Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå forelegges styret til orientering. Styret ber om at det rapporteres regelmessig i tertialrapporten over status i forbindelse med interne revisjoner. Brumunddal, 20. februar 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandlere: fagdirektør Toril Kolås avd. sjef Borghild Hammer

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Bakgrunn Sykehusets internrevisjon er basert på internkontrollforskriftene og kriterier for god virksomhetsstyring. Sentralt i arbeidet med interne revisjoner er kvalitetsforbedring. Metodikken som det arbeides etter vektlegger å gi revidert enhet konstruktive tilbakemeldinger slik at dette blir sett på som et naturlig utviklingsarbeid for å styrke kvalitetsarbeidet og forebygge uønskede hendelser. SI har anslagsvis 100 personer som har fått 3-dagers opplæring i metodikken som benyttes ved gjennomføring av interne revisjoner. I tillegg ble det gjennomført egen revisjonslederutdanning i 2013 for 16 interne revisorer i regi av Det Norske Veritas (DNV). Saksframstilling Det har i 2014 vært stor aktivitet rundt interne revisjoner og det er gjennomført revisjoner innenfor ca. 40 revisjonsområder. Da flere revisjoner ble gjennomført på flere seksjoner/enheter var det reelle antallet revisjoner høyere. Det er planlagt at nivå på interne revisjoner i 2015 skal være på omtrent samme nivå som i fjor. Divisjonsdirektørene er ansvarlig for at det årlig gjennomføres interne revisjoner innen egen divisjon. Videre er divisjonsdirektørene, sammen med avdelingssjefene, ansvarlig for å følge opp resultatet fra interne revisjoner og sørge for lukking av evt. avvik slik at interne revisjoner fungerer som aktive tiltak i et forbedringsarbeid. Sykehuset Innlandet deler interne revisjoner i revisjoner på foretaksnivå og revisjoner på divisjonsnivå. Interne revisjoner på foretaksnivå gjennomgås av administrerende direktørs ledergruppe, og ansvaret for gjennomføring av de interne revisjonene er tillagt Stabsområde Helse. Divisjonsdirektør vedtar interne revisjoner innenfor egen divisjon. Valg av revisjonstema gjøres bl.a. med grunnlag i risikokart i tilknytning til Ledelsens gjennomgåelse der risikoområder er identifisert. For 2015 er det planlagt interne revisjoner på foretaksnivå innenfor disse områdene: Tema Kommentar Oppstart Kapittel 4 A i Utsatt fra 2014, prioriteres i 2015 Mars/April pasientrettighetsloven Miljørevisjon ytre miljø Som ledd i ISO-sertifisering Februar/Mars Strålevern Oppfølging av godkjenning fra April/Mai Statens strålevern Tilsyn med blodbankvirksomheten Oppfølgingsrevisjon etter Statens April/Mai Helsetilsyn Pasientadministrativt system Oppfølgingsrevisjon etter Høsten 2015 Konsernrevisjonen Uønskede hendelser/meldekultur Oppfølging av styresak 100/2014 Høsten 2015 Side 2 av 6

3 Forebygging, avdekking og håndtering av mislighetsrisiko Medisinsk koding Antibiotikaprofylakse ved kirurgiske inngrep Oppfølging av styresak 067/2014 og HSØ sitt antikorrupsjonsprogram Gjennomføres årlig av Analysesenteret Fellesrevisjonen fra Sykehusapotekene Høsten 2015 Oktober/November April/Mai Resultater fra revisjoner på foretaksnivå forelegges styret som orienteringssak og fremlegges for det sentrale kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (SIKPU). De interne revisjonene som gjennomføres på foretaksnivå omtales kort under. Oppfølging av Kap. 4 A i pasientrettighetsloven I noen tilfeller er det nødvendig å yte spesialisthelsetjenester til personer som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Med samtykkekompetanse menes pasientens evne til å forstå og ta avgjørelser vedrørende den aktuelle helsehjelpen. Det skal da fattes et vedtak om somatisk helsehjelp av det helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen, som regel behandlingsansvarlig lege. Vedtaket skal sendes til Fylkesmannen. Sykehuset Innlandet har utarbeidet prosedyre for hvordan dette skal håndteres, det er utarbeidet nasjonalt e-læringsprogram fra Helsedirektoratet (samtykke til helsehjelp) og det er gjennomført opplæring i alle divisjoner. Det har imidlertid kommet tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark om at det sendes inn for få vedtak i henhold til pasientrettighetslovens kapittel 4A og at ansatte i foretaket ikke kjenner til prosedyrene på området. Revisjonen vil omfatte etterlevelse av prosedyrene på området og evaluere effekten av iverksatte tiltak. Revisjonen var planlagt gjennomført høsten 2014, men er utsatt til våren 2015 og gis første prioritet. Intern miljørevisjon ytre miljø Alle helseforetakene i Norge skal innføre miljøledelse med miljøsertifisering etter ISO standarden innen utgangen av Det var Helse- og omsorgsdepartementet som i sin bestilling til helseregionene i 2011 la inn miljøsertifisering som krav. ISO er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer. Den inneholder detaljerte krav til hvordan et miljøstyringssystem skal bygges opp, blant annet krav om interne revisjoner. Sykehuset Innlandet har vedtatt en treårig plan for interne revisjoner av ytre miljø. I treårsperioden gjennomføres interne revisjoner for å verifisere at: gjeldende lover og forskrifter etterleves miljøpolitikken etterleves miljømålene følges opp i organisasjonen miljøstyringssystemet er implementert på en riktig måte organisasjonen følger de prosedyrer og rutiner som er satt i miljøstyringssystemet miljøstyringssystemet fungerer hensiktsmessig Side 3 av 6

4 Tema intern miljørevisjon 2015 I henhold til sine forpliktelser til samsvar systematisk kontrollere at gjeldende lover og selvpålagte krav når det gjelder ytre miljø blir overholdt og at de identifiserte krav som fremkommer i lov/forskrift med tilhørende utarbeidet prosedyre praktisk etterleves. Driftskontroll Miljørevisjon ytre miljø gjennomføres etter gjeldende revisjonsprosedyrer for Sykehuset Innlandet og omfatter alle divisjoner og sentral stab. Strålevern Strålevernkomiteen radiologi planlegger intern revisjon i strålevern ved bruk av C-buer på operasjonsavdelinger ved alle enheter i april-mai. Den planlagte interne revisjonen har stor betydning for å oppfylle Statens stråleverns krav for gitt godkjenning for bruk av røntgendiagnostikk i Sykehuset Innlandet. Tilsyn med blodbankvirksomheten - oppfølgingsrevisjon Statens Helsetilsyn gjennomførte tilsyn med blodbankvirksomheten i Sykehuset Innlandet i Avvik ble gitt med følgende begrunnelse: Blodbankene har ikke styringsrett over de kliniske avdelingene. Den enkelte kliniske avdeling har ansvar for å kvalitetssikre håndtering av blod og blodkomponenter etter utlevering fra blodbanken. Helseforetaket må sørge for at de kliniske avdelingene vet hvilke krav som gjelder for å sikre rett blod til rett pasient. Nødvendig kommunikasjon og samhandling mellom blodbankene og de kliniske avdelingene må styres og følges opp fra et fellesoverordnet nivå i helseforetaket. Saken har vært behandlet i ledermøte, og det ble besluttet regelmessige oppfølgingsrevisjoner på foretaksnivå. Ledergruppa bestemte at revisjonen organiseres slik at den kliniske divisjonen som styrer revisjonen oppnevner revisjonsleder. Videre at revisjonsteamet består av revisjonsleder, en internrevisor fra den aktuelle divisjonen og en fagperson fra lokal blodbank. Disse tre gjennomfører revisjonen på sitt sykehus, det gjennomføres revisjon på to - tre sengeposter hvert år. Oppfølgingsrevisjon ble gjennomført i 2012 og 2013 og det ble bestemt at neste oppfølgingsrevisjon gjennomføres i Pasientadministrativt system - oppfølgingsrevisjon Konsernrevisjonens PAS-revisjoner i 2011 og 2013 er blitt fulgt opp med handlingsplaner og stikkprøvekontroller for ulike deler av det pasientadministrative arbeidet og dokumentasjonen av dette. Det vil bli gjennomført en intern revisjon i 2015 for å følge opp at avvikene fra Konsernrevisjonen er blitt lukket på en tilfredsstillende måte. Revisjonen var opprinnelig ønsket gjennomført i løpet av våren På grunn av nye tiltak for å unngå fristbrudd og redusere ventetider og satsningen på implementering av de første fire pakkeforløpene for kreft, er revisjonen utsatt til høsten Planleggingen startes imidlertid i februar. Uønskede hendelser/meldekultur Spesialisthelsetjenesten har etter 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven plikt til å melde om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en Side 4 av 6

5 annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ført til betydelig personskade. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten overtok ansvaret for ordningen fra Helsetilsynet 1. juli Hensikten med å flytte meldeordningen til Kunnskapssenteret var å skape et system for læring og forbedring som ikke er koblet til sanksjonsmyndighet. Det kan ut ifra tall fra Kunnskapssenteret virke som om Sykehuset Innlandet har et noe lavt antall meldinger om alvorlige uønskede hendelser. Å øke antall meldinger handler om tilgjengelighet og kjennskap til systemet for melding, og om at alle ansatte kjenner sine plikter og rettigheter når det gjelder melding av uønskede hendelser. Prosedyren for Melding av uønskede hendelse registrering og behandling og Veileder for avvikshåndtering ble revidert i 2014, og vil være utgangspunkt for en intern revisjon høsten Forebygging, avdekking og håndtering av mislighetsrisiko Som et ledd i det løpende arbeidet med å styrke internkontrollen i Sykehuset Innlandet, har PricewaterhouseCoopers AS (PwC) på oppdrag fra foretaket gjennomført en kartlegging av rammeverk og mulige områder der misligheter og tillitsbrudd kan oppstå. Rapporten ble overlevert i juni 2014 og styresak med tilhørende handlingsplan ble behandlet i september-møtet. I analysen som ble gjennomført for å evaluere Sykehuset Innlandets rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere eventuelle misligheter, vises det til at det er gjennomført flere tiltak som gir grunnlag for å etablere gode prosesser. Det er imidlertid et forbedringsbehov med hensyn til blant annet formelle skriftlige rutiner og en systematisering av oppfølgingstiltak av foretakets mislighetsrisiko, herunder jevnlige risikovurderinger, kontrollaktiviteter, overvåkning samt kommunikasjon. Det ble utarbeidet en handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket. To av punktene i handlingsplanen er økt bruk av elektronisk handel og e-fakturaer. Foretaket planlegger høsten 2015 å gjennomføre en intern revisjon for å se om de beskrevne tiltakene på disse to utvalgte områdene i handlingsplanen har gitt effekt. Medisinsk koding Etter at Analysesenteret AS ble leid inn i 2010 for å sjekke kodepraksis ved multi-traume i Sykehuset Innlandet ble det bestemt at helseforetaket inntil videre ønsker å gjennomføre årlige revisjoner innenfor medisinsk koding. Det er inngått avtale med Analysesenteret AS om å bistå med gjennomføring av revisjoner innenfor medisinsk koding. År Tema 2011 Palliativ behandling 2012 Sepsis (blodforgiftning) 2013 Medisinsk koding innen gyn/føde 2014 Medisinsk koding innen rehabilitering Revisjonen angående medisinsk koding innen rehabilitering ble gjennomført desember 2014 og resultatene gjennomgås pt. med divisjonsdirektør, avd. ledere og kodeansvarlige leger. Endelig rapport foreligger ikke enda. Side 5 av 6

6 Fagdirektør vil sammen med sine fagsjefer og de kliniske fagmiljøene avklare hva som blir temaet for årets revisjon innen medisinsk koding. Denne revisjonen er planlagt gjennomført oktober/november Legemiddelrevisjoner Revisjoner på legemiddelområdet ivaretas i Sykehuset Innlandets samarbeidsavtale med Sykehusapotekene. Sykehusapotekene gjennomfører revisjonene som del av Sykehuset Innlandets internkontroll. På foretaksnivå gjennomføres fellesrevisjoner med anbefalt tema fra Regionalt legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF. For 2015 er revisjonstemaet Antibiotikaprofylakse ved kirurgiske inngrep. I tillegg gjennomføres interne revisjoner på divisjonsnivå, som inngår i divisjonenes årlige bestilling av farmasøytiske tjenester fra Sykehusapotekene. Temaer og omfang for lokale revisjoner avtales ut fra behov og risikovurdering i den enkelte divisjon. Adm. direktørs vurdering Interne revisjoner er et viktig virkemiddel for å sikre god intern styring og kontroll og et viktig verktøy i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i foretaket. I forbindelse med utarbeidelse av Plan for interne revisjoner 2015 er divisjonene bedt om å kvittere ut på hvilke områder det ble gjennomført interne revisjoner i 2014, om planen for interne revisjoner ble fulgt, samt å skrive en egenvurdering. Gjennomgangen viser at revisjonsplanene for 2014 stort sett ble fulgt, og at det har vært stor aktivitet i forbindelse med interne revisjoner. Det planlegges en aktivitet på interne revisjoner i 2015 på omtrent samme nivå som i Alle planlagte revisjoner i 2015 er satt opp i eget skjema som følger som vedlegg. Vedlegg: Plan for interne revisjoner 2015 (samleskjema). Side 6 av 6

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer