REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU"

Transkript

1 REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

2 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket. REACH får betydning for en stor del av næringslivet, fra større kjemikalieindustri til mindre virksomheter som produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier eller faste bearbeidede produkter. REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals REACH er altså forkortelsen for registrering, evaluering, og autorisasjon av kjemikalier. HVA ER FORDELENE MED REACH? REACH vil gi høy beskyttelse for helse og miljø ved at informasjon om flere stoffer blir tilgjengelig for myndighetene og allmennheten. REACH vil bidra til en bærekraftig, innovativ og konkurransedyktig kjemikalieindustri. Bedre tilgang på helse- og miljøinformasjon om kjemikalier vil gi deg og dine kunder bedre grunnlag for en tryggere håndtering av kjemikalier. Hvis du produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier, får du nå større ansvar for kunnskap om og sikkerheten ved bruk av kjemikaliene. HVA ER DET VIKTIGSTE JEG MÅ VITE OM REACH? Med REACH får virksomhetene større ansvar for kunnskap om og sikkerheten ved bruk av kjemikaliene. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for å følge regelverket. Hovedelementene i regelverket er: Registrering Evaluering Autorisasjon Begrensninger/forbud Forbereder du deg i god tid, sikrer du at din virksomhet har nødvendig informasjon til å kunne oppfylle kravene i REACH. Forberedelsene til REACH bør starte allerede nå! 1) Import Import fra et land utenfor EØS inn til EØS-området. 2) EØS-området Det europeisk økonomiske samarbeidsområdet omfatter både EU-landene og EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein. 3) EINECS-listen (The European Inventory of Existing Commercial Substances), liste over kjemiske stoffer som eksisterte i EUs medlemsland per 18. september PREREGISTRERING OG REGISTRERING Hvis din virksomhet produserer og/eller importerer 1) ett tonn eller mer av et stoff per år, skal dette registreres i et skjema eller et såkalt «dossier» til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Hvis man ikke har registrert et stoff, medfører det at stoffet ikke kan produseres, importeres eller omsettes i EØS-området. 2) Eksisterende stoffer som er på EØS-markedet, det vil si stoffer på EINECS-listen 3), må gjennom en såkalt preregistrering. Ved preregistreringen meldes kun inn informasjon om stoffets identitet, bedriftens navn, adresse og kontaktperson, samt fristen for registrering og mengde. Preregistreringen er mindre omfattende enn en fullstendig registrering. Preregistrering av eksisterende stoffer må skje i perioden fra 1. juni til 1. desember

3 Hvis du produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier, får du nå større ansvar for kunnskap om og sikkerheten ved bruk av kjemikaliene. Forbereder du deg i god tid, sikrer du at din virksomhet har nødvendig informasjon til å kunne oppfylle kravene i REACH. Forberedelsene til REACH bør starte allerede nå! 3

4 Virksomheter som ikke preregistrerer et stoff innen fristen, får ikke benytte overgangsordningene som er gitt for disse stoffene. For å få tilgang til EØS-markedet må alle aktuelle stoffer registreres. REACH vil påvirke alle ledd i forsyningskjeden, fra store kjemikaliebedrifter til små verksteder. 4

5 Virksomheter som ikke preregistrerer et stoff innen fristen, får ikke benytte overgangsordningene som er gitt for disse stoffene. Frister for fullstendig registrering av preregistrerte stoffer er basert på: Hvor farlig kjemikaliet er. Den årlige mengden/tonnasjen som tilbys av den enkelte produsent eller importør på EØS-markedet. 4) Nye stoffer Stoffer som ikke står på EINECS-listen. Etter 1. juni 2008 må alle nye stoffer 4) som produseres eller importeres, registreres før de lovlig kan tilbys på markedet. Nye stoffer anses som registrert når forhåndsmeldingen er akseptert av myndighetene før denne dato. For å få tilgang til EØS-markedet må alle aktuelle stoffer registreres. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er EUs øverste kjemikaliemyndighet. Alle registreringer og annen informasjon om stoffer over en viss mengde eller av en viss farlighet i bruk på EØS-markedet, skal Kjemikaliebyrået ha oversikt over. Kjemikaliebyrået trer i funksjon 1. juni 2007 og holder til i Helsinki. EVALUERING All registreringsinformasjon, de såkalte «dossier», kan evalueres av Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Kjemikaliebyrået vurderer om kravene til registrering er oppfylt. I tillegg vil byrået i samarbeid med myndighetene i EØS-landene, vurdere utvalgte stoffer for å avklare risiko for helse og miljø. AUTORISASJON Autorisasjon kreves for bruk og markedsføring av spesielt farlige kjemikalier. Dette er stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige, arvestoffskadelige eller stoffer som er svært lite nedbrytbare og hoper seg opp i næringskjeden. Når stoffet er ført opp på listen over autorisasjonspliktige stoffer, må det søkes om tillatelse for all bruk av stoffet. Kravene om autorisasjon gjelder uansett mengde, det vil si også for mengder under ett tonn per år. BEGRENSNINGER / FORBUD Et sikkerhetsnett for å utfylle autorisasjonsordningen er den såkalte restriksjonsprosessen. Det kan innføres begrensninger på produksjon eller bruk av stoffer som ikke fanges opp av kriteriene i autorisasjonsordningen, men likevel utgjør en risiko. 5) Nedstrømsbruker En som bruker stoffet i sin industrielle eller profesjonelle virksomhet og som ikke er produsent eller importør. BLIR JEG BERØRT AV REACH? REACH omfatter ikke bare produsenter og importører av kjemiske stoffer. REACH omfatter også nedstrømsbrukere 5) og distributører fra maling- eller vaskemiddelprodusenter og renserier til forhandlere av printere og metallindustri. REACH vil påvirke alle ledd i forsyningskjeden, fra store kjemikaliebedrifter til små verksteder. Hvis noen av punktene nedenfor passer for din virksomhet, bør du undersøke nærmere hva dette kan medføre for deg. Dine plikter vil variere avhengig av hvilken rolle din virksomhet har i forsyningskjeden. Hvis du er produsent eller importør og du produserer og/eller importerer stoffer eller stoffer i stoffblandinger i større mengder enn ett tonn per år, har du plikt til å registrere stoffene. Hvis du er nedstrømsbruker trenger du informasjon fra din produsent eller importør om hvordan du skal bruke stoffer du har fått fra dem. Du er en nedstrømsbruker enten du 5

6 bruker stoffene som de er, eller du bruker dem i stoffblandinger i din virksomhet. Hvis du er produsent eller importør av faste bearbeidede produkter, har du plikt til å registrere alle stoffer over ett tonn per år som frigis fra dine produkter. Eksempler er luktprodukter som luktviskelær, luftforbedrere og lignende. Dersom ditt produkt inneholder over 0,1 prosent av et spesielt farlig stoff og stoffet totalt foreligger i mengder over ett tonn per år, er du pålagt å varsle Kjemikaliebyrået selv om stoffet ikke frigis fra produktet. Kjemikaliebyrået vil kunne kreve registrering av stoffet i gitte tilfeller. 6) CAS (Chemical Abstract Service), internasjonalt anerkjent identifikasjonsnummer. 7) EINECS- (The European Inventory of Existing Commercial Substances), liste over kjemiske stoffer som eksisterte i EUs medlemsland per 18. september ) ELINCS-listen (The European List of Notified Chemical Substances), liste over forhåndsmeldte kjemiske stoffer som er brakt på det europeiske markedet etter 18. september * Fristene er knyttet til farlighet og mengder. Les mer om dette på SFTs REACH-hjelp. START FORBEREDELSENE TIL REACH NÅ! Fastslå hvor i leverandørkjeden din virksomhet befinner seg i forhold til alle kjemikalier i bedriften. Spør deg selv om du er produsent, importør, nedstrømsbruker eller distributør for hvert enkelt stoff du har i din virksomhet. Lag en liste over alle stoffer i din virksomhet, enten det er stoff som sådan, eller stoffer i stoffblandinger eller i faste bearbeidede produkter. Finn ut hvilke mengder kjemikalier du omsetter/bruker per år, både nåværende mengde og det du regner med å håndtere i fremtiden. Opprett liste over hvilke CAS- 6), EINECS- 7) og ELINCS- 8) nummer dine kjemikalier har. Finn ut om stoffene er klassifiseringspliktige og etterspør all informasjon du kan finne på stoffene. Sett opp en liste med navn og adresse på alle dine leverandører og / eller kunder. Finn ut om du trenger å preregistrere noen av dine stoffer eller om din leverandør vil gjøre dette. Undersøk hvordan du faktisk bruker kjemikalier som du får fra din leverandør. Hold deg oppdatert på hva som skjer på REACH og få med deg alle nye veiledninger og retningslinjer som kommer. Dette vil hjelpe deg i planleggingen av ditt REACH-arbeid. Din bransjeorganisasjon vil være et sted å starte. Tidlig forberedelse er viktig. For spørsmål om REACH kontakt din bransjeorganisasjon eller ta kontakt med SFTs REACH-hjelp. Nett: E-post: Telefon: MILEPÆLER I REACH REACH-forordningen vil bli gjennomført som norsk forskrift og trer i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Norsk industri skal ha de samme frister som EUs industri. 1. juni 2007 REACH trer i kraft i EU 1. juni 2007 Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) åpner 1. juni desember 2008 Preregistrering av eksisterende stoffer 1. juni 2008 Registrering av nye stoffer som ikke er forhåndsmeldt 1. desember 2010 første frist for full registrering av preregistrerte stoffer* 1. juni 2013 andre frist for full registrering av preregistrerte stoffer* 1. juni 2018 tredje frist for full registrering av preregistrerte stoffer* 6

7 HVILKEN ROLLE HAR SFT? REACH fastsetter at medlemslandene skal utpeke en nasjonal ansvarlig CA-myndighet (Competent Authority) for gjennomføringen av regelverket. I Stortingsmelding nr. 14 ( ) er det fastslått at Statens forurensningstilsyn skal være ansvarlig myndighet og ha koordineringsansvaret for oppfølgingen av REACH i Norge. SFT vil koordinere arbeidet med Arbeidstilsynet og andre berørte myndigheter som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet og Petroleumstilsynet. SFTS REACH-HJELP ER DEN NORSKE «HELP-DESK» På SFTs nettside finnes en REACH-hjelp som alle EØS-landenes CA-myndigheter er pålagt å opprette. På REACH-hjelp får du svar på spørsmål om REACH, du kan sende inn spørsmål på e-post eller du kan også kontakte SFTs REACH-hjelp på telefon. Spørsmålene vil håndteres av SFT og eventuelt kanaliseres til rett myndighet for svar. Vanskelige spørsmål kan SFT bringe videre til Kjemikaliebyrået for å få svar. Alle landene i REACH-samarbeidet skal samordne sine svar på spørsmålene, slik at konkurransen blir lik for alle aktører i markedet. HVOR KAN JEG FÅ MER INFORMASJON OM REACH? SFTs REACH-hjelp på Kontakt SFT på e-post eller telefon Din bransjeorganisasjon Det europeiske kjemikaliebyråets nettside: EUs industridirektorat: EUs miljødirektorat: På REACH-hjelp får du svar på spørsmål om REACH, du kan sende inn spørsmål på e-post eller du kan også kontakte SFTs REACH-hjelp på telefon. 7

8 Mer informasjon om SFT finnes på SFTs nettsted: Informasjon om blant annet kjemikalier, miljøets tilstand og utvikling finnes på: SFTs publikasjonsbestilling på e-post: TA-2265/2007 ISBN Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: MILJØMERKET Trykksak 8 Produksjon: Gazette Foto: SFT Trykk:

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Rapport nr 04/03 Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Kjemikalieregulering og biologisk mangfold v/ mag. art. Rasmus Reinvang Tittel Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS. Kjemikalieregulering

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget av Thomas Nordby og Espen Bakken Oslo, 21. desember 2009 1 BAKGRUNN... 5 1.1 Miljøgiftsutvalgets

Detaljer

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret.

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Production Partner Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. TA 2543/2009 Utabeidet av BIS Production Partner AS, Consultancy Forord Alle kjemiske produkter som produseres eller importeres

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011 Nyhetsbrev Desember 2011 INFO Begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat Scanpix EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt en forordning 1 som legger begrensninger på hvem som kan få tilgang til

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning Retningslinjer Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning TA 2671 2010 Innhold 1. Hensikten med retningslinjene... 3 2. Om Grunnforurensning... 4 2.1 Om www.klif.no/grunn...

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer