MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL /10 10/326 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP & /10 10/465 KRØDSHERAD EVERK - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP & /10 10/476 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR /10 10/490 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER /10 10/483 ØKONOMIRAPPORT PER /10 09/780 SLETTEMOEN VANNVERK - HØYNE LÅNEBELØP M /10 10/471 ENDRING AV GEBYR FOR BYGGE-OG UTSLIPPSSAKER GRUNNET NY BYGNINGSLOV FRA /10 10/475 GEBYRREGULATIV PLANBEHANDLING /10 10/474 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER /10 10/477 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN /10 10/481 KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER - UTEBODER /10 10/463 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /10 10/464 EVENTUELT

2 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (Ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe (Varaordfører) Forfall Mona Høgli Odd Henning Bentsen Forfall Bjørg Irene Hellsten Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Forfall Magnhild S. Pedersen Ove Jokerud Forfall Åge Henning Jokerud Einar Grimelid Forfall Inger Kristin Grimeli Even Sjetne Bøe Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Inhabil i sak 64/10. Ingen møtende vararepresentant. Roy Heia Forfall Vidar Fossum Helene Øverby Møtt Linda Aaskjær Møtt Eli Marie Hanserud Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 62/10 til sak 75/10 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:10/462 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL KOMMUNESTYRET( ): Ingen tilstedeværende taler. Til saksliste 3

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 212 &14 Arkivsaknr.:10/326 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 Vedlegg: Årsberetning og regnskap Saksopplysninger: Krødsherad kommunes regnskap for 2009 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr ,-. For 2008 var tilsvarende tall kr ,-. Mindreforbruket framkommer som et resultat av kommunens samlede driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter samt netto avsetninger. Rentenetto vedr. kommunens innskudd og lånemidler utgjør 2,3 mill. bedre enn budsjett. Rammetilskudd og inntekts-/formuesskatt vier samlet 0.65 mill. bedre enn budsjett. Ved fokus på netto driftsrammer til sektorene har sektor Administrasjon/fellesdrift et mindreforbruk på 1,83 mill, hovedsakelig knyttet til føringer i forbindelse med årets og tidligere års premieavvik, momskompensasjon og mottatte konsesjonsgebyrer. Sektor Helse, sosial om omsorg har et mindreforbruk på 1.38 ill som blant annet er knyttet til besparelser innen lønnsområdet og testamentinntekter vedr. salg av Hagalia. Sektor oppvekst kommer ut med et mindreforbruk på 0.9 mill når man hensyntar frie midler i form av skjønnsmidler barnehage og statstilskudd til private barnehager. Sektor teknikk, næring og miljø kommer samlet sett tilnærmet ut i balanse i forhold til budsjett. For øvrig vises til eget vedlegg med følgende innhold til behandling. Del 1 Årsberetning og regnskap. Del 2 Årsberetning fra de ulike sektorene. Del 3 Årsregnskap med regnskapsskjemaer og økonomiske oversikter, noter, fullstendighetserklæring og revisjonsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskapet, 7, skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret med kopi til formannskapet. Kontrollutvalgets uttalelse fra møte hitsettes: Konklusjon: Kontrollutvalget har ingen merknader til Krødsherad kommunes årsregnskap for Til saksliste 4

5 Rådmannens kommentar: Utjevningsfond pensjonskostnader. Som det går fram av ovenstående, og også av tidligere års regnskaper har Krødsherad kommune over flere år hatt et positivt premieavvik pensjon. Fram til 2002 ble kommuneregnskapet belastet med forfalt og betalt premie til pensjonsleverandør. Som følge av nye regnskapsregler fra 2002 skal driftsregnskapet ikke belastes med betalt premie som tidligere, men med netto pensjonskostnad. Differansen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad kalles premieavvik som skal tas til utgift/inntekt i driftsregnskapet i året det oppstår og så fordeles (amortiseres) over de 15 påfølgende år. Ser man på pensjon som sparing i et uendelig perspektiv vil summen av premieavvikene være tilnærmet 0, men i et kortsiktig perspektiv vil det oppstå til dels betydelige premieavvik i enkelte år. For å unngå utslagene dette gir på driftsresultatet foreslår rådmannen å opprette et eget utjevningsfond for å finansiere svingninger i årlige premieavvik. Fondet styrkes ved at det settes av midler i år med positivt premieavvik (forutsatt positivt regnskapsresultat) og nyttes til å finansiere utgifter ved negativt premieavvik. (Se for øvrig Note 2, side 86). Årets positive premieavvik utgjør totalt kr ,-. Rådmannen vil foreslå at Krødsherad Kommune i forbindelse med disponering av årets mindreforbruk avsetter kr ,- (tilsvarende positivt premieavvik for 2009) til utjevningsfond pensjonskostnader. Disposisjonsposter til sektorene. Rådmannen ønsker også å vise til budsjettprosessenes vurdering av muligheter for å tilbakeføre til sektorene hele eller deler av sektorenes mindreforbruk. Dette har til nå vist seg å være en stor utfordring i forhold til stramme budsjettrammer. Som det framgår innledningsvis er årets totale mindreforbruk stort sett generert ved hjelp av merinntekter utover budsjett. Rådmannen ser allikevel av den oppfatning at sektorenes husholdering med sine totalrammer har vært svært respektabel, og at det bør vurderes å tilbakeføre noe midler i form av disposisjonsposter til sektorene. Rådmannen mener at det ikke bør differensieres mellom evt. tilbakeføringer til sektorene, et felles løft fram mot et godt resultat bør premieres likt. Rådmannen vil derfor anbefale at de 3 sektorene, oppvekst, helse og omsorg og teknikk, næring og miljø, tilføres hver sin disposisjonspost, stor kr ,-. Disponering av mindreforbruk for øvrig. For øvrig vil rådmannen anbefale at resterende del av mindreforbruket, kr ,- tilføres disposisjonsfondet. I henhold til KL 43 er det kommunestyret selv som vedtar årsregnskapet. Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. Rådmannen viser til kontrollutvalgets uttalelse og oversender saken til formannskapet som bes om å fremme innstilling overfor kommunestyret i henhold til bestemmelsene i KL Til saksliste 5

6 FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Årsberetning og regnskap for Krødsherad kommune for året 2009 med vedlagt revisjonsberetning og obligatoriske regnskapsskjemaer, oversikter og noter, godkjennes. Krødsherad kommunes regnskapsmessige mindreforbruk, fordeles på følgende måte: Kr ,- avsettes til Utjevningsfond pensjonskostnader Kr ,- avsettes til Disposisjonsfond øremerket sektor TNM Kr ,- avsettes til Disposisjonsfond øremerket sektor HO Kr ,- avsettes til Disposisjonsfond øremerket sektor Oppvekst Kr ,- avsettes til Disposisjonsfond. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Ordførers innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Årsberetning og regnskap for Krødsherad kommune for året 2009 med vedlagt revisjonsberetning og obligatoriske regnskapsskjemaer, oversikter og noter, godkjennes. Krødsherad kommunes regnskapsmessige mindreforbruk, fordeles på følgende måte: Kr ,- avsettes til Utjevningsfond pensjonskostnader Kr ,- avsettes til Disposisjonsfond TNM Kr ,- avsettes til Disposisjonsfond HO Kr ,- avsettes til Disposisjonsfond Oppvekst Kr ,- avsettes til Disposisjonsfondet Til saksliste 6

7 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 212 &14 Arkivsaknr.:10/465 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: KRØDSHERAD EVERK - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 Vedlegg: Årsberetning og regnskap Krødsherad Everk 2009 Saksopplysninger: Krødsherad Everksstyre har i møte , sak 2/10, behandlet årsberetning og regnskap for Krødsherad Everk K.F. Everkstyret fattet i ovennevnte sak slikt vedtak: Styret godkjenner det framlagte forslag til årsberetning og regnskap for Regnskapet for Krødsherad Everk viser et overskudd på kr ,- etter skatt som utgjorde ,- Netto finansinntekter inkl. andel FKV Ramfoss utfjør kr Krødsherad Everks egne netto finansinntekter utgjør ,-. Endringen på fondsplasseringene er hensyntatt. Renter på ansvarlig lån kr. 35 mill. kr ,- er utgiftsført. Avsatt til utbytte kr ,- Tilført egenkapitalen kr ,- Årsoverskudd kr ,- Kontrollutvalget har i møte behandlet Krødsherad Everk KS sitt årsregnskap for Uttalelsen er vedlagt saken. Rådmannens kommentar: Rådmannen henviser til kommunestyrets budsjettvedtak for Krødsherad kommunes årsbudsjett 2009, som følger: For 2009 pålegges Krødsherad everk et totalt uttak på kr ,-. Kr ,- benyttes i driftsbudsjettet. Resterende midler, kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Krødsherad kommune har for 2009 mottatt renter fra ansvarlig lån til Krødsherad Everk med kr ,-. Sammen vedtatt avsatt utbytte, stort kr ,- tilsvarer totalbeløpet det pålegg om totaluttak som er vedtatt av Krødsherad kommunestyre, kr ,-. Til saksliste 7

8 Rådmannen viser til kontrollutvalgets uttalelse og oversender saken til formannskapet som bes fremme innstilling overfor kommunestyret. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Regnskapet for 2009 for Krødsherad Everk godkjennes. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Ordførers innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager fratrådte som inhabil. Ingen møtende vararepresentant. ENSTEMMIG VEDTAK: Regnskapet for 2009 for Krødsherad Everk godkjennes. Til saksliste 8

9 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:10/476 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR Vedlegg: Låneoversikt og Aksjeoversikt. Attestasjonsrapport fra revisjonen Saksopplysninger: I henhold til finansforvaltningsreglementet gjeldende for 2009, skal raportering om finansforvaltning skje etter årets slutt i separat årsrapport. Rapporteringpr. årets slutt er også medtatt i årsberetningen, del 1, pkt. 6. Rapporteringen er som følger: Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 64,79 mill kroner, dvs 9 lån i Husbanken (6,63 mill kr), 27 lån i Kommunalbanken (56,66 mill kr) og 3 lån i DnB Nor (1,49 mill kr). (jf. Note 11 med vedlegg Låneoversikt pr ). Alle lånene bortsett fra to startlån i Husbanken, er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Det er i 2009 tatt opp nye lån for til sammen 12,23 millioner kroner iht. til budsjettvedtak K-136/08 og ekstravedtak i løpet av (Jf. låneoversikt under Note 11) Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,57 millioner kroner fastrentelån og 54,22 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB Nor er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Til saksliste 9

10 Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,35 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 4 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,57 mill: -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 4,1 mill og fastrente 4,47 %til nov Lån vann/sunnelykkja (2006) med restgjeld 0,46 mill og fastrente 4,84 % til des Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 2,25 mill og fastrente 5,44 % til okt Lån Noresund sentrum (2009) med restgjeld 3,76 mill og fastrente 3,29% til febr Kommunen har 87,5% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. I 2009 har den flytende lånerenten i Kommunalbanken og Husbanken gradvis gått nedover i løpet av året. DnB Nor sin lånerente har vist en liten stigende trend i november og desember. Den nominelle gjennomsnittsrenten i 2009 har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,84%, Husbanken 4,28% og DnB Nor 2,84%. Det har i 2009 vært en nedgang i styringsrenten til Norges Bank fra 3% i januar til 1,25% tom 28. oktober. På rentemøtene 28. oktober og 16. desember økte styringsrenten med 0,25% hver gang slik at renten lå på 1,75% pr Tilspissinger og ettervirkninger av finanskrisen har medført rentenedgang i Norge og internasjonalt. Veksten i fastlands-norge har vært svak, herunder liten byggeaktivitet. Verden rundt oss har tilnærmet seg nullrente som de fleste steder synes å vedvare. Det er usikkerhet i videre renteutvikling mht når rentene vil stige til normalnivåer igjen. Internasjonal utvikling, inflasjon, kronekursen ved siden av styrken i norsk økonomi vil være avgjørende for rentesettingen framover. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd pr på til sammen kr 31,32 mill er plassert i DnB Nor (29,83 mill herav 18,26 mill fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (1,49 mill i fondsmidler). Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet gir lite rom for alternative plasseringer da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav. Renten på bankinnskudd iht. bankavtale er dessuten noe bedre enn hva de fleste pengemarkedsfond har kunnet tilby i Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB Nor har i 2009 vært på 2,46 %. Kommunen har i 2009 innskuddsrente lik 3 mnd NIBOR blank i DnB Nor. I Nes Prestegjeld Sparebank har kommunen rentebetingelser for innskudd lik 3 mnd NIBOR pluss 0,20%, daglig endring. Dette har gitt en gjennomsnittsrente i 2009 på 2,66%. Ved utgangen av 2009 var kommunen midt i prosessen med å få på plass ny hovedbankavtale. Kommunalbanken bistod kommunen i prosessen med anbudsrunde og de etterfølgende forhandlinger i Gammel hovedbankavtale med DnB Nor gjaldt imidlertid ved utgangen av Til saksliste 10

11 Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp knyttes til deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. (Jf. Note 5: Aksjer og andeler). Kommunen har iht. til sitt vedtatte finansreglement ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-. Av dette utgjør støttekjøp i Moelven Massivtre 1,2 millioner kroner. Videre inngår egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring med en andelsverdi på 2,18 millioner kroner inklusivt betalt egenkapitalinnskudd i 2009 på kr ,-. Egenkapitalinnskudd pliktes innbetalt som følge av at kommunen benytter KLP som pensjonsleverandør. Iht. K-sak 67/09 har kommunen i 2009 foretatt støttekjøp i Buskerud Kollektivtrafikk AS på kr ,-. Aksjene Krødsherad kommune innehar er ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Aksjene i Moelven Massivtre AS, som en betydelig post, står fremdeles med anskaffelsesverdi. I samråd med revisjonen er det valgt inntil videre fremdeles å bruke 1200 aksjer a kr 1.000,- pr stk.. Vedtak om verdireduksjon/ aksjereduksjon foreligger ikke. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Renten har i 2009 stort sett vært fallende, men med en stigende tendens på slutten av året. Styringsrenta har imidlertid ikke endret seg noe i løpet av 1. kvartal 2010 og er fortsatt på 1,75% etter rentemøtet 24.mars Finanskrisa internasjonalt med ringvirkninger nasjonalt har påvirket fastsettelsen, og videre utvikling i økonomien vil være avgjørende for rentefastsettelsen framover. Innskuddsrenta på kommunens bankinnskudd var i 2009 lav, men sett i forhold til forsiktig budsjettering ble det allikevel merinntekter på 0,32 millioner i kommunens driftsregnskap. Lav utlånsrenta har dessuten bidratt med hele 2,02 millioner i mindreutgifter sett i forhold til budsjetterte renteutgifter for Sett opp mot kommunens lånegjeld på 64,79 millioner kroner pr (der 10,56 mill imidlertid er bundet til fastrente) vil lavt rentenivå være gunstig for kommunen. Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillatter ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. Rapporteringshyppighet/ endringer Iht. K-sak 61/08 skal rapportering om finansforvaltning skje på lik linje med pliktig rapportering pr tertial og en årsrapport etter årets slutt. Krødsherad E-verk som et kommunalt foretak har til og med 2009 hatt eget Finansreglement. Det har blitt stadfestet at kommuneloven og finansforskriften for kommuner og Til saksliste 11

12 fylkeskommuner forutsetter et samlet finansreglement og forvaltning for kommunen som helhet. Nytt revidert finansreglement og samordning av kommunens finansreglement med Krødsherad E-verk sitt reglement er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Rådmannen viser til ovenstående rapport og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Rapporten tas til orientering. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Rapporten tas til orientering. Til saksliste 12

13 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:10/490 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER Vedlegg: Låneoversikt per Krødsherad kommune Saksopplysninger: Krødsherad kommune 1. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 63,51 mill kroner, dvs 9 lån i Husbanken (6,46 mill kr), 27 lån i Kommunalbanken (55,55 mill kr) og 3 lån i DnB Nor (1,49 mill kr). (jf. vedlegg Låneoversikt pr ). Alle lånene bortsett fra to startlån i Husbanken, er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Pr er det ennå ikke funnet nødvendig å foreta låneopptak iht. årsbudsjett for 2010 (K- 111/09). Dette avventes til tidspunkt da aktiviteten øker på investeringsprosjekter vedtatt finansiert med låneopptak. Iht. årsbudsjettvedtaket framgår låneopptak som følger; Kr ,- til utbedring av kirker Kr ,- til utbedring av skolelokaler I tillegg er det anslått kr ,- til oppføring av tilrettelagte boliger og kr ,- til trafikksikring Noresundanlegget. Disse to prosjektene krever framleggelse av egen sak til kommunestyre for mer eksakt låneberegning. Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB Nor ASA. Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,51 millioner kroner fastrentelån og 53 millioner kr lån med flytende rente. Til saksliste 13

14 Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB Nor er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,31 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 4 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,51 mill: -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 4,1 mill og fastrente 4,47 %til nov Lån vann/sunnelykkja (2006) med restgjeld 0,46 mill og fastrente 4,84 % til des Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 2,19 mill og fastrente 5,44 % til okt Lån Noresund sentrum (2009) med restgjeld 3,76 mill og fastrente 3,29% til febr Kommunen har 87,5% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken, Husbanken og DnB Nor har gradvis gått oppover fra årsskiftet og fram til Den nominelle gjennomsnittsrenten for årets 5 første måneder har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,25%, Husbanken 2,26% og DnB Nor 2,46%. Styringsrenten var ved årsskiftet på 1,75% og holdt seg på dette nivå fram til rentemøtet 5. mai da den ble økt til 2%. Videre utvikling i styringsrenta i 2010 er noe usikker. Det herjer fortiden en gjeldskrise i Europa. Land som Hellas og Spania sliter spesielt. Sentrale land som Tyskland og Storbritannia forbereder omfattende kutt i den offentlige pengebruken. Veksten i fastlands-norge er ennå forholdsvis svak. Med fare for synkende etterspørsel i Europa som følge av gjeldskriser vil også Norge kunne bli ytterligere rammet. Internasjonal utvikling, inflasjon, kronekursen ved siden av styrken i norsk økonomi vil være avgjørende for rentesettingen framover. 2. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd pr på til sammen kr 33,78 mill er iht. kontoutskrifter plassert i DnB Nor (32,29 mill herav 20,03 mill fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (1,49 mill i fondsmidler). Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet gir lite rom for alternative plasseringer da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav. Renten på bankinnskudd iht. bankavtale er dessuten noe bedre enn hva de fleste pengemarkedsfond har kunnet tilby. Fastrenteavtaler er også en mulighet, men krever bindingsperioder. Kommunen har underskrevet ny hovedbankavtale med DnB Nor for 4 år. Kommunalbanken bistod kommunen i prosessen med anbudsrunde og de etterfølgende forhandlinger. Ved en omfattende sammenstilling av kostnader/ vilkår fra tilbyderne fremstod DnB Nor s tilbud som det beste tilbudet. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB Nor har for de 5 første måneder i 2010 Til saksliste 14

15 vært på 2,40 %. Kommunen har i 2010 for de første 2 måneder innskuddsrente lik 3 mnd NIBOR blank i DnB Nor. Fom. mars er vilkårene iht. ny bankavtale 1 mnd NIBOR + 0,38. I Nes Prestegjeld Sparebank har kommunen rentebetingelser for innskudd lik 3 mnd NIBOR pluss 0,20%, daglig endring. Dette har gitt en gjennomsnittsrente så langt i år på 2,54%. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. samme verdier som pr Av dette utgjør støttekjøp i Moelven Massivtre 1,2 millioner kroner. Verdien på aksjene er fortsatt valgt å la stå til anskaffelsesverdi, dvs 1200 aksjer med pålydende verdi kr 1.000,-. Dette er i samsvar med aksjekapitalverdi iht. sist avlagte årsregnskap for selskapet. I samråd med revisjonen er det valgt inntil videre fremdeles å bruke 1200 aksjer a kr 1.000,- pr stk. Vedtak om verdireduksjon/ aksjereduksjon foreligger ikke. Videre inngår i balanseført totalverdi Egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring med en andelsverdi på 2,18 millioner kroner. Egenkapitalinnskudd pliktes innbetalt som følge av at kommunen benytter KLP som pensjonsleverandør. SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Moelven Massivtre AS 1200 aksjer Norefjell Kabelbane (K-99/08) 4 aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS (K-67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI : Aksjene Krødsherad kommune innehar er ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Til saksliste 15

16 4. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Styringsrenta er pr rapporteringstidspunkt på 2%, og bankene har gradvis økt sine renter gjennom årets 5 første måneder. Videre utvikling i 2010 er noe usikker. Utviklingen framover vedrørende gjeldskrisa i Europa vil blant annet kunne ha betydning. Sett opp mot kommunes lånegjeld på 63,51 millioner (der 10,51 millioner imidlertid er bundet til fastrente) vil en fortsatt lav rente virke positivt inn på kommunens renteutgifter. Det er i budsjettet for 2010 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 4%. Lav rente vil imidlertid virke negativt inn på kommunens renteinntekter. Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillatter ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. Rapporteringshyppighet/ endringer Iht. vedtatt reglement iht. K-sak 102/09 skal rapportering og finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Nytt revidert finansreglement og samordning av kommunens finansreglement med Krødsherad E-verk sitt reglement er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Krødsherad Everk KF A K T I V A Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : BANK DNB Nor kr 5,7 mill gj.sn.rente ,50 % (pr ,90 %) Nes Prestegjeld Sparebank kr 2,4 3,15 % ( 3,35 %) Modum Sparebank kr 9,3 3,50 % ( 3,55 %) Ringerikes Sparebank kr 1,3 2,70 % ( 2,80 %) Sum bankinnskudd kr 18,7 mill AKSJER/AKSJEFOND Balanseført verdi Balanseført verdi Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond Til saksliste 16

17 P A S S I V A Ansvarlig lån Krødsherad kommune 35 mill. Rentebetingelser er 3 mndr NIBOR + 0,5 (pr.i dag 3,17 %) VURDERING Everksjefens vurdering er at renter på bankinnskudd utvikler seg som forutsatt for Renten blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og gode. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar finansforvaltningsrapporten per til orientering FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyret tar finansforvaltningsrapporten per til orientering Til saksliste 17

18 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:10/483 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIRAPPORT PER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Økonomisjefen vil være til stede på møtet og legge fram rapporten. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar den framlagte økonomirapporten til orientering FORMANNSKAPET( ): Rådmannens innstilling: Kommunestyrets budsjettvedtak pkt. 11 understrekes, og dette lyder som følger: Bortsett fra lønnsregulering i samsvar med sentrale eller lokale oppgjør kan ikke sektorene regne med at søknader om tilleggsbevilgninger vil bli imøtekommet. Sektorene kan ikke påregne overføring av oppsparte midler innenfor sektorens totalramme. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyrets budsjettvedtak punkt 11 understrekes, dette lyder som følger: Bortsett fra lønnsregulering i samsvar med sentrale eller lokale oppgjør, kan ikke sektorene regne med at søknader om tilleggsbevilgninger vil bli imøtekommet. Sektorene kan ikke påregne overføring av oppsparte midler innenfor sektorens totalramme. Til saksliste 18

19 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: M12 Arkivsaknr.:09/780 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: SLETTEMOEN VANNVERK - HØYNE LÅNEBELØP Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til K/sak 138/08, årsbudsjett for 2009 med investeringer. Kommunestyret behandlet i møte sak 83/09 og fattet følgende enstemmige vedtak: Slettemoen Vannverk bygges ut i samsvar med vedtak i årsbudsjett for 2009, og ovenstående saksutredning, slik at vannverket får tilstrekkelig kapasitet og får den standard som kreves for at det skal kunne godkjennes av mattilsynet. Krødsherad kommune tar opp lån som finansieres ved at kapitalkostnader betjenes via selvkostfond/ evt. nødvendig justering av vannavgift. Rådmannen bemyndiges til å oppta lån, totalt kr ,-. Lånet opptas som serielån med avdragstid 20 år. Når endelig kostnadskalkyle for det fullstendige anlegget foreligger, må evt. sak om høyning av lånebeløpet framlegges spesielt for kommunestyret. Asplan Viak AS har, på oppdrag fra administrasjonen, utarbeidet anbudsdokumenter som er kunngjort på DOFFIN, anbud er kommet inn og anbudsåpningene ble foretatt 4.juni kl 14:00 og 8.juni kl 14:00. Protokollene viser at det er anbydere på alle entrepriser. Asplan Viak AS har kvalitetssikret anbudene. Som følge av utbyggingen, har administrasjonen beregnet kostnader for sanering av eksisterende basseng i Byåsen, samt etablere 2 reduksjonskummer på Krøderen for å forsyne Byåsen fra Slettemoen. Prosjekteringen er utført av eksternt firma, dette arbeidet fullføres av dette firmaet og byggeledelsen utføres delvis av eksterne. Vi beregner 10 % tillegg for uforutsette kostnader. Til saksliste 19

20 Det er ikke inngått avtaler med grunneierne ennå og derav heller ikke forhandlet fram evt erstatning/årlig leie for grunnerverv. Entreprise Anbudsåpning Anbyder Beløp, inkl mva Kr ,31 E21 Bygg kl 14:00 Veidekke, Gol kr ,50 E41 Elektro kl 14:00 Krøderen Elektro kr ,75 E61 Prosess kl 14:00 PMI Pindsle AS kr ,00 E71 Grunnarbeid, kl 14:00 Holtet Pukk & Betong kr ,56 ledningsanlegg VA Boring av brønn på Bestilt Båsum Boring AS kr ,00 Langerud Anleggsbidrag eks graving Tilbud Krødsherad Everk KF kr ,50 I tillegg kommer: Aktivitet Status Hvem Anslått kostnad Fjernstyring, overvåking TS kr ,- Sanering av eksisterende Som følge av utbedring Uavklart kr ,- basseng, Byåsen 2 stk reduksjons-kummer på Krøderen Kjøp av tjenester til resterende prosjektering og byggeledelse av anlegg Som følge av utbedring av anlegg Uavklart kr ,- kr Uforutsette forhold, 10% av total kr ,31 Kr ,- Rådmannen er, ihht vedtak i sak 83/09, bemyndiget til å oppta lån, totalt kr ,-. Totalkostnad for prosjektet er, ihht ovenstående, kr ,31. Av dette vurderer administrasjonen at vedlikehold av ledningsnett, samt sanering av eksisterende basseng (kr ) kan defineres som driftskostnader. Selvkostfondet for Vann er pr på kr ,-. I 2009 ble det avsatt kr til fondet. Det antas at det, også i 2010, vil kunne avsettes ca kr til selvkostfondet. Administrasjonen vil ha en fullstendig gjennomgang av selvkost i september 2010, og vi vil da vurdere hvorvidt vedlikeholdskostnadene skal dekkes på drift eller om det skal belastes lånet for Slettemoen Vannverk. Fra tidligere er rådmannen, gjennom vedtak i sak 83/09, bemyndiget til å oppta lån, totalt kr ,-. Prosjektet har pr i dag påløpte kostnader på ca kr På opprinnelig låneramme står kr pr Behovet for merfinansiering er således kr ,31. Det er på denne bakgrunn behov for å oppta ekstra lån med en ramme på inntil kr Avgiftsøkningen er, ut fra administrasjonens vurdering pr i dag, allerede ivaretatt. Til saksliste 20

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer