ARBEIDET MED Å STYRKE KVALITETEN PÅ MEDISINSK KODING I SYKEHUSET INNLANDET HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDET MED Å STYRKE KVALITETEN PÅ MEDISINSK KODING I SYKEHUSET INNLANDET HF"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ARBEIDET MED Å STYRKE KVALITETEN PÅ MEDISINSK KODING I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om arbeidet med å sikre god medisinsk koding til etterretning. Brumunddal, 22. november 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Faktabeskrivelse Innledning I Sykehuset Innlandet ble det i 2010 avdekket feil kodepraksis hos pasienter innlagt med skader (multitraumesaken), og det vises til konklusjon i denne saken fra Avregningsutvalget i Helsedirektoratet og styresakene , og i Sykehuset Innlandet. Styresakene og omhandlet feil kodepraksis i forbindelse med multitraumepasienter, mens styresak omhandlet tiltak for å kvalitetssikre den medisinske kodingen. I styresak ble det orientert om tiltak for å styrke kvaliteten på den medisinske kodingen i SI ved at det er utarbeidet overordnet prosedyre Koding av medisinske prosedyrer og diagnoser og at det er utarbeidet e-læringskurs for helsepersonell som utfører medisinsk koding. Den overordnete prosedyren for medisinsk koding beskriver ansvar og funksjoner for god kodepraksis for ledernivåene 1-3, og i tillegg beskrives fagdirektørs ansvar som støttefunksjon for linjeansvaret. Administrerende direktør ønsker med denne styresak å orientere om det arbeidet som nå gjøres for å bedre kvaliteten på medisinsk koding i Sykehuset Innlandet. Bakgrunn Mange nasjonale undersøkelser har tidligere vist mangelfull kunnskap om koding og for dårlig styring og internkontroll. Regelverket for medisinsk koding har også vært uklart, vanskelig og lite tilgjengelig for helsepersonell i helseforetakene. I 2011 er det utført nye viktige nasjonale undersøkelser innen medisinsk koding. I regi av Norsk Pasientregister (NPR) ble det utført en dokumentkontroll for å se på sammenhengen mellom diagnoser i epikrise og diagnosekode som ble sendt til NPR. Senere i 2011 ble det utført en stor nasjonal revisjon om medisinsk kodepraksis. Resultatene fra disse store og viktige undersøkelser er gjengitt senere i denne styresaken. Sykehuset Innlandet gjennomfører nå årlige revisjoner om kodepraksis, og den første ble gjennomført i Den første revisjonen så på bruken av tilleggskode når palliativ behandling utføres. Årets revisjon vil ta for seg kodepraksis hos alvorlig syke pasienter med infeksjon. Historikk Diagnosekodeverk er et redskap for systematisk klassifisering og registrering av sykdommer og beslektede helseproblemer. I Norge brukes kodeverket ICD-10 i obligatorisk nasjonal rapportering fra spesialisthelsetjenesten til Norsk Pasientregister. Siste versjon av, ICD-10, ble vedtatt av WHO i 1990 og trådte i kraft i WHO arbeider for tiden med en ny revisjon, ICD-11. I Norge ble ICD-10 tatt i bruk i psykiatrien i 1997 og i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 1999.

3 Prosedyrekodeverk er et redskap for systematisk registrering av hva slags behandling og diagnostikk som blir utført i helsetjenesten. Kirurgiske fag har lang tradisjon i slik registrering (NCSP) og fra 2006 har også medisinske fag fått samme mulighet (NCMP). I Norge brukes disse kodeverkene i obligatorisk nasjonal rapportering fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister (NPR). Dokumentkontroll i regi av Norsk Pasientregister 2011 Dokumentkontrollen utredet samsvaret mellom rapporterte koder til NPR og registrerte koder i EPJ. Denne kontrollen gjelder ca tilfeldig valgte dag - og døgnopphold i ulike helseforetak i alle helseregioner. Sykehuset Innlandet deltok i denne undersøkelsen. Dokumentkontrollen viser at det i 80,5 prosent av de kontrollerte oppholdene var samsvar mellom hovedtilstandskode i data rapportert til NPR og hovedtilstandskode i innsendt journaldokumentasjon. Avviket på 19,5 prosent fordeler seg slik: 1. 9,6 prosent av avviket kan forklares ved at en enten ikke fant epikrise/journaldokumentasjon for den innleggelse som ble etterspurt eller at det ikke var registret hovedtilstandskode i innsendt dokumentasjon. Hovedforklaring fra sykehus for manglende dokumentasjon var at det vanligvis ikke skrives epikrise for hver enkelt dialysebehandling eller for fødsler som forløper normalt. Dette gir ikke grunnlag for oppfølgning. 2. 4,2 prosent av kontrollerte innleggelser fant man at hovedtilstand i NPR-data var registret som en bitilstandskode i innsendt journaldokumentasjon. 3. 5,6 pst av kontrollerte innleggelser var det avvik mellom hovedtilstandskodene uten at hovedtilstandskoden rapportert til NPR-data var registrert som bitilstand. Sykehuset Innlandet vil utføre en lignende dokumentkontroll som en delrevisjon i de årlige revisjonene som Analysesenteret AS utfører. Dette gjelder de siste 2 punkter beskrevet ovenfor. Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i 2011: Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere medisinsk kodepraksis innenfor somatisk virksomhet i helseforetakene for å avklare om det er etablert god intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for riktig koding. Revisjonen ble initiert fra Helsedirektoratet og har vært gjennomført i samarbeid med Konsernrevisjonen i alle regionale helseforetak Revisjonen ble gjennomført i to faser med felles rapportering. Fase 1 er gjennomført som en nasjonal elektronisk spørreundersøkelse til utvalgte personer i alle landets helseforetak med somatisk virksomhet. I Sykehuset Innlandet ble 836 ansatte som selv setter koder spurt, 376 kontoransatte ble spurt og 55 ledere i nivå 1,2 eller 3. Fase 2 som var en nærmere undersøkelse ved 9 utvalgte helseforetak fordelt mellom alle helseregionene og Sykehuset Innlandet var ikke blant disse. Målsettingene for revisjonen var å avklare: Hvilke krav stilles til ledere, klinikere og annet personell som har ansvar for kodearbeidet Hvordan formuleres, kommuniseres og forankres kravene i foretakene, herunder hvordan oppfattes kodingens formål av ledere, klinikere og annet personell som arbeider med koding Om det kan oppstå eventuell konflikt mellom det medisinske og det økonomiske aspektet ved kodingen og hvordan denne løses

4 Hvilke krav til kompetanse stilles til personell som utfører medisinsk koding og hvilken opplæring gis til disse Sammendrag og funn i revisjonen Rapportens hovedkonklusjoner er: Det er lav risiko for større omfang av bevisst feilkoding med sikte på økonomisk vinning. Det er gjennomgående ikke etablert tilstrekkelig intern styring og kontroll for å oppnå rimelig sikkerhet for korrekt koding. Anbefalinger i rapporten: Det fremmes i rapporten forslag til tiltak for å styrke intern styring og kontroll på området både på helseforetaksnivå og regionalt nivå. Videre vises det til mulige tiltak som eventuelt må løses på nasjonalt nivå. Anbefalinger rettet til helseforetakene Det bør gjennomføres regelmessige og dokumenterte risikovurderinger av prosessen for koding. Det bør gjennomføres en vurdering av de IT-systemer som benyttes for medisinsk koding. Dette gjelder spesielt integrasjonen mellom systemene, og risiko forbundet med manuell overføring av koder fra ulike fagsystemer til PAS/EPJ. De enkelte helseforetak bør sikre en positiv læringssløyfe ved at det gis regelmessige tilbakemelding på egen kodepraksis til alle som koder. For å sikre lik og hensiktmessig praksis mellom avdelinger/lokasjoner ved det enkelte helseforetak bør det så langt det er hensiktsmessig utarbeides felles rutiner for medisinsk koding ved helseforetaket. For i større grad å legge til rette for at de ansatte melder fra om eventuell bevisst feilkoding eller andre kritikkverdige forhold, bør det vurderes om eksisterende melderutiner sikrer tilstrekkelig vern om den som melder fra om slike forhold. Anbefalinger rettet til de regionale helseforetakene: De regionale helseforetakene bør vurdere dagens organisering av kontroll og kvalitetssikring av medisinsk kodepraksis ved de enkelte helseforetak i sin region. De regionale helseforetakene bør vurdere å stille krav til helseforetakene om obligatorisk opplæring i medisinsk koding for alle nye leger.

5 Mulige tiltak av nasjonal art - Dagens kobling mellom medisinsk koding og utsending av epikrise. Det anbefales at leger finner korrekte diagnoser for tilstanden og at diagnoser og tilstander kodes etter regelverket Av andre profesjonelle KODERE (Som AHUS har i dag) - Svak egeninteresse i foretakene for kodingen for andre formål enn økonomi. Holdningen til koding må endres. Avdelinger kan i større grad bruke registrerte data av statistiske formål - Regelverket for medisinsk koding oppleves av mange som skal sette koder som vanskelig å forholde seg til. Det må utarbeides bedre IT verktøy som hjelp for kodere. (Arbeidet initieres i disse dager fra HSØ RHF. Tiltak foreslått fra Helse Sør-Øst etter revisjonen Intern revisjon Styresak nr Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en egen styresak etter den nasjonale koderevisjonen. For å understøtte arbeidet med medisinsk kodepraksis i helseforetakene er det behov for tiltak på regionalt nivå. Av regionale tiltak foreslås at følgende iverksettes: Videreføring av en tverrfaglig sammensatt ressursgruppe for kodingskvalitet i RHF. Styrking av opplæring og oppfølging av medisinsk koding generelt. Oppdatering og videreutvikling av e-læringsprogrammet i medisinsk koding i samarbeid med helseforetakene og Helsedirektoratet. Omlegging av arbeidsflyt i kodingsprosess i tråd med forslagene i revisjonsrapporten. Etablere et prosjekt for utvikling av IKT-basert prosesstøtte for medisinsk koding. Helse Sør-Øst RHF vil ta initiativ til at kodingen i større grad utføres av godt kvalifiserte kodere. ÅRLIG INTERNREVISJON AV KODEPRAKSIS I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet har besluttet at det skal være årlige interne revisjoner i kodepraksis. Analysesenteret AS har foreløpig en 2 års avtale om å gjennomføre slike revisjoner. Den 5. november 2011 ble denne revisjonen gjennomført og målet var å se på kodepraksis i tilknytning til palliativ behandling og bruk av koden Z innen foretakets somatiske divisjoner. Det ble ikke foretatt noe formøte med reviderte avdelinger men avdelingene var skriftlig informert om revisjonen. Utgangspunkt for revisjonen var døgn- og dagopphold ved Sykehuset Innlandet hvor den nasjonale ICD-10 koden Z51.50 Behandling ved palliativt senter er registrert under oppholdet 1. og 2. tertial Totalt var det registrert 514 antall døgn- og dagopphold ved Sykehuset Innlandet med denne koden i 1. og 2. tertial 2011 basert på innrapporterte låste aktivitetsdata til NPR. Av disse var 358 innlagte heldøgn, 30 poliklinikk dag (feilregistrering), 126 poliklinikk (feilregistrering). frekvens av koden Z5150 ved de ulike avdelingene innen Sykehuset Innlandet er det trukket ut et vektet randomisert utvalg på 100 opphold for revisjon. Når den foreløpige rapporten forelå ble representanter for de aktuelle avdelinger invitert til et møte for å kvalitetssikre at de som hadde gjort revisjonen hadde funnet de nødvendige prosedyrer og at eventuelle feil kunne påpekes.

6 Dette møtet ble gjennomført 14. desember I møtet gikk Analysesenteret gjennom rapporten og gikk gjennom formalkrav i regelverk. Det var åpent for spørsmål og diskusjon. Rapporten avdekker manglende dokumentasjon av den palliative behandling som gis i forhold til de krav som foreligger i ISF reglementet. Det må gjennomføres undervisning på avdelingsnivå og prosedyre må utarbeides felles for Sykehuset Innlandet. Handlingsplan oppfølging revisjon kodepraksis palliativ behandling Ansvar Frist Ferdig rapport legges fram i ledermøte SI Fagdirektør feb.12 Rapport sendes de kliniske Divisjoner med tilbakemelding til Stab Helse om hvordan kodepraksis skal bedres i avdelingene Divisjonsdirektør mar.12 Etablering arbeidsgruppe "Kodepraksis palliativ behandling" Stab Helse feb.12 Utarbeide felles prosedyre SI i kodepraksis palliativ behandling Stab helse/ mai.12 Arbeidsgruppe Stabsområde Helse vil koordinere arbeidet med felles prosedyre for SI. Status og tiltak vedrørende medisinsk kodepraksis i Sykehuset Innlandet Styrings og kontrollmiljø Ansvar på divisjons- og avdelingsnivå I Sykehuset Innlandet (SI) foregår koding ute i den enkelte avdeling. Registrering av pasientrettet aktivitet generelt, samt diagnose- og prosedyreklassifisering spesielt skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende regler, forskrifter og retningslinjer. Det skal sikres korrekt og tilstrekkelig journaldokumentasjon som grunnlag for klassifiseringen av diagnose- og prosedyrer for hvert avdelingsopphold. Det anbefales at denne oppgaven formaliseres på hver avdeling som en kontrollinstans som ledes av en kodeansvarlig lege. Formalansvaret er uansett knyttet til medisinsk ansvarlig på avdelingen. I avdelingen settes diagnoser og koder av ansvarlig lege. Aktuelle koder og prosedyrer blir så lagt inn i DIPS av kontorpersonell. Hos nye leger blir epikrise og koder kontrollert ved kontrasignering. I de fleste avdelinger blir koder kontrollert av mer erfaren lege før data sendes NPR. Divisjonsdirektør i somatiske divisjoner har ansvar for at det finnes oppdaterte prosedyrer i hver avdeling; alternativt en overordnet prosedyre for alle avdelinger i samme divisjon. Prosedyrer skal inneholde følgende: a. hvem som har det overordnede ansvaret på avdelingen (evt. seksjonen) for at kodingen foregår etter gjeldende regelverk b. hvem som evt. har et delegert ansvar, og vedkommendes ansvarsområde c. hvem som har ansvar for kontorteknisk oppfølging og ansvar for opplæring av nyansatte sekretærer d. retningslinjer for sekretærenes kontrollansvar når det gjelder koding e. hvem som har ansvaret for opplæring av nyansatte leger f. retningslinjer for vedlikehold av legenes kunnskaper om korrekt koding g. hvem som skal utdannes til kodeeksperter og hvilken kontrollfunksjon disse skal ha h. retningslinjer for deltagelse på kodekurs

7 i. rutiner for kontrasignering etter gjennomgang av epikrisen med tanke på både innhold og korrekt koding j. rutiner for endring av diagnoser og koder k. rutiner for individuell tilbakemelding på kodingen l. kontrollrutiner med gjennomgang av epikriser (minst en gang årlig. Ansvar på foretaksnivå: En sentral oppfølgingsfunksjon på tvers av klinikkene og som støttefunksjon for linjeansvaret finnes i analyseenheten i SI i nært samarbeid med fagsjef Stabsområde Helse. Enheten skal samhandle med divisjonene/avdelingene gjennom kodeansvarlige lege og kontorleder i hver avdeling og har ansvar for følgende funksjoner: Avklaring, veiledning og opplæring i de til enhver tid gjeldende regelverk og medisinske klassifikasjonssystemer. Avholde møte med kodeansvarlig lege og kontorleder. Sekretariatsfunksjon for referansegruppe for medisinsk klassifisering. Ansvar for overordnet prosedyre og oppdatering av denne. Stabsområde Helse er fagansvarlig for de medisinske klassifikasjonene. Oppgaven med å fange opp og utrede klinikernes behov for utvikling og forbedring av klassifikasjonene skjer i et samarbeid mellom sentral økonomistab, analyseenheten og Stabsområde Helse. Det er opprettet en e-postadresse: og fagsjef Stabsområde Helse besvarer spørsmål fra de ansatte om aktuelle kodespørsmål. Vår og høst arrangeres fagmøter for kodeansvarlige. Her gjennomgås nyheter i ISF finansiering som skjer årlig og aktuelle problemstillinger gjennomgås. All rapportering av aktivitetsdata er sentral økonomistabs ansvar v/analyseenheten. Oppgaven med å sende datagrunnlag som rapportering til NPR og dialog med NPR i denne sammenheng er tilordnet analyseenheten i SI. Oppgaven med IKT-løsninger for å produsere datagrunnlaget er tillagt IKT-avdelingen i Stabsområde Helse. Det er varierende kompetansekrav hos kodesettere og - kontrollere. Opplæringen i den enkelte avdeling varier mye. Det er utarbeidede nasjonale E-læringsprogram som dessverre ikke brukes rutinemessig i alle avdelinger. Det er ingen rapportmulighet som forteller om hvem som har gjennomgått dette programmet. E-læringsprogrammet bør innføres som obligatorisk opplæring i alle avdelinger.

8 Tabell: Organisering medisinsk koding Sykehuset Innlandet Oppgaver, roller og forankring Avdeling Divisjon Koordineringsgruppe Koding SI sentralt Medisinsk ansvarlig Tilsynsansvar Kontrollfunksjon Daglig oppfølging av kodekvalitet Egne prosedyrer Regelmessige møter /undervisning Sikre kontinuitet og utvikling Koordinering av Avdelingene Møteforum kodeansvarlige i hver avdeling Sikre kontinuitet og utvikling Gjennomføring av revisjoner i egen Divisjon Overordnet systemansvar Koordinering overfor Divisjonene Tilbakemelding på avvik som ikke lukkes Møteforum for kodeansvarlige Referansegruppe: Avklaring kodeproblemer Overordnet strategi Ansvar revisjon mellom Divisjoner og avdelinger Målsetting. Risikovurdering Sykehuset Innlandet har en klar målsetting om at medisinsk koding skal være korrekt. Ledelsen i foretaket har klart gitt uttrykk for dette. Det er imidlertid ikke utarbeidet kvantitative eller kvalitative målsettinger. Risikovurdering: Medisinsk koding er vanskelig, og det foreligger nye regler hvert år. Det vil derfor oppstå tilfeldige kodefeil i alle avdelinger hyppig men med faglig eller økonomisk liten konsekvens. Imidlertid kan det ved manglende opplæring bli gjort systematiske feil også med klart mer alvorlig konsekvens faglig og økonomisk. Det har i Sykehuset Innlandet blitt utført systematisk feilkoding av økonomisk interesse tidligere, noe som er svært alvorlig. Imidlertid viser den nasjonale revisjonen at dette er sjelden. Den sier at det er lav risiko for større omfang av bevisst feilkoding med sikte på økonomisk vinning.

9 KONSEKVENS Tilfeldig kodefeil avdelingsnivå SANNSYNLIGHET 4 Underkoding biologiske legemidler med stort økonomisk tap 3 Systematisk feilkoding grunnet manglende kunnskap om regelverk 2 1 Systematisk feilkoding i økonomisk henseende Tiltak for å ha styring og kontroll med medisinsk kodepraksis 1. Prosedyrer: Foretaket har overordnet prosedyre for medisinsk kodepraksis. Imidlertid er det på langt nær alle avdelinger som har egne prosedyrer. Et forslag er at neste internrevisjon reviderer hvordan kodepraksis er organisert i den enkelte avdeling. 2. Kontrasignering: Overleger skal kontrasignere uerfarne nye leger i 4-6 måneder, og dette bør gjennomføres i alle avdelinger. Dette gir overlegen mulighet til å følge opp kodepraksis i avdelingen og melde inn behov for undervisning. 3. Kodeansvarlige leger I de fleste avdelinger gjennomgår mer erfarne leger epikriser og gir forslag /innspill på endringer som bør gjøres. Kodeansvarlig overlege i avdelingen har ansvar for denne gjennomgangen og er også ansvarlig for den undervisning som skal være i avdelingen.

10 4. Oppfølging av medisinsk kodepraksis Den avdelingsvise oppfølging etter egne kontroller i avdelingen kan også i SI bli bedre. Oppfølgingen bør systematiseres og brukes i undervisningssammenheng med jevne mellomrom. Alle avdelinger bør ha jevnlig undervisning i medisinsk kodepraksis minst en gang pr måned. SI har innført årlige internrevisjoner fra Den første revisjonen er omtalt tidligere og ble gjennomført av Analysesenteret AS. Revisjonen så på bruken av tilleggskoden Z5150 i SI. Resultatet ble lagt fram i eget møte og det ble opprettet arbeidsgruppe for å lage en overordnet prosedyre om hvordan Z5150 skal brukes. I uke blir neste revisjon gjennomført av Analysesenteret AS, og de vil da undersøke kodepraksis hos pasienter innlagt med sepsis. Dette er multisyke pasienter og revisjon vil kunne få et godt innblikk i kunnskapsnivået i medisinsk kodepraksis Sammenfatning På bakgrunn av nasjonal revisjon om medisinsk koding og egne interne revisjoner i SI om medisinsk kodepraksis er det avdekket at: Det er lav risiko for større omfang av bevisst feilkoding med sikte på økonomisk vinning Det er imidlertid ikke etablert tilstrekkelig intern styring og kontroll for å sikre korrekt koding Mange avdelinger har for dårlig opplæring av nye leger (og sykepleiere som har egne konsultasjoner). Det er manglende bruk av nasjonalt E-læringsprogram. Mange avdelinger mangler avdelingsvise skriftlige prosedyrer Adm. direktørs vurdering Det er svært viktig at sykehuset har gode systemer for å kvalitetssikre den medisinske kodingen. Videre er det viktig at det er velfungerende prosedyrer som beskriver god medisinsk koding, at ordningen med kodeansvarlige leger fungerer godt, at leger får god opplæring i medisinsk koding og at det er kontinuerlig fokus og oppmerksomhet på god kodepraksis. Nåværende bemanningssituasjon ved at controller i Analyseenheten med spesialkompetanse i medisinsk koding har sluttet og at fagsjef har redusert stilling har medført at den sentrale oppfølgingsfunksjonen ikke har fungert godt nok. Det arbeides derfor med å få rekruttert inn ny kompetanse i stillingen. I arbeidet med kvalitetssikring av praksis for medisinsk koding er interne revisjoner nyttig, og adm. direktør ønsker fortsatt årlige revisjoner på dette området. Administrerende direktør ønsker et sterkt fokus på arbeidet med kvalitetssikring av den medisinske kodingen.

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse Medisinsk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 081-2011 NASJONAL INTERNREVISJON AV MEDISINSK KODEPRAKSIS I HELSEFORETAKENE - RESULTAT OG OPPFØLGING Forslag til

Detaljer

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering?

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Øystein Krüger Diakonhjemmet Sykehus Rapport fra Riksrevisjonen 2004-2005: Årsaker og konsekvenser av lav kodekvalitet i helseforetakene

Detaljer

SAK NR REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.11.10 SAK NR 077 2010 REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på Analysesenteret AS sin rapport

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Vår interesse for kodekvalitet skyldes bl.a. at Riksrevisjonen, Statens helsetilsyn og Avregningsutvalget

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF Dato Saksbehandler 17.11.11 Per Meinich Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsregistrering ved ortopedisk avdeling, Drammen Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 102/2011

Detaljer

Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene

Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene Problemstillinger 1. I hvilken grad er det samsvar mellom medisinske koder rapportert til NPR og informasjonen i journaler? 2. Hvilke konsekvenser

Detaljer

SAK NR OPPFØLGING AV STYRESAK REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR OPPFØLGING AV STYRESAK REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.04.11 SAK NR 036 2011 OPPFØLGING AV STYRESAK 077-2010 REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar administrerende

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Dok 3:5 (2016 2017) Agenda 1. Kort om Riksrevisjonen 2. Formål med medisinsk koding 3. Mål og problemstillinger for undersøkelsen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 3:5 ( ))

Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 3:5 ( )) Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: S.C. Høymork/I. Jakobsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.8.2017 Styresak 90-2017/5 Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon 2 Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger 3 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn

Detaljer

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Engstrand Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato 080-2011

Detaljer

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Vestre Viken HF Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering av fakta...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre

1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre Agenda 1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre Bilder fra Google 1 Kort om Riksrevisjonen 2 Posisjon, rolle og uavhengighet Stortinget

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

Koding av diagnoser og prosedyrer - et område preget av

Koding av diagnoser og prosedyrer - et område preget av Koding av diagnoser og prosedyrer - et område preget av Omfattende regelverk, lite opplæring, manglende støttesystemer og varierende interesse Arnt Ole Ree, fagsjef klinisk IKT Enhet for ehelse, Helse

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Analysesenteret AS

Analysesenteret AS https://www.asl.no/ Intern Ekstern 1. Er det grunnlag i journaldokumentasjonen for de diagnose- og prosedyrekoder som er innrapportert NPR i tilknytning til avdelingsoppholdet? 2. Er det diagnose- eller

Detaljer

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet DRG Forum 10 mars 2010 18.03.2010 Tema for presentasjonen 1 Kodeverksarbeid: aktører og roller Ledelsen i RHF/HF myndighetsorgan bestiller kompetansemiljø utfører

Detaljer

I samarbeid med. Referansegruppemøte. Forprosjekt nasjonal kodingsmodul

I samarbeid med. Referansegruppemøte. Forprosjekt nasjonal kodingsmodul I samarbeid med Referansegruppemøte Forprosjekt nasjonal kodingsmodul Agenda 1. Agenda 2. Kort presentasjonsrunde rundt bordet 3. Forprosjektet bakgrunn, formål, leveranser etc. 4. Kravspesifikasjon gjennomgang

Detaljer

Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul. Versjon: 1.

Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul. Versjon: 1. Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul Versjon: 1.0, 2012-12-07 Sammendrag Korrekt medisinsk koding er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Bakgrunn. Journalrevisjon. Journalrevisjon av tilfeldig utvalgte pasientjournaler. Resultatene framgår i Dokument nr. 3:2 ( ).

Bakgrunn. Journalrevisjon. Journalrevisjon av tilfeldig utvalgte pasientjournaler. Resultatene framgår i Dokument nr. 3:2 ( ). 2 1 Bakgrunn Innsatsstyrt finansiering (ISF): ca 20 mrd kroner i 2005 ISF er et helsepolitisk virkemiddel et viktig mål var å øke behandlingsaktiviteten et viktig mål er å stimulere til effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. - Helgelandssykehuset HF

Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. - Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr.: 03/2011 Dato: 20.10.2011 Sammendrag Denne revisjonen

Detaljer

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene?

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? 1 VET IKKE 2 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn for Riksrevisjonens interesse for koding Hva var kodekvaliteten i 2003? Hvorfor vi gjennomfører en ny journalrevisjon

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 19.4.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Folke Sundelin,

Detaljer

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial NCMP- STATUS Det nye kodeverket NCMP ble tatt i bruk på poliklinikkene fra 1.1.2006 for rapportering til NPR. Ut fra erfaringer fra registreringen i 2006 gjøres noen endringer i NCMP, bl.a. ved at noen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 13.5.2011 Referent: Lotte Strandjord/Robert Wiik Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Mikal Gjellan, Kathan Al-Azawy, Johan

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

From bench to bedside er det oppnåelig?

From bench to bedside er det oppnåelig? Utredning av klinisk relevant tilbakemelding fra NPR - Et prosjekt i samarbeid med avdeling statistikk From bench to bedside er det oppnåelig? Nasjonalt 2013 Tom og Øyvind helseregisterprosjekt Christensen

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07

Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07 Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07 Datagrunnlaget er ISF 2009 og 2010. Tabell 1. Antall opphold i HDG 24 Signifikante multitraumer per sykehusregion og

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2016

Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Trondheim 14. mars 2016 Bjørn Buan Utvalgsleder Stikkord Oppdrag og sammensetning Arbeidsform Kort tilbakeblikk Tema i 2016 Kort om utvalget Avregningsutvalget ble opprettet

Detaljer

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013 Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Oversikt Kort om utvalget Eksempler Foreløpige arbeids- områder 2013 Hvem er vi 9 leger med ulik faglig

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

DRG-forum 2006. Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak. Sykehuset i Vestfold HF

DRG-forum 2006. Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak. Sykehuset i Vestfold HF DRG-forum 2006 Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak Sykehuset i Vestfold HF Torgeir Grøtting 08.03.06 Kort om Sykehuset i Vestfold HF Sykehusene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik slått

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 28/2013 REVISJONSPLAN 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslag til revisjonsplan

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Rapport 8/2011. Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Sykehuset Østfold HF

Rapport 8/2011. Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Sykehuset Østfold HF Rapport 8/2011 Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 20.10.2011 Rapport nr. 8/2011 Revisjonsperiode April 2011 august 2011

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen.

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen. Korreksjoner i årsavregningen 2012 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 24 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2012. Korreksjon 11 består av to saker. I brev til kommunene og i excel-arket

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning. Arkivsak Dato 11.05.2017 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.05.2017 Sak nr 046-2017 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonens rapporter 2015 og

Detaljer

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto Finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste RTV dagkirurgi poliklinikk RTV poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Kvalitet i medisinsk diagnostikk og koding. ARNE LAUDAL REFSUM Visepresident Legeforeningen

Kvalitet i medisinsk diagnostikk og koding. ARNE LAUDAL REFSUM Visepresident Legeforeningen Kvalitet i medisinsk diagnostikk og koding ARNE LAUDAL REFSUM Visepresident Legeforeningen Helsepersonell-loven 39. Plikt til å føre journal Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger

Detaljer

Rapport 10/2011. Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Akershus universitetssykehus HF UTK

Rapport 10/2011. Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Akershus universitetssykehus HF UTK UTK Rapport 10/2011 Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Akershus universitetssykehus HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 58 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Detaljer

Status Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vedlegg til styresak

Status Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vedlegg til styresak Status Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vedlegg til styresak 153-2016 Styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske

Detaljer

Er det kodene som styrer oss - eller er det vi som styrer kodene

Er det kodene som styrer oss - eller er det vi som styrer kodene 1 Er det kodene som styrer oss - eller er det vi som styrer kodene Adm. Direktør Bjørn Engum Helse Nordmøre og Romsdal HF 2 Min presentasjon Et historisk og personlig - tilbakeblikk på koding og kodepraksis

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Styresak 17/2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Dato: 17.03.2015 Bakgrunn:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Status for tiltak i E-helse etter Riksrevisjonens rapport. Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17

Status for tiltak i E-helse etter Riksrevisjonens rapport. Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17 Status for tiltak i E-helse etter Riksrevisjonens rapport Direktoratet for e-helse orienterer DRG-forum 27/11-17 Direktoratet for e-helse utvikler og vedlikeholder verktøy for å bedre kodingskvalitet Økt

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer