BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE"

Transkript

1 utskrift: BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE Tema: Dimensjoneringsgrunnlag Vegsystem og vegstandard Forelest: 22. og Innleveringsfrist: fredag kl1000 Foreleser: Erling Reinslett Egenvurdering - karakter (A-F): Gruppe nr: Studenter: GRUPPEOPPGAVE: Etter hvert tema (oppgis av faglærer) skal hver gruppe på 2-5 studenter utarbeide et sammendrag av forelesningen/litteratur, forslag til eksamensoppgaver med løsningsforslag (2 sider) og foreta egenvurdering + evt. tilleggsoppgave (1 side). Sammendrag skal gi en klar beskrivelse av innholdet i forelesning/litteratur/befaring og hva gruppen mener som er viktig. Besvarelsen leveres inn på It's-learning senest uken etter at temaet ble gjennomgått. Innlevering av første oppgavebesvarelse angir gruppesammensetningen. I praksis er gruppebesvarelsen en rapport som din "arbeidsgiver" krever. Rapporten skal kunne legges ut på Intranett og benyttes til fagpresentasjon slik at de andre ansatte i "bedriften/etaten" skal kunne sette seg inn i fagemnet. I gruppebesvarelsen skal følgende gjennomføres: - benytte font: arial og bokstavstørrelse 9pt - benytte denne mal til besvarelsen som består av denne side, side 2-3 til sammendrag og eksamensoppgaver samt side 4(-5) til ekstraoppgaver. Dersom det blir gitt ekstraoppgaver blir det oppgitt i forelesningen. - starte sammendraget med ingress på 5-10 linjer (vanligvis benyttes halvfet kursive bokstaver) - benytte linjeskift mellom hovedtemaene i sammendraget - lage gode spørsmål med løsningsforslag - de enkelte grupper skal foreta egenvurdering av egen gruppebesvarelse For å kunne gå opp til eksamen må minst 8 gruppebesvarelser være godkjent. I vurderingen karakter blir sammendraget (+ tilleggsoppgaven), spørsmålene med svar og egenvurderingen vektet med 1/3-del hver. Endelig karakter på gruppebesvarelsene blir gjennomsnittet av de 8 beste besvarelsene. Eksempel gruppebesvarelser

2 utskrift: Sammendrag og hva gruppen mener er viktig Dagens trafikkbilde stiller store krav til veg og gateutforming. Ved dimensjonering av veg og gater er det en lang rekke hensyn som må tas. Hensynet til sikkerhet er et av de største aspektene ved moderne veg utbygging. Det være seg sikkerhet til alt fra myke trafikanter, førere av tyngre kjøretøyer og sikkerhet for utstyr og materiell. Samtidig kreves det av brukerne at trafikken skal gå smidig og raskt, uten kødannelser. Trafikkbelastningen bør derfor studeres nøye under planleggingen av nye veger, og et tidsperspektiv på 20 år, i forhold til åpningsåret, bør velges. Statens vegvesen har utarbeidet en håndbok (017), som beskriver normalen for nye veg prosjekter. Ved anbud stilles det ofte krav om at vegene bygges i henhold til disse retningslinjene. Del A fra denne håndboken består av dimensjoneringsgrunnlag, og del B beskriver vegsystem og vegstandard. Del A, Dimensjoneringsgrunnlag. Alle trafikkanter krever sin plass i veg og gatebildet. Alt etter hva som forventes å bevege seg i det aktuelle trafikkbildet, er det utarbeidet dimensjonerende størrelser til bruk i prosjekteringsarbeidet. Figur 1 og 2 er eksempler på dimensjonerende størrelser på henholdsvis stående, gående og liten lastebil. Figur 1 Figur 2 Dimensjonerende kjøremåte beskriver to forskjellige kjøremåter som må vurderes for at større kjøretøy skal komme seg frem i trafikkanlegg som er dimensjonert for en mindre kjøretøytype. Dimensjonerende fart, fartsgrense og fartsnivå omhandler hvilken fart vegene er bygd for å tåle. Dimensjonerende fart bør tilsvare den farten som 85 % av trafikantene overholder. (85 % - fraktilen). I spredtbygde områder bør dimensjonerende fart være km/t over ønsket fartsgrense, men i vanskelige terreng eller på veier med lite trafikk kan den settes lavere. I tettbygde områder bør dimensjonerende fart være minimum 10 km/t over fartsgrensen. Her må det ikke velges lavere dimensjonerende fart enn fartsgrensen. Dimensjonerende trafikk baserer seg på analyser som er gjort av trafikkbelastningen på den aktuelle vegstrekningen. Oppgis vanligvis som ÅDT (årsdøgntrafikk). ÅDT er trafikkmengden pr. år dividert med 365. I noen tilfeller angis trafikken i SDT (sommerdøgntrafikk). SDT er trafikkmengden i juni, juli og august dividert på 365/4. SDT er spesielt aktuelt å bruke under dimensjonering av veger til turistmål og lignende. I andre tilfeller er trafikkmengden i dimensjonerende time (kjøretøy/time som overskrides bare 30 ganger pr. år), det mest interessante å vite. Dette gjelder under planlegging av kryss og andre kapasitetskritiske punkter. I morgenrushet er det ofte stor trafikk inn til byene, og på ettermiddagene, ut av byene. Trafikkens fordeling på kjøreretning i dimensjonerende time er derfor interessant å vite ved planlegging av kryss, stigninger m.m. Anbefalte verdier for turproduksjon, kan hentes fra tabell i Håndbok om trafikkberegninger. Med turproduksjon menes summen av turer inn og ut av et område. Det advares mot å bruke tabellen ukritisk til dimensjonering av veger. Del B: Vegsystem og Vegstandard. Valg av standardklase fastsettes på bakgrunn av veg og områdetype. Vegtype: Hovedveger: Skal dekke behovet for transport mellom distrikter, områder og bydeler. Hovedvegene kan deles inn i 4 typer - Motorveg klasse A (4 felt). Har midtdeler, planskilte kryss og ikke avkjørsler. - Motorveg klase B. Har ikke avkjørsler. Kan kun trafikkeres av motorvogn som lovlig kan kjøre med minst 40 km/t. - Avkjørselsfri hovedveg. Stamveger med ÅDT over 5000 bør anlegges som avkjørselsfrie hovedveger. - Avkjørselsregulert hovedveg. Samleveger: Forbindelsesveier innenfor distrikter, områder og bydeler. I visse tilfeller kan avkjørsel til samleveger tillates. Adkomstveger: Primært adkomstfunksjon. Eksempelvis avkjørsler til boliger, forretninger med mer.

3 utskrift: Gang-/sykkelveger: Forbeholdt fotgjengere og syklister. Kan unntaksvis brukes som adkomst til et fåtall boliger. Områdetype: - Områder med spredt bebyggelse eller ubebygd. - Områder med middels tett bebyggelse. - Områder med tett bebyggelse. Våre veger er delt inn i 12 standardklasser. Figur 3. Områdetype Ubebygd eller spredt bebyggelse Middels tett bebyggelse Tett bebyggelse Vegtype Hovedveg H1 H2 H3 Samleveg S1 S2 S3 Adkomstveg A1 A2 A3 Gang- og sykkelveg GS1 GS2 GS3 Tverrprofil: Bredde på kjørefelt, vegskulder og adskillelse til gang- sykkelveg avhenger av standardklasse. Dette er verdier som kan hentes ut fra tabell. Linjeføring: En veglinje består av rettlinje, klotoide og kurve. Linjeføringen er veglinjas kurvatur i horisontal- og vertikalplanet som fastlegges på grunnlag av et fartsprofil. Når horisontal- og vertikalpunktene faller sammen, oppnås en jevn romkurvatur. Vegkryss: Hvilken type vegkryss som skal bygges avhenger av vegklasse, ÅDT og typekjøretøy. Målet er færrest mulig konfliktpunkter (se figuren). Av sikkerhetsmessige grunner bør utformingen av vegkryss og avkjørsler være slik at man har god sikt, slik som sikttrekanten viser.

4 utskrift: Forslag til eksamensoppgaver med svar Spørsmål 1 Svar 1 Spørsmål 2 Svar 2 Spørsmål 3 Svar 3 Spørsmål 4 Svar 4 Spørsmål 5 Svar 5 Spørsmål 6 Svar 6 Spørsmål 7 Hva innebærer differensieringsprinsippet? At vegsystemet deles inn i vegtyper avhengig av vegens funksjon Adskillelsesprinsippet skal legges til grunn i tettbygd strøk. Hva innebærer det? Ett sammenhengende vegnett for motorisert trafikk og ett for gående og syklende skal tilstrebes. Kan fravikes der trafikken er liten og farten lav. Hva er generell fart? 50km/t i tettbygd strøk og 80km/t utenfor tettbygd strøk. Hva består en veglinje av? Rettlinje, klotoide og kurve. Hvor lang bør sikttrekanten i vegkryss være langs primærvegen? Minst 1,5*stoppsikt langs primærvegen. Hvilke typer kryss brukes vanligvis på H1 veg? T-kryss, rundkjøring eller planskiltkryss. Hva er ÅDT? Svar 7 Årsdøgntrafikk: Trafikkmengden pr. år dividert med 365

5 utskrift: Tilleggsoppgave Det planlegges å bygge ny veg til Fjordvik som ikke har vegforbindelse. Beregn (med variasjonsområde) hvilken trafikkbelastning vegen vil få. Fjordvik består av: 300 boliger og 700 innbyggere 200 ansatte i industri som har totalt flate på m 2 50 ansatte i handel som har totalt flate på 4000 m 2 20 ansatte på kontor som har totalt flate på 2000 m 2 TURPRODUKSJON AREALBRUK ENHET Bilturer Variasjonsområde 300 boliger og 700 innbyggere pr. bolig 1050,0 750,0-1500,0 pr. person 700,0 350,0-1050,0 200 ansatte (industri) på pr. ansatt 500,0 300,0-1000, m 2 pr. 100m 2 525,0 300,0-900,0 50 ansatte (handel) på 4000m 2 pr. ansatt 1250,0 500,0-2250,0 pr. 100m ,0 600,0-4200,0 20 ansatte (kontor) på 2000m 2 pr. ansatt 50,0 40,0-80,0 pr. 100m 2 160,0 120,0-240,0 Anbefalt 3535,0 Maks 6940,0

6 utskrift: BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE Tema: Linjeføring. Horisontalkurvatur. Tverrfall. Forelest: 29. og Innleveringsfrist: fredag Foreleser: Erling Reinslett Egenvurdering - karakter (A-F): Gruppe nr: Studenter: GRUPPEOPPGAVE: Etter hvert tema (oppgis av faglærer) skal hver gruppe på 2-5 studenter utarbeide et sammendrag av forelesningen/litteratur, forslag til eksamensoppgaver med løsningsforslag (2 sider) og foreta egenvurdering + evt. tilleggsoppgave (1 side). Sammendrag skal gi en klar beskrivelse av innholdet i forelesning/litteratur/befaring og hva gruppen mener som er viktig. Besvarelsen leveres inn på It's-learning senest uken etter at temaet ble gjennomgått. Innlevering av første oppgavebesvarelse angir gruppesammensetningen. I praksis er gruppebesvarelsen en rapport som din "arbeidsgiver" krever. Rapporten skal kunne legges ut på Intranett og benyttes til fagpresentasjon slik at de andre ansatte i "bedriften/etaten" skal kunne sette seg inn i fagemnet. I gruppebesvarelsen skal følgende gjennomføres: - benytte font: arial og bokstavstørrelse 9pt - benytte denne mal til besvarelsen som består av denne side, side 2-3 til sammendrag og eksamensoppgaver samt side 4(-5) til ekstraoppgaver. Dersom det blir gitt ekstraoppgaver blir det oppgitt i forelesningen. - starte sammendraget med ingress på 5-10 linjer (vanligvis benyttes halvfet kursive bokstaver) - benytte linjeskift mellom hovedtemaene i sammendraget - lage gode spørsmål med løsningsforslag - de enkelte grupper skal foreta egenvurdering av egen gruppebesvarelse For å kunne gå opp til eksamen må minst 8 gruppebesvarelser være godkjent. I vurderingen karakter blir sammendraget (+ tilleggsopgaven), spørsmålene med svar og egenvurderingen vektet med 1/3-del hver. Endelig karakter på gruppebesvarelsene blir gjennomsnittet av de 8 beste besvarelsene. Eksempel gruppebesvarelser

7 utskrift: Sammendrag og hva gruppen mener er viktig Når man skal lage en ny vei utarbeider man en romkurve som beskrives av projeksjonene i horisontal- og vertikalplanet. Horisontalkurven og vertikalkurven skal planlegges slik at de i kombinasjon danner en romkurve som har som har en jevn og rytmisk form. På rette strekninger benyttes det takfall på veier slik at vannet skal renne av veien, mens i svinger benyttes det overhøyde for å få bort vannet samtidig som det motvirker sidekreftene som virker på kjøretøyet. Horisontalkurvatur En horisontalkurvatur viser veilinja sett ovenfra og består av: Rettlinje Klotoide Kurve Klotoider brukes for å sørge for en jevn overgang fra en krumming til en annen. For å regne ut lengden på en klotoide, brukes formelen: L = min A R 2 1 Minste klotoideparameter (A) og minste horisontalradius (R), hentes fra tabell i HB017, og er avhengig av standardklasse, ÅDT og dimensjonerende fart. Vertikalkurvatur Vertikalkurvatur viser veilinja sett fra siden og består av: Rettlinje Kurve Ved høybrekk og lavbrekk er det viktig å passe på å ha riktig høybrekkradius og lavbrekkradius for å sikre god sikt. Disse hentes fra tabell i HB017, og er avhengig av standardklasse, ÅDT og dimensjonerende fart. Stigning, som er kjørebanens helning i veiens lengderetning, er positiv i oppoverbakker og negativ i nedoverbakker og skal ikke overskride disse kravene: Dimensjoneringsklasse Stigningsgrad [%] S 8 H 8 Sa 8 A 11 For å oppnå en jevn romkurvatur må horisontal- og vertikalpunktene falle sammen

8 utskrift: Tverrfall Tverrfall er kjørebanens helning på tvers av vegens lengdeakse. På rette strekninger benyttes det takfall som vanligvis skal ha 3% helning slik at regnvann kan renne av veien. I kurver benyttes det overhøyde. Dvs at hele veien heller til den ene siden. Dermed renner regnvannet bort, samtidig som veien tar opp sidekrefter fra kjøretøyene. Ved bruk av klotoider skal normalt overhøyden bygges opp i klotoiden, og full overhøyde skal være etablert i det punktet sirkelen begynner. takfall overhøyde Tverrfall blir ført i egne skjemaer Forslag til eksamensoppgaver med svar Spørsmål 1 Hva er vegnormalens maksimalt tillatte stigningsgrad i dimensjoneringsklassene S, H, Sa og A? Svar 1 S-8 %, H-8 %, Sa-8 % og A-11 % Spørsmål 2 Svar 2 Spørsmål 3 Svar 3 Spørsmål 4 Svar 4 Spørsmål 5 Hva er tverrfall og hvorfor benyttes det? Tverrfall er kjørebanens helning på tvers av kjøreretningen og benyttes med hensyn til vannavrenning, kjørekomfort og motvirkning av sidekrefter i kurver. Hvilke projeksjoner brukes best til å beskrive veien(romkurven)? Horisontalplan, vertikalplan og tverrprofil. Hva er en vendeklotoide? 2 enkeltklotoider som danner en overgang mellom 2 motsatte krumningsretninger(s-kurve). Hva er normalt takfall på en vei(rettstrekning)? Gjelder det samme for grusdekke? Svar 5 Normalt takfall er på 3 %. På grusdekke brukes 4 %. Spørsmål 6 Svar 6 Spørsmål 7 Svar 7 Hvilke elementer brukes ved konstruksjon av veiens horisontalkurvatur? Elementene som brukes er rettlinje, sirkel og klotoide. Hvorfor er det viktig at kurvepunktene i vertikal- og horisontalplanet faller sammen? Da oppnåes den beste linjeføringen(med tanke på estetikk, visuell føring, vannavrenning og planeringsarbeid).

9 utskrift: Tilleggsoppgave Oppgave 4 eksamen 17.april 2002 Forutsetninger: Vegtype H1, ÅDT 4000, Vdim 80 km/t, 15% tunge kjøretøy, dimensjoneres for semitrailer. Vegen deles inn i følgende strekninger. A-B L=90m R=-R min B-C L=150m A=? Strekningen har 5m høy fjellskjæring på venstre side og 5m fylling på venstre side. C-D L=60m R=+300m Strekningen ligger i et høybrekk med R ver =2000m D-E L=? A=300 Strekningen ligger i et høybrekk med R ver =2000m E-F L=100m R= a) Bestem R for strekningen A-B R=230m hb-017 fig 3.19 b) Beregn A for strekningen B-C. Tilfredstiller A krav i hb-017. A=140 (A 2 /300 + A 2 /230 = 150). Tilfredsstiller ikke kravet A=150 hb-017 fig c) Beregn lengden på strekningen D-E L=300m (300 2 /300=L) d) Sjekk om stoppsikt (vertikalkurve) er tilfredsstilt på strekningen C-E. Tilfredsstiller ikke krav til kurveradius høybrekk Rver,min=2400m hb-017 fig.3.19 dvs. stoppsikt ikke tilfredsstilt. Oppgave 7 eksamen 1.juni 2006 Det skal bygges en veg fra Betongbakken til Gruslia. Dimensjoneringsgrunnlag: Vegstandard=H1, V=80 km/t, ÅDT=1000, R=230m, A= Bestem minimumsverdier for R og A. R min =230m A min =125m (fig 3.18 hb017) 7.2 Hva blir takfallsverdier på rettstrekning og i kurven? e 0 =3%, e=8% (fig hb017) 7.3 Beregn lengden på klotoiden A=200 L a =174m (200 2 /230) 7.4 Beregn nødvendig lengde av overhøydeoppbygging. L 0 =88m (fig hb017) 7.5 Tegn tverrfalldiagram for en overganskurve fra R=+230m til R=-230m. Angi verdier i brytningspunktene i diagrammet. Målestokk: 1cm=20m og 1cm=5%

10 ITE Vegteknikk og arealplanlegging BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE Tema: Grunnparametre. Sikt. Vertikalkurvatur. Resulterende fall. Slyng. Tverrprofil. Forelest: 5. og Innleveringsfrist: Fredag Foreleser: Erling Reinslett Egenvurdering - karakter (A-F): Gruppe nr: Studenter: GRUPPEOPPGAVE: Etter hvert tema (oppgis av faglærer) skal hver gruppe på 2-5 studenter utarbeide et sammendrag av forelesningen/litteratur, forslag til eksamensoppgaver med løsningsforslag (2 sider) og foreta egenvurdering + evt. tilleggsoppgave (1 side). Sammendrag skal gi en klar beskrivelse av innholdet i forelesning/litteratur/befaring og hva gruppen mener som er viktig. Besvarelsen leveres inn på It's-learning senest uken etter at temaet ble gjennomgått. Innlevering av første oppgavebesvarelse angir gruppesammensetningen. I praksis er gruppebesvarelsen en rapport som din "arbeidsgiver" krever. Rapporten skal kunne legges ut på Intranett og benyttes til fagpresentasjon slik at de andre ansatte i "bedriften/etaten" skal kunne sette seg inn i fagemnet. I gruppebesvarelsen skal følgende gjennomføres: - benytte font: Arial og bokstavstørrelse 9pt - benytte denne mal til besvarelsen som består av denne side, side 2-3 til sammendrag og eksamensoppgaver samt side 4(-5) til ekstraoppgaver. Dersom det blir gitt ekstraoppgaver blir det oppgitt i forelesningen. - starte sammendraget med ingress på 5-10 linjer (vanligvis benyttes halvfet kursive bokstaver) - benytte linjeskift mellom hovedtemaene i sammendraget - lage gode spørsmål med løsningsforslag - de enkelte grupper skal foreta egenvurdering av egen gruppebesvarelse For å kunne gå opp til eksamen må minst 8 gruppebesvarelser være godkjent. I vurderingen karakter blir sammendraget (+ tilleggsopgaven), spørsmålene med svar og egenvurderingen vektet med 1/3-del hver. Endelig karakter på gruppebesvarelsene blir gjennomsnittet av de 8 beste besvarelsene. Eksempel gruppebesvarelser IDBK Høgskolen i Narvik 1

11 ITE Vegteknikk og arealplanlegging Sammendrag og hva gruppen mener er viktig For at vi og kjøretøyene våre skal trives på vegen, må vegen være komfortabel og sikker å kjøre på. For krappe kurver, uoversiktlige høybrekk og smale veger, for å nevne noe, sliter på både fører og kjøretøy. På en behagelig anlagt vegstrekning vil føreren og kjøretøyet trives bedre, å være mer på vakt mot uante hendelser. Selv om man vil utforme vegen med et visst arkitektonisk preg, så må man også ta hensyn til de retningslinjer som er gitt av Vegdirektoratet. Grunnparametre Når man snakker om grunnparametre mener man de parametrer som legges til grunn ved beregning av geometriske minimums- og maksimumsverdier. Disse parametrene kan deles inn 4 hovedgrupper. Under disse igjen, ligger de ulike parametrene: Statiske variabler Variable knyttet til påvirkning på kjøretøy/bilfører Variable knyttet til omgivelsene Variable knyttet til bilføreren Grunnparametrene er det første leddet i det som til sammen skal danne grunnlaget for formler brukt til beregning av de geometriske minimums- og maksimumsverdiene. I tillegg til grunnparametrene kommer linjeføringsparametrene som det stilles krav til i normalen. Når det gjelder de enkelte parametrene, er noen gitt konstant verdi, mens andre varierer med dimensjoneringsklasse eller trafikkmengde. Se tabell 2.1 side 10 i HB 265. For øvrig når det gjelder kjøretøybredde skilles det mellom 4 typer kjøretøy og tilhørende bredder. For tallmateriale for de ulike parametrene og nærmere definisjoner av parametrene, hentes de i normalen (HB 017). Sikt Ved dimensjonering av en veg er det viktig at siktforholdene er optimale. Dette for å kunne sikre vegens kvalitet og sikkerhet. Siktekravene som vegdirektoratet anbefaler gjelder for: Minste vertikalkurve radius i høgbrekk (bakketopp). Forbikjøringsstrekninger. Sikttrekanter i vegkryss. Siktforhold i avkjørsler. Og skal gjennomføres ved følgende tiltak: Definisjonene for sikt er delt opp i følgende 4 grunnelementer: Fri sikt Stoppsiktlengde Møtesiktlengde Forbikjøringssikt. Kravene til sikt varierer fra hvor mange felt vegen har: 4-feltsveg o Stoppsikt skal være tilfredsstilt. 2-feltsveg o Stoppsikt skal være tilfredsstilt overalt. o Krav til forbikjøringssikt på deler av vegen Oppsetting av rekkverk, dvs. autovern og midtrekkverk. Oppsetting av skilter og annet vegutstyr. Brøyting og snølagring. Akseptabel vegetasjon. Kombinasjoner av horisontal- og vertikalkurvaturer. Utforming av tverrprofilet, spesielt ved tange profiler og krappe horisontalkurvaturer. 1-feltsveg o Stoppsikt ikke tilstrekkelig siden 2 kjøretøy er i samme vegbane o Sikre møtesikt. For beregning av de ulike siktelengdene, se side i HB 265. IDBK Høgskolen i Narvik 2

12 ITE Vegteknikk og arealplanlegging Vertikalkurvatur Elementer i vertikalkurveradius: Sirkel 2 2 o Med et koordinatsystem vil sirkelens geometri være gitt ved en ligning: x + ( y R) = R Parabel o Parabelen har hittil vært det mest benytta kurveelement i vertikalkurvatoren, og dette gir parabelligninga Klotoide o for et koordinatsystem: 1 y = x 2R I normalsammenheng er det parabelen som benyttes som vertikalkurve. 2 I lavbrekkskurver er klotoiden et nyttig element i vertikalkurvatoren, og dette pga estiske årsaker. Ved bruk av klotoider sammen med sirkelkurver vil en kunne få forlenga kurveforløpet vesentlig uten at selve sirkelkurva blir forskjøvet noe særlig i høyderetning. Dimensjonering av vertikalkurvator: Minste vertikalkurveradius i høgbrekk o Ved kjøring i dagslys er høgbrekkskurver dimensjonert ut fra siktekrav ved kjøring i dagslys, dette for å bestemme minste tillatte utforming. Det er forutsatt at vertikalkurvens lengde er lengre enn siktelengden. Minste vertikalkurveradius i lavbrekk o Lavbrekkskurvator er dimensjonert ut fra krav til kjørekomfort. Vertikalkurvene utføres slik at kurvene avsluttes, eventuelt begynner, omtrent i samme profil som stigningsreduksjonen begynner, eventuelt slutter. Se figur i HB 017. Resulterende fall Resulterende fall er resultanten av lengde og tverrfall (overhøyde). Dette regnes ut med følgende formel: R f = s e, s = opptredende stigning/lengdefall, e = opptredende overhøyde/tverrfall I henhold til Håndbok 017, er det krav til minste og største resulterende fall. Minste resulterende fall settes for å sikre avrenning, og største tillatte resulterende fall er satt av hensyn til sideglidning og framkommelighet ved kjøring i lav hastighet på vinterføre. Beregning for største tillatte verdi for resulterende fall gjøres på formel: max R f,max = e + Rmax 2 I følge Håndbok 017 er maksimalt resulterende fall satt til 10 %. Unntak er standardklassene H1, H2, Sa3 og A1-A3. Disse har verdier mellom 9,5 og 11 %. Krav til minste resulterende fall er satt til 2 %. Slyng Slyng er et linjeføringselement med liten horisontalkurveradius (RCL < 40m), med en retnings forandring vesentlig større en 90 o. I en slyng fravikes bevist kravene i henhold til dimensjonerende fart for tilstøtende veg. Slyngklassene knyttes til tilstøtende vegs kjørebanebredde. Se figur side 144 i HB 017. Horisontalkurvatur Senterlinjen består av en sirkelkurve og en opprettingskurve. Opprettingskurve (OK) består av 1 til 3 sammensatte klotoider. Se for øvrig fig. og tab. i HB 017. side Bredder I slyngens reduseres skulderbredden med 0.40m, iht. oppgitt vegbredde. Overhøyde Overhøyde i slyngen gis samme tallverdi som takfallet på rettlinje, senterlinjen brukes som dreiningsakse for oppbyggingen. IDBK Høgskolen i Narvik 3

13 ITE Vegteknikk og arealplanlegging Stigninger og vertikalkurvatur Maksimal stigning i indre kjørefeltkant skal ikke overstige maksimal tillat stigning for vegen forøvrig. Dette sammen med en del kjøretøytekniske forhold ved kjøring i krappe kurver, gjør at tillat stigning langs senterlinjen i slyngen må reduseres kraftig. Tverrprofil Defineres som snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje, og bestemmes ut fra trafikkbelastning, ÅDT (stamveger og andre hovedveger). I systemdelen for tverrprofil er det angitt bredde på kjørebane, skuldre, snøopplag og sideklaring. Utover dette er det beskrevet utformingsdetaljer kjørebane, skuldre, grøfter, gang/sykkelbane, trafikkdelere, midtdelere, skråninger, skjæringer og møteplasser. Systemdelen inneholder tallstørrelser for de respektive utforminger (se figurer i HB 017 side ) Forslag til eksamensoppgaver med svar Spørsmål 1 Svar 1 Spørsmål 2 Svar 2 Spørsmål 3 Svar 3 Spørsmål 4 Svar 4 Spørsmål 5 Svar 5 Spørsmål 6 Hva menes med Tverrprofil? Med Tverrprofil menes snitt av en veg vinkelrett på vegens lengdeakse. Hvordan beregnes Resulterende fall? Resulterende fall er resultanten av lengde og tverrfall (overhøyde) Beregnes på formel: Hva menes med Sikt? R f = e s, hvor e er tverrfallet og s er lengdefallet. Er den største sammenhengende synlige veglengde mellom en vognfører som befinner seg midt i kjørefeltet og har en øyehøyde 1,1meter over kjørebanen, og et objekt med en angitt høyde lengre fram i kjørebanen. Hva er Vertikalkurvatur? Det er veglinjens geometriske elementer i vertikalplanet. Forklar begrepet Slyng! En slyng vil si et linjeføringselement med liten horisontalkurveradius (RCL større eller lik 40m). I tillegg skal den ha en retningsforandring vesentlig større enn 90 grader. Kravene i en Slyng fravikes bevist i henhold til dimensjonerende fart for tilstøtende vei. Hva menes med Grunnparametre? Svar 6 Er et begrep som brukes om alle parametre som inngår i beregninger av geometriske minimums- og maksimumsverdier. Grunnparametrene kan deles inn i fire hovedgrupper: Statisk variable, Variable knyttet til påvirkning på kjøretøy/bilfører, Variable knyttet til omgivelsene og Variable knyttet til bilføreren. Spørsmål 7 H-1 veg, ÅDT m, V=100 km/h, stoppsikt= 162m. For hvilken minimums vertikalradius er kravet til stoppsikt alltid innfridd? Svar 7 Når R m vert. høybr > 5500 IDBK Høgskolen i Narvik 4

14 ITE Vegteknikk og arealplanlegging Tilleggsoppgave Utled formel for rundstikkingsmetoden: ( R ) 2 R L 2 = a R L = R + 2Ra a a 2 -> 0 2 L = Ra a = 2 L 2R 2 1. og siste avsett er a Avsettene i sirkelkurven er 2*a Utled formel for beregning av høyder i vertikalprofilet ut ifra en parabel: 2 Ligning 1: y = f ( x) = AX + BX + C Ligning 2: f ' = f '( x) = 2AX + B SA = 2 AX + SA SB A B A = 2 ( X A X B ) SA SB = 2 A( X A + X B ) SB = 2 AX + B B B = SA 2AX A Konstanteten C løses ved å sette konstantene A og B inn i ligning 1 IDBK Høgskolen i Narvik 5

15 ITE Vegteknikk og arealplanlegging BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE Tema: Arbeidsvarsling Forelest: 12. og 14.september 2006 Innleveringsfrist: fredag Foreleser: Erling Reinslett Egenvurdering - karakter (A-F): Gruppe nr: Studenter: GRUPPEOPPGAVE: Etter hvert tema (oppgis av faglærer) skal hver gruppe på 2-5 studenter utarbeide et sammendrag av forelesningen/litteratur, forslag til eksamensoppgaver med løsningsforslag (2 sider) og foreta egenvurdering + evt. tilleggsoppgave (1 side). Sammendrag skal gi en klar beskrivelse av innholdet i forelesning/litteratur/befaring og hva gruppen mener som er viktig. Besvarelsen leveres inn på It's-learning senest uken etter at temaet ble gjennomgått. Innlevering av første oppgavebesvarelse angir gruppesammensetningen. I praksis er gruppebesvarelsen en rapport som din "arbeidsgiver" krever. Rapporten skal kunne legges ut på Intranett og benyttes til fagpresentasjon slik at de andre ansatte i "bedriften/etaten" skal kunne sette seg inn i fagemnet. I gruppebesvarelsen skal følgende gjennomføres: - benytte font: arial og bokstavstørrelse 9pt - benytte denne mal til besvarelsen som består av denne side, side 2-3 til sammendrag og eksamensoppgaver samt side 4(-5) til ekstraoppgaver. Dersom det blir gitt ekstraoppgaver blir det oppgitt i forelesningen. - starte sammendraget med ingress på 5-10 linjer (vanligvis benyttes halvfet kursive bokstaver) - benytte linjeskift mellom hovedtemaene i sammendraget - lage gode spørsmål med løsningsforslag - de enkelte grupper skal foreta egenvurdering av egen gruppebesvarelse For å kunne gå opp til eksamen må minst 8 gruppebesvarelser være godkjent. I vurderingen karakter blir sammendraget (+ tilleggsopgaven), spørsmålene med svar og egenvurderingen vektet med 1/3-del hver. Endelig karakter på gruppebesvarelsene blir gjennomsnittet av de 8 beste besvarelsene. Eksempel gruppebesvarelser IDBK Høgskolen i Narvik 1

16 ITE Vegteknikk og arealplanlegging Sammendrag og hva gruppen mener er viktig Under vegarbeid på offentlig veg, skal det være rettmessig skiltet på den delen av vegen hvor arbeidet utføres. Dette for blant annet å sikre arbeidernes og trafikantenes liv, helse og trygghet. Ved arbeid på eller nær offentlig veg skal det forekomme en godkjent varslings- og skiltplan. Brudd på arbeidsvarslingen kan i verste fall føre til strenge straffer og stans i planlagt/påbegynt arbeid, noe som igjen fører til tap av inntekter for de berørte parter. Forskrifter og retningslinjer ved arbeidsvarsling på offentlig veg Når det gjelder arbeidsvarsling, har vi forskrifter som er fastsatt av vegdirektoratet, og som vi må forholde oss til ved arbeid på eller nær offentlig veg. Forskriftene for arbeidsvarsling er å finne i Vegdirektoratets HB 051, arbeidsvarsling. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra forskriftene i særskilte tilfeller. Målsetting med arbeidsvarsling Sikre arbeidere og trafikanter. Avikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene. Effektiv og økonomisk drift av arbeidet. Sikring av særskilte trafikantgrupper Eks. på arbeidsvarsling. Arbeid på gang/sykkelveg og fortau. Spesielle tiltak av hensyn til funksjonshemmede. Spesielle tiltak av hensyn til barn. Varslingsplan & arbeidstillatelse Før arbeid på offentlig veg igangsettes, skal det foreligge godkjent varslingsplan, hvor de nødvendige skiltvedtak er truffet. Før arbeids-/gravetillatelse utstedes, skal det foreligge en godkjent varslingsplan og skiltvedtak. Varslingsplikt & informasjon Varsle politi, brannvesen og ambulanse ved stengnig eller reduksjon av trafikk avviklingen. Ved arbeid på kollektivtrasser skal berørte kollektivselskaper varsles, hvis dette kan medføre forsinkelser. Ved muligheter for nedsatt avvikling eller restriksjoner på hovedvegnettet, skal Vegvesenets vegmeldingsentral varsles. Ved særskilte behov varsles lokale instanser. Vegmyndigheten skal kunngjøre vegstengning og vesentlig redusert trafikkavvikling på hovedvegnettet. Sperreanordninger Skilter skal plasseres på sperrevogn eller annet kjøretøy uten hinder av plasseringsreglene. Skilter må ikke være synlige for trafikantene når de ikke benyttes, dette for å unngå misforståelser. Sperreanordningene som benyttes skal ha en størrelse og utforming som Vegdirektoratet bestemmer. Sperreanordningen skal forvarsles, men ikke hvis det er tilstrekkelig frisikt fram til sperringen. Det skal være en sikkerhetssone mellom sperreanordning og arbeidssted, meter. Trafikkskilt Nytt arbeidsvarslings skilt fom Skilter som brukes ved vegarbeid skal ha mellomstørrelse (MS), unntatt på motorveger og veger med fart større enn 90 km/t. Her skal det være skilt med stor størrelse (SS), men avvik kan tillates ved spesielle tilfeller. Skilt som ikke er i bruk skal fjernes eller tildekkes. Skilt som blir brukt midlertidig på vegen skal fjernes når de ikke er i bruk. Skilt nr 110 Vegarbeidere-, skal fjernes eller tildekkes når arbeidsdagen er over. Dette skiltet skal ikke benyttes når det arbeides på et avsperret område. Anordninger som benyttes til avsperring eller feste for skilt, skal festes/belastes slik at de ikke kommer ut av stilling. Opplæring Alle som har ansvar for varsling av vegarbeid skal ha gjennomgått nødvendig opplæring. Arbeidsledere og ansvarshavende bør også ha en grundig opplæring. For alle som skal utføre manuell dirigering skal det gis særskilt opplæring i dette. Det skal også avholdes oppfriskningskurs med jevne mellomrom. Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at opplærigen blir gitt. IDBK Høgskolen i Narvik 2

17 ITE Vegteknikk og arealplanlegging Ansvarsforhold Vegsjefen har det overordnende ansvar når det gjelder varsling av arbeid på riks- og fylkesvegene. Formannskapet har ansvaret for varsling på de kommunalevegene (dette gjelder også for riks- og fylkesvegene de er pålagt å vedlikeholde). Driftsledelsen i utedriften har plikt til å påse at det foreligger godkjent varslingsplan, og at det er fattet nødvendige vedtak før arbeidet bli påbegynt. Ved hvert arbeidssted skal det utpekes en person, en ansvarshavende, som har det praktiske ansvar for at varslingsplan og varslingen til en hver tid er i orden. Ansvarshavende skal alltid være tilstede. Straff Overtredelser av nevnte forskrifter, straffes etter vegtrafikklovens 31 første ledd, hvis overtredelsen ikke rammes av strengere straff. Arbeid og tilhørende varslingsplan kan nektes utstedt for kortere/lengre perioder for etater og private, som gjentatte ganger ikke retter seg etter de pålegg som vegmyndighet/politi har gitt. Arbeid kan stanses av vegmyndighetene/politi hvis nødvendige sikringstiltak ikke er iverksatt, og kan utgjøre en fare for allmennheten. Arbeidet kan også stanses hvis det utgjør vesentlige problemer for trafikkavviklingen. Forslag til eksamensoppgaver med svar Spørsmål 1 Svar 1 Spørsmål 2 Svar 2 Spørsmål 3 Svar 3 Spørsmål 4 Svar 4 Spørsmål 5 Svar 5 Spørsmål 6 Svar 6 Spørsmål 7 Svar 7 Hva er hovedregelen ved arbeidsvarsling? Er å bruke få skilt som mulig, men så mange som nødvendig. Hvem er den ansvarlige myndighet ved arbeidsvarsling på riks og fylkesveg? Vegsjefen ved regionvegkontoret. Hvem er den ansvarlige myndighet ved arbeidsvarsling på kommunal veg? Formannskapet i kommunen. Hvor mange år skal vedtak og varslingsplaner oppbevares etter at arbeidet er ferdig og reguleringen/varslingen fjernet? 5 år Hvilke tre måter kan trafikken reguleres forbi arbeidsstedet? Skiltregulering, trafikksignal og manuell dirigering Ved stenging av veg. Hvem skal vegmyndighetene varsle da? Ambulanse, politi og brannvesen Hva menes med korttidsarbeid? Arbeid som blir ferdig i løpet av en dag. IDBK Høgskolen i Narvik 3

18 ITE Vegteknikk og arealplanlegging Tilleggsoppgave Det planlegges å utføre en reparasjon ved søndre brutårn på Rombaksbrua. Arbeidet skal gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid den oktober Kjørefeltet som går nordover må stenges over en strekning av 30m. Du skal forberede saken. Fyll ut nødvendige dokumenter som skal oversendes vegmyndighetene for fatting av nødvendige vedtak. Legg dette inn som side 4 og 5 i gruppebesvarelsen. Informasjon om arbeidsvarsling og diverse skjema finner du ved å trykke her Trykk her å se en domsavgjørelse i høyesterett "Fleirtalet fann at det var mest sannsynleg at ulykka ville vore unngått om det var skilta". Gruppen har vært på befaring på Rombaksbruen, mandag 18 september Der så vi hvordan siktforholdene ved bruen er, og med grunnlag fra det har vi utarbeidet en arbeidsvarslingsplan. Bildene viser nødvendigheten med å ha lysregulering ved arbeidsstedet. Dette pga. at siktforholdene før man kommer til bruen ikke er tilfredsstillende. IDBK Høgskolen i Narvik 4

19 Vedtak / Varslingsblankett Plan nr.: KONTROLL 1 Vedtak nr.: 1 Veg nr.: E-6 fra Hp/km: 43/ til Hp/km: 43/ Strekning: Rombaksbru, Søndre tårn kjørefelt fra sør til nord, sperres av 30m Sted: Rombaksbrua Arbeid som skal utføres: Generell reparasjon Start Slutt Dato: Annet: 17 oktober 2006 Kl.: 0700 Dato: 20 oktober 2006 Kl.: 1530 Region: Nord Region (2): Nord Distrikt: Midtre Hålogaland Distr. (2): Velg Seksjon: Narvik Trafikkstasjon Telefon: Adresse: Beisfjordveien 10, 8512 NARVIK e-post: Distr. (3): Velg Faks: Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr , 28 og 30 og vegtrafikkloven 7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse: Fartsgrenseskilt (362.x) Andre trafikkregulerende skilt x Trafikklyssignal.. x x Se arbeidsvarslingplan. Manuell dirigering Vegstengning. Betingelser for arbeidet: 1. Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeidsvarsling" gjelder for arbeidet Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av): Statens vegvesen Annen offentlig etat Entreprenør 4. Ansvarshavende for varslingen: Navn: Morten Kristiansen NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen x Angi hvilken: Angi hvem: Tlf.: Adresse: Hongfjordbukta 1, 9000 Tromsø 5. Loggbok føres x Returneres til Midtre Hålogaland distriktkontor 6. Lede-/følgebil 7. Følgende myndigheter og andre skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av): Politi x Brannvesen x Ambulanse/lege.. x Vegtrafikksentralen Skole x Angi hvilke(n): Kollektivselskap Radio, presse m.m x x Angi hvilke(t): Angi hvem: Ofoten Bilruter, TIRB, Nordtrafikk Fremover, NRK Nordland Andre.. Angi hvem: 8. Tillatelser: Gravetillatelse. Arbeidstillatelse. x 9. Kopi av denne blanketten og arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet. 10. Spesielle vilkår/betingelser: Arbeidet skal gjennomføres innenfor vanlig arbeidstid. Det skal lysreguleres for å avvikle trafikk. NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten. NARVIK Sted/dato nnnnnnn Sign. (etter fullmakt)

20 Plan for varsling og sikring av vegarbeide Plan nr.: KONTROLL 1 Vedtak nr.: 0 Veg nr.: E-6 fra Hp/km: 43/ til Hp/km: 43/ Strekning: Rombaksbru, Søndre tårn kjørefelt fra sør til nord, sperres av 30m Sted: Rombaksbrua Arbeid som skal utføres: Generell reparasjon Start Slutt Dato: 17 oktober 2006 Kl.: 0700 Dato: 20 oktober 2006 Kl.: 1530 Varslingsmateriell: Skisse: Skilt nr.: Ant.: m/lys Merknader: Sikringen markeres med reflekterende materiale ut mot venstre kjørefeltet. Arbeidsstedet har 2 lyssignal. x X X Blankettfordeling: Distriktsvegkontoret Entreprenør Ansvarshavende Politiet NARVIK/ Sted/dato nnnnnnnn Sign. (etter fullmakt)

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE ITE1579 Vegteknikk og arealplanlegging Tema: Arbeidsvarsling Forelest: 12. og 14.september 2006 Innleveringsfrist: fredag 22.09.2006 Foreleser: Erling Reinslett Egenvurdering

Detaljer

Vedtak / Varslingsblankett

Vedtak / Varslingsblankett Vedtak / Varslingsblankett Plan nr.: 74/10 VP74/10VT (Tegning plan nr. LO14-L020 (FASE 2) Strekning: Del av Strandkaien,Skagenkaien og Kongsgårdbakken Sted: Stavanger Arbeid som skal utføres: Avvikling

Detaljer

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan for varsling og sikring av vegarbeide Plan for varsling og sikring av vegarbeide Plan nr.: 69/11 VP69/11VT SE plan nr. LO22- LO13 Strekning: Vågen Sted: Stavanger Avvikling av Gladmat 2011 Ansvarlig: Formann Karsten Veggeberg ved Rygg maskin

Detaljer

Vedtak / Varslingsblankett

Vedtak / Varslingsblankett Plan nr.: 73/10 VP73/10VT(FASE 1) Vedtak / Varslingsblankett Strekning: Strandkaien gate og parkeringsplasser. Sted: Stavanger Arbeid som skal utføres: Rigging i.f.b. ONS 2010 Annet: 17 august 2010 Kl.:

Detaljer

Vedtak / Varslingsblankett

Vedtak / Varslingsblankett Plan nr.: Vedtak / Varslingsblankett 71/10 VP71/10VT 70/10 VP70/10VT (Og plan nr.lo22-lo13) Strekning: Vågen område ved Skagen Brygge Hotell Sted: Arbeid som skal utføres: Avvikling av Gladmat 2010(Midlertidig

Detaljer

Vegmelding. Innmelder: Johan Gismervik Seksjon: Vegseksjon Stavanger Drift- og Ve Avdeling: Rogaland Dato: Plan nr.: Sk Sveis nr: 0

Vegmelding. Innmelder: Johan Gismervik Seksjon: Vegseksjon Stavanger Drift- og Ve Avdeling: Rogaland Dato: Plan nr.: Sk Sveis nr: 0 Vegmelding Innmelder: Johan Gismervik Seksjon: Vegseksjon Stavanger Drift- og Ve Avdeling: Rogaland Dato: 14.1.14 Plan nr.: 86-16-Sk Sveis nr: Vedtak nr.: 86-16-Sk Veg nr.: Fv 551 fra Hp/km: 1/154 til

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg Plan nr.: 232/15 Veg nr.: Strekning: Arbeid som skal utføres: Ansvarshavende: Entreprenør: Risikovurdering av arbeide på eller ved veg Sak/Sveis nr: fra Hp/km: Haakon VIIs gate / Olav Vs gate / Arne Rettedals

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

Statens vegvesen. Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Statens vegvesen. Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet Plan nr.: N4201-2014 Sak/Sveis nr: Vedtak nr.: N4201-2014 Arbeid som skal utføres: Test av mobil tunnelventilasjon Arbeidet utføres i perioden I Fra dato: 10

Detaljer

Statens vegvesen. 21:00 Nedsatt hastighet. Manuell trafikkdirigering ved behov. Veien kan bli stengt i inntil 30 min. ifm sprenging.

Statens vegvesen. 21:00 Nedsatt hastighet. Manuell trafikkdirigering ved behov. Veien kan bli stengt i inntil 30 min. ifm sprenging. Vedtak I Varslingsblankett Plan nr.: N2119212 Sveis nr: O Vedtak nr.: N2119212 Veg nr.: Fv48 fra Hp/km: pel 135. HP 19. Km 145. til Hp/km: pel 19. Km 11. Strekning: GaupholmStraumsbrua Sted: Tysse Arbeid

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet Plan nr.: 31317-1 Sak/Sveis nr: Veg nr.: Fv 551 fra Hp/km: hp, km 73 til Hp/km: hp, km 765 Strekning: Årsnes - Austrepollen Sted: Kroka Arbeidet utføres i perioden

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Vegmelding. Innmelder: 0 Seksjon: Vegseksjonen Voss & Hardanger Avdeling: Hordaland Dato:

Vegmelding. Innmelder: 0 Seksjon: Vegseksjonen Voss & Hardanger Avdeling: Hordaland Dato: Vegmelding Innmelder: Seksjon: Vegseksjonen Voss & Hardanger Avdeling: Hordaland Dato: 26.1.217 Plan nr.: 26117-8 Sveis nr: Veg nr.: Fv 55 fra Hp/km: 1/139 til Hp/km: 1/1267 Strekning: Fetvegen Sted: Omvikdal

Detaljer

Statens vegvesen. Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet. desember

Statens vegvesen. Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet. desember - --- - -, r - - - --- - - Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet Plan nr: N6327-2016 Sak/Sveis nr: Veg nr: Fv397 fra Hp/km: Strekning: Kløvheim - alsgrend Arbeid som skal utføres: Fra dato: Annet:

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Følgjande rekneark er låst: Vedtaksblankett, Risikovurdering, Vegmelding og Loggbok. Passord: 051

Følgjande rekneark er låst: Vedtaksblankett, Risikovurdering, Vegmelding og Loggbok. Passord: 051 Bruk av reknearka Fyll ut dei kvite felta på arka. Data som skal brukast i fleire ark, vert henta automatisk frå arket Arbeidsvarslingsplan og frå arket Vedtaksblanketten. Vegmelding Vegmelding skal sendast

Detaljer

Siktkrav i forbindelse med vegoppmerking

Siktkrav i forbindelse med vegoppmerking Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Revisjon av HB N302 Vegoppmerking Terje Giæver Saksbehandler/innvalgsnr: Terje Giæver +47 73954644 Vår dato: 10.04.2013 Vår referanse: Siktkrav i forbindelse med

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

tlf: 95912559 Grupper: A3A Dato: 12.12.07 Tid: 0900-1300

tlf: 95912559 Grupper: A3A Dato: 12.12.07 Tid: 0900-1300 EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRB30005 Vegplanlegging (10stp) Lærer: Tor Jørgensen tlf: 95912559 Grupper: A3A Dato: 12.12.07 Tid: 0900-1300 Antall oppgavesider: 2 Antall vedleggsider: 4 Hjelpemidler: Alle hjelpemidler

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

Innlegg om Arbeidsvarsling

Innlegg om Arbeidsvarsling Innlegg om Arbeidsvarsling Kommunevegdagene Steinkjer 2007 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen Formålet med arbeidsvarsling er å: - sikre arbeidere og trafikanter - avvikle trafikken

Detaljer

Følgjande rekneark er låst: Vedtaksblankett, Risikovurdering, Vegmelding og Loggbok. Passord: 051

Følgjande rekneark er låst: Vedtaksblankett, Risikovurdering, Vegmelding og Loggbok. Passord: 051 Bruk av reknearka Fyll ut dei kvite felta på arka. Data som skal brukast i fleire ark, vert henta automatisk frå arket Arbeidsvarslingsplan og frå arket Vedtaksblanketten. Vegmelding Vegmelding skal sendast

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming

Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Saknr. 16/20991-3 Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir følgende høringsuttalelse på håndbok N100

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Stillasdagene 2015. Sikring av stillas mot offentlig veg

Stillasdagene 2015. Sikring av stillas mot offentlig veg Stillasdagene 2015 Sikring av stillas mot offentlig veg Hvem Hva Hvor Jan Kvindesland Skiltmyndighet Statens vegvesen Rogaland Vegseksjon Stavanger Vegseksjon Stavanger forvalter Totalt 940 km veg i 10

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Arbeid på veg. Innlegg på driftsoperatørsamling. Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005. v/stig Seljeseth

Arbeid på veg. Innlegg på driftsoperatørsamling. Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005. v/stig Seljeseth Arbeid på veg Innlegg på driftsoperatørsamling Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005 v/stig Seljeseth 1. Kabler og rør i offentlig veg, graveløyve og vilkår 1 Løyve til å legge kabler og rør i offentlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Å bygge ved riks- eller fylkesveg Januar 2017

Å bygge ved riks- eller fylkesveg Januar 2017 Å bygge ved riks- eller fylkesveg Januar 2017 Dokumentet vil bli oppdatert 15-0819 grafisk.senter@vegvesen.no Illustrasjoner: Gro Stefferud Innhold Har du planer om å bygge ved riks- eller fylkesveg? 3

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan

D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan Kristin Lysebo E-post: kristin.lysebo@vianova.no Temaet for foredraget: Hvordan prosjektere en veg enklest mulig med Novapoint DCM Arealplan, og hvordan bruke

Detaljer

Arbeidsvarsling og ny håndbok 062. Pål Hauge Veg- og transportavdelingen/trafikkforvaltning Statens vegvesen Vegdirektoratet

Arbeidsvarsling og ny håndbok 062. Pål Hauge Veg- og transportavdelingen/trafikkforvaltning Statens vegvesen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling og ny håndbok 062 Pål Hauge Veg- og transportavdelingen/trafikkforvaltning Statens vegvesen Vegdirektoratet Formålet med arbeidsvarsling er å: - sikre arbeidere og trafikanter, - avvikle

Detaljer

Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016. 10.02.2016 Ettersøksseminar Flå

Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016. 10.02.2016 Ettersøksseminar Flå Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016 Hva er et vegarbeid? Alle former for arbeid som foregår i vegen eller innenfor vegens sikkerhetssone, og som medfører faremomenter som tilsier varsling og/eller sikring

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Birger Andre Schjølberg & Geir Magne Lorentsen Tromsø 24. mai 2011 ARBEID PÅ VEG Arbeidsvarsling og sikring av arbeidsstedet Felles arbeidsvarslingsregime/pr aktisering

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET Det vises til bestemmelsene om modulvogntog jf. forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 2

Detaljer

ITS og vegutforming. Sjefingeniør Randi Eggen. Statens vegvesen

ITS og vegutforming. Sjefingeniør Randi Eggen. Statens vegvesen ITS og vegutforming Sjefingeniør Randi Eggen Statens vegvesen ITS handlingsplan Det bør arbeides med realistiske scenarier for ITS-utrustning for det overordnede vegnettet, som kan være premiss for arbeidet

Detaljer

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til Furuhaugen Trafikksikkerhetsvurdering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering Dok.nr Tittel 02.09.2015 Lisa Haugen Berge Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til

Detaljer

SKAL IKKE GJENBRUKES Statens vegvesen

SKAL IKKE GJENBRUKES Statens vegvesen Sentrale krav Arbeidsvarsling 09.06.2017 Øystein Buran - Vegdirektoratet Foto: Knut Opeide Sentrale krav Arbeidsvarsling Hva/hvorfor arbeidsvarsling N301 lovhjemmel og kommunen Saksbehandling og vedtak

Detaljer

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Låsing For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene. Bruk av regnearkene Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering. NB: Særskilt vedtak skal

Detaljer

Linjeføringsteori. Håndbok 265 VEILEDNING PLAN PROFIL PLAN PROFIL

Linjeføringsteori. Håndbok 265 VEILEDNING PLAN PROFIL PLAN PROFIL Linjeføringsteori VEILEDNING Håndbok 265 PLAN PROFIL PLAN PROFIL Vegdirektoratet Teknologiavdelingen 2008 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

ALTERNATIVSVURDERING ADKOMSTVEG MOHOLT TERRASSE. 1 Adkomst til private boliger Vegklasse Vurdering av alternativene...

ALTERNATIVSVURDERING ADKOMSTVEG MOHOLT TERRASSE. 1 Adkomst til private boliger Vegklasse Vurdering av alternativene... NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: 533636 Moholt 50 50 Reguleringsplan Dato: 20140612 Skrevet av: Sindre Jansson Haverstad/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Wenche Lunder ALTERNATIVSVURDERING

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring OVERTITTEL 2 Agenda Regelverk skilting Skiltmyndighet og skiltforskriften Arbeidsvarsling Bruk av fartsgrense Opphevelse av fart Skilt og folieklasse Videosnutter

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 0.1 Formålet med arbeidsvarsling Formålet med arbeidsvarsling er å: sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Trafikksikkerhetsvurdering Åsveien

Trafikksikkerhetsvurdering Åsveien Øster Hus Tomter AS Trafikksikkerhetsvurdering Åsveien 2012-05-31 Revisjon: H02 H02 H01 8/6-2012 31/5-2012 Revidert Utarbeidet TOST TOST JEJ JEJ TOST TOST Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Vegnormal for Nes kommune

Vegnormal for Nes kommune Vegnormal for Nes kommune Forslag til Teknisk utvalg Jan Erik Tilghman 1 Forord Normalen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, anleggskostnader, fremkommelighet for alle, kommunal service

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS-revisjon for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Vegloven Rikspolitiske retningslinjer Håndbøker Rammeplan for avkjørsler Avkjørsle frå offentleg veg

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

(Dette dokumentet har noen korrigeringer i forhold til dokument 1 vedrørende Romerike )

(Dette dokumentet har noen korrigeringer i forhold til dokument 1 vedrørende Romerike ) Notat Til: Fra: Seksjonsledere Veg Kopi: Saksbehandler/innvalgsnr: Rasmus Holø - 61271347 Vår dato: 12.05.2005 Vår referanse: 2005/27193-002 U Arbeidsvarsling - Retningslinjer for Hedmark, Romerike og

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

C11 - Veggeometri for arealplanleggere

C11 - Veggeometri for arealplanleggere C11 - Veggeometri for arealplanleggere Kristin Lysebo Vianova Systems As e-post: kristin.lysebo@vianova.no Innhold Målet med foredraget er en gjennomgang av de viktigste elementene i veggeometri som inngår

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO PHILIP HON STEINAR G. RASMUSSEN 1 Samarbeidet mellom Håndbøkene 2 Samarbeidet mellom Håndbøkene Ønske vårt. Mest mulig likt Felles grunnlags krav (Bør

Detaljer

Arbeidsvarsling Sikkerhet,-kontroll og oppfølging

Arbeidsvarsling Sikkerhet,-kontroll og oppfølging Arbeidsvarsling Sikkerhet,-kontroll og oppfølging Tore A. Hansen HMS-rådgiver Veg- og transportavdelingen, Byggherreseksjonen Statens vegvesen, Region nord 1 Arbeidstilsynet uttaler på SVV Sikkerhetsdager

Detaljer

A vdel ing for ingeniørutdanning. Fagnr: SO211B. Faglig veileder Morten Opsahl Hans J Berge. Fag: Veifag. Eksamenstid, fra - til: 09.00-12.00.

A vdel ing for ingeniørutdanning. Fagnr: SO211B. Faglig veileder Morten Opsahl Hans J Berge. Fag: Veifag. Eksamenstid, fra - til: 09.00-12.00. A vdel ing for ingeniørutdanning Fag: Veifag Fagnr: SO211B Faglig veileder Morten Opsahl Hans J Berge Gruppe(r) Dato 3BK 12.02.03 Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler Antall sider: 3 Antall

Detaljer

Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen

Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen Bakgrunn Som en del av Fosenpakken «ei tim te by n» er det bevilget midler til utbedring av fv. 193 mellom Verrabotn og Meltingen. Målet med forprosjektet er å finne

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer - Mandal kommune

Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer - Mandal kommune Innholdsfortegnelse 1. Forord side 2 1.1 Veityper side 3 1.2 Standardklasser side 3 2.1 Atkomstvei type A1 og A2 side 4 2.2 Samlevei type S1 og S2 side 5 2.3 Gang-/sykkelvei side 6 2.4 Privat felles atkomstvei

Detaljer

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Jostein Vandaskog Statens vegvesen Du skal nå få høre litt om!! Skiltforskriften! Myndighet for ulike skiltgrupper, oppmerking og trafikklys! Krav til vedtak og protokoll!

Detaljer