Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Samfunnsvitere på Island På toppen av en geysir 1

2 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Er dagens unge eldgamle arbeidstakarar? Vår tids arbeidsliv er prega av eit stadig aukande tempo, stadig større krav til arbeidstakarane si evne til å utvikle seg. I informasjonssamfunnet legg alt fleire arbeidsgjevarar vekt på den enkelte sin kreativitet, lærings-, kommunikasjons- og omstillingsevne. Vi veit alle kva dette dreiar seg om. Liva våre liknar på mange måtar kvarandre, særleg når det er snakk om livsfasar. Først skulegang, høgare utdanning og ut i arbeid. Arbeid er viktig i vår protestantiske kultur, vi legg mykje energi i jobbane våre, den er ein viktig del av vår identitet - kanskje den mest avgjerande. Når vi treff nye menneske stiller vi ofte spørsmålet:"kva gjer du, kva arbeider du med"? Den neste fasen består for dei fleste (men ikkje alle) i å kjøpe seg ein bustad og stifte familie og få barn. Hei, kor det går. Full fart, hit og dit. Ikkje til å undrast over at arbeidstakarar i åra blir utbrende, når ein stiller såpass store krav til korleis livet skal arte seg. Mange blir matte og slitne av alt stresset. Men det utrulege paradokset er at dette faktisk er sjølvvalgt. Det er ikkje til å kome forbi at aldri har så mange i vår del av verda hatt så stor fridom til å velgje sine liv som i dei siste 30 åra. Hovedpoenget mitt er dette: unge menneske i dag ber i altfor stor grad preg av at alt må vere avgjort og klarlagt når ein rundar 30, ein må ha "sett seg på toget" som skal lede ein framover i livet, for å bruke eit enkelt bilde. Og dette toget hoppar ein ikkje av, må vite. Få startar karrieren etter fylte 30 år. Og dette skjer på trass av at ein i fleire år har snakka om livslang læring og etterutdanningsreform. Takke meg til post-moderne menneske. Unge arbeidstakarar har på dette feltet ein mentalitet som er eldgamal, og som nok går langt tilbake i industrisamfunnet. Skomakar, bli ved din lest. Dei moderne norske kvinner og menn - som drikk meir cafe latte enn norske melkekyr kan produsere melk - er gammaldagse i sine utdannings- og karrierevalg, ja, endåtil livsvalg. Unge menneske, så full av kunnskap, og så tenkjer ein så "smalt"? Til dette kan det sjølvsagt seiast at det kostar å ta utdanning, og Lånekassa skal ha sitt - tredobbelt tilbake. Det skal også banken som gav deg boliglån ha. Og så er det alt dette andre. Men er det rett å alltid bruke dette med privatøkonomien som grunngjeving for at ein berre må stå på? Organisasjonspsykologane og bedriftsutviklarane har levd godt på å leike"teamarbeid" og "dynamisk kreativitet" inn i seminarkåte arbeidstakarar på høgfjellshotell. Men akkurat dette har dei nok teke for lett på: at karriere kan gjerast på fleire enn ein måte, i fleire periodar. Som arbeidstakar skal ein arbeide i år. Folk trur gjerne at dei vala ein gjer, må ein gjere før ein er 30. Feil. Det er fullt mogleg å studere medisin når ein 40. Eller kunsthistorie. Eller kanskje ta arbeid som murarlærling nokre år (murarar tener godt om dagen)? Kanskje har du høyrt visa til Odd Børretzen, den om han skiløparen som stoppar inn i skogen under femmila og spør seg sjølv: "Hvor er det jeg skal?" Det er vår. Kanskje du skulle ta deg ein tur i skogen, du også? Redaktør: GUNN KVALSVIK Redaksjonsråd: GUNN KVALSVIK, SYNNØVE K. BØEN, ODD JENVIN og SILJE OPHEIM. Grafisk utforming: GUNN KVALSVIK Utkommer 6 ganger i året. Opplag Styret for 2002: SYNNØVE K. BØEN (leder), ODD JENVIN (nestleder), MONA HALSBAKK, SØLVI LERFALD, ARNT-EINAR LITSHEIM, MERETE SKAUG, TERJE THUSETH og STEIN ELIASSEN. Ansvarlig utgiver: SAMFUNNSVITERNES FAGFORENING. Trykk: HAGEN OFFSET AS For annonser, ta kontakt med vårt sekretariat, tlf E-post: Forsidefoto: ODD 2 JENVIN

3 innhold ikt som egen kraft i Statoil? les side 5 Ved analyse av utviklingsprosjekter har det vært vanlig å anta at informasjonsteknologien har en iboende kraft. I sin doktorgrad viser Dr. polit Vidar Hepsø at ved å nytte andre tilnærminger blir forklaringen noe annerledes. side 8 Bøker har den egenskap at de kan vekke oss fra stivnede tankemønstre, eller aller helst få oss til å tenke helt nye tanker. Det mener iallfall Svein Skarheim når han presenterer to ferske bøker fra Universitetsforlaget. Intellektuelt vårslipp side 10 Har du studert sosiologi og lurer på hva som skjer i faget, hvilke bøker som er aktuelle og hvordan livet arter seg som student i dag? Les intervjuet med sosiologiprofessor Lars Mjøset og to studenter ved UiO. side 14 - Det som slo deg når du møtte Bourdieu var interessa hans for menneske. Ingen kunne unngå å kjenne gløden når ein møtte han. Slik startar Nicolaysen sitt minneord om en av våre fremste samfunnsforskere. Diskurser i sosiologi B ourdieu er død side 20 I NRK Nyheter 14. mars sier Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman at universitetene utdanner byråkrater osiolog som er uegnet for jobb i det private næringsliv. Samfunnsviternes leder Synnøve Bøen svarer. side 20 Forrige nummer av Samfunnsviteren hadde et intervju med professor Tom Christensen som gav råd om å stoppe forvaltnningsreformen. Her redegjør Arbeids- og administrasjonsdepartementet for mål og bakgrunn for moderniseringen i forvaltningen. side 22 I en undersøkelse gjort av Samfunnsviterne sier flertallet av de spurte at de forventer omstillinger i fremtiden. 3

4 4 styret Synnøve Bøen leder Synnøve K. Bøen kan nåes via e-post: eller på tlf: , mobil: Oppstart av lønnsoppgjøret - et sikkert vårtegn. Lønnsoppgjøret for 2002 er i gang i stat, kommune, Oslo kommune og NAVO. Akademikernes og Samfunnsviternes hovedkrav i samtlige sektorer er en mer fleksibel og desentralisert lønnspolitikk med større lokale potter enn ved tidligere oppgjør. Forhandlingene i stat og kommune skal være ferdigforhandlet innen 1.mai. I staten har arbeidsgiver ved AAD signalisert vilje til å avsette større lokale potter enn det som har vært vanlig. I åpningsmøtet påpekte også statsråd Norman behovet for å belønne innsats og resultater som fremmer modernisering, økt effektivitet eller bedre tilbud til brukerne. Akademikerne tallfestet lite i sitt første krav, men har krevd en gjennomsnittlig lønnsvekst på 6-7 % for sine medlemmer. Dessuten understreker kravet behovet for en betydelig økning av avsetning til lokale potter ved at det kreves at minimum halvparten av rammen bør gå til lokale forhandlinger i virksomhetene. Særlig spenning knytter det seg til oppgjøret i KS-området hvor mulighetene for radikale endringer i forhandlingssystemet synes mulig. I kommunal sektor ønsker Akademikerne en endring av dagens avtalestruktur hvor et nærmere antall stillinger løftes ut av stillingsregulativet og får fastsatt sin lønn lokalt. Akademikerne har fremmet krav om å fjerne hovedlønnstabellen og at felles regulativ med staten opphører. Akademikerne har videre ønsket å fjerne lønnsrammer og lønnsstrukturer. Dette var langt på vei sammenfallende med tilbudet fra KS og har også støtte i YS/NITO. I NAVO-området er det to separate overenskomstområder som skal forhandles. Det ene er det tradisjonelle NAVO, der ulike tidligere statsbedrifter som Posten og Telenor inngår. Det andre området er NAVO-helse som omfatter de nye helseforetakene som eies av staten. Overenskomstene består av en sentral og en lokal del, hvor den sentrale delen er mindre omfattende enn det vi er vant til fra andre tariffområder. Dette gjør at våre tillitsvalgte lokalt får en nøkkelrolle i forhandlingene. Selv om Samfunnsviterne ikke er store i NAVO-området er NAVO-forhandlingene viktige, særlig fordi det lokale nivået trekkes så aktivt inn i utformingen av oppgjøret. Aktuelt i foreningen Første delprogram offentlig sektors nye rammebetingelser i Master of Management i omstilling i offentlig sektor for Samfunnsvitere er i gang! I underkant av 20 samfunnsvitere har satt av tid til en spennende etterutdanning i regi av Handelshøyskolen BI og Samfunnsviternes fagforening. Vi vil omtale kurset og deltakerne i et senere nummer av Samfunnsviteren. Samfunnsviternes hovedstyre, fylkesledere og sekretariat var mars samlet til vårseminar i Reykjavik. Foruten samtaler og erfaringsutveksling med Akademikerne og Samfunnsviterne på Island, diskuterte tillitsvalgte og ansatte hvordan man kan styrke rekrutteringsarbeidet og den faglige profileringen av foreningen. Det vil bli satt i gang rekrutteringstiltak rettet mot studenter. Man hadde også gode diskusjoner om hvordan Samfunnsviternes fagforening skal forholde seg til omstillingsaktuelle temaer som oppgavefordeling og overføring til kommunalt ansvar, lokalisering og utflytting av virksomheter, samt motivasjonsfaktorer og ledelse. Flere av fylkesavdelingene har valgt våren som tidspunkt for gjennomføring av årsmøter i lokallagene. Vi oppfordrer medlemmene til å benytte denne anledningen til å komme med innspill til saker og temaer som foreningen bør beskjeftige seg med. Det nye hovedstyret og leder har ambisjoner om å delta i samfunnsdebatten for å profilere foreningen og medlemmenes faglige kompetanse overfor arbeidsgivere, myndigheter og samfunnet for øvrig. Aktuelle kronikker, debattinnlegg og motinnlegg vil forløpende bli lagt ut på Samfunnsviternes hjemmeside.

5 fødes og utvikles, spres og dør Hvordan oppstår og spres ideer knyttet til ny anvendelse av IKT i organisasjoner? Hvilken rolle har de menneskelige ressursene - og hvilken rolle spiller teknologien? Ved analyse av slike utviklingsprosjekter har det vært vanlig å anta at informasjonsteknologien har en iboende kraft. TEKST OG FOTO DR. POLIT VIDAR HEPSØ Aktør nettverksteori gir et alternativ til en slik forståelsesform. Det er en metode for å spore prosessene bak forhandling, redefinering og tilegning av interesser i utviklingen av ideer/konsepter på deres vei til å bli en akseptert og materialisert virkelighet. Slik skapes en dypere forståelse av de tilsynelatende grå tekniske egenskapene ved teknologien og hvordan disse oversettes til ikke teknologiske egenskaper. Drivkraften bak nye idèer og konsepter er aktører som søker å opprettholde sine interesser. Fra ideer til konsept I mine analyser ser jeg på de krefter (menneskeligeikkemenneskelige) som former en ny idè/konsept helt fram til den er stabilisert i en akseptert materialisert virkelighet, som allianser eller nettverk av mennesker og ikke menneskelige elementer. Stabilitet er slutten på en lang forhandlings og mobiliseringsprosess hvor mange sprikende krefter og krav blir samlet under akseptable sannheter. Det spøres hva organisasjonen gjør med ideen? Hvordan oversettes populære ideer knyttet til IKT og organisasjonsutvikling når de reiser i organisasjoner, hvor foregår oversettelsene, hvem er oversetterne og sist men ikke minst på hvilken måte oversettes ideene? Intranettprosjekt i Statoil Studiet er et intranettprosjekt i Statoil gjennom fire år via deltakende observasjon, intervjuer og gjennom analyse av et større skriftlig materiale. Nye ideer er ofte generelle fraser med vagt innhold. Det er gjerne historier ledere og IT-sjefer får gjennom flyplasslitteratur eller på større nasjonale-intenasjonale konferanser. For at disse IKT-ideene skal bli noe mer enn nye ord og historier som sirkulerer i disse meningfellesskapene må de få tilført innhold gjennom at de oversettes, eller translateres som Latour kaller det, til den konkrete sammenhengen de skal brukes. Oversettelse her er tekstmessig samtidig som det er en transformasjon fra en fysisk form til en annen. Idèene kan gi svar på gamle problemer, og gamle problemer blir satt inn i en ny sammenheng. Ideene fungerer som lyskastere som gjør at en får nytt lys på gamle problemer: kan man ha et bedriftskultur problem uten at det finnes et begrep om dette? Slik kan idèer også skape nye spørsmål. 5

6 Studiet fulgte et intranettprosjekt i Statoil gjennom fire år via deltakende observasjon, intervjuer og gjennom analyse av et større skriftlig materiale. Hovedpoenget i analysen er at en ide eller et konsept som mobiliserer elementer i verden har ingen mening uten aktører som utvikler det. Snøballeftekt I overført betydning snakker en om en snøballeffekt. Idèen tar med seg både eksisterende sosiale og teknologiske elementer, tilgjengelige personer og institusjoner, organisatoriske rutiner og eksisterende IKT løsninger samtidig som den bringer inn nye elementer. Den nye IKT- snøballen kan være revolusjonerende, men hvis den ikke over tid innrullerer nye eller eksisterende elementer vil den dø. Jo mer av elementene som klabber seg på underveis jo sterkere blir ideen. Ved å låne begrepet sirkulasjon fra Bruno Latours bok Pandoras Hope beskrives fem sløyfer i et sirkulasjonssystem som suksessfulle ideer og konsepter knyttet til IKT og organisasjonsutvikling går gjennom. Mobilisering av elementer i verden Den første sløyfen i et slikt sirkulasjonssystem er knyttet opp mot mobilisering av elementer i verden og poenget er at det er en økende mobilisering av ikke menneskelige elementer inn i situasjoner hvor nye ideer og konsepter beveger seg. Nye ideer har gjerne bestemte fødesteder hvor de spres fra som: konferanser, Boston området og uformelle nettverk. Ulike personer i bedrifter oversetter disse ideene til sine kontekster. Slik blir ideene knyttet sammen med eksisterende tenkesett og praksiser. Et eksempel er at ny bruk av informasjonsteknologi kan kobles sammen med eksisterende ledelses og styrings teknikker. Det er ingen apriori kobling mellom elementene, de utvikles/detaljeres underveis og det er stor grad av etterrasjonalisering og legitimering når forbindelsen er opprettet. Heterogeneous engineers, som Latour kaller dem, tar opp elementer og skaper krav og forventninger med basis i disse heterogene elementene. Disse ingeniørene ser nye potensielle elementer i tiden og setter disse sammen. De er kreative og har tilgang til arenaer hvor ideer/konsepter blir født og kommuniseres. Autonomisering Autonomisering er den andre sløyfen i sirkulasjonssystemet. Idèer danner bare basisen og ideen må frigjøre seg fra en eksisterende orden. Dette kan skje gjennom at ideen utvikler en nisje i bedriften, organisasjonen, samfunnet og markedet. De som selger konseptet har en tendens til å utvikle egne legitimerende og rettferdighetsgjørende historier/fortellinger som beskriver ideen eller konseptets fordeler og argumentene for dets autonomi. Idèutviklerne bygger opp kompetanse til å selge konseptet videre inn i de nisjer/områder man går inn i. De samme personene må også utnytte andre institusjoner som trengs for å støtte videreutviklingen av konseptet; som muliggjørende fysisk arbeidsmiljø (arkitektur), finansiering, kobling mot strategier, ledelse og strategisk agenda. Dette dreier seg i stor grad om å utnytte en eksisterende infrastruktur av menneskelig og ikke menneskelige elementer rundt en sosial orden. Utvikling av allianser Utviklingen av allianser som støtter ideen er tredje sløyfe i sirkulasjonssystemet. For å få konseptet til å bli autonomt og frigjøre seg fra personer eller grupper som utviklet det er en avhengig av å sette opp piloter og oversette i mer varig materiell form. IKT systemer er eksempler på hermetiserte ideer og konsepter som engang levde som konsepter i miljøet som utviklet de, men som tilslutt ble formalisert som algoritmer. Hovedpoenget er at slike heterogene allianser får konseptet til å spre seg gjennom ledelse og maktsentra, en får utvikling av spesialtilpassede nisjer gjennom innrullering av både menneskelige og ikke menneskelige elementer. Når alle disse alliansene blir lagt

7 opp på hverandre begynner konseptet å vokse og spre seg. Overtalelse og inskripsjon gjennom de som jobber med spredningen av konseptet skaper og utvikler forbindelsene mellom elementene. Allmen representasjon Allmenn representasjon er den fjerde sløyfen i sirkulasjonssystemet og adresserer hverdagsaktivitetene til personer i grupper, markedsnisjer, organisasjoner eller samfunn som blir utsatt for ideen eller konseptet. Disse personene kan leve i andre livsverdener og inneha ulik virkelighetsoppfatning fra ledere og konseptutviklere som har hatt befatning med konseptet gjennom de forrige sløyfene av sirkulasjonssystemet. En vil møte spørsmålet om konseptet er viktig for disse menneskenes hverdag og liv? Mange gode tanker om IKT og organisasjonsutvikling har strandet her. Denne sløyfen i sirkulasjonssystemet gjennomfører en pragmatisk test på om konseptet vil overleve-spres videre. Hverdagsaktiviteter tester styrken til det eksisterende nettverk av mennesker og ikke menneskelige elementer og om det nye konseptet kan endre dette nettverket. Videre spredning av ideen skjer hvis konseptet oversettes til bruk i konkrete situasjoner av personer og grupper. Myter, legitimerende og rettferdiggjørende historier kan i stor grad bare utsette denne Ved hjelp av Brune Latours teorier kan en se virkningen og prosessene av IKT på en ny måte. testen. Samtidig må en også vedlikeholde eksisterende allianser og håndtere de nye menneskelige og ikke-menneskelige forbindelser som utvikler seg i nettverket. Viktig blir det også å koble opp og vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Nytt fra samfunnsforsking Dette er den andre artikkelen i serien «Nytt fra samfunnsforskningen». Vi håper og tror bidragene vil gi leserne en gylden mulighet til å holde seg oppdatert på noe av det som skjer i forskningsverden. I dette nummert gir Hepsø en kort presentasjon av de resultatene han sitter igjen med etter at han nylig avsluttet sin doktorgrad. Vidar Hepsø er dr. polit i sosialantropologi fra NTNU. Han er ansatt som forsker ved Statoils Forskningssenter i Trondheim hvor han har jobbet med IKT, nye samarbeidsformer, læring og forbedring siden Mer informasjon om hans virke finnes på Her er det også flere detaljer om hans doktorgradarbeid. mobilisere flere menneskelige og ikke menneskelige elementer. Ideen eller konseptet kan derfor bare sees i sammenheng med de andre fire sirkulasjonssløyfene. Sirkulasjonskraften er ikke i ideen eller konseptet alene. De fire første sløyfene ville dø uten konseptet. Mobiliseringen av verden ville oppløses i fragmenter og de som utvikler konseptet ville flyttet til nye prosjekter eller nye steder. Alliansene/allmennheten ville miste interesse og ikke bli oppmerksom på ideene. Samtidig ville også bindeleddene og knutene dø uten de andre sløyfene. En ide eller et konsept som mobiliserer elementer i verden har ingen mening uten aktører som utvikler det. Foruten støttende institusjoner, allianser og kollektiv som setter konseptet i sirkulasjon ville det dø. Ingen ville heller utføre hverdagslige pragmatiske tester på dets anvendbarhet. Bindeledd og knuter Bindeledd og knuter er den siste sløyfen i sirkulasjonssystemet. IKT og organisasjonsutviklings konseptet er knutene som holder de mange heterogene ressursene sammen. Det er noe som styrker deres samhold og akselererer deres sirkulasjon gjennom å holde et kollektiv av mennesker og ikke mennesker sammen. Ideen vokser gjennom å mobilisere flere og flere heterogene elementer i stadig større kollektiv. Sirkulasjonen stopper opp når innholdet er tørket ut, dvs at en ikke er i stand til å

8 Marianne Gullestad Det norske sett med nye øyne. Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt. Universitetsforlaget 2002 Bøker om et intellektuelt vårslipp Oslo kretsfengsel er omgitt av syv meter høye murer. Jeg går langs disse murene flere ganger hver dag på utsiden. De på innsiden kan jeg ikke se, og selve muren har jeg nesten sluttet å legge merke til. Forleden fikk jeg igjen øynene opp for de høye fengselsmurene, ved hjelp av en nysprayet grafitti på østveggen: «Det eneste som skiller deg å dem er en mur! Riv den!» Bøker har også den egenskap at de kan vekke oss fra stivnende tankemønstre, eller aller helst få oss til å tenke helt nye tanker. Slutter vi å lese bøker er det stor fare for at det reises mange mentale murer som hindrer oss i å se og tolke verden fra nye vinkler. Bok om fordommer I USA har den såkalte niggerdebatten blusset opp igjen. Den går i korthet ut på hvorvidt ordet «nigger» bør gå ut av bruk, eller om det bevisst skal brukes for å erobre og ufarliggjøre det. Rapperen Ice-T har sagt sitt om saken: «I m a nigga, not a Colored man; or a Black, or a Negro; or an Afrom American». I Norge skrev derimot sprinteren John Ertzgaard: «Jeg er ingen neger fra Toten, men en norsk-afrikaner» i et leserinnlegg, og startet dermed en negerdebatt her hjemme. Den norske striden om ordet «neger» er et kapittel i Marianne Gullestads Det norske sett med nye øyne. Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt. Det er en bok det er vanskelig å forholde seg likegyldig til, noe den kraftige debatten i både presse og fagmiljøer AV SVEIN SKARHEIM viser. Dette er nettopp en slik bok som kan få deg til å se ting på en ny måte, så dersom du bare skal lese en ny fagbok denne våren bør det bli denne. Boken handler om «oss», det vil si majoriteten. Gullestad skriver om «oss» fordi innvandringsdebatten til nå nesten bare har handlet om «dem». Sentrale spørsmål som boken reiser er : Hvilke tenkemåter preger den norske mannen og kvinnen i dag? Hva er de grunnleggende norske verdier? Er det en del av det norske å lage usynlige barrierer overfor fargede mennesker, slik at selv de som er født i Norge behandles som utenforstående? Det er ikke synspunktene til den vanlige mannen i gaten hun er interessert i. Det er diskusjonen som foregår, eller ikke foregår, i eliten som utgjør materialet for Gullestads undersøkelse. Når eliten snakker om «de andre», i dette tilfellet innvandrere, leverer de et interessant materiale om seg selv. Et av bokens poenger er at om du er «neger» eller «innvandrer» så er det vi hvite nordmenn som bestemmer hva du skal hete, for du kan aldri bli en av «oss». Når en språkprofessor uttaler at neger er en nøytral beskrivelse av hudfarve, så er det en treffende illustrasjon av hennes poeng. For Gullestad er det ett fett hva som skjer med selve ordet «neger», men det er forestillingene som følger med det som interesserer henne. Boken genererer ny kunnskap og er definitivt et viktig bidrag til å heve refleksjonsnivået på innvandringsdebatten. Boken viser at både presse og forskere i Norge gradvis har blitt mer respektløs og nedlatende i sin behandling av minoriteter. 8

9 Med denne boken holder Gullestad opp et speil for oss alle. Fravær av selvrefleksjon I år feires 50-årsjubileet for Norge som bistandsnasjon. I den anledning utgis Terje Tvedts Bilder av «de andre». Om utviklingslandene i bistandsepoken i nytt opplag. Da boken kom første gang i 1990 ble den tankevekkende lesning, og mange av mine tilvante tankemønstre og forestillinger ble brutalt revet ned. Denne kritiske og originale bistandsstudie vakte da også debatt: «Bokbombe mot norsk bistand» skrev VG, og «En av de mest illojale bøkene som er skrevet i Norge på lang tid» meldte NRK. Boken undersøker de ideer om verden og oss selv som lå og fortsatt ligger til grunn for offisiell norsk politikk. Tvedt påpeker at ved å sette et klart skille mellom «oss» og «dem», skapes og opprettholdes vårt eget selvbilde. Et viktig spørsmål er hvilke bilder av «de andre» som oppsto i Norge i denne perioden da vi, en promille av verdens befolkning, med begrenset erfaring og kunnskap om Asia, Latin- Amerika og Afrika, ble stilt overfor dem som deres veivisere og hjelpere. Et av bokens hovedpoeng er at det norske bildet av utviklingslandene reflekterer i større grad norske holdninger enn en kenyansk eller pakistansk virkelighet. Alt tyder på at vi står foran en usedvanlig flott vår. Du oppfordres derfor til å bedrive mentalhygienisk fengselspolitikk; riv ned noen tankemurer, og løslat intellektet. Lesning av god faglitteratur kan være en god start. En av våre aller beste rapperne, Apollo, sier det på sin måte i låten Sperra inne: «Det å se seg sjøl i speilet ekke å være reflektert». Terje Tvedt: Bilder av «de andre». Om utviklingslandene i bistandsepoken. Universitetsforlaget 2002 [1990] Svein Skarheim er forlagsredaktør for historie og samfunnsfag i Universitetsforlaget «Nytt» ansikt i sekretariatet Etter lang fartstid i Samfunnsviterne gjennom styreverv,engasjement som fylkesleder og deltakelse i forhandlingsutvalget er Knut Aarbakke ansatt på fulltid i foreningens sekretariat. Bakgrunnen til Knut Aarbakke er bred. Kort oppsummert kan han skilte med: Cand.polit grad fra Universitetet i Bergen, jobb i Statistisk sentralbyrå, flere år på Høgskolen i Hedemark og til sist noen år for Norges Farmaceutiske Forening. Det er altså grunn til å tro at Aarbakke er en som kan se tingene fra flere sider. Lønn og tariff Aarbakke er entusiastisk når han snakker om sine interesseområder innenfor fagforeningsverden: - Lønnspørsmål, tariff og forhandlinger! Gjennom å arbeidet i sekretariatet kan jeg aktivt være med der det skjer og å trekke i tråder for å nå de lønnsmålene vi som høyt utdannet gruppe fortjener. Knut Aarbakke har lang erfaring med lønnspørsmål, tariff og forhandlinger. Foto: Gunn Kvalsvik - Hva er dine ambisjoner fir Samfunnsviterne? - I tillegg til tariff vil jeg særlig jobbe for at vi skal bli enda mer proffe på medlems og tillitsvalgtsiden. Jeg tror også at vi kan bli bedre og har mer å lære når det gjelder å takle tyngre konflikter på vegne av våre medlemmer. Plankekjøring Det er altså ikke noe nytt ansikt som har tar over jobben som rådgiver etter Lars-Petter Eriksen. Etter mange års erfaring og «fritidsjobbing» for Samfunnsviteren er det naturlig å spørre om jobben bare blir plankekjøring? - Nei, på ingen måte, svarer Aarbakke. For meg er dette helt maksimalt. Å rendyrke det jeg kan best, eller iallfall liker best, er den perfekte jobb. 9

10 Diskurser i dagens sosiologi Dersom noen skal være den rette til å svare på sosiologiens stilling, er Lars Mjøset mannen. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og bak seg har han en rekke bokutgivelser, blant annet «Kontroverser i Norsk Sosiologi» (1991). Mjøset sitt spesialfelt er historisk sosiologi. P å 90 tallet skjedde det overgang til masseutdannelse. På 1970-tallet uteksaminerte Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Oslo ca. 20 hovedfagsstudenter pr. år. I 1999 hadde tallet steget till 88, innleder Mjøset. Den dramatiske økningen mener han delvis skyldtes regjeringen som ville pynte på arbeidsledighetstallene, samt tendensen til kvinnenes søkning mot høyere utdanning. På slutten av 60 tallet hadde det historiske studentopprøret stor betydning. Studentene viste en stor interesse men samtidig hadde de en dogmatisk holdning. De hadde alle svarene, men var aktive studenter.- De som underviste ble sett på som suspekte sier Mjøset. På 80 tallet var det en mer akademisk debatt, som særlig knyttet seg til den første maktutredning. Det var en polarisering mellom de sosiologene som ville følge de sosialøkonomiske prinsippene om rasjonelle valg og den sentrale sosiologiske tradisjonen, som gikk sterkt imot disse prinsippene. I forhold til dette har det ikke vært noen store debatter på 90 tallet fastslår Mjøset. AV ATLE MESØY Mindre kranglevorne studenter Han ser på nåtidens studenter som mindre kranglevorne, og tror at noe av årsaken ligger i noe av måten studentene blir møtt på. Det viktige blir å oppnå studiepoeng, akkurat så mange man behøver. Fram til begynnelsen av 80 tallet valgte studentene mer ut i fra det de hadde lyst til, og kurstilbudet var mer spesialisert. Studentene tenkte overhodet ikke på noen poengskala som måtte oppnås. Nå er det et mye mer fastlagt mønster, forklarer Møset. - De nye studiereformene legger ennå større vekt på effektivitet i uteksaminering er av studenter. Han tror kanskje at dette er den andre ytterlighet av studentopprøret. - Ironisk nok knesetter dagens universitetsreformer mange av de prinsippene studentopprørerne i sin tid fryktet og motarbeidet, sier Mjøset. Universitetet er i ferd med å gå over til et mer anglo/amerikansk system. For de ansatte blir publisering et stadig viktigere stikkord. Effektiviteten blir målt i hvor mange artikler du kan få på trykk, og artikler i spesialiserte internasjonale tidsskrift teller mest. Mjøset 10

11 ser ikke dette som befordrende for det sosiologiske engasjementet i den offentlige debatt. På 90-tallet På 90 tallet var det få store bokutgivelser. I farten kommer Mjøset på en. En bok om Gro Harlem Brundtland av Dag Østerberg. Han ser det som et paradoks at den norske sosiologiens gullalder var på 60 tallet, da resursene var mer begrenset enn de er i dag. Mjøset ser mange dyktige uteksaminerte sosiologer, men ikke så mange flotte arbeider. - Det er vanskelig å gå dypere, for eksempel skrive en bok. Som et eksempel nevner Mjøset det norske samleverket Det Norske Samfunn. Den første utgaven kom i 1968, den andre i 1975, den tredje i 1986, men ingen bok utkom på 90 tallet. Flere uteksaminerte, har ikke ført til de stor milepæler i faget, understreker Mjøset. Årsaken til mye av dette ser han ved at forskningsrådssystemet gjemmer bort mye av arbeidet. Han påpeker dette som en svært viktig utfordring for Forskningsrådet. Mjøset frykter også at dersom Trond Giske og studentene får det som de ønsker, vil mange ansatte frykte for forskningstiden deres. De store temaene Sosiologi er mer todelt enn mange andre samfunnsfag ved at den har et viktig område som handler om store sosiologiske/ filosofiske spørsmål, sier Mjøset. Han nevner store navn i dag som Anthony Giddens og Jürgen Habermas. Disse uttaler seg generelt som samfunnsspørsmål, og Giddens er til og med rådgiver for Tony Blair. Mjøset ser på det siste som litt spesielt og ingen trend. Mye av dagens sosiologi er knyttet opp til velferdsstaten og Norsk Forskningsråd, sier Mjøset. Bindestrekssosiologi er et viktig stikkord. Eksempler på dette er Industrisosiologi, Kjønns/kvinnesosiologi, og studeier av velferdsstaten. Dette er problemområder for statens offentlige politikk.- Selv om staten og næringslivet spiller en viktig rolle for bevilgning til forskningsprosjekter og områder, kan ingen bestemme de store linjene, sier Mjøset, og synes forskerne har relativt mye autonomi. Et av hans ankepunkt, er at monografiene mangler. Dette var det mer av i sosiologiens barndom, sier han og fortsetter. Mange dyrker de sosiologiske/ filosofiske delene av faget. Mjøset ser også at dette er viktig for studentene. Mjøset frykter påvirkningen fra de estetiske- humanistiske fagene. Foto: Gunn Kvalsvik -Det har skjedd en dreining i forhold til kulturstudier. Polemisk sagt, kan man si at tidligere måtte sosiologene forsvare seg mot naturvitenskapen. I dag må vi passe oss for det som kommer fra de estetisk-humanistiske fagene. Sosiologi bør helst styre unna begge sier han. Konstuksjonismen Et område Mjøset nevn især er konstruksjonismen. Noen tror at man har kommet til bunns når man har avdekket de retoriske figurene, sier han I dag opplever Mjøset at informasjonsrådgiverne driver med mye sosiologi, og forklarer: - Det kan være alt fra å plante et produkt til å legge opp en informasjonsstrategi. Dersom man driver dette veldig langt, er man over i konstruktivistisk sosiologi. Med andre ord, prege folks virkelighetsbilde. Mjøset ser at for eksempel retorikk kan bygges inn i faget, men påpeker at det kan bli veldig problematisk dersom dette blir dominerende. Om man rendyrker en sosiologi på disse premissene blir sosiologien ikke mer enn en kunnskapsbasis for informasjonsrådgiverne, en av 90-tallets nye yrkesgrupper, som bistår næringslivet med informasjon- og reklamestrategier. Et forvirrende fag Mjøset innrømmer at sosiologien kan fremstå som et forvirrende fag. Man lærer i så mange retninger på det sosiologiske/ filosofiske området, sier han. Samtidig er sosiologien blitt involvert på stadig flere områder i samfunnet. Mjøset fremhever følgende områder hvor sosiologien er kunnskapsleverandør: særlig i forhold til velferdsstat og sosialpolitikken, på det offentlige området, og i forhold til organisasjonsdesign på det private området. Han poengterer også at den norske sosiologien står sterkt i et internasjonalt perspektiv. Mange myndigheter er mindre villige til bevilge penger, sier Mjøset. Optimisme for fremtiden På slutten av 90-tallet utga ISA (International Sociology Association), en serie små hefter med artikler om hvor sosiologien stod i de forskjellige landene. Skandinavia var den eneste regionen der artikkelforfatterne var optimistiske på vegne av faget. Mjøset tror at mye av grunnen til dette ligger i hvordan velferdsstaten står sterkt i Norden. Døende fag? I den anglo/amerikanske verden mener Mjøset at faget er 11

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Igjen nærmar det seg jul. Det betyr blant anna at kalendrane fyllast opp av juleavslutning på skule,

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør bestemor mi var ein sentral

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Valdagen nærmar seg med stormsteg. Og fortvila sappar eg rundt på ulike tv-kanalar og radiostasjonar som sender valinformasjon. Argumenta går

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2009 SAMFUNNSVITEREN Tema: Embetsverkets posisjon og makt - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Elena Bjørgve Masteroppgave i samfunnsplanlegging

Detaljer