Håndtering av risiki, rammebetingelser og regelverk ved eksport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av risiki, rammebetingelser og regelverk ved eksport"

Transkript

1 Håndtering av risiki, rammebetingelser og regelverk ved eksport en innføring VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

2 Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre. Innovasjon Norge 2006 Telefon Telefaks Telefon Telefaks

3 MARKED PRIS E-MARKED KONKURRENTER RISIKO RISIKO PRODUKSJON TOLL OPPRINNELSESBEVIS AKTIVITET AKTIVITET KJØPER SPEDITØR AGENT FORSIKRING BANK TOLL BETALING

4

5 Innledning Dette heftet er ment som en grunnleggende veileder for norske eksportører og andre aktører. Vi tar først og fremst utgangspunkt i varesalg, men veilederen er også delvis aktuell for eksportører av tjenester. Håndtering av risiko, rammebetingelser og regelverk er en viktig del av eksportarbeidet. Målet med veilederen er å bevisstgjøre de ansatte i eksportbedriften, uansett ståsted, om viktigheten av å ta dette arbeidet på alvor. I samarbeid med Sveriges Exportråd har Innovasjon Norge nylig også utgitt veilederen Eksportstegene Eksporthåndbok for små og mellomstore bedrifter. Denne veilederen gir en enkel og oversiktlig metodikk for strategi- og markedsplanlegging knyttet til eksport. Således utfyller de to veilederne hverandre. Vår klare erfaring er at mange bedrifter har mye å hente på å systematisere arbeidet med å håndtere risiko, rammebetingelser og regelverk ved eksport. Med en slik systematikk i bunn kan du med større sikkerhet oppnå lønnsomt salg ikke bare på våre europeiske nærmarkeder, men også på spennende oversjøiske vekstmarkeder. Innovasjon Norge har tidligere gitt ut veiledere om blant annet: Internasjonal betaling Internasjonale leveringsbetingelser (brosjyre) Eksportdokumenter Opprinnelsesregler i Norges frihandelsavtaler e-markeder og nettkataloger Handel med Europa Bedrifters rettigheter i EØS Merverdiavgift i EU Denne veilederen bygger i vesentlig utstrekning på disse veilederne, informasjon fra Eksporthåndboken, foruten artikler fra vårt elektroniske nyhetsbrev Oslo, september 2006 Innovasjon Norge Handelsteknisk avdeling HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRINGHANDEL v

6 Innhold Innledning Eksport og innenlandssalg ikke det samme Håndtering av risiko i internasjonal handel Risikobildet ved eksport Markedsrisiko Kommersiell risiko Landrisiko Sikkerhetsrisiko Legal risiko Produktrisiko Transportrisiko Bankrisiko Valutarisiko Egenrisiko Fra risikoidentifikasjon til håndtering Eksportrestriksjoner Håndtering av ulike importrestriksjoner Begrepet importrestriksjoner Krav til produkter Vekt-, emballerings- og merkekrav Toll Avgifter og gebyrer knyttet til import Innførselslisenser Innførselskvoter Krav om bruk av nasjonale tjenesteytere Subsidier, antidumping og beskyttelsestiltak Sikkerhets- og antiterrortiltak Innførselsprosedyrene Internasjonale organisasjoner og konvensjoner viktige for deg som eksportør Innledning EU, EFTA og EØS tollunion og frihandelsområde viktige forskjeller Verdens handelsorganisasjon, WTO Noen andre internasjonale handelsorganisasjoner Internasjonale salgs- og distribusjonskontrakter Ulike salgskanaler og kontraktstyper Direkte kontrakt for direktesalg grunnleggende spørsmål Indirekte salg. Agent- og distribusjonskontrakt Agentavtaler Distribusjonsavtaler Bruk av jurister og standardkontrakter Produktansvar og produktmerking Produktansvar Produktmerking Beskyttelse av industrielle rettigheter Varemerke, designbeskyttelse, patent: bakgrunn Beskyttelse av varemerke og design v vi HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRINGHANDEL

7 Innhold 8.3 Sikring av internasjonal patent Lisensavtaler Grunnleggende toll- og avgiftsspørsmål Toll- og avgiftsforhold tolltariffen Utførselsdeklarasjonen Frihandelsavtaler Opprinnelsesbevis Merverdiavgift Handelsdokumenter Hvorfor har vi handelsdokumenter? De vanligste handelsdokumentene Andre handelsdokumenter Leveringsbetingelser Incoterms Generelt om leveringsbetingelser Det er 13 ulike leveringsbetingelser Leveringsbetingelser vanlige fallgruver Transportforsikring håndtering av transportrisikoen Internasjonal transport Bindeleddet mellom deg og markedet Fortransport, hovedtransport, sluttransport Transportplanlegging Eksportørens forpliktelser overfor transportøren Grunnleggende kunnskaper om internasjonal transportrett Servicekrav og transportøroversikt Betalingssikring ved eksport Sannhetens øyeblikk Betaling til rett tid og på rett sted Betalings- og sikringsformer i internasjonal handel Litt om de ulike betalingsformene Vanlige sikringsformer ved salg i åpen regning Figur 1: The trade chain Figur 2: De vanligste typer risiko i internasjonal handel Figur 3: Illustrasjon av salg via agent Figur 4: Illustrasjon av salg via enedistributør (importør) Tabell 1: Håndtering av risiko en oversikt Tabell 2: Varer det kreves ekstra utførselstillatelse for, uavhengig av mottaker Tabell 3: Noen internasjonale handelsorganisasjoner Tabell 4: Kontrakter for direktesalg en sjekkliste Tabell 5: Frihandelsavtaler Tabell 6: En stikkordsmessig oversikt over noen av de vanligste fallgruvene ved bruk av de internasjnale leveringsbetingelsene Incoterms Tabell 7: Pengeflyten i en internasjonal forsyningskjede HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRINGHANDEL vii

8

9 1. Eksport og innenlandssalg ikke det samme Selv om det kan lyde selvsagt, er det viktig å ta inn over seg at eksport og innenlandsalg ikke er det samme. Varesalg over grenser medfører at: risikofaktorene er flere risikofaktorer også kjent fra innenlandssalg har delvis en annen karakter det kan være eksportrestriksjoner knyttet til dine produkter importrestriksjoner eksisterer i mindre eller større utstrekning i de fleste markeder kontraktsarbeid og distribusjonsløsninger blir desto viktigere ved eksport produktansvar og produktmerking kan være annerledes enn det du er vant til beskyttelse av bedriftens industrielle rettigheter er mer krevende ved eksport du kommer ikke utenom tollspørsmål og handelsdokumenter når varer krysser grenser behovet for å regulere fordelingen av kostnader og risiko knyttet til vareforsendelse og grensepassering blir sterkere derfor leveringsbetingelser vanlige betalings- og sikringsformer i internasjonal handel er ikke sjelden helt fremmede for bedrifter som tidligere kun har drevet med innenlandssalg I tillegg har vi det faktum at det er langt flere aktører og aktiviteter involvert i varesalg over landegrensene. La oss ta et eksempel: Rederiet Wallenius Wilhelmsen gikk for noen år siden detaljert opp transportløypa for forsendelser av John Deere traktorer produsert i Tyskland til australske bønder. De fant blant annet ut at for å fullføre hele vareforsendelsen logistikkmessig og legalt krevdes det: 58 dokumenter 192 aktiviteter 16 aktører (ulike parter) 13 ulike IT-systemer 16 statuspunkter for sjekk av vareflyten Kilde: Bengt Ramberg, Wallenius Wilhjemsen, Door to door prosjektet, HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 9

10 Vi kan også illustrere denne kompleksiteten gjennom følgende figur fra UN Cefact. The trade chain Examples of possible parties involved in a trade transaction BUY SHIP PAY Order Prepare Transport Border Crossing Payment Importer Exporter Import Country Authorities Export Country Authorities Insurance Company Chamber of Commerce Transporter (Air-, Rail-, Road- and Sea related) Inspection Company (PSI) Other Intermediaries Customs (Import-, Export- and Transit Country) Health Authorities Port Management Agriculture Authorities Customs Brokers Other Intermediaries Banks Financial Institutions Other Intermediaries Export/Import Agent Licensing Agency Credit Checking Company Other Intermediaries Figur 1 Kilde: Swepro For en direkteforsendelse med lastebil fra Norge til et EØS-land som for eksempel Tyskland vil antallet parter, dokumenter og transaksjoner være langt mindre. Men det vil fremdeles være vanskelig å komme utenom: selger og kjøper selgers og kjøpers speditør transportøren/e som fysisk utfører transporten tollmyndigheter i både eksport- og importlandet selgers og kjøpers bank et eller to forsikringsselskap, avhengig av leveringsbetingelse En pedagogisk utfordring med å formidle kunnskap om håndtering av risiko, rammebetingelser og regler i internasjonal handel er at veilederen kan framstå som mer problem- enn løsningsorientert. Nytten du vil ha av denne veilederen vil først og fremst avhenge av hvorvidt du: evner å sortere ut saker og sjekkpunkter av betydning for din bedrift er deg bevisst variasjonsbredden i krav og handelspraksis i internasjonal handel. Salg på Brasil vil normalt stille langt større krav til eksportør enn salg til Sverige. Evnen til å se, undersøke og forfølge markedsmuligheter er sentralt for enhver kremmer, også i rollen som eksportør. Innovasjon Norges utekontorer kan her være en nyttig medspiller både på grunn av sine lokale markedskunnskaper og kunnskaper om norsk næringsliv. 10 HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING

11 Et fenomen vi stadig observerer i eksportbedriftene er et svært ujevnt kunnskapsnivå på de områdene vi omtaler i denne veilederen. Mangelfull intern kommunikasjon kan føre til at eksportselgerne, skipnings- og økonomimedarbeiderne i verste fall arbeider mot hverandre enn for hverandre. Utfordringen er da både å utvikle: en større grad av felles forståelse for hva eksport i sum innebærer en grunnleggende gjensidig respekt for hverandres arbeidsoppgaver Internasjonal handel er et mangfoldig område. Det er få gitt å mestre hele spillet alene. Vi vil derfor sterkt oppfordre bedriftene til aktivt å bruke så vel kunder, speditører, banker, forsikringsselskaper og andre tjenesteytere som informasjonskilder og diskusjonspartnere for alt det de er verdt. Vær heller ikke redd for å bruke offentlige organer som norske ambassader, Innovasjon Norge og andre instanser. Vi er også der for å hjelpe deg. HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 11

12

13 2. Håndtering av risiko i internasjonal handel 2.1 RISIKOBILDET VED EKSPORT Risikobildet ved eksport er gjennomgående både annerledes og mer sammensatt enn ved innenriks handel. For det første ganske enkelt fordi et internasjonalt salg involverer langt flere og delvis andre parter enn ved innenriks handel. For det andre spiller handelsdokumentene en mye viktigere rolle i internasjonal enn i nasjonal handel. For det tredje er risikobildet ved eksport annerledes og mer sammensatt. Denne forståelsen er det ekstremt viktig å ha med seg for å sikre at du både får varene fram og får betalt. Vi presenterer under kort de vanligste typer risiko i internasjonal varehandel. Figuren under illustrer risikobilder vi omtaler under. De vanligste typer risiko i internasjonal handel Egenrisiko Valutarisiko Markedsrisiko Bankrisiko RISIKO Transportrisiko Produktrisiko Kommersiell risiko Landrisiko Sikkerhetsrisiko Legal risiko Figur MARKEDSRISIKO Med markedsrisiko forstår vi muligheten for raske og vesentlige endringer i etterspørselen etter din bedrifts varer og tjenester. Dette er en type risiko enhver næringsdrivende må leve med, enten de selger innen- eller utenriks. HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 13

14 2.3 KOMMERSIELL RISIKO Med kommersiell risiko forstår vi faren for at kjøper ikke kan eller ikke vil gjøre opp for seg. I verste fall skyldes dette at kjøper har gått konkurs eller på annen måte ikke er i stand til å betale for seg. En mindre drastisk variant, men som dessverre er svært utbredt i internasjonal handel, er at kjøper betaler lenge etter forfall. Det kan føre til store likviditetsproblemer for eksportøren. 2.4 LANDRISIKO Begrepene politisk risiko og landrisiko brukes gjerne om hverandre. Med landrisiko forstår vi faren for at en forretning ikke kan gjennomføres som avtalt på grunn av tiltak fra importlandets regjering eller myndigheter. Det kan dreie seg om tiltak under myndighetenes kontroll, som sanksjoner, importforbud, valutarestriksjoner og liknende. Eller det kan være tiltak iverksatt på grunn av sterk indre uro i importørens land (krig, grensesperringer etc.). Ved salg til offentlige selskaper eller myndigheter i politisk ustabile land kan du risikere å bli involvert i interne maktkamper, bli utsatt for uklare beslutnings- og ansvarsforhold og korrupsjon. 2.5 SIKKERHETSRISIKO Med sikkerhetsrisiko tenker vi spesielt på farer knyttet til kriminelle handlinger. Sikkerhetsrisiko vil ofte henge sammen med landrisiko i den forstand at det i land med politisk, økonomisk og sosial ustabilitet gjerne er mye større spillerom for kriminelle bander og svindlere, og også for terrorisme. Det er likevel naivt å tro at sikkerhetsrisiko kun opptrer i politisk ustabile land. Baksiden av den økte globaliseringen er at også organiserte kriminelle miljøer i økende grad opererer over landegrensene. 2.6 LEGAL RISIKO Ulik lovgivning og rettssystemer fra land til land kan utgjøre en legal risiko. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke rettsregler som blir styrende i en forretningsavtale og hvem som blir kompetent til å avgjøre en eventuell tvist. Så vel prosedyrene for å føre en sak, tiden det tar og utfallet av saken kan føre til helt andre resultater enn det eksportøren har tatt høyde for. Legal risiko kan også oppstå i forbindelse med: salgs- og distribusjonsavtaler (kapittel 6) produktansvar (kapittel 7) beskyttelse av industrielle rettigheter (kapittel 8) 14 HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING

15 De enkelte land har sine egne rettsregler og rettssystemer. Både rettsreglene og ikke minst rettsystemene kan ha mange fellestrekk gjennom gjensidig påvirkning over tid eller ved avtaler om harmonisering mellom stater. Ved internasjonal (privatrettslig) virksomhet krysses også grensene for andre rettssystemer og rettsregler. Likevel er det ofte slik at kontrakter som bygger på anglo-amerikansk rett har en tendens til å være langt mer omfattende og detaljerte enn kontrakter basert på såkalt civil law eller tysk-romersk rett. Norsk rett tilhører civil law familien. En hovedgrunn til dette skillet er at kontrakter bygget på anglo-amerikansk rett i stor grad står på egne ben juridisk, mens civil law kontrakter bygger på og henviser til bakenforliggende lovgivning. 2.7 PRODUKTRISIKO Med produktrisiko tenker vi på forhold ved produktets eller leveransens beskaffenhet. Det kan for eksempel være spørsmål knyttet til emballeringskrav, produktets holdbarhet, muligheten for videresalg, eller vedlikeholds- og serviceansvar for eksportør. Her opplever vi fra tid til annet det paradokset at selv om eksportøren teknisk kjenner sitt produkt inn og ut, tar han ikke hensyn til produktets beskaffenhet verken ved utformingen av kontrakten eller ved valg av betalingsløsning. 2.8 TRANSPORTRISIKO Med transportrisiko forstår vi faren for skade på eller tap av varen under transport. Denne risikoen er statistisk langt høyere ved internasjonal enn ved nasjonale transporter. De vanligste årsakene til skader og tap på varene er: håndteringsskader tyveri vannskader Skader på eller tap av varene som følge av ødeleggelse eller skade på transportmiddelet forekommer også, men skjer i praksis sjeldnere enn årsakene vi har nevnt over. En importør som mottar varer skadet under transport eller i verste fall ikke får sine bestilte varer, vil være lite motivert for å betale. Hvorvidt det er selger eller kjøper som sitter med kostnadene og risikoen for varen under transporten, og i så fall hvor langt i transportløypa, defineres via de internasjonale leveringsbetingelsene, Incoterms 2000, fra Det internasjonale handelskammeret, ICC. Du kan lese mer om leveringsbetingelser og transportrisiko i kapittel 11. HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 15

16 2.9 BANKRISIKO Banker spiller ofte en avgjørende rolle for gjennomføring av betalingsløsninger (eller instrumenter) i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfinansiering, omtalt i kapittel 13. Dette fordi de: yter kreditt avdekker risiko bidrar til finansiering Ved de fleste former for betalingssikring er det normalt involvert en bank eller finansieringsinstitusjon både på eksportør- og importørsiden. Bankrisiko opptrer først og fremst når eksportørens bank ikke vil ha noe med kjøpers bank å gjøre, eller kun indirekte og på restriktive og fordyrende vilkår. For de fleste etablerte industriland representerer kjøpers bankforbindelse normalt ikke noe problem. Men i mange utviklingsland og utpregede statshandelsland kan kjøpers bankforbindelse bli et viktig spørsmål VALUTARISIKO Med valutarisiko forstår vi faren for tapte eksportinntekter som følge av at kursen på oppgjørsvalutaen endrer seg i forhold til selgers forventninger. Denne risikoen er gjennomgående til stede ved ethvert kjøp og salg over landegrenser. De vanligste former for valutasikring er: terminkontrakter valutaopsjoner Andre tiltak som kan gi en viss, men ikke nødvendigvis god nok sikring er: valutakonti salg i norske kroner bruk av forskudd eller factoring 2.11 EGENRISIKO Med egenrisiko forstår vi faren for at manglende kunnskaper i egne rekker fører til at bedriftene ikke klarer å gjennomføre sine eksportforretninger, det være seg imøtekommelse av kundekrav, oppfylling av leveranseforpliktelser eller med hensyn til å få betalt. En del problemer knyttet til eksport har sin rot i kulturforskjeller og manglende kulturforståelse. Vi har i denne veilederen likevel valgt å tale om egenrisiko snarere enn kulturrisiko. Egenrisiko i denne sammenheng er gjerne knyttet til forhold som: mangelfulle språkkunnskaper manglende nettverk i kjøpers land 16 HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING

17 lite kunnskap om kulturen i kjøpers land en lite åpen og respektfull holdning overfor andre kulturer I tillegg kan egenrisiko være utslag av: dårlige kunnskaper om internasjonale handelsregler generelt mangelfull kunnskap om hvilke handelsregler som gjelder hvor og når dårlig intern kommunikasjon i bedriften 2.12 FRA RISIKOIDENTIFIKASJON TIL HÅNDTERING I tabell 1 finner du gjengitt de ulike typer risiko som blir omtalt i dette kapittelet. Håndtering av risiko en oversikt Type risiko avsnitt Marked Kommersiell Land Sikkerhet Legal Produkt Bank Valuta Egen Sannsynlighet Konsekvenser Håndtering Tabell 1 Poenget med risikovurdering er å gi deg økt klarhet hvorvidt konsekvensene av en hendelse er små eller store, og hvor sannsynlig det er at hendelsen vil inntreffe. Sagt med andre ord: Risiko = sannsynlighet x konsekvens I praksis vil ulike typer risiko til en viss grad gå over i hverandre. Det er like fullt viktig å ha en bevissthet om hvilken type risiko vi snakker om. Eller for å si det med et bilde: hvis du forventer deg at en håndballkamp blir dømt etter spillereglene for fotball, vil du skjønne lite av hva som foregår ute på banen. Det er derfor viktig at enhver næringsdrivende har et forhold til risiko. Poenget er, for å sitere en amerikansk milliardær, jeg har tatt mange risiko i mitt liv, men de har alltid vært kalkulerte. HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 17

18

19 3. Eksportrestriksjoner De fleste varer og tjenester som selges fra Norge, spesielt til våre viktigste markeder i EØS-landene, Nord-Amerika og Japan, er ikke underlagt noen former for eksportrestriksjoner. Den type eksportrestriksjoner det generelt er viktigst å være klar over er knyttet til: land underlagt FN-sanksjoner, evt. hvor det er krig eller borgerkrig produkter som har eller kan ha militær betydning, såkalt strategiske varer visse kategorier kjøpere, hvilket i praksis ofte vil si militære kjøpere trusler fra internasjonal terrorisme Sentrale organer på området eksportrestriksjoner er: Utenriksdepartementet (UD Seksjon for nedrustning og ikke- spredning) Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) Er du i tvil om det foreligger eksportrestriksjoner, ta alltid kontakt i forkant av vareforsendelsen og snarere en gang for mye enn for lite. Det er eksportøren som bærer det strafferettslige ansvaret ved overtredelse av eksportlovgivningen. Til hjelp for norske eksportører har UD og PST utarbeidet følgende sjekkliste: Er det en militær kunde, eller har kunden forbindelser til forsvarsindustrien? Er kunden ukjent, eller er det usikkerhet om hvem kunden egentlig er? Det kan for eksempel vise seg at kredittopplysninger som ellers er tilgjengelige for bedrifter i landet, ikke er å finne i vanlige kilder. Er kunden motvillig når det gjelder å gi opplysninger om hvor utstyret skal installeres og hva det skal brukes til? Det samme gjelder dersom kunden er motvillig mot å oppgi eventuell sluttmottaker. Motsetter kunden seg å utstede sluttbrukererklæring? Tilbyr kunden kontant betaling eller andre uvanlig gunstige betalingsvilkår? Er ordrestørrelsen, krav til emballasje eller fraktrute uvanlig? Virker de ønskede ytelsene for utstyret uvanlige i forhold til oppgitt sluttbruker? Er det uoverensstemmelse mellom det ønskede varekjøpet og mottakerens bransje? Spørres det om uvanlig mange reservedeler eller er en påfallende mangel på interesse for reservedeler? Ønsker kunden å unndra varen fra normal installasjons- og vedlikeholdsservice? Oppgir kunden utelukkende en postboksadresse? Er det vanskelig å finne en internettpresentasjon av kunden? Er ambassaden til landet der kunden befinner seg uvanlig aktiv eller stiller garantier for kunden? Trekker kunden seg når det gjøres oppmerksom på at varene som etterspørres er underlagt eksportkontroll? HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 19

20 I tabell 2 finner du oversikk over visse typer varer det kreves ekstra utførselstillatelse, for uavhengig av mottaker. Varer det kreves ekstra utførselstillatelse for, uavhengig av mottaker Varetyper Dyr og smitteførende gjenstander Egg Fisk, fiskeprodukter, sild, skalldyr mv. Kulturminner Planter og plantedeler, såvarer Truede dyre- og plantearter Våpen, ammunisjon mv. Strategiske varer og teknologi Tabell 2 1) Kilder Tollvesenets hjemmesider 1) Tollvesenets hjemmesider 1) Eksportutvalget for fisk, der eksportør skal være registrert og godkjent. Se på Tollvesenets hjemmesider 1) Mattilsynet, Tollvesenets hjemmesider 1) Lov om skytevåpen og ammunisjon av 9.juni 1961 UD og PST, se avsnittene over! Tollvesenets hjemmesider: Klikk deg inn under Nettstedkart Utførselsveileder og avsnittet Utførselsrestriksjoner En eksportør som er usikker på om han vil få utførselslisens bør ta forbehold om dette i salgskontrakten. 20 HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING

21 notater HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 21

22 15 KG. 13 KG. MAX. 12

23 4. Håndtering av ulike importrestriksjoner 4.1 BEGREPET IMPORTRESTRIKSJONER Med importrestriksjoner forstås tiltak fra myndighetene som sikter mot å begrense eller overvåke innførselen til landet. Importrestriksjoner trenger ikke alltid være i form av bevisst diskriminerende tiltak fra myndighetenes side. Tiltakene kan like fullt ha samme effekt. Importrestriksjoner kan være i form av særegne nasjonale krav til: produkter vekt-, emballering og merking toll avgifter og gebyrer knyttet til import innførselslisenser kvoter bruk av nasjonale tjenesteytere subsidier, antidumping- og beskyttelsestiltak sikkerhets- og antiterrortiltak innførselsprosedyrene Importrestriksjoner kan være så vel en relativ som en absolutt handelshindring. Relative eller delvise importrestriksjoner medfører gjerne økte kostnader og ekstra tidsbruk for å imøtekomme myndighetenes krav. 4.2 KRAV TIL PRODUKTER Avvikende nasjonale krav til produkter samt til vekt, emballasje og merking (avsnitt 4.3) kalles gjerne for tekniske handelshindre. Allerede når et nytt produkt eller en produktvariant er på tegnebrettet er det viktig å sjekke om det etter sin form, funksjon og sammensetning er lovlig å omsette på aktuelle eksportmarkeder. De fleste såkalte tekniske handelshindre er gjerne formelt begrunnet ut fra hensyn til helse, sikkerhet og miljø. Noen startsteder for en slik undersøkelse kan være: Standardiseringen i Norge: For elektriske produkter: Nemko. Standarder kjøpes i Norge fortrinnsvis via Pronorm nettbutikk: Den globale standardiseringsorganisasjonen heter International Standards Organiza- HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 23

24 tion, forkortet ISO. Under hjemmesiden finner du blant annet adressene til de enkelte nasjonale standardiseringsorganisasjonene (Under About ISO og Listing by country ). 4.3 VEKT-, EMBALLERINGS- OG MERKEKRAV Transportvekten som gjelder for lastebiler, containere og andre lastbærere til og fra Norge er ikke uten videre gangbar ved eksport til USA, Japan, Sør-Afrika eller andre land. Spesielt for eksportører som har forsendelser med vekt og volum som fyller opp lastbærere er dette viktig å sjekke. Ellers kan man risikere at vareforsendelsen blir: returnert stående fast på havnen, flyplassen, i tollen eller liknende gjenstand for dyre omlastinger under veis Spesielt ved vareforsendelser dør-dør til kunder i utviklingsland eller i spredtbygde strøk kan mangel på egnet transportnett eller håndteringsutstyr gjøre det vanskelig å få produktene helt fram til kunden. Sluttransporten kan således bli både den verste og den langt dyreste når det gjelder å få fram varene. Transportører og speditører med bevislig nettverk på stedet kan her ofte gi deg praktiske råd. Eller du kan la kjøper ta ansvaret for sluttransporten (se kapittel 11). Når det gjelder merking og emballering er det viktig å skille mellom transport- og forbrukeremballasje. Ser vi på transportemballasje vil kravene til nødvendig emballering avhenge av: transportform (for eksempel fly- versus båttransport) lastbærer, for eksempel containerlast versus åpen dekkslast mottakerland og hvorvidt mottaker er tilknyttet et brukbart transportnett eller ei antall håndteringer under veis hvor ømfintlige varene er for risting, temperatursvingninger, fuktighet, korrosjon og utelagring faren for tyveri Ved valg av transportemballasje er det dessuten viktig å ta hensyn til følgende momenter: Krav om varmebehandling og merking av trepaller Det foreligger her en internasjonal avtale som er i ferd med å bli en internasjonal standard. Under ser du et symboleksempel på hvordan denne merkingen skal se ut. 24 HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING

25 Mer om avtalen og merkekravene kan du lese på Mattilsynets hjemmesider: Materialvalg og eventuelle avgifter i importlandet Avgifter på pappemballasje kan for eksempel være annerledes enn for plastemballasje Eventuelle krav til resirkulering Tyskland var tidlig ute med sitt Grüne Punkt. Flere og flere europeiske land har etter hvert fulgt etter med likende bestemmelser. Mer om dette kan du lese på hjemmesidene til Packing Recovery Organisation Europe Når det gjelder merking av transportemballasje er den anerkjente internasjonale standarden: Packaging. Pictoral marking for handling of goods". Standarden har koden ISO 780:1997. På norsk foreligger den i form av standard NS-EN ISO 780. For farlig gods gjelder egne merkings- og håndteringskrav. Gå inn på hjemmesidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og søk på farlig gods! En del speditører og transportører har også god kompetanse på dette området. Vær oppmerksom på at det gjelder egne regler for sjø- og flytransport. Se også kapittel 13. Hvorvidt det er naturlig å skille mellom transport- og forbrukeremballasje vil avhenge av hvilken typer produkter du eksporterer. Vanlige krav til forbrukeremballasje vil være: forklarende tekst og evt. bruksanvisninger på nasjonale språk merking med opprinnelsesland (NB! Krav til bruk av Made in Norway og liknende) evt. spesielle merker påført produktene (CE-merke, Gost R - merke i Russland osv.) evt. krav om resirkulering, se over Se for øvrig omtale av europeiske merkekrav i kapittel TOLL Toll er en avgift som pålegges importerte varer, for å beskytte importlandets næringsliv og/eller for å skaffe inntekter i statskassen. Tollsatser beregnes: som oftest av vareverdien (i de fleste land av produksjonsverdi + transportkostnaden + forsikringskostnaden til grense, såkalt CIF-verdi, men i enkelte land uten transport og forsikring, såkalt FOB-verdi) for enkelte varer og i enkelte land i prosent av vekt (netto- eller bruttovekt) i noen tilfeller også som en kombinasjon av verdi- og vekttoll Generelt spilte toll tidligere en mye viktigere rolle som handelshindring før enn nå. Enten vi snakker toll inn til Norge eller ved eksport av såkalte frihandelsvarer til våre HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING 25

26 hovedmarkeder i EØS er utgiftene knyttet til grensepassering i dag langt på vei redusert til: eventuelt gebyr til speditør for utfylling av tolldeklarasjoner eventuelle forsinkelseskostnader Spesielt for produkter som anses som konkurransemessig følsomme i importlandet kan det være betydelige tollbarrierer. For å ta høyde for eventuell tollbelastning og håndtere aktuelle tollprosedyrer trenger du grunnleggende kunnskaper om tollspørsmål. Mer om kan dette kan du lese i kapittel AVGIFTER OG GEBYRER KNYTTET TIL IMPORT Importavgifter er avgifter som blir beregnet ved import av varer. Den vanligste avgiften ved siden av toll er merverdiavgift. De aller fleste land har innført systemer som ligner på det norske merverdiavgiftssystemet. I enkelte land finnes en egen Sales tax. Importavgifter kan også være i form av havneavgifter, stempelavgifter, stikkprøveavgifter eller særegne produktavgifter. I tillegg har enkelte land innført egne fortollingsgebyrer i ulike størrelser og varianter. Eksportører bør unngå å bruke leveringsbetingelsen DDP i importland med uklare regler og prosedyrer for innkreving av importavgifter. Mer om dette i kapittel INNFØRSELSLISENSER En importlisens er et annet ord for importtillatelse. Det er gjerne en bestemt myndighet i importlandet som utsteder en slik lisens. Vi skiller mellom automatiske og ikke automatiske importlisenser. Dersom systemet for importlisenser er automatisk, dreier det seg ofte kun om visse formkrav som må oppfylles. Disse kravene representerer sjelden noen handelshindring av betydning. Er derimot innførselslisensen ikke automatisk, må selger og kjøper regne med at prosessen kan ta tid og i verste fall føre til avslag. Spesielt når det dreier seg om ikke automatiske lisenser kan det være en fordel for eksportør å avvente innvilging av innførselslisensen før han starter produksjonen. Mangel på innførselslisens kan også føre til at importøren ikke får lov til å føre valuta ut av landet. Betalings- og sikringsformen remburs (kapittel 13) har her den store fordelen at når rembursen er åpnet, foreligger det også tillatelse til å føre ut valuta fra importlandet. 26 HÅNDTERING AV RISIKI, RAMMEBETINGELSER OG REGELVERK VED EKSPORT EN INNFØRING

Internasjonale kontrakter. Skien

Internasjonale kontrakter. Skien Internasjonale kontrakter Skien 03.10.2013 Agenda 1. Introduksjon 2. Generelt om internasjonale kontrakter 3. Salgskontrakter 4. Andre distribusjonsformer - agentavtaler - eneforhandleravtaler 5. Lisensavtaler

Detaljer

Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra?

Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra? Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra? Sjur Klætte Handelsteknikk Tyskland Betalingssikring Kontrakter/avtaler Handelsdokumenter Transport/logistikk Handelsavtaler Toll og avgifter Norge

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

Bransjens spesialkompetanse Norske Flyspeditørers Forening

Bransjens spesialkompetanse Norske Flyspeditørers Forening Bransjens spesialkompetanse Norske Flyspeditørers Forening Informasjonsmøte 1. juni 2010 SAS Radisson Blu Airport Hotel Mona Juell styreleder i LTL region Øst Foreningens hovedfokus Spesialkompetanse i

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER Arne Didrik Kjørnæs og Egil Myklebust 1 1. TYPER AV FORRETNINGSAVTALER Løpende leveranseavtaler med fortløpende oppgjør Leveranse

Detaljer

Betalingsveileder. Praktisk bruk av betalings- og sikringsformer i internasjonal handel VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Betalingsveileder. Praktisk bruk av betalings- og sikringsformer i internasjonal handel VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Betalingsveileder Praktisk bruk av betalings- og sikringsformer i internasjonal handel VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre.

Detaljer

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Alminnelige formål og prinsipper 1. For å forenkle handelen mellom EFTA-statene og

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis Innhold 1 Innledning... 3 2 Frihandelsavtaler... 4 2.1 Hva er en frihandelsavtale? 2.2 Hva er preferansetollbehandling?

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Professor dr. juris Finn Arnesen 1. Mandat og opplegg Ved brev 31. august 2016 er jeg bedt om å utrede rettslige spørsmål en innlemming av EUs reduksjonsforpliktelser

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Tolldirektoratet Toll- og vareførselavdelingen Notat Type/tema: Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Til: Høringsinstansene Fra: Tariff- og opprinnelsesseksjonen

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL - SUKSESS ELLER KATASTROFE 2 INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Agenda: Globale

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Skjulte egenskaper (hidden characteristics)

Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Ny klasse av situasjoner, kap. 7 i Hendrikse (Se bort fra avsnitt 7.5; ikke kjernepensum) Forskjellig fra skjult handling (hidden action) (kap. 6) Men her: Skjulte

Detaljer

Når varene passerer grensen kompetansen som må til

Når varene passerer grensen kompetansen som må til Når varene passerer grensen kompetansen som må til 24. - 25. mars 2011 LTLs regionkonferanse Mona Juell Adm. direktør, Global Ship Logistics AS og styreleder i LTL region Øst. Foreningens hovedfokus Spesialkompetanse

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

TISA-avtalen. Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet?

TISA-avtalen. Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet? TISA-avtalen Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet? TISA (Trade in Services Agreement) TISA (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig handelsavtale om tjenester, som forhandles mellom 50 WTO-medlemmer.

Detaljer

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier.

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier. Bakgrunn ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransjeorganisasjoner i mer

Detaljer

Retten kan oppnevne sakkyndige:

Retten kan oppnevne sakkyndige: DISPOSISJON BRUK AV SAKKYNDIGE FOR NORSKE DOMSTOLER OG VOLDGIFTSRETTER Advokat Helge Morten Svarva, Wiersholm Voldgiftsforeningen og Det Danske Selskab for Byggeriets fellesarrangement 8. november 2012

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Vest-Norge 25. september 2012. Internasjonalt tollsamarbeid

Vest-Norge 25. september 2012. Internasjonalt tollsamarbeid Vest-Norge 25. september 2012 Internasjonalt tollsamarbeid DISPOSISJON Mandat og oppgaver TADs organisering av internasjonalt tollsamarbeid Internasjonale prosesser på tollområdet Relevans for Norge www.toll.no

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser 16. april 2008. Liv Kristin Rundberget rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships Hovedpunkter:

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen)

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) og Resolution 2231 (2015) E3+3 og Iran ble 14. juli 2015 enig om en omfattende

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Safe Harbor - Informasjon til berørte virksomheter om EU-domstolens avgjørelse om Safe Harbor-beslutningen - Konsekvensene

Detaljer

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008 Veileder Innhold i et forhåndsvarsel Tollvesenet September 2008 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Forhåndsvarsling per transporttype... 4 2.1 Hvordan bruke tabellen... 5 2.2 Definisjon av X, Y, og Z... 6 2.3

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Veileder. Plantehelseregelverk. Internkontroll plantehelse

Veileder. Plantehelseregelverk. Internkontroll plantehelse Veileder Plantehelseregelverk Internkontroll plantehelse Innhold Veilederen Denne veilederen 2 Hva er internkontroll? 3 Hvordan utarbeide IK-system? 3 Internkontrollsystemets innhold (jmf. 9) 4 Revisjonsbesøk

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark BAKGRUNN Den Eurasiske Økonomiske Union Innføring av importforbudet:

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Gjennom EØS-avtalen. Også en del av EU

Gjennom EØS-avtalen. Også en del av EU Gjennom EØS-avtalen Også en del av EU Opprettet i 2006 Europakommisjonen EØS ) BLD ( Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet ) Grant Agreementmellom Forbrukerrådet og EU-kommisjonen ved EAHC

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Høring - endringer i tollforskriften vedrørende unntak fra plikten til forhåndsvarsel

Høring - endringer i tollforskriften vedrørende unntak fra plikten til forhåndsvarsel 14p. TOLL, CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftseksjonen Vår ref: 13/01403 1 Ark. nr.: 302 Vår dato: 22. januar 20131 Deres dato:

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler)

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler) FORHANDLERAVTALE mellom HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) og Forhandlernummer (mobilnr): Org.nr. / pers.nr. Navn: Adresse: E-post: (forhandler)

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

Betalingskortområdet EU påvirkning. - muligheter og utfordringer

Betalingskortområdet EU påvirkning. - muligheter og utfordringer Betalingskortområdet EU påvirkning - muligheter og utfordringer EU / EØS rammer for virksomheten De 4 friheter fri flyt av kapital og tjenester o Alle finansforetak med tillatelse i et land i EØS gis tilgang

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne

EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne Europakommisjonens eget bedriftsrådgivernettverk for SMB

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Verdt å vite om leveringsbetingelser

Verdt å vite om leveringsbetingelser Verdt å vite om leveringsbetingelser Transportforsikring av varer Incoterms 2010 gjensidige.no/bedrift Leveringsbetingelser Incoterms 2010 Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper,

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Et nytt handelspolitisk landskap - Betydning for Norge og sjømatnæringa. Christel Elvestad Postdoc, Handelshøyskolen

Et nytt handelspolitisk landskap - Betydning for Norge og sjømatnæringa. Christel Elvestad Postdoc, Handelshøyskolen Et nytt handelspolitisk landskap - Betydning for Norge og sjømatnæringa Christel Elvestad Postdoc, Handelshøyskolen Universitetet i Nordland, Høgskolene i Nord-Trøndelag og Nesna 12.000 ansatte, 1.200

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 9 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Krav om id-merking og sporing av eksplosive varer Sprengningsdagen, Gardermoen 23. januar 2014

Krav om id-merking og sporing av eksplosive varer Sprengningsdagen, Gardermoen 23. januar 2014 Krav om id-merking og sporing av eksplosive varer Sprengningsdagen, Gardermoen 23. januar 2014 Odd Arne Grøvo Senioringeniør Enhet for farlige stoffer og transport av farlig gods 1 Innhold Bakgrunn Virkeområde

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer