Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming"

Transkript

1 Saknr. 16/ Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir følgende høringsuttalelse på håndbok N100 Veg- og gateutforming: 1. Generelle kommentarer: a. Håndbok N 100 Veg- og gateutforming må utformes med krav som sikrer nødvendig trafikksikkerhet og fremkommelighet både på europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Krav til vegens standard må bygge opp under Statens vegvesens nullvisjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. Det er viktig at håndboken stiller krav som sørger for at blant annet vegbredde, skulderbredde og eventuell midtdeler/ midtrekkverk, samt belysning og kryssløsninger gir optimal trafikksikkerhet og fremkommelighet og at fartsgrensen tilpasses vegens dimensjonering og standard. b. Fylkeskommunen har stort fokus på utbedring av fylkesvegnettet, og Fylkesrådet vil derfor påpeke viktigheten av at utbedringsstandard for alle dimensjoneringsklasser synliggjøres på en god måte i håndboken. c. Flere fylkesveger er lokale hovedveger med stor trafikk, og flere av disse går inn til byer og tettsteder. Håndboken angir svært ulike standarder for gater og veger, og det er viktig at håndboken gir tydelig krav og anbefalinger for hvordan innfartsårer, som kan ha en glidende overgang mellom gate og veg, skal dimensjoneres. 2. Svar på spørsmål i høringsbrev: a. Angående spørsmål om vurderinger rundt behov for en firefeltsveg med lavere fartsgrense enn 110 km/t når ÅDT > mener Hedmark fylkeskommune at dette ikke må gå på bekostning av trafikksikkerheten. b. Angående spørsmål om behov for en smal firefeltsveg som et alternativ til vanlig 2/3- feltsveg mener Hedmark fylkeskommune at dette ikke er hensiktsmessig dersom konsekvensene ved dette blant annet er risiko for dårligere trafikksikkerhet, høyere kostnader og økt arealinngrep, slik det er beskrevet i høringsbrevet.

2 Vedlegg: - Høringsuttalelse for håndbok N100 fra Hedmark fylkeskommune Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Sammendrag Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revidert utgave av håndbok N100 Veg- og gateutforming. Foreslåtte endringer består i hovedsak av færre dimensjoneringsklasser for veger, nytt beregningsgrunnlag for linjeføringskrav, innføring av 110 km/t på motorvegene og modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy. Fylkeskommunen har myndighet til å fravike vegnormalen for fylkesveger. Dette foregår blant annet ved vedtak av Handlingsprogram for fylkesveger. Innledning og bakgrunn Vegnormaler er en samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesens håndbokserie som inneholder krav til bl.a. vegbygging, vegutforming, tunneler, bruer og ferjekaier, rekkverk og trafikksikkerhetsutstyr. Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og trafikkanlegg. Håndbok N 100 veg- og gateutforming er som vegnormal et kravdokumenter som har hjemmel i forskrift etter Veglovens 13 for anlegg av all offentlig veg. Håndbok N100 beskriver standardkrav for utforming av alle offentlige veger og gater. Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revidert utgave av håndbok N100 Veg- og gateutforming. Ny håndbok skal erstatte håndbok N100 Veg- og gateutforming fra 2013, samt krav til sikt og tunnelprofiler i håndbok N500 Vegtunneler, og er sent på høring til blant annet alle fylkeskommuner. Høringsuttalelser skal sendes Statens vegvesen Vegdirektorat på eget skjema innen 15.mars Saksopplysninger fakta Håndbokens oppbygging Håndbok N100 er inndelt i delene A E: Del A omhandler føringer for håndboken med utgangspunkt i overordnet planlegging av vegog gatesystemer. Del B omhandler standard for bygging og ombygging av gater. Del C omhandler standard for bygging av nye veger. For enkelte veger er det i tillegg beskrevet en standard for gjennomgående utbedring. Del D omhandler ulike tema som kryssutforming, utforming av holdeplasser, løsninger for gående og syklende, belysning osv. Gjelder for både gater og veger. Del E omhandler dimensjoneringsgrunnlaget som ligger til grunn for veg- og gateutforming.

4 Forslag til endringer Denne revisjonsrunden av N100 Veg- og gateutforming er delt i to omganger. I første runde består endringene i hovedsak av færre dimensjoneringsklasser for veger, nytt beregningsgrunnlag for linjeføringskrav, innføring av 110 km/t på motorvegene og modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy. Andre endringer omhandler: Ny gatetype (sambruksområde) Kollektivfelt kan plasseres midtstilt Bredder på sykkelfelt er nå 1,5 m til 1,8 m (tidligere 1,5 eller 1,8 m) Motorveg (H3 nasjonal hovedveg, ÅDT > , 110 km/t) har følgende endringer o justert tverrprofil o bare kryssene belyses når ÅDT < o det er åpnet for å ha parallelført gang- og sykkelveg langs motorveg o 2 m skulderbredde i kostbart/sårbart terreng o tverrprofil med bredde 20 m utgår o økt minsteavstand mellom kryss Nye krav til forbikjøringssikt Krav fra N500 Vegtunneler som nå inngår i N100: o Tunnelprofiler for hver dimensjoneringsklasse er nå beskrevet i N100 o Stoppsikt i tunneler skal nå være som for vegen for øvrig Krav til avstand fra tunnelportal til sideanlegg og start retardasjonsfelt er tatt ut Endring av krav til etablering av viltgjerde Endrede mål på stopplomme Nytt kapittel om kantstein Krav til etablering av gangfelt Kapittel D6 Belysning er oppdatert i hht ny standard Den andre revisjonsrunden (som er planlagt med høring i 2018/2019) vil omhandle spesielt kryssutforming og vurdering av løsninger for syklister. For nasjonale hovedveger (funksjonsklasse A) ber Vegdirektoratet i høringsbrevet spesifikt om innspill på følgende vurderinger: Behov for en firefeltsveg med lavere fartsgrense enn 110 km/t når ÅDT > for å redusere kostnader og inngrep. Smal firefeltsveg som en variant av dimensjoneringsklasse H2 (ÅDT ), som et alternativ til vanlig 2/3-feltsveg. Dimensjoneringsklassen er vurdert til å ha marginalt bedre trafikkavvikling enn 2/3-feltsveg, risiko for dårligere trafikksikkerhet, høyere kostnader ved investeringer (anslagsvis %) og dyrere drift- og vedlikehold. Arealinngrep øker med ca. 30% sammenlignet med 2/3-feltsveg. Konsekvensen kan være økte konflikter mht. dyrka mark, natur- og kulturminneverdier m.m. Til gjeldene normal er det utarbeidet nye krav gitt i ulike NA-rundskriv. Disse kravene er nå tatt inn i denne normalen. Endringene gjelder: Fartsgrense 110 km/t Innføring av modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy. Dette medfører endringer blant annet ved utforming av kryss, breddeutvidelse i horisontalkurver, snuplasser og stopplommer Restriktiv bruk av rundkjøringer på riksveg Reviderte kriterier for sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

5 Håndbokens gyldighet og mulighet for fravik Denne håndboka er en vegnormal hjemlet i vegloven. Vegnormalene skal i henhold til forskrift etter veglovens 13 gjelde for all planlegging og bygging av veger og gater på det offentlige vegnettet. Statens vegvesen kan fravike vegnormalene for riksveger. Fylkeskommunen har myndighet til å fravike vegnormalen for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. Vegnormalene har to nivå av krav skal og bør der skal-krav er de viktigste. Ved fravik fra vegnormalen skal konsekvensene vurderes. Krav og anbefalinger Håndbok N100 skiller mellom utformingskrav for veger og gater (del B og C). Utforming av en veg eller gate avhenger av stedlige forhold i kombinasjon med funksjon og hastighetsnivå. Krav til kryssutforming, utforming av holdeplasser, løsninger for gående og syklende, belysning osv. er samlet i del D og gjelder både gater og veger. Fylkesvegene i Hedmark er klassifisert i funksjonsklasse B E (regionale og lokale hovedveger, lokale samle- og atkomstveger) og inngår i dimensjoneringsklassene for gater, øvrige hovedveger og lokale veger. Øvrige hovedveger med ÅDT > 4000 og fartsgrense 80 km/t skal utformes som nasjonal hovedveg. Endringer i krav til nasjonale hovedveger kan derfor også være av betydning for utbygging og utbedring av fylkesveg. Gater Gater er vanligvis knyttet til byer og tettsteder. Typisk blir en gate definert av fasaderekker eller vegger i form av trerekker. Som regel vil en gate betjene flere ulike trafikantgrupper. Gater kan være spesialiserte for utvalgte trafikantgrupper eller de kan ha blandet funksjon. Gater med blandet funksjon krever et lavt fartsnivå (30 40 km/t). Typisk vil gater ha mer rettlinjet og strammere geometri enn veger, med flere kryssinger og fortau med kantstein. Håndbok 100 gir krav og anbefalinger til bygging av nye gater og for omregulering / ombygging av eksisterende gater og gatenett i del B. Revidert håndbok inneholder ingen større endringer, men beskriver standardkrav til ulike elementer i et gatetverrsnitt. Det er foreslått ny standard for midtstilt plassering av kollektivfelt og endret bredde på sykkelfelt. Veger En veg er en transportåre som primært ligger utenfor tettstedene. Utformingen er tilpasset fart, trafikkmengde, dimensjonerende trafikant/kjøretøy og landskapet/topografien. Begrepet veg dekker et bredt spekter av ferdselsårer, fra gang/sykkelveger til store motorveger. Kjøredynamiske forhold og terrengforholdene setter premisser for vegens utforming. Veger med liten trafikkmengde og lav fart kan ha blandet trafikk. I del C beskrives krav og anbefalinger for de ulike dimensjoneringsklassene. Vegsystemet deles i nasjonale hovedveger (H), øvrige hovedveger (Hø) og lokale offentlige veger. Nasjonale hovedveger utgjør det overordnede nasjonale vegsystemet, og knytter sammen landsdeler og regioner, og forbinder Norge med utlandet. Samtidig har de nasjonale hovedvegene viktige regionale og lokale funksjoner.

6 Øvrige hovedveger har som primæroppgave å dekke behovet for transport mellom distrikter, områder, byer og bydeler. Lokale offentlige veger er veger med blandet transport- og adkomstfunksjon. Vegene kan være viktige interne veger i bygda eller veger fra bygd til bygd. Terreng og bebyggelse vil ofte påvirke vegens plassering og utforming. Håndbok N100 angir krav til tverrprofil, oppmerking, evt. midtdeler, kurvatur, forbikjøringsfelt, kryssløsninger, avkjørsler, løsninger for gående og syklende, kollektivanlegg, belysning, sideanlegg, fri høyde, bruer og tuneller, samt til dimensjonerende kjøretøy. Utformingskravene i de ulike dimensjoneringsklassene har fartsgrense og ÅDT som inngangsparametere. I tabellen under er dimensjoneringsklasse og et utvalg av standarder beskrevet. Dimensjoneringsklasse H1 H2 H3 ÅDT < Fartsgrense (km/t) 80 (90) Vegbredde (m) m/skulder 9 1) 12,5 23 2) 2 eller 4-feltsveg 2 felt, forsterket 2 felt, midtdeler/ 4 felt, midtdeler/ midtrekkverk Midtoppmerking/midtrekkverk midtoppmerking midtrekkverk Belysning Punktbelysning Bør belyses Belysning av kryss. Vegen belyses ved ÅDT> Gående og syklende Tilbud skal synliggjøres i overordnet plan. Parallell gang/sykkelveg eller på lokal veg. 1) For veger med liten trafikk kan vegbredden reduseres ved bygging i sårbart og/eller kostbart terreng. 2) I sårbart/kostbart terreng bør skulderbredde reduseres fra 2,75 til 2 m når ÅDT < Tabell 1 Dimensjoneringsklasser og et utvalg av standarder for nasjonale hovedveger Alle nasjonale hovedveger skal dimensjoneres for modulvogntog. Dimensjoneringsklasse Hø1 Hø2 Lokale veger ÅDT < (< 500) < < Fartsgrense (km/t) eller 60 Vegbredde (m) m/skulder 7,5 1) (4,5) 7,5 7,5 1) eller 4,5 2) 1 eller 2-feltsveg 2 (1) felt 2 eller 1 felt Belysning Punktbelysning Belyses ved Ingen krav Gående og syklende ÅDT > Skal ha et tilbud. Via lokal veg, gang/ sykkelveg eller utvidet vegskulder. Gang/sykkelveg hvis ÅDT > og over 50 g/s, evt. utvidet vegskulder. 1) Vegbredden kan reduseres ved bygging i sårbart og/eller kostbart terreng. 2) Øvrige lokalveger med ÅDT < 300 skal ha vegbredde 3,5 4,5 m Tabell 2 Dimensjoneringsklasse og et utvalg av standarder for øvrige hovedveger og lokale veger Øvrige hovedveger skal dimensjoneres for vogntog eller modulvogntog. Dette skal avklares i overordnet plan. Lokale veger dimensjoneres for vogntog eller lastebiler etter en vurdering av virksomhetene som knytter seg til vegen.

7 I utgangspunktet definerer vegnormalene en standard som tilfredsstiller målene en har satt for utbygging av nye veger. Det er ikke realistisk å oppnå en slik standard på hele vegnettet. Ulike utbedringstiltak med en definert utbedringsstandard vil ofte være mer realistisk og hensiktsmessig å gjennomføre. Det er derfor utviklet en utbedringsstandard for enkelte dimensjoneringsklasser med reduserte krav til geometri, fremkommelighet og sikkerhetsstandard. Hvilke strekninger som bygges etter standarden for nye veger og hvilke strekninger som utbedres til standard for utbedring av eksisterende veg skal avklares gjennom overordnet planlegging tidlig i planprosessen. Ved utbedring av lokale veger kan noen standardkomponenter utbedres, mens andre komponenter ikke endres. Som eksempel kan det være aktuelt å utbedre drenering, forsterkning, siktrydding og nytt dekke, mens bredde, linjeføring og stigning beholdes. I slike prosjekter er det særlig viktig at vegens forløp står klart fram og at endringer i standard unngås evt. ikke kommer overraskende. Veg- og gateelementer Standarder og krav til blant annet kryss, avkjørsler, løsninger for gående og syklende, holdeplasser og belysning er beskrevet i et eget temakapittel, hvor blant annet siktkrav og fremkommelighet er avgjørende for de kravene som stilles. Vurderinger Håndbok N100 Veg- og gateutforming gir krav og anbefalinger Hedmark fylkeskommune i hovedsak legger til grunn for utforming og utbedring av fylkesvegnettet. Handlingsprogram for fylkesveger utarbeides med utgangspunkt i gjeldende håndbøker fra Statens vegvesen. Minimumsstandarder for vegutbedringer er beskrevet i handlingsprogrammet og fraviker i noen grad håndbøkene. Det er viktig at alle fravik fra vegnormalene synliggjøres på en god måte i det kommende handlingsprogrammet, da det gjennom et politisk vedtak av handlingsprogrammet også foretas nødvendig fraviksbehandling. Siden fylkeskommunen selv har myndighet til å fravike vegnormalene for fylkesvegnettet, vil endringer i håndbok N100 ikke få avgjørende betydning for investeringer og utbedringer av fylkesvegnettet. God dialog med Statens vegvesen er viktig ved planlegging av tiltak. Fylkesrådet vil likevel peke på at Håndbok N 100 Veg- og gateutforming må utformes med krav som sikrer nødvendig trafikksikkerhet og fremkommelighet både på europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Krav til vegens standard må bygge opp under Statens vegvesens nullvisjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. Det er viktig at håndboken stiller krav som sørger for at blant annet vegbredde, skulderbredde og eventuell midtdeler/ midtrekkverk, samt belysning og kryssløsninger gir optimal trafikksikkerhet og fremkommelighet og at fartsgrensen tilpasses vegens dimensjonering og standard. Fylkeskommunen har stort fokus på utbedring av fylkesvegnettet, og Fylkesrådet vil derfor påpeke viktigheten av at utbedringsstandard for alle dimensjoneringsklasser synliggjøres på en god måte i håndboken. Flere fylkesveger er lokale hovedveger med stor trafikk, og noen av disse går inn til byer og tettsteder. Håndboken angir svært ulike standarder for gater og veger, og det er viktig at håndboken gir tydelig krav og anbefalinger for hvordan innfartsårer, som kan ha en glidende overgang mellom gate og veg, skal dimensjoneres.

8 Angående spørsmål stilt i høringsbrev om vurderinger rundt behov for en firefeltsveg med lavere fartsgrense enn 110 km/t når ÅDT > for å redusere kostnader og inngrep, mener fylkesrådet at behovet for dette kun må realiseres dersom dette ikke går på bekostning av trafikksikkerheten. Angående spørsmål om behov for en smal firefeltsveg som et alternativ til vanlig 2/3-feltsveg mener fylkesrådet at dette ikke er hensiktsmessig dersom konsekvensene ved dette blant annet er risiko for dårligere trafikksikkerhet, høyere kostnader og økt arealinngrep, slik det er beskrevet i høringsbrevet. Konklusjon Hedmark fylkeskommune har følgende kommentarer til høring på håndbok N100 Veg- og gateutforming: Generelle kommentarer: a. Håndbok N 100 Veg- og gateutforming må utformes med krav som sikrer nødvendig trafikksikkerhet og fremkommelighet både på europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Krav til vegens standard må bygge opp under Statens vegvesens nullvisjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. Det er viktig at håndboken stiller krav som sørger for at blant annet vegbredde, skulderbredde og eventuell midtdeler/ midtrekkverk, samt belysning og kryssløsninger gir optimal trafikksikkerhet og fremkommelighet og at fartsgrensen tilpasses vegens dimensjonering og standard. b. Fylkeskommunen har stort fokus på utbedring av fylkesvegnettet, og Fylkesrådet vil derfor påpeke viktigheten av at utbedringsstandard for alle dimensjoneringsklasser synliggjøres på en god måte i håndboken. c. Flere fylkesveger er lokale hovedveger med stor trafikk, og flere av disse går inn til byer og tettsteder. Håndboken angir svært ulike standarder for gater og veger, og det er viktig at håndboken gir tydelig krav og anbefalinger for hvordan innfartsårer, som kan ha en glidende overgang mellom gate og veg, skal dimensjoneres. Svar på spørsmål i høringsbrev: d. Angående spørsmål om vurderinger rundt behov for en firefeltsveg med lavere fartsgrense enn 110 km/t når ÅDT > mener Hedmark fylkeskommune at dette kun må realiseres dersom dette ikke går på bekostning av trafikksikkerheten. e. Angående spørsmål om behov for en smal firefeltsveg som et alternativ til vanlig 2/3- feltsveg mener Hedmark fylkeskommune at dette ikke er hensiktsmessig dersom konsekvensene ved dette blant annet er risiko for dårligere trafikksikkerhet, høyere kostnader og økt arealinngrep, slik det er beskrevet i høringsbrevet.

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

ITS og vegutforming. Sjefingeniør Randi Eggen. Statens vegvesen

ITS og vegutforming. Sjefingeniør Randi Eggen. Statens vegvesen ITS og vegutforming Sjefingeniør Randi Eggen Statens vegvesen ITS handlingsplan Det bør arbeides med realistiske scenarier for ITS-utrustning for det overordnede vegnettet, som kan være premiss for arbeidet

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY HÅNDBOK N100 «VEG- OG GATEUTFORMING»

HØRING FORSLAG TIL NY HÅNDBOK N100 «VEG- OG GATEUTFORMING» 15. mars 2017 Vegdirektoratet HØRING FORSLAG TIL NY HÅNDBOK N100 «VEG- OG GATEUTFORMING» Innledning Vi viser til høringsbrev om forslag til ny håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Naturvernforbundet avgir

Detaljer

Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo

Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo Nordisk møte 14. 15. oktober 2015 Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo 14. oktober 1100 1130 Statusrapport Norge 1130-1230 Lunsj 1230 1300 Norge forts 1300-1400 Statusrapport

Detaljer

ITS og vegutforming. Jan Erik Engstrøm

ITS og vegutforming. Jan Erik Engstrøm ITS og vegutforming Jan Erik Engstrøm ITS handlingsplan Det bør arbeides med realistiske scenarier for ITS-utrustning for det overordnede vegnettet, som kan være premiss for arbeidet med framtidige vegnormaler.

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2013. Veg- og gateutforming

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2013. Veg- og gateutforming Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2013 Veg- og gateutforming NORMAL Håndbok N100 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt

Detaljer

Tung bil i stigning. c w 0,6 Frontareal 8 m 2. Aktuell effekt 427,5 hk % av maks 95 c w -verdi: lastebil ca. 0,6 personbil ca. 0,4

Tung bil i stigning. c w 0,6 Frontareal 8 m 2. Aktuell effekt 427,5 hk % av maks 95 c w -verdi: lastebil ca. 0,6 personbil ca. 0,4 Fartsendringsfelt Tung bil i stigning Hastighet km/time 90 80 70 60 50 40 30 8 % 50000 kg 450 hk Intervall 0,6 Stigning 8 % Effekt 314338 Watt Vekt 50000 kg Hast start 80 km/time c w 0,6 Frontareal 8 m

Detaljer

Veg- og gateutforming

Veg- og gateutforming Veg- og gateutforming NORMALER Håndbok N100 Høringsutgave desember 2016 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse

Detaljer

Ny vegnormal betydning for sykling

Ny vegnormal betydning for sykling Ny vegnormal betydning for sykling Kongsberg 21.10.08 Odd Nygård Statens vegvesen Håndbøker i Statens vegvesen Gul farge Forskrifter, normaler og retningslinjer Skal og bør er krav som må søke om fravik

Detaljer

Hvilke verktøy har vi når vi planlegger?

Hvilke verktøy har vi når vi planlegger? Hvilke verktøy har vi når vi planlegger? Lovverk og håndbøker Sykkelkurs, 6. og 7. juni 2016 Bjarte Skogheim Seksjon for planlegging og grunnerverv Vegdirektoratet Forskrift om krav til sykkel: «Sykkel:

Detaljer

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET Det vises til bestemmelsene om modulvogntog jf. forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 2

Detaljer

Håndbok 017 del B Gater. Rune Gjøs - Vegdirektoratet

Håndbok 017 del B Gater. Rune Gjøs - Vegdirektoratet Håndbok 017 del B Gater Rune Gjøs - Vegdirektoratet Dagens tekst Kort om revisjon av håndbok 017, Veg- og gateutforming Grunnlag for gatedelen Hovedtrekk fra gatedelen Håndbokens status Statens vegvesen

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Bjarte Skogheim - 22073439 2015/099099-001 12.10.2015 NA-rundskriv 2015/14 - Nye

Detaljer

Handbok N100 Veg- og gateutforming- Høyring

Handbok N100 Veg- og gateutforming- Høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/35148-3 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Handbok N100 Veg-

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram Februar 2002 Statens vegvesen Oppland Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram rapport Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Forord Statens vegvesen Oppland

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Nordland Plan og forvaltning 21.05.2014 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Slambanken i Sør-Varanger kommune Atkomst KILA fra E6 Kirkenes sentrum 1. Innledning Etter

Detaljer

Sykkelbynettverket Grunnkurs i sykkelplanlegging september 2016 Veg- og gateutforming og sykkelhåndboka

Sykkelbynettverket Grunnkurs i sykkelplanlegging september 2016 Veg- og gateutforming og sykkelhåndboka Sykkelbynettverket Grunnkurs i sykkelplanlegging 6.-7. september 2016 Veg- og gateutforming og sykkelhåndboka 08. 09. 2016 Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suksesskriterier for sykkelbruk

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Midtre Hålogaland Plan og forvaltning 13.06.2016 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan E69 Ny Skarvbergtunnel Gisline 1. Innledning Etter avtale med Statens vegvesen,

Detaljer

Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge

Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Definisjon og mål Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er «forsterket» med fresing i asfaltdekket.

Detaljer

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS-revisjon for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Saknr. 12/1354-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

Statens vegvesen. NA-Rundskriv 2016/7 - Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater

Statens vegvesen. NA-Rundskriv 2016/7 - Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kjersti Bakken / 22073499 15/204220-9 29.04.2016

Detaljer

Vegsikkerhetsforskriften. Arild Engebretsen Statens vegvesen

Vegsikkerhetsforskriften. Arild Engebretsen Statens vegvesen Vegsikkerhetsforskriften Arild Engebretsen Statens vegvesen FOR 2011-10-28 nr 1053: Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen 1. Formål og virkeområde 2. Definisjoner 3. Trafikksikkerhetsmessig

Detaljer

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel 1.7.2016 Oppdragsnr.: 147188 Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-012 Bergen Pb. 1199, NO-811 Bergen Notat nr.: 07 Tel: +47 37 00 Fax: +47 37 01 Oppdragsnr.:

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen 22.10.2014 Fv. 48 x Fv. 44 - Hellandskrysset Alternativsvurdering og kostnadsanalyse av kryssutbedring Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ulykker... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Pilotprosjektet for sykkel- Opplegg for søknader. Kort om prosjektet

Statens vegvesen. Notat. Pilotprosjektet for sykkel- Opplegg for søknader. Kort om prosjektet Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 4 Postmottak Region midt 5 Postmottak Region nord 2 Postmottak Region sør 3 Postmottak Region vest 1 Postmottak Region øst Planlegging og grunnerverv 67200 Trafikant-

Detaljer

Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg

Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg 2013 Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg Vedtatt av Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og miljø den 04.12.12 Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen Vestfold Fylkeskommune 01.01.2013

Detaljer

Forsterket midtoppmerking i Norge

Forsterket midtoppmerking i Norge Forsterket midtoppmerking i Norge Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Definisjon og mål Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er «forsterket» med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt

Detaljer

Velkommen til møte i nordisk veggeomtrigruppe 8. og 9. september 2009 Oslo

Velkommen til møte i nordisk veggeomtrigruppe 8. og 9. september 2009 Oslo Velkommen til møte i nordisk veggeomtrigruppe 8. og 9. september 2009 Oslo Situasjonen i Norge og status for normalarbeidet Situasjonen i Norge Forvaltningsreformen Omorganisering Vegtilsyn? Forvaltningsreformen

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Syklistenes Landsforening

Høringsuttalelse fra Syklistenes Landsforening Høring HB 233 Sykkelhåndboka Ref.: 2013/033341-001 Høringsuttalelse fra Syklistenes Landsforening Innledning Syklistenes Landsforening er glad for at høringsutkast til revidert utgave av HB 233 Sykkelhåndboka

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

Håndbok 018 Vegbygging

Håndbok 018 Vegbygging Håndbok 018 Vegbygging Endringer på gang Framtidig struktur Terje Lindland, Vegdirektoratet Vegteknologiseksjonen Innhold Generelt om vegnormaler Generelt om håndbok 018 Framtidig struktur Oppdatering

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Veg og gateutforming NORMALER. Håndbok 017

Veg og gateutforming NORMALER. Håndbok 017 Veg og gateutforming NORMALER Håndbok 017 HÅNDBØKER I STATENS VEGVESEN Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har hovedansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene.

Detaljer

Forskrift etter vegloven 13 om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, er gjengitt i det følgende:

Forskrift etter vegloven 13 om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, er gjengitt i det følgende: Forord Denne vegnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementes forskrifter etter vegloven 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegens utforming og standard, og gjelder alle offentlige

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Saksframlegg Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Arkivsak.: 13/32707 Forslag til vedtak: Ved oppgradering eller etablering av nye holdeplasser på kommunal veg benyttes kantsteinstopp

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Kurs i sykkelveginspeksjoner og sykkelplanlegging Sandvika 2013 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Statens vegvesen som forvaltningsorgan. Seksjon for plan og forvaltning

Statens vegvesen som forvaltningsorgan. Seksjon for plan og forvaltning Statens vegvesen som forvaltningsorgan Seksjon for plan og forvaltning Forvaltningsoppgaver mot kommunesektoren Uttalelse til arealplaner Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal

Detaljer

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Arkivsaksnr.: 10/140-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Jernbanetilsynets

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

E8 Halsebakkan Brennfjell - Skibotn (veglengde m fra hp 01 m til hp 01 m 37914).

E8 Halsebakkan Brennfjell - Skibotn (veglengde m fra hp 01 m til hp 01 m 37914). 1. Innledning Etter avtale med Statens vegvesen, Region Nord, Prosjektavdelingen, er det gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon av forslag til reguleringsplan for E6 Ny Olderelva bru og reguleringsplan

Detaljer

Veg- og gateutforming N O R M A L E R

Veg- og gateutforming N O R M A L E R Veg- og gateutforming N O R M A L E R Håndbok 017 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret for utarbeidelse

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker

Temaanalyse av sykkelulykker Temaanalyse av sykkelulykker kj 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 Kurs i sykkelplanlegging 5. november 2014 2014-11-14 Arild Nærum, Veg- og transportavdelingen Region sør Hvem har rett Syklisten

Detaljer

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Tove Eivindsen Trafikksikkerhetsarbeid i Bergen Kort om andre viktige prosjekter Landåsprosjektet

Detaljer

Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant

Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant Magnus Weydahl Teknologidagene Trondheim, 12.10.2011 Teknisk ukeblad, 09.07.2009: Aftenposten, 19.05.2011: Aftenposten, 14.07.2007:

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Tunneler hinder for sykkeltrafikken

Tunneler hinder for sykkeltrafikken Tunneler hinder for sykkeltrafikken Trond Berget Syklistenes Landsforening Forskrift om anlegg av offentlig veg Fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. mars 2007 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger

E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger Saknr. 14/11209-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Trafikkvurdering Ingeberg - i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Skogsrud og Jevne Hamar kommune

Trafikkvurdering Ingeberg - i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Skogsrud og Jevne Hamar kommune Trafikkvurdering Ingeberg - i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Skogsrud og Jevne Hamar kommune 22.05.2013 FAKTA I forbindelse med utbygging av kommunplanområde AB2 er det gjennomført

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Vegloven Rikspolitiske retningslinjer Håndbøker Rammeplan for avkjørsler Avkjørsle frå offentleg veg

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Kriterier og simuleringer for strekninger i Norge Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Modulvogntog Kort historikk Start prøveordning med 2008 Vår 2014 ble det bestemt at det skal utarbeides kriterier

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk - Tiltak for syklister og gående? Michael Sørensen og Alena Erke Transportøkonomisk institutt, Oslo Fagmøte, Miljøvennlig bytransport Vegdirektoratet, 28. august

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 17.03.14 Side 1 av 6 1. Hensikt/sammendrag Bidra til tilfredsstillende standard for veg ved oppbygging av nye og rehabilitering av eksisterende veger. Dette gjelder

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak Sammendrag: Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak TØI rapport 1280/2013 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2013 79 sider Norske myndigheter ønsker å få flere

Detaljer

Val av standard på fylkesvegar

Val av standard på fylkesvegar Statens vegvesen Notat Til: Frå: Kopi: Hordaland fylkeskommune Statens vegvesen, Region vest Sakshandsamar/innvalsnr: Olav Terje Hove - 57655802 Vår dato: 29.04.2015 Vår referanse: 2015/052515-001 Val

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer