HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen."

Transkript

1 Vedlegg 2 Sak 6 Ordensregler for brygge- og havneområdet HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN 1. Havnereglementet gjelder for bruk av havneanlegget i Haslumkilen havn. Havneanlegget består av faste båtplasser i bryggeanlegget og øvrig bryggeanlegg som er definert som velforeningens fellesareal. 2. Båtplassen kan kun disponeres av eier. Fremleie eller salg av rett til båtplasser er kun tillatt til andre beboere i Haslumkilen vel. Hver hytte må disponere minimum én båtplass av minst standard størrelse. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen. 4. Båter som ligger i Haslumkilen havn skal være sjødyktige. 5. Båtplasser har to størrelser 1) Standard båtplass med bredde 3,2 m. og 2) Bred båtplass med bredde 4,2 m. Det er ikke tillatt å endre eller justere bredde på båtplassene. 6. Sommersesongen regnes fra 1. april til 31. oktober. Alle båter skal fjernes fra båtplassen i vintersesongen for å unngå skader på bryggeanlegget. 7. Følgende båtstørrelser er tillatt: a. Standard båtplass maksimal 25 fot båt b. Bred båtplass maksimal 36 fot båt 8. Båter i anlegget skal være ansvarsforsikret og ligge for eiers regning og risiko. 9. Eier er ansvarlig for årlig ettersyn og vedlikehold av egen båtplass og eventuelle skader på brygge og fortøyningsbommer utover normal slitasje. Årlig vedlikehold omfatter renhold av utrigger og brygge. 10. Båtene må fortøyes forsvarlig forut og akterut med nødvendig spring. 11. Baugspyd og daviter skal ikke stikke inn over hovedbrygge og gummibåter etc. skal ikke lagres på brygga. 12. Fendring må skje fra båten. Ekstra fendring av utriggere etc. må avtales med velforeningen. 13. Joller skal kun fortøyes i baug på anviste plasser (se grønn markering). Joller skal kunne flyttes. Det er derfor ikke tillatt å låse joller til bryggeanlegget. Ønsker man å ha mulighet til bedre fortøying og låsing av joller, må disse legges i vanlige båtplasser. 14. Det havnearealet som går utover faste plasser i bryggeanlegget, er definert som velforeningens fellesareal og skal brukes til gjester og korttidsfortøyning. Evt. dispensasjon fra disse bestemmelser kan kun gis skriftlig fra styret i Haslumkilen havn velforening. For øvrig gjelder velforeningens ordensregler mht behandling av fellesareal, støy mm. Dato

2 2

3 Vedlegg 3 Sak 7 Ny ballbinge Bygging av ballbinge ved dagens friareal. Årsmøte 2007 gjorde følgende vedtak i saken : Det nedsettes en gruppe som videreutvikler dette initiativet og årsmøtet gir en bevilgning i størrelsesorden kroner som skal finansiere egeninnsatsen. Gruppen får mandat til å tilrettelegge for ballbinge ved dagens friareal. Styret søkt Kragerø kommune om tilskudd til ordinære nærmiljøanlegg i årene 2008, 2009 og Søknaden har vært basert på føløgende kostnadsoverslag: Vi er i år tildelt midler til bygging av ballbanen med inntil søknadssummen på kr ,-. Søknaden er basert på bygging av Scansis løkka fra leverandør Scancis, størrelse 21x13 m. Oppmåling av dagens friareal for plassering av løkka viser imidlertid at den vil ta hele plassen, inkludert området som i dag består av sandkasse og huske. Ved bygging av ballbingen må disse fjernes. Styret har på bakgrunn av dette bedt om alternativt tilbud fra Scansis og har mottatt tilbud om Scansis løkka aluminium, som kan tilpasses ønsket areal. Mottatt tilbud gjelder en ballbinge av størrelsen 19x9m. Kostnader *: Grunnarbeidet kan utføres som dugnad, men er basert på at det utføres av entrepenør grunnet omfang, kompleksistet og vurdering av beboernes deltakelse i dugnader. Det er innhentet tilbud på utførelsen av grunnarbeidet for Sancis Løkka aluminium (19x9m). Det er gjort et påslag av styret i forhold til bygging av Scancis Løkka (21x13 m). 3

4 *: Oppført dugnad er montering av selve løkka og er av Scancis estimert til en -1- dags jobb for 6 personer fra velforeningen. I tillegg stiller Scancis med arbeidsleder for arbeidet. Scansis løkka, 21x 13 m Scansis løkka aluminium, 19 x 9 m Tilbud Scansis, inkl mva Grunnarbeid, tilkjøring av masser og støping av ringmur 9x19m * * Dugnad ** ** Sum kostnader Minus tilskudd Kragerø Kommune Minus egendugnad Sum utgifter velforening Styrets vurdering av anleggene: Begge anleggene tilfredstiller de ønsker som er fremkommet til en ballbinge. Ved siden av å være en fotballbane medfølger det utstyr for både basket (plate, ring og nett) og volleball (nett) til begge løsningene. Banene kan utstyres med lysmaster, men styret anbefaler ikke å montere dette av hensyn til naboer og at bruken bør begrenser til en oppetid fra Den alternative banen vil benytte dagens gjerde ut mot veien som den ene veggen i bingen, og ved størrelsen 19 x 9 m så vil sandkassen bli urørt, men plassen for husken må reduseres litt i det ene hjørnet. 4

5 5

6 6

7 Vedlegg 5 Sak 9 Noter til regnskap for Kostnader og finansiering av det nye bryggeanlegget er ikke i balansen, men fremgår av note 1 nedenfor. Note 1 Nytt bryggeanlegg kostnad og finansiering Faktiske tall Prosjekt/budsjett Båtplasser - kostnad: Faktura fra Småbåthavner AS Reserve/kjøp av 2 stk. båtplasser fra medlemmer Total Båtplasser finansiering: Egenandeler Salg av båtplasser/bredere plasser Overført fra bryggefondet Overført fra annen egenkapital (fra Velforeningen) Total Saldo per Note 2 Spesifikasjon av egenkapital Bryggefond Øvrig egenkapital Total Saldo per Finansiering av nytt bryggeanlegg (inkl. underskudd på fendring) Disponering av årets resultat Saldo per Oslo, juni

8 Vedlegg 7 Sak 10 Budsjett og kontingent for