MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl:??

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:??"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS 118/12 04/374 DRIFT /12 10/458 MEIERIGÅRDEN KRØDEREN- KOSTNADER FOR SKISSE FRA KRØDEREN & /12 12/671 OVERVANN VED NORESUND ANLEGGET M40 11 AREAL TIL GANGVEI I KRØDEREN 121/12 12/678 SENTRUM Q20 17 Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: 280 Arkivsaknr.:04/374 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /04 KOMMUNESTYRET /04 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /12 FORMANNSKAPET /12 AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS DRIFT Vedlegg: Avtaleforslag. Saksopplysninger: Det vises til tidligere sak i møte Saken ble i dette møte utsatt for ytterligere utredning. Saksframlegget i juni måned hitsettes: Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) har kjøpt daglig ledelse, driftsledelse, driftog vedlikeholdsoppgaver av Krødsherad kommune. Fram til har daglig ledelse vært utført av tidligere teknisk sjef. Avtalen var, fra definert som en 80 % stilling. Det er nå utarbeidet et nytt avtaleforslag. Kommunen skal, med virkning fra , utføre følgende oppgaver for NVA: - forretningsførsel - teknisk administrasjon - drifte og vedlikeholde NVAs transportsystem og installasjoner - delta i oppfølging av prosjektering og gjennomføring av nyanlegg Det er, i forslag til ny avtale, fastsatt en årlig godtgjørelse for kommunens utførelse av disse oppgavene. Avtaleforslaget ble behandlet i NVAs styremøte , og forslaget fikk sin tilslutning fra styret. En skrivefeil i avtalens pkt 7 ble bemerket ved styrets behandling. Den er nå korrigert, og avtaleforslaget er signert av styrets leder. Tidligere driftsavtaler mellom NVA og Krødsherad kommune erstattes av vedlagte avtale. Til saksliste 2

3 Rådmannen har vært i kontakt med KS -advokat. Denne uttaler at det ikke finnes noen direkte hjemmel for at kommunen kan drifte selskapets anlegg. Det som imidlertid her er viktig er at kommunen selger tjenester fra sitt eget anlegg, og at dette ikke kan driftes av utenforstående i tillegg til kommunalt driftspersonell. Utenforstående har således ikke noen mulighet til å drifte NVA's anlegg da disse er helt avhengig av det kommunale renseanlegg. Unntaket i EU-domstolen om at oppgaver kan tildeles i såkalt egenregi blir litt "snudd på holdet" i denne sammenheng, da det her er snakk om salg (ikke kjøp av tjenester for kommunen). Rådmannen har også vært i kontakt med (BTV-innkjøp) Også de ser klart at det her ikke er mulig å la utenforstående komme inn som driftere av kommunale anlegg som forøvrig driftes av kommunalt driftspersonell. Tjenesten som skal kjøpes av NVA kan her ikke lett leveres av flere, da selskapet er helt avhengig av det kommunale renseanlegg på Noresund. Fra begge uttales. Det finnes ingen direkte hjemmel som sier at NVA kan kjøpe driftstjenesten av kommunen, men det synes ikke mulig å løse oppgaven på annen måte da selskapet er avhengig av å bruke kommunens renseanlegg på Noresund for sin drift, og dette driftes av kommunalt personell. Investeringer som gjøres av NVA Investeringene legges ut på anbud på ordinær måte i NVA's regi - noe som også er gjort og gjøres videre. Rådmannens kommentar Grunnlaget for å opprette NVA som eget selskap: Behov for differensierte avgiftssoner. Det var på opprettelsestidspunktet ikke mulig å ha differensierte avgiftssoner uten å etablere eget selskap. (Nå kan dette gjøres uanhengig av eget selskap) Selskapet skulle ikke belaste kommunens økonomi forøvrig, og skulle således ha sin økonomi helt adskilt fra Krødsherad kommune. (Krav far låneinstitusjonene om kommunal garantistillelse for lån medfører at K.K. uansett bærer risikoen i form av simpel kausjon, noe som tilsier at selskapets eiendeler skal realiseres før kommunens garanti trer i kraft.) Nytt lovverk. Ny lov gjeldende fra sier følgende om kommunale eierskap til vass- og avløpsanlegg: "Nye vass- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner. Eksisterende vass- og avløpsanlegg kan berre seljast eller på annen måte overdragast til kommunar. I lova er det med vass- og avløpsanlegg meint hovudledningar for vatn og avløp, Til saksliste 3

4 pumpestasjonar, høgdebasseng, anlegg for handtering og reinsing av vatn og avløp m.m." I Norsk Lovkommentar til ovenstående står det; "Begrepet "kommunen" omfatter også selvstendig rettssubjekter som reelt eies av kommunen, selv om de i andre sammenhenger vurderes som egne juridiske personer. Kommunalt eide aksjeselskaper anses derfor i utgangspunktet å være omfattet av avgiftsregelverket, herunder selvkostprinsippet. At aksjeselskapet tidligere var privat eid, har ikke betydning for spørsmålet om selvkostregelverket kommer til anvendelse." I henhold til denne nye loven av , 6, er også forfalt krav på årsgebyr sikret med lovpant i eiendommen etter pantelovens 6-1, såkalt legalpant, tilsvarende det kommunen har fra tidligere. Framtidig NVA. I forbindelse med prosessen rundt framtidig renseløsning for Krødsherad skal også framtidig "organisering" av renseløsning for Norefjell (NVA) vurderes. Spørsmålet om framtidig drift av renseløsning for Norefjell vil således komme opp i full bredde i denne sammenheng.. Driftsavtale NVA. På bakgrunn av ovenstående vurderinger anbefales at driftsavtalen med NVA vedtas som foreslått. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Avtale mellom Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og Krødsherad kommune om kjøp av forretningsførsel og tjenester for drift av vann- og avløpsanlegg, datert , tiltres. Avtalen gjøres gjeldende fra Tidligere driftsavtaler mellom NVA og Krødsherad kommune opphører. Til saksliste 4

5 Til saksliste 5

6 Til saksliste 6

7 Til saksliste 7

8 Til saksliste 8

9 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: 611 &50 Arkivsaknr.:10/458 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 MEIERIGÅRDEN KRØDEREN-KOSTNADER FOR SKISSE FRA KRØDEREN 2020 Vedlegg: Ingen vedlegg. Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møtet sak 59/12 riving av Krøderen Meieri. I vedtaket blir rådmannen bedt om å utarbeide kostnadsoverslag for en helhetlig plan basert på skissa fra gruppen Krøderen Administrasjonen har vurdert skissa og beregnet kostnadene til ca. kr ,- inkl. mva. Det inngår oppfylling med sprengstein, oppretting med subbus, kantstein og steinlegging av 130 m². Beplantning er ikke med i kostnadsoverslaget, men bøer innarbeides med ca. kr ,- inkl. mva. Administrasjonen har oversendt forslaget il Stiftelsen Krøderbanen for å få deres kommentarer. Det er ikke kommet tilbakemelding/kommentarer fra Stiftelsen. Administrasjonen har også vært i kontakt med prosjektgruppa Krøderen 2020, som fremmet forslag om parkmessig tilrettelegging i området ved gamle Krøderen Meieri, samtidig med riving og opprydding. Totalt ble kr stilt til disposisjon for denne arbeidsgruppa til tiltak på Krøderen. Herav bevilget til opparbeiding av lekeplass Glesnemoen, inntil kr Denne opparbeidelse er nå sluttført, og det gjenstår kr av totalbevilgningen. Disse midler skal tilbakeføres prosjekt Krøderen Altså har prosjektet nå en ubrukt totalbevilgning, stor kr ,-. Prosjektgruppa vil gi en tilbakemelding i forhold til bruk av disse midler i forkant av formannskapets møte. Foreløpige signaler i denne sammenheng er positive. Statens vegvesen har i forbindelse med utbedring av Briskåsensvingen sett på området helt fra denne svingen og fram t.o.m. Svensegården. Det er her gjennomført befaring med Krødsherad kommune og Stiftelsen Krøderbanen for å bedre totalforholdene rundt FV 280. I denne forbindelse har også SVV spilt inn ønske om en liten breddeutvidelse ved Til saksliste 9

10 nåværende meieribygning. Denne utvidelse vil greit kunne gjennomføres i samråd mellom kommunen og SVV i forbindelse med riving av gamle Krøderen Meieri og tilrettelegging av parkområdet. Rådmannens kommentar: Riving av Meierigården ble fullfinansiert ved kommunestyrevedtak , sak 59/12. Det gjenstår da å fullfinansiere opparbeiding av parkområdet. Totalkostnad for denne opparbeiding med beplantning, inkl m.v.a. beløper seg til ca. kr ,- Rådmannen ser fordelen av å gjennomføre begge prosjekter som ett totalprosjekt, og ser også muligheten for fullfinansiering av dette hvis prosjektgruppen Krøderen 2020 sier seg enige i bruk tidligere avsatte midler til stedsutvikling Krøderen til dette formål. Finansiering kan da løses som følger.: Totalkostnad inkl. m.v.a ,-. Bruk av 60% m.v.a. til medfinansiering ca ,-. Totalt kapitalbehov ,- Finansiering. Restmidler Stedsutvikling Krøderen ,- Bevilgning fra disposisjonsfond, inntil kr ,- For at arbeidene skal kunne gjennomføres inneværende høst synes det nødvendig å benytte hasteparagrafen i forbindelse med bevilgning av midler fra disposisjonsfondet. Rådmannen viser til ovenstående og anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Opparbeiding av parkerings- og parkareal på Krødsherad kommunes eiendom ved gamle Krøderen Meieri gjennomføres samtidig med riving av meierigården høsten Totalkostnad for parkmessig opparbeiding med beplantning begrenses oppad til kr inkl. m.v.a. Gjennomføringen forutsetter; bruk av restmidler avsatt til stedsutvikling Krøderen, kr ,- bruk av 60% m.v.a. (investeringsmoms.) kr ,- I tillegg bevilges midler fra disposisjonsfondet, begrenset oppad til kr ,-. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Vedtaket legges fram for kommunestyret til orientering. Til saksliste 10

11 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: M40 Arkivsaknr.:12/671 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 OVERVANN VED NORESUND ANLEGGET Vedlegg: Vedlegg 1: Dagens rørsystem fra skole/kommunehus til Brinken Vedlegg 2: Prosjektert system fra skole/kommunehus til Brinken Vedlegg 3: Dagens drenssystem ved Noresund skole Vedlegg 4: Prosjektert ledning for overvann fra skolen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i møtet i sak 19/12 følgende umiddelbare tiltak, utdrag av vedtaket: Umiddelbart: Administrasjonen utarbeider plan for og igangsetter - utbedring av rensekapasiteten ved sanering av overvann/fremmedvann inn på nettet. Dette gjelder både for kommunens anlegg og også for NVA s anlegg i samråd med NVA s styre. Som et ledd i dette arbeidet er overvannssystemet ved Noresundanlegget kartlagt og vurdert at må legges om. Dagens pumpestasjon Brinken skal avvikles, overvann skal ledes bort fra avløpssystemet for å redusere mengden avløpsvann inn på renseanlegget. Det er ønskelig og mulig å gjennomføre dette høsten Det vil, fram til formannskapsmøtet, vurderes hvorvidt og evt. hvordan denne investeringen vil påvirke selvkost og derigjennom avgiftene. Som grunnlag for budsjett 2013 (og ref kommunestyrevedtaket i sak 19/12) vil en helhetlig rehabiliteringsplan ligge til grunn. Foreløpige kostnadsvurderinger ift. denne planen og med forslag til framdrift/årlig behov vil bli orientert om i møtet Iverksetting av en rehabilitering av anleggene vil medføre betydelige kostnader. Kort beskrivelse av planlagte tiltak: Eksisterende rørsystem fra kommunehuset/skolen fram til Brinken er omfattende og gammelt. Dette settes ut av drift når nytt anlegg er etablert. Dagens pumpestasjon Brinken skal flyttes og plasseres lavere i terrenget for å sikre fall fra Engseth-garasjen og nabobolig. Overvann skal ledes bort fra avløpssystemet og ledes til fjorden. På grunn av eksisterende drenssystem på idrettsplassen legges nytt rørsystem i grøntområdet utenfor løpebanen og idrettsplassen. Det er behov for ny pumpestasjon og nytt rørsystem. Dette vurderes å være en så Til saksliste 11

12 betydelig oppgradering at vi anser det som en investering. Grunnet problemer med fukt i rom i underetasje ved Noresund skole er det behov for å lede overvann fra skolens takrenner/kumsystem inn på nytt rørsystem. Dagens overvann ledes delvis direkte til grunnen ved bygningene, delvis til kummer inne på området og noe ledes ut til annen manns grunn. Det er prosjektert ny rørtrase som ledes inn på det nye systemet, beskrevet over. Se vedlegg 3. Kostnad for dette er anslått til kr ,-. Mulig drenering langs bygningene inngår ikke her og kan avvente til foreslått løsning er gjennomført for å avklare om foreslått løsning gir ønsket effekt. Rådmannens kommentar: Rådmannen er av den oppfatning at det er svært uheldig å løsrive slike saker fra en helhetlig prioritering i budsjettsammenheng. Med dette som utgangspunkt, burde saken tas som del av budsjettarbeidet for 2013, og gjennomføring utestå til våren Rådmannen viser imidlertid her til kommunestyrets vedtak om umiddelbar iverksetting av utbedring av rensekapasiteten ved sanering av overvann/fremmedvann på nettet. Dette er også en framgangsmåte Fylkesmannens miljøvernavdeling støtter i forhold til bedring av rensekapasiteten ved Noresund renseanlegg. På dette grunnlag synes tiltaket å kunne anbefales igangsatt inneværende høst. Rådmannen anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret: Som et ledd i sanering av overvann inn på avløpssystemet vedtas omlegging av overvannssystemet ved Noresundanlegget gjennomføret slik det er beskrevet i saksframlegget. Kostnadene finansieres ved låneopptak, kr Rådmannen bemyndiges til å foreta låneopptak, begrenset oppad til 1.4 mill. Lånet opptas som serielån med 20 års nedbetalingstid. Til saksliste 12

13 Til saksliste 13

14 Til saksliste 14

15 Til saksliste 15

16 Til saksliste 16

17 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: Q20 Arkivsaknr.:12/678 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 AREAL TIL GANGVEI I KRØDEREN SENTRUM Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommune har i lengre tid sett behovet for etablering av gangveg på strekningen Krøderen Samvirkelag - avkjøring Krøderen skole. Ordfører har, i denne forbindelse, vært i dialog med eier av gnr. 178, bnr. 64 og 198 i Krødergata. Eier samtykker i at Krødsherad kommune kan overta den ene eiendommen med påstående bolig (gammel skolebygning) fullt ut, og gangvegareal fra den andre eiendommen. Administrasjonen har kontaktet Statens Vegvesen (SVV) for avklaring av nødvendig arealbehov m.m. Beklageligvis har vi pr. dato ikke mottatt noen tilbakemelding fra SVV. Saken er purret opp, og vi håper at nærmere avklaring foreligger i forkant av formannskapets møte, slik at avtaler med grunneier kan framlegges i møtet. Ytterligere saksopplysninger framlegges i formannskapets møte. Til saksliste 17

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: 19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer