innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis"

Transkript

1 innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

2 Innhold 1 Innledning Frihandelsavtaler Hva er en frihandelsavtale? 2.2 Hva er preferansetollbehandling? 2.3 Hva er opprinnelsesprodukter? 2.4 Hva er et frihandelsområde og en tollunion? Frihandelsområde Tollunion 3 Norges Frihandelsavtaler EFTA 3.2 EØS-avtalen 3.3 Når skal de ulike avtalene brukes? 4 Hvordan få tollfordelene i handelsavtalene? Vareomfang 4.2 Opprinnelsesstatus 4.3 Opprinnelsesbevis 4.4 Krav om direkte forsendelse 4.5 Drawback 5 Opprinnelsesregler Hovedregel for å oppnå opprinnelsestatus Fremstilt i sin helhet Tilstrekkelig bearbeiding 5.2 Listereglene Posisjonsskifteregelen Verdiregelen 5.3 Kumulasjon Det europeiske kumulasjonssystemet Middelhavskumulasjon 6 Opprinnelsesbevis Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED 6.2 Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED 6.3 Hvordan bli «godkjent eksportør» 7 Andre typer opprinnelsesbevis Certificate of Origin Erstatningssertifikat, Formular A Nasjonal leverandørerklæring Leverandørerklæring 7.2 Eksportørens plikter Et eksempel Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

3 1 Innledning Denne veilederen er tenkt som et hjelpemiddel for deg og din bedrift i det daglige arbeidet med eksport forsendelser til land og områder hvor det er opprettet frihandelsavtaler. Erfaringer Innovasjon Norge har gjort, viser at det ofte er lite kunnskap om handelsregler spesielt når vi kommer inn på områdene om toll bestemmelser og vilkårene for å benytte tollfordelene i frihandelsavtalene. Veilederen gir en generell beskrivelse av reglene knyttet til frihandelsavtalene uten å gå spesielt inn på de ulike artikler og paragrafer. I vedlegget til veilederen kan du følge en eksportør som bruker regelverket til å vurdere om et konkret produkt kan oppnå tollfri innførsel til EU eller ikke. Hensikten med veilederen er at du skal kunne overføre prinsippene som gjelder i de ulike handelsavtalene til dine produkter for at disse skal oppnå en tollfordel til land eller områder hvor Norge har en frihandelsavtale.. Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis 3

4 2 Frihandelsavtaler 2.1 Hva er en frihandelsavtale? En frihandelsavtale er en avtale mellom to eller flere land eller områder der hovedhensikten er å skape bedre rammebetingelser for handel mellom partene. I en frihandelsavtale ønsker avtalepartene å få til bedre betingelser enn det som allerede er avtalt under WTO (Verdens handelsorganisasjon). Handelsavtalene har tradisjonelt fokusert på vare handel, men nyere avtaler inneholder også bestemmelser som investeringer, offentlige anskaffelser og handel med tjenester. I denne veilederen vil imidlertid kun enkelte av reglene rundt handel med varer bli berørt. Når en vare krysser en landegrense vil den på en eller annen måte være tollpliktig. Varene må tollbehandles før de kan benyttes fritt av kjøper,og som regel skal det betales toll og merverdiavgift for varen. I en frihandelsavtale fjernes eller reduseres tollen og andre handelshindringer som for eksempel lisenser og kvoter. Det er likevel viktig å merke seg at varene fortsatt skal tollbehandles, men at de på visse vilkår kan oppnå såkalt preferansetollbehandling. 2.2 Hva er preferansetollbehandling? Preferansetollbehandling innebærer at opprinnelsesprodukter kan oppnå tollfordeler ved import, altså får man null toll eller en lavere tollsats enn det som gjelder dersom varene kommer fra et land man ikke har frihandelsavtale med (også kalt tredjeland). 2.3 Hva er opprinnelsesprodukter? Begrepet opprinnelsesprodukter brukes i mange sammenhenger og kan ofte være vanskelig å definere eller forklare. I frihandelsavtalene er det imidlertid bestemte regler for hva som kan defineres som ett opprinnelsesprodukt og hver enkelt frihandelsavtale har egne regler som forklarer dette. I kapittelet Opprinnelsesreglene vil du finne en generell forklaring på hovedprinsippene og mer om hvordan avtalene er bygget opp. 2.4 Hva er et frihandelsområde og en tollunion? I internasjonal frihandel er det viktig å kjenne til hva som menes med et frihandelsområde og hva som menes med en tollunion fordi dette får innvirkning på hvordan en vare skal tollbehandles på grensen. I Europa finnes det både frihandelsområder og tollunioner Frihandelsområde Toll, import- og eksportrestriksjoner er fjernet for de fleste opprinnelsesprodukter i handelen mellom land i et frihandelsområde. De ulike land opprettholder likevel sin egen handelspolitikk, opererer med ulike tollsatser samt import- og eksportrestriksjoner overfor land som ikke er med i frihandelsområdet, såkalte tredjeland. Hvert land har også egen ytre tollgrense. Eksempel på et frihandelsområde I et frihandelsområde er det blant annet opprettet frihandel med varer som er opprinnelsesprodukter innenfor området. Et eksempel på et frihandelsområde er EFTAs avtale med Chile. Avtalen gjelder kun i handelen mellom Chile og de fire EFTA-landene: Norge, Island, Sveits og Liechtenstein Tollunion En tollunion har felles regelverk for utenrikshandel og det er ingen tollgrenser som gjør det nødvendig å tollbehandle varer når de sendes mellom medlemslandene. Når en vare fra et land utenfor tollunionen innføres og fortolles hos en avtalepart, kan den sirkulere fritt i hele tollunionen. Dette krever at tollunionen har felles ytre tollsatser for varer og at regelverket knyttet til restriksjoner er samordnet. Eksempel på en tollunion EU er en tollunion. Et produkt importeres fra USA til Danmark. Toll belastes ved importen i Danmark. Når dette produktet sendes videre til Tyskland, belastes ikke toll. Varer som er importert én gang i et eller annet EU land, sirkulerer fritt innenfor EU. 4 Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

5 Foto: Siv Nærø/Innovasjon Norge. I en tollunion er toll og andre handelshindringer fjernet. Den største tollunionen i Europa er EU (European Union). EU består av følgende 27 medlemsland: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Irland, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. En rekke land søker om medlemskap i EU, blant annet Tyrkia, Ukraina og Island. Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis 5

6 Foto: Siv Nærø/Innovasjon Norge. 3 Norges Frihandelsavtaler 3.1 EFTA Norge har siden stiftelsen av EFTA (1960) inngått en rekke frihandelsavtaler med land og områder for å skape gode betingelser for norsk næringsliv. EFTA (European Free Trade Association) består i dag av landene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. EFTA har til hensikt å legge til rette for gode handelsbetingelser for bedrifter i medlemslandene og være et alternativ til EU for næringslivet. EFTA har i dag inngått frihandelsavtaler i Europa, Afrika, Amerika og Asia. Ofte har EU og EFTA inngått frihandelsavtaler med samme land eller områder, men her finnes det unntak. Hvert år forhandler Norge, enten alene eller sammen med EFTA statene, med andre land eller områder for å inngå nye frihandelsavtaler. Det er derfor ikke hensiktsmessig å nevne alle avtalene i denne veilederen da det stadig er endringer. En fullstending oversikt over frihandelsavtalene Norge/EFTA har inngått, finner du på Tollvesenets hjemmesider Der vil du også løpende bli oppdatert på nye avtaler som iverksettes, samt fremtidige planlagte frihandelsavtaler. 3.2 EØS-avtalen EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) er det frihandelsområde som anses å være det viktigste i handel med varer for norske bedrifter. EØS-avtalen regulerer handelen mellom avtalepartene i dette området. Avtalepartene i EØS-avtalen er EU, som blir ansett som én part da det er en tollunion samt og Norge, Island og Liechtenstein. Hver avtalepart fører sin egen handelspolitikk, som blant annet innebærer at varer som sendes mellom avtalepartene må tollbehandles på grensene. Varer som har opprinnelse i EØS-landene gis tollfordeler i handelen mellom avtalepartene. 3.3 Når skal de ulike avtalene brukes? Det er viktig å huske at de ulike handelsavtalene Norge har inngått, kan ha ulike regler. Du skal alltid benytte reglene i den frihandelsavtalen som gjelder mot det landet du skal eksportere til. Hvis eksporten skal til Chile, vil det være reglene i frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile som skal brukes. Hvis varene er produsert i samsvar med reglene som gjelder i den avtalen, kan produktet importeres tollfritt eller til en redusert tollsats i Chile. Det samme prinsippet gjelder for eksport til EU der EØS-avtalen gjelder, eksport til Sør Korea der EFTA/Sør Korea-avtalen gjelder osv. Det er viktig at å benytte de reglene som faktisk gjelder i den aktuelle avtalen. Land som ikke er part i en avtale, anses som tredjeland og ulikhetene kan bety at en vare får opprinnelsesstatus i forhold til en handelsavtale, men ikke til en annen. For eksempel kan ikke produkter som importeres tollfritt fra Chile til Norge oppnå tollfordeler ved reeksport til EU til tross for at vi har EØS-avtalen. Noen frihandelsavtaler er likevel knyttet sammen slik at det kan foregå en mer utvidet handel mellom flere parter og varene vil likevel oppnå tollfordeler. Eksempel på dette er samhandelen mellom EU, EFTA og Tyrkia. Dette kalles kumulasjon og er omtalt senere i veilederen. I neste kapittel ser vi nærmere på hvordan man oppnår tollfordelene i frihandelsavtalene. 6 Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

7 4 Hvordan få tollfordelene i handelsavtalene? For at en vare kan få tollfordeler, er det flere vilkår som må være oppfylt. Disse vilkårene er listet opp under og gjelder som hovedregel i alle handelsavtalene som Norge/ EFTA har inngått og er derfor viktige å kjenne til. 4.1 Vareomfang Ikke alle varer vil oppnå tollfordeler under frihandelsavtalene. Enkelte produkter/produktkategorier er unntatt og importlandet har ikke gitt tilbud om tollfordeler. Landbruksprodukter er vanligvis en kategori der det finnes unntak og ved eksport fra Norge kan det medføre at importøren ikke får en tollfordel. Stort sett er alle industriprodukter dekket av avtalene, men ved innførsel til en del avtaleparter kan også industri produkter være omfattet av unntaksordninger eller tollnedtrapping over bestemte tidsperioder. 4.4 Krav om direkte forsendelse Krav til forsendelse defineres også i den enkelte avtale. Som hoveregel må varene sendes direkte fra produksjons landet til mottakerlandet (avtaleparten) for å oppnå tollfordelene i avtalen. 4.5 Drawback I de fleste frihandelsavtaler er det forbud mot bruk av drawback (tilbakebetaling av toll). Eksportøren kan derimot velge om han vil søke om tilbakebetaling av toll for anvendte innsatsmaterialer eller om han skal benytte seg av fordelene i frihandelsavtalen og selge sine varer som opprinnelsesvarer med opprinnelsesbevis. 4.2 Opprinnelsesstatus I frihandelsavtalene finnes et sett med opprinnelsesregler. Opprinnelsesreglene bestemmer produktets nasjonale tilhørighet og regulerer hvordan en vare skal fremstilles for at den skal få opprinnelsesstatus. Reglene bestemmer i hvilken grad man kan benytte innsatsmaterialer fra land utenfor frihandelsområdet og på hvilken måte de må bearbeides. Disse reglene må være overholdt før man kan utstede opprinnelsesbevis. 4.3 Opprinnelsesbevis Når varene oppfyller kravene i opprinnelsesreglene, kan opprinnelsesbevis utstedes. Dette utstedes ved eksporten som dokumentasjon for varenes opprinnelses status. Opprinnelsesbevis legges frem for tollmyndighetene i importlandet. Det kan benyttes varesertifikat eller fakturaerklæring. Tripp Trapp Design: Peter Opsvik, Foto: Siv Nærø/Innovasjon Norge. Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis 7

8 5 Opprinnelsesregler Det er opprinnelsesreglene som bestemmer om varen blir et opprinnelsesprodukt og om det kan utstedes opprinnelsesbevis, slik at mottaker kan oppnå tollfrihet eller redusert tollsats. Opprinnelsesreglene finnes som egne protokoller eller vedlegg til alle frihandelsavtalene. Opprinnelsesreglene må være overholdt i henhold til den frihandelsavtalen som gjelder ved eksporten og disse må være tilfredsstilt for å oppnå preferansetollbehandling. Opprinnelsesreglene består av et antall artikler og vedlegg. Disse regulerer blant annet om det er tillatt å benytte innsatsmaterialer fra et land utenfor frihandels området (tredjeland) i produksjonen av en ferdigvare. Reglene setter krav til graden av bearbeiding for at varen skal få status som opprinnelsesprodukt. Alle frihandelsavtalene som Norge/EFTA har inngått, inneholder opprinnelsesregler. Prinsippene i alle frihandelsavtalene er like. Det er viktig å merke seg at et produkt som for eksempel får opprinnelsesstatus i henhold til EØS-avtalen ikke nødvendigvis får opprinnelsestatus ved eksport til Chile under EFTA/Chileavtalen selv om produktene er identiske. 5.1 Hovedregel for å oppnå opprinnelsestatus Det er to hovedregler som gjelder i alle frihandelsavtalene for at en vare skal oppnå opprinnelsesstatus og som kan gi tollfordeler ved import til land Norge har en frihandelsavtale med. Hovedreglene er enten at en vare er fremstilt i sin helhet, eller tilstrekkelig bearbeidet/foredlet Fremstilt i sin helhet En vare vil være et opprinnelsesprodukt hvis det er fremstilt i sin helhet i frihandelsområdet. Ofte er dette varer som mineraler, dyr, planter og fisk. Vær oppmerksom på at slike varer i begrenset utstrekning omfattes av frihandelsavtalene Tilstrekkelig bearbeiding Dersom en vare ikke anses å være fremstilt i sin helhet kan den få opprinnelsesstatus dersom den bearbeides/ foredles tilstrekkelig. Disse reglene forteller hvor mye innsatsmaterialer fra et tredjeland som kan benyttes og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides. For å kunne vurdere dette, må du benytte listereglene også kalt prosessreglene i frihandelsavtalene. 5.2 Listereglene Listereglene (prosesslisten) er helt avgjørende for å fastsette opprinnelsesstatus på et produkt. Listereglene tar utgangspunkt i ferdigproduktets tolltariffnummer. Det finnes listeregler for alle varer. Det er viktig å merke seg at det også er listeregler for varer som ikke er med i vareomfanget til frihandelsavtalen. Du kan derfor ikke bruke listereglene for å vurdere om den eksporterte varen er med i vareomfanget eller ikke. Det er kun materialer og innsatsfaktorer som har opprinnelse i et tredjeland som må vurderes. De vanligste listereglene er posisjonsskifteregelen og verdiregelen Posisjonsskifteregelen Denne regelen tar utgangspunkt i både ferdigvarens og innsatsmaterialenes klassifisering i henhold til tolltariffen (tolltariffnummer). Listeregelen innebærer at en ferdigvare oppnår status som opprinnelsesprodukt hvis tredjelandsmaterialene som brukes i produksjonen har en annen posisjon i tolltariffen enn ferdigvaren. Når det i listereglene er henvist til posisjon, dreier det seg kun om de fire første sifrene i tolltariffnummeret Verdiregelen Ferdigvaren oppnår opprinnelsesstatus hvis den ikke inneholder mer tredjelandsmaterialer enn oppgitt prosentsats i listeregelen. Prosentsatsen regnes alltid ut fra ferdigvarens pris fra fabrikk (Ex Works pris). Prosentsatsene vil variere både i forhold til produkttype og hvilken avtale som benyttes. 8 Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

9 Eksempel på posisjonsskifteregel og verdiregel Posisjon i tariffen (HS) Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesprodukter som gir opprinnelsesstatus (1) (2) (3) (4) Ex kapittel 85 Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater; unntatt: Fremstilling hvor: alle anvendte materialer skifter posisjon, og verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40% av ferdigvarens pris fra fabrikk Fremstilling hvor alle verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 30% av ferdigvarens pris fra fabrikk Utdrag fra listereglene Kolonne 1 angir kapittel eller posisjon i tolltariffen. Står det ex foran kapittelet eller posisjonen, gjelder ikke etterfølgende regel for alle varer, men bare de som er positivt nevnt i kolonne 2. I kolonne 2 finner du varebeskrivelsen. Kolonne 3 og 4 inneholder de aktuelle listereglene for ferdigproduktet. Er det en listeregel i både kolonne 3 og 4, kan du velge hvilken som skal benyttes. Merk deg at når det i kolonne 3 eller 4 er henvist til materialer inkluderer dette kun tredjelandsmaterialer. Eksempelet over viser listereglene som gjelder for en rekke maskiner og inneholder både krav om at tredjelandsmaterialene skal skifte posisjon i tillegg til at det er begrensninger i forhold til verdi. Som produsent kan man velge hvilken av reglene i kolonne 3 eller 4 som passer best. 5.3 Kumulasjon Ordet kumulasjon betyr i denne sammenheng fri anvendelse. Frihandelsavtalene er i utgangspunktet kun mellom de partene som inngår i en avtale. EU og EFTA har i mange tilfeller avtaler med de samme landene og har derfor utvidet frihandelssamarbeidet til flere land for å skape bedre handelsbetingelser. Utvidelsene gir bedre muligheter til å bruke opprinnelsesvarer fra landene som er knyttet til kumulasjonssystemene, i både produksjon og ved videresalg. Produktene beholder sin opprinnelsesstatus og det kan være enklere for en produsent å fremstille varer med opprinnelsesstatus. For at kumulasjonssystemene skal kunne brukes forutsetter det at opprinnelsesreglene er identiske i de ulike avtalene Det europeiske kumulasjonssystemet Dette systemet knytter europeiske frihandelsavtaler sammen. Systemet innebærer at det er etablert et utvidet europeisk frihandelsområde mellom EU, EFTAlandene og Tyrkia. Som norsk produsent kan du benytte innsatsmaterialer (med opprinnelse) fritt fra ethvert av landene som er med i systemet uten å måtte ta hensyn til liste regelen for produktet. I tillegg kan opprinnelsesprodukter fra land som er med i kumulasjonsordningen som for eksempel fortolles inn i Norge reeksporteres til Tyrkia og oppnå tollfordeler. Eksempel En produsent i EU importerer materialer som har opprinnelse fra Sveits. I tillegg importeres materialer fra Tyrkia. Produsenten i EU skal eksportere dette til en kunde i Norge. Handelen styres dermed av EØS-avtalen. Tyrkia og Sveits er ikke medlem av EØS og dermed vil materialene i utgangspunktet anses som tredjelandsvarer. Siden alle partene er med i kumulasjonssystemet, kan innsatsfaktorene fra Sveits og Tyrkia allikevel benyttes fritt uavhengig av om listeregelen er overholdt eller ikke Middelhavskumulasjon Denne ordningen er en utvidelse av det europeiske kumulasjonsområdet og gjelder for Middelhavsområdet. Utvidelsen og iverksettingen av middelhavskumulasjon foregår kontinuerlig og iverksettes gradvis i de ulike avtalene. På sikt ønskes et fullstendig kumulasjonssystem. Som ved europeisk kumulasjon, er det fri anvend else av materialer fra alle disse landene ved produksjon av varer i Norge. Følgende land er knyttet til systemet, men vær klar over at systemet ikke er iverksatt for alle landene.efta, EU, Tyrkia, Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza, Marokko, Syria, Tunisia og Færøyene. Eksempel Før Middelhavskumulasjonen ble iverksatt for Tunisia, kunne en norsk produsent kun kumulere med (anvende fritt) opprinnelsesmaterialer fra de andre EFTA-landene og Tunisia. Etter utvidelsen vil den samme produsenten også kunne benytte seg av innsatsmaterialer med opprinnelse i EU, Egypt, Jordan og Marokko. Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis 9

10 Foto: Siv Nærø/Innovasjon Norge. 6 Opprinnelsesbevis For at en importør skal oppnå tollfordeler, må eksportøren utstede et varesertifikat EUR.1/ varesertifikat EUR-MED eller en fakturaerklæring/fakturaerklæring EUR-MED. De ulike typene opprinnelsesbevis er sidestilte. I noen avtaler kan kun fakturaerklæringen benyttes, for eksempel i EFTA/Singapore avtalen. EUR-MED bevisene gjelder kun til land som er knyttet til ordningen med middelhavskumulasjon. Middelhavskumulasjonsordningen er som tidligere nevnt ikke iverksatt mellom alle landene som er med i ordningen. Det stilles derfor krav til utvidet informasjon om hvilke land innsatsmaterialene kommer fra i opprinnelsesbevisene. Varesertifikat EUR-MED eller fakturaerklæring EUR-MED skal derfor benyttes i tilfeller der kumulasjon mellom disse landene er anvendt. I enkelte importland kan man oppleve at tollmyndighetene eller kunden ikke aksepterer fakturaerklæringen på lik linje som et varesertifikat. Kontakt Innovasjon Norge hvis du opplever problemer med dette. Merk at disse bevisene kun skal utstedes ved eksport til de landene eller områdene vi har frihandelsavtale med. 6.1 Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED foreligger i snap-sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikater kan bestilles fra: Wittusen & Jensen as Postboks 115 Kalbakken 0902 OSLO tlf.: faks: e-post: hjemmeside: 6.2 Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen. I motsetning til varesertifikater, skal ikke fakturaerklæringer attesteres av eksportlandets tollmyndigheter. Fakturaerklæringene begrenses av at de kun kan anvendes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger NOK Dersom eksportøren er en såkalt godkjent eksportør kan imidlertid fakturaerklæringer anvendes uavhengig av sendingens verdi. Fakturaerklæringene kan skrives på de språk som avtalene tillater. Det anbefales imidlertid at du benytter samme språkform som i fakturaen. I denne veilederen har vi kun tatt med den norske og den engelske versjonen. Hvis du ønsker andre språkversjoner, kontakt Innovasjon Norge. 10 Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

11 Foto: Siv Nærø/Innovasjon Norge. Under fakturaerklæringen skal det anføres sted og dato for utferdigelse, med mindre disse opplysningene fremkommer et annet sted på dokumentet. Fakturaerklæringen skal i utgangspunktet være undertegnet i original. Navnet på den som undertegner skal også føres opp. Godkjente eksportører kan få dispensasjon fra kravet om å undertegne. Det er tollregionen hvor eksportøren hører hjemme som gir slik tillatelse. Eksempel Fakturaerklæring: 1) Autorisasjonsnummeret som den godkjente eksportør har fått utdelt av tollmyndighetene skal anføres i parentesen. Dersom fakturaerklæringen er utferdiget av en eksportør som ikke er autorisert, skal teksten i parentesen utelates helt, eller plassen stå åpen. 2) Her skal produktenes opprinnelsesstatus/-land anføres. Dersom eksporten reguleres av EØS-avtalen - og produktene oppfyller betingelsene for å ha EØS preferanseopprinnelse -skal EØS eller EEA anføres her. Dersom produktene har norsk preferanseopprinnelse i henhold til andre avtaler enn EØS-avtalen, skal norsk eller Norwegian anføres. Norsk versjon: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokumentet (tollmyndighetenes autorisasjonsnr....1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har...2) preferanseopprinnelse. Engelsk versjon: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No....1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...2) preferential origin. Fakturaerklæring EUR-MED: Norsk versjon Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr...(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt,har... (2) preferanseopprinnelse - cumulation applied with.. (name of the country/countries) (3) - no cumulation applied (3) Engelsk versjon: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... (2) preferential origin. - cumulation applied with.. (name of the country/countries) (3) - no cumulation applied (3) 3) Dersom kumulasjon er anvendt skal opprinnelseslandet til de materialer det er kumulert med oppgis etter cumulation applied with.. Denne merknaden skal alltid angis på engelsk Fyll ut og/eller stryk det som ikke passer 6.3 Hvordan bli «godkjent eksportør» Tollmyndighetene kan gi en eksportør status som godkjent eksportør. Godkjente eksportører gis tillatelse til å utferdige fakturaerklæringer uavhengig av verdien på de eksporterte varene. For å bli autorisert kreves blant annet at bedriften har jevnlig eksport, setter seg inn i og holder seg oppdatert om bestemmelsene i opprinnelsesregelverket. I forbindelse med søknaden må bedriften blant annet bevise at de kjenner godt til regelverket samt gi eksempler fra egen eksport/produksjon. Søknad om autorisasjon skal sendes til tollregionen hvor eksportøren hører hjemme. Søknadsskjemaet finner du på eller ved å kontakte lokale tollmyndigheter. Tollmyndighetene kan når som helst trekke autorisasjonen tilbake. Dette gjøres blant annet dersom den godkjente eksportøren ikke lenger kan bevise for eksportvarenes opprinnelsesstatus eller dersom eksportøren gjør feilaktig bruk av autorisasjonen. Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis 11

12 Foto: Siv Nærø/Innovasjon Norge. 7 Andre typer opprinnelsesbevis Certificate of Origin Ved eksport til andre land enn de vi har frihandelsavtale med, har opprinnelsesbevis normalt ikke betydning i forhold til tollsatser. Likevel kreves ofte en eller annen form for opprinnelsesbevis for å kunne eksportere varene, spesielt til land i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Der det kreves opprinnelsesbevis, men ikke foreligger særskilte nasjonale skjemaer, vil ofte handelskamrenes Certificate of Origin (opprinnelsesbevis L 501) kunne benyttes. Vær klar over at slike opprinnelsesbevis i mange tilfeller kreves underskrevet og stemplet av handelskammer (visering) og/eller av importlandets konsulat/ambassade (legalisering) for å anses som gyldig. Når legalisering kreves er det viktig å forhåndssjekke hvor importlandet er offisielt representert. Opprinnelsesreglene for å utstede Certificate of Origin samsvarer ikke med reglene under frihandelsavtalene. De spesielle reglene finnes i tolloven Erstatningssertifikat, Formular A Det norske GSP-systemet (Generalized System of Prefences) er et ensidig tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. GSP-systemet gir også rom for tollfordeler ved reeksport av disse varene til EU eller Sveits. Ved reeksport av varer til EU eller Sveits med opprinnelse i henhold til GSP-systemet, kan norske eksportører også utstede GSP-erstatningssertifikater (Formular A). Ved innførsel i EU eller Sveits vil produkt ene få samme tollmessige behandling som om de kom direkte fra det aktuelle utviklingslandet. Ett av vilkårene for utstedelse av erstatningssertifikat er at varene har vært under norske tollmyndigheters kontroll mens de har vært i Norge. Dette innebærer at varene hele tiden må ha vært på tollager. Vær oppmerksom på at disse sertifikatene ikke kan brukes ved reeksport til andre land enn EU og Sveits. Ytterligere informasjon om bestemmelsene i det norske GSP-systemet, får du ved henvendelse til de lokale tollmyndigheter eller Innovasjon Norge Nasjonal leverandørerklæring Nasjonal leverandørerklæring er en erklæring hvor produsentens eller eksportørens leverandør går god for at de leverte produktene tilfredsstiller produksjonskravene nedfelt i opprinnelsesreglene. En leverandør som utsteder en leverandørerklæring påtar seg de samme krav til dokumentasjons- og oppbevaringsplikt som om han hadde utstedt et varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring beregnet på eksport. Eksempel Leverandøren av produktene omfattet av dette dokument erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har..(1) preferanseopprinnelse 1) Her skal produktenes opprinnelsesstatus/-land anføres. Erklæringen skal undertegnes av leverandør Leverandørerklæring Leverandørerklæring brukes kun i forbindelse med såkalt full kumulasjon og gjelder kun innen EØS-avtalen. Leverandørerklæringen er bevis for den bearbeiding eller foredling varer har gjennomgått i EØS uten å oppnå frihandelsstatus. Systemet innebærer at en produsent i ett EØS-land kan nyttegjøre seg av bearbeidingsprosesser som er gjort tidligere i andre EØS-land for å oppnå opprinnelsesstatus på ferdigvaren. Leverandørerklæringen er bevis for den bearbeiding eller foredling varen har gjennomgått i EØS. Når du utsteder en leverandørerklæring, har du den samme bevisbyrden som gjelder for et varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring. En leverandørerklæring gjelder ikke som opprinnelsesbevis og gir derfor ikke tollfordeler. Leverandørerklæringen skal utstedes etter et fastlagt skjema. 12 Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

13 Foto: Heidi Widerø/Innovasjon Norge. Når en leverandør regelmessig forsyner en bestemt kunde med slike varer, kan han utstede én enkelt leverandørerklæring som også dekker etterfølgende sendinger av disse varene. En slik langtidsleverandørerklæring kan normalt ha gyldighet i inntil 1 år. 7.2 Eksportørens plikter Vær oppmerksom på at det er du og din bedrift som er ansvarlig for å dokumentere at produktene faktisk oppfyller alle vilkår som må til for å utstede opprinnelsesbevis. Dette skal eksportøren kunne bevise både på utstedelsestidspunktet og ved en eventuell etterkontroll av tollmyndighetene. Dersom eksportøren ved en kontroll ikke er i stand til å dokumentere produktenes opprinnelsesstatus, vil produktene anses å ha ukjent opprinnelse. Dette innebærer at produktene ikke er berettiget til preferansetollbehandling i innførselslandet. Dersom kontrollen skjer i etterhånd, vil importøren normalt få etterkrav på tollbeløpet. Dette kan igjen føre til regresskrav fra importøren overfor eksportøren. Eksportøren plikter å oppbevare kopier av fakturaerklæringer og grunnlagsdokumentasjon for varenes opprinnelsesstatus i minst 10 år. Aktuell grunnlagsdokumentasjon kan være: leverandørerklæringer nasjonale leverandørerklæringer fakturaer inngående opprinnelsesbevis produksjonskalkyler lagerregnskap slutt-/bryggesedler Hvilke grunnlagsdokumenter som kan kreves vil blant annet være avhengig av hva slags varer som produseres/ eksporteres, hvilke opprinnelsesregler som gjelder for ferdigvaren, hva slags materialer som er anvendt og hvilke muligheter eksportøren har for å dokumentere opprinnelsen. Dersom du ikke er i stand til å dokumentere opprinnelsen, må aldri opprinnelsesbevis utstedes. Foto: Harald Valderhaug/Innovation Norway Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis 13

14 Et eksempel Rotasjonspumper til EU Preferansetollbehandling? En norsk produsent av rotasjonspumper har mottatt en forespørsel fra en forhandler i Tyskland som ønsker å opprette kontakt med en ny leverandør av pumper. Bedriften i EU har også et tilbud fra en leverandør i USA. Den norske produsenten har en fordel i konkurransen mot den amerikanske leverandøren ettersom pumpene som produseres i Norge, kan få en tollfordel. Gjennom EØS-avtalen mellom Norge og Tyskland kan den norske produsenten tilby tollfri vare mens den samme varen fra USA blir tollbelagt. Bruk av innsatsfaktorer og materialer fra tredjeland Bedriften i Norge har nå skrevet kontrakt med det tyske firmaet. Den første leveransen skal skje innen kort tid. Bedriften ser på muligheter for å bruke innsatsmaterialer fra et tredjeland i produksjon av pumpene. De er spesielt interessert i å bruke deler fra en leverandør i Kina, både fordi de har høy kvalitet og er billige. Hvilke regler gjelder? For at produsenten skal finne ut om varene kan få tollfordelene må reglene i EØS-avtalen overholdes. EØS-avtalens Protokoll 4 med tilhørende vedlegg fastsetter opprinnelsesreglene som må tilfredsstilles. Hvordan oppnå EØS-opprinnelsesstatus på pumpene? Pumpene tarifferes under posisjon i tolltariffen. Tabellen under er hentet fra Vedlegg 2 til Protokoll 4 i EØS-atalen. I kolonne 3 og 4 i tabellen nedenfor er reglene for hvor mye innsatsmaterialer fra et tredjeland man kan benytte og/eller hvor mye disse må bearbeides for at sluttproduktet, dvs. pumpene kan få opprinnelsesstatus EØS. Det er viktig å merke seg at man selv kan velge om regelen i kolonne 3 eller 4 brukes. Posisjon i tariffen (HS) Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikkeopprinnelsesprodukter som gir opprinnelsesstatus (1) (2) (3) (4) Ex Rotasjonspumper Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40% av ferdigvarens pris fra fabrikk Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 25% av ferdigvarens pris fra fabrikk Posisjonsskifteregelen Denne listeregelen innebærer at en ferdigvare oppnår opprinnelsesstatus hvis tredjelandsmaterialene som brukes i produksjonen av ferdigvaren har en annen posisjon i tolltariffen enn ferdigvaren. Posisjon tilsvarer de 4 første sifrene i ett tolltariffnummer. Verdiregel Ferdigvaren oppnår opprinnelsesstatus hvis den ikke inneholder mer tredjelandsmaterialer enn oppgitt prosentsats i listeregelen. Prosentsatsen regnes alltid ut fra ferdigvarens pris fra fabrikk (Ex Works pris). I eksempelet ovenfor, betyr dette at produsenten kan benytte innsatsmaterialer fra Kina, hvis disse ikke tarifferes under i tolltariffen. I tillegg kan ikke verdien av materialene fra Kina overstige 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk. Begge kravene må være overholdt. For å kunne vurdere en slik regel må produsenten både kjenne til tolltariffnumrene på innsatsmaterialene fra Kina i tillegg verdien på disse. Regelen i kolonne 4 inneholder kun en verdiregel, men da med en lavere prosentsats. I dette tilfellet kan produsenten ikke bruke mer enn 25 % med kinesiske materialer, beregnet i forhold til materialenes verdi mot rotasjonspumpens pris fra fabrikk. Hvis reglene er overholdt ved anvendelse av materialer fra Kina, kan produsenten utstede opprinnelsesbevis ved eksporten og kunden må dermed ikke betale toll. 14 Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

15 Eksporthåndboken Foto:Siv Nærø - Alt du trenger for å eksportere Regler og krav til nesten 200 land Eksporthåndboken fra Innovasjon Norge gir deg fakta om hvilke regler og krav som gjelder for import i ca 190 land. Du finner informasjon om handelsdokumenter,eksportkrav, importrestriksjoner, toll- og avgiftsforhold, produktkrav og produktmerking. Du får også tips om transportforhold og transportkrav, betalingssikring, betalingsformer, nyttige adresser og relevante nettsteder. Lær eksportbegrepene Eksporthåndboken er et oppslagsverk med forklaringer på begreper som brukes i internasjonal handel. Du kan blant annet lese om EU, EØS og Norges frihandelsavtaler, opprinnelsesregler, forhåndsinspeskjon av varer, transittering, leveringsog betalingsbetingelser, og andre emner som er viktig for deg i din virksomhet. Svartjenester Vanskeligheter oppstår når du minst venter det. Ta kontakt med oss på e-post eller per telefon, og våre rådgivere og spesialister svarer deg. Pris per år Bedriftsabonnement (mer enn 250 ansatte) 6900,- SMB abonnement (opp til 250 ansatte) 3600,- Prisene er i norske kroner uten merverdiavgift Hold deg oppdatert med nyheter Internasjonale regelverk er stadig i endring. Ved hjelp av nasjonale og internasjonale kilder holder vi Eksporthåndboken kontinuerlig oppdatert. Hver måned vil du motta en e-post med de siste regelendringene, samt månedens artikkel hvor vi går i dybden og belyser et aktuelt tema. Husk å registrere deg dersom du ønsker å motta nyhetsbrevet hver måned. Kontakt redaktør Maria Cathrine Lundstad Aulie Telefon (+47) Vi gir lokale ideer globale muligheter Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis 15

16 Handelsteknisk avdeling i Innovasjon Norge bistår norsk næringsliv med informasjon og kunnskap om rammebetingelser for eksport og internasjonalisering. Frihandelsavtaler, toll-og avgifter, opprinnelsesregler, handelsdokumenter, leverings- og betalings betingelser og produktkrav er noen områder der Handelsteknisk avdeling har høy kompetanse og lang erfaring. Gjennom våre tjenester og produkter kan vi bidra til en mer lønnsom styring av bedriftens praktiske eksportarbeid. Mer informasjon om vårt tilbud finner du på våre hjemmesider Der vil du også bli fortløpende oppdatert om handelstekniske nyheter. Forsidefoto:Yngve Ask/Innovasjon Norge. Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: innovasjonnorge.no Veil. pris NOK 199,-

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 12.12.2006 2003/01203 756.1 Libanon Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Susann Nilsen Tlf.: 22 86 07 25 Faks:

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 29.08.2002 2002/289 756.0 Jordan Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Tone Olavsen Tlf.: 22 86 08 25 Faks: 22 86

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret Omberegningssøknader Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, tollinspektør Lene Løken og tolloverinspektør Trond Johansen

Detaljer

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler)

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015 av 20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold:

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: 1 Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV

Detaljer

28.9.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

28.9.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.9.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 44 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/3/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310

Detaljer

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Artikkel 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON

Detaljer

Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE

Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE FORSKRIFT OM VARERS OPPRINNELSE MV VED BRUK AV TOLLPREFERANSESYSTEMET FOR UTVIKLINGSLAND (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES - GSP) Finans- og tolldepartementet har 20. februar

Detaljer

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold:

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: PROTOKOLL B vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER

VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER - Art. 2 Generelle vilkår - Art. 3

Detaljer

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Eksportdokumenter Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Enterprise Europe Network. Innovasjon Norge 2008

Detaljer

- e n v e i l e d n i n g i r e g e l v e r k e t

- e n v e i l e d n i n g i r e g e l v e r k e t I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N T E R N A S J O N A LH A N D E L 4 K U LTUR OG KULT U R F O R S K J E L L E R 4 E TVESTERLANDSK PERSPEKTIV 4 I N T E R N A S J O N A SKIKK L OG BRUK 4 BESTIKKELSER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Håndtering av risiki, rammebetingelser og regelverk ved eksport

Håndtering av risiki, rammebetingelser og regelverk ved eksport Håndtering av risiki, rammebetingelser og regelverk ved eksport en innføring VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre. Innovasjon

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

importere varer til Norge

importere varer til Norge Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal importere varer til Norge TEMAER I DETTE HEFTET: Trinn 1: Finn ut hva du vil importere, fra hvor og hvordan Trinn

Detaljer

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Eksportdokumenter Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre Innovasjon Norge 2004 Telefon

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Nr. 22 2012. Staff Memo. Clearingen i Norges Bank. Harald Haare, Finansiell stabilitet, seksjon for finansiell infrastruktur

Nr. 22 2012. Staff Memo. Clearingen i Norges Bank. Harald Haare, Finansiell stabilitet, seksjon for finansiell infrastruktur Nr. 22 2012 Staff Memo Clearingen i Norges Bank Harald Haare, Finansiell stabilitet, seksjon for finansiell infrastruktur Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Handelsfinansiering Trade Finance

Handelsfinansiering Trade Finance N-8049 BODØ Tlf.: + 47 75 51 76 00 / Fax: + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1013/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 22 Prosjekt nr: 1043 Prosjekt tittel:

Detaljer