4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn"

Transkript

1 4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 1 Gjennomsnittsprisen for en vare har utviklet seg slik: År Pris Indeks , , , ,50 a) Lag en indeks over prisutviklingen med 1989 som basisår. b) Med hvor mange prosent endret indeksen seg fra 1991 til 1992? c) I 1993 var indeksen forventet å være 109,5 poeng. Hva var den forventede gjennomsnittsprisen for varen i 1993? 2 Ved en lønnsregulering ble det bestemt at den nominelle lønnen skulle økes med 8 %. Før lønnsreguleringen hadde Per, Tone og Marthe en månedslønn på henholdsvis kr , kr og kr a) Hva ble lønnen for hver av dem etter lønnsreguleringen? Ved siste lønnsregulering var KPI 255, og ved forrige regulering var den 245. b) Regn ut om reallønnen økte eller minket siden forrige lønnsregulering. 3 En elev som plukket poteter, hadde i 1960 en timelønn på kr 2,00. Konsumprisindeksen var 32,0 poeng. I 1989 var indeksen 223 poeng. a) Regn ut prisstigningen i prosent for perioden b) Hvor mye fikk potetplukkeren i lønn i 1960 målt i 1989-kroner? I 1989 hadde en potetplukker en timelønn på kr 35,00. c) Med hvor mange prosent steg reallønnen for potetplukking i perioden ? 4 Når prisindeksen for en bestemt vare (varegruppe) er 112,0 poeng, koster varen kr 35,00. Hva blir prisen på varen hvis indeksen øker til 114,5 poeng? 5 Prisindeksen i 1992 og i 1993 var henholdsvis 244,7 og 250,3 poeng. I 1992 hadde Signe en årslønn på kroner. Signe hadde en reallønnsøkning på 2,2 % fra 1992 til Hva tjente Signe i 1993?

2 6 I 1990 tjente Solveig kr 81,79 per time. KPI var 231,2. I 1991 var indeksen steget til 239,1. Da var lønnen per time kr 86,67. a) Hvor stor var den nominelle lønnsøkningen i prosent? b) Er det gitt full kompensasjon for prisstigningen i lønnsøkningen fra 1990 til 1991? Begrunn svaret. 7 I 1991 hadde en funksjonær en nominell årslønn på kr Konsumprisindeksen (KPI) var 148,4 poeng. I 1992 hadde KPI steget til 152,0, mens den nominelle lønnen til funksjonæren hadde steget til kr a) Med hvor mange prosent steg eller falt mannens reallønn fra 1991 til 1992? b) Hvor mye måtte funksjonærens nominelle lønn ha vært i 1992 for at kjøpekraften fra 1991 akkurat skulle opprettholdes? 8 I januar 1994 var KPI 250,5, mens den i januar 1995 hadde økt til 257,0. Basisåret var Lise begynte i jobb i januar 1994 og fikk en månedslønn på kroner. a) Hvilken reallønn hadde Lise i 1994? Hva forteller svaret? I februar 1995 bad Lise sjefen om lønnspålegg som kompensasjon (godtgjøring) for prisstigningen. b) Hvilket beløp mente Lise hun hadde krav på i månedslønn? 9 Vi har disse opplysningene: 1979 April 1996 Mai 1996 Juni 1996 Konsumprisindeks 100,0 262,2 262,6 262,9 Fra juni 1995 til juni 1996 steg KPI med 0,9 %. a) Hva var prisstigningen fra april til mai 1996? b) Hva var KPI i juni 1995? I resten av oppgaven forutsetter vi at prisindeksen for matvarer er lik KPI. Et «dagsinnkjøp» av matvarer kostet kr 368,50 i april c) Hvor mye kostet de samme matvarene i juni 1996? d) Hvor mye måtte vi ha betalt for de samme matvarene i 1979? 10 I 1992 lånte en familie kroner til bolig. Lånet var avdragsfritt i de første fem årene, og familien betalte i hele denne perioden en rente på 12 % p.a. (pro anno = per år). Renten ble beregnet og betalt etterskuddsvis.

3 a) Hvor mye betalte familien totalt i rente i løpet av de første fem årene? b) Hva betyr denne opplysningen: «I 1992 var konsumprisindeksen 88,6 med 1998 som basisår»? KPI steg fra 88,6 i 1992 til 97,8 i I 1992 var familiens bolig taksert til kroner. c) Hvor mye var boligen verdt i 1997 hvis vi forutsetter at prisøkningen på boligen tilsvarte økningen i KPI? d) Sammenlign verdiøkningen til boligen med det familien har hatt i renteutgifter. Renteutgiftene er det som familien totalt har betalt i renter minus 28 % på grunn av reduksjon av skatten. Hvilken konklusjon kan du trekke av det du finner ut? 11 a) I 1993 hadde Solveig en nominell lønn på kroner. Konsumprisindeksen var 90,6 med 1998 som basisår. Hvor stor var reallønnen hennes? b) I 1983 var konsumprisindeksen 55,1. 1) Med hvor mange prosent økte konsumprisindeksen fra 1983 til 1993? 2) Svarer dette til mer eller mindre enn 4,5 % prisstigning per år? c) Hvis konsumprisindeksen øker med 3,0 %, og lønnsøkningen er 6,0 % fra et år til det neste, hvor mange prosent stiger reallønnen da? 12 «699 kroner for en Levi s 501-bukse er altfor mye!» sa moren til Eva. «Da jeg gikk i videregående skole i 1979, kostet den bare 399 kroner.» Tabellen nedenfor viser prisen, konsumprisindeksen og realverdien for slike bukser for fire ulike år. Med realverdi mener vi prisen omregnet til 1979-kroner. År Pris for en Levi s 501-bukse (kroner) Konsumprisindeks 100,0 250,3 276,3 Realverdi i kroner 399,00 277,85 259,29 a) Skriv av og fyll ut resten av tabellen. b) Bruk tabellen til å vurdere utsagnet til moren. c) Anta at utviklingen av realverdien på Levi s-bukser følger den samme tendensen som den har gjort siden Hva blir i så fall realverdien i 2005? d) Gjør om tallene for konsumprisindeksen til 1998 som basisår. (I denne oppgaven er KPIs basisår Realverdi betyr det samme som reallønn). 13 Lena har ekstrajobb som avisbud. Lønns- og konsumprisindeksen med 1979 som basisår er vist i tabellen nedenfor: Januar 1994 Januar 1995 Månedslønn (kroner) Konsumprisindeks 250,5 257,0

4 a) Hvor mange prosent har den nominelle lønnen økt med fra januar 1994 til januar 1995? b) Hvor mange prosent er reallønnsendringen på i denne perioden? c) I 1979 var lønnen for det arbeidet som Lena gjør, bare 1540 kroner. Likevel kunne den personen som hadde jobben da, få mer ut av lønnen enn det Lena kan. Forklar denne sammenhengen. d) Blir svaret i b) et annet når vi får vite at konsumprisindeksen i januar 1994 og i januar 1995 var på henholdsvis 90,7 og 93,1 med 1998 som basisår? 14 En familie kjøpte leilighet i I 1990 solgte familien leiligheten og flyttet til et annet sted. Ved salget fikk de tilbake 85 % av det beløpet de selv hadde betalt to år tidligere. a) Hva kostet leiligheten i 1988 når salgsprisen i 1990 var kroner? I løpet av perioden fra 1988 til 1990 steg konsumprisindeksen med 8,8 %. b) Hvor mange prosent hadde leiligheten i realiteten sunket i pris når vi tar hensyn til prisstigningen? 15 I mars 1983 var KPI 150,0 poeng. I mars 1988 var KPI 210,8 poeng. Hvilken verdi hadde en krone i 1988 målt i 1983-kroner? 16 Tabellen nedenfor viser konsumprisindeksen (KPI) og statstilskuddet til jordbruket for årene År KPI (poeng) 140,3 152,1 161,6 170,8 Statstilskudd mill. kroner a) Hvor stor var den prosentvise økningen i statstilskuddet fra 1982 til 1983? b) Hvor stor var den gjennomsnittlige årlige økningen i statstilskuddet fra 1982 til 1985 i kroner og i prosent? c) I 1986 var KPI 183,1 poeng. Hvor stort måtte statstilskuddet ha vært i 1986 for at den reelle verdien skulle ha vært like stor som i 1985? c) Hvor stor var endringen i tilskuddet fra 1982 til 1983 målt i prosent når vi tar hensyn til endringen i KPI? Vi regner med at en gjennomsnittshusholdning bruker 18,6 % av det totale forbruket til matvarer. Prisindeksen for mat økte fra 167 poeng i 1984 til 178 poeng i d) Hvor stor ville KPI ha vært i 1985 dersom prisene på alle andre varer og tjenester var uendret fra 1984 til 1985?

5 17 En forretning satte opp en indeks over varesalget. I 1991 og 1992 var omsetningen henholdsvis kroner og kroner. Basisåret var 1990, og indeksen i 1991 var 110 poeng. a) Lag en oversikt som viser omsetningen og indeksen for årene 1990, 1991 og Omsetningen i forretningen finner vi ved å multiplisere pris med mengde (volum) eller omsetningsindeks = prisindeks mengdeindeks (volumindeks). Prisen på varene steg med 3 % fra 1990 til 1991 og med 2 % fra 1991 til b) Lag en mengdeindeks som viser endringene i solgt varemengde. Forretningen opererer med tre varegrupper og tilhørende gruppeindekser. Varegruppe A har vekttallet 0,40, mens omsetningen i varegruppe B var kroner i basisåret. c) Finn vekttallene for varegruppene B og C. (Vekttallene angir den prosentvise fordelingen i basisåret)

Sti 1 Sti 2 Sti 3 506, 507, 509, 510 508, 510, 511, 512

Sti 1 Sti 2 Sti 3 506, 507, 509, 510 508, 510, 511, 512 5 Økonomi Kompetansemål: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn utføre lønnsberegninger, budsjettering og regnskap ved hjelp av ulike verktøy

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 1 Hvis 64 % av elevene på en skole får gjennomsnittskarakteren 4 på avgangsvitnemålet, og det totalt er 200 elever på skolen, hvor mange elever får da

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst Prosent (pro cent) betyr «av hundre» eller «hundredeler». I mange sammenhenger står prosentregning svært sentralt. Prisstigning (inflasjon) måles i prosent.

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 2 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time.

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. 1) Hvor mange prosent steg lønnen? Konsumprisindeksen (KPI) var 100 det året Grete tjente 160 kroner per time. 2)

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer.

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: Andre opplysninger: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT DEL 1 OPPGAVE 1 Ole har fått seg ekstrajobb. I oppsettet nedenfor finner du opplysninger om Oles skatteprosent og inntekt

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Øvingshefte. Matematikk i dagliglivet

Øvingshefte. Matematikk i dagliglivet Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Matematikk i dagliglivet Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Matematikk i dagliglivet 1 Matematikk i dagliglivet

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET OPPGAVEBOK. Maximum 10 Oppgavebok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET OPPGAVEBOK. Maximum 10 Oppgavebok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. OPPGAVEBOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Maximum 10 Oppgavebok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

for ungdomstrinnet matte i media

for ungdomstrinnet matte i media 6689 Mattepass U B 29-08-06 12:51 Side 1 BOKMÅL MATTEPASS for ungdomstrinnet matte i media Navn: www.avisiskolen.no 6689 Mattepass U B 29-08-06 12:51 Side 2 REGLER Kunnskaper i matematikk en del av din

Detaljer

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Eksamen 02.12.2008 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på del 1: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

6. Aksjer og inntektsfordeling 1

6. Aksjer og inntektsfordeling 1 Erik Fjærli og Bjørn E. Naug 6. 1 Inntektsstatistikk viser at registrerte aksjeinntekter økte sterkt i perioden etter skattereformen i 1992. Økningen var spesielt sterk for personer med høye inntekter,

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer