RAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF"

Transkript

1 RAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Iht. reglementet skal rapportering av finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillatter ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. Krødsherad kommune AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd (fratrukket 2,25 mill på skattetrekkskonto) er kr 42,8 mill og er iht. kontoutskrifter pr plassert i; DnB 19,29 mill (herav 11,59 mill i fondsmidler) Nes Prestegjeld Sparebank 13,41 mill (fondsmidler) KLP-bank 10,1 mill (driftskontomidler) Kommunen har etter anbudsrunde sin hovedbankavtale med DnB for 4 år (mars 2010 mars 2014). Vilkårene for innskudd iht. hovedbankavtalen er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens månedlige gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har for årets 5 første måneder i 2013 vært på 2,15 %. NIBOR rentene har vært gradvis synkende i 2013 og er fortiden svært lave. Kommunen har også midler i Nes Prestegjeld Sparebank uten bindingstid og løpende tilgjengelighet med løpende særvilkårsrente til 3,3%. Pr er det plassert 13,41 millioner på disse vilkår i Nesbanken, dvs. fondsmidler som ikke umiddelbart blir brukt. På bankkonto i KLP-banken er det pr innstående kr 10,1 mill. Denne kontoen er også løpende tilgjengelig uten bindingstid med rente på 3,2%. Denne kontoen benyttes som en kortsiktig plassering til en bedre rente for driftskontomidler. 1

2 Gjennomsnittlig NIBOR-rente (månedlig) Vilkår for flytende rente Mnd. DnB Renter ansv.lån E-verket Års- Nes Prestegjeld JF. K-100/08 rente Sparebank (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) (3 mnd NIBOR nom+0,5) Særvilkår 3,3 Jan 1,80 0,38 2,18 1,86 0,5 2,36 Feb 1,81 0,38 2,19 1,90 0,5 2,4 Års- Mar 1,78 0,38 2,16 1,85 0,5 2,35 rente KLPbanken Apr 1,77 0,38 2,15 1,82 0,5 2,32 Rente 3,2 Mai 1,70 0,38 2,08 2,15 1,76 0,5 2,26 2,34 Likviditetsutvikling Likviditetsutvikling for 2013 vises i Vedlegg 1; Likviditetsutvikling Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld svinger månedlig mellom 1 og 2 for kommunen. Normen sier at denne helst burde være over 1. Likviditetsgraden pr er på 1,52. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn på den løpende likviditetssituasjonen. Likviditetsgraden er relativt lav for april (1,36). Dette skyldes blant annet at skatteinntektene for denne måneden er lav. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Videre ligger lånemidler som en del av driftskontoen som løpende medgår til pågående investeringsprosjekter. Så langt i 2013 har det vært relativt høy andel ubrukte lånemidler blant likvide midler herunder blant annet 10 millioner knyttet til låneopptak ad.krøderen barnehage. Disse midlene vil imidlertid snarlig bli benyttet. I forbindelse med teknisk føring av premieavvik knyttet til pensjonsutgifter har dessuten kommunens likviditet de siste år blitt svekket. Selv om pensjonspremiene i sin helhet har blitt betalt har kommunen iht. gjeldende regelverk måtte teknisk redusere belastningen knyttet til dette i form av regnskapsmessig føring av akturarberegnede positive premieavvik. Med et forfinet regnskapsmessig årsresultat og disponering av dette til nye aktiviteter, bruker i realiteten kommunen midler/likvider som ikke finnes. Positive premieavvik pensjon bør derfor ikke disponeres til bruk, men avsettes til utjevningsfond. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet så langt i 2013 er vurdert slik at det er lite rom for alternative plasseringer enn bankinnskudd uten bindingskrav. Dette da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav, jf. likviditetsvurderinger. Foruten bankinnskuddene i DnB som er vår hovedbank for betalingstransaksjoner er det pr betydelige midler på konto i Nes Prestegjeld Sparebank og KLP-bank til bedre rentevilkår, men allikevel uten bindingskrav. Innskuddsplasseringer av midler som ikke skal brukes den nærmeste tiden er vurderinger som bør gjøres løpende. I lys av uroen i finansmarkedene i Europa og muligheter for spredning av problemer til banker i Norge, kan det være lurt å ha penger i flere banker for å spre risikoen. Bankenes sikringsfond stiller 2 millioner som et garantitak til innskyter vedrørende innskudd i banker som er medlem av sikringsfondet. DnB som en bank med statlige eierandeler anses blant de sikreste banker dersom norske banker skulle få alvorlige problemer. Pengemarkedsfond synes fortiden ikke å gi bedre avkastning enn bankrente. 2

3 Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. Lett tilgjengelighet til våre bankkonti er også ansett som praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr utgjorde dette en gjennomsnittlig rente for året på 2,34%. Dette er lavere rente enn hva som er lagt inn i årsbudsjettet (4% rente med en forventet renteinntekt på 1,4 millioner). Det ligger således an til mindreinntekt ad. rente på utlånet på 0,58 millioner. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en nedgang på kr ,- siden årsskifte som skyldes tilbakekjøp av aksjer i Buskerud Kollektivtransport AS jf. K-sak 3/2013. Total andelsverdi kr 2,93 millioner for pliktig egenkapitalinnskudd i KLP som pensjonsleverandør utgjør hele 95% av totalt balanseført verdi for aksjer og andeler. Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb 8 aksjer Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Buskerud Kollektivtrafikk AS (K-67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI :

4 PASSIVA 4. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 74,09 mill kroner, dvs 10 lån i Husbanken (8,83 mill kr), 34 lån i Kommunalbanken (64,71 mill kr) og ett lån i DnB Nor (0,55 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr ). De fleste lånene er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. 3 lån knyttet til skolerehabilitering har 5 års avdragsfrihet fra låneopptakstidspunkt i samsvar med kompenseringsberegningen fra staten. Startlånene i Husbanken er annuitetslån i samsvar med utlånte midler. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Ett lån er innfridd i 2013; Ett forvaltningslån fra 2003 ble i mai 2013 innfridd etter innbetaling til Husbanken av ekstraordinære avdrag knyttet til startlån mottatt i Nye lån i 2013: - Kr ,- : Lån til tomtekjøp Krøderen (jf. K-147/12) med avdragstid 1 år. Lånet forfaller til innfrielse alt i januar Ett års avdragstid ble satt med tanke på videresalg av eiendommene. Dersom forsinkelser/ endringer oppstår må sak om forlengelse av avdragstiden fremmes før nyttår. Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB. Disse tre bankene blir således alltid gitt mulighet til å komme med lånetilbud ved opptak av nye lån for kommunen. Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste tilbudet. Startlån til videreformidling er særegne låneopptak hos Husbanken. Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 9,61 millioner kr fastrentelån og 64,48 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken, lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 0,99 millioner kr, flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 9,61 mill: -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 4,1 mill og fastrente 3,51% (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 3,7 mill og fastrente 3,49% (til des.2016) 4

5 -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 1,81 mill og fastrente 3,05 % (til nov.2017) Kommunen har 87% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken har holdt seg på samme nivå fra årsskiftet og fram til , mens i Husbanken og DnB har renten hatt en liten nedgang. Den nominelle (og effektive) gjennomsnittsrenten pr har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,25% (2,26%), Husbanken 2,12% (2,22%) og DnB 2,35 % (2,38%). I januar 2013 var de effektive rentene henholdsvis 2,26%, 2,28% og 2,39%. Flytende lånerenter hos våre låneleverandører i 2013 Mnd. Kommunalbanken Husbanken DnB nominell effektiv nominell effektiv nominell effektiv Jan 2,250 2,263 2,178 2,278 2,360 2,385 Feb 2,250 2,263 2,178 2,278 2,360 2,385 Mar 2,250 2,263 2,080 2,180 2,350 2,375 Apr 2,250 2,263 2,080 2,180 2,350 2,375 Mai 2,250 2,263 2,080 2,180 2,350 2,375 Gj.snitt pr ,250 2,263 2,119 2,219 2,354 2, Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og lånebetingelser. Utvikling i styringsrenten er derfor en viktig indikator på kommunens rammevilkår vedrørende renter. Styringsrenten var ved årsskiftet på 1,50% og har holdt seg uendret på dette i hele rapporteringsperioden fram til Norges bank begrunner en styringsrente på 1,50% på rentemøtet 8. mai med lav prisvekst og svært lave renter i andre land. Styringsrenten forventes å ligge i intervallet 1-2 prosent videre i Sett opp mot kommunes lånegjeld på 74,09 millioner (der 9,61 millioner imidlertid er bundet til fastrente) har en lav rente i 2013 virket positiv inn på kommunens renteutgifter. Det er i budsjettet for 2013 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 3,5%, mens gjennomsnittsrenta i Kommunalbanken så langt i år har vært på 2,26%. Lav rente har imidlertid virket negativt inn på kommunens renteinntekter. Det er iht. årsbudsjett forventet 1,4 mill (4%) i renteinntekt på ansvarlig lån til E-verket. Gjennomsnittsrenta for 2013 så langt er kun 2,99%, med utgangspunkt i 3 mnd NIBOR+0,5. Hvis dette blir tilnærmet renteprosenten for 2013 blir det mindreinntekt på 0,58 millioner kroner ad. renteinntekter ansvarlig lån. 5

6 II. KRØDSHERAD EVERK KF AKTIVA Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : BANK DNB Nor kr 8,10 mill gj.sn.rente ,10 % (3,00 fra 27.02) Nes Prestegjeld Sparebank kr 0,04 3,45 % (3,45 fra ) Modum Sparebank kr 2,60 3,65 % (3,65 fra ) Ringerikes Sparebank kr 0,03 1,42% (1% fra ) Sum bankinnskudd kr 10,77 mill AKSJER/AKSJEFOND Balanseført verdi Balanseført verdi Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond PASSIVA Ansvarlig lån til Krødsherad kommune; ,- Rentebetingelser er 3 mnd NIBOR + 0,5 VURDERING Renten på bankinnskudd blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og gode. 6

7 (1.000 kr) Omløpsmidler (OM) Kortsiktige fordringer Premieavvik pensjon Mest likvide midler 1) Kortsiktig gjeld (KG) 2) Likviditetsgrad (1 delt på 2) 1,89 1,85 1,63 1,77 1,36 1,52 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Likviditeten svinger noe i løpet av året, men ligger stort sett mellom 1 og 2. Dersom fondsmidler og ubrukte lånemidler hadde blitt trukket ut av beregningen hadde vi vært under normkravet. Av dette framgår at kommunen har lite overskuddslikviditet. VEDLEGG 1 Likviditetsutvikling 2013 Likviditetsgraden pr er på 1,52. (med uttak av tallmateriale ) Mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld bør være minst 1. (Jf. Norm for likviditetsgrad 2). Mest likvide midler bør være tilstrekkelig store til å dekke utbetalinger til lønn, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon og moms til fastsatte tider. Likviditetsutviklingen følges på bakgrunn av oppsettet ovenfor, iht. tidligere anbefalinger fra revisjonen. Inkludert i omløpsmidler ligger også ubrukte lånemidler og fondsmidler.

8 LÅNEOVERSIKT Pr HUSBANKEN FORMÅL TATT LØPE GJELD AVDRAG GJELD OPP OPPR.BELØP TID LÅNEFORM pr Kryllingtun Gjeldsbrevl Flytende særrente (-1%) Kryllingtun Gjeldsbrevl Flytende særrente (-1%) Kryllingtun Gjeldsbrevl Flytende særrente (-1%) Kryllingtun Gjeldsbrevl Kryllingtun Gjeldsbrevl Startlån- annuitet Gjeldsbrevl Inkl. ekstr.ord.avdr.bet.2013 Startlån -annuitet Gjeldsbrevl Inkl. ekstr.ord.avdr.bet.2013 Startlån -annuitet Gjeldsbrevl Avdr.friitt fom okt 10 til okt 15 Startlån- annuitet Gjeldsbrevl Avdr.friitt fom sept.11 til jan 17 Startlån- annuitet Gjeldsbrevl Avdr.friitt fom sept.12 til sept.17 Startlån- annuitet Gjeldsbrevl Avdr.friitt fom dest.12 til des KOMMUNALBANKEN TATT LØPE GJELD AVDRAG GJELD FORMÅL OPP OPPR.BELØP TID LÅNEFORM pr Kryllingheimen Pantelån Kryllingheimen Pantelån Hovedpl. Vann Gjeldsbrevl Omsorgsboliger 1999/ Gjeldsbrevl Vann/ avløp Gjeldsbrevl Barnehageutb Gjeldsbrevl Sundestugua Gjeldsbrevl Gjeldsbrevl Fastrente 3,51 nom. (nov 2016) Skolerehab Gjeldsbrevl Gjeldsbrevl (Avdr.fritt 5 år) (var avdr.fr. 5 år) Gjeldsbrevl fast rente 3,49 nom (des 2016) Ambulansesentr Gjeldsbrevl Enerom Kr.heim Gjeldsbrevl Vann-Sundelykkja Gjeldsbrevl Gjeldsbrevl Avløp-renseanl Gjeldsbrevl Glesnemoen Øst Gjeldsbrevl (inkl.ekst.ord.avdr.1,77 mill ad. 07) Omsorgsb. Nores/Krød Gjeldsbrevl Flytende (ekstr.ord.avdrag oppst.tilsk.) Omsorgsb. Nores/Krød Gjeldsbrevl ,44 til okt 2012/ 3,05 til nov2017 Vann/ avløp Nores.sentr Gjeldsbrevl Kirkelån Gjeldsbrevl NAV-kontor Gjeldsbrevl Inkl. ekstr.ord Ad. 09!! Krøderen samfunnshus Gjeldsbrevl Avløp:pumpest.og rist Gjeldsbrevl Avløp:pumpest.og rist Gjeldsbrevl Vannverk Slettemoen (1) Gjeldsbrevl Skolerehab Gjeldsbrevl Avdr.fritt 5 år Vannverk Slettemoen (2) Gjeldsbrevl ,2 mill i deluttak Skolerehab.uteområde Gjeldsbrevl Avdr.fritt 5 år tom 2015 Kirkelån Gjeldsbrevl Svømmehall/skole rehab Gjeldsbrevl Avdr.fritt 5 år tom 2016 Trafikksikring Nores.anl Gjeldsbrevl Tilr.l.boliger Glesnm./Bjertnes Gjeldsbrevl Inkl. ekstr.ord.avdr. i 2012/13 Ny Krøderen barnehage Gjeldsbrevl Overvann v/noresundanl Gjeldsbrevl Tomtekjøp Krøderen Gjeldsbrevl NB! Avdragstid, NY sak?? DNB NOR TATT LØPE GJELD AVDRAG GJELD FORMÅL OPP OPPR.BELØP TID LÅNEFORM pr Skoleutbygging Gjeldsbrevl 0-0 Skoleutbygging Gjeldsbrevl 0-0 Skoleutbygging Gjeldsbrevl VEDLEGG 2 -Låneoversikt alle lån pr forenklet

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer