MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN SMØRØYET GNR 210 bnr /12 12/703 REGULERINGSPLAN NYTT KRYSS RV7 X FV 280 VED HARMREMOEN FØRSTEGANGSBEHANDLING L /12 12/678 TOMTEKJØP - GANGVEG KRØDEREN SENTRUM Q /12 12/863 OL I LOKALT OG REGIONALT ARBEID - FINANSIERING /12 12/882 UTREDNING AV EIENDOMSKATT PÅ ALLE HYTTER OG HUS /12 12/898 OVERFØRING /OPPDEKKING AV INVESTERINGSPROSEJKTER /12 12/450 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 FORDELING AV EKSTRA BOLIGTILSKUDDSMIDLER /12 12/848 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅN - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD /12 12/916 BUDSJETTJUSTERING VANN OG AVLØP /12 12/918 DATAUTSTYR OPPVEKSTSEKTOREN /12 12/906 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRØDSHERAD KOMMUNE 2012 A20 & /12 12/928 LYSPUNKT VED BUSSPÅSTIGNINGSPLASS Q /12 11/475 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEGER - OVERFØRING AV MIDLER TIL 2013 Q

2 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (Ordfører) Per Kristensen (Varaordfører) Solveig Sæta Wenche Bjertnes Gustav Kalager Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Fratrådte som inhabil i sak 161/12, ingen møtende vara. Forhandlingen ble ledet av varaordfører Per Kristensen Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 5 medlemmer var således 5 til stede. Behandlede saker: Fra sak 155/12 til sak 167/12 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Hans Ole Wærsted Arkivnr.: GNR 210 bnr. 30 Arkivsaknr.:12/620 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 REGULERINGSPLAN SMØRØYET Vedlegg: I separat dokument: Reguleringsbestemmelser datert Plankart datert Planbeskrivelse datert Saksopplysninger: Formannskapet behandlet i møte planforslag for Smørøyet, og fattet da følgende enstemmige vedtak: Planen returneres til forslagsstiller med krav om en spesifisert del av planen avsettes til næringsformål for utleie av fritidseiendom. Krødsherad kommune mottok et nytt planforslag som omhandler et større planområde, siden området er utvidet mot sydvest, og er nå ca 14.daa. Reguleringsplanen inneholder i tillegg til veggrunn og grøntstruktur tre utbyggingskategorier: Frittliggende fritidsbebyggelse daa, konsentrert fritidsbebyggelse daa og næringsbebyggelse - ca 4000 daa. Reguleringsplanens opprinnelige del er plassert i området AP2 i kommunedelplanen for Norefjell, mens utvidelsen på ca 2000 daa er plassert i området avsatt til alpinformål. Rådmannens vurdering av planforslaget Planforslaget er ikke levert i samsvar med de krav til planleveranse Krødsherad kommune stiller. Planforslaget er levert i flere omganger, og planbeskrivelsen er ikke oppdatert i forhold til siste endringer i plankart og bestemmelser. Saken kan derfor IKKE realitetsbehandles for utleggelse på nåværende tidspunkt, men rådmannen ønsker å fremme denne saken for politisk diskusjon slik at vi kan gi tydelige tilbakemeldinger til forslagsstiller rundt videre saksgang. Etter formannskapsmøtet ble det gjennomført et nytt oppstartsmøte 15.6 for å diskutere videre planprosess og utfordringene vi sto ovenfor. Formannskapets krav om næringsareal er en premiss for dette møtet, og dette kravet kan løses på forskjellige Til saksliste 3

4 måter. Den enkle måten er å omgjøre deler av dagens reguleringsplan fra fritidsbebyggelse til næringsbebyggelse. Den mer krevende øvelsen er å utvide planområdet, til også å omfatte deler av området avsatt til alpinområde. Forslagsstiller har valgt å fremme et planforslag basert på et utvidet planområde. Bilde over området: Avklaring i forhold til fremtidig behov for alpinnedfart: Allerede under oppstartsmøtet hadde Rådmannen følgende forventning: Forholdet mellom planlagt serveringsvirksomhet og alpinnedfart/heis med mer må avklares. Det er en uttalt interessekonflikt i dette området, og det er viktig å synliggjøre både positive og negative konsekvenser ved planlagte næringsetablering. Dette medfører sannsynligvis en relativt stor detaljering rundt tiltaket. Videre anbefaler kommunen å etablere en god dialog med Norefjell skisenter, med tanke på eventuelle fremtidige ønsker som skisentret har, slik at man om mulig kan fange opp disse planene i reguleringsplanen. Forslagsstiller har ikke klart å komme til enighet med Norefjell skisenter, og ønsker at kommunen skal være dommer i forhold til hvilke løsning som skal velges. Nedenfor er planforslaget sett i forhold til Skisentrets minimumsbehov for nedfartsbredde. Til saksliste 4

5 Rådmannen mener planforslaget medfører en bedret situasjon for alpinistene i forhold til dagens faktiske situasjon. Planforslaget legger opp til at dagens tilbringerheis fjernes, og at skibrua over bilvegen utvides fra 10 til 20 meter. Siden tilbringerheisen fortsatt har en funksjon, er det knyttet rekkefølgebestemmelser til tiltaket som innebærer at det må etableres en ny hovedheis fra området nedenfor Skistua før denne tilbringerheisen kan saneres, og området videreutvikles. Problemstillingen er i første rekke knyttet opp til hvor stor gjennomstrømming og hvor bred alpinnedfart vi bør ha i dette området. Masterplanprosessen viste at dette var et område hvor det i dag er dårlig gjennomstrømming, og at denne må forbedres. Fallhøyden fra Ravnås og til bunnstasjonen ved Snersrud er noe av det viktigste Norefjell har og markedsfører i alpinsammenheng. Det er derfor også svært viktig at bredden på gjennomstrømmingsområdet sikres og utvides. Spørsmålet er da hvor mye denne bør utvides for at vi skal få en framtidsrettet og god løsning. Masterplanens prinsipper er videreført i kommunedelplanen for Norefjell, og denne viser en relativt bred parsell avsatt til alpinformål. Til saksliste 5

6 Når det er sagt åpner også kommunedelplanen for at servicefunksjoner kan plasseres i områder regulert til alpinområder. Diskusjonen blir da hvorvidt det er hensiktsmessig med plassering av serveringssted akkurat i område H, samtidlig som vi skal ivareta prinsippet om å sikre en framtidsrettet og god gjennomstrømming i området. Forslagsstillers argument for sitt alternativ er at de trenger plassen for å sikre ønsket bebyggelse, og de har oversendt følgende skisse for å detaljere planene noe, uten at dette er bindende. Til saksliste 6

7 Rådmannen mener at det er svært viktig at vi ikke bygger igjen våre alpin nedfarter, og spesielt viktig er dette i de trangeste områdene som dette representerer. Samtidig er det selvfølgelig viktig at de sentrale områdene tilrettelegges for næringsbebyggelse som sikrer aktivitet i områdene. Totalt sett er dette en vanskelig avveining, men ut fra rådmannens syn bør alpingjennomstrømmingen ha høy prioritet i dette området, noe også Masterplanens prinsipp stadfester. Rådmannen mener at vi fra kommunens side må komme med en klar tilbakemelding som avklarer yttergrensene for næringsbebyggelse i dette området. Rekkefølgebestemmelser, og bruk av næringsarealer: I dagens marked erfarer Krødsherad kommune at alle ønsker å bygge fritidsenheter for salg. I områdene hvor det er regulert inn næringsarealer blir bebyggelse avventet. Lønnsomheten ved å bygge leiligheter for utleie er med andre ord lavere enn ved selveierleiligheter. Krødsherad kommune har tidligere praktisert rekkefølgekrav for å sikre at det faktisk blir bygget næringsbebyggelse. Dette er en problemstilling rådmannen utfordrer formannskapet til å ha en mening om også i denne reguleringsplanen. Vi har to områder som er avsatt til næringsbebyggelse. Utvikling av felt H i tråd med forslagsstillers ønsker innebærer en omregulering i forhold til kommunedelplan for Norefjell fra alpinformål til næringsformål. Er dette ønskelig? For felt H gjelder også det faktum at feltet ikke kan bebygges før tilbringerheisen er sannert. For felt H er hovedformålet med næringsbebyggelsen serveringsvirksomhet, men forslagsstiller ønsker også leiligheter i hele tredje etasje. Bebygd areal er her foreslått til 600 m2 serveringsbygg i 2 etasjer med leiligheter i 3. etg. Er størrelsen hensiktsmessig og gjennomførbar i område H? For felt G han kommunen, hvis det er ønskelig, stille krav om at dette feltet bygges ut før øvrig bebyggelse. Det er ikke gjort i bestemmelsene datert Hvorvidt vi ønsker å stille rekkefølgekrav for å få gjennomført ønsket politikk er et politisk valg. I denne reguleringsplanen ser rådmannen at det er to konkrete rekkefølgebestemmelser som bør vurderes. 1. Hvorvidt det skal kreves rekkefølgekrav for å få bygget felt G. 2. Behov for fjerning av Brustadbua. Dersom formannskapet mener det er viktig å fjerne Brustadbua for å oppnå utvidet nedfart, må arealavgrensningen innbefatte denne for å muliggjøre rekkefølgebestemmelse om fjerning før servicebygg kan oppføres i alpinområdet. Avklaringer i forhold til valg av næringsbebyggelse: Innenfor felt G er det lagt opp til fritidsbebyggelse for utleie. Dette er kurant, men denne betegnelsen er veldig vid. Hva slags utleie bør vi kreve? Skal dette være reine utleiebygg for kortidsleie og ikke tillates seksjonert, eller skal det være Til saksliste 7

8 selveierleiligheter med utleieklausul? Og dersom det siste, hvordan sikrer vi at dette blir en reell utleie, dagens erfaring tilsier at slik utleieklausul er svært vanskelig å håndheve. For felt H er hovedformålet med næringsbebyggelsen serveringsvirksomhet, men forslagsstiller ønsker også noen leiligheter i tredje etasje. Hvis dette er ønskelig å tillate, skal leilighetene i så fall være reine utleiebygg for kortidsleie og ikke tillates seksjonert? Planprosessen Plan- og bygningsloven har klare føringer til hvordan en planprosess skal foregå, og tilkjennegir at forslagsstiller skal utarbeide et komplett planforslag som skal fremlegges til politisk behandling. Dette prinsippet er viktig, for det er først når vi får det komplette planforslaget at vi kan vurdere virkningene av planen. Når dette er sagt, vil forslagsstiller ofte ha problemstillinger undervegs i planprosessen de ønsker at skal avklares for å sikre en mer smidig prosess. Rådmannen er klar på at hovedprinsippet rundt samlet planleveranse må ligge fast, men ønsker en diskusjon rundt hvordan den løpende tilbakemeldingen fra kommunen bør foregå- og samordnes. Saken legges fram for planutvalget som bes gjennomdrøfte å gi tilbakemeldinger i forhold til de reiste problemstillinger og den videre prosess. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken tilbakesendes til forslagsstiller, med ønske om at de avklarer sitt forhold til Norefjell Skisenter, og med tydelige signaler om at det avsettes nok plass til skikjøring. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Saken tilbakesendes til forslagsstiller, med ønske om at de avklarer sitt forhold til Norefjell Skisenter, og med tydelige signaler om at det avsettes nok plass til skikjøring. Til saksliste 8

9 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Hans Ole Wærsted Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:12/703 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 REGULERINGSPLAN NYTT KRYSS RV7 X FV 280 VED HAMREMOEN FØRSTEGANGSBEHANDLING Vedlegg: I separat dokument: Planbeskrivelse datert Plankart datert for alternativ T- kryss Bestemmelser datert for alternativ T-kryss Plankart datert , for alternativ rundkjøring Bestemmelser datert , for alternativ rundkjøring Øvrige saksopplysniger, som støyrapport, plan- og profiltegninger, Situasjonsplan og biologiske utredninger finnes på kommunens hjemmeside under fanen Teknisk, næring og miljø og videre arealplanlegging. Her finnes også plankartet med mulighet for å forstørre plankartet. Saksopplysninger: Statens vegvesen har vedtatt at Hamremoenkrysset skal ombygges i forbindelse med at det bygges ny rv 7 fra Sokna til Ørgenvika. Hamremoenkrysset vil da få mindre trafikk, og hovedtrafikken vil være aksen fra Noresund mot Krøderen i motsetning til dagens situasjon, hvor hovedtrafikken går fra Noresund i retning Hønefoss. Hovedformålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge trafikken for denne virkeligheten, men også legge til rette for myke trafikanter, og kollektivtrafikk. Varsel om oppstart av planarbeidet ble varslet Oversendte planforslag er i all hovedsak i tråd med varslet, med noen mindre utvidelser for å få plass til nødvendige skråninger og midlertidige anleggsbelter. Planforslaget inneholder to konkrete planforslag. Statens vegvesen ønsker at disse to alternativene legges ut for ettersyn for å få et bedre beslutningsgrunnlag før valg av løsning gjennomføres. I hovedsak er valg av løsning en avveiing mellom trafikksikkerhet og trafikkflyt. Rådmannens vurdering: Rådmannen anser planleveransen å være gjennomarbeidet, og i tråd med krav til samlet planleveranse til Krødsherad kommune. Rådmannen har i forbindelse med oppstartsmøte vurdert at planforslaget ikke trenger å utarbeide planprogram etter pbl 4-1, og ingen myndigheter har krevd dette ved varsel om oppstart. Til saksliste 9

10 Trafikkavvikling Det er uvanlig at det presenteres to alternative planforslag, men rådmannen har forståelse for at det presenteres to alternativer for en åpen høring. Hvilket alternativ som bør velges er i første rekke en vegfaglig vurdering, og når vegvesenet selv ikke klarer å prioritere den ene løsningen fremfor den andre skal rådmannen være forsiktig med å prioritere. Rådmannen synes begge løsningene virker gode, og er tilfreds med at kommunens ønsker om gangveg i hele planområdet er innarbeidet, samt at en gjennomtenkt kollektivløsning er innarbeidet i planforslaget. I kollektivanlegget vil det være plass for omlasting av skolebarn for to skolebusser og tolv parkeringsplasser, noe som er tilstrekkelig. Videre er det innarbeidet busslommer som sikrer stopp for ekspressbussene som går gjennom kommunen. Begge planforslagene innebærer et opplyst kryssingspunkt i plan. I alternative med rundkjøring er dette kryssingspunktet ikke avmerket, noe som må tgnes inn, For øvrige vurderinger rundt trafikksikkerhet henvises til kapittel 5 i planbeskrivelsen, samt at det er under utarbeidelse en egen rapport for trafikksikkerhet for de to alternativene. Innløsing av eiendom Begge planforslagene medfører sanering av gbnr 185/9, og det legges opp til en standard innløsning av denne eiendommen når reguleringsprosessen er ferdigstilt. Jordvern Jordvern er viktig for Krødsherad kommune, men for å sikre en funksjonell vegfremføring må vi akseptere at noe landbuksareal omdisponeres. I planforslag 1, T- kryss vil ca 5,8 daa jordbruksareal omdisponeres, mens ved alternativ 2, Rundkjøring vil ca 2,8 daa omdisponeres. Kulturminner Det har gjennom kulturminneregistreringen ikke blitt avdekket noen automatisk fredede kulturminner, men anmodet om at det forsøkes å ta vare på to elveforbygninger og en steinrøys som muligens har blitt brukt til brufundament/vadested og en rydningsrøys.. For begge alternativene vil elveforbygningene gå tapt, og det gjør høyst sannsynlig også rydningsrøysen. Brufundamentet7vadestedet vil muligens ikke bli berørt dersom man velger alternativ rundkjøring. Naturmangfold Rådmannen sier seg generelt enig med forslagstiller i vurderingene gjort i forhold til Naturmangfoldlovens Vegutbyggen har en direkte eksponering mot Slevigbekken, en bekk som tidligere var gytebekk ca 200 meter forbi vegen. Det legges nå opp til å utforme kulverten slik at ørretten kan komme gjennom kulverten, og Direkotratet for naturforvaltings håndbok vil benyttes. Planbeskrivelsen viser søk i nasjonale databaser, og et søk i artsdatadatabasen viser at det er registrert mjuktjafs innenfor plangrensen. Denne forekomsten kan undersøkes Til saksliste 10

11 også på vinterstid, og det vil gjennomføres en egen biologisk vurdering av dette funnet som er klar når formannskapet skal behandle saken. Rådmannen vil ettersende denne rapporten når den er klar, og gi en vurdering hvorvidt dette funnet bør få konsekvenser for vegfremføringen. Støy En ombygging av vegen vil generelt bedre støysituasjonen i området, men fortsatt befinner ca 5 eneboliger seg innenfor støyutsatt område. Det er i bestemmelsene 2.7 sagt at støy ikke skal overskride vedtatte grenseverdier, og i planbeskrivelse er det forklart at de konkrete støyreduserende tiltakene vil vurderes senere i prosessen. Dette anser rådmannen som en fornuftig fremgangsmåte. Utbyggingsrekkefølge I punkt 7.2 i planbeskrivelsen er utbyggingsrekkefølgen beskrevet. Samtlige gangveger er regulert inn i reguleringsplanen, men i denne omgang planlegges kun gangvegene fra Hamremoen gård til krysset- og gangveger i forbindelse med bussholderplassene opparbeidet. Rådmannen ønsker også at gangvegen fra Slevigen bygges nå når anleggsarbeidet pågår. Det er per i dag to barn på Slevigen gård som vil bli skolebarn om kort tid, og det er videre fra Slevigen allerede opparbeidet turveg til Slevigen camping, og videre mot Noresund. Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende vedtak: Planforslag for Nytt kryss rv7 x fv 280 ved Hamremoen med to forslag til plankart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens Plankartet for alternativ rundkjøring endres for å vise fysisk hvor kryssingspunktet skal være. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Krødsherad kommune ønsker at alternativet med rundkjøring legges til grunn, samt at ny rapport vedrørende mjuktjafs innarbeides i oppdatert planbeskrivelse. Wenche Bjertnes (AP) framsatte følgende forslag: Saken tilbakesendes til forslagsstiller med ønske om at det før offentlig ettersyn utføres følgende: Faglig begrunnet valg av en kryssløsning Gjennomføre en trafikksikringsrevisjon av løsningen Konkrete støytiltak må inngå i reguleringsplanen Adkomster skal avklares i reguleringsplanen Rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring av støytiltak, gang/sykkelvegløsninger og kollektivterminalen Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Til saksliste 11

12 Krødsherad kommune ønsker at alternativet med rundkjøring legges til grunn, samt at ny rapport vedrørende mjuktjafs innarbeides. Saken tilbakesendes til forslagsstiller med ønske om at det før offentlig ettersyn utføres følgende: Faglig begrunnet valg av en kryssløsning Gjennomføre en trafikksikringsrevisjon av løsningen Støytiltak må inngå i reguleringsplanen Adkomster skal avklares i reguleringsplanen Rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring av støytiltak, gang/sykkelvegløsninger og kollektivterminalen Til saksliste 12

13 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: Q20 Arkivsaknr.:12/678 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 FORMANNSKAPET /12 TOMTEKJØP - GANGVEG KRØDEREN SENTRUM Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommune har i lengre tid hatt ønske om å etablere gangvegforbindelse mellom Coop Krøderen og avkjøring til Krøderen skole. I forbindelse med eiendomssalg i området har ordfører, etter konferanse med formannskapet, vært i forhandlinger med selgere av eiendommene med hensikt å kjøpe opp areal for å muliggjøre gangveg framføringen. Kjøp av eiendommen 178/22. Ordfører har på vegne av Krødsherad kommune undertegnet kjøpekontrakt for overtakelse av eiendommen, gnr. 178, bnr. 22 (nåværende eier Ebba Leila Christina Loe) Kjøpesummen for eiendommen er kr omkostninger, totalt kr ,-. I henhold til kjøpekontrakt skal eiendommen overtas av Krødsherad kommune når selger har skaffet seg leilighet, dog senest innen Overtakelse av eiendommene 178/64 og 178/198. Ordfører har også vært i dialog med arving til eiendommene 178/64 og 178/198. (tidligere eier Marit Andersen) om mulig overtakelse av disse eiendommer. Det er foreløpig ikke underskrevet noen overtakelseskontrakt. Anslått salgssum for ovenstående eiendommer er totalt kr ,- + omkostninger. Rådmannens kommentar: Ordfører har, på grunnlag kommunens tidligere ønske om erverv av areal til gangveg, foretatt henvendelser når eiendommene ble stilt til salg, dette for ikke å miste muligheten til minnelig grunnerverv. Framtidig bruk av området utover nødvendig areal til gangveg, må ytterligere vurderes. I løpet av prosessen har det framkommet tanker om mulig etablering av leiligheter i området. Hvis dette er ønskelig, kan administrasjonen jobbe videre med alternative Til saksliste 13

14 løsninger, og framlegge saken for ytterligere politisk behandling. Det som er viktig pr. nå er imidlertid at kommunestyret tar saken om kjøp av eiendommen 178/22 til orientering, og vedtar kjøp av eiendommene 178/64 og 178/198. I og med at disse eiendomsovertakelser er vurdert samtidig med sluttføring av budsjettprosessen for 2013, har administrasjonen i budsjettsammenheng innarbeidet forslag om finansiering av eiendomskjøpene ved låneopptak. Forslaget er at det opptas et avdragsfritt lån med tanke på videresalg av eiendommene. Rentekostnader er således innarbeidet i årsbudsjettet for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at kommunestyret fatter slikt vedtak i saken: Kommunestyret tar saken om kjøp av eiendommen 178/22 til orientering. Kommunestyret sier seg enig i at Krødsherad kommune kjøper eiendommene 178/64 og 178/198. Administrasjonen gis i oppdrag å: Fradele nødvendig areal til gangvegforbindelse fra Coop Krøderen fram til avkjøring Krøderen skole. Utarbeide plan for bygging av gangveg med finansieringsløsning i nært samarbeid med Statens Vegvesen. Fremme forslag til framtidig utnyttelse av tomteareal for etablering av leiligheter i området, herunder muligheter for videresalg av arealet til utbygger. Kjøpesummen for eiendommene, totalt kr. 2.7 mill + omkostninger, ca. kr ,-, dekkes med tilsvarende låneopptak. Lånet opptas som avdragsfritt lån i ett år. Rentekostnader er innarbeidet i årsbudsjettet for FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Bjertnes og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 14

15 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 152 Arkivsaknr.:12/863 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 OL I LOKALT OG REGIONALT ARBEID - FINANSIERING Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til ordførerens orientering i formannskapets møte Etter denne orientering har fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune også behandlet en sak om OL 2022 og Buskerud fylkeskommunes deltakelse i prosessen. Behandlingen fant sted i fylkesutvalgets møte I Saksfarmlegget til Fylkesutvalget heter det som følger: Fylkesutvalget var i sitt møte positive til at Buskerud fylkeskommune deltar i prosessen vedrørende en eventuell søknad om OL i 2022 under forutsetning av at også kommuner deltar i prosessen. Ledermøte i Buskerud Idrettskrets behandlet saken i møte og gav sin fulle støtet til en OL søknad og arrangementssteder i Buskerud. Det har i etterkant av fylkesutvalgets møte i mars foregått en prosess i regi av organisasjonen Oslo Drammen kommune har i hele perioden vært med i prosessen og har sammen med fylkeskommunen vært representert i kontaktgruppen. Fylkeskommunen har også vært representert i styringsgruppen som er opprettet i Drammen kommune. Det har også vært jobbet intensivt og systematisk fra Krødsherad kommune med å posisjonere Norefjell som et aktuelt arrangementssted for alpine grener. Modum kommune og Vikersund bakken har også vært involvert i prosessen. Aktuelle fylkeskommuner har blitt bedt om å bidra med vurdering av deler av transportkonseptet for anlegg utenfor Oslo. Bestillingen gjaldt det lokale transportkonseptet til/fra arenaene lokalt innenfor fylkeskommunens område, i hovedsak knyttet til fylkesvegnettet. Buskerud fylkeskommune leverte sin vurdering innen angitt frist. Drammen kommune har gjennomført en mulighetsstudie med tanke på å bygge en multifunksjonshall med plass til tilskuere. Hallen tenkes lokalisert sentralt i Drammen, ved Marienlyst. Hallen er tenkt brukt til ishockey under OL. Til saksliste 15

16 Muligheter Norefjell: I tillegg til alpine grener utredes det nå muligheter for å kunne arrangere bob, skeleton og ake konkurranser der. Norefjell har allerede en tilfredsstillende deltakerlandsby slik at det er løyper og annen infrastruktur som må bygges. Den største utfordringen for Norefjell er Kvitfjell/Lillehammer. Ishockey Drammen: NIF har sett på ishockey som den øvelsen som med fordel kan avvikles i kommuner med nærhet til Oslo. Det er andre steder, bl.a. Fredrikstad og Asker som også ønsker å arrangere ishockey. Før- og etterbruk og nærhet til befolkningen er faktorer som er avgjørende i konkurransen om å få arrangere et evt. OL. Buskerud bør stille sterkt ved at for eksempel Norefjell innenfor 1,5 time nås av 41% av Norges befolkning. Oppgaver framover: Fylkeskommunen har de seneste uker tatt en rolle med å koordinere de ulike arenaer/kommuner i Buskerud som ønsker å arrangere OL. Det har vært avholdt flere møter med eksterne parter. Fylkesordfører er involvert og ledet bl.a. en samlet Buskerud tropp som presenterte et mulig OL i Buskerud for Stortingsbenken. Det er viktig at både Drammen og Norefjell er med i behandlingen når OL 2022 skal gjøre en vurdering av hvilke områder og anlegg som er aktuelle for videre utredning til en OL søknad for Etter planen tas en ny vurdering i begynnelsen av desember av hvilke arenaer det skal gås videre med. I denne fasen er det avgjørende at fylkeskommunen har en koordinerende rolle slik at lokale initiativ og innsatser understøtter hverandre og bygger opp under arrangementsstedene i Buskerud. Det vil også være behov for å komme med ytterligere utredninger, delta i planarbeid og gjennomføre ulike møter/samlinger. Hvor stort omfang dette vil ha, avhenger av om både Norefjell og Drammen er med i utredningsfasen videre. For å være beredt til å være en aktiv medspiller sammen med de aktuelle kommunene, legger fylkesrådmannen etter avtale med fylkesordfører fram en sak om en forsterket innsats fra fylkeskommunens side. Forslaget på inntil kr må anses som en rammebevilgning da det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å konkretisere innsatsen i detalj. Fylkesutvalgets vedtak ble som følger: Buskerud fylkeskommune forsterker sin innsats for at arenaer i Buskerud skal være med i en evt. søknad om OL 2022 slik det framkommer i forslag til vedtak. Rådmannens kommentar. Som det går fram av ovenstående har Buskerud fylkeskommune engasjert seg sammen med aktuelle arrangør kommuner i Buskerud, nå også med en økonomisk rammebevilgning, stor kr ,-. Fylkeskommunens vedtak forutsetter også deltakelse fra enkeltkommunene. Til saksliste 16

17 Krødsherad kommune har fram til november måned hatt egne utlegg på forberedende arbeid med netto ca ,- eks. mva. I tillegg har Norefjell Skisenter dekket kostnader med nødvendige utredninger av alpintraseer m.m. Som det framgår av ovenstående er neste utvelgelsesrunde i desember måned. Ordfører har inngått avtale med analyse og kommunikasjonsfirmaet Mørland og Johnsen om bistand for november og desember måned. Bistanden skal omfatte; Utvikling av presentasjoner for møter med politikk og næringsliv. Identifisere og analysere mulige kommunikasjonsutfordringer (håndtering av bob/aking eksempelvis) Utforming av budskapsnotater. Utarbeidelse og utsteding av pressemeldinger. Utarbeidelse og innsalg av kronikker/innlegg. Redaksjonell kommunikasjon og kontakt med medier/journalister Utvikling av Q&A for prosjekt Norefjell Kontakt med eksterne interesser (politikk /næringsliv). Møter. Arbeidet har en økonomisk ramme på inntil kr eks. mva. pr. mnd i november og desember. Ordfører har løpende dialog med Buskerud fylkeskommune og fylkesordføreren i forhold til medfinansiering av disse kostnader. Det foreligger pr. dato ingen konkret avtale om evt. utgiftsfordeling, dette synes også naturlig da Fylkesutvalget først bevilget økonomiske midler i sitt møte i går Ordføreren vil arbeide videre med avtale om medfinansiering av Krødsherad kommunes kostnader. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Krødsherad kommunes utgift fram til november 2012, totalt kr eks. mva. dekkes innenfor rammen av Krødsherad kommunes totalbudsjett for Rådmannen bemyndiges til å foreta evt. nødvendige budsjettjusteringer. Ordføreren gis i oppdrag å framforhandle avtale med Buskerud fylkeskommune om medfinansiering av utgiftene for november og desember måned, med en øvre ramme på totalt kr eks. mva. Avtalen framlegges for formannskapet til orientering og evt. ytterligere bevilgning av økonomisk dekning. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Bjertnes og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 17

18 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 232 Arkivsaknr.:12/882 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 UTREDNING AV EIENDOMSKATT PÅ ALLE HYTTER OG HUS. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommune har mottatt følgende brev fra Krødsherad Arbeiderparti. B revet er datert 23. november, og mottatt i Krødsherad kommune Til saksliste 18

19 Rådmannens kommentar: Som det går fram av brevet er det framsatt ønske om at saken legges fram til behandling i formannskapets møte Brevet ble mottatt samme dato som formannskapets møte fant sted. Administrasjonen har heller ikke mulighet til å foreta saksutredning av en så stor sak innen utsendingsfrist for saksdokumenter til formannskap og kommunestyrets møter Rådmannen vurderer henvendelsen som en anmodning om at spørsmålet om innføring av eiendomsskatt tas opp til prinsipiell vurdering, og har således, på nåværende tidspunkt, ingen kommentarer til de utredningskrav som blir stilt i brevet fra Krødsherad AP. Innføring av eiendomsskatt med taksering av hus og hytter er en stor sak, og det kan ikke påregnes at evt. inntekt fra eiendomsskatt får virkning før tidligst i Rådmannen legger saken fram for formannskap og kommunestyre for stillingtagen til om utredning skal igangsettes. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Per Kristensen framsatte følgende forslag på vegne av H og TPBL: Det startes ikke opp noen form for utredning av eiendomsskatt på alle hytter og hus i Krødsherad. Begrunnelse: Det er ikke noe ønske om å påføre en tilfeldig gruppe eiere av hus og fritidseiendommer i Krødsherad ytterligere beskatning. Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag: Utredning av eiendomsskatt på hytter og hus igangsettes pga. kommunens stramme økonomiske situasjon Ved avstemming oppnådde Kristensens forslag 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt Kalagers forslag. Innstilling/vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Kristensen og Sæta) innstiller: Det startes ikke opp noen form for utredning av eiendomsskatt på alle hytter og hus i Krødsherad. Formannskapets mindretall (Bjertnes og Kalager) innstiller: Utredning av eiendomsskatt på hytter og hus igangsettes pga. kommunens stramme økonomiske situasjon Til saksliste 19

20 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:12/898 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 OVERFØRING /OPPDEKKING AV INVESTERINGSPROSJEKTER Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det vises til innarbeidet oversikt over anslag rest investeringer. I henhold til KRD s veileder for avslutning av investeringsregnskapet skal kommunestyret fatte vedtak om overføring av restinvesteringsmidler til senere års bruk, evt. tilbakeføring av midler etter sluttfinansiering. Rådmannen vil nedenfor ta for seg prosjekt for prosjekt og fremme forslag til nødvendig oppdekking /overføring. Det vises i denne sammenheng til tolkingsbestemmelser fra KRD som følger: Alle midler i investeringsregnskapet, med unntak av midler som er reservert til særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale, er å anse som frie midler. Alle frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte ansees som felles finansiering av investeringene, dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiell dekning. Nedenstående viser; Merinntekter/besparelser i investeringsregnskapet pr Prosjekt 005 Tomtesalg Glesnemoen kr ,- Prosjekt 425 Salg kommunale boliger kr ,30 Prosjekt 430 Salg av Skoda teknisk kr ,- Totalt kr ,30 Merutgifter i investeringsregnskapet pr Prosjekt 009 Egenkapitalinnskudd KLP kr ,- Prosjekt 465 Digitalisert kart kr ,66 Prosjekt 469 Uteboder omsorgsboliger kr ,20 Totalt kr ,86 Overskytende oppdekking , ,86 kr ,44 Investeringsprosjekter Prosjekt 009 Egenkapitalinnskudd KLP. Til saksliste 20

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 21-213 Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer