for å flytte den nåværende D-brygga for å gi plass til mudringsarbeidene. Dette vil bli gjort på dugnad av en mindre gruppe. Utriggere som ligger lagret på land i området må flyttes. Dette vil gjøres på dugnad, alternativt vil vi be entreprenør om å bistå med hjelp til å løfte dem vekk med maskiner (til ekstra kostnad). Skogholtet som ligger mellom dagens parkeringsplasser (de to øvre) og ny havn må hugges og fjernes. Her er det mye god ved (Bjørk) som medlemmer kan få ved at man rydder og brenner greiner og kvist. Interesserte bes kontakte Styret eller Plangruppa Under anleggsperioden må vi sikre veien for skolebarna. Over 50% av skolens elever har Elveveien som skolevei, og vi har i samarbeid med AUF og Stærk utarbeidet krav til entreprenør om sikring. I tillegg har vi som byggherre påtatt oss å stille med vakter om morgenen (fra 0745 til 0845) alle hverdager. Om vi antar at det blir 25 dager med aktivitet i anlegget så vil det si at hver enkelt av oss (nye båtplasseiere) må stille på vakt EN gang (om vi skal ha 3-4 personer på vakt). Mer informasjon følger så snart vi vet mer om tidspunkt for gravearbeidene. Se skisse under for øvrige sikringstiltak som er gitt som underlag til anbud på gravearbeidene

8 DEN FREMTIDIG HAVNEN Antall plasser: Opp mot 100 Finansiering: Privat, finansieres i sin helhet av de medlemmer som får innvilget plass i det nye anlegget. Størrelse på båter: max 10 meter, i.h.t dagens havnereglement Parkeringsdekning: 1/3, etter krav fra kommunen. 1/3 er etablert som en standard for båthavner i Norge. Andre endringer i området: - Nedre parkeringsplass foreslås brukt til opplag - Parkeringsområdene utvides i størrelse og kan således utvides Illustrasjonsplan hentet fra siste utgave av reguleringsplanen for Natvigverven oransje område er havneområde, grått er parkering, grønt er friområder /verneområde (Eika) sakspapirer finnes på

9 SPØRSMÅL OG SVAR HAR DERE TENKT PÅ: FLOM, HVOR GJØRE AV MASSENE SOM GRAVES UT, STRØM, VANN TIL BRYGGENE.? Ja, alt dette blir nå vurdert av vår dyktige rådgiver hos Stærk & Co. Han har laget planer for alt dette, og vi har også fått tilbud fra Heftingdalen om deponering av forurensende masser (i den gamle havnen, se rødt skravert felt i skissen under). Vi vet dog ikke hvor entreprenør vil legge massene som graves ut, da dette er opp til denne som en del av anbudsprosessen. Området blir sikret mot utvasking og utglidning med voller og grus-satte områder mot sjø (brunt område i skissen under)

10 JEG STÅR PÅ PLASS NUMMER X PÅ VENTELISTEN, ER DET NOE HÅP OM AT JEG FÅR PLASS? Det er per i dag ca 160 personer på ventelisten, mens det i anlegget vil bli anslagsvis 100 plasser. Det er per i dag invitert inn ca 100 medlemmer til å innbetale risikokapital, MEN av disse er ca. 20 medlemmer som allerede har en plass i anlegget. Disse vil derfor frigjøre en plass i det eksisterende anlegget dersom de får sitt ønske om større plass innvilget. Vi ser også at en del av de som står på ventelisten velger og ikke innbetale risikokapital særlig gjelder dette medlemmer som har vært medlemmer fra før 2006 da havneutvidelsen ble aktualisert. Grunnene til at man ikke vil være med videre er sikkert mange, men det vi ser er at en del har sluttet med båtliv, har flyttet til andre deler av kommunen eller av andre årsaker ikke vil ha en plass i det nye anlegget. Konklusjon: Ja, det er håp om at mange (muligens de aller fleste) av dagens 160 ventelistemedlemmer vil få plass vi kan ikke si hvor mange men vil absolutt anbefale alle å holde ut litt til. Det koster bare kr 300 per år å stå på ventelisten. HVORDAN SKAL PLASSENE FINANSIERES? Plassene vil finansieres ved at de som ønsker plass må betale kostnaden ved å bygge dem ut. Når beslutning om byggestart er fattet vil den enkelte (basert på innmeldingsdato i ØMF sin venteliste) få tilbud om å kjøpe en plass i anlegget, og prisen for dette vil fastsettes av ØMF s styre på lik linje med dagens plasser i anlegget. ØMF ønsker ikke differensierte priser på plassene i anlegget så dagens plasser vil bli oppjustert i verdi slik at alle plasser av samme størrelse har samme pris i hele anlegget. KAN IKKE BARE ØMF LÅNE PENGER TIL Å BYGGE UT HAVNA OG SÅ KAN VI KJØPE PLASS NÅR DET ER FERDIG? Det vurderes nå å etablere et byggelån for prosjektet kostnadene som påløper for lånet vil i sin helhet dekkes av nye båtplasseiere, men ekstrakostnadene vurderes som små da lånet kun vil være rentebærende i 6-9 måneder.

11 HVOR MYE KOMMER DE NYE PLASSENE TIL Å KOSTE? Vi vet fortatt ikke 100%, men vi har nå to av 3 entrepriser på plass, og det ser ut som vi ender innenfor priskalkylen som ble presentert på årsmøtet i Mars 2012 (se slide). Siste beregning viser at plassene vil koste ca: Totalkostnad 2,5 m kr Totalkostnad 3m kr Totalkostnad 3,5m kr Totalkostnad 4,0m kr Meterpris er da i gjennomsnitt kr Det tas forbehold om at vi bare har fått inn priser på flytebrygger og utstyr til landfaste brygger. Øvrige priser er basert på kalkyler, men innhentede priser på graveentreprisen viser at total kalkylen ligger på omtrent riktig nivå. Det vil også kunne tilkomme valutakostnader i forbindelse med byggelån.

12 NÅR MÅ JEG BETALE? Betalingsplan er ikke endelig besluttet, men det foreligger et forslag der innbetaling skjer i 3 avdrag: PRIS er TOTALPRIS FOR PLASS INNBETALT RISIKOKAPITAL (Medlemsavgift og øvrige havneavgifter vil tilkomme, men faktureres utenfor denne innbetalingsplanen) 1. avdrag 15. Januar % av PRIS 2. avdrag 15. Mars ,33% av PRIS 3. avdrag 15. Mai ,33% av PRIS HVORDAN BLIR DET MED PARKERINGSPLASSER I DET NYE ANLEGGET? Reguleringsplanen har lagt opp til et forhold på 1 parkeringsplass per 3 båtplasser, noe både Stærk og Arendal Kommune vurderer som tilstrekkelig. Plangruppa har undersøkt litt på landsbasis og det viser seg at 1/3 er det normale forholdet som brukes for havneanlegg. Natvigverven er også velsignet med at mange medlemmer bor i gangavstand fra havna, samt at vi har gode, offentlig parkeringsplasser på skolen i ferietiden som vi mener er brukbare de 1-3 dagene i året det kan bli parkeringsmangel. Dagens anlegg har 1/2 dekning og det er svært få ganger det har vært mangel på parkering i anlegget. HVILKEN PLASS FÅR JEG I DET NYE ANLEGGET? Det vet vi ikke slike detaljplaner er ikke laget enda. HVORDAN BLIR UTBYGGINGEN SKAL DET MUDRES, HVOR SKAL DERE GJØRE AV MASSENE ETC.? Ja, det skal mudres, dette er for øvrig godt beskrevet under status i prosjektet.

13 HVOR STOR ER RISIKOEN FOR AT JEG TAPER PENGENE JEG BETALER INN? Plangruppa vurderer nå risikoen for å være neglisjerbar for at investerte midler går tapt. Kostnadene ser ut til å havne omtrent på kalkylen som det har blitt opplyst om, så kostnadsrisikoen ser ikke ut til å slå til (om du er villig til å betale litt under markedspris for en plass).

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Planleggingsverktøy for landbruket

Planleggingsverktøy for landbruket Planleggingsverktøy for landbruket VÅRE INTENSJONER Landbruket er en viktig del av Innovasjon Norge sitt arbeidsområde. Vi skal bidra til ei fremtidsretta og effektiv næring som gir grunnlag for langsiktig,

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer