Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE"

Transkript

1 Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE FORSKRIFT OM VARERS OPPRINNELSE MV VED BRUK AV TOLLPREFERANSESYSTEMET FOR UTVIKLINGSLAND (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES - GSP) Finans- og tolldepartementet har 20. februar 1998 fastsatt forskrift (nr. 158) om varers opprinnelse mv ved bruk av tollpreferansesystemet for utviklingsland (Generalized System of Preferences - GSP), med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser 2 nr 3 fjerde ledd, jf stortingsvedtak av 15. juni 1971 og kongelig resolusjon av 3. september Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 1 Definisjoner I denne forskrift forstås med 1. fremstilling: all slags bearbeiding eller foredling, herunder sammensetting og montering eller spesielle prosesser, 2. materiale: enhver bestanddel, råmateriale, komponent, del mv som er brukt i fremstillingen av produktet, 3. produkt: det produktet som fremstilles, selv om det er bestemt for senere bruk i en annen produksjonsprosess, 4 varer: både materialer og produkter, 5. tollverdi: verdien av varer fastsatt på grunnlag av de forskrifter som Finans- og tolldepartementet har gitt i samsvar med bestemmelsene i Avtalen om gjennomføring av artikkel VII i Generalavtalen om tolltariffer og handel (WTO-avtalen om tollverdi), 6. pris fra fabrikk: prisen som betales til produsenten i det foretak der den siste bearbeiding eller foredling av produktet er utført, forutsatt at prisen innbefatter verdien av alle anvendte materialer, men fratrukket eventuelle avgifter som er eller kan bli tilbakebetalt når det fremstilte produktet eksporteres, 7. verdien av materialer: tollverdien på innførselstidspunktet av anvendte opprinnelses- og ikke-opprinnelsesmaterialer, eller, dersom denne ikke er kjent og ikke kan påvises, den første påviselige pris som er betalt for materialene i produksjonslandet, 8. kapitler og posisjoner: kapitler og posisjoner (firesifret kode) anvendt i nomenklaturen som utgjør Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (Det harmoniserte system), 9. klassifisert: klassifiseringen av et produkt eller et materiale under en bestemt posisjon, 10. sending: produkter som enten er sendt samtidig fra en eksportør til en mottaker, eller produkter omfattet av ett enkelt transportdokument omfattende forsendelsen fra eksportør til mottaker, eller, i mangel av slikt transportdokument, av en enkel faktura, 11. godkjent eksportør: norsk eksportør autorisert av norske tollmyndigheter til å utferdige fakturaerklæringer, 12. GSP-land: de til enhver tid preferanseberettigede utviklingsland eller territorier som er oppført i landliste bekjentgjort av norske tollmyndigheter, 13. formular A: opprinnelsesbevis i form av et opprinnelsessertifikat formular A, i den form og med det innhold som til enhver tid er bestemt, 14. fakturaerklæring: opprinnelsesbevis i form av en erklæring utferdiget på en faktura, med det innhold som til enhver tid er bestemt, 15. EUR.1: opprinnelsesbevis i form av et varesertifikat EUR.1, i den form og med det innhold som til enhver tid er bestemt. 24

2 Kapittel II. Opprinnelsesprodukter 2 Opprinnelseskriterier Et produkt skal anses å ha opprinnelse i et GSP-land dersom det er 1. fremstilt i sin helhet i landet i samsvar med 3, eller er 2. fremstilt i landet av andre produkter enn dem som er nevnt under nr 1, såfremt disse er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i landet i samsvar med 4. Produkter med opprinnelse i Norge som eksporteres til et GSP-land, skal anses å ha opprinnelse i GSP-landet såfremt produktet er bearbeidet eller foredlet der ut over de bearbeidingsprosesser som fremgår av 5. Finans- og tolldepartementet kan iverksette en ordning der produkter som har opprinnelse i Det Europeiske Fellesskap eller Sveits og som eksporteres til et GSP-land, skal anses å ha opprinnelse i GSP-landet, såfremt produktene blir bearbeidet eller foredlet der ut over de bearbeidingsprosesser som fremgår av 5. Dersom det oppstår alvorlige vridninger i handelen eller på annen måte oppstår utilsiktede virkninger, kan Finans- og tolldepartementet bestemme at preferansetollbehandling etter denne bestemmelse skal opphøre med øyeblikkelig virkning. Når det skal avgjøres om et produkt har opprinnelse i Norge, Det Europeiske Fellesskap eller Sveits, skal bestemmelsene i første ledd gjelde tilsvarende. 3 Produkter fremstilt i sin helhet Ved anvendelse av 2 første ledd nr 1 skal følgende produkter anses som fremstilt i sin helhet i et GSP-land 1. mineralske produkter utvunnet av landets jord eller havbunn, 2. vegetabilske produkter høstet der, 3. levende dyr født og alet der, 4. produkter av levende dyr alet der, 5. produkter fra jakt og fiske drevet der, 6. produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av havet utenfor landets territorialfarvann av landets fartøyer, 7. produkter fremstilt på landets fabrikkskip utelukkende av produkter nevnt i nr 6, 8. brukte gjenstander innsamlet der som bare er egnet for gjenvinning av råmaterialer, 9. avfall og skrap fra fabrikasjonsvirksomhet som har funnet sted der, 10. produkter utvunnet fra havbunnen eller havundergrunnen utenfor landets sjøterritorium, forutsatt at landet har enerett til å utnytte denne havbunn eller havundergrunn, 11. varer fremstilt der utelukkende av produkter nevnt i nr 1 til 10. Betegnelsene landets fartøyer og landets fabrikkskip i første ledd nr 6 og 7, gjelder kun fartøyer og fabrikkskip som 1. er registrert eller anmeldt i landet, 2. fører landets flagg, 3. med en andel av minst 50 prosent eies av statsborgere i GSP-landet eller av et selskap med hovedsete i landet, hvor administrerende direktør, styrets eller representantskapets formann og flertallet av medlemmene i disse organer er statsborgere i landet, og, for så vidt gjelder ansvarlige selskaper eller selskaper med begrenset ansvar, minst halvparten av kapitalen tilhører landet eller offentlige sammenslutninger eller statsborgere i dette landet, 4. hvor skipsføreren og skipets offiserer er statsborgere i landet, og 5. hvor minst 75 prosent av mannskapet er statsborgere i landet. Fartøyer, herunder fabrikkskip som opererer på det åpne hav, der fangsten bearbeides eller foredles om bord, skal anses som en del av territoriet til GSP-landet de tilhører, forutsatt at vilkårene etter annet ledd er oppfylt. 25

3 4 Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet - prosessliste Med prosessliste menes en liste over den bearbeiding eller foredling som kreves utført på ikke-opprinnelsesmaterialer for at det fremstilte produkt skal oppnå opprinnelsesstatus. Den til enhver tid gjeldende prosessliste bekjentgjøres av norske tollmyndigheter. Ved anvendelse av 2 første ledd nr 2 skal ikke-opprinnelsesmaterialer anses å være tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i et GSP-land når det fremstilte produkt klassifiseres under en annen posisjon enn den som hvert av de anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer klassifiseres under. Dette gjelder likevel ikke dersom annet følger av bestemmelsene i tredje ledd nedenfor eller 5. De innledende anmerkninger i prosesslisten skal gjelde for alle fremstilte produkter hvor det er benyttet ikke-opprinnelsesprodukter selv om disse ikke er underlagt spesielle bestemmelser i prosesslisten, men i stedet er underlagt bestemmelsen i dette ledd. Produkter nevnt i kolonne 1 og 2 i prosesslisten skal anses å være tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i et GSP-land når betingelsene fastsatt i kolonne 3 i prosesslisten er oppfylt. Ikkeopprinnelsesmaterialer kan likevel anvendes forutsatt at materialenes totale verdi ikke overstiger 5 prosent av produktets pris fra fabrikk. Dette gjelder likevel ikke dersom annet følger av 5. Eventuelle prosentsatser fastsatt i prosesslisten for den maksimale verdi av tillatte ikkeopprinnelsesmaterialer, kan ikke overskrides gjennom anvendelse av denne bestemmelse. Bestemmelsen i tredje ledd annet og tredje punktum gjelder ikke for produkter som hører inn under Det harmoniserte system kapitlene Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling Selv om vilkårene i 4 er oppfylt, skal ved anvendelse av 2 likevel som utilstrekkelig bearbeiding eller foredling anses 1. behandlinger som har til hensikt å holde produktene i sin opprinnelige tilstand under transport eller lagring (lufting, utspredning, tørking, kjøling, salting, nedleggelse i svovelsyrling eller andre vandige oppløsninger, fjerning av beskadigede deler, og liknende behandlinger), 2. enkle operasjoner som avstøvning, sikting, utskilling, sammenstilling, sortering (innbefattet sammenstilling av varer til sortiment eller sett), vasking, maling, oppskjæring mv, 3. skifting av emballasje, deling og sammenstilling av kolli, enkel fylling i flasker, flakonger, sekker/poser, etuier eller esker, festing til plater eller kartonger og liknende, og all annen enkel emballering, 4. påføring av merker, etiketter eller andre liknende kjennemerker på produkter eller deres emballasje, 5. enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag, når en eller flere bestanddeler i blandingene ikke oppfyller vilkårene fastsatt i disse opprinnelsesregler for å kunne anses som opprinnelsesprodukter, 6. enkel sammensetning av deler med henblikk på å fremstille et komplett produkt, 7. kombinasjon av to eller flere av de behandlinger som er angitt i nr 1 til 6, 8. slakting av dyr. 6 Regional kumulasjon Finans- og tolldepartementet kan samtykke i at land tilhørende samme regionale sammenslutning innrømmes unntak fra reglene i 2 etter bestemmelsene nedenfor. Når produkter med opprinnelse i et land som er medlem av en regional sammenslutning bearbeides eller foredles i et annet land i sammenslutningen, skal produktet anses å ha opprinnelse i det land hvor den siste bearbeidelse eller foredling har funnet sted, forutsatt at verdiøkningen i dette landet er større enn den høyeste tollverdien av de anvendte produkter med opprinnelse i andre land i sammenslutningen, og den bearbeidelse eller foredling som har funnet sted i landet er mer omfattende enn de behandlinger som er nevnt i 5. Med verdiøkning forstås prisen fra fabrikk fratrukket tollverdien på hvert av de anvendte produkter med opprinnelse i et annet land i den regionale sammenslutningen. 26

4 Dersom betingelsene i annet ledd ikke er oppfylt skal produktet anses å ha opprinnelse i det land i den regionale sammenslutningen som har bidratt med den høyeste tollverdien av de opprinnelsesproduktene som kommer fra andre land i sammenslutningen. Produkter med opprinnelse i et land i en regional sammenslutning, og som eksporteres til Norge fra et annet land i den samme sammenslutning uten der å ha gjennomgått bearbeidelse eller foredling utover de prosesser som er nevnt i 5, beholder sin opprinnelse. Produkter med opprinnelse i et land i en regional sammenslutning kan uten hensyn til 14 transporteres gjennom et annet land i sammenslutningen, også om ytterligere bearbeidelse eller foredling finner sted der. Bestemmelsene i denne paragraf kommer kun til anvendelse såfremt 1. reglene for samhandel som anvendes i tilknytning til regional kumulasjon mellom landene i den regionale sammenslutningen er identiske med de reglene som er fastsatt i denne forskrift, og 2. hvert land i den regionale sammenslutningen har påtatt seg å overholde eller sikre overholdelse av bestemmelsene i disse opprinnelsesregler og gi Norge og de øvrige land i den regionale sammenslutning den administrative bistand som er nødvendig for å sikre korrekt utstedelse og kontroll av formular A og kontroll av fakturaerklæringer. Bestemmelsene vedrørende administrative forhold og verifikasjon av opprinnelsesbevis gitt i kapittel V gjelder tilsvarende. Melding om at alle land tilhørende en regional sammenslutning har påtatt seg de forpliktelsene som er nevnt i femte ledd skal sendes Utenriksdepartementet gjennom sekretariatet for den aktuelle sammenslutning. Samtykke til regional kumulasjon bekjentgjøres av norske tollmyndigheter, med angivelse av ikrafttredelsesdato. 7 Kvalifiserende enheter Med kvalifiserende enheter menes de produktenheter som legges til grunn ved vurdering av hvorvidt et produkt oppnår opprinnelsesstatus. Den kvalifiserende enhet skal være det bestemte produkt som gir produktet dets karakter ved klassifisering. Når et produkt bestående av en gruppe eller samling av produkter er klassifisert i én posisjon, utgjør alt den kvalifiserende enhet. Når en sending består av et antall like produkter som klassifiseres under samme posisjon, må hvert enkelt produkt vurderes for seg. Når emballasje er inkludert sammen med produktet i klassifiseringsøyemed i henhold til de alminnelige fortolkningsregler i Det harmoniserte system, må emballasjen også tas med ved bestemmelse av opprinnelse. 8 Tilbehør, reservedeler og verktøy Tilbehør, reservedeler og verktøy sendt sammen med en utrustning, en maskin, et apparat eller et kjøretøy, som er standardutstyr og innbefattet i prisen, eller som ikke er særskilt fakturert, skal anses som en enhet sammen med den aktuelle utrustning, maskin, apparat eller kjøretøy. 9 Varer i sett Sett, slik som definert i henhold til Det harmoniserte systems alminnelig fortolkningsregler, anses å ha opprinnelse i et GSP-land dersom alle komponenter i settet er opprinnelsesprodukter. Sett som består av både opprinnelsesprodukter og ikke-opprinnelsesprodukter anses å ha opprinnelse i vedkommende GSP-land dersom verdien av ikke-opprinnelsesproduktene ikke overstiger 15 prosent av settets pris fra fabrikk. 10 Nøytrale elementer For å bestemme om et produkt har opprinnelse i et GSP-land, skal det ikke tas hensyn til energi og drivstoff, anlegg og utstyr, maskiner og verktøy som eventuelt blir brukt ved 27

5 fremstillingen av produktet, eller varer som ikke inngår og som ikke er forutsatt å inngå i det endelige produktet eller i den endelige sammensetning av produktet. 11 Dispensasjoner Finans- og tolldepartementet kan gjøre unntak fra opprinnelsesreglene i denne forskrift til fordel for de minst utviklede GSP-land når utviklingen av eksisterende industri eller etableringen av ny industri i vedkommende land tilsier dette. Hvilke land som anses som minst utviklede GSP-land bekjentgjøres av norske tollmyndigheter. En dispensasjon skal normalt ikke gis for mer enn to år ad gangen. Det skal ved vurderingen blant annet legges vekt på hvilke muligheter eksisterende industri har til å videreføre eksporten til Norge, om det er fare for nedleggelse av eksisterende industri i det aktuelle GSP-land, om dispensasjon vil medføre betydelige investeringer i GSP-landets industri og om dette vil muliggjøre at opprinnelsesreglene kan oppfylles etter noen tid, og den økonomiske og sosiale virkning av en dispensasjon, særlig når det gjelder sysselsettingen i det aktuelle GSP-landet og i Norge. Det kan fastsettes nærmere vilkår. Søknad om dispensasjon skal foruten en beskrivelse av det ferdige produktet inneholde opplysninger om 1. type og mengde av materialer med opprinnelse i et tredjeland, 2. produksjonsprosess, 3. tilført merverdi, 4. antall sysselsatte i den berørte virksomhet, 5. forventet eksportvolum til Norge, 6. andre mulige forsyningskilder for råmaterialer, 7. hvor lang tid det søkes dispensasjon for og årsakene til dette, og 8. andre forhold av betydning. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende for søknader om forlengelse. Ved bruk av en gitt dispensasjon, skal rubrikk 4 i formular A eller fakturaerklæringen påføres enten "DEROGATION - Decision... (year/number) and date" (engelsk versjon) eller "DÉROGATION - Décision... (année/numéro) et date" (fransk versjon). Kapittel III. Territorielle betingelser, transport, mv. 12 Territorialprinsippet Vilkårene i 2 vedrørende ervervelse av opprinnelsesstatus må være oppfylt uten avbrudd i et GSP-land eller Norge. Med mindre annet følger av 6 og 13, anses ervervelse av opprinnelsesstatus som avbrutt når produkter som har gjennomgått bearbeidelse eller foredling i et GSP-land eller Norge har forlatt de respektive lands territorier, uansett om arbeidsoperasjoner er utført utenfor disse territorier eller ikke. 13 Gjeninnførsel av varer Opprinnelsesvarer utført fra et GSP-land eller fra Norge, og som senere gjeninnføres, anses som ikke-opprinnelsesvarer. Dette gjelder ikke dersom annet følger av 6, eller det på tilfredsstillende måte overfor de kompetente myndigheter i GSP-landet, eller overfor norske tollmyndigheter, godtgjøres at de gjeninnførte varer er de samme som de varer som ble utført, og ikke har gjennomgått noen bearbeiding utover det som har vært nødvendig for å bevare dem i god tilstand mens de har vært i dette landet eller mens de har vært utført. 14 Direkte transport Varer som har opprinnelse i et GSP-land etter bestemmelsene i 2 første ledd, må sendes direkte fra GSP-landet til Norge. Varer med opprinnelse i Norge, Det Europeiske Fellesskap eller 28

6 Sveits etter bestemmelsene i 2 annet og tredje ledd må sendes direkte til vedkommende GSPland. Varene anses for å være sendt direkte når de 1. er transportert uten å passere gjennom andre lands territorium, 2. utgjør én enkel sending og er transportert gjennom andre lands territorier enn det som tilhører vedkommende GSP-land, eventuelt med omlasting eller midlertidig lagring på slike territorier, forutsatt at de har vært under tollvesenets kontroll i transitt- eller lagringslandet, og de der ikke har gjennomgått annen behandling enn lossing og lasting eller annen behandling med sikte på å bevare dem i god tilstand, 3. er transportert uten opphold i rørledninger gjennom andre lands territorier, 4. har opprinnelse i en regional sammenslutning og er transportert gjennom territorium tilhørende andre land i den samme regionale sammenslutningen i tilfeller hvor 6 anvendes, uansett om ytterligere bearbeidelse eller foredling finner sted der, eller 5. er transportert gjennom territorium tilhørende Det Europeiske Fellesskap eller Sveits, med eller uten midlertidig lagring på disse territorier, og deretter er reeksportert til Norge eller det berørte GSP-land i sin helhet eller i form av delsendinger, forutsatt at de har vært under tollvesenets kontroll i transitt- eller lagringslandet, og at de der ikke har gjennomgått annen behandling enn lossing, lasting og ompakking eller annen behandling med sikte på å bevare dem i god tilstand. Det må kunne dokumenteres overfor norske tollmyndigheter at betingelsene i annet ledd nr 2 er oppfylt ved fremleggelse av 1. et enkelt transportdokument utstedt i vedkommende GSP-land, som dekker forsendelsen fra eksportlandet gjennom transittlandet, eller 2. et sertifikat utstedt av tollmyndighetene i transittlandet, som (a) gir en nøyaktig beskrivelse av varene, (b) angir datoene for lossing og lasting av varene og, når det er aktuelt, navn på de transportmidler som er benyttet, og som (c) bekrefter de forhold varene har vært oppbevart under i transittlandet, eller 3. i mangel av forannevnte dokumentasjoner, andre fyllestgjørende bevis. Ved transport av varer med opprinnelse i Norge, Det Europeiske Fellesskap eller Sveits i henhold til 2 annet og tredje ledd får bestemmelsene i annet ledd tilsvarende anvendelse. Dokumentasjon for at betingelsene i annet ledd nr 5 er oppfylt skal gis norske tollmyndigheter ved fremleggelse av et erstatningssertifikat utstedt i samsvar med bestemmelsene i Utstillinger Produkter som er sendt fra et GSP-land for utstilling i et annet land, og som etter utstillingen blir innført til Norge, skal ved innførselen anses å ha opprinnelse i vedkommende GSP-land når produktene oppfyller de krav til opprinnelse som er fastsatt i denne forskrift og det på tilfredsstillende måte godtgjøres overfor norske tollmyndighetene at 1. en eksportør har sendt produktene direkte fra vedkommende GSP-land til det land hvor utstillingen holdes, og har utstilt dem der, 2. denne eksportøren har solgt eller på annen måte overdratt produktene til en mottaker i Norge, 3. produktene er blitt sendt direkte til Norge under utstillingen eller umiddelbart etterpå, i samme stand som da de ble sendt til utstillingen, og 4. produktene, fra det øyeblikk de ble sendt til utstillingen, ikke har vært brukt til andre formål enn demonstrasjon på utstillingen. Et formular A skal fremlegges for norske tollmyndigheter på ordinær måte. Utstillingens navn og adresse skal være påført opprinnelsessertifikatet. Om nødvendig kan det kreves fremlagt ytterligere dokumentasjon vedrørende produktenes beskaffenhet og under hvilke vilkår de ble utstilt. 29

7 Denne paragraf skal gjelde alle handels-, industri-, landbruks- og håndverksutstillinger samt varemesser og offentlige utstillinger av liknende art, hvor produktene forblir under tollvesenets kontroll. Utstillinger som organiseres i butikker eller i forretningslokaler til private formål med sikte på salg av utenlandske produkter omfattes ikke. Kapittel IV. Opprinnelsesbevis 16 Generelle vilkår Et produkts GSP-opprinnelse i henhold til 2 må ved innførsel til Norge dokumenteres ved fremleggelse av enten 1. et formular A utstedt av eksportøren i et GSP-land i samsvar med bestemmelsene i 17, jf 18, 19, 20 og 21, eller 2. en fakturaerklæring utferdiget av eksportøren i et GSP-land i samsvar med bestemmelsene i 22, forutsatt at verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstiger NOK Dersom en vare eksporteres fra Norge, Det Europeiske Fellesskap eller Sveits til et GSPland for bearbeiding eller foredling der i henhold til 2 annet eller tredje ledd, må varens opprinnelse dokumenteres som bestemt i Utstedelse av formular A For å være gyldig må et formular A være attestert av de kompetente myndigheter i GSPlandet. Attestering kan bare gjøres etter søknad fra eksportøren. Eksportøren skal vedlegge søknaden alle dokumenter som beviser at de produkter som skal eksporteres kvalifiserer for utstedelse av formular A. Et formular A skal utferdiges på engelsk eller fransk. Det skal være utfylt med skrivemaskin eller på annen teknisk måte. Dersom det fylles ut for hånd, skal alle opplysningene skrives med blekk og med trykte bokstaver. Utfylling av rubrikk 2 (mottaker) på sertifikatet er ikke obligatorisk. Rubrikk 7 for beskrivelse av vareslag må være utfylt slik at enhver mulighet for senere ulovlige tilføyelser er umuliggjort. Varebeskrivelsen må påføres uten at det etterlates linjer som ikke er fylt ut. Dersom rubrikken ikke fylles helt ut, skal en horisontal strek trekkes umiddelbart under siste linje med varebeskrivelse og det ledige felt krysses over. Rubrikk 12 må fylles ut på behørig måte med angivelse av Norge som importland. Utstedelsesdato for formular A skal fremkomme av sertifikatets rubrikk 11. Underskriften som påføres i denne rubrikken, reservert de kompetente myndigheter i GSP-landet som attesterer sertifikatet, må være påført for hånd. De kompetente myndigheter i GSP-landet skal påse at sertifikatet og søknadsformularet er behørig utfylt. De skal videre kontrollere produktenes opprinnelse og at de gitte opplysninger i sertifikatet er korrekte. Med mindre annet følger av 6, skal sertifikatet bare attesteres når produktene som skal eksporteres kan anses å ha sin opprinnelse i GSP-landet i henhold til denne forskriften. Et formular A skal stilles til fri rådighet for eksportøren så snart den reelle eksport har funnet sted eller er sikret. For å undersøke om vilkårene i annet ledd er oppfylt, skal de kompetente myndigheter i GSP-landet ha rett til å forlange fremlagt alle relevante dokumenter og til å utøve enhver kontroll som anses nødvendig. Av hensyn til eventuell etterfølgende kontroll av formular A skal de kompetente myndigheter i GSP-landet oppbevare kopi av sertifikatet såvel som av aktuelle bevisdokumenter og eksportdokumenter relatert til dette, i minst tre år. 30

8 18 Kumulasjon med produkter med opprinnelse i Norge, Det Europeiske Fellesskap eller Sveits Når de kompetente myndigheter i GSP-landet skal attestere et formular A for produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus gjennom 2 annet og tredje ledd, skal de basere seg på varesertifikater EUR 1 eller fakturaerklæringer, utstedt eller utferdiget i Norge, Det Europeiske Fellesskap eller Sveits. Ved attestering etter første ledd skal det i rubrikk 4 på formular A påføres: "NORWAY CUMULATION", "EC CUMULATION", "SWITZERLAND CUMULATION" (engelske versjoner), alternativt "CUMUL NORVÈGE", "CUMUL CE" ELLER "CUMUL SUISSE" (franske versjoner). Annet ledd gjelder tilsvarende ved eventuell utferdigelse av fakturaerklæringer i samsvar med bestemmelsene i Formular A utstedt i etterhånd De kompetente myndigheter i GSP-landet kan unntaksvis utstede et formular A etter at produktene det refererer seg til er eksportert, dersom et opprinnelsesbevis ikke ble utstedt på utførselstidspunktet på grunn av feil, utilsiktede forsømmelser eller andre spesielle forhold, eller det på tilfredsstillende måte overfor de kompetente myndigheter i GSP-landet kan godtgjøres at et utstedt opprinnelsesbevis av tekniske årsaker ikke ble akseptert ved innførselen. Ved anvendelse av første ledd må eksportøren i søknaden påføre sted og dato for utførselen av de produktene som sertifikatet refererer seg til, og oppgi årsaken til søknaden. De kompetente myndigheter i GSP-landet kan bare utstede et sertifikat i etterhånd etter å ha kontrollert at de opplysninger som er gitt i eksportørens søknad er i overensstemmelse med de tilsvarende opplysninger i eksportdokumentene. Et formular A som er utstedt i etterhånd skal påføres "ISSUED RETROSPECTIVELY" (engelsk versjon), alternativt "DELIVRÉ À POSTERIORI" (fransk versjon) i sertifikatets rubrikk Utstedelse av duplikat av formular A Ved tyveri, tap eller ødeleggelse av et formular A kan de myndigheter som utstedte sertifikatet, på anmodning fra eksportøren utstede et duplikat på grunnlag av de eksportdokumenter som er i myndighetenes besittelse. Duplikatet skal påføres utstedelsesdatoen for det originale sertifikatet og ha gyldighet fra samme dato. Rubrikk 4 i duplikatsertifikatet skal påføres "DUPLICATE" (engelsk versjon) alternativt "DUPLICATA" (fransk versjon). 21 Utstedelse av erstatningssertifikat formular A Norske tollmyndigheter kan til enhver tid erstatte et formular A med ett eller flere andre formular A, såfremt dette gjøres ved det tollsted hvor produktene befinner seg under tollmyndighetenes kontroll. Et erstatningssertifikat formular A kan bare utstedes etter søknad fra importøren. Etter søknad fra reeksportøren kan norske tollmyndigheter utstede erstatningssertifikat formular A dersom produktene skal reeksporteres fra Norge til Det Europeiske Fellesskap eller til Sveits i sin helhet eller i form av delsendinger. Produktenes opprinnelse må være dokumentert med et formular A utstedt av kompetent myndighet i et GSP-land for eksport til Norge. Det er et vilkår at Norge og det land varene reeksporteres til har like opprinnelsesregler for vedkommende produkter, og at produktene i Norge kontinuerlig har vært under tollmyndighetenes kontroll. Annet ledd gjelder likevel ikke dersom produktene ble eksportert til Norge ved anvendelse av dispensasjonsbestemmelsen i 11. På tilsvarende måte og under samme forutsetninger som referert til i annet ledd kan tollmyndighetene i Det Europeiske Fellesskap eller Sveits utstede et erstatningssertifikat formular A når produkter med opprinnelse i et GSP-land reeksporteres til Norge. 31

9 Et erstatningssertifikat formular A skal anses som det endelige opprinnelsessertifikat for de produkter det refererer seg til. Norske tollmyndigheter skal ved utstedelse av erstatningssertifikat formular A basere seg på opplysningene gitt i et tidligere utstedt formular A. Erstatningssertifikatet skal attesteres av norske tollmyndigheter. Det tollsted som foretar ekspedisjonen skal på det originale formular A påføre de videresendte produkters nummer, antall, art og vekter, samt erstatningssertifikatenes løpenummer og utstedelsesdato. Det originale sertifikatet skal oppbevares av norske tollmyndigheter i minst tre år i tilfelle etterkontroll. En kopi av det originale opprinnelsessertifikat kan vedheftes erstatningssertifikatet. I rubrikken øverst til høyre på erstatningssertifikatet påføres navnet på det land hvor erstatningssertifikatet utstedes. I rubrikk 4 påføres ordene "REPLACEMENT CERTIFICATE" (engelsk versjon) alternativt "CERTIFICATE DE REMPLACEMENT" (fransk versjon), samt originalsertifikatets serienummer og utstedelsesdato. I rubrikk 1 påføres navnet på den som reeksporterer varen. Referanse til reeksportørens faktura påføres i rubrikk 10. I rubrikk 2 kan navnet på den endelige varemottaker påføres. Alle relevante opplysninger fra rubrikkene 3 til 9 i det opprinnelige sertifikatet må overføres til erstatningssertifikatet. I rubrikkene 7 og 9 påføres det aktuelle antall og art samt bruttovekt eller annen mengde. Det tollsted som utsteder et erstatningssertifikat skal attestere sertifikatet i rubrikk 11. Tollstedets ansvar begrenser seg til selve utstedelsen av erstatningssertifikatet. Opplysninger vedrørende opprinnelsesland og bestemmelsesland skal overføres fra det originale opprinnelsessertifikatet og påføres i erstatningssertifikatets rubrikk 12. Rubrikk 12 skal undertegnes av en bemyndiget person i det firma som utferdiger erstatningssertifikatet. Den person som på denne måte undertegner et erstatningssertifikat i god tro, skal ikke være ansvarlig for riktigheten av de opplysninger som er gitt i det originale opprinnelsessertifikatet. 22 Utforming og utferdigelse av fakturaerklæring En fakturaerklæring kan utferdiges av 1. en godkjent eksportør i Norge, eller 2. enhver eksportør i et GSP-land eller Norge for sendinger bestående av en eller flere kolli inneholdende opprinnelsesprodukter hvis verdi ikke overstiger NOK En fakturaerklæring kan kun utferdiges dersom de berørte produkter kan anses som produkter med opprinnelse i et GSP-land eller Norge i henhold til denne forskrift. På forlangende av norske tollmyndighetene eller annen kompetent myndighet i eksportlandet, skal eksportør som utferdiger fakturaerklæring fremlegge all nødvendig dokumentasjon som beviser de berørte produkters opprinnelsesstatus samt at de øvrige vilkår i denne forskrift er oppfylt. Fakturaerklæring skal utferdiges av eksportøren ved bruk av skrivemaskin eller på annen teknisk måte, eventuelt ved stempling eller trykking på fakturaen, følgeseddelen eller annet handelsdokument. Erklæringen skal utferdiges på engelsk eller fransk. Dersom erklæringen utferdiges for hånd, skal den være skrevet med blekk og med trykte bokstaver. Fakturaerklæring skal ha original underskrift påført av eksportøren for hånd. En godkjent eksportør slik som nevnt i 24, kan imidlertid unntas fra kravet om å undertegne slike erklæringer forutsatt at han gir norske tollmyndigheter en skriftlig garanti for at han påtar seg det fulle ansvar for enhver fakturaerklæring som identifiserer ham som om den var underskrevet av ham for hånd. Fakturaerklæring skal utferdiges av eksportøren i forbindelse med utførselen av de produkter den refererer til. I de tilfeller som er nevnt i første ledd nr 2, skal det utferdiges kun en fakturaerklæring for hver sending. Dersom produktene som er omfattet av sendingen allerede er blitt verifisert i eksportlandet, kan eksportøren vise til denne kontrollen i fakturaerklæringen. Bestemmelsen i 32

10 dette ledd fritar ikke eksportører fra å oppfylle andre formaliteter som kreves oppfylt i henhold til toll- eller postlovgivningen. Bestemmelsene i denne forskrift vedrørende utstedelse, bruk og etterkontroll av formular A gjelder tilsvarende for fakturaerklæringer. 23 Bevis for varers norske opprinnelse Bevis for norsk opprinnelse ved anvendelse av 2 annet ledd, jf 16 annet ledd og 18, skal gis ved bruk av et varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring utferdiget i samsvar med bestemmelsene i 22. Ved anvendelse av et opprinnelsessertifikat EUR.1 skal eksportøren påføre "GSP BENEFICIARY COUNTRY" og "NORWAY" (engelsk versjon) alternativt "PAYS BÉNÉFICIAIRE DU SPG" og "NORVÈGE" (fransk versjon) i sertifikatets rubrikk 2. Bestemmelsene i denne forskrift vedrørende utstedelse, bruk og etterkontroll av formular A, gjelder tilsvarende for varesertifikater EUR.1. På forlangende av norske tollmyndighetene skal eksportør som i medhold av første ledd utsteder et EUR.1 sertifikat fremlegge all nødvendig dokumentasjon som beviser de berørte produkters opprinnelsesstatus samt at de øvrige vilkår i denne forskriften er oppfylt. 24 Godkjent eksportør Enhver norsk eksportør som hyppig eksporterer norske produkter i medhold av 2 annet ledd kan autoriseres som godkjent eksportør. Den som søker om slik autorisasjon må overfor norske tollmyndigheter på tilfredsstillende måte kunne oppfylle alle nødvendige garantier for å bekrefte produktenes opprinnelsesstatus og godtgjøre at de øvrige vilkår som er fastsatt i denne forskriften for utferdigelse av fakturaerklæringer er oppfylt. Norske tollmyndigheter kan innvilge status som godkjent eksportør på de vilkår de anser nødvendige. Den godkjente eksportøren tildeles et autorisasjonsnummer som skal fremgå av fakturaerklæringen. Norske tollmyndighetene kan uten forvarsel trekke autorisasjonen tilbake. Dette skal gjøres dersom den godkjente eksportør ikke lenger tilbyr de garantier eller oppfyller de vilkår som følger av første og annet ledd, misbruker autorisasjonen eller benytter den feilaktig. 25 Fremleggelse av opprinnelsesbevis Ved innførsel til Norge skal et formular A eller en fakturaerklæring, innen 10 måneder etter utstedelsen i eksportlandet, fremlegges for norske tollmyndigheter i samsvar med nasjonale bestemmelser og prosedyrer. Opprinnelsesbevis fremlagt for norske tollmyndigheter etter utløpet av gyldighetstiden angitt i første ledd, kan godkjennes som grunnlag for innrømmelse av preferansetollbehandling i tilfeller der opprinnelsesbeviset ikke ble fremlagt i rett tid på grunn av ekstraordinære omstendigheter. I andre tilfeller av for sen fremleggelse, kan opprinnelsesbeviset likevel godkjennes dersom varen er blitt fremlagt for tollmyndighetene før gyldighetstidens utløp. Ved fremleggelse av et opprinnelsesbevis som nevnt i første ledd, skal varene som omfattes av opprinnelsesbeviset, anses å ha opprinnelse i det GSP-land som er angitt. Opprinnelsesbevis kan kun godkjennes som grunnlag for preferansetollbehandling såfremt de kompetente myndigheter i det berørte GSP-land har gitt norske tollmyndigheter de nødvendige opplysninger som kreves i henhold til 29, samt erklært seg villige til å assistere norske tollmyndigheter ved anmodninger om etterkontroll av opprinnelsesbevisenes ekthet og riktigheten av de opplysninger som er gitt vedrørende varens opprinnelse, jf 30. På de vilkår som følger av første og annet ledd, skal produkter som innføres til Norge anses for å ha opprinnelse i et GSP-land, når det fremlegges et erstatningssertifikat formular A utstedt av tollmyndighetene i Det Europeiske Fellesskap eller Sveits i medhold av 21 fjerde ledd. 33

11 Ved etterfølgende verifikasjon av erstatningssertifikater formular A, skal verifikasjonsprosedyren i 31 anvendes så langt den passer. Den tidsfrist som er fastsatt i 31 femte ledd skal forlenges til åtte måneder. Norske tollmyndigheter kan kreve at fremlagt opprinnelsesbevis oversettes til norsk. De kan også kreve at innførselsdeklarasjonen ledsages av en erklæring fra importøren om at produktene oppfyller de vilkår som stilles i denne forskrift. 26 Innførsel i delsendinger Når demonterte eller usammensatte produkter som nevnt i Det harmoniserte systems alminnelig fortolkningsregel 2 bokstav a) og som hører under Det harmoniserte systems avsnitt XVI og XVII eller posisjon og 94.06, etter anmodning av importøren og på vilkår fastsatt av norske tollmyndigheter innføres i delsendinger, skal et enkelt opprinnelsesbevis for slike produkter fremlegges for norske tollmyndigheter ved innførselen av den første delsendingen. 27 Fritak for formelle opprinnelsesbevis Ved innførsel av varer sendt som småsendinger fra privatperson til privatperson eller som medbringes av reisende som del av den personlige bagasje, kreves det ikke fremlagt formular A eller fakturaerklæring, forutsatt at importen av slike varer ikke har salg eller annet ervervsmessig formål for øye og at varene erklæres å oppfylle vilkårene i denne forskrift. Den samlede verdi av varene må ikke overstige NOK 1750 for småsendinger eller NOK 5000 for varer som utgjør del av den reisendes personlige bagasje. 28 Uoverensstemmelser og feil Dersom det oppdages mindre uoverensstemmelser mellom opplysninger som er gitt i et formular A eller en fakturaerklæring og opplysninger gitt i de dokumenter som er fremlagt for norske tollmyndigheter, skal ikke dette automatisk medføre at opprinnelsesbeviset anses ugyldig, dersom det kan godtgjøres at dokumentet gjelder de fremlagte produkter. Åpenbare feil i et formular A eller en fakturaerklæring skal ikke medføre at dokumentet blir avvist, med mindre disse feilene er egnet til å skape tvil om riktigheten av de opplysninger gitt i dokumentet. Kapittel V. Administrative forhold mv 29 Notifikasjon om kompetente myndigheter Et GSP-land som anvender bestemmelsene i denne forskrift skal sikre overholdelse av reglene i denne forskrift om varers opprinnelse, om utfylling og utstedelse av formular A, vilkårene for bruken av fakturaerklæringer og reglene for administrativt samarbeid. Et GSP-land skal opplyse norske tollmyndigheter om navn og adresse på landets myndigheter autorisert til å utstede formular A, samt oversende prøver og avtrykk av de stempler som de autoriserte myndigheter skal benytte ved attestasjon av opprinnelsessertifikater. Det skal videre gis opplysninger om navn og adresse på autoriserte myndigheter ansvarlige for verifikasjon av formular A og fakturaerklæringer som utstedes eller utferdiges i vedkommende land. Det skal også opplyses om endringer. Etter anmodning fra et GSP-land skal norske myndigheter oversende prøver og avtrykk av stempler som benyttes ved attestasjon av varesertifikater EUR Gjensidig bistand Et GSP-land skal bistå norske myndigheter med å kontrollere ektheten av formular A og fakturaerklæringer utstedt eller utferdiget i vedkommende land, samt riktigheten av opplysningene gitt i disse dokumentene. På tilsvarende måte skal norske tollmyndigheter bistå 34

12 med kontrollen av varesertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer utstedt eller utferdiget i medhold av Verifisering av opprinnelsesbevis Verifisering av formular A og fakturaerklæringer skal utføres av eksportlandets kompetente myndigheter. Disse myndigheter skal ha rett til å kreve ethvert bevis og til å utføre enhver undersøkelse av eksportørens regnskaper eller enhver annen undersøkelse som anses hensiktsmessig. Av hensyn til slike etterkontroller har eksportøren plikt til å oppbevare kopi av aktuelle opprinnelsesbevis så vel som av alle dokumenter relatert til disse i minst 3 år. Verifisering av formular A og fakturaerklæringer skal utføres på stikkprøvebasis, eller etter forespørsel fra norske tollmyndigheter når sistnevnte har rimelig grunn til å betvile slike dokumenters ekthet, de omhandlede varers opprinnelsesstatus eller hvorvidt de øvrige vilkår i denne forskrift er oppfylt. Norske tollmyndigheter skal vedlegge forespørselen det aktuelle formular A og fakturaen, dersom denne er fremlagt, eller fakturaerklæringen, eller en kopi av disse dokumentene. Videre skal det gis eventuelle opplysninger om bakgrunnen for forespørselen samt alle opplysninger og dokumenter skaffet til veie som tyder på at opplysningene gitt i opprinnelsesbeviset er uriktige. Verifiseringen skal utføres så raskt som mulig slik at resultatene av undersøkelsene kan meddeles norske tollmyndigheter innen seks måneder etter mottakelsen av anmodningen. Av tilbakemeldingen må det klart fremgå hvorvidt dokumentene er ekte og om de refererer seg til de varer som faktisk ble eksportert, samt hvorvidt de berørte varer kan anses å ha opprinnelse i vedkommende GSP-land og for øvrig oppfyller vilkårene i denne forskrift. I tilfeller hvor et formular A er utstedt i samsvar med 18, skal tilbakemeldingen inkludere kopier av aktuelle varesertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer. I tilfeller hvor det er rimelig grunn til tvil og det ikke er mottatt tilbakemelding innen 6 måneder etter anmodningen om verifisering, eller dersom tilbakemeldingen ikke inneholder tilstrekkelig informasjon for at dokumentets ekthet eller varenes opprinnelse kan fastslås, skal det sendes en ny forespørsel. Dersom, etter en slik gjentatt forespørsel, resultatene ikke er meddelt norske tollmyndigheter innen fire måneder, eller dersom svaret ikke inneholder tilstrekkelig informasjon for at dokumentets ekthet eller varenes opprinnelse kan fastslås, skal, med mindre særlige grunner foreligger, preferansetollbehandling ikke innrømmes. Når verifikasjonsprosedyren eller annen tilgjengelig informasjon gir grunn til å tro at bestemmelsene i denne forskriften er overtrådt, skal GSP-landets kompetente myndigheter på eget initiativ, eller på anmodning fra norske tollmyndigheter, iverksette nødvendige undersøkelser eller sørge for at slike undersøkelser blir utført med nødvendig hurtighet for å identifisere og hindre slike overtredelser. Dersom norske tollmyndigheter beslutter å utsette innrømmelse av preferansetollbehandling for vedkommende vare i påvente av resultatene fra verifiseringen, skal de tilby å stille varene til fri rådighet for importøren. Det kan settes nærmere vilkår. Kapittel VI. Sluttbestemmelser 32 Særskilte vilkår Preferansetollbehandling etter denne forskrift kan bare kreves dersom vilkårene i 29 annet ledd er oppfylt for så vidt gjelder det enkelte GSP-land. Tidspunktet fra når slik preferansetollbehandling kan kreves, bekjentgjøres av norske tollmyndigheter. Bestemmelsene i 2 tredje ledd, 14 annet ledd nr 5, 21 fjerde ledd og 25 fjerde og femte ledd kommer kun til anvendelse såfremt Det Europeiske Fellesskap og Sveits, innenfor rammen av de tollpreferanser disse gir for varer med opprinnelse i GSP-land, anvender tilsvarende opprinnelsesregler som Norge, og dessuten har inngått en avtale med Norge om gjensidig giverlandsinnhold mv. 35

13 33 Varer underveis Varer med opprinnelse i et land eller territorium som er akseptert som et GSP-land, omfattes av systemet med generelle tollpreferanser såfremt varene ble eksportert fra GSP-landet tidligst fra og med det ikrafttredelsestidspunkt som følger av 32 første ledd. 34 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. mars Bestemmelsen i 32 annet ledd trer i kraft etter særskilt bekjentgjørelse fra norske tollmyndigheter. 35 Opphevelse av andre bestemmelser, overgangsregler Denne forskrift opphever forskrifter av 3. september 1971 om opprinnelsesregler mv ved bruk av tollpreferansesystemet. Tidligere bestemmelser vedrørende oppnåelse av opprinnelsesstatus for produkter fra GSPland samt utstedelse og bruk av opprinnelsessertifikater får likevel anvendelse i en overgangsperiode fram til 1. september (annet ledd endret senest ) 36

Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD OPPRINNELSESPRODUKTER

Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD OPPRINNELSESPRODUKTER Tillegg I Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER - ARTIKKEL 1 Definisjoner AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET

Detaljer

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT

Detaljer

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold:

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: PROTOKOLL B vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON

Detaljer

PROTOKOLL B. Referert til i artikkel 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B. Referert til i artikkel 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B Referert til i artikkel 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT

Detaljer

Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER

Detaljer

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT

Detaljer

VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER

VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER - Art. 2 Generelle vilkår - Art. 3

Detaljer

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Artikkel 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID --------

Detaljer

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B¹ DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID --------

Detaljer

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER INNHOLD AVDELING I Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 4 Artikkel 5 Artikkel 6 Artikkel 7 Artikkel

Detaljer

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold:

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: 1 Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I PARAGRAF 1 I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT SAMARBEID I TOLLSAKER

VEDLEGG V OMTALT I PARAGRAF 1 I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT SAMARBEID I TOLLSAKER VEDLEGG V OMTALT I PARAGRAF 1 I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT SAMARBEID I TOLLSAKER VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT

Detaljer

VEDLEGG I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID. Nevnt i Artikkel 5 --------

VEDLEGG I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID. Nevnt i Artikkel 5 -------- 1 VEDLEGG I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID Nevnt i Artikkel 5 -------- AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Artikkel 1 Definisjoner 1. Ved anvendelse

Detaljer

VEDLEGG I. Nevnt i Artikkel 8 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID --------

VEDLEGG I. Nevnt i Artikkel 8 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- 1 VEDLEGG I Nevnt i Artikkel 8 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Vedlegg I 2 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT

Detaljer

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold:

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: PROTOKOLL B vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 136/2005 av 21. oktober 2005 om endring av protokoll 4 til EØS-avtalen om opprinnelsesregler... 1

EØS-komiteens beslutning nr. 136/2005 av 21. oktober 2005 om endring av protokoll 4 til EØS-avtalen om opprinnelsesregler... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 63 12. årgang 8.12.2005 2005/EØS/63/01 EØS-komiteens beslutning nr. 136/2005 av

Detaljer

PROTOKOLL 4. om opprinnelsesregler. Innhold AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET "OPPRINNELSESPRODUKTER"

PROTOKOLL 4. om opprinnelsesregler. Innhold AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER PROTOKOLL 4 om opprinnelsesregler Innhold - Artikkel 1 Definisjoner AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET "OPPRINNELSESPRODUKTER" - Artikkel 2 Generelle vilkår - Artikkel

Detaljer

28.9.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

28.9.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.9.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 44 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/3/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310

Detaljer

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Tolldirektoratet Toll- og vareførselavdelingen Notat Type/tema: Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Til: Høringsinstansene Fra: Tariff- og opprinnelsesseksjonen

Detaljer

PROTOKOLL B OMHANDLET I ARTIKKEL 3 NR. 1 VEDRØRENDE DEFINISJONEN AV BEGREPET "OPPRINNELSESPRODUKTER" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B OMHANDLET I ARTIKKEL 3 NR. 1 VEDRØRENDE DEFINISJONEN AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID PROTOKOLL B OMHANDLET I ARTIKKEL 3 NR. 1 VEDRØRENDE DEFINISJONEN AV BEGREPET "OPPRINNELSESPRODUKTER" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID PROTOKOLL B vedrørende definisjonen av begrepet "opprinnelsesprodukter"

Detaljer

VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss

Detaljer

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler)

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015 av 20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED. Trykkinginstrukser

VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED. Trykkinginstrukser VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED Trykkinginstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst

Detaljer

VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED. Trykkingsinstrukser

VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED. Trykkingsinstrukser VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm i lengden.

Detaljer

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 7 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 7 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 7 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 7 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER

Detaljer

VEDLEGG C OMTALT I AVTALENS ARTIKKEL 8 OPPRINNELSESREGLER OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID

VEDLEGG C OMTALT I AVTALENS ARTIKKEL 8 OPPRINNELSESREGLER OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID VEDLEGG C OMTALT I AVTALENS ARTIKKEL 8 OPPRINNELSESREGLER OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID VEDLEGG C OMTALT I AVTALENS ARTIKKEL 8 OPPRINNELSESREGLER OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE - Artikkel

Detaljer

VEDLEGG I OMTALT I AVTALENS ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG TOLLPROSEDYRER (ADMINISTRATIVT SAMARBEID)

VEDLEGG I OMTALT I AVTALENS ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG TOLLPROSEDYRER (ADMINISTRATIVT SAMARBEID) VEDLEGG I OMTALT I AVTALENS ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG TOLLPROSEDYRER (ADMINISTRATIVT SAMARBEID) VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG TOLLPROSEDYRER (ADMINISTRATIVT SAMARBEID)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 114/2000 av 22. desember om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 114/2000 av 22. desember om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2000 av 22. desember 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm

Detaljer

VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED. Trykkingsinstruks

VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED. Trykkingsinstruks VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss

Detaljer

SPESIELLE BESTEMMELSER SOM AVVIKER FRA BESTEMMELSENE FASTSATT I TILLEGG I INNHOLD. Spesielle bestemmelser for bilateral handel

SPESIELLE BESTEMMELSER SOM AVVIKER FRA BESTEMMELSENE FASTSATT I TILLEGG I INNHOLD. Spesielle bestemmelser for bilateral handel SPESIELLE BESTEMMELSER SOM AVVIKER FRA BESTEMMELSENE FASTSATT I TILLEGG I INNHOLD Tillegg II Artikkel 1 Artikkel 2 VEDLEGG I VEDLEGG II VEDLEGG III VEDLEGG IV VEDLEGG V VEDLEGG VI VEDLEGG VII Spesielle

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 3, PUNKT 1 VEDRØRENDE DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 3, PUNKT 1 VEDRØRENDE DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID (KROATIA) VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 3, PUNKT 1 VEDRØRENDE DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 VEDLEGG III vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm

Detaljer

VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstrukser

VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstrukser VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

Hefte nr. 4b/2012. Overenskomster med fremmede stater

Hefte nr. 4b/2012. Overenskomster med fremmede stater Hefte nr. 4b/2012 Overenskomster med fremmede stater Hefte nr. 4b/2012 Overenskomster med fremmede stater Overenskomster med fremmede stater nr. 4b/2012 Innhold Side 2011 Juni 15. Regional konvensjon

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Chile

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Chile TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 01.12.04 2002/2900 756.0 Chile Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Sjur Klætte Tlf.: 22 86 04 57 Faks: 22 86 02

Detaljer

VEDLEGG II VARERS TOLLMESSIGE STATUS SOM EU-VARER OG BESTEMMELSER OM EUROEN AVSNITT I. Varers tollmessige status som EU-varer.

VEDLEGG II VARERS TOLLMESSIGE STATUS SOM EU-VARER OG BESTEMMELSER OM EUROEN AVSNITT I. Varers tollmessige status som EU-varer. VEDLEGG II VARERS TOLLMESSIGE STATUS SOM EU-VARER OG BESTEMMELSER OM EUROEN Artikkel 1 Dette vedlegg fastsetter reglene for gjennomføring av bestemmelsene om tollmessig status som EU-varer og bruk av Euroen

Detaljer

TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert skjema skal være 210 x 297mm. Det tillates likevel en toleranse på høyst minus 5 mm

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT SAMARBEID I TOLLSAKER

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT SAMARBEID I TOLLSAKER VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT SAMARBEID I TOLLSAKER VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE OPPRINNELSESREGLER OG GJENSIDIG ADMINISTRATIVT

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Singapore

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Singapore TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 13.01.2003 2001/3897 756.0 Singapore Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Leif-Ottar Pettersen Tlf.: 22 86 07 90

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 29.08.2002 2002/289 756.0 Jordan Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Tone Olavsen Tlf.: 22 86 08 25 Faks: 22 86

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

Vedlegg A. Om opprinnelsesregler

Vedlegg A. Om opprinnelsesregler Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 2 Vedlegg A. Om opprinnelsesregler

Detaljer

VEDLEGG I NEVNT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

VEDLEGG I NEVNT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID VEDLEGG I NEVNT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID VEDLEGG I NEVNT I ARTIKKEL 2.2 OPPRINNELSESREGLER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID INNHOLD AVDELING I Artikkel

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 12.12.2006 2003/01203 756.1 Libanon Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Susann Nilsen Tlf.: 22 86 07 25 Faks:

Detaljer

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive

Detaljer

VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING

VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Internasjonale konvensjoner, rekommandasjoner og standarder

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei Søknad om universalgaranti Søker Søkerens navn Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer.

Detaljer

Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING - 2 - VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine

Detaljer

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir muligheter

Detaljer

Iverksetting av frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) M a r o k k o. herunder iverksetting av

Iverksetting av frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) M a r o k k o. herunder iverksetting av TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Toll- og avgiftsavdelingen Vår dato Vår referanse Ark.nr 14.12.1999 96/3653 756/2-Marokko Saksbehandler Deres dato Deres referanse Per E. Ask Johannessen. Tlf.: 22860411. Faks:

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Colombia. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Colombia. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 14/55652 Ark. nr.: 754 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 22.08.14 Deres dato: Tariff- og opprinnelsesseksjonen Deres ref: RUNDSKRIV TIL TOLLVESENET

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) Costa Rica og Panama

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) Costa Rica og Panama Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 12.08.2014 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2013/01015 Deres ref: t: 22 86 04 27 f: 22 86 02

Detaljer

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis Innhold 1 Innledning... 3 2 Frihandelsavtaler... 4 2.1 Hva er en frihandelsavtale? 2.2 Hva er preferansetollbehandling?

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Tunisia

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Tunisia TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 21.09.2005 2003/3639 756.1 Tunisia Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Tone Olavsen/Ulf Hoberg Tlf.: 22 86 04

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

REX Registrert Eksportør System

REX Registrert Eksportør System Tolldagen 14. november 2016 REX Registrert Eksportør System Helene Hval - Tariff- og opprinnelsesseksjonen, Tolldirektoratet REX-Prosjektet - REX Registrert Eksportør System - Bakgrunn: GSP - ordningen

Detaljer

FORKLARENDE ANMERKNINGER VED ANVENDELSE AV FØLGENDE OPPRINNELSESREGLER: PROTOKOLL 4 TIL EØS-AVTALEN

FORKLARENDE ANMERKNINGER VED ANVENDELSE AV FØLGENDE OPPRINNELSESREGLER: PROTOKOLL 4 TIL EØS-AVTALEN FORKLARENDE ANMERKNINGER VED ANVENDELSE AV FØLGENDE OPPRINNELSESREGLER: PROTOKOLL 4 TIL EØS-AVTALEN Disse fortolkningsreglene, som det er enighet om mellom EF, De sentral- og østeuropeiske landene (CEEC)

Detaljer

Nr. 42/160 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave 3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at

Detaljer

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet I.1. KAPITTEL 2 Hygienesertifikat For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet Avsender I.2. Attestens referansenummer Veterinærattest

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Alminnelige formål og prinsipper 1. For å forenkle handelen mellom EFTA-statene og

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret Omberegningssøknader Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, tollinspektør Lene Løken og tolloverinspektør Trond Johansen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkeinstruksjoner

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkeinstruksjoner TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1 Trykkeinstruksjoner 1. Hvert formular skal være 210 x 297mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5mm eller pluss

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992

Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 Vedlegg Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 Kapittel 1. Forsikring etter den internasjonale konvensjon

Detaljer

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998 13.9.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 46/75 KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF 2001/EØS/46/11 av 10. september 1998 om fastsettelse av standarddokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 i

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Albania. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Albania. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 01.08.11 Deres dato: Saksbehandler: Silje Gjerp Solstad Vår ref: 2010/29550 Deres ref: t: 22 86 08 24 f: 22 86 02

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1 Generelt 1.2 Ikrafttredelse 1.3 Tolltariffen preferansetollsatser 1.4 GSP-systemet 1.5 Praktiske tiltak

1. INNLEDNING 1.1 Generelt 1.2 Ikrafttredelse 1.3 Tolltariffen preferansetollsatser 1.4 GSP-systemet 1.5 Praktiske tiltak 1. INNLEDNING 1.1 Generelt På basis av en samarbeidserklæring undertegnet 29. mars 1996 har forhandlinger om inngåelse av en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og Makedonia pågått fra juni 1999 frem

Detaljer

herunder iverksetting av Bilateral landbruksavtale mellom Norge og Mexico

herunder iverksetting av Bilateral landbruksavtale mellom Norge og Mexico Rundskriv til tollvesenet og næringslivet vedrørende iverksetting av Frihandelsavtale mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og M e x i c o herunder iverksetting av Bilateral landbruksavtale

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat KAPITTEL 2 Hygienesertifikat for melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union LAND I.1. Avsender Telefonnr. Veterinærattest

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999 Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/271 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/80 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse i Litauen(*) [meddelt under nummer K(1999) 4762] (2000/87/EF)

Detaljer

FOR nr 1179: Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander.

FOR nr 1179: Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. FOR 2001-10-04 nr 1179: Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. 1. INNHOLD Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. 1. I denne

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Hong Kong, Kina. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Hong Kong, Kina. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 22.10.2012 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2010/00589 Deres ref: t: 22 86 04 27 f: 22 86 02

Detaljer