13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget Kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/ /3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak Vediegg: 1. Forespørsel om presisering av vedtak vedrørende deponi på Skjenstad 2. Tilleggsopplysninger for presisering av vedtak til planutvalget deponi på Skjenstad 3. Krav til avslutningsplan for Skjenstad avfallsdeponi 4. Møtereferat fra møte med Ragn Sells AS Presisering av vedtak i Planutvalget Skjenstad - deponi Saksdokumenter (ikke vediagt) Samlet saksframstilling, planutvalget Kommuneplanens arealdel Saksopplysninger Sak: Forespørsel om presisering av vedtak vedrørende Skjenstad avfallsdeponi Søker: Ragn Sells AS Planutvalget behand1et søknad om videre drift og utvidelse av avfallsanlegg på Skjenstad den Vedtaket ble som følger: Vedtak: "Ragn Sells AS gis midlertidig dispensasjon til å fylle opp tidligere godkjent bekkedal med en god tilpasning (stigningsforhold) til terrenget rundt, og tidligere godkjente mengde (tonnlår) på følgende vilkår: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 23 startes en reguleringsplanprosess, der det legges opp til en behandling og avklaring innen Dette er nødvendig jor å få avklart om området er egnet til videre deponi. Konsekvenser som påvirkning på samfunn og miljø skal belyses og aktuelle avbøtende tiltak heskrives, samt at planens utstrekning også skal ivareta utbedret adkomst fra Malvikvegen, og at mulige løsninger fra E6 utredes. Side 123

2 Dersom Ragn Sells AS ikke ønsker å starte en reguleringsplanprosess, skal deponiet være avsluttet innen , med frist for tilbakeføring (planert og påført overdekningsmasser) til landbruk innen Kotesatt terreng/tilbakeføringsplan med høyder skal leveres og godkjennes av kommunen. Revegetering og tilbakeføring av ferdige områder til landbruk skal starte umiddelbart. En plan for dette arbeidet skal spesifiseres nærmere i samråd med landbrukskontoret. Det settes frist til for når dokumentasjon på dette skal være kommunen i hende. Innherred Renovasjon gis tillatelse til videre drift av Gjenbrukstorget på området som før, inntil eventuell ny plassering i kommunen er vurdert ". Etter dette har det vært fiere møter mellom bedriften og Malvik kommune. Ragn Sells AS besluttet iht. vedtaket å starte en reguleringsprosess, oppstart ble meldt i september Senere ble kommunen orientert om at planprosessen var "lagt på is" angivelig av den grunn at forhandlinger med grunneierne hadde stoppet opp. Ragn Sells ber nå planutvalget om en presisering av tidligere vedtak, jfr punktene under (deres brev datert ): Ragn-Sells har tidligere påklaget vedtaket, men er innstilt på å trekke klagen basert på enkelte presiseringer i vedtaket. Det forhold som er særlig relevante for de presiseringsbehov Ragn-Seils har, er følgende: I. Selv om et deponi på Skjenstad av ulike årsaker ikke er onskeligfra kommunens ståsted, er det likevel trolig ønskelig at gjenbruksstasjon og sorteringsanlegg drives videre. Vi oppfatter kommunen dit hen at foreliggende vedtak umuliggjør dette. Rådmannens kommentar:.1fr. Vedtak i planutvalget ble det besluttet at det skulle kreves en reguleringsprosess som skulle danne grunnlag for avklaring av framtidig arealbruk på Skjenstad. Gjenbrukstorg kan drives inntil ny plassering i kommunen er vurdert. Det må bety at sorteringsanlegg, gjenbrukstorg og deponi skal vurderes gjennom reguleringsplanbehandling, men at gjenbrukstorget ikke settes ut av drift dersom planer ikke fremlegges og godkjennes iht. tidligere vedtak. 2. Ved videre drift av gjenbruksstasjon og sorteringsanlegg er det i størrelsesorden et årsverk som forsvinner. Rådmannens kommentar: Det skulle da være i Ragn Sells interesse å få fremmet en plan slik at kommunestyret endelig kan ta stilling til framtidig arealbruk, jfr vedtak i planutvalget. 3. Ragn-Sells har dispensasjon fra jordloven for drift av alle aktuelle arealer inntil Rådmannens kommentar: Det er riktig. Videre framgår det av saksframlegg til planutvalget , at det også kreves en behandling etter plan- og bygningsloven, for å avkiare forhold som det ikke tas stilling til i en jordlovsbehandling. Som tidligere nevnt så har bedriften starten en planprosess, men har ikke lagt fram noe forslag til behandling. 4. En avslutning av deponiet innen or rammene av tidligere godkjent bekke al med Side 124

3 god tilpasning til terrenget rundt," slik vedtaket krever, vil kreve betydelig arrondering og massehåndtering i form av tilkjøring av oppftllingsmasser og mulig flytting av ervfall. Sistnevnte vil bl.a. medføre luktproblemer. Ragn-Sells foreslår derfor at deponiet drives videre en periode og at masser som tilkjøres i perioden benyttes til å oppnå den ønskede arrondering. Mulighet til drift av deponiet i I år lenger enn kommunens vedtak forutsetter, med ytterligere 12 måneder til arbeid med terrenget, vil sikre at arronderingen blir hensiktsmessig. Rådmannens kommentar: Her reises fiere spørsmål. Ordlyden..."tidligere godkjent bekkedal" er hentet fra tidligere vedtak. Slik deponiet nå framstår vil det ikke være hensiktsmessig å foreta tiltak som medfører luktproblem etc. via flytting av masser. Det ble imidlertid i vedtak bestemt at en tilbakeføringsplan skulle utarbeides innen Dette har gitt bedriften muligheter for å foreta arronderingsmessige tilpasninger til terrenget rundt. Hva som er gjort har Rådmannen på nåværende tidspunkt ikke klarhet i, men det er ønske fra bedriftens side om en felles befaring med Fylkemann og kommune i løpet av mars 09. Det framgår at bedriften ønsker å drive deponi i et år til for deretter å gjøre etterarbeid fram til Dette er forhold som kommunen også ønsket å ta stilling til ved behandling av en reguleringsplan, dersom Ragn Sells ikke ønsket å starte en reguleringsprosess skulle deponiet være avsluttet innen Rådmannen beklager at man ikke har mottatt en plan til behandling, men at dette er forhold som bedriften selv avgjør. Det framkommer også i skriv til kommunen at det ikke foreligger grunneieravtaler for videre drift. Tidligere vedtak åpner for etterdrift (påføring av rene overdekningsmasser) fram ti Inntekter fra deponering forutsettes avsatt til etterdriftsfond, ihht forurensningsmyndighetenes krav om dette. Svært rask avslutning av deponiet vil innebære at etterdriftsfondet blir minimalt. Kravet til sikring av etterdnfi vil imidlertid være det samme. Hensyntatt at det har vært kommunal frilplass på Skjenstad i lang tid, vil dette nødvendiggjøre dialog mellom kommunen og Ragn-Sells om hvordan kravet til etterdriftsfond skal opffilles. Kommunens bidrag til euerdrift vil kunne minimaliseres dersom etterdriftsfondet i større grad kan bygges opp via drifien. Rådmannens kommentar: Uavbengig av vedtak vil forhold rundt etterdrift måtte sikres. Her har både bedriften og kommunen et ansvar. Reglene sier etterdrift i minimum 30 år for å overvåke og sette inn tiltak med tanke på sigevann, gassiekasje og setninger. 6. Ragn-Selis AS mener at det er Fylkesmannen som eventuelt regulerer årlig tonnasje til deponi. Rådmannens kommentar: Det er riktig at Fylkesmaimen håndterer dette etter forurensingsloven. Det er også forhold når det gjelder tonnasje som har betydning for arealbruken, bl.a arealdisponering knyttet til de øvrige omgivelser, trafikk til fra anlegget og lignende. Dette er en kommunal oppgave. 7. Det er Ragn-Sells som har tillatelsefra Fylkesmannen til å drive gfrnbruksstasjonen (ikke Innherred Renovasjon, slik vedtaket av 7/2-08 kan tyde på.) Rådmannens kommentar: Tas til etterretning. Ragn Sells AS ønsker videre å fremme følgende forslag i saken: "Vi tillater oss på bakgrunn av dette å komme med filgende firslag nytt ve l' Side 125

4 Ragn-Sells AS gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å drive sorteringsanlegg og gienbruksstasjon på eiendommen Skjenstad 38/2 frem til Deponering av avfall skal opphøre senest Arealene på eiendommene Forbord øvre og nedre som Ragn-Sells i dag benytter til deponi skal avsluttes trinnvis og senest være tilbakeført til landbruk (planert og påført overdekningsmasser) innen Ragn-Sells AS skal i samråd med landbrukskontoret utarbeide en avslutningsplan for deponiet som viser hvordan arealene trinnvis vil bli tilbakefort til landbruk samt vegetasjonsplan. Planen skal være ferdig innen ". Vurdering Ragn Sells AS ønsker at planutvalget skal gå bort fra sitt vedtak om krav til reguleringsplan og innstille for dispensasjon for drift fram til Rådmannen kan ikke se at grunnlaget for å kreve reguleringsplan, for å ta stilling til anleggets videre framtid har falt bort. En eventuell videre drift av sorteringsanlegget og gjenbrukstorg, samt ferdigstillelse av deponiområdet er forhold som bør avklares gjennom behandling av en plan. For å unngå at bedriften får en stans i driften av sorteringsanlegget må planutvalget ta stilling til en dispensasjon for en kortere periode, slik at bedriften får sin avklaring gjennom reguleringsplanen. Ragn Sells ønsker å deponere avfall fram til Det trer i kraft nye bestemmelser knyttet til hvilke typer avfall som kan deponeres fra Kort sagt skal kravene skjerpes og mer avfall skal gå til forbrenningsanlegg der det er mulig, dette finnes bl.a i Trondheim. Dette er bedre utnyttelse med tanke på miljøiklima enn å legge avfallet på deponi. Om Ragn Sells vil få en dispensasjon fra disse bestemmelsene vil måtte avgjøres av Fylkesmannen. Avklaring i forhold til framtidig arealbruk må tas uavhengig av fylkesmannens behandling, da det fremdeles må holdes åpent at det kan bli gitt forlenget tillatelse til visse typer avfall i Fylkesmannens konsesjonsbehandling. I tillegg til dette må bedriften også ha grunneieravtaler for å kunne fortsette å deponere avfall, skriv til kommunen fra begge parter tyder på at her ikke er oppnådd enighet. Det virker i så måte som at grunnlag for deponering har falt bort og må opphøre fra Tilbakeføring til jordbruk med påføring av overdekningsmasser kan pågå jfr. Planutvalgsvedtak fram til Her er Rådmannen åpen for å imøtekomme bedriftens ønske om ferdigstillelse innen Til sist foreslår bedriften at en plan for tilbakeføring (avslutningsplan) skal utarbeides for deponiet og planen skal være ferdig innen Dette aksepteres. Fylkesmannen vil også stille krav til avslutningsplan i forhold til utforming av overvannssystem, oppsamling av sigevann, rensetiltak m.m. Til sammen vil dette ivareta tilbakeforing til jordbruk og danne grunnlag for inngåelse av avtaler med tanke på etterdrift av deponiet. Konk lusjon: Planutvalget må ta stilling til sitt tidligere vedtak, Ragn Sells ønske om presisering og rådmannens anbefaling i saken. Rådmannens Med hjennnel i Plan- og bygningsioven 23 kreves det at arealbruken i området avklares gjennom en behandling av en reguleringsp an, der det legges opp til en behandling og avklaring Side 126

5 innen Konsekvenser som påvirkning på samfunn og miljø skal belyses og aktuelle avbøtende tiltak beskrives, samt at planens utstrekning også skal ivareta utbedret adkomst fra Malvikvegen. Deponering av masser skal være avsluttet innen , med frist for tilbakeføring av deponi (planert og påført overdekningsmasser) til landbruk innen Det gis dispensasjon til videre drift av sorteringsanlegget i tiden fram til endelig behandling av reguleringsplanen. En komplett reguleringsplan må sendes kommunen for behandling innen Kotesatt terreng/tilbakeføringsplan med høyder skal leveres og godkjennes av kommunen. Denne må inneholde en geoteknisk vurdering av stabilitet. Revegetering og tilbakeføring av ferdige områder til landbruk skal starte umiddelbart. En plan for dette arbeidet skal spesifiseres nærmere i samråd med landbrukskontoret. Det settes frist til for når dokumentasjon på dette skal være kommunen i hende. Gjenbrukstorget kan driftes videre inntil eventuell ny plassering i kommunen er vurdert, eller at det blir en del av en plan for Skjenstad som omsøkt. Side 127

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier

Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier TA-2150/2006 2 Forord Avfallsdeponering er regulert gjennom forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer